16.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 342/65


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/2277 A COMISIEI

din 15 decembrie 2016

privind echivalența cadrului de reglementare aplicabil contrapărților centrale din Centrul Financiar Internațional din Dubai în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (1), în special articolul 25 alineatul (6),

întrucât:

(1)

Procedura de recunoaștere a contrapărților centrale („CPC”) stabilite în țări terțe prevăzută la articolul 25 din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 este menită să permită CPC stabilite și autorizate în țări terțe ale căror standarde de reglementare sunt echivalente cu cele prevăzute în regulamentul menționat să furnizeze servicii de compensare unor membri compensatori sau locuri de tranzacționare stabilite în Uniune. Această procedură de recunoaștere și decizia privind echivalența prevăzută la articolul menționat contribuie astfel la realizarea obiectivului general al Regulamentului (UE) nr. 648/2012, acela de a reduce riscul sistemic prin sporirea măsurii în care se recurge la CPC sigure și solide pentru a compensa contractele derivate extrabursiere, inclusiv atunci când respectivele CPC sunt stabilite și autorizate într-o țară terță.

(2)

Pentru ca regimul juridic al unei țări terțe să fie considerat echivalent cu regimul juridic al Uniunii în ceea ce privește CPC, rezultatele de fond ale dispozițiilor juridice și ale mecanismelor de supraveghere aplicabile ar trebui să fie echivalente cu cerințele Uniunii în ceea ce privește obiectivele de reglementare pe care acestea le ating. Prin urmare, scopul acestei evaluări a echivalenței este acela de a verifica dacă prin dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din Centrul Financiar Internațional din Dubai (denumit în continuare „CFID”) se asigură că CPC stabilite și autorizate în această zonă nu expun membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune unui nivel de risc mai mare decât cel la care aceștia ar putea fi expuși de către CPC autorizate în Uniune și, în consecință, nu generează niveluri inacceptabile ale riscului sistemic în Uniune. În particular, ar trebui să fie luate în considerare mai ales riscurile cu mult mai scăzute inerente activităților de compensare desfășurate pe piețe financiare care sunt mai mici decât piața financiară a Uniunii.

(3)

În conformitate cu articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, trei condiții trebuie să fie îndeplinite pentru a stabili echivalența dintre dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe aplicabile CPC autorizate în țara respectivă și cele prevăzute în regulamentul menționat.

(4)

Prima condiție este ca CPC autorizate într-o țară terță să respecte cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele stabilite în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(5)

Cerințele obligatorii din punct de vedere juridic ale CFID în ceea ce privește CPC autorizate în această zonă sunt prevăzute în Legea de reglementare din 2004 și în Legea piețelor din 2012 (reprezentând împreună Reglementările CFID). Acestea sunt completate de cadrul de reglementare al autorității de supraveghere a serviciilor financiare din Dubai (ASSFD), care conține un modul privind instituțiile autorizate pe piață (IAP).

(6)

CPC stabilite în CFID trebuie autorizate de ASSFD ca IAP. Prezenta decizie se referă numai la regimul aplicabil IAP care prestează servicii financiare autorizate de operare a unei case de compensare în CFID. Pentru a obține o autorizație de compensare, IAP trebuie să îndeplinească cerințele specifice stabilite de ASSFD și de cadrul de reglementare al ASSFD. IAP trebuie să administreze mecanismele de compensare în condiții de siguranță și în mod eficient și să gestioneze în mod prudent riscurile asociate cu activitatea și operațiunile lor. De asemenea, acestea trebuie să dispună de suficiente resurse financiare, umane și sistemice.

(7)

Reglementările CFID transpun integral standardele internaționale definite în principiile pentru infrastructurile pieței financiare („PFMI”) publicate în aprilie 2012 de către Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare (2) (CPSS) și de către Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare (IOSCO).

