15.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 306/32


ORIENTAREA (UE) 2016/1993 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 4 noiembrie 2016

de stabilire a principiilor pentru coordonarea evaluării în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și monitorizarea sistemelor instituționale de protecție care includ instituții semnificative și mai puțin semnificative (BCE/2016/37)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3) și articolul 6 alineatele (1) și (7),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (2), în special articolul 8 alineatul (4), articolul 49 alineatul (3), articolul 113 alineatul (7), articolul 422 alineatul (8) și articolul 425 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul delegat (UE) 2015/61 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește cerința de acoperire a necesarului de lichiditate pentru instituțiile de credit (3), în special articolul 29 alineatul (1), articolul 33 alineatul (2) litera (b) și articolul 34 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Sistemul instituțional de protecție (SIP) este menționat în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ca un acord de stabilire contractuală sau legală a responsabilităților care protejează instituțiile membre ale acestuia și le asigură lichiditatea și solvabilitatea pentru a evita falimentul, în cazul în care este necesar. Autoritățile competente, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 8 alineatul (4), articolul 49 alineatul (3), articolul 113 alineatul (7), articolul 422 alineatul (8) și articolul 425 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și articolul 29 alineatul (1), articolul 33 alineatul (2) litera (b) și articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, pot să acorde derogări de la anumite cerințe prudențiale sau să acorde anumite exceptări membrilor SIP. În plus, articolul 113 alineatul (7) litera (i) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 prevede că autoritatea competentă relevantă trebuie să aprobe și să monitorizeze la intervale regulate adecvarea sistemelor SIP pentru monitorizarea și clasificarea riscului, iar articolul 113 alineatul (7) litera (d) impune SIP să realizeze propria analiză a riscurilor.

(2)

Deciziile autorităților competente de a acorda aprobări și derogări în sensul articolului 8 alineatul (4), al articolului 49 alineatul (3), al articolului 113 alineatul (7), al articolului 422 alineatul (8) și al articolului 425 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și al articolului 33 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61 și orice decizii care rezultă din monitorizarea SIP se adresează instituțiilor de credit individuale. Ca atare, Banca Centrală Europeană (BCE), ca autoritate competentă pentru supravegherea prudențială în cadrul Mecanismului unic de supraveghere (MUS) a instituțiilor de credit care sunt clasificate drept semnificative în conformitate cu articolul 6 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și partea IV și articolul 147 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 468/2014, al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/17) (4) este responsabilă de evaluarea cererilor prezentate de instituțiile de credit semnificative și monitorizarea SIP care le includ, în timp ce autoritățile naționale competente (ANC) sunt responsabile de evaluarea cererilor prezentate de instituțiile de credit mai puțin semnificative și monitorizarea SIP care le includ pe acestea.

(3)

Pentru a asigura tratamentul consecvent la nivelul MUS al instituțiilor de credit semnificative și mai puțin semnificative care sunt membre ale SIP și pentru a promova consecvența în deciziile adoptate de BCE și ANC, BCE a adoptat Orientarea (UE) 2016/1994 a Băncii Centrale Europene (BCE/2016/38) (5). Cu toate acestea, este necesar să se stabilească un proces coordonat pentru deciziile referitoare la membrii aceluiași SIP care constau atât în instituții semnificative, cât și în instituții mai puțin semnificative, iar BCE și ANC trebuie să aibă o abordare coordonată pentru monitorizarea acestui SIP, pentru a asigura consecvența deciziilor luate în legătură cu instituțiile de credit semnificative și mai puțin semnificative care sunt membre ale aceluiași SIP,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Domeniu de aplicare

(1)   Prezenta orientare stabilește principiile de coordonare între BCE și ANC în ceea ce privește evaluarea SIP în scopul acordării aprobărilor și derogărilor prudențiale membrilor SIP, în conformitate cu articolul 8 alineatul (4), articolul 49 alineatul (3), articolul 113 alineatul (7), articolul 422 alineatul (8) și articolul 425 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 și articolul 33 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) 2015/61, precum și pentru monitorizarea SIP care au fost recunoscute în scopuri prudențiale.

