4.8.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 210/100


DECIZIA (UE) 2016/1332 A COMISIEI

din 28 iulie 2016

de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru mobilier

[notificată cu numărul C(2016) 4778]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 66/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind eticheta UE ecologică (1), în special articolul 6 alineatul (7) și articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului pentru etichetare ecologică al Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

În temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, eticheta ecologică a UE poate fi acordată produselor care au un impact redus asupra mediului pe durata întregului lor ciclu de viață.

(2)

Regulamentul (CE) nr. 66/2010 prevede stabilirea unor criterii specifice de acordare a etichetei ecologice a UE, în funcție de grupurile de produse.

(3)

Decizia 2009/894/CE a Comisiei (2) a stabilit criteriile ecologice și cerințele aferente de evaluare și verificare pentru mobilierul din lemn, care sunt valabile până la 31 decembrie 2016.

(4)

Pentru a reflecta mai bine gama de produse de mobilier de pe piață și stadiul actual al tehnologiei în acest domeniu și pentru a ține seama de inovațiile din ultimii ani, este oportun să se extindă sfera grupului de produse pentru a include mobilierul din alte materiale decât lemnul și pentru a stabili un set revizuit de criterii ecologice.

(5)

Criteriile ecologice revizuite vizează utilizarea unor materiale produse într-un mod mai sustenabil (conform unei abordări bazate pe analiza ciclului de viață), limitarea utilizării compușilor periculoși, a nivelurilor de reziduuri periculoase și a contribuției mobilierului la poluarea aerului din încăperi, precum și promovarea unor produse durabile și de calitate superioară, ușor de reparat și de demontat. Criteriile revizuite, împreună cu cerințele de evaluare și de verificare aferente, ar trebui să fie valabile pentru o perioadă de șase ani de la data adoptării prezentei decizii, având în vedere ciclul de inovare pentru această categorie de produse.

(6)

Prin urmare, este necesar să se înlocuiască Decizia 2009/894/CE.

(7)

Este adecvat să se prevadă o perioadă de tranziție pentru producătorii ale căror produse au primit eticheta ecologică a UE pentru mobilier din lemn pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/894/CE, astfel încât aceștia să dispună de suficient timp pentru a-și adapta produsele în vederea îndeplinirii criteriilor și a cerințelor ecologice revizuite. De asemenea, ar trebui ca producătorii să aibă posibilitatea de a depune cereri pe baza criteriilor stabilite în Decizia 2009/894/CE, pe o perioadă de timp suficient de lungă.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 66/2010,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

(1)   Grupul de produse „mobilier” cuprinde unități de sine stătătoare sau încorporate, destinate a fi utilizate pentru depozitarea, plasarea sau suspendarea unor articole și/sau destinate a oferi utilizatorilor suprafețe pe care aceștia pot să se odihnească, să se așeze, să mănânce, să studieze sau să lucreze, în interior sau în exterior. Domeniul de aplicare se extinde la piesele de mobilier casnic și de mobilier comercial destinate uzului casnic sau utilizării în alte scopuri. Cadrele, picioarele, bazele și tăbliile de pat sunt incluse în domeniul de aplicare.

(2)   Grupul de produse nu cuprinde următoarele produse:

(a)

saltelele de pat, cărora li se aplică criteriile stabilite în Decizia 2014/391/UE a Comisiei (3);

(b)

produsele destinate în principal altor utilizări decât cele descrise la alineatul (1), inclusiv felinarele, balustradele și gardurile, scările, ceasurile și pendulele, echipamentele pentru spații de joacă, oglinzile de sine stătătoare sau oglinzile de perete, tuburile de protecție pentru cabluri electrice, balizele rutiere și produsele pentru construcții, precum trepte, uși, ferestre, pardoseli și placări;

(c)

produsele de mobilier de ocazie, refinisate, recondiționate sau reprelucrate;

(d)

mobilierul montat în vehicule folosite pentru transport public sau privat;

(e)

produsele de mobilier care conțin în proporție de peste 5 % (procente de masă) materiale care nu sunt incluse în lista de mai jos: lemn masiv, panouri pe bază de lemn, plută, bambus, ratan, materiale plastice, metale, piele, țesături acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticlă și materiale de umplutură.

Articolul 2

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

(a)

„piele anilină” înseamnă pielea a cărei granulație naturală este vizibilă în mod clar și integral și care a fost acoperită cu un strat de finisare nepigmentat, cu grosimea mai mică sau egală cu 0,01 mm, conform definiției din standardul EN 15987;

(b)

„piele semianilină” înseamnă pielea care a fost acoperită cu un strat de finisare conținând o cantitate mică de pigment, astfel încât granulația naturală să fie vizibilă în mod clar, conform definiției din standardul EN 15987;

(c)

„piele pigmentată și șpalt pigmentat” înseamnă pielea sau șpaltul a cărei/cărui granulație naturală sau suprafață este complet acoperită cu un strat de finisare care conține pigmenți, conform definiției din standardul EN 15987;

(d)

„piele lăcuită și șpalt lăcuit” înseamnă pielea sau șpaltul care prezintă, în general, un efect de oglindă obținut prin aplicarea unui strat de lac pigmentat sau nepigmentat sau a unui strat de rășini sintetice, a cărui grosime nu depășește o treime din grosimea totală a produsului, conform definiției din standardul EN 15987;

(e)

„piele acoperită și șpalt acoperit” înseamnă pielea sau șpaltul al cărei/cărui strat de acoperire, aplicat pe suprafața exterioară, are o grosime ce nu depășește o treime din grosimea totală a produsului, dar este mai mare de 0,15 mm, conform definiției din standardul EN 15987;

(f)

„compus organic volatil” (COV) înseamnă orice compus organic care are o temperatură inițială de fierbere mai mică sau egală cu 250 °C, măsurată la o presiune standard de 101,3 kPa, astfel cum a fost definit în Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și care, într-o coloană capilară, se dizolvă și se separă până la tetradecan inclusiv (C14H30);

(g)

„compus organic semivolatil” (COSV) înseamnă orice compus organic cu punct de fierbere, măsurat la o presiune standard de 101,3 kPa, mai mare de 250 °C, dar mai mic de 370 °C, și care, într-o coloană capilară, se dizolvă și se separă în limitele domeniului de retenție cuprins între n-tetradecan (C14H30) și n-docosan (C22H46) inclusiv;

(h)

„conținut reciclat” înseamnă proporția masică de material reciclat dintr-un produs sau ambalaj; numai materialele preconsumator și postconsumator sunt considerate a fi materiale cu conținut reciclat, conform definiției din standardul ISO 14021;

(i)

„material preconsumator” înseamnă materialul rezultat din fluxul deșeurilor în timpul procesului de fabricație. Sunt excluse atât reutilizarea materialelor reprelucrate, remăcinate sau fragmentate generate într-un proces și care ar putea fi recuperate în cadrul aceluiași proces din care au provenit, conform definiției din standardul ISO 14021, cât și deșeurile, așchiile și fibrele de lemn provenite din operațiunile de exploatare forestieră și tăiere;

(j)

„material postconsumator” înseamnă materialul generat de activități gospodărești, comerciale, industriale și ale instituțiilor, ca urmare a rolului lor de consumatori, material care nu mai poate fi utilizat în scopul pentru care a fost conceput, inclusiv retururile de material din lanțul de distribuție, conform definiției din standardul ISO 14021;

(k)

„material recuperat/regenerat” înseamnă materialul care ar fi fost eliminat ca deșeu sau utilizat pentru recuperarea energiei, dar care a fost colectat și recuperat/regenerat ca material de intrare, în locul unei noi materii prime, într-un proces de reciclare sau de fabricație, conform definiției din standardul ISO 14021;

(l)

„material reciclat” înseamnă materialul care a fost reprelucrat dintr-un material recuperat/regenerat cu ajutorul unui proces de fabricație și transformat într-un produs final sau într-un component al unui produs, conform definiției din standardul ISO 14021, fiind excluse deșeurile, așchiile și fibrele de lemn provenite din operațiunile de exploatare forestieră și tăiere;

(m)

„panouri pe bază de lemn” înseamnă panourile din fibre de lemn, fabricate printr-unul dintre diferitele procedee care pot implica utilizarea unor temperaturi și presiuni ridicate și a unor rășini sau adezivi de legătură;

(n)

„plăci din așchii de lemn orientate” înseamnă plăcile multistratificate, fabricate în principal din așchii de lemn combinate cu un liant, conform definiției din standardul EN 300. Așchiile din stratul exterior sunt aliniate și paralele cu lungimea sau lățimea plăcii. Așchiile din stratul (straturile) interior (interioare) pot fi orientate sau aliniate în mod aleatoriu, în general în unghiuri drepte cu așchiile din straturile exterioare;

(o)

„placă aglomerată din lemn” înseamnă orice material pentru panouri fabricat sub presiune și la cald din particule de lemn (fulgi, așchii, talaș, rumeguș din lemn și materiale similare) și/sau orice alt material lignocelulozic sub formă de particule (resturi de in și de cânepă, fragmente rezultate din prelucrarea trestiei de zahăr și materiale similare), la care se adăugă un adeziv, conform definiției din standardul EN 309;

(p)

„placaj” înseamnă panourile pe bază de lemn care constau dintr-un ansamblu de straturi lipite între ele, straturile adiacente având fibra orientată, de obicei, în unghi drept, conform definiției din standardul EN 313. Pot fi menționate numeroase subcategorii distincte de placaj, în funcție de structura acestuia (de exemplu, placaj stratificat, placaj cu miez, placaj compozit) sau de utilizarea sa finală (de exemplu, placaj marin);

(q)

„plăci fibrolemnoase” înseamnă o gamă largă de tipuri de panouri care sunt definite în standardele EN 316 și EN 622 și care, în funcție de proprietățile lor fizice și de procesul de fabricație, pot fi clasificate în următoarele subcategorii: plăci dure, plăci semidure, plăci moi și plăci obținute prin procedeul uscat;

(r)

„substanță ușor biodegradabilă” înseamnă o substanță care prezintă o degradare de 70 % a carbonului organic dizolvat, în termen de 28 de zile, sau o pierdere maximă teoretică de oxigen sau producere de dioxid de carbon de 60 %, în termen de 28 de zile, dacă se utilizează una dintre următoarele metode de testare: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F, ISO 9408;

(s)

„substanță inerent biodegradabilă” înseamnă o substanță care prezintă o degradare de 70 % a carbonului organic dizolvat, în termen de 28 de zile, sau o pierdere maximă teoretică de oxigen sau producere de dioxid de carbon de 60 %, în termen de 28 de zile, dacă se utilizează una dintre următoarele metode de testare: ISO 14593, OCDE 302 A, ISO 9887, OCDE 302 B, ISO 9888, OCDE 302 C;

(t)

„operațiuni de finisare” înseamnă metode prin care se aplică un strat de acoperire pe suprafața unui material. Metodele pot include utilizarea de vopsele, stampe, lacuri, foi de placaj, laminate, hârtie impregnată și folii de finisare;

(u)

„produs biocid”, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (5), înseamnă:

orice substanță sau amestec, în forma în care este furnizată utilizatorului, care este compus din, conține sau generează una sau mai multe substanțe active, având scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora, în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică;

orice substanță sau amestec, provenit din substanțe sau amestecuri care nu intră sub incidența primei liniuțe, a cărui utilizare are scopul de a distruge, de a împiedica sau de a face inofensive organismele dăunătoare, de a preveni acțiunea acestora sau de a exercita un efect de control asupra acestora în orice alt mod decât prin simpla acțiune fizică sau mecanică; și

un articol tratat care are, în primul rând, o funcție biocidă;

(v)

„conservanți pentru lemn” înseamnă produsele biocide care sunt aplicate, printr-un procedeu de tratare a suprafeței (de exemplu, pulverizare, periere) sau de pătrundere în profunzime (de exemplu, presiune subatmosferică, dublu vacuum), pe lemn (de exemplu, bușteni primiți la fabrica de cherestea pentru comercializare și pentru toate utilizările ulterioare ale lemnului și ale produselor pe bază de lemn) ori pe produsele pe bază de lemn sau care sunt aplicate pe substraturi nelemnoase (de exemplu, zidărie și fundații ale construcțiilor) numai în scopul protejării produselor din lemn sau a produselor pe bază de lemn adiacente împotriva atacurilor organismelor care distrug lemnul (de exemplu, putregaiul uscat și termitele), în conformitate cu definiția aprobată de Comitetul European de Standardizare (sursa CEN/TC 38 „Durabilitatea lemnului și a produselor pe bază de lemn”);

(w)

„E1” înseamnă o clasificare, în funcție de emisiile de formaldehidă, a panourilor pe bază de lemn care conțin formaldehidă, adoptată de toate statele membre ale UE. În conformitate cu definiția din anexa B la standardul EN 13986, un panou pe bază de lemn se încadrează în categoria E1 dacă emisiile de formaldehidă sunt echivalente cu concentrații stabile de formaldehidă mai mici sau egale cu 0,1 ppm (0,124 mg/m3), măsurate după 28 de zile în camera de testare, în conformitate cu standardul EN 717-1, sau dacă panoul respectiv are un conținut de formaldehidă mai mic sau egal cu 8 mg/100 g de placă uscată în etuvă, măsurat în conformitate cu standardul EN 120, sau dacă valorile emisiilor de formaldehidă sunt fie mai mici sau egale cu 3,5 mg/m2·h, atunci când sunt măsurate în conformitate cu standardul EN 717-2, fie mai mici sau egale cu 5,0 mg/m2·h, atunci când sunt măsurate conform aceleiași metode, însă la 3 de zile după producție;

(x)

„țesături acoperite cu un strat protector” înseamnă țesăturile acoperite, pe o față sau pe ambele, cu un strat adeziv, discret și continuu de cauciuc și/sau de material plastic, conform definiției din EN 13360, inclusiv materialele de tapițerie cunoscute sub denumirea curentă de „imitații de piele”;

(y)

„materiale textile” înseamnă fibrele naturale, fibrele sintetice și fibrele celulozice artificiale;

(z)

„fibre naturale” înseamnă bumbacul și alte fibre celulozice naturale din semințe, inul și alte fibre liberiene, lâna și alte fibre cheratinice;

(aa)

„fibre sintetice” înseamnă fibrele acrilice, elastanul, poliamida, poliesterul și fibrele de polipropilenă;

(bb)

„fibre celulozice artificiale” înseamnă fibrele Lyocell, fibrele Modal și fibrele de vâscoză;

(cc)

„materiale de tapițerie” înseamnă materialele folosite în procedeele de acoperire, umplere și capitonare a scaunelor, a paturilor sau a altor piese de mobilier, care pot include materialele de acoperire, cum ar fi pielea, țesăturile acoperite cu un strat protector și materialele textile, precum și materialele de umplutură, cum ar fi materialele polimerice celulare flexibile pe bază de cauciuc latex și poliuretan;

(dd)

„substanță” înseamnă un element chimic și compușii săi, în stare naturală sau obținuți prin orice proces de producție, inclusiv orice aditiv necesar pentru păstrarea stabilității și orice impuritate care derivă din procesul utilizat, cu excepția oricărui solvent care poate fi separat fără a influența stabilitatea substanței sau fără a-i schimba compoziția, astfel cum a fost definit la articolul 3 punctul 1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (6);

(ee)

„preparat” înseamnă un amestec sau o soluție compusă din două sau mai multe substanțe, astfel cum a fost definit la articolul 3 punctul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(ff)

„părți componente” înseamnă unitățile rigide și distincte al căror aspect și a căror formă nu trebuie modificate înainte de asamblarea produsului final în forma sa integral funcțională, chiar dacă poziția acestora se poate schimba în timpul utilizării produsului final. Acestea includ balamalele, șuruburile, ramele, sertarele, roțile și rafturile;

(gg)

„materiale componente” înseamnă materialele al căror aspect și a căror formă pot fi modificate înainte de asamblarea piesei de mobilier sau în timpul utilizării acesteia. Acestea includ materialele textile, pielea, țesăturile acoperite cu un strat protector și spumele de poliuretan utilizate în tapițerie. Lemnul furnizat poate fi considerat material component, însă ulterior acesta poate fi tăiat și tratat pentru a fi transformat într-o parte componentă.

