16.11.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 308/22


DECIZIA (PESC) 2016/2001 A CONSILIULUI

din 15 noiembrie 2016

privind contribuția Uniunii la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 28,

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 12 decembrie 2003, Consiliul European a adoptat Strategia UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă (denumită în continuare „strategia”), al cărei capitol III cuprinde o listă de măsuri destinate combaterii acestei proliferări și care trebuie întreprinse atât în Uniune, cât și în țări terțe.

(2)

Uniunea acționează în prezent în mod activ pentru punerea în aplicare a strategiei și dă curs măsurilor enumerate în capitolul III, în special prin furnizarea de resurse financiare destinate sprijinirii unor proiecte specifice desfășurate de instituții multilaterale, precum Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

(3)

Articolul IV din Tratatul cu privire la neproliferarea armelor nucleare (TNP) prevede dreptul inalienabil al tuturor părților la TNP de a dezvolta cercetarea, producția și utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice, fără discriminare și în conformitate cu articolele I și II din TNP. De asemenea, prevede că toate părțile la TNP se obligă să „coopereze, prin contribuții individuale sau împreună cu alte state sau organizații internaționale, la dezvoltarea continuă a aplicațiilor energiei nucleare în scopuri pașnice, în special pe teritoriile statelor care nu dețin arme nucleare și care sunt părți la tratat, acordând atenția cuvenită nevoilor zonelor în curs de dezvoltare ale lumii”.

(4)

Abordările multilaterale în ceea ce privește ciclul combustibilului nuclear au potențialul de a furniza țărilor care au decis să recurgă la energia nucleară în scopuri pașnice o alternativă la dezvoltarea de cicluri naționale ale combustibilului nuclear, evitând în același timp riscurile de proliferare.

(5)

Conform articolului III din statutul său, AIEA este autorizată să desfășoare orice operațiune, inclusiv achiziția de combustibil nuclear și de servicii și echipamente în domeniul nuclear și instituirea propriilor infrastructuri și instalații, pentru facilitarea aplicației practice a energiei nucleare în scopuri pașnice.

(6)

În septembrie 2006, Inițiativa privind amenințările nucleare (Nuclear Threat Initiative – NTI), o organizație neguvernamentală independentă cu sediul în Statele Unite, a oferit AIEA un grant în valoare de 50 000 000 USD pentru a contribui la crearea unui stoc de uraniu slab îmbogățit deținut și gestionat de AIEA, cu condiția ca agenția să poată atrage o sumă suplimentară de 100 000 000 USD, inclusiv granturi din partea altor state membre ale AIEA și a altor donatori, și crea o rezervă de combustibil nuclear.

(7)

La 8 decembrie 2008, Consiliul a adoptat concluzii în sprijinul înființării și al gestionării în condiții de siguranță a unei bănci de combustibil nuclear aflate sub controlul AIEA. De asemenea, în concluzii se afirma că Uniunea intenționa să contribuie la proiectul respectiv cu până la 25 000 000 EUR, odată ce condițiile și modalitățile de funcționare a băncii vor fi fost definite și aprobate de Consiliul guvernatorilor AIEA. Comisia Europeană a furnizat deja 20 000 000 EUR pentru achiziția uraniului slab îmbogățit.

(8)

La 3 decembrie 2010, Consiliul guvernatorilor AIEA a adoptat Rezoluția GOV/2010/70 de aprobare a înființării unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU – low-enriched uranium) a AIEA și a afirmat că operațiunile băncii de LEU a AIEA vor fi finanțate exclusiv prin contribuții extrabugetare.

