20.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 345/48


DIRECTIVA (UE) 2016/2309 A COMISIEI

din 16 decembrie 2016

de adaptare, pentru a patra oară, la progresul științific și tehnic a anexelor la Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind transportul interior de mărfuri periculoase

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 septembrie 2008 privind transportul interior de mărfuri periculoase (1), în special articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1)

Secțiunea I.1 din anexa I, secțiunea II.1 din anexa II și secțiunea III.1 din anexa III la Directiva 2008/68/CE fac trimitere la dispozițiile acordurilor internaționale cu privire la transportul interior al mărfurilor periculoase pe cale rutieră, feroviară și pe căile navigabile interioare, astfel cum este definit la articolul 2 din directiva respectivă.

(2)

Dispozițiile respectivelor acorduri internaționale sunt actualizate o dată la doi ani. În consecință, ultimele versiuni modificate ale acestor acorduri se aplică de la 1 ianuarie 2017, cu o perioadă de tranziție care curge până la 30 iunie 2017.

(3)

Prin urmare, secțiunea I.1 din anexa I, secțiunea II.1 din anexa II și secțiunea III.1 din anexa III la Directiva 2008/68/CE ar trebui modificate în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme cu avizul Comitetului pentru transportul mărfurilor periculoase,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Modificări aduse Directivei 2008/68/CE

Directiva 2008/68/CE se modifică după cum urmează:

1.

Secțiunea I.1 din anexa I se înlocuiește cu următorul text:

„I.1.   ADR

Anexele A și B la ADR, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2017, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

2.

Secțiunea II.1 din anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„II.1.   RID

Anexa la RID, care figurează în anexa C la COTIF, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2017, înțelegându-se că termenul «stat contractant la RID» se înlocuiește cu termenul «stat membruf», după caz.”

3.

Secțiunea III.1 din anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„III.1.   ADN

Regulamentele anexate la ADN, astfel cum se aplică începând de la 1 ianuarie 2017, precum și articolul 3 literele (f) și (h), articolul 8 alineatele (1) și (3) din ADN, înțelegându-se că termenul «parte contractantă» se înlocuiește, după caz, cu termenul «stat membru».”

Articolul 2

Transpunere

(1)   Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până la 30 iunie 2017 cel târziu. Statele membre comunică de îndată Comisiei textul acestor acte.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 16 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 260, 30.9.2008, p. 13.