17.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 344/117


ORIENTAREA (UE) 2016/2299 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 2 noiembrie 2016

de modificare a Orientării (UE) 2016/65 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2016/32)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Toate activele eligibile pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului sunt supuse unor măsuri specifice de control al riscurilor pentru a proteja Eurosistemul împotriva pierderilor financiare în împrejurări în care colateralul acestuia trebuie să fie executat în caz de neîndeplinire a obligațiilor de către o contraparte. Ca urmare a revizuirii periodice a cadrului de control al riscurilor al Eurosistemului, s-a constatat că este necesar să se efectueze mai multe ajustări pentru a se asigura o protecție adecvată.

(2)

În consecință, Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) (1) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

Marjele de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile

(1)   În conformitate cu partea a patra titlul VI din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), activele tranzacționabile fac obiectul marjelor de ajustare a valorii, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 97 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), la nivelurile prevăzute în tabelele 2 și 2a din anexa la prezenta orientare.

(2)   Marja de ajustare a valorii pentru un anumit activ depinde de următorii factori:

(a)

categoria de marjă de ajustare a valorii în care activul este repartizat, astfel cum este definită la articolul 2;

(b)

scadența reziduală sau durata de viață medie ponderată a activului, astfel cum sunt definite la articolul 3;

(c)

structura cuponului activului; și

(d)

nivelul de calitate a creditului în care este repartizat activul.”

2.

La articolul 2, literele (b) și (c) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b)

instrumentele de natura datoriei emise de administrații locale și regionale, de entități clasificate drept agenții de către Eurosistem, de bănci de dezvoltare multilaterală și de organizații internaționale, precum și obligațiunile garantate de tip jumbo conforme cu Directiva privind OPCVM sunt incluse în categoria II de marje de ajustare;

(c)

obligațiunile garantate conforme cu Directiva privind OPCVM, altele decât obligațiunile garantate de tip jumbo conforme cu Directiva privind OPCVM, alte obligațiuni garantate și instrumente de natura datoriei emise de societăți nefinanciare sunt incluse în categoria III de marje de ajustare;”.

3.

Articolul 3 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 3

Marje de ajustare a valorii pentru active tranzacționabile

(1)   Marjele de ajustare a valorii pentru activele tranzacționabile repartizate în categoriile de marje I-IV se determină pe baza următoarelor elemente:

(a)

repartizarea activului respectiv în nivelul de calitate a creditului 1, 2 sau 3;

(b)

scadența reziduală a activului, astfel cum este detaliat la alineatul (2);

(c)

structura cuponului activului, astfel cum este detaliat la alineatul (2).

(2)   Pentru activele tranzacționabile repartizate în categoriile de marje de ajustare I-IV, marja de ajustare a valorii aplicabilă depinde de scadența reziduală și de structura cuponului, după cum urmează.

(a)

Pentru activele tranzacționabile cu cupon zero și cu rată fixă, marjele de ajustare a valorii aplicabile se stabilesc pe baza tabelului 2 din anexa la prezenta orientare. Scadența relevantă pentru stabilirea marjei de ajustare a valorii este scadența reziduală a activului.

(b)

Pentru activele tranzacționabile cu cupon variabil, marjele de ajustare a valorii aplicabile sunt egale cu marja aplicată activelor tranzacționabile cu cupon fix cu scadența reziduală de la zero la un an, cu excepția următoarelor cazuri:

(i)

cupoanele variabile cu o perioadă de revizuire mai mare de un an au același regim cu cupoanele cu rată fixă, iar scadența relevantă pentru marja de ajustare a valorii care urmează a fi aplicată este scadența reziduală a activului;

(ii)

cupoanele variabile care au drept rată de referință un indice al inflației din zona euro au același regim cu cupoanele cu rată fixă, iar scadența relevantă pentru marja de ajustare a valorii care urmează a fi aplicată este scadența reziduală a activului;

(iii)

cupoanele variabile cu un prag care nu este egal cu zero și/sau cupoanele variabile cu un plafon au același regim cu cupoanele cu rată fixă.

(c)

Marja de ajustare a valorii aplicată activelor care au mai mult de un tip de structură de cupoane va depinde doar de structura cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului și va fi egală cu marja cea mai mare de ajustare aplicabilă unui activ tranzacționabil cu aceeași scadență reziduală și nivel de calitate a creditului. Orice tip de structură a cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului poate fi avută în vedere în acest sens.