(9)

Punctul 15 din documentul GOV/2010/67, intitulat „Asigurarea aprovizionării”: Înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) a AIEA pentru furnizarea de uraniu slab îmbogățit către statele membre [Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States]prevede că „agenția este deținătorul LEU din banca de LEU a AIEA, LEU aflându-se sub controlul său, precum și în posesia sa din punct de vedere juridic oficial. Tot la acest punct, se prevede că agenția este responsabilă de păstrarea și de protecția materialelor aflate în posesia sa, asigurându-se, prin intermediul oricărui acord de găzduire, că LEU este protejat de pericole naturale sau de altă natură, de sustragerea sau deturnarea neautorizată, de stricăciuni sau distrugere, inclusiv de sabotaj, și de capturarea cu forța. În plus, punctul l5 prevede că agenția, prin intermediul oricărui acord de găzduire, asigură aplicarea garanțiilor AIEA în ceea ce privește LEU din banca de LEU a AIEA și aplicarea standardelor și măsurilor de securitate, precum și a măsurilor de protecție fizică de către statul sau statele gazdă”. Punctul 16 din documentul GOV/2010/67 prevede, în plus, că „agenția, cu aprobarea Consiliului guvernatorilor, încheie cu toate statele gazdă un acord de găzduire, similar acordului actual privind sediul AIEA, ce conține dispoziții privind securitatea și siguranța și acoperirea de răspundere corespunzătoare pentru instalația de stocare și conferă agenției privilegiile și imunitățile necesare pentru funcționarea independentă a băncii de LEU a AIEA, inclusiv dreptul de a transporta LEU către și dinspre banca de LEU a AIEA, conform deciziilor luate de agenție în conformitate cu statutul și cu acordul cu statul sau statele gazdă. La același punct 16, se prevede că, dacă este necesar, se convin modalități de garantare a tranzitului cu statele vecine statului gazdă”.

(10)

Banca de LEU a AIEA va consta într-un stoc de până la 60 de cilindri tip 30B ce conțin hexafluorură de uraniu slab îmbogățit comercială standard. Banca de LEU a AIEA va fi situată în cadrul Instalației de stocare de LEU a AIEA, iar funcționarea sa va fi asigurată de Uzina Metalurgică Ulba, sub supravegherea Comitetului pentru Supraveghere și Control în domeniul Atomic și al Energiei al Republicii Kazahstan.

(11)

Cadrul juridic de bază dintre AIEA și statul gazdă, Kazahstan, a fost încheiat. Acordul de tranzit cu Federația Rusă, aprobat de Consiliul guvernatorilor AIEA (GOV/2015/36), a fost semnat. Proiectarea unei noi instalații de stocare a LEU a AIEA a fost finalizată, iar AIEA a determinat că această instalație corespunde dispozițiilor aplicabile referitoare la standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. S-a procedat la o estimare detaliată a costurilor pentru noua instalație de stocare a LEU a AIEA, această estimare fiind validată în mod independent. A fost finalizat un Acord de parteneriat între AIEA și operatorul instalației, acord ce stabilește termenii și condițiile de cooperare pentru construcția instalației de stocare a LEU a AIEA. AIEA planifică în prezent activități în cadrul pregătirii pentru achiziția LEU.

(12)

Conform Planului financiar al proiectului, astfel cum este descris în raportul actualizat al directorului general al AIEA (GOV/INF/2016/8) „Asigurarea aprovizionării: Înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) a AIEA pentru furnizarea de uraniu slab îmbogățit către statele membref” [Assurance of Supply: Establishment of an IAEA Low Enriched Uranium (LEU) Bank for the Supply of LEU to Member States], costul total al proiectului LEU este estimat la 118 863 000 EUR,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   În scopul punerii imediate și concrete în aplicare a anumitor elemente ale Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă, Uniunea contribuie la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) plasate sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA sau „agenția”), pentru a reduce riscurile crescânde de proliferare generate de răspândirea tehnologiilor sensibile privind ciclul combustibilului nuclear. Uniunea întreprinde activități în sprijinul băncii de LEU a AIEA, sub forma unei rezerve de LEU cu următoarele obiective:

(a)

să permită statelor să își exercite drepturile în temeiul articolului IV din TNP, evitându-se în același timp riscurile de proliferare; și

(b)

să servească drept mecanism de ultimă instanță pentru sprijinirea pieței comerciale, fără a o denatura, în cazul în care aprovizionarea cu LEU a unui stat membru al AIEA este perturbată și nu poate fi restabilită prin mijloace comerciale, iar respectivul stat membru al AIEA îndeplinește criteriile de eligibilitate.