Articolul 3

Pentru a obține eticheta ecologică a UE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 66/2010, un produs trebuie să se încadreze în grupul de produse „mobilier”, definit la articolul 1 din prezenta decizie, și să respecte criteriile ecologice, precum și cerințele de evaluare și verificare aferente, stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 4

Criteriile ecologice pentru grupul de produse „mobilier” și cerințele de evaluare și verificare aferente sunt valabile timp de șase ani de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 5

În scopuri administrative, numărul de cod atribuit grupului de produse „mobilier” este „049”.

Articolul 6

Decizia 2009/894/CE se abrogă.

Articolul 7

(1)   Prin derogare de la articolul 6, cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupul de produse „mobilier din lemn” depuse înainte de data adoptării prezentei decizii se evaluează în conformitate cu condițiile stabilite în Decizia 2009/894/CE.

(2)   Cererile de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele care se încadrează în grupul de produse „mobilier din lemn” depuse în termen de două luni de la data adoptării prezentei decizii se pot baza fie pe criteriile prevăzute în Decizia 2009/894/CE, fie pe criteriile prevăzute în prezenta decizie.

Cererile se evaluează conform criteriilor pe care se bazează.

(3)   Etichetele ecologice ale UE acordate în conformitate cu criteriile stabilite în Decizia 2009/894/CE pot fi utilizate timp de 12 luni de la data adoptării prezentei decizii.

Articolul 8

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 28 iulie 2016.

Pentru Comisie

Karmenu VELLA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 27, 30.1.2010, p. 1.

(2)  Decizia 2009/894/CE a Comisiei din 30 noiembrie 2009 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru mobilier din lemn (JO L 320, 5.12.2009, p. 23).

(3)  Decizia 2014/391/UE a Comisiei din 23 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru saltelele de pat (JO L 184, 25.6.2014, p. 18).

(4)  Directiva 2004/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele și lacuri și în produsele de refinisare a vehiculelor și de modificare a Directivei 1999/13/CE (JO L 143, 30.4.2004, p. 87).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide (JO L 167, 27.6.2012, p. 1).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

CADRU

CRITERII DE ACORDARE A ETICHETEI ECOLOGICE A UE

Criterii de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele de mobilier:

1.

Descrierea produsului

2.

Cerințe generale privind substanțele și amestecurile periculoase

3.

Lemn, plută, bambus și ratan

4.

Materiale plastice

5.

Metale

6.

Materiale de acoperire utilizate în tapițerie

7.

Materiale de umplutură utilizate în tapițerie

8.

Sticlă: utilizarea metalelor grele

9.

Cerințe privind produsul final

10.

Informații pentru consumatori

11.

Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

CERINȚE DE EVALUARE ȘI VERIFICARE

Cerințele specifice de evaluare și verificare sunt indicate pentru fiecare criteriu.

Atunci când solicitantului i se cere să prezinte declarații, documente, analize, rapoarte de testare sau alte elemente care să ateste îndeplinirea criteriilor, acestea pot proveni, după caz, de la solicitant și/sau de la furnizorul (furnizorii) său (săi) și/sau de la furnizorul (furnizorii) acestuia (acestora) din urmă etc.

Organismele competente trebuie să recunoască în mod preferențial certificatele eliberate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru laboratoarele de testare și etalonare și verificările efectuate de organismele acreditate conform standardului armonizat relevant pentru organisme care certifică produse, procese și servicii.

După caz, pot fi folosite și alte metode de testare decât cele indicate pentru fiecare criteriu, dacă organismul competent care evaluează cererea le acceptă ca fiind echivalente.

După caz, organismele competente pot solicita documente justificative sau pot efectua verificări independente.

Ca cerință prealabilă, produsul trebuie să îndeplinească toate cerințele legale din țara (țările) în care se prevede comercializarea acestuia. Solicitantul trebuie să declare conformitatea produsului cu această cerință.

Criteriile de acordare a etichetei ecologice corespund produselor de pe piața de mobilier care prezintă cele mai bune performanțe de mediu. În scopul facilitării evaluării, criteriile se concentrează pe materiale, dat fiind că numeroase produse de mobilier vor conține doar unul sau două dintre materialele sus-menționate.

Deși utilizarea produselor chimice și emiterea de poluanți fac parte din procesul de producție, utilizarea substanțelor periculoase este exclusă ori de câte ori este posibil sau este limitată la minimul necesar, pentru a se asigura o funcționare adecvată și, în același timp, respectarea unor standarde stricte de calitate și siguranță a produselor de mobilier. În acest sens, se acordă, în circumstanțe excepționale, derogări pentru substanțe/grupuri de substanțe specifice, în scopul de a nu deplasa efectele asupra mediului către alte etape sau impacturi ale ciclului de viață, și numai atunci când pe piață nu există alternative viabile.

Criteriul 1 – Descrierea produsului

Organismului competent trebuie să i se transmită desene tehnice care ilustrează modul de asamblare a părților/materialelor componente și a subpărților/materialelor componente care stau la baza produsului de mobilier final și dimensiunile sale, împreună cu o listă a materialelor produsului, care indică greutatea totală a acestuia și modul de repartizare a greutății între următoarele materiale: lemn masiv, panouri pe bază de lemn, plută, bambus, ratan, materiale plastice, metale, piele, țesături acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticlă și materiale de umplutură.

Restul materialelor care nu se încadrează în categoriile de mai sus sunt incluse în categoria „Alte materiale”.

Greutatea totală a materialelor din categoria „Alte materiale” nu trebuie să depășească 5 % din greutatea totală a produsului.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze organismului competent documente care conțin:

(i)

desene tehnice care ilustrează diferitele părți/materiale componente și subpărți/materiale componente utilizate la asamblarea produsului de mobilier;

(ii)

o listă generală a materialelor care să indice greutatea totală a produsului și modul de repartizare a greutății între: lemn masiv, panouri pe bază de lemn, plută, bambus, ratan, materiale din plastic, metale, piele, țesături acoperite cu un strat protector, materiale textile, sticlă și materiale de umplutură și materiale încadrate în categoria „alte materiale”. Greutățile diferitelor materiale se exprimă în grame sau în kilograme și ca procent din greutatea totală a produsului.

Criteriul 2 – Cerințe generale privind substanțele și amestecurile periculoase

Prezența, în produs sau în părțile/materialele constitutive ale acestuia, a substanțelor care au fost identificate, în conformitate cu articolul 59 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, ca fiind substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (Substances of Very High Concern – SVHC) sau a substanțelor și amestecurilor care îndeplinesc criteriile de clasificare, etichetare și ambalare (Classification, Labelling and Packaging – CLP), în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (1), pentru pericolele specificate în tabelul 1, este restricționată în conformitate cu criteriile menționate la punctele 2.1, 2.2(a) și 2.2 (b).

Pentru scopurile acestui criteriu, substanțele candidate pentru a fi înscrise pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită și substanțele CLP sunt grupate în tabelul 1 în funcție de caracteristicile lor de periculozitate.

Tabelul 1

Gruparea substanțelor periculoase cu utilizare limitată

Clasa de pericol 1 – substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită și substanțe sau amestecuri clasificate în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Pericole care justifică încadrarea unei substanțe sau a unui amestec în clasa 1:

 

Substanțe candidate pentru a fi înscrise pe lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

 

Substanțe cancerigene, mutagene și/sau toxice pentru reproducere (CMR) din categoriile 1A sau 1B; H340, H350, H350i, H360, H360F, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df

Clasa de pericol 2 – substanțe sau amestecuri clasificate în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Pericole care justifică încadrarea unei substanțe sau a unui amestec în clasa 2:

 

CMR – categoria 2: H341, H351, H361f, H361d, H361fd, H362

 

Substanțe din categoria 1 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H400, H410

 

Substanțe din categoriile 1 și 2 cu toxicitate acută: H300, H310, H330

 

Substanțe din categoria 1 cu toxicitate prin aspirare: H304

 

Toxicitate asupra unui organ țintă specific (STOT) – categoria 1: H370, H372

 

Substanțe sensibilizante pentru piele – categoria 1: H317

Clasa de pericol 3 – substanțe sau amestecuri clasificate în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor

Pericole care justifică încadrarea unei substanțe sau a unui amestec în clasa 3:

 

Substanțe din categoriile 2, 3 și 4 cu toxicitate pentru mediul acvatic: H411, H412, H413

 

Substanțe din categoria 3 cu toxicitate acută: H301, H311, H331, EUH070

 

STOT – categoria 2: H371, H373

2.1.   Restricționarea substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită

Concentrația substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită, prezente în produs sau în părțile/materialele componente ale acestuia, nu trebuie să depășească 0,10 % (g/g).

Nu se acordă nicio derogare de la această cerință pentru substanțele candidate pentru a fi înscrise pe lista SVHC prezente în produs sau în părțile/materialele componente ale acestuia în concentrații mai mari de 0,10 % (g/g).

Se consideră că materialele textile care au obținut eticheta ecologică a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2014/350/UE a Comisiei (2) respectă criteriul 2.1.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte declarații cu privire la faptul că produsul și părțile/materialele componente utilizate pentru asamblarea acestuia nu conțin substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații egale sau superioare limitei de concentrație specificate. Declarațiile trebuie să facă trimitere la cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate publicată de ECHA (3).

Pentru materialele textile care au obținut eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2014/350/UE, trebuie să se furnizeze, ca dovadă a conformității, o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

2.2.   Restricționarea substanțelor și a amestecurilor clasificate în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, utilizate la fabricarea produselor de mobilier

Cerințele sunt împărțite în două părți, în funcție de stadiul de producție în care se află produsul de mobilier. Partea (a) se referă la substanțele și amestecurile utilizate în operațiunile de finisare sau asamblare efectuate direct de către producătorul de mobilier. Partea (b) se referă la substanțele și amestecurile utilizate în producția părților/materialelor componente.

Se consideră că materialele textile care au obținut eticheta ecologică a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2014/350/UE respectă criteriile 2.2(a) și 2.2(b).

2.2(a)   Substanțe și amestecuri utilizate de către producătorul de mobilier

Niciunul dintre următoarele produse: adezivi, lacuri, vopsele, grunduri și baițuri pentru lemn, produse biocide (precum produsele de conservare a lemnului), substanțe ignifuge, materiale de umplutură, ceară, uleiuri, materiale de umplutură pentru rosturi, produse de etanșare, coloranți, rășini sau uleiuri lubrifiante utilizate direct de către producătorii de mobilier nu trebuie să prezinte vreunul din pericolele CLP menționate în tabelul 1, cu excepția cazului în care utilizarea acestora face, în mod specific, obiectul unei derogări menționate în tabelul 2.

2.2(b)   Substanțe și amestecuri utilizate de către furnizorii de părți/materiale componente definite

Acest criteriu nu se aplică următoarelor părți/materiale componente provenite de la furnizori: (i) cele care cântăresc mai puțin de 25 g și (ii) cele cu care utilizatorii nu intră în contact direct, în timpul utilizării normale.

Niciuna/niciunul dintre substanțele sau amestecurile utilizate de furnizori, care se încadrează în categoriile definite mai jos, nu trebuie să se încadreze în vreuna dintre clasele de pericol pentru substanțe clasificate în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, menționate în tabelul 1, cu excepția cazului în care utilizarea acestora face, în mod specific, obiectul unei derogări menționate în tabelul 2:

Lemn masiv și panouri pe bază de lemn: adezivi, lacuri, vopsele și baițuri pentru lemn, produse biocide (precum produsele de conservare a lemnului), substanțe ignifuge, materiale de umplutură, ceară, uleiuri, materiale de umplutură pentru rosturi, produse de etanșare, coloranți și rășini.

Materiale plastice: pigmenți, plastifianți, produse biocide și substanțe ignifuge utilizate ca aditivi.

Metale: vopsele, grunduri sau lacuri aplicate pe suprafața metalică.

Materiale textile, piele și țesături acoperite cu un strat protector, utilizate în tapițerie: coloranți, vopsele, agenți de strălucire, stabilizatori, compuși auxiliari, substanțe ignifuge, plastifianți, produse biocide sau produse hidrofuge și de protecție împotriva murdăriei și a petelor.

Materiale de umplutură utilizate în tapițerie: produse biocide, substanțe ignifuge sau plastifianți care se aplică pe acestea.

Tabelul 2

Derogări de la restricțiile privind pericolele menționate în tabelul 1 și condiții de aplicare a acestora

Tipul de substanță/amestec

Aplicabilitate

Clasificare(clasificări) care face(fac) obiectul derogării

Condiții de derogare

(a)

Poduse biocide (precum produsele de conservare a lemnului)

Tratarea părților componente ale mobilierului și/sau a materialelor de tapițerie care urmează să fie utilizate în produsul final

Toate pericolele din categoriile 2 și 3 menționate în tabelul 1, cu excepția pericolelor CMR

Numai dacă substanța activă prezentă în produsul biocid a fost aprobată sau se află în curs de examinare, în așteptarea unei decizii de aprobare, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 528/2012,sau a fost inclusă în anexa I la regulamentul respectiv, precum și în următoarele situații, după caz:

(i)

pentru produsele de protecție utilizate în interiorul recipientelor, prezente în preparatele produselor de acoperire aplicate pe părțile/materialele componente ale mobilierului de interior sau exterior;

(ii)

pentru agenții de conservare pentru peliculă uscată prezenți în straturile de acoperire aplicate numai pe mobilierul de exterior;

(iii)

pentru tratamentele de conservare a lemnului care urmează să fie folosit la fabricarea mobilierului de exterior, dar numai dacă lemnul original nu îndeplinește cerințele de durabilitate din categoria 1 sau 2, prevăzute în standardul EN 350;

(iv)

pentru materialele textile sau materialele acoperite cu un strat protector utilizate la fabricarea mobilierului de exterior.

Verificarea:

Dacă s-au utilizat substanțe active, solicitantul trebuie să prezinte o declarație în care să precizeze ce substanțe active din produsul biocid au fost utilizate la producerea diferitelor părți/materiale componente, însoțită de declarațiilor furnizorilor, de fișele cu date de securitate (FDS) relevante, de numerele CAS și de rezultatele testelor efectuate în conformitate cu standardul EN 350, după caz.

(b)

Substanțe ignifuge

Materiale textile, piele, țesături acoperite cu un strat protector, utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie și, de asemenea, materiale de umplutură

H317, H373, H411, H412, H413

Produsul trebuie să fie conceput pentru a fi utilizat în aplicații pentru care este obligatorie îndeplinirea cerințelor privind protecția împotriva incendiilor, prevăzute de standardele ISO sau EN, standardele și reglementările statelor membre sau standardele și reglementările în materie de achiziții publice.

(c)

Substanțe ignifuge/Trioxid de antimoniu (ATO)

H351

Utilizarea ATO este permisă numai dacă sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(i)

produsul este conceput pentru a fi utilizat în aplicații pentru care este obligatorie îndeplinirea cerințelor privind protecția împotriva incendiilor prevăzute de standardele ISO sau EN, de standardele și reglementările statelor membre sau de standardele reglementările în materie de achiziții publice;

(ii)

ATO este utilizat ca agent sinergic pentru materiale textile sau țesături acoperite cu un strat protector;

(iii)

emisiile în aer la locul de muncă unde se aplică agentul de ignifugare pe materialul textil trebuie să respecte o valoare-limită a expunerii profesionale pentru un interval de opt ore de 0,50 mg/m3.