(3)   Pentru activele tranzacționabile repartizate în categoria de marjă de ajustare V, indiferent de structura cuponului acestora, marjele de ajustare a valorii se stabilesc pe baza duratei de viață medii ponderate a activului, astfel cum se detaliază la alineatele (4) și (5). Marjele de ajustare a valorii aplicabile activelor tranzacționabile din categoria V sunt prevăzute în tabelul 2a din anexa la prezenta orientare.

(4)   Durata de viață medie ponderată a tranșei cu rang superior a unui titlu garantat cu active este estimată ca media ponderată a intervalului de timp rămas preconizat până la efectuarea rambursării pentru tranșa respectivă. Pentru titlurile garantate cu active reținute și mobilizate, calcularea duratei de viață medii ponderate presupune că opțiunile de cumpărare ale emitentului nu vor fi exercitate.

(5)   În sensul alineatului (4), «titluri garantate cu active reținute și mobilizate» înseamnă titluri garantate cu active utilizate într-un procent mai mare de 75 % din soldul nominal de către o contraparte care a inițiat titlul garantat cu active sau de către entități care au legături strânse cu inițiatorul. Aceste legături strânse se stabilesc în conformitate cu articolul 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).”

4.

La articolul 5, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5)   Instrumentele de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 36,5 %.”

5.

La articolul 5, alineatul (7) se înlocuiește cu următorul text:

„(7)   Fiecare creanță privată constituită drept garanție din portofoliul de acoperire al instrumentelor de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe private eligibile (denumite în continuare «DECC») este supusă unei marje de ajustare a valorii aplicate la nivel individual conform normelor prevăzute la alineatele (1)-(4) de mai sus. Valoarea agregată a creanțelor private constituite drept garanție incluse în portofoliul de acoperire după aplicarea marjelor de ajustare a valorii rămâne tot timpul egală cu sau mai mare decât valoarea principalului DECC în circulație. Dacă valoarea agregată scade mai jos de pragul prevăzut în teza anterioară, se va considera că DECC este neeligibil.”

6.

Anexa la Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se înlocuiește cu anexa la prezenta orientare.

Articolul 2

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 1 ianuarie 2017. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 5 decembrie 2016 cel târziu.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 2 noiembrie 2016.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).


ANEXĂ

Anexa la Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35) se înlocuiește cu textul următor:

„ANEXĂ

Tabelul 1

Categorii de marje de ajustare pentru activele tranzacționabile eligibile bazate pe tipul de emitent și/sau tipul de activ

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile centrale

certificate de creanță ale BCE

certificate de creanță emise de băncile centrale naționale (BCN) înainte de data adoptării euro în statul membru al acestora

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile locale și regionale

instrumente de natura datoriei emise de entități clasificate ca agenții de Eurosistem

instrumente de natura datoriei emise de bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale

obligațiuni garantate de tip jumbo conforme cu Directiva privind OPCVM

obligațiuni garantate conforme cu Directiva privind OPCVM, altele decât obligațiunile garantate de tip jumbo conforme cu Directiva OPCVM

alte obligațiuni garantate

instrumente de natura datoriei emise de societăți nefinanciare și de societăți din sectorul public

instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit

instrumente de natura datoriei emise de societăți financiare, altele decât instituții de credit

titluri garantate cu active


Tabelul 2

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile din categoriile I-IV

 

Categorii de marje de ajustare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

Nivelurile 1 și 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Categorii de marje de ajustare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

Etapa 3:

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1-3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3-5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5-7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7-10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabelul 2a

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile din categoria V de marje de ajustare

 

 

Categoria V

Calitatea creditului

Durata de viață medie ponderată (weighted average life – WAL) (*2)

Marja de ajustare a valorii

Nivelurile 1 și 2 (AAA la A-)

[0-1)

4,0

[1-3)

4,5

[3-5)

5,0

[5-7)

9,0

[7-10)

13,0

[10, ∞)

20,0


Tabelul 3

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate creanțelor private eligibile cu plăți ale dobânzii la rată fixă

 

Metodologia de evaluare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*3)

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare pe baza unui preț teoretic alocat de BCN

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare bazată pe valoarea soldului alocată de BCN

Nivelurile 1 și 2 (AAA la A-)

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodologia de evaluare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (*3)

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare pe baza unui preț teoretic alocat de BCN

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare bazată pe valoarea soldului alocată de BCN

Nivelul 3 (BBB+ la BBB-)

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

28,5

33,5

[3-5)

36,0

45,0

[5-7)

37,5

50,5

[7-10)

38,5

56,5

[10, ∞)

40,0

63,0


(*1)  De exemplu, [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(*2)  De exemplu, [0-1) WAL mai mică de un an, [1-3) WAL egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(*3)  De exemplu, [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.”