(2)   Procesul de coordonare nu aduce atingere responsabilității BCE de a adopta toate deciziile relevante în materie de supraveghere prudențială pentru instituții de credit semnificative, nici responsabilității ANC de a adopta astfel de decizii pentru instituții de credit mai puțin semnificative.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei orientări, se aplică definițiile stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6), Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17), împreună cu următoarele definiții:

(a)

„echipă de analiză” înseamnă o echipă compusă din reprezentanți ai BCE și ai ANC care este autoritatea de supraveghere directă a membrilor SIP relevanți. Echipa este constituită în scopul coordonării analizei desfășurate în temeiul articolului 113 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

(b)

„coordonatorul echipei de analiză” înseamnă un membru al personalului BCE și un membru al personalului ANC numiți în conformitate cu articolul 6 și îndeplinind sarcinile prevăzute la articolul 8;

(c)

„solicitant” înseamnă un membru SIP sau un grup de membri SIP reprezentați de o singură entitate care prezintă BCE sau ANC relevante o cerere de aprobare sau de derogare în conformitate cu dispozițiile menționate la articolul 1 alineatul (1);

(d)

„SIP hibrid” înseamnă un SIP compus din instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative;

(e)

„autorități competente MUS” înseamnă BCE și ANC ale statelor membre participante.

Articolul 3

Nivelul de aplicare

Atunci când instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative care sunt membre ale aceluiași SIP hibrid prezintă simultan cereri pentru aprobări și derogări prudențiale către BCE, în cazul instituțiilor de credit semnificative, și către ANC relevantă, în cazul instituțiilor de credit mai puțin semnificative, BCE și ANC relevantă aplică procesul de coordonare și dispozițiile privind monitorizarea stabilite în prezenta orientare, inclusiv orice activități standard de monitorizare legate de acest SIP.

CAPITOLUL II

COORDONAREA EVALUĂRII SIP

Articolul 4

Evaluare coordonată

Fără a aduce atingere responsabilității BCE și ANC de a acorda aprobările și derogările menționate la articolul 1 alineatul (1), evaluarea cererilor prezentate în mod simultan de instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative, care sunt membre ale aceluiași SIP hibrid, este realizată în comun de BCE și ANC relevantă.

Articolul 5

Echipa de analiză

(1)   În scopul coordonării evaluării cererilor prezentate simultan de instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative, care sunt membre ale aceluiași SIP hibrid, se constituie o echipă de analiză atunci când BCE și ANC relevantă primesc cereri cu privire la o aprobare sau o derogare în conformitate cu dispozițiile aplicabile ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

(2)   BCE și ANC relevantă desemnează supraveghetori responsabili pentru supravegherea zilnică a instituțiilor de credit care prezintă cereri în temeiul alineatului (1) și membri ai personalului care efectuează supravegherea generală a funcționării sistemului ca membri ai echipei de analiză. Componența echipei de analiză și numărul de membri ai acesteia depind de numărul de membri SIP și de importanța instituțiilor semnificative relevante.

(3)   Echipa de analiză este menținută până la adoptarea de către autoritățile competente a deciziilor legate de cererile de aprobare sau derogare.

Articolul 6

Coordonatorii echipei de analiză

(1)   BCE și ANC care este responsabilă cu supravegherea directă a membrilor SIP relevanți numesc fiecare un coordonator pentru gestionarea procesului de evaluare în legătură cu cererile.

(2)   În cazul în care instituțiile semnificative care sunt supravegheate de echipe comune de supraveghere (ECS) diferite au cerut aceeași aprobare sau derogare dintre cele enumerate la articolul 1 alineatul (1), aceste ECS pot decide să numească un coordonator comun.

(3)   Coordonatorii sunt responsabili pentru convenirea unui calendar și a măsurilor necesare pentru elaborarea unei opinii comune în cadrul echipei de analiză.

Articolul 7

Notificarea cererii și constituirea echipei de analiză

(1)   BCE și ANC relevantă se notifică reciproc cu privire la primirea oricăror cereri de la instituții de credit semnificative și mai puțin semnificative care sunt membre ale unui SIP hibrid.

(2)   La primirea unor cereri prezentate simultan, BCE și ANC își numesc membrii în echipa de analiză.

Articolul 8

Evaluarea cererilor

(1)   Exhaustivitatea și adecvarea cererilor sunt evaluate în mod independent de BCE și ANC relevantă. În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru evaluarea unor cereri specifice, autoritățile competente pot cere solicitantului să furnizeze aceste informații.

(2)   BCE și ANC realizează separat o evaluare preliminară a cererilor respective.

(3)   Echipa de analiză discută rezultatul preliminar al evaluării cererilor și convine asupra rezultatului final, luând în considerare orice termene cuprinse în dreptul administrativ național, dacă este cazul.

(4)   În cazul în care echipa de analiză convine că cererile și cadrul organizațional al SIP îndeplinesc cerințele dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (1), aceasta întocmește o notă care descrie rezultatul evaluării și confirmă îndeplinirea cerințelor. Evaluarea echipei de analiză este luată în considerare de BCE și ANC la adoptarea deciziilor respective ale acestora privind acordarea aprobărilor și derogărilor.