(2)   Pentru îndeplinirea obiectivelor menționate la alineatul (1), Uniunea contribuie la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU, plasate sub controlul AIEA, prin finanțarea de activități legate de siguranță, inclusiv protecție fizică, transport, păstrarea în condiții de siguranță, precum și contribuții la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU. Proiectul este desfășurat în beneficiul tuturor țărilor care au hotărât să recurgă la energia nucleară în scopuri pașnice.

O descriere detaliată a proiectului este prevăzută în anexă.

Articolul 2

(1)   Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (denumit în continuare „ÎR”) este responsabil cu punerea în aplicare a prezentei decizii.

(2)   Proiectul menționat la articolul 1 alineatul (2) este pus în aplicare din punct de vedere tehnic de către AIEA. Aceasta îndeplinește atribuția respectivă sub controlul ÎR. În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu AIEA.

Articolul 3

(1)   Valoarea de referință financiară pentru punerea în aplicare a activităților menționate la articolul 1 alineatul (2) este de 4 362 200 EUR.

(2)   Gestionarea cheltuielilor finanțate din suma prevăzută la alineatul (1) se face în conformitate cu normele și procedurile aplicabile bugetului Uniunii.

(3)   Comisia supraveghează gestionarea corectă a cheltuielilor menționate la alineatul (1). În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu AIEA. Acordul prevede obligația AIEA de a asigura vizibilitate contribuției Uniunii proporțional cu dimensiunea acesteia.

(4)   Comisia depune eforturile necesare pentru a încheia acordul de finanțare menționat la alineatul (3) cât mai curând posibil după intrarea în vigoare a prezentei decizii. Comisia informează Consiliul cu privire la orice dificultăți întâmpinate în cadrul respectivului proces și cu privire la data încheierii acordului de finanțare.

Articolul 4

(1)   ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de AIEA. Respectivele rapoarte ale AIEA stau la baza evaluării realizate de către Consiliu.

(2)   Comisia furnizează informații cu privire la aspectele financiare ale punerii în aplicare a proiectului menționat la articolul 1 alineatul (2).

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Prezenta decizie expiră la 60 de luni de la data încheierii acordului de finanțare menționat la articolul 3 alineatul (3). Cu toate acestea, prezenta decizie expiră la șase luni de la intrarea sa în vigoare în cazul în care niciun acord de finanțare nu a fost încheiat în intervalul respectiv.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 15 noiembrie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

I. KORČOK


ANEXĂ

Contribuția Uniunii la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU) sub controlul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) în cadrul Strategiei UE împotriva proliferării armelor de distrugere în masă

I.   INTRODUCERE

Context

În decembrie 2010, directorului general al AIEA i s-a acordat, de către Consiliul guvernatorilor, mandatul de a lansa înființarea unei bănci de uraniu slab îmbogățit (LEU), directorul general prezentând un plan detaliat pentru înființarea băncii respective și pentru gestionarea în condiții de siguranță a acesteia.

La 20 decembrie 2011, AIEA a confirmat Misiunii Permanente a Kazahstanului pe lângă AIEA faptul că, pe baza informațiilor furnizate agenției Kazahstan în „exprimarea interesului” prezentată de aceasta și în conformitate cu cerințele prevăzute în documentul GOV/INF/2011/7, Uzina Metalurgică Ulba (Ulba Metallurgical Plant – UMP) este adecvată pentru a găzdui banca de LEU a AIEA.