(d)

Nichel

Părți componente din metal

H317, H351, H372

Utilizarea acestuia este permisă numai în părțile componente din oțel inoxidabil sau oțel nichelat și numai dacă rata de eliberare a nichelului este mai mică de 0,5 μg/cm2 pe săptămână, în conformitate cu standardul EN 1811.

(e)

Compuși ai cromului

H 411, H 317

Derogarea se aplică numai pentru compușii cromului III folosiți în operațiuni de galvanoplastie (de exemplu, clorură de crom III).

(f)

Compuși ai zincului

H300, H310, H330, H400, H410

Derogarea se aplică numai pentru compușii zincului utilizați în operațiunile de acoperire sau galvanizare la cald (de exemplu, oxid de zinc, clorură de zinc și cianură de zinc).

(g)

Coloranți pentru vopsire și imprimare fără pigmenți

Materiale textile, piele, țesături acoperite cu un strat protector, utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie

H301, H311, H317, H331

În situațiile în care vopsitoriile și atelierele de imprimare utilizează vopsele fără praf sau dozarea și dispersarea automată a coloranților pentru a reduce la minimum expunerea lucrătorilor.

H411, H412, H413

Procesele de vopsire care utilizează coloranți reactivi, direcți, de cadă și coloranți de sulf încadrați în aceste clase trebuie să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele condiții:

(i)

să utilizeze coloranți cu afinitate ridicată;

(ii)

să aibă o rată de respingere mai mică de 3,0 %;

(iii)

să utilizeze instrumente de potrivire a culorilor;

(iv)

să aplice proceduri standard de vopsire;

(v)

tratarea apelor uzate să includă eliminarea culorii (*).

Utilizarea vopsirii în masă și/sau a imprimării digitale este scutită de îndeplinirea acestor condiții.

(h)

Agenți de luciu optici

Materiale textile, piele și țesături acoperite cu un strat protector, utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie

H411, H412, H413

Agenții de luciu optici pot fi aplicați numai în următoarele cazuri:

(i)

pentru imprimările de culoare albă;

(ii)

ca aditivi în producția de fibre acrilice, poliamidă și poliester cu conținut de material reciclat.

(i)

Agenți de protecție împotriva apei, a murdăriei și a petelor

Utilizare în orice operațiuni de tratare a suprafețelor părților/materialelor componente ale mobilierului

H413

Agentul de protecție și produșii săi de degradare trebuie să îndeplinească una din următoarele condiții:

(i)

să fie ușor biodegradabili și/sau inerent biodegradabili sau

(ii)

să aibă un potențial scăzut de bioacumulare (un coeficient de partiție octanol/apă log Kow < 3,2 sau un factor de bioconcentrare (BCF) < 100) în mediul acvatic, inclusiv în sedimentele acvatice.

(j)

Stabilizatori și lacuri

În cazul utilizării la fabricarea țesăturilor acoperite cu un strat protector

H411, H412, H413

Pentru a reduce la minimum expunerea lucrătorilor, trebuie să se utilizeze sisteme de dozare automată și/sau echipamente individuale de protecție. Cel puțin 95 % din acești aditivi trebuie să prezinte, în termen de 28 de zile, o degradare de cel puțin 80 % a carbonului organic dizolvat, dacă se utilizează metodele de testare prevăzute în standardele OCDE 303A/B și/sau ISO 11733.

(k)

Agenți auxiliari (inclusiv acceleratori, agenți de egalizare, dispersanți, agenți tensioactivi, agenți de îngroșare și lianți)

În cazul utilizării la tratarea materialelor de acoperire folosite în tapițerie (materiale textile, piele sau țesături acoperite cu un strat protector)

H301, H311, H317, H331, H371, H373, H411, H412, H413, EUH070

Rețetele trebuie formulate utilizând sisteme de dozare automată, iar procesele trebuie să respecte procedurile-standard de operare.

Concentrația substanțelor din clasele H311 sau H331 prezente pe suprafața materialelor nu trebuie să depășească 1,0 % g/g.

(l)

Vopsele, lacuri, rășini și adezivi

Orice părți/materiale componente ale mobilierului

H304, H317, H412, H413, H371, H373

Trebuie să se furnizeze o fișă cu date de securitate (FDS) a amestecurilor de substanțe chimice, care definește în mod clar echipamentul individual de protecție corespunzător și procedurile adecvate pentru depozitarea, manipularea, utilizarea și eliminarea amestecurilor respective în timpul utilizării, precum și o declarație care să dovedească respectarea acestor măsuri.

H350

Se aplică numai rășinilor pe bază de formaldehidă, în cazul cărora conținutul de formaldehidă liberă al preparatului de rășină (rășini, adezivi și agenți de tăbăcire), determinat în conformitate cu standardul ISO 11402 sau cu o metodologie echivalentă, nu depășește 0,2 % (g/g).

(m)

Uleiuri lubrifiante

În părțile componente concepute pentru a se mișca în mod repetat în timpul utilizării normale

Toate pericolele din clasa 2, cu excepția pericolelor CMR, și toate pericolele din clasa 3 menționate în tabelul 1.

Utilizarea lubrifianților este permisă numai dacă se poate demonstra, prin teste relevante, conforme cu standarde OECD sau ISO, că aceștia sunt ușor biodegradabili sau inerent biodegradabili în mediul acvatic, inclusiv în sedimentele acvatice.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea produsului, cu criteriile 2.2(a) și 2.2(b), însoțită, după caz, de declarații din partea furnizorilor. Declarațiile trebuie să fie însoțite de liste ale amestecurilor sau ale substanțelor relevante utilizate, precum și de informații cu privire la clasificarea gradului lor de pericol sau la neîncadrarea lor în grupe de pericol.

Pentru fiecare substanță sau amestec, în sprijinul declarațiilor privind clasificarea gradului de pericol sau neîncadrarea în grupe de pericol, trebuie să se transmită următoarele informații:

(i)

numărul CAS, numărul CE sau numărul din listă (dacă sunt disponibile pentru amestecuri);

(ii)

forma sau starea fizică în care este folosit(ă) substanța sau amestecul;

(iii)

clasificările armonizate ale gradelor de pericol ale substanțelor în temeiul Regulamentului privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor;

(iv)

intrările de autoclasificare din baza de date REACH a ECHA pentru substanțele înregistrate (4) (dacă nu există o clasificare armonizată);

(v)

clasificări ale amestecurilor în conformitate cu criteriile stabilite în Regulamentul privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor.

Atunci când se iau în considerare intrările de autoclasificare din baza de date REACH privind substanțele înregistrate, se acordă prioritate intrărilor de autoclasificare provenite din transmiteri în comun.

Dacă o clasificare este înregistrată cu mențiunea „date insuficiente” sau „neconcludentă” în conformitate cu baza de date REACH pentru substanțele înregistrate sau dacă o substanță nu a fost încă înregistrată în sistemul REACH, trebuie să se furnizeze suficiente date toxicologice care îndeplinesc cerințele din anexa VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru a susține autoclasificările concludente în conformitate cu anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 și cu orientările ajutătoare emise de ECHA. În cazul intrărilor din baza de date cu mențiunea „date insuficiente” sau „neconcludentă”, trebuie să se verifice autoclasificările, fiind acceptate următoarele surse de informații:

(i)

studii toxicologice și evaluări ale pericolelor efectuate de agenții de reglementare omoloage ECHA (5), de organisme de reglementare din statele membre sau de organisme interguvernamentale;

(ii)

o fișă cu date de securitate completată integral, în conformitate cu anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006;

(iii)

un aviz documentat emis de un expert toxicolog. Acesta trebuie să se bazeze pe o analiză a literaturii științifice și a datelor testelor existente, însoțită, dacă este necesar, de rezultatele unor noi teste efectuate de laboratoare independente, utilizând metode aprobate de ECHA;

(iv)

un certificat, bazat, dacă este cazul, pe un aviz al experților, emis de un organism acreditat de evaluare a conformității care efectuează evaluări ale pericolelor în conformitate cu Sistemul armonizat global de clasificare și etichetare a substanțelor chimice (GHS) sau cu sistemele de clasificare a pericolelor CLP.

Informațiile privind caracteristicile de periculozitate ale substanțelor sau ale amestecurilor pot fi obținute, în conformitate cu anexa XI la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, prin alte mijloace decât efectuarea de teste, de exemplu prin metode alternative, cum ar fi metodele in vitro, prin modele cantitative ale relației structură-activitate sau prin utilizarea grupării ori a trimiterilor încrucișate.

Pentru substanțele și amestecurile din tabelul 2 care fac obiectul unei derogări, solicitantul trebuie să prezinte dovada că sunt îndeplinite toate condițiile de derogare.

Materialele pe bază de textile care au obținut eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2014/350/UE sunt considerate a fi conforme cu criteriile 2.2(a) și 2.2(b), însă trebuie furnizată o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

Criteriul 3 – Lemn, plută, bambus sau ratan

Termenul „lemn” se referă nu numai la lemnul masiv, ci și la așchii de lemn și fibre de lemn. În cazul în care criteriile se referă exclusiv la panourile din lemn, acest lucru este menționat în titlul acestor criterii.

Foliile din plastic fabricate pe bază de clorură de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate în nicio parte componentă a produsului de mobilier.

3.1.   Lemn, plută, bambus și ratan durabile

Acest criteriu se aplică numai dacă greutatea lemnului sau a panourilor pe bază de lemn depășește 5 % din greutatea produsului final (fără ambalaj).

Toate tipurile de lemn, plută, bambus sau ratan fac obiectul unor certificate privind lanțul de custodie, eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum Consiliul de administrare a pădurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent.

Toate tipurile de lemn, plută, bambus și ratan trebuie să provină din specii nemodificate genetic și să facă obiectul unor certificate valabile privind gestionarea durabilă a pădurilor, eliberate de un sistem terț de certificare independent, precum Consiliul de administrare a pădurilor (FSC), Programul pentru aprobarea sistemelor de certificare în domeniul forestier (PEFC) sau un sistem echivalent.

În cazul în care o schemă de certificare autorizează combinarea, într-un produs sau într-o linie de producție, a materialelor necertificate cu cele certificate și/sau reciclate, materialul din lemn, plută, bambus sau ratan, după caz, trebuie să fie, în proporție de minimum 70 %, material virgin certificat și durabil și/sau material reciclat.

Materialul necertificat trebuie să facă obiectul unui sistem de verificare care asigură faptul că acesta provine din surse legale și că îndeplinește toate cerințele sistemului de certificare referitoare la materialul necertificat.

Organismele de certificare care eliberează certificate privind gestionarea pădurilor și/sau lanțul de custodie trebuie să fie acreditate/recunoscute de către sistemul de certificare respectiv.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să furnizeze o declarație de conformitate însoțită de un certificat/certificate valabil(e), emis(e) de un organism independent, privind lanțul de custodie pentru toate tipurile de materiale din lemn, plută, bambus sau ratan utilizate în produsul sau în linia de producție în cauză și să demonstreze că cel puțin 70 % din materiale provin din păduri gestionate în conformitate cu principiile gestionării durabile a pădurilor și/sau din surse reciclate care îndeplinesc cerințele stabilite de sistemul independent relevant de acordare a certificatelor privind lanțul de custodie. Ca sisteme terțe de certificare independente se acceptă sistemele FSC, PEFC sau sisteme echivalente. În cazul în care schema nu impune în mod expres ca toate materialele virgine să provină din specii nemodificate genetic, trebuie furnizate dovezi suplimentare care să demonstreze acest lucru.

Dacă produsul sau linia de producție includ materiale virgine necertificate, trebuie să se ofere dovezi care să ateste faptul că proporția de materiale virgine necertificate nu depășește 30 % și că acestea fac obiectul unui sistem de verificare care garantează că provin din surse legale și îndeplinesc toate cerințele sistemului de certificare referitoare la materialele necertificate.

3.2.   Substanțe restricționate

Pe lângă condițiile generale privind substanțele periculoase prevăzute la criteriul 2, următoarele condiții se aplică, în mod specific, oricăror părți componente fabricate din lemn, plută, bambus ori ratan, sau numai panourilor pe bază de lemn, în cazul în care acestea din urmă sunt menționate în titlul criteriului:

3.2(a)   Contaminanții prezenți în lemnul reciclat utilizat la fabricarea panourilor pe bază de lemn

Toate fibrele sau așchiile de lemn reciclat utilizate la fabricarea panourilor pe bază de lemn trebuie să fie testate în conformitate cu standardul privind condițiile de livrare ale lemnului reciclat (6) (elaborat de Federația europeană a fabricanților de panouri – EPF) și trebuie să respecte limitele pentru contaminanți menționate în tabelul 3.

Tabelul 3

Valori-limită pentru contaminanții prezenți în lemnul reciclat

Contaminanți

Valori-limită

(mg/kg lemn reciclat)

Contaminanți

Valori-limită

(mg/kg lemn reciclat)

Arsen (As)

25

Mercur (Hg)

25

Cadmiu (Cd)

50

Fluor (F)

100

Crom (Cr)

25

Clor (Cl)

1 000

Cupru (Cu)

40

Pentaclorfenol (PCP)

5

Plumb (Pb)

90

Creozot [benzo(a)piren]

0,5

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze una dintre următoarele declarații:

(i)

o declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn reciclat care să confirme că panourile în cauză nu conțin fibre de lemn reciclat;

(ii)

o declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn reciclat care să confirme că toate fibrele din lemn reciclat utilizate au fost testate în mod reprezentativ, în conformitate cu „Standardul EPF privind condițiile de livrare ale lemnului reciclat”, elaborat în 2002, însoțită de rapoarte de testare adecvate care dovedesc faptul că eșantioanele de lemn reciclat respectă valorile-limită specificate în tabelul 3;

(iii)

o declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn reciclat, care să confirme că toate fibrele din lemn reciclat utilizate au fost testate în mod reprezentativ, în conformitate cu alte standarde echivalente care prevăd valori-limită egale cu sau mai stricte decât cele din „Standardul EPF privind condițiile de livrare a lemnului reciclat” din 2002, însoțită de rapoarte de testare adecvate care dovedesc faptul că eșantioanele de lemn reciclat respectă limitele specificate în tabelul 3.

3.2(b)   Conținutul de metale grele al vopselelor, grundurilor și lacurilor

Vopselele, grundurile sau lacurile aplicate pe lemn sau pe materialele pe bază de lemn nu trebuie să conțină substanțe pe bază de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu, în concentrații masice mai mari de 0,010 %, pentru fiecare metal prezent în preparatul de vopsea, grund sau lac utilizat în interiorul recipientului.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu acest criteriu și să furnizeze fișa cu date de securitate corespunzătoare din partea furnizorilor vopselelor, a grundurilor și/sau a lacurilor utilizate.

3.2(c)   Conținutul de compuși organici volatili (COV) al vopselelor, grundurilor și lacurilor

Acest criteriu nu se aplică suprafețelor din lemn netratate sau suprafețelor naturale din lemn tratate cu săpun, ceară sau ulei.

Acest criteriu se aplică numai dacă greutatea lemnului acoperit sau a panourilor pe bază de lemn acoperite cu vopsea, grund sau lac(cu excepția suprafețelor din lemn netratate sau a suprafețelor naturale din lemn tratate cu săpun, ceară sau ulei) depășește 5 % din greutatea produsului de mobilier final (fără ambalaj).

Nu este necesar să fie îndeplinite cerințele acestui criteriu dacă se poate dovedi conformitatea cu cerințele criteriului 9.5.

