16.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/1


DIRECTIVA (UE) 2016/2258 A CONSILIULUI

din 6 decembrie 2016

de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește accesul autorităților fiscale la informații privind combaterea spălării banilor

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolele 113 și 115,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Parlamentului European (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (2),

hotărând în conformitate cu o procedură legislativă specială,

întrucât:

(1)

Directiva 2014/107/UE a Consiliului (3), care a modificat Directiva 2011/16/UE (4), se aplică de la 1 ianuarie 2016 în 27 de state membre, iar de la 1 ianuarie 2017 și în Austria. Directiva respectivă pune în aplicare Standardul global pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare în domeniul fiscal în interiorul Uniunii, asigurând faptul că informațiile privind Titularii de cont ai Conturilor Financiare sunt raportate statului membru în care este rezident Titularul de cont.

(2)

Directiva 2011/16/UE dispune că, în cazul în care Titularul de cont este o structură intermediară, Instituțiile Financiare trebuie să verifice structura respectivă și trebuie să identifice și să raporteze beneficiarii săi reali. Acest element important în aplicarea directivei respective se bazează pe informații privind combaterea spălării banilor obținute în temeiul Directivei (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (5) pentru identificarea beneficiarilor reali.

(3)

Pentru a asigura monitorizarea efectivă a aplicării de către Instituțiile Financiare a procedurilor de precauție stabilite în Directiva 2011/16/UE, autoritățile fiscale au nevoie să aibă acces la informațiile privind combaterea spălării banilor. În absența accesului, autoritățile respective nu vor putea să monitorizeze, să confirme și să auditeze faptul că Instituțiile Financiare aplică în mod corespunzător Directiva 2011/16/UE, identificând în mod corect și raportând beneficiarii reali ai structurilor intermediare.

(4)

Directiva 2011/16/UE cuprinde alte schimburi de informații și forme de cooperare administrativă între statele membre. Accesul la informațiile privind combaterea spălării banilor care sunt deținute de entități în temeiul Directivei (UE) 2015/849 în cadrul cooperării administrative în materie fiscală ar asigura o mai bună dotare a autorităților fiscale în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul Directivei 2011/16/UE și în vederea combaterii mai eficiente a evaziunii și fraudei fiscale.

(5)

Prin urmare, este necesar să se asigure faptul că autoritățile fiscale pot accesa informațiile, procedurile, documentele și mecanismele privind combaterea spălării banilor pentru ca acestea să își poată îndeplini sarcinile de monitorizare a aplicării corespunzătoare a Directivei 2011/16/UE și pentru ca toate formele de cooperare administrativă stabilite de directiva respectivă să poată funcționa.

(6)

Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. În cazurile în care prezenta directivă impune ca accesul autorităților fiscale la date cu caracter personal să fie prevăzut de lege, acest lucru nu necesită în mod obligatoriu un act legislativ al parlamentului, fără a aduce atingere ordinii constituționale din statele membre vizate. Cu toate acestea, un astfel de act legislativ ar trebui să fie clar și precis, iar aplicarea sa ar trebui să fie clară și previzibilă pentru persoanele care intră sub incidența sa, conform jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene și a Curții Europene a Drepturilor Omului.

(7)

Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume instituirea unei cooperări administrative eficiente între statele membre și monitorizarea sa eficace în condiții compatibile cu buna funcționare a pieței interne, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere motive de uniformitate și eficacitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta din urmă poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este definit la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru a atinge obiectivul respectiv.

(8)

Procedurile de precauție referitore la clientelă efectuate de Instituțiile Financiare în temeiul Directivei 2011/16/UE au început deja și primele schimburi de informații urmează să fie finalizate până în septembrie 2017. Prin urmare, pentru a se asigura faptul că monitorizarea efectivă a aplicării respectivei directive nu suferă întârzieri, prezenta directivă de modificare ar trebui să intre în vigoare și să fie transpusă cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2018.

(9)

Prin urmare, Directiva 2011/16/UE ar trebui modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

La articolul 22 din Directiva 2011/16/UE, se introduce următorul alineat:

„(1a)   În scopul punerii în aplicare și al asigurării respectării legilor statelor membre care pun în aplicare prezenta directivă, precum și pentru asigurarea funcționării cooperării administrative pe care o instituie, statele membre asigură prin lege accesul autorităților fiscale la mecanismele, procedurile, documentele și informațiile menționate la articolele 13, 30, 31 și 40 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului (*1).

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică, până cel târziu la 31 decembrie 2017, actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

Statele membre aplică actele respective începând de la 1 ianuarie 2018.

Atunci când statele membre adoptă respectivele acte, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a unei astfel de trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 6 decembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

P. KAŽIMÍR


(1)  Avizul din 22 noiembrie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Avizul din 19 octombrie 2016 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 2014/107/UE a Consiliului din 9 decembrie 2014 de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce privește schimbul automat obligatoriu de informații în domeniul fiscal (JO L 359, 16.12.2014, p. 1).

(4)  Directiva 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal și de abrogare a Directivei 77/799/CEE (JO L 64, 11.3.2011, p. 1).

(5)  Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivei 2006/70/CE a Comisiei (JO L 141, 5.6.2015, p. 73).