AIEA a efectuat mai multe misiuni în Kazahstan în perioada 2011-2016, aceste misiuni vizând evaluarea uzinei metalurgice sus-menționate și a cadrului național de reglementare, pentru a garanta că banca LEU va putea să îndeplinească dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Evaluările au fost efectuate în ceea ce privește securitatea instalației, siguranța seismică, pregătirea și intervenția în situații de urgență, siguranța și securitatea transportului, precum și protecția fizică.

La 27 august 2015, a fost semnat un acord de găzduire între AIEA și Kazahstan. Respectivul acord stabilește Kazahstanul ca stat gazdă pentru banca de LEU a AIEA și furnizează cadrul juridic necesar pentru ca Republica Kazahstan să garanteze că banca de LEU a AIEA va fi gestionată și reglementată în conformitate cu legislația și cu reglementările din Kazahstan și cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările în materie de siguranță ale AIEA.

La 27 august 2015, între AIEA și UMP a fost semnat un acord privind operatorul instalației. Respectivul acord stabilește UMP ca fiind instalația în care va fi situată banca de LEU a AIEA și stabilește cadrul juridic pentru operarea și gestionarea de către UMP a băncii de LEU a AIEA, în conformitate cu licența sa, cadrul național de reglementare, precum și dispozițiile aplicabile ale standardelor de securitate și orientărilor de siguranță ale AIEA.

În plus, AIEA și Ministerul Energiei din Kazahstan au semnat un Acord tehnic cu privire la acordurile specifice care urmează a fi puse în aplicare pentru înființarea băncii de LEU a AIEA în Kazahstan (denumit în continuare „acordul tehnic”). Acordul tehnic asigură faptul că fiecare parte furnizează resursele necesare pentru punerea în aplicare a activităților sale respective în vederea înființării la timp a băncii de LEU a AIEA, inclusiv activități în conformitate cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. În temeiul acordului tehnic, părțile au instituit un comitet mixt de coordonare (CMC) pentru a facilita punerea în aplicare a acordului tehnic și au aprobat un plan de activități specifice (PAS), pentru a asigura înființarea și funcționarea băncii de LEU a AIEA în conformitate cu dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Acordul tehnic prevede ca activitățile să fie finalizate în doi ani de la semnarea acordurilor juridice, sau până în septembrie 2017.

În noiembrie 2015, UMP a început proiectarea unei noi instalații de depozitare a LEU a AIEA, care să găzduiască banca de LEU a AIEA. O misiune a AIEA a vizitat UMP din 29 februarie până la 4 martie 2016 pentru a evalua progresele proiectării. Misiunea AIEA a examinat dacă dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA au fost luate în considerare în mod corespunzător în procesul de proiectare. Evaluarea misiunii AIEA s-a concentrat pe cinci domenii tehnice: structura construcției, analiza securității, protecție radiologică, pregătire și intervenție în situații de urgență și siguranță nucleară. Evaluarea proiectării propuse și documentația justificativă relevantă au dus la concluzia generală că proiectarea prevede măsuri adecvate pentru a garanta securitatea nucleară și orientările de siguranță.

În urma finalizării proiectării și a evaluării acesteia de către AIEA, în mai 2016 a fost semnat un acord de parteneriat între AIEA și UMP. Respectivul acord prevede condițiile tehnice și financiare privind înființarea instalației de depozitare a LEU a AIEA. Acest fapt marchează o etapă importantă în înființarea băncii de LEU a AIEA.

În mai 2016, raportul GOV/INF/2016/8 al Consiliului guvernatorilor a evidențiat progresele semnificative înregistrate. Acesta oferă, de asemenea, primul proiect și plan financiar cuprinzător și de referință.