Concentrația de COV (în interiorul recipientului) a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate pentru acoperirea oricărui tip de lemn sau panouri pe bază de lemn utilizate la fabricarea produsului de mobilier nu trebuie să depășească 5 %.

Cu toate acestea, este permisă utilizarea unor produse de acoperire cu concentrații de COV mai ridicate, dacă se poate dovedi că:

cantitatea totală de COV a vopselelor, a grundurilor sau a lacurilor utilizate în timpul operațiunii de acoperire este de sub 30 g/m2 de suprafață acoperită, fie

cantitatea totală de COV a vopselelor, a grundurilor sau a lacurilor utilizate în timpul operațiunii de acoperire se situează în intervalul 30-60 g/m2 de suprafață acoperită și calitatea finisării suprafeței îndeplinește toate cerințele prevăzute în tabelul 4.

Tabelul 4

Cerințe de calitate a finisării suprafețelor în cazul în care cantitatea totală de COV se situează în intervalul 30-60 g/m2

Standard de testare

Condiție

Rezultat cerut

EN 12720. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la lichide reci

Contact cu apa

Nicio schimbare după 24 de ore de contact

Contact cu grăsime

Nicio schimbare după 24 de ore de contact

Contact cu alcool

Nicio schimbare după 1 oră de contact

Contact cu cafea

Nicio schimbare după 1 oră de contact

EN 12721. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la căldură umedă

Contact cu o sursă de căldură având temperatura de70 °C

Nicio schimbare după testare

EN 12722. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la căldură uscată

Contact cu o sursă de căldură având temperatura de 70 °C

Nicio schimbare după testare

EN 15186. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la zgârieturi

Contact cu un indentor cu vârf de diamant

Metoda A: nu apar zgârieturi ≥ 0,30 mm după aplicarea unei forțe de 5N sau,

Metoda B: nu sunt vizibile zgârieturi în ≥ 6 segmente ale cadrului de vizualizare, după aplicarea unei forțe de 5 N

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate, în care să specifice dacă cerințele de conformitate au fost îndeplinite ca urmare a faptului că produsul de mobilier face obiectul unei derogări de la respectarea acestui criteriu sau ca urmare a utilizării controlate a COV în cadrul operațiunii de acoperire.

În acest din urmă caz, declarația solicitantului va fi însoțită de informațiile primite de la furnizorul de vopsea, grund sau lac, care indică conținutul de COV și densitatea (ambele exprimate în g/l) a vopselei, grundului sau lacului, precum și un calcul al procentajului de COV conținut efectiv.

În cazul în care concentrația (în interiorul recipientului) a conținutului de COV al vopselelor, grundurilor sau lacurilor este mai mare de 5 %, solicitantul trebuie să furnizeze calcule care:

(i)

fie demonstrează că pe suprafața acoperită cu un strat protector a produsului de mobilier final asamblat s-a aplicat o cantitate efectivă de COV mai mică de 30 g/m2 în conformitate cu orientările prevăzute în anexa I,

(ii)

fie să furnizeze calcule care demonstrează că pe suprafața acoperită a produsului de mobilier final s-a aplicat o cantitate efectivă de COV mai mică de 60 g/m2, în conformitate cu orientările prevăzute în anexa I, și să furnizeze rapoarte de testare care demonstrează conformitatea finisajelor de suprafață cu cerințele din tabelul 4.

3.3.   Emisii de formaldehidă provenite de la panouri pe bază de lemn

Acest criteriu se aplică numai dacă conținutul de panouri pe bază de lemn al produsului de mobilier final (fără ambalaj) depășește 5 % g/g.

Emisiile de formaldehidă ale tuturor panourilor pe bază de lemn, furnizate în forma în care au fost utilizate la fabricarea mobilierului (și anume, fără strat de acoperire, cu strat de acoperire, suprapuse sau furniruite) și care au fost fabricate folosind rășini pe bază de formaldehidă, trebuie să respecte una dintre următoarele condiții:

să se situeze sub 50 % din valoarea-limită care le permite să se încadreze în categoria E1;

să se situeze sub 65 % din valoarea-limită care le permite să se încadreze în categoria E1, în cazul panourilor fibrolemnoase de densitate medie (MDF);

să se situeze sub valorile-limită stabilite în standardele CARB – etapa II sau în standardele japoneze F3 Star ori F4 Star.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate cu acest criteriu, în care să confirme că panourile în cauză nu au făcut vreunei modificări sau al vreunui tratament care ar putea compromite respectarea valorilor-limită de formaldehidă ale panourilor furnizate. Evaluarea și verificarea panourilor care prezintă un nivel redus al emisiilor de formaldehidă diferă în funcție de sistemul de certificare în care acestea se încadrează. Documentația de verificare solicitată pentru fiecare schemă este descrisă în tabelul 5.

Tabelul 5

Evaluarea și verificarea panourilor care prezintă un nivel redus al emisiilor de formaldehidă

Sisteme de certificare

Verificarea documentelor

E 1 (conform definiției din anexa B la standardul EN 13986)

O declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn, care să confirme că emisiile panourilor s-au situat sub 50 % din valoarea-limită care le permite să se încadreze în categoria E1 sau, în cazul panourilor MDF, sub 65 % din valoarea-limită care le permite să se încadreze în categoria E1, însoțită de rapoarte privind testele efectuate în conformitate cu standardele EN 717-2, EN 120, EN 717-1 sau cu metode echivalente.

Consiliul statului California pentru resurse aeriene (CARB – California Air Resources Board): valori-limită pentru etapa II

O declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn, însoțită de rezultatele testelor efectuate în conformitate cu standardul ASTM E1333 sau ASTM D6007, care să demonstreze faptul că valorile emisiilor panourilor respectă valorile-limită ale emisiilor de formaldehidă stabilite pentru etapa II, definite în Regulamentul 93120 privind produsele compozite din lemn din California (7).

Panourile pe bază de lemn pot prezenta etichete în conformitate cu punctul 93120.3 litera (e), care conțin detalii cu privire la numele producătorului, numărul de serie sau de lot al produsului, precum și numărul atribuit de CARB pentru organismul de certificare terț (această parte nu este obligatorie dacă produsele sunt vândute în afara statului California sau dacă în procesul de fabricație al acestora au fost utilizate rășini fără adaos de formaldehidă sau anumite rășini cu emisii de formaldehidă extrem de reduse).

Valori-limită stabilite în standardele F3 sau F4

O declarație din partea producătorului de panouri pe bază de lemn care să confirme faptul că au fost respectate valorile-limită ale emisiilor stabilite în standardele JIS A 5905 (pentru plăcile fibrolemnoase) sau JIS A 5908 (pentru plăcile aglomerate din lemn și furnir), însoțită de date privind testarea în conformitate cu metoda desicator definită în JIS A 1460.

Criteriul 4 – Materiale plastice

Materialele din plastic fabricate pe bază de clorură de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate în orice parte componentă a produsului de mobilier.

4.1.   Marcarea părților componente din plastic

Componentele din plastic cu o greutate mai mare de 100 g trebuie marcate în conformitate cu standardele EN ISO 11469 și EN ISO 1043 (părțile 1-4). Dimensiunea literelor folosite pentru marcaje trebuie să fie de cel puțin 2,5 mm.

În cazul în care în materialul plastic se încorporează, în mod intenționat, materiale de umplutură, materiale ignifuge sau plastifianți în proporții mai mari de 1 % g/g, prezența acestora trebuie să fie, de asemenea, inclusă în marcare, în conformitate cu standardul EN ISO 1043, părțile 2-4.

În cazuri excepționale, este permisă nemarcarea pieselor din plastic cu o greutate mai mare de 100 g, în următoarele cazuri:

marcarea ar afecta performanța sau funcționalitatea părții componente din plastic;

marcarea nu este posibilă din punct de vedere tehnic, dată fiind metoda de producție;

părțile componente nu pot fi marcate deoarece suprafața disponibilă nu este suficient de mare pentru ca marcarea să aibă o dimensiune lizibilă în vederea identificării de către un agent de reciclare.

În cazurile menționate anterior, în care este autorizată nemarcarea, în informațiile destinate consumatorilor, menționate la criteriul 10, trebui să se includă, de asemenea, detalii suplimentare privind tipul de polimer și aditivii, în conformitate cu cerințele standardelor EN ISO 11469 și EN ISO 1043 (părțile 1-4).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu acest criteriu, în care să includă o listă a tuturor părților componente din plastic ale produsului de mobilier care au o greutate mai mare de 100 g și să indice dacă acestea au fost sau nu marcate în conformitate cu standardele EN ISO 11469 și EN ISO 1043 (părțile 1-4).

Marcarea componentelor de plastic trebuie să fie vizibilă în mod clar în momentul în care se examinează vizual partea componentă din plastic. Marcarea nu trebuie neapărat să fie vizibilă în mod clar pe produsul de mobilier asamblat în forma finală.

În cazul în care părțile componente din plastic având o greutate mai mare de 100 g nu au fost marcate, solicitantul trebuie să furnizeze o justificare pentru lipsa marcării și să indice dacă în informațiile destinate consumatorilor au fost incluse informații relevante.

În cazul în care există dubii cu privire la natura părților componente din plastic având o greutate mai mare de 100 g și în cazul în care furnizorii nu oferă informațiile solicitate, trebuie să se furnizeze date privind analizele de laborator efectuate cu ajutorul spectroscopiei în infra-roșu ori a spectroscopiei Raman, sau orice tehnici analitice adecvate pentru identificarea naturii polimerului și a cantității de materiale de umplutură sau alți aditivi, pentru a dovedi marcarea în conformitate cu standardele EN ISO 11469 și EN ISO 1043.

4.2.   Substanțe restricționate

Pe lângă cerințele generale privind substanțele periculoase prevăzute la criteriul 2, părților componente din plastic li se aplică condițiile indicate mai jos.

4.2(a)   Conținutul de metale grele al aditivilor de plastic

Pentru fabricarea părților componente din plastic și a produselor de acoperire a suprafețelor nu trebuie să se utilizeze aditivi care conțin cadmiu (Cd), crom VI (CrVI), plumb (Pb), mercur (Hg) sau compuși ai staniului (Sn).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu acest criteriu.

În cazul în care se folosește numai material plastic virgin, se acceptă o declarație din partea furnizorului de material plastic virgin care să confirme că nu au fost utilizați aditivi cu conținut de cadmiu, crom VI, plumb, mercur sau staniu.

În cazul în care materialul plastic virgin a fost combinat cu material plastic postconsumator, reciclat din surse cunoscute și/sau polietilentereftalat (PET), polistiren (PS), polietilenă (PE) sau polipropilenă (PP) provenite din sistemele de colectare municipale, se acceptă o declarație din partea furnizorului de material plastic reciclat care confirmă faptul că nu au fost adăugați, în mod deliberat, compuși care conțin cadmiu, crom VI, plumb, mercur și staniu.

Dacă furnizorul nu a prezentat declarații adecvate sau dacă materialul plastic virgin a fost combinat cu material plastic preconsumator, reciclat din surse mixte sau necunoscute, trebuie să se demonstreze, pe baza unor teste reprezentative ale părților componente din plastic, conformitatea cu condițiile prevăzute în tabelul 6.

Tabelul 6

Evaluarea și verificarea impurităților de metale grele din materialele plastice

Metal

Metodă

Valori-limită (mg/kg)

Virgin

Reciclat

Cd

XRF (fluorescență de raze X) sau dizolvare în mediu acid, urmată de spectrometrie cu plasmă cuplată inductiv ori spectrometrie de absorbție atomică sau alte metode echivalente de măsurare a conținutului total de metal

100

1 000

Pb

100

1 000

Sn

100

1 000

Hg

100

1 000

CrVI

EN 71-3

0,020

0,20

4.3.   Conținutul de material plastic reciclat

Acest criteriu se aplică numai dacă conținutul total de material plastic din produsul de mobilier depășește 20 % din greutatea totală a produsului (fără ambalaj).

Conținutul mediu de material reciclat din părțile componente de plastic (fără ambalaje) trebuie să fie de cel puțin 30 % g/g.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea furnizorului (furnizorilor) de material plastic, în care să precizeze conținutul mediu de material reciclat din produsul de mobilier final. În cazul în care componentele din material plastic provin din surse diferite sau de la furnizori diferiți, trebuie să se calculeze conținutul mediu de material reciclat din fiecare sursă de material plastic și să se precizeze conținutul mediu total de material plastic reciclat prezent în produsul de mobilier final.

Declarația privind conținutul de material reciclat prezentată de producătorul (producătorii) de material plastic trebuie să fie însoțită de documentația necesară pentru trasabilitatea materialelor plastice reciclate. O opțiune ar fi să se furnizeze informații privind livrarea lotului, în conformitate cu cadrul prevăzut în tabelul 1 din standardul EN 15343.

Criteriul 5 – Metale

Pe lângă cerințele generale privind substanțele periculoase, prevăzute la criteriul 2, condițiile indicate mai jos se aplică pentru părțile componente metalice ale produsului de mobilier.

5.1.   Restricții privind acoperirea galvanică

În operațiunile de acoperire galvanică a oricărei componente metalice utilizate la fabricarea produsului de mobilier final nu trebuie să se utilizeze crom VI sau cadmiu.

Utilizarea nichelului în operațiunile de acoperire galvanică este permisă doar în cazul în care cantitatea de nichel emisă de partea componentă galvanizată se situează sub 0,5 μg/cm2/săptămână, în conformitate cu standardul EN 1811.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice care să ateste că pentru niciuna dintre părțile componente metalice nu s-au utilizat procedee de acoperire galvanică cu crom VI sau cadmiu.

Dacă în procedeele de acoperire galvanică s-a utilizat nichel, solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea furnizorului părții (părților) componente metalice, însoțită de un raport privind testele efectuate, în conformitate cu standardul EN 1811, care să evidențieze cantități de nichel mai mici de 0,5 μg/cm2/săptămână.

5.2.   Conținutul de metale grele al vopselelor, grundurilor și lacurilor

Vopselele, grundurile sau lacurile aplicate pe părțile componente din metal nu trebuie să conțină aditivi pe bază de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen sau seleniu în concentrații mai mari de 0,010 % g/g pentru fiecare metal prezent în preparatul de vopsea, grund sau lac utilizat în interiorul recipientului.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu acest criteriu și să furnizeze FDS corespunzătoare, transmise de furnizorii vopselelor, grundurilor și/sau lacurilor utilizate.

5.3.   Conținutul de compuși organici volatili (COV) al vopselelor, grundurilor și lacurilor

Acest subcriteriu se aplică numai dacă greutatea părților componente din metal placat depășește 5 % din greutatea produsului de mobilier final (fără ambalaj).

Nu este necesar să fie îndeplinite cerințele acestui criteriu dacă se poate dovedi conformitatea cu cerințele criteriului 9.5.

Concentrația de COV (în interiorul recipientului) a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate pentru acoperirea părților componente de metal ale produsului de mobilier nu trebuie să depășească 5 %.

Cu toate acestea, este permisă utilizarea unor produse de acoperire cu concentrații de COV mai ridicate, dacă se poate dovedi că:

fie cantitatea totală de COV a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate în timpul operațiunii de acoperire este mai mică de 30 g/m2 de suprafață acoperită, fie

cantitatea totală de COV a vopselelor, grundurilor sau lacurilor utilizate în timpul operațiunii de acoperire se situează în intervalul 30-60 g/m2 de suprafață acoperită și calitatea finisării suprafeței îndeplinește toate cerințele prevăzute în tabelul 7.