(8)

Reglementările CFID impun, de asemenea IAP obligația de adopta norme și proceduri interne care să asigure conformitatea cu toate cerințele relevante care sunt necesare pentru reglementarea corespunzătoare a sistemelor sale de compensare și de decontare. Norma 5.6 privind IAP prevede obligația ca normele și procedurile interne să conțină dispoziții specifice, inclusiv în ceea ce privește regulile aplicabile în caz de neîndeplinire a obligațiilor de plată. Aceste norme și proceduri interne, precum și orice modificare a acestora trebuie prezentate ASSFD înainte de punerea lor în aplicare. ASSFD poate să respingă sau să impună modificarea propunerilor de norme. În conformitate cu Reglementările CFID, normele interne ale IAP sunt obligatorii din punct de vedere juridic și opozabile membrilor și altor participanți.

(9)

Astfel, cerințele obligatorii din punct de vedere juridic aplicabile IAP autorizate în CFID au o structură pe două niveluri. Principiile de bază din cadrul de reglementare al ASSFD și din Reglementările CFID definesc standardele de nivel înalt pe care trebuie să le respecte IAP pentru a obține o autorizație de a furniza servicii de compensare în CFID (denumite colectiv „normele primare”). Aceste norme primare reprezintă primul nivel al cerințelor obligatorii din punct de vedere juridic din CFID. Pentru a dovedi conformitatea cu normele primare, norma 5.6 privind IAP, referitoare la „regulile de afaceri”, prevede obligația IAP de a își stabili și prezenta normele și procedurile interne ASSFD, pentru autorizare, înaintea punerii în aplicare a acestora. ASSFD poate împiedica aplicarea acestora sau le poate interzice. Respectivele norme și proceduri interne reprezintă al doilea nivel al cerințelor din CFID.

(10)

Evaluarea echivalenței dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere aplicabile IAP din CFID ar trebui, de asemenea, să țină seama de rezultatele în materie de minimizare a riscurilor pe care acestea le asigură în ceea ce privește nivelul de risc la care sunt expuși membrii compensatori sau locurile de tranzacționare stabilite în Uniune prin participarea lor la entitățile respective. Rezultatele în materie de minimizare a riscurilor sunt determinate atât de nivelul de risc inerent activităților de compensare desfășurate de CPC vizată, care depinde de dimensiunea pieței financiare pe care aceasta își desfășoară activitatea, cât și de măsura în care dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC sunt adecvate pentru a minimiza acest nivel de risc. Pentru a obține rezultate echivalente în materie de minimizare a riscurilor, sunt necesare cerințe mai stricte în această privință pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mari, al căror nivel inerent de risc este mai ridicat, decât pentru CPC care își desfășoară activitatea pe piețe financiare mai mici, al căror nivel inerent de risc este mai mic.

(11)

Piața financiară pe care își desfășoară activitățile de compensare IAP autorizate în CFID este cu mult mai mică decât cea pe care își desfășoară activitățile CPC stabilite în Uniune. Din 2011 până în prezent, volumul tranzacționării și al compensării instrumentelor financiare derivate a fost minim. Prin urmare, participarea la CPC autorizate în CFID expune membrii compensatori și locurile de tranzacționare stabilite în Uniune la riscuri cu mult mai mici decât participarea lor la CPC autorizate în Uniune.

(12)

Dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile CPC autorizate în CFID pot fi considerate echivalente în cazul în care sunt adecvate pentru minimizarea acestui nivel mai scăzut de risc. Normele primare aplicabile CPC respective, completate de propriile norme și proceduri interne ale acestora care impun respectarea principiilor pentru infrastructurile piețelor financiare, minimizează nivelul mai scăzut de risc existent în CFID și conduc la rezultate în materie de minimizare a riscului echivalente cu cele vizate de Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(13)

Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din CFID asigură că IAP autorizate în acest teritoriu sunt conforme cu cerințe obligatorii din punct de vedere juridic echivalente cu cerințele prevăzute în titlul IV din Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