Documentul GOV/2010/67 al Consiliului guvernatorilor a autorizat directorul general să înființeze banca de LEU a AIEA și totodată a prevăzut ca costurile (inclusiv costurile aferente resurselor umane) legate de înființarea și operarea băncii de LEU a AIEA să fie exclusiv acoperite prin contribuții voluntare extrabugetare, fără vreun impact asupra bugetului propriu-zis al AIEA. În acest scop, proiectul privind banca de LEU a AIEA rambursează diversele divizii ale AIEA pentru contribuțiile și sprijinul tehnic acordate experților și specialiștilor proiectului prin utilizarea de acorduri privind nivelul serviciilor (SLA). Aceste acorduri, care definesc serviciile ce trebuie furnizate de divizii proiectului pentru executarea planului de proiect (inclusiv PAS), precum și costurile pentru nivelul de sprijin furnizat de fiecare divizie, au fost finalizate și convenite în martie 2016.

De la 1 aprilie 2016, o serie de state membre, Comisia, Nuclear Threat Initiative (NTI) și World Nuclear Transport Institute [Institutul Mondial de Transport Nuclear] (WNTI) s-au angajat să pună la dispoziție fonduri care se ridică la un total de aproximativ 124 900 000 USD și 25 000 000 EUR, iar contribuțiile primite de agenție până la această dată sunt de 124 900 000 USD și 20 000 000 EUR. Contribuții financiare au fost oferite de Nuclear Threat Initiative (50 000 000 USD), SUA (50 000 000 USD), EAU (10 000 000 USD), Norvegia (5 000 000 USD), Kuweit (10 000 000 USD), WNTI (10 000 EUR) și Kazahstan (400 000 USD). 20 000 000 EUR donate de către Comisie sunt dedicate achiziționării de LEU pentru banca de LEU a AIEA și până la 5 000 000 EUR au fost angajate pentru îmbunătățiri legate de siguranță. Fondurile pentru îmbunătățiri legate de siguranță (până la 5 000 000 EUR) sunt cele care fac obiectul prezentei anexe.

Următoarele etape cheie pentru banca de LEU a AIEA sunt:

(a)

Finalizarea înființării instalației de depozitare a LEU a AIEA, inclusiv finalizarea construcției; confirmarea că clădirea și echipamentul corespund proiectării preconizate și dispozițiilor aplicabile în materie de securitate și siguranță;

(b)

Convenirea cu UMP a unui program de gestionare a cilindrilor pentru a asigura securitatea și siguranța pe termen lung a cilindrilor și disponibilitatea acestora pentru transport;

(c)

Darea în exploatare a instalației;

(d)

Achiziționarea LEU al AIEA și transportul acestuia la instalația de depozitare;

(e)

Începerea activității.

Obiectivele proiectului

Contribuirea la înființarea și la gestionarea în condiții de siguranță a băncii de LEU a AIEA, în special prin asigurarea unui nivel înalt de siguranță și securitate în timpul transportului și depozitării, în conformitate cu standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA.

Avantaje

Se vor obține următoarele avantaje:

(a)

o mai bună asigurare a aprovizionării cu combustibil nuclear în condiții de siguranță și securitate; și

(b)

sprijinirea AIEA în ceea ce privește asigurarea siguranței și securității transporturilor de LEU, de la achiziționare la aprovizionare, precum și în timpul depozitării la locul în care este amplasată banca de LEU.

II.   DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR

Banca de LEU

Banca de LEU a AIEA va consta într-un stoc fizic de aproximativ 90 de tone de LEU, cantitatea necesară pentru o sarcină inițială pentru un reactor cu apă ușoară modern (echivalentul a aproximativ trei reîncărcări ale miezului) pentru producerea de energie electrică, precum și echipamentul și serviciile aferente. Stocul va fi deținut de către AIEA. Banca de LEU a AIEA va funcționa în conformitate cu unele criterii nediscriminatorii pentru eliberarea de LEU către o țară beneficiară. Respectivele criterii sunt pe deplin compatibile cu Statutul AIEA și au fost aprobate de Consiliul guvernatorilor. Instalația nucleară care utilizează LEU trebuie să facă obiectul unui acord de garanții cu AIEA și să fie în deplină conformitate cu respectivul acord.