Tabelul 7

Cerințe de calitate a finisării suprafețelor în cazul în care cantitatea totală de COV se situează în intervalul 30-60 g/m2

Standard de testare

Condiție

Rezultat cerut

EN 12720. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la lichide reci

Contact cu apa

Nicio schimbare după 24 de ore de contact

Contact cu grăsime

Nicio schimbare după 24 de ore de contact

Contact cu alcool

Nicio schimbare după 1 oră de contact

Contact cu cafea

Nicio schimbare după 1 oră de contact

EN 12721. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la căldură umedă

Contact cu o sursă de căldură cu temperatura de70 °C

Nicio schimbare după testare

EN 12722. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la căldură uscată

Contact cu o sursă de căldură având temperatura de 70 °C

Nicio schimbare după testare

EN 15186. Mobilier – evaluarea rezistenței suprafeței la zgârieturi

Contact cu un indentor cu vârf de diamant

Metoda A: nu apar zgârieturi ≥ 0,30 mm după aplicarea unei forțe de 5 N sau,

Metoda B: nu sunt vizibile zgârieturi în ≥ 6 segmente ale cadrului de vizualizare după aplicarea unei forțe de 5 N

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate, în care să specifice dacă cerințele de conformitate au fost îndeplinite ca urmare a faptului că produsul de mobilier face obiectul unei derogări de la acest criteriu sau ca urmare a utilizării controlate a COV în cadrul operațiunii de acoperire.

În acest din urmă caz, declarația solicitantului va fi însoțită de informațiile primite de la furnizorul de vopsele, grunduri sau lacuri, în care sunt indicate conținutul de COV și densitatea (ambele exprimate în g/l) a vopselelor, grundurilor sau lacurilor și proporția efectivă a conținutului de COV.

În cazul în care concentrația (în interiorul recipientului) a conținutului de COV al vopselelor, grundurilor sau lacurilor este mai mare de 5 %, solicitantul trebuie să furnizeze calcule care:

fie demonstrează că pe suprafața acoperită cu un strat protector a produsului de mobilier final asamblat s-a aplicat o cantitate efectivă de COV mai mică de 30 g/m2, în conformitate cu orientările prevăzute în anexa I,

fie demonstrează că pe suprafața acoperită a produsului de mobilier final s-a aplicat o cantitate efectivă de COV mai mică de 60 g/m2, în conformitate cu orientările prevăzute în anexa I, și să furnizeze rapoarte de testare care demonstrează conformitatea finisajelor de suprafață cu cerințele din tabelul 7.

Criteriul 6 – Materiale de acoperire utilizate în tapițerie

Materiale de acoperire utilizate în tapițerie fabricate pe bază de clorură de vinil monomer (VCM) nu pot fi utilizate în orice parte componentă a produsului de mobilier.

6.1.   Cerințe privind calitatea fizică

Orice piele utilizată ca material de tapițerie trebuie să fie conformă cu cerințele privind calitatea fizică prezentate în anexa II.

Materialele textile utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie trebuie să fie conforme cu cerințele privind calitatea fizică prezentate în tabelul 8.

Țesăturile acoperite cu un strat protector utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie trebuie să fie conforme cu cerințele privind calitatea fizică indicate în tabelul 9.

Tabelul 8

Cerințe fizice impuse materialelor textile de acoperire utilizate în tapițeria produselor de mobilier

Factor de testare

Metodă

Materiale de acoperire detașabile și lavabile

Materiale de acoperire nedetașabile și lavabile

Modificări ale dimensiunilor în timpul spălării și uscării

Spălarea casnică: ISO 6330 + EN ISO 5077 (trei spălări la temperaturile indicate pe produs, cu uscare în tambur după fiecare ciclu de spălare)

Spălarea comercială: ISO 15797 + EN ISO 5077 (la cel puțin 75 °C)

țesături pentru tapițeria produselor de mobilier: ± 2,0 %

nanchinuri țesute utilizate pentru tapițeria produselor de mobilier: ± 3,0 %

nanchinuri nețesute utilizate pentru tapițeria produselor de mobilier: ± 5,0 %

materiale textile nețesute utilizate pentru tapițeria produselor de mobilier: ± 6,0 %

N/A

Rezistența culorii la spălare

Spălarea casnică: ISO 105-C06

Spălarea comercială: ISO 15797 + ISO 105-C06 (la cel puțin 75 °C)

≥ nivelul 3-4 pentru modificarea culorii

≥ nivelul 3-4 pentru pete

N/A

Rezistența culorii la frecare umedă (**)

Standardul ISO 105 X12

≥ nivelul 2-3

≥ nivelul 2-3

Rezistența culorii la frecare uscată (**)

ISO 105 X12

≥ nivelul 4

≥ nivelul 4

Rezistența culorii la lumină

ISO 105 B02

≥ nivelul 5 (***)

≥ nivelul 5 (***)

Rezistența țesăturilor la piling și abraziune

Produse tricotate și nețesute: ISO 12945-1

Țesături: ISO 12945-2

rezultatul ISO 12945-1 > 3

rezultatul ISO 12945-2 > 3

rezultatul ISO 12945-1 > 3

rezultatul ISO 12945-2 > 3


Tabelul 9

Cerințe fizice impuse țesături acoperite cu un strat protector, utilizate pentru tapițeria produselor de mobilier

Proprietate

Metodă

Cerință

Rezistență la tracțiune

ISO 1421

CH ≥ 35 daN și TR ≥ 20 daN

Determinarea rezistenței la sfâșiere a țesăturilor acoperite cu un strat protector prin metoda epruvetelor-pantalon

ISO 13937/2

CH ≥ 2,5 daN și TR ≥ 2daN

Rezistența culorii la intemperii artificiale – testul lămpii xenon cu arc

EN ISO 105-B02

Utilizare în interior ≥ 6;

Utilizare în exterior ≥ 7

Materiale textile – rezistența la abraziune prin metoda Martindale

ISO 5470/2

≥ 75 000

Determinarea adeziunii învelișului

EN 2411

CH ≥ 1,5 daN și TR ≥ 1,5 daN

Unde: DaN = decanewtoni, CH = urzeală și TR = bătătură

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea furnizorului de materiale de piele, materiale textile sau țesături acoperite, după caz, însoțită de rapoarte de testare relevante, în care se precizează că materialul de tapițerie îndeplinește cerințele privind caracteristicile fizice ale materialelor de piele, ale materialelor textile sau ale țesăturilor acoperite, astfel cum se specifică în tabelul 8 sau tabelul 9 din anexa II.

Materialele pe bază de textile care au primit eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2014/350/UE sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu, însă trebuie să se furnizeze o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

6.2.   Cerințe privind analizele chimice

Acest criteriu se aplică materialelor de acoperire folosite în tapițerie, aflate în forma finală, tratată, care urmează să fie utilizate în produsul de mobilier. Pe lângă condițiile generale privind substanțele periculoase prevăzute la criteriul 2, următoarele restricții indicate în tabelul 10 se aplică în mod expres materialelor de tapițerie:

Tabelul 10

Cerințe privind analizele chimice care trebuie efectuate pentru materialele de piele, materialele textile și materialele de tapițerie acoperite cu un strat protector

Substanță chimică

Aplicabilitate

Valori-limită (mg/kg)

Metoda de testare

Arilamine provenite din disocierea substanțelor azoice (****), care fac obiectul unor restricții

Piele

≤ 30 pentru fiecare amină (****)

EN ISO 17234-1

Materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector

EN ISO 14362-1 și EN ISO 14362-3

Crom (VI)

Piele

< 3 (*****)

EN ISO 17075

Formaldehidă liberă

Piele

≤ 20 (pentru produse de mobilier destinate copiilor) (******) sau ≤ 75 pentru alte tipuri de mobilier

EN ISO 17226-1

Materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector

EN ISO 14184-1

Metale grele de extracție

Piele

Arsen ≤ 1,0

Antimoniu (stibiu) ≤ 30,0

EN ISO 17072-1

Crom ≤ 200,0

Cadmiu ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cupru ≤ 50,0

Plumb ≤ 1,0

Mercur ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector

Arsen ≤ 1,0

Antimoniu (stibiu) ≤ 30,0 (*******)

EN ISO 105 E04

Crom ≤ 2,0

Cadmiu ≤ 0,1

Cobalt ≤ 4,0

Cupru ≤ 50,0

Plumb ≤ 1,0

Mercur ≤ 0,02

Nichel ≤ 1,0

 

Clorfenoli

Piele

Pentaclorofenol ≤ 0,1 mg/kg

Tetraclorofenol ≤ 0,1 mg/kg

EN ISO 17070

Alchilfenoli:

Materiale de piele, materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector

Nonilfenol, amestec de izomeri (nr. CAS 25154-52-3);

4-nonilfenol (nr. CAS 104-40-5)

4-nonilfenol (nr. CAS 84852-15-3)

Octilfenol (nr. CAS 27193-28-8)

4-octilfenol (nr. CAS 1806-26-4)

4-terț-octilfenol (nr. CAS 140-66-9)

Alchilfenoletoxilați (APEO) și derivații acestora:

 

Octil fenol polioxietilic (nr. CAS 9002-93-1)

 

Nonil fenol polioxietilic (nr. CAS 9016-45-9)

 

P-nonil fenol polioxietilic (nr. CAS 26027-38-3)

Valoarea-limită a sumei totale:

 

≤ 25 mg/kg – materiale textile sau țesături acoperite cu un strat protector

 

≤ 100 mg/kg – piele

Pentru materiale de piele:

EN ISO 18218-2 (metoda indirectă)

Pentru materiale textile și țesături acoperite cu un strat protector:

EN ISO 18254 pentru alchilfenoletoxilați. Pentru alchilfenoli, testarea finală a produsului trebuie să se efectueze prin extracția cu solvenți, urmată de metoda cromatografiei lichide cuplate cu spectrometrie de masă (LC-MS) sau metoda cromatografiei de gaze cuplate cu spectrometria de masă (GC-MS).

Hidrocarburi aromatice policiclice

Materiale textile, țesături acoperite cu un strat protector sau materiale de piele

Restricții privind hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) impuse în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1907/2006:

 

Crisen (nr. CAS 218-01-9)

 

Benzo[a]antracen (nr. CAS 56-55-3)

 

Benzo(k)fluoranten (nr. CAS 207-08-9)

 

Benzo[e]piren (nr. CAS 50-32-8)

 

Dibenz[a,h]antracen (nr. CAS 53-70-3)

 

Benzo[j]fluoranten (nr. CAS 205-82-3)

 

Benzo[j]fluoranten (nr. CAS 205-99-2)

 

Benzo[e]piren (nr. CAS 192-97-2)

Valori-limită individuale pentru 8 HAP indicate mai sus:

≤ 1 mg/kg

Alte HAP care fac obiectul unor restricții:

 

Naftalină (nr. CAS 91-20-3)

 

Acenaftilen (nr. CAS 208-96-8)

 

Acenaften (nr. CAS 83-32-9)

 

Fluoren (nr. CAS 86-73-7)

 

Fenantren(nr. CAS 85-1-8)

 

Antracen (nr. CAS 120-12-7)

 

Fluoranten (nr. CAS 206-44-0)

 

Piren (nr. CAS 129-00-0)

 

Indeno[1,2,3-c,d]piren (nr. CAS 193-39-5)

 

Benzo[g,h,i]perilen (nr. CAS 191-24-2)

Valori-limită individuale pentru 18 HAP indicate mai sus:

≤ 10 mg/kg

AfPS GS 2014:01 PAK

N,N-dimetilacetamidă (nr. CAS 127-19-5)

Materiale textile din elastan sau acrilic

Rezultat ≤ 0,005 % g/g (≤ 50 mg/kg)

Extracție cu solvenți urmată de metoda GC-MS sau LC-MS

Cloralcani

Piele

C10-C13 (SCCP) cloralcani nedetectabili

C 14-C 17 (MCCP) cloralcani ≤ 1 000 mg/kg;

EN ISO 18219

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație care să ateste că materialele de piele, materialele textile sau țesăturile acoperite cu un strat protector respectă limitele specificate în tabelul 10, însoțită de rapoarte de testare.

Materialele pe bază de textile care au primit eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2014/350/UE sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu, însă trebuie să se furnizeze o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

6.3.   Restricții privind utilizarea substanțelor periculoase pe parcursul proceselor de producție

În cazul în care materialele de acoperire utilizate în tapițerie reprezintă mai mult de 1,0 % din greutatea totală a produsului de mobilier (fără ambalaj), furnizorul materialelor trebuie să respecte restricțiile specificate în tabelul 11, referitoare la utilizarea substanțelor periculoase pe parcursul procesului de producție.

Tabelul 11

Substanțe restricționate utilizate în etapele procesului de producție a materialelor de piele, a materialelor textile și a țesăturilor acoperite cu un strat protector

1 –   Substanțe periculoase utilizate în diferite etape ale procesului de producție

(a)   Detergenți, agenți tensioactivi, emolienți și agenți de complexare

Se aplică:

etapelor procedurii de vopsire și finisare din cadrul procesului de producție a materialelor textile, a materialelor de piele sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector

Toți detergenții și agenții tensioactivi neionici și cationici trebuie să fie în final biodegradabili în condiții anaerobe.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea producătorului materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, însoțită de o declarație din partea furnizorului (furnizorilor) său de produse chimice și de FDS și de rezultate relevante ale testelor efectuate în conformitate cu standardele EN ISO 11734 sau ECETOC nr. 28 OCDE 311.

În ceea ce privește biodegradabilitatea, trebuie să se utilizeze ca referință cea mai recentă revizuire a bazei de date a ingredientelor detergenților, aceasta putând fi, în funcție de aprecierea autorității competente, acceptată ca alternativă la furnizarea de rapoarte de testare.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

Este interzisă utilizarea, în procesul de producție, a alchilsulfonaților perfluorați cu lungimi ale lanțului de atomi de carbon ≥ C6 și a acizilor carboxilici perfluorați cu lungimi ale lanțului de atomi de carbon ≥ C8.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea producătorului materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, însoțită de o declarație din partea furnizorului (furnizorilor) său de produse chimice și de fișe cu date de securitate relevante, care să ateste faptul că în niciuna dintre etapele procesului de producție nu au fost utilizate substanțele sus-menționate.

(b)   Adjuvanți (utilizați în amestecuri, preparate și adezivi)

Se aplică:

operațiunilor de vopsire și finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector.

Este interzisă utilizarea, în amestecuri sau preparate destinate operațiunilor de vopsire și finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, a substanțelor menționate mai jos:

 

Clorură de bis(alchilstearină hidrogenată) dimetilamoniu (DTDMAC)

 

Clorură de dimetil distearil amoniu (DSDMAC)

 

Clorură de di(stearină solidificată) dimetilamoniu (DHTDMAC)

 

Acid etilendiaminotetraacetic (EDTA)

 

Acid dietilentriaminopentaacetic (DTPA)

 

4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenol

 

Acid nitrilotriacetic (NTA)

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea producătorului de materiale de piele, materiale textile sau țesături acoperite cu un strat protector, însoțită de fișe cu date de securitate relevante, care să ateste faptul că în niciuna dintre operațiunile de vopsire și finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector nu au fost utilizați compușii enumerați mai sus.

(c)   Solvenți

Se aplică:

prelucrării materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector

Este interzisă utilizarea, în amestecuri sau preparate destinate prelucrării materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, a substanțelor menționate mai jos:

 

2-metoxietanol

 

N,N-dimetilformamidă

 

1-metil-2-pirolidonă

 

bis(2-metoxietil)eter

 

4,4′-diaminodifenilmetan

 

1,2,3-triclorpropan

 

1,2-dicloroetan (diclorură de etilenă)

 

2-etoxietanol

 

benzen-1,4- diclorhidrat de diamină

 

bis(2-metoxietil)eter

 

formamidă

 

N-metil-2-pirolidonă

 

tricloretilenă

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație din partea producătorului de materiale de piele, materiale textile sau țesături acoperite cu un strat protector, însoțită de fișe cu date de securitate relevante, care să ateste faptul că în niciunul dintre procesele de producție a materialelor menționate nu au fost utilizați solvenții enumerați mai sus.