(5)   Dacă nu se poate ajunge la o opinie comună în cadrul echipei de analiză privind evaluarea cererilor, chestiunea poate fi transmisă Consiliului de supraveghere pentru discuție. Rezultatul discuției Consiliului de supraveghere nu aduce atingere responsabilităților BCE și ale ANC de a decide cu privire la acordarea unei aprobări sau a unei derogări.

Articolul 9

Decizii

(1)   Proiectele de decizii elaborate de BCE și ANC relevantă pe baza rezultatelor convenite ale evaluării comune sunt prezentate pentru aprobare organelor decizionale relevante, respectiv Consiliul guvernatorilor BCE pentru cereri prezentate de instituții de credit semnificative și organele decizionale ale ANC relevante pentru cererile prezentate de instituții de credit mai puțin semnificative.

(2)   Aceste decizii precizează cerințele de raportare în scopul monitorizării continue a membrilor SIP fără a aduce atingere oricăror cerințe suplimentare pe care BCE și ANC relevantă le pot impune instituțiilor de credit în cursul monitorizării.

CAPITOLUL III

MONITORIZAREA SIP

Articolul 10

Coordonarea monitorizării

(1)   BCE și ANC responsabilă pentru supravegherea unui membru SIP monitorizează la intervale regulate adecvarea sistemelor SIP pentru monitorizarea și clasificarea riscului în conformitate cu articolul 113 alineatul (7) litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, precum și realizarea de către SIP a propriei analize a riscurilor în conformitate cu articolul 113 alineatul (7) litera (d) din acest regulament.

(2)   Pentru a asigura o abordare consecventă a monitorizării și aplicării standardelor înalte de supraveghere, BCE și ANC relevantă își coordonează activitățile de monitorizare. În acest scop, sunt elaborate liste actualizate de membri ai personalului BCE și ANC.

(3)   BCE și ANC convin asupra oricăror termene și acțiuni în scopul monitorizării. Monitorizarea este efectuată cel puțin anual, după ce au devenit disponibile rapoartele financiare consolidate sau agregate pentru exercițiul financiar anterior, elaborate în conformitate cu articolul 113 alineatul (7) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Articolul 11

Monitorizare

(1)   BCE și ANC relevantă, în sferele lor specifice de competență, desfășoară în general monitorizarea prin activități din exterior. Dacă este cazul, BCE și ANC relevantă, în sferele lor specifice de competență, pot decide să efectueze inspecții specifice la fața locului la instituții de credit care sunt membre ale SIP, pentru a evalua conformitatea permanentă a acestora cu condițiile aprobărilor și derogărilor menționate la articolul 1 alineatul (1).

(2)   În scopul monitorizării SIP, BCE și ANC iau în considerare informațiile de supraveghere disponibile privind membrii SIP, precum rezultatele procesului de supraveghere și evaluare și raportarea periodică în scopuri de supraveghere.

(3)   BCE și ANC analizează anual raportul consolidat/agregat necesar în conformitate cu articolul 113 alineatul (7) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, acordând o atenție deosebită fondurilor disponibile ale SIP.

Articolul 12

Rezultatele monitorizării

(1)   BCE și ANC relevantă convin asupra rezultatelor și concluziilor monitorizării și, acolo unde este cazul, asupra oricăror măsuri subsecvente necesare, inclusiv o intensificare a monitorizării.

(2)   Dacă BCE și ANC relevantă nu pot ajunge la o opinie comună, chestiunea poate fi transmisă Consiliului de supraveghere pentru discuție. Rezultatul discuției Consiliului de supraveghere nu aduce atingere responsabilităților BCE și ale ANC privind supravegherea prudențială a respectivilor membri ai SIP.

(3)   În cazul în care există elemente care indică faptul că cerințele dispozițiilor de la articolul 1 alineatul (1) nu mai sunt îndeplinite și că ar putea fi necesară reconsiderarea eligibilității SIP sau a anumitor membri ai acestuia și/sau a aprobărilor sau derogărilor acordate, BCE și ANC își coordonează acțiunile, care pot include, după caz, revocarea sau neaplicarea aprobărilor și/sau a derogărilor.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 13

Destinatari

Prezenta orientare se adresează autorităților competente MUS.

Articolul 14

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către autoritățile competente MUS.

(2)   Autoritățile competente MUS respectă prezenta orientare de la 2 decembrie 2016.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 4 noiembrie 2016.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(3)  JO L 11, 17.1.2015, p. 1.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (JO L 141, 14.5.2014, p. 1).

(5)  Orientarea (UE) 2016/1994 a Băncii Centrale Europene din 4 noiembrie 2016 privind abordarea referitoare la recunoașterea sistemelor instituționale de protecție în scopuri prudențiale de către autoritățile naționale competente în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (BCE/2016/38) (a se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial).

(6)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).