Sprijinul Uniunii

Uniunea va sprijini banca de LEU a AIEA în mod complementar prin intermediul diferitor instrumente. În 2011 a fost deja făcută o contribuție financiară în valoare de 20 000 000 EUR pentru achiziționarea de LEU din Instrumentul de stabilitate.

Prezenta decizie va contribui la operarea și gestionarea în condiții de securitate și siguranță a băncii de LEU a AIEA. Activitățile relevante prevăzute de AIEA, la care prezenta decizie va contribui financiar, pot include:

1.   Sprijinirea înființării unei stocări în condiții de securitate și siguranță pentru cele 90 de tone de LEU

Acest punct acoperă costurile legate de punerea în aplicare a activităților planului de proiect, inclusiv a planului de activități specifice (PAS) pentru anul 2017 și a activităților ulterioare din 2018. PAS, convenit între AIEA, UMP și Comitetul pentru Supraveghere și Control în domeniul Atomic și al Energiei al Kazahstan, reprezintă o listă de activități considerate necesare pentru modernizarea instalațiilor, echipamentului, procedurilor și practicilor pentru a se asigura că banca de LEU a AIEA va fi înființată, depozitată, operată și protejată în conformitate cu dispozițiile relevante din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Aceste activități au fost elaborate pe baza mai multor evaluări, desfășurate între 2012 și 2016. În special, o misiune a agenției din ianuarie 2016 a identificat, de asemenea, anumite echipamente extrinseci suplimentare care vor fi necesare pentru a permite instalației de depozitare să fie operată în conformitate cu standardele AIEA pentru pregătire și intervenție în situații de urgență.

Activitățile includ dezvoltarea de proceduri pentru securitatea și siguranța operațiunilor, achiziționarea de echipament de pregătire și intervenție în situații de urgență, precum și de protecție împotriva radiațiilor și furnizarea de formare conexă; desfășurarea de ateliere pe teme de siguranță relevante pentru banca de LEU a AIEA (de exemplu, cultura siguranței nucleare); observarea exercițiilor pentru situații de urgență desfășurate la instalație; și activități de evaluare ulterioară pentru a valida conformitatea modernizărilor cu standardele de securitate și orientările de siguranță relevante ale AIEA înainte de darea în exploatare.

LEU va fi introdus în instalația de depozitare a LEU a AIEA numai atunci când AIEA este convinsă că banca de LEU a AIEA a fost înființată și respectă dispozițiile aplicabile din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Prin urmare, AIEA va efectua o misiune de confirmare planificată pentru vara anului 2017, pentru a confirma că clădirea finalizată și echipamentul său cheie corespund proiectării preconizate și că întreaga infrastructură necesară pentru respectarea dispozițiilor aplicabile în materie de securitate și siguranță este implementată.

Pe o perioadă de doi ani, bugetul va include costurile de planificare, executare, sprijinire și raportare a planului de proiect și a activităților PAS, incluzând costurile care acoperă resursele umane ale AIEA pentru a garanta că, în conformitate cu mandatul proiectului băncii de LEU a AIEA, nu se utilizează fonduri bugetare propriu-zise.

2.   Asigurarea transportului în condiții de siguranță a celor 90 de tone de LEU

Se preconizează că 90 de tone de LEU va fi transportat de la instalația vânzătorului sau vânzătorilor, către Uzina Metalurgică Ulba, în Oskemen, Kazahstan, unde va fi situată banca de LEU a AIEA. Transferurile de LEU care trec prin diferite jurisdicții trebuie să respecte toate cerințele în materie de documentație, asigurare, aprobare de tranzit și marcare, inclusiv cerințele statelor referitoare la protecția fizică, care sunt cuprinse în convențiile relevante și recomandările elaborate sub auspiciile AIEA, precum și cerințele de securitate ale Organizației Maritime Internaționale (OMI). Cheltuielile aferente transportului de LEU vor depinde de amplasarea geografică a vânzătorului de LEU și de distanțele de transport maritim și terestru dintre vânzător și Uzina Metalurgică Ulba (UMP), în Kazahstan, și numărul de porturi de escală și treceri de frontieră necesare pentru finalizarea livrării. Acest punct include elaborarea unor specificații tehnice cu contribuția de specialitate a funcționarilor AIEA și a experților externi; planificarea și supravegherea transportului; asigurarea; navlosirea unui vas de transport maritim, pentru îmbunătățirea securității; consultarea cu privire la evaluarea riscurilor aferente rutei de transport și planificarea conexă; precum și paza pe durata transportului maritim, în porturile de escală și în locurile de tranzit.