2 –   Vopsele utilizate în procesele de vopsire și imprimare

(i)

Solvenți utilizați în procesul de vopsire

Se aplică:

proceselor de vopsire și imprimare

În cazul în care se utilizează coloranți dispersați, este interzisă folosirea acceleratorilor de vopsire halogenați (exemple de acceleratori: 1,2-diclorbenzen, 1,2,4-triclorbenzen, clorfenoxietanol).

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație, însoțită de declarații ale producătorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector și ale furnizorului (furnizorilor) lor de substanțe chimice, precum și de orice FDS relevante, care să ateste faptul că niciunul dintre solvenții halogenați sus-menționați nu a fost utilizat în procesul de vopsire a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, utilizate în produsul de mobilier.

(ii)

Coloranți de mordansare cu crom

Se aplică:

proceselor de vopsire și imprimare

Este interzisă utilizarea coloranților de mordansare cu crom.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație, însoțită de declarații ale producătorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector și ale furnizorului (furnizorilor) lor de substanțe chimice, precum și de orice FDS relevante, care să ateste faptul că niciunul dintre acești coloranți de mordansare cu crom nu a fost utilizat în procesul de vopsire a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, utilizate la fabricarea produsului de mobilier.

(iii)

Pigmenți

Se aplică:

proceselor de vopsire și imprimare

Este interzisă utilizarea pigmenților pe bază de cadmiu, plumb, crom VI, mercur, arsen și antimoniu.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație, însoțită de declarații ale producătorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector și ale furnizorilor lor de substanțe chimice, precum și de orice FDS relevante, care să ateste faptul că niciunul dintre pigmenții care conțin metalele grele sus-menționate nu a fost utilizat în procesul de vopsire și imprimare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector, utilizate la fabricarea produsului de mobilier.

3 –   Procese de apretură

Compuși fluorurați

Se aplică:

materialelor de acoperire utilizate în tapițerie, care resping apa și sunt rezistente la pete

Este interzisă impregnarea cu compuși fluorurați a stratului de finisare al materialelor de acoperire utilizate în tapițerie, în scopul hidrofobizării, al asigurării protecției împotriva petelor și al oleofobizării. Această restricție include substanțele perfluorurate și polifluorurate. Sunt permise procedeele de tratare fără fluoruri prin utilizarea unor substanțe care sunt ușor biodegradabile sau inerent biodegradabile sau care au un potențial scăzut de bioacumulare în mediul acvatic.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație, însoțită de declarații ale producătorilor materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector și ale furnizorului (furnizorilor) lor de substanțe chimice, precum și de orice FDS relevante, care să ateste faptul că nu s-au utilizat substanțe perfluorurate și polifluorurate în cadrul operațiilor de finisare a materialelor de piele, a materialelor textile sau a țesăturilor acoperite cu un strat protector.

În absența unei declarații acceptabile, organismul competent poate cere, în plus, testarea materialului de acoperire în conformitate cu metodele definite în standardul CEN/TS 15968.

Pentru procedeele de tratare fără fluoruri, proprietățile de biodegradabilitate ușoară și biodegradabilitate inerentă pot fi demonstrate prin efectuarea de teste în conformitate cu metodele următoare: OCDE 301 A, ISO 7827, OCDE 301 B, ISO 9439, OCDE 301 C, OCDE 301 D, ISO 10708, OCDE 301 E, OCDE 301 F și ISO 9408.

Potențialul scăzut de bioacumulare trebuie demonstrat prin teste care evidențiază coeficienți de partiție octanol/apă (Log Kow) < 3,2 sau factori de bioconcentrare (BCF) < 100.

În cazul procedeelor de tratare fără fluoruri, pentru demonstrarea biodegradabilității trebuie să se utilizeze ca referință cea mai recentă revizuire a bazei de date a ingredientelor detergenților, aceasta putând fi, în funcție de aprecierea autorității competente, acceptată ca alternativă la furnizarea de rapoarte de testare.

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/did_list/didlist_part_a_en.pdf

4 –   Calitatea efluenților și consumul de apă specific în procesul de tăbăcărie

Se aplică:

Procesul de producție al articolelor din piele

(i)

Valoarea consumului chimic de oxigen (COD) al apei uzate provenite de la tăbăcării, în momentul deversării în apele uzate după încheierea procedeelor de tratare (în interiorul sau în afara tăbăcăriei), nu trebuie să depășească 200 mg/l.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să prezinte o declarație de conformitate însoțită de documente și rapoarte detaliate privind testele, în conformitate cu standardul ISO 6060, prin care se demonstrează respectarea acestui criteriu pe baza mediilor lunare pentru cele șase luni care precedă cererea. Datele trebuie să demonstreze respectarea cerințelor de către unitatea de producție sau, dacă efluentul este tratat ex situ, de către operatorul instalației de tratare a apelor uzate.

(ii)

Concentrația totală de crom în apele uzate rezultate în tăbăcării, după tratare, nu trebuie să depășească 1,0 mg/l, astfel cum se precizează în Decizia de punere în aplicare 2013/84/UE a Comisiei (8).

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să prezinte o declarație de conformitate însoțită de un raport de testare în conformitate cu una dintre următoarelor metode de testare: ISO 9174, EN 1233 sau EN ISO 11885 pentru crom, și să demonstreze respectarea acestui criteriu pe baza mediilor lunare stabilite pentru cele șase luni care precedă cererea. Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu cele mai bune tehnici disponibile (BAT – best available techniques) BAT 10 și BAT 11 sau BAT 12, după caz, în temeiul Deciziei de punere în aplicare 2013/84/UE, în vederea reducerii conținutului de crom al evacuărilor de ape uzate.

(iii)

Consumul de apă, exprimat ca medie anuală a volumului de apă consumat pentru o tonă de piei brute, nu trebuie să depășească limitele indicate în continuare:

Piei brute de animale mari

28 m3/t

Piei brute de animale mici

45 m3/t

Piei tăbăcite cu tananți vegetali

35 m3/t

Piei brute de porc

80 m3/t

Piei brute de oaie

180 l/piele

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate din partea furnizorului de piei sau a întreprinderii producătoare de articole din piele, după caz. Declarația trebuie să precizeze valoarea anuală a producției de articole din piele și consumul de apă aferent acesteia, determinat pe baza valorilor medii lunare din ultimele douăsprezece luni care preced cererea, măsurat în funcție de cantitatea de ape uzate deversate.

În cazul în care procesul de producție al articolelor din piele se desfășoară în localități diferite, solicitantul sau furnizorul de piei semifinite trebuie să furnizeze documente care precizează cantitatea de apă deversată (m3) corespunzătoare cantității (în tone) de piei semifinite prelucrate sau numărului de piei brute de oaie, după caz, pe baza valorilor medii lunare în cursul perioadei de douăsprezece luni care precedă cererea.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să compileze toate declarațiile, fișele cu date de securitate și rapoartele de testare aferente, obținute de la producătorii materialelor din piele, ai materialelor textile ori ai țesăturilor acoperite cu un strat protector, sau de la furnizorii acestora, care sunt relevante pentru a demonstra conformitatea cu cerințele privind neutilizarea substanțelor periculoase indicate în tabelul 11.

Materialele de acoperire utilizate în tapițerie, fabricate din materiale textile cărora li s-a acordat eticheta ecologică a UE în conformitate cu Decizia 2014/350/UE, sunt considerate a fi conforme cu acest criteriu în ceea ce privește neutilizarea, în timpul proceselor de producție, a substanțelor periculoase indicate în tabelul de mai sus, însă trebuie furnizată o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE.

6.4.   Bumbac și alte fibre celulozice naturale din semințe

Bumbacul cu conținut de material reciclat mai mare sau egal cu 70 % este scutit de la cerințele criteriului 6.4.

Bumbacul și alte fibre celulozice naturale din semințe (denumite în continuare „bumbac”) care nu intră în categoria fibrelor reciclate trebuie să aibă fie un conținut minim de bumbac ecologic [a se vedea criteriul 6.4(a)], fie un conținut minim de bumbac obținut în conformitate cu principiile privind combaterea integrată a dăunătorilor (integrated pest management – IPM) [a se vedea criteriul 6.4(b)].

Se consideră că materialele textile care au obținut eticheta ecologică a UE pe baza criteriilor ecologice stabilite în Decizia 2014/350/UE respectă criteriul 6.4.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul materialelor, după caz, trebuie să prezinte o declarație de conformitate.

În cazul în care se utilizează materiale textile care au obținut eticheta ecologică a UE, solicitantul trebuie să prezinte o copie a certificatului de acordare a etichetei ecologice a UE, care atestă că aceasta a fost acordată în conformitate cu Decizia 2014/350/UE.

Dacă este cazul, trebuie să se asigure trasabilitatea conținutului reciclat până în etapa de reprelucrare a materiilor prime. Trasabilitatea trebuie să fie verificată prin intermediul certificării de către o parte terță independentă a lanțului de custodie sau prin intermediul documentelor furnizate de operatorii care furnizează și reprelucrează materiile prime.

6.4(a)   Standardul privind producția ecologică

Cel puțin 10 % (procente de masă) din fibrele de bumbac nereciclat utilizate în materialele de tapițerie trebuie să fi fost cultivate în conformitate cu cerințele stabilite de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului (9), de Programul național privind agricultura ecologică al SUA (NOP) sau conform unor obligații legale echivalente stabilite de partenerii comerciali ai UE. Conținutul de bumbac ecologic poate include bumbac provenit din culturi ecologice și bumbac provenit din culturi ecologice de tranziție.

În cazul în care bumbacul ecologic trebuie să fie amestecat cu bumbac convențional sau cu bumbac obținut în conformitate cu principiile privind combaterea integrată a dăunătorilor, bumbacul trebuie să provină din soiuri nemodificate genetic.

Nu se poate pretinde că bumbacul este ecologic dacă proporția de bumbac ecologic nu este de minimum 95 %.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să prezinte o declarație de conformitate a bumbacului ecologic, însoțită de un certificat acordat de un organism de control independent care să ateste că bumbacul respectiv a fost produs în conformitate cu cerințele privind producția și inspecția prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 834/2007 și de Programul național privind agricultura ecologică al SUA sau în conformitate cu cerințele stabilite de alți parteneri comerciali. Verificarea trebuie efectuată pentru fiecare țară de origine.

Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să demonstreze respectarea cerinței privind conținutul minim de bumbac ecologic pe baza volumului anual de bumbac achiziționat pentru fabricarea produsului (produselor) finit(e) și în conformitate cu fiecare linie de produse. Trebuie să se prezinte dovezi privind tranzacțiile și/sau facturi care să justifice cantitatea de bumbac ecologic atestat achiziționată.

În ceea ce privește bumbacul convențional sau bumbacul obținut în conformitate cu principiile privind combaterea integrată a dăunătorilor utilizat în amestecuri cu bumbac ecologic, se acceptă, ca dovadă a conformității soiului de bumbac, un test de depistare a modificărilor genetice obișnuite.

6.4(b)   Producția de bumbac în conformitate cu principiile privind combaterea integrată a dăunătorilor (IPM) și restricții privind utilizarea pesticidelor

Cel puțin 20 % (procente de masă) din fibrele de bumbac nereciclate utilizate în materialele de tapițerie trebuie să fi fost cultivate în conformitate cu principiile IPM, astfel cum au fost definite în programul IPM al Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură (FAO), sau în conformitate cu sisteme de gestionare integrată a culturilor (Integrated Crop Management – ICM) care includ principiile IPM.

Bumbacul obținut în conformitate cu principiile IPM și destinat utilizării în produsul final trebuie să fi fost cultivat fără utilizarea vreuneia dintre substanțele menționate mai jos: aldicarb, aldrin, camfeclor (toxafen), captafol, clordan, 2,4,5-T, clordimeform, cipermetrin, DDT, dieldrin, dinoseb și sărurile sale, endosulfan, endrin, heptaclor, hexaclorbenzen, hexaclorciclohexan (izomeri totali), metamidofos, metilparation, monocrotofos, neonicotinoide (clotianidin, imidacloprid, tiametoxam), paration, pentaclorfenol.

Evaluare și verificare: Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu criteriul 6.4 (b), însoțită de dovezi care atestă că cel puțin 20 % (procente de masă) din bumbacul nereciclat conținut în produs a fost cultivat de fermieri care au participat la programele oficiale de formare ale Organizației pentru Alimentație și Agricultură a ONU sau la programe guvernamentale privind IPM sau ICM și/sau că a făcut obiectul unui audit în cadrul sistemelor de certificare IPM ale unor părți terțe. Verificarea trebuie să fie furnizată fie o dată pe an pentru fiecare țară de origine, fie pe baza unor certificări pentru toate tipurile de bumbac IPM achiziționate pentru fabricarea produsului.

Solicitantul sau furnizorul de materiale, după caz, trebuie să declare, de asemenea, că bumbacul obținut în conformitate cu principiile IPM a fost cultivat fără utilizarea vreuneia dintre substanțele indicate la criteriul 6.4(b). Ca dovadă a conformității, se acceptă sistemele de certificare IPM care exclud utilizarea substanțelor indicate mai sus.

Criteriul 7 – Materiale de umplutură utilizate în tapițerie

7.1.   Spuma de latex

7.1(a)   Substanțe care fac obiectul unor restricții

Concentrațiile substanțelor indicate mai jos, prezente în spuma de latex, nu trebuie să depășească valorile precizate în tabelul 12.

Tabelul 12

Substanțe restricționate, prezente în spumele de latex utilizate în materialele de umplutură pentru tapițerie

Grupa de substanțe

Substanța

Valoarea-limită (ppm)

Condiții de evaluare și de verificare

Clorfenoli

Fenoli mono- și diclorurați (săruri și esteri)

1

A

Alți clorfenoli

0,1

A

Metale grele

As (arsen)

0,5

B

Cd (cadmiu)

0,1

B

Co (cobalt)

0,5

B

Cr (crom), total

1

B

Cu (cupru)

2

B

Hg (mercur)

0,02

B

Ni (nichel)

1

B

Pb (plumb)

0,5

B

Sb (antimoniu)

0,5

B

Pesticide (trebuie testate numai în cazul spumelor a căror proporție masică de latex natural este de minimum 20 %).

Aldrin

0,04

C

o,p-DDE

0,04

C

p,p-DDE

0,04

C

o,p-DDD

0,04

C

p,p-DDD

0,04

C

o,p-DDT

0,04

C

p,p-DDT

0,04

C

Diazinon

0,04

C

Diclorfention

0,04

C

Diclorvos

0,04

C

Dieldrin

0,04

C

Endrin

0,04

C

Heptaclor

0,04

C

Epoxid de heptaclor

0,04

C

Hexaclorbenzen

0,04

C

Hexaclorciclohexan

0,04

C

α-Hexaclorciclohexan

0,04

C

β-Hexaclorciclohexan

0,04

C

γ-Hexaclorciclohexan (lindan)

0,04

C

δ-Hexaclorciclohexan

0,04

C

Malation

0,04

C

Metoxiclor

0,04

C

Mirex

0,04

C

Paration-etil

0,04

C

Paration-metil

0,04

C

Alte substanțe specifice restricționate

Butadienă

1

D

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu criteriul 7.1(a) și, dacă este cazul, rapoarte de testare în conformitate cu următoarele metode:

A.