(14)

Conform celei de a doua condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din CFID trebuie să prevadă, în ceea ce privește CPC autorizate în această zonă, că respectivele CPC fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(15)

ASSFD, în calitate de autoritate de supraveghere a IAP, monitorizează IAP din CFID pentru a asigura conformitatea cu normele aplicabile. ASSFD are competența de a le autoriza și de a le sancționa, precum și, printre altele, de a invalida autorizația unei IAP și de a îi impune sancțiuni. ASSFD desfășoară supravegherea curentă. ASSFD adoptă un ciclu continuu de gestionare a riscurilor, care cuprinde identificarea, evaluarea, prioritizarea și minimizarea riscurilor. Legea de reglementare din 2004 conferă ASSFD competențe vaste pentru a asigura respectarea normelor și a legislației proprii. ASSFD are competența de a efectua anchete în cazurile în care suspectează că normele sale nu au fost respectate, precum și competența de a efectua inspecții, de a obține evidențe și de a impune unor persoane să participe la interviuri sub jurământ sau declarație solemnă. Printre altele, ASSFD poate să impună sancțiuni financiare, să pronunțe un blam și să interzică anumitor persoane să desfășoare activități în CFID.

(16)

Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că IAP autorizate în CFID fac obiectul unei supravegheri și unui control al aplicării normelor eficace și continue.

(17)

Conform celei de a treia condiții prevăzute la articolul 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din CFID trebuie să includă un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC autorizate în temeiul regimurilor juridice ale unor țări terțe („CPC din țări terțe”).

(18)

CPC din țări terțe care doresc să compenseze instrumente financiare derivate în CFID trebuie să solicite recunoașterea din partea ASSFD. În modulul privind recunoașterea sunt stabilite criteriile și procesele prin care se efectuează recunoașterea.

(19)

Pentru ca recunoașterea să fie acordată, jurisdicția în care este stabilită CPC trebuie să dispună de un cadru de reglementare suficient de robust și similar cu dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere aplicabile în CFID. De asemenea, înainte ca cererea din partea CPC dintr-o țară terță să fie aprobată trebuie să fi fost încheiate acorduri de cooperare între autoritățile din CFID și autoritățile competente din țara terță.

(20)

Prin urmare, ar trebui să se concluzioneze că dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din CFID prevăd un sistem echivalent eficace pentru recunoașterea CPC din țări terțe.

(21)

Prezenta decizie se bazează pe cerințele obligatorii din punct de vedere juridic referitoare la IAP aplicabile în CFID la momentul adoptării prezentei decizii. Comisia, în cooperare cu ESMA, ar trebui să continue să monitorizeze periodic evoluția cadrului juridic și de supraveghere aplicabil IAP și îndeplinirea condițiilor pe baza cărora a fost luată prezenta decizie.

(22)

Reexaminarea periodică a dispozițiilor juridice și a mecanismelor de supraveghere aplicabile în CFID CPC autorizate pe această piață nu ar trebui să aducă atingere posibilității Comisiei de a efectua o reexaminare specifică în orice moment, pe lângă reexaminarea generală, în cazul în care evoluțiile relevante impun reevaluarea de către Comisie a echivalenței acordate prin prezenta decizie. O astfel de reevaluare ar putea conduce la abrogarea prezentei decizii.

(23)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului european pentru valori mobiliare,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În sensul articolului 25 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012, dispozițiile juridice și mecanismele de supraveghere din CFID, care constau în Reglementările CFID și cadrul de reglementare al ASSFD și care sunt aplicabile instituțiilor autorizate pe această piață sunt considerate ca fiind echivalente cu cerințele prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 648/2012.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 decembrie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

(2)  La 1 septembrie 2014, Comitetul pentru sisteme de plăți și de decontare și-a schimbat denumirea în Comitetul pentru infrastructuri de plăți și de piață.