3.   Asigurarea depozitării pe termen lung a celor 90 de tone de LEU

LEU va fi situat într-o instalație de depozitare dedicată aflată pe teritoriul UMP, situată în Oskemen, Kazahstan. LEU al AIEA va fi depozitat în cilindri 30B. Operatorul instalației, în numele AIEA, va fi responsabil de păstrarea și protecția LEU, în conformitate cu standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA. Aceasta include achiziționarea de cilindri 30B, care vor asigura depozitarea în condiții de securitate și siguranță fizică a LEU. Studii de siguranță indică faptul că aceste containere oferă o depozitare rezistentă și sigură pentru o perioadă de până la 50 de ani. În plus față de furnizarea de siguranță, grosimea pereților cilindrilor și proiectarea generală a cilindrilor contribuie la protecția fizică împotriva sabotajului și furtului.

O activitate esențială în a asigura depozitarea pe termen lung a LEU este punerea în aplicare a unui program de gestionare a cilindrilor, care să includă inspecții de rutină și recertificarea cilindrilor 30B în depozit, în vederea conformității cu standardul ISO 7195, precum și a asigurării disponibilității pentru transport către statele membre. Acest lucru necesită achiziționarea de servicii pentru recertificarea cilindrilor de către inspectori autorizați, precum și servicii ale personalului UMP pentru a sprijini efectuarea acestei testări.

În plus, în timpul depozitării pe termen lung a LEU al AIEA, aceasta va întreprinde activități de monitorizare de rutină și ad-hoc, incluzând primirea, evaluarea și verificarea rapoartelor anuale din partea UMP. Aceasta va include reuniuni anuale cu UMP pentru a evalua activitățile în materie de siguranță și securitate legate de banca de LEU a AIEA, precum și alte tipuri de misiuni la UMP pentru a se asigura că prevederile relevante din standardele de securitate și orientările de siguranță ale AIEA continuă să se aplice în ceea ce privește banca de LEU a AIEA.

Acest punct va acoperi o perioadă de cinci ani.

III.   DURATĂ

Durata estimată a perioadei de punere în aplicare a proiectului este de 60 de luni, începând de la semnarea acordului de finanțare menționat la articolul 3.

IV.   BENEFICIARI

Beneficiarii proiectului din prezenta decizie sunt toate statele eligibile să beneficieze de servicii din partea băncii de LEU a AIEA, care îndeplinesc condițiile de acces la banca de LEU, astfel cum a fost stabilit de către Consiliul guvernatorilor AIEA.

V.   ENTITATE DE PUNERE ÎN APLICARE

Punerea în aplicare la nivel tehnic a proiectului, conform celor descrise anterior, va fi încredințată AIEA, sub controlul ÎR. Proiectul va fi pus în aplicare direct de către personalul AIEA, experți din cadrul altor autorități nucleare naționale și contractanți. În cazul contractanților, achiziționarea bunurilor, lucrărilor sau serviciilor de către AIEA în temeiul prezentei decizii va fi efectuată în conformitate cu prevederile acordului de finanțare care urmează a fi încheiat între Comisie și AIEA.

VI.   RAPORTARE

Entitatea de punere în aplicare va pregăti:

(a)

rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a proiectului;

(b)

un raport final la cel mult două luni după finalizarea punerii în aplicare a proiectului.

Rapoartele se trimit ÎR.