Pentru clorfenoli, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care să prezinte rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Se macină 5 g de eșantion și se extrag clorfenoli sub formă de fenol (PCP), sare sodică (SPP) sau esteri. Se analizează extractele prin cromatografie în fază gazoasă (GC). Se efectuează detectarea cu un spectrometru de masă sau cu un detector cu captură de electroni (DCE).

B.

Pentru metalele grele, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care prezintă rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Materialul de eșantion măcinat este eluat într-o proporție de 1:10, în conformitate cu standardul DIN 38414-S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care rezultă este trecut printr-un filtru cu membrană de 0,45 μm (dacă este necesar, prin filtrare sub presiune). Soluția obținută se examinează pentru a se determina conținutul de metale grele prin spectrometrie de emisie optică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-OES), cunoscută și sub denumirea de spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES), sau prin spectrometrie de adsorbție atomică cu generare de hidruri sau vapori reci.

C.

Pentru pesticide, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care să prezinte rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Se extrag 2 g de eșantion, într-o baie cu ultrasunete, utilizând un amestec de hexan/diclormetan (85/15). Extractul este purificat prin agitare în acetonitril sau prin cromatografie de absorbție pe florisil. Măsurarea și cuantificarea se determină prin cromatografie în fază gazoasă cu detectare, utilizând un detector cu captură de electroni, sau prin cromatografie în fază gazoasă/spectrometrie de masă combinate. Efectuarea de teste privind pesticidele este obligatorie pentru spuma de latex care conține latex natural în proporție de minimum 20 %.

D.

Pentru butadienă, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care să prezinte rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. După măcinarea și cântărirea spumei de latex, se efectuează o eșantionare prin metoda „headspace”. Conținutul de butadienă se determină prin cromatografie în fază gazoasă cu detectare prin ionizare în flacără.

7.1(b)   Emisii de COV după 24 de ore

După 24 de ore, concentrațiile de COV ale substanțelor menționate mai jos, înregistrate în camera de testare, nu trebuie să depășească valorile menționate în tabelul 13.

Tabelul 13

Valori-limită ale emisiilor de COV pentru spumele de latex

Substanța

Valoarea limită (mg/m3)

1,1,1-tricloretan

0,2

4-fenilciclohexen

0,02

Disulfură de carbon

0,02

Formaldehidă

0,005

Nitrozamine (********)

0,0005

Stiren

0,01

Tetracloretilenă

0,15

Toluen

0,1

Tricloretilenă

0,05

Clorură de vinil

0,0001

Vinil ciclohexenă

0,002

Hidrocarburi aromatice (total)

0,3

COV (total)

0,5

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu criteriul 7.1 (b), însoțită, dacă este cazul, de un raport de testare care prezintă rezultatele analizelor efectuate în camera de testare, în conformitate cu ISO 16000-9.

Eșantionul ambalat se păstrează la temperatura camerei, timp de cel puțin 24 de ore. După acest interval, eșantionul se dezambalează și se introduce imediat în camera de testare. Eșantionul se amplasează pe un suport care permite accesul aerului din toate direcțiile. Factorii climatici se ajustează conform standardului ISO 16000-9. Pentru compararea rezultatelor testelor, indicele specific de ventilare a aerului (q = n/l) trebuie să fie 1. Valoarea indicelui de ventilare trebuie să se situeze în intervalul 0,5-1. Eșantionarea aerului trebuie efectuată la 24 ± 1 h după încărcarea camerei timp de o oră, pe cartușe de dinitrofenilhidrazină (DNPH), pentru analiza formaldehidelor și a altor aldehide, și pe Tenax TA, pentru analiza altor compuși organici volatili. Pentru alți compuși, eșantionarea poate dura mai mult, însă trebuie încheiată în mai puțin de 30 de ore.

Analiza formaldehidelor și a altor aldehide trebuie să fie conformă cu standardul ISO 16000-3; În lipsa unor dispoziții diferite, analiza altor compuși organici volatili se efectuează în conformitate cu standardul ISO 16000-6.

Testele efectuate în conformitate cu standardul CEN/TS 16516 se consideră a fi echivalente cu testele efectuate în conformitate cu seria de standarde ISO 16000.

Analiza nitrozaminelor se efectuează prin cromatografie în fază gazoasă cu analizor de energie termică (GC-TEA), conform metodei BGI 505-23 (anterior: ZH 1/120.23) sau unei metode echivalente.

7.2.   Spuma de poliuretan

7.2(a)   Substanțe și amestecuri restricționate

Concentrațiile substanțelor și ale amestecurilor menționate mai jos, prezente în spuma de poliuretan, nu trebuie să depășească valorile menționate în tabelul 14.

Tabelul 14

Lista substanțelor și a amestecurilor restricționate, prezente în poliuretan

Grupa de substanțe

Substanța (acronim, număr CAS, simbolul elementului)

Valoarea-limită

Metoda

Produse biocide

 

Neadăugate în mod intenționat

A

Substanțe ignifuge

 

Neadăugate [cu excepția cazului în care se respectă condițiile de la literele (b) și (c) din tabelul 2]

A

Metale grele

As (arsen)

0,2 ppm

B

Cd (cadmiu)

0,1 ppm

B

Co (cobalt)

0,5 ppm

B

Cr (crom), total

1,0 ppm

B

Cr VI (crom VI)

0,01 ppm

B

Cu (cupru)

2,0 ppm

B

Hg (mercur)

0,02 ppm

B

Ni (nichel)

1,0 ppm

B

Pb (plumb)

0,2 ppm

B

Sb (antimoniu)

0,5 ppm

B

Se (seleniu)

0,5 ppm

B

Plastifianți

Dibutilftalat (DBP, 84-74-2) (*********)

0,01 % g/g (suma tuturor celor 6 ftalați prezenți în mobilierul pentru copii cu vârste mai mici de 3 ani)

C

Di-n-octilftalat (DNOP, 117-84-0) (*********)

Di (2-etilhexil)-ftalat (DEHP, 117-81-7) (*********)

Butilbenzilftalat (BBP, 85-68-7) (*********)

Di-izo-decilftalat (DIDP, 26761-40-0)

Di-izo-nonilftalat (DINP, 28553-12-0)

Ftalați incluși în lista substanțelor candidate a ECHA (**********)

Neadăugate în mod intenționat

A

TDA și MDA

2,4 Toluendiamină (2,4-TDA, 95-80-7)

5,0 ppm

D

4,4′-Diaminodifenilmetan

(4,4′-MDA, 101-77-9)

5,0 ppm

D

Substanțe organostanice

Tributilstaniu (TBT)

50 ppb

E

Dibutilstaniu (DBT)

100 ppb

E

Monobutilstaniu (MBT)

100 ppb

E

Tetrabutilstaniu (TeBT)

Monooctilstaniu (MOT)

Dioctilstaniu (DOT)

Triciclohexilstaniu (TcyT)

Trifenilstaniu (TPhT)

Suma

500 ppb

E

Alte substanțe specifice care fac obiectul unor restricții

Dioxine sau furani clorurați sau bromurați

Neadăugate în mod intenționat

A

Hidrocarburi clorurate: (1,1,2,2-tetracloretan, pentacloretan, 1,1,2-tricloretan, 1,1-dicloretilenă)

Neadăugate în mod intenționat

A

Fenoli clorurați (PCP, TeCP, 87-86-5)

Neadăugați în mod intenționat

A

Hexaclorciclohexan (58-89-9)

Neadăugați în mod intenționat

A

Monometildibromo-difenilmetan (99688-47-8)

Neadăugat în mod intenționat

A

Monometildiclor-Difenilmetan (81161-70-8)

Neadăugat în mod intenționat

A

Nitriți

Neadăugați în mod intenționat

A

Bifenili polibromurați (PBB, 59536-65-1)

Neadăugați în mod intenționat

A

Pentabromdifenil eter (PeBDE, 32534-81-9)

Neadăugate în mod intenționat

A

Octabromdifenil eter (OBDE, 32536-52-0)

Neadăugat în mod intenționat

A

Bifenili policlorurați (PCB, 1336-36-3)

Neadăugați în mod intenționat

A

Terfenili policlorurați (PCT, 61788-33-8)

Neadăugați în mod intenționat

A

Tris(2,3-dibrompropil) fosfat (TRIS, 126-72-7)

Neadăugat în mod intenționat

A

Trimetilfosfat (512-56-1)

Neadăugat în mod intenționat

A

Tris-(aziridinil)-fosfinoxid (TEPA, 545-55-1)

Neadăugat în mod intenționat

A

Fosfat de tris (2-cloretil) (TCEP, 115-96-8)

Neadăugat în mod intenționat

A

Metilfosfonat de dimetil (DMMP, 756-79-6)

Neadăugat în mod intenționat

A

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu criteriul 7.2(a). În cazul în care este necesară efectuarea unor teste, solicitantul prezintă rezultatele testelor, dovedind conformitatea cu valorile-limită prevăzute în tabelul 14. Pentru metodele B, C, D și E, care necesită efectuarea de analize, se prelevează 6 probe-agregat până la o adâncime maximă de 2 cm de la suprafața materialului trimis laboratorului relevant.

A.

Pentru produsele biocide, ftalații și alte substanțe specifice restricționate, solicitantul trebuie să furnizeze o declarație însoțită de declarații ale producătorilor de spumă care să confirme că substanțele menționate mai sus nu au fost adăugate intenționat în preparatul spumei.

B.

Pentru metalele grele, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care prezintă rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Materialul de eșantion măcinat este eluat într-o proporție de 1:10, în conformitate cu standardul DIN 38414-S4 sau cu un standard echivalent. Filtratul care rezultă este trecut printr-un filtru cu membrană de 0,45 μm (dacă este necesar, prin filtrare sub presiune). Soluția obținută se examinează pentru a determina conținutul de metale grele prin spectrometrie de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv (ICP-AES sau ICP-OES) sau prin spectrometrie de adsorbție atomică cu generare de hidruri sau vapori reci.

C.

Pentru cantitatea totală de plastifianți, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care prezintă rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Extracția se efectuează prin utilizarea unei metode validate precum extracția subsonică, timp de o oră, într-un flacon care conține 9 ml de t-Butilmetileter, a unei probe de 0,3 g de eșantion, urmată de determinarea prezenței ftalaților prin metoda GC, utilizând un detector selectiv de masă pentru detecția ionilor individuali (modul SIM).

D.

Pentru TDA și MDA, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care prezintă rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Extracția unei probe-agregat de 0,5 g într-o seringă de 5 ml se efectuează cu 2,5 ml de soluție apoasă de acid acetic de 1 %. Se golește seringa și se umple din nou cu soluția menționată. Se repetă operațiunea, de 20 ori, după care se păstrează extractul final, pentru analiză. Apoi se adaugă o nouă cantitate de 2,5 ml de soluție apoasă de acid acetic de 1 % și se repetă operațiunea de 20 de ori. Extractul obținut în urma acestei proceduri se amestecă cu primul extract și se diluează până la 10 ml într-un balon gradat cu acid acetic. Extractele se analizează prin cromatografie lichidă de înaltă performanță (HPLC-UV) sau prin cromatografie lichidă de înaltă performanță cuplată cu spectroscopie de masă (HPLC-MS). Dacă se efectuează HPLC-UV și se suspectează o interferență, trebuie efectuată o nouă analiză prin HPLC-MS.

E.

Pentru substanțele organostanice, solicitantul trebuie să furnizeze un raport care prezintă rezultatele procedurii de testare descrise în continuare. Se amestecă, timp de 1 oră, într-o baie cu ultrasunete, la temperatura camerei, o cantitate de 1-2 g de probă-agregat cu cel puțin 30 ml de agent de extracție. Agentul de extracție este un amestec cu următoarea compoziție: 1 750 ml metanol + 300 ml acid acetic + 250 ml soluție tampon (pH 4,5). Soluția tampon este compusă din 164 g acetat de sodiu diluat cu 1 200 ml de apă și 165 ml de acetic acid, care trebuie diluat cu un volum de 2 000 ml apă. După extracție, speciile de alchil staniu sunt derivate prin adăugarea a 100 μl de soluție de tetraetilborat de sodiu în tetrahidrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatul este extras cu n-hexan, iar proba este supusă, pentru a doua oară, procedurii de extracție. Ambele extracte de hexan se combină și se utilizează în continuare pentru determinarea compușilor organostanici prin cromatografie în fază gazoasă cu detecție selectivă de masă în mod SIM.

7.2(b)   Emisii de COV după 72 de ore

După 72 de ore, concentrațiile de COV, înregistrate în camera de testare, ale substanțelor menționate mai jos nu trebuie să depășească valorile menționate în tabelul 15.

Tabelul 15

Valorile-limită ale emisiilor de COV pentru spume din poliuretan, după 72 de ore

Substanța (numărul CAS)

Valoarea-limită (mg/m3)

Formaldehidă (50-00-0)

0,005

Toluen (108-88-3)

0,1

Stiren (100-42-5)

0,005

Fiecare compus detectabil clasificat în categoria C1A sau C1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

0,005

Suma tuturor compușilor detectabili clasificați în categoriile C1A sau C1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

0,04

Hidrocarburi aromatice

0,5

COV (total)

0,5

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu criteriul 7.2(b). Dacă este cazul, declarația trebuie să fie însoțită de rezultatele testelor care demonstrează conformitatea cu valorile-limită stabilite în tabelul 15. Combinația eșantion/cameră de testare constă:

 

fie în plasarea unui eșantion cu dimensiunile 25 × 20 × 15 cm într-o cameră de testare de 0,5 m3, fie

 

în plasarea a 2 eșantioane cu dimensiunile 25 × 20 × 15 într-o cameră de testare de 1,0 m3.

Eșantionul de spumă este plasat pe fundul unei camere de testare pentru emisii și este condiționat timp de 3 zile, la 23 °C și o umiditate relativă de 50 %, aplicându-se o rată a schimbului de aer n de 0,5 pe oră și o încărcare a camerei L de 0,4 m2/m3 (= suprafața totală expusă a eșantionului în raport cu dimensiunea camerei, fără sigilarea fețelor laterale și a părții din spate) în conformitate cu ISO 16000-9 și ISO 16000-11.

Eșantionarea se efectuează la 72 ± 2 h după încărcarea camerei, timp de o oră, pe cartușe de Tenax TA și DNPH, pentru analiza COV și, respectiv, a formaldehidei. Emisiile de COV sunt capturate pe tuburi absorbante Tenax TA și sunt apoi analizate prin desorbție termică-CG-SM în conformitate cu ISO 16000-6.

Rezultatele sunt exprimate semicantitativ ca echivalenți toluen. Se raportează toate componentele individuale specificate, începând cu o valoare-limită a concentrației ≥ 1 μg/m3. Valoarea totală a COV este suma tuturor componentelor cu o concentrație ≥ 1μg/m3, care eluează în fereastra de timp de retenție cuprinsă între n-hexan (C6) și n-hexadecan (C16), ambele incluse. Suma tuturor compușilor detectabili clasificați în categoriile C1A sau C1B în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 este suma tuturor acestor substanțe cu o concentrație ≥ 1 μg/m3. În cazul în care rezultatele testării depășesc valorile-limită, trebuie să se efectueze o cuantificare a fiecărei substanțe. Formaldehida poate fi determinată prin colectarea aerului eșantionat în cartușul DNPH și analiza subsecventă prin HPLC/UV în conformitate cu ISO 16000-3.

Testele efectuate în conformitate cu standardul CEN/TS 16516 se consideră a fi echivalente cu testele efectuate în conformitate cu seria de standarde ISO 16000.

7.2(c)   Agenți de expandare

Este interzisă utilizarea compușilor organici halogenați ca agenți de gonflare sau ca agenți de gonflare auxiliari.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea producătorului spumei, care să ateste că nu au fost utilizați agenți de expandare.

7.3.   Alte materiale de umplutură

Se pot utiliza la tapițeria produselor de mobilier și alte materiale de umplutură, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

sunt respectate cerințele generale privind substanțele periculoase prevăzute la criteriul 2;

nu se utilizează, ca agenți de expandare sau ca agenți de expandare auxiliari, compuși organici halogenați;

nu se utilizează, ca materiale de umplutură, singure sau în amestecuri cu alte materiale, pene sau puf.

În cazul în care materialele de umplutură conțin fibre de nucă de cocos cauciucate prin utilizarea latexului, conformitatea cu criteriile 7.1(a) și 7.1(b) este demonstrată.

Evaluare și verificare: solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate în care să precizeze:

(i)

natura materialelor de umplutură utilizate și a oricăror alte materiale compozite;

(ii)

faptul că materialul nu conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită sau alte substanțe periculoase care nu fac obiectul unor derogări specifice prevăzute în tabelul 2;

(iii)

faptul că nu au fost utilizați, ca agenți de expandare sau ca agenți de expandare auxiliari, compuși organici halogenați;

(iv)

faptul că nu au fost utilizate, ca materiale de umplutură, singure sau în amestecuri, puf sau pene;

(v)

dacă fibrele de nucă de cocos au fost cauciucate cu latex, trebuie demonstrată conformitatea cu criteriul 7.1 în ceea ce privește substanțele restricționate și emisiile de COV.

Criteriul 8 – Sticlă: utilizarea metalelor grele

Acest criteriu se aplică oricărui material din sticlă inclus în produsul de mobilier final, indiferent de fracția masică a acestuia.

Sticla utilizată la fabricarea produsului de mobilier trebuie să respecte următoarele condiții:

să nu conțină sticlă cu plumb;

să nu conțină impurități de plumb, mercur sau cadmiu în concentrații care depășesc 100 mg/kg/metal;

pentru sticla de oglindă, conținutul de plumb al vopselelor, grundurilor sau lacurilor (în interiorul recipientelor) aplicate pe partea din spate a oglinzii trebuie să fie mai mic de 2 000 mg/kg; Straturile de acoperire trebuie să fie aplicate prin „procedeul cu staniu”, și nu prin „procedeul cu cupru”.

Evaluare și verificare:

(i)

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea furnizorului de sticlă, care să confirme că produsul de mobilier final nu conține sticlă cu plumb. În lipsa unei declarații corespunzătoare, organismul competent poate solicita efectuarea unei analize de determinare a prezenței sticlei în produsul de mobilier final prin intermediul unei metode nedestructive, prin utilizarea unui spectrometru de fluorescență de raze X portabil.

(ii)

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea furnizorului, care confirmă că sticla prezentă în produsul de mobilier final nu conține cantități de impurități de plumb, mercur sau cadmiu mai mari de 100 mg/kg (0,01 % g/g). În lipsa unei declarații corespunzătoare, organismul competent poate solicita efectuarea de teste pentru a determina prezența acestor metale în sticlă prin metoda fluorescenței de raze X, în conformitate cu principiile ASTM F 2853-10 sau cu principiile unui standard echivalent.

(iii)

Solicitantul trebuie să furnizeze o declarație din partea furnizorului de oglinzi, care să ateste că toate vopselele, grundurile și lacurile aplicate pe partea din spate a oglinzilor conțin mai puțin de 2 000 mg/kg plumb (0,2 % g/g). Declarația trebuie să fie însoțită de o FDS relevantă sau de documente similare. Solicitantul trebuie să transmită o declarație suplimentară din partea furnizorului de sticlă pentru oglinzi, care atestă că procedeul utilizat pentru acoperirea părții din spate a oglinzilor a fost „procedeul cu staniu”, și nu „procedeul cu cupru”.

Criteriul 9 – Cerințe privind produsul final

9.1.   Adecvarea pentru utilizare

Produsele de mobilier care au obținut eticheta ecologică a UE se consideră a fi adecvate pentru utilizare dacă îndeplinesc cerințele prevăzute în cele mai recente versiuni ale standardelor EN relevante, indicate în anexa IV, care se referă la durabilitate, cerințe privind dimensiunile, siguranță și rezistența produsului.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație în care să indice (dacă este cazul) care dintre standardele din anexa IV se aplică produsului și să furnizeze, ulterior, o declarație privind conformitatea cu standardele EN relevante, însoțită de rapoarte de testare provenite fie de la producătorul de mobilier, fie de la furnizorii părților/materialelor componente, după caz.

9.2.   Garanții extinse ale produselor

Solicitantul trebuie să ofere, fără costuri suplimentare, o garanție de minim de cinci ani, începând de la data livrării produsului. Această garanție trebuie să fie oferită fără a se aduce atingere obligațiilor juridice pe care producătorul și vânzătorul le au în temeiul legislației naționale.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate și să indice termenii și condițiile garanției extinse ale produsului care sunt furnizate în documentele de informare a consumatorilor și care îndeplinesc cerințele minime prevăzute la acest criteriu.

9.3.   Furnizarea de piese de schimb

Producătorul de mobilier trebuie să pună la dispoziția clienților piese de schimb, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data livrării produsului. Costurile (dacă există) ale pieselor de schimb trebuie să fie proporționale cu costul total al produsului de mobilier final. Trebuie să se transmită date de contact care urmează să fie utilizate pentru livrarea pieselor de schimb.

Evaluare și verificare: Producătorul de mobilier trebuie să prezinte o declarație prin care confirmă că se pun la dispoziție piese de schimb, pentru o perioadă de cel puțin 5 ani de la data livrării produsului. În perioada de garanție, piesele de schimb trebuie să fie disponibile gratuit, dacă mărfurile s-au dovedit a fi defectuoase în timpul utilizării normale, sau contra unui cost proporțional, dacă bunurile au fost deteriorate în urma unei utilizări neadecvate. Informațiile destinate consumatorilor trebuie să conțină date de contact.

9.4.   Proiectare în vederea facilitării demontării

Pentru mobilierul care conține mai multe părți/materiale componente, produsul trebuie să fie proiectat pentru demontare în vederea facilitării reparării, a reutilizării și a reciclării acestuia. Trebuie să se ofere instrucțiuni simple și ilustrate privind demontarea și înlocuirea părților/materialelor componente deteriorate. Operațiile de demontare și înlocuire trebuie să poată fi efectuate folosind instrumente și manuale de bază obișnuite și forță de muncă necalificată.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte desene tehnice care ilustrează modul în care piesa de mobilier poate fi asamblată sau dezasamblată, utilizând instrumente de bază și forță de muncă necalificată. În cazul tapițeriilor, demontarea poate include utilizarea fermoarelor și a benzilor adezive de tip „velcro” care să permită montarea/scoaterea pernelor canapelei și a materialelor de umplutură din materialele de acoperire. Dacă este necesar, trebuie prevăzute măsuri pentru fitingurile cu șuruburi care se înșurubează direct în panourile pe bază de lemn, astfel încât, în timpul remontării, șuruburile să fie reintroduse într-un alt loc decât cel din care au fost scoase în timpul demontării.

9.5.   Emisii de COV

Efectuarea de teste privind emisiile de COV este obligatorie dacă produsul de mobilier conține oricare dintre părțile/materialele componente indicate mai jos:

materiale de tapițerie pentru acoperire fabricate din piele naturală;

materiale de tapițerie pentru acoperire fabricate din țesături acoperite cu un strat protector;

orice parte componentă care reprezintă mai mult de 5 % din greutatea totală a produsului (fără ambalaj) și a cărei suprafață a fost tratată cu preparate de acoperire având un conținut ridicat de COV (mai mare de 5 %) și o rată de aplicare de peste 30 g/m2 de suprafață acoperită sau o rată de aplicare care nu a fost calculată.

Ambalajul și livrarea eșantioanelor trimise pentru testare, tratarea și condiționarea acestora, cerințele privind camera de testare și metodele de analiză a gazelor trebuie să urmeze procedurile descrise în setul de standarde ISO 16000.

Testele pot avea ca obiect întregul produs de mobilier (a se vedea condițiile și limitele din tabelul 16) sau pot fi efectuate în camere de testare mai mici, în special pentru testarea componentelor/materialelor indicate anterior (a se vedea condițiile și limitele din tabelul 17).

Emisiile de COV nu trebuie să depășească valorile-limită indicate în tabelele 16 și 17.

Tabelul 16

Valori-limită maxime ale emisiilor de COV pentru anumite produse de mobilier

Parametru de testare

Fotolii și canapele

Scaune de birou

Alte articole de mobilier

Volumul camerei

În intervalul 2-10 m3

Rata de încărcare

Produsul ocupă aproximativ 25 % din volumul camerei

 (***********) 0,5-1,5 m2/m3

Indicele de ventilare

4,0 m3/h

2,0 m3/h

 (***********) 0,5-1,5 h-1

Substanța

3d

28d

3d

28d

28d

Formaldehidă

60 μg/m3

60 μg/m3

60 μg/m3

TCOV (***********)

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSCOV

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substanțe-C (10)

≤ 10 μg/m3 (valoare-limită totală)

≤ 1 μg/m3 (per substanță)

≤ 10 μg/m3 (valoare-limită totală)

≤ 1 μg/m3 (per substanță)

≤ 1 μg/m3 (per substanță)

Valoarea-R pentru substanțele LCI (11)

≤ 1

≤ 1

≤ 1


Tabelul 17

Valori-limită maxime ale emisiilor de COV pentru anumite materiale/părți componente ale produselor de mobilier

Parametru de testare

Părți componente acoperite cu un strat protector

Piele sau țesături acoperite cu un strat protector, utilizate ca materiale de acoperire pentru tapițerie

Volumul minim admis al camerei

200 l pentru părțile componente pe bază de lemn

20 l pentru alte părți componente

20 l

Indicele de ventilare

0,5 h-1

1,5 m3/m2·h

Substanța

3d

28d

3d

28d

Formaldehidă

60 μg/m3

60 μg/m3

TCOV

≤ 3 000 μg/m3

≤ 400 μg/m3

≤ 450 μg/m3

TSCOV

≤ 100 μg/m3

≤ 80 μg/m3

Substanțe-C (12)

≤ 10 μg/m3 (valoare-limită totală)

≤ 1 μg/m3 (per substanță)

≤ 10 μg/m3 (valoare-limită totală)

≤ 1 μg/m3 (per substanță)

Valoarea-R pentru substanțele LCI (13)

≤ 1

≤ 1

Evaluare și verificare: În cazul în care produsul de mobilier este susceptibil să necesite efectuarea de teste privind emisiile de COV, solicitantul trebuie să prezinte o declarație de conformitate, însoțită de un raport privind rezultatele testelor efectuate în camera de testare, în conformitate cu seria de standarde ISO 16000. Testele efectuate în conformitate cu standardul CEN/TS 16516 se consideră a fi echivalente cu cele efectuate în conformitate cu seria de standarde ISO 16000. În cazul în care valorile-limită ale concentrației în cameră, precizate pentru o perioadă de 28 de zile, pot fi atinse în termen de 3 de zile sau în orice alt termen din intervalul de timp cuprins între 3 și 27 de zile de la plasarea eșantionului în cameră, se poate declara conformitatea cu cerințele impuse și testarea poate fi oprită înainte de termen.

Datele privind testele efectuate asupra părților/materialelor componente ale produselor, culese cu maximum 12 luni înainte de depunerea cererii de acordare a etichetei ecologice a UE, sunt valabile atâta timp cât procesul de fabricație sau preparatele chimice utilizate nu au suferit modificări de natură să ducă la creșterea nivelului emisiilor de COV ale produsului final sau ale unei părți componente/unui material component relevant.

Se acceptă, de asemenea, datele privind testele care dovedesc conformitatea părților/materialelor componente relevante cu valorile-limită prevăzute în tabelul 17 și care sunt prezentate direct de către furnizori, cu condiția ca aceste date să fie însoțite de o declarație din partea furnizorilor în cauză.

Criteriul 10 – Informații pentru consumatori

Produsul trebuie să fie însoțit de un singur document de informații pentru consumatori, care include informații publicate în limba țării în care este comercializat produsul respectiv, cu privire la următoarele aspecte:

o descriere a produsului, în conformitate cu cerințele de la criteriul 1;

consumatorului trebuie să i se ofere o descriere detaliată a celor mai bune modalități de eliminare a produsului (reutilizare, reciclare, inițiativa de recuperare din partea solicitantului, producerea de energie), precum și o clasificare a acestora în funcție de impactul asupra mediului;

tipurile de polimeri prezenți în părțile componente din plastic cu o greutate mai mare de 100 g, care nu au fost marcate în conformitate cu cerințele specificate la criteriul 4.1;

o declarație din care să reiasă că denumirea, descrierea, eticheta sau marcajul materialului de piele sunt utilizate în conformitate cu cerințele stabilite în standardele EN 15987 și EN 16223;

o declarație care să specifice în mod clar condițiile în care ar trebui să fie utilizat produsul de mobilier (de exemplu, în interior, în exterior, intervalele de temperatură, capacitatea de susținere a încărcăturii și modalități de curățare în mod corect a produsului);

tipul de sticlă utilizat, orice informații privind siguranța, gradul de adecvare al produsului pentru contactul cu materiale dure precum sticla, metalele sau piatra, informații privind eliminarea corectă a sticlei, de exemplu compatibilitatea sau incompatibilitatea acesteia cu sticla postconsumator pentru recipiente;

o declarație care să ateste conformitatea produsului de mobilier cu normele de siguranță relevante în materie de prevenire și stingere a incendiilor, valabile în țara în care produsul respectiv urmează să fie vândut, informații detaliate privind substanțele ignifuge utilizate (dacă este cazul) și materialele în care au fost utilizate aceste substanțe (dacă este cazul);

o declarație care să ateste faptul că nu au fost utilizate produse biocide în vederea obținerii unui efect final de dezinfectare pentru niciun produs de mobilier care este în mod clar comercializat pentru interior, iar pentru produsele de mobilier de exterior, o declarație în care să se precizeze ce substanțe active au fost utilizate în produsele biocide (dacă a fost cazul) și în ce materiale anume (dacă a fost cazul);

o declarație privind conformitatea cu standardele EN relevante menționate la criteriul 9.1 și în anexa IV;

informații relevante privind termenii și condițiile de garanție ale produsului, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.2;

informații de contact relevante în ceea ce privește furnizarea de piese de schimb, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.3;

instrucțiuni bine documentate cu ilustrații privind asamblarea și dezasamblarea, în conformitate cu cerințele de la criteriul 9.4.

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să furnizeze o copie a documentului cu informații pentru consumatori care trebuie să însoțească produsul și care demonstrează conformitatea cu fiecare dintre punctele indicate în criteriu, după caz.

Criteriul 11 – Informații care figurează pe eticheta ecologică a UE

Dacă se utilizează eticheta facultativă care conține un spațiu pentru text, aceasta trebuie să includă, în cazul în care acest lucru este relevant, trei dintre următoarele mențiuni:

Lemn, plută, bambus sau ratan provenit din păduri gestionate în mod durabil

Conținut reciclat (lemn sau material plastic, dacă este cazul)

Utilizare limitată a substanțelor periculoase

Nu a fost tratat cu produse biocide (dacă este cazul)

Nu a fost tratat cu substanțe ignifuge (dacă este cazul)

Produs cu emisii reduse de formaldehidă

Produs cu emisii reduse de COV

Produs conceput pentru a facilita demontarea și repararea

În cazul în care pentru tapițeria produselor de mobilier s-au utilizat materiale textile pe bază de bumbac care conțin bumbac ecologic sau bumbac obținut în conformitate cu principiile IPM, în căsuța 2 a etichetei ecologice a UE pot fi incluse următoarele mențiuni:

Tabelul 18

Informații referitoare la bumbacul din materialele textile, care pot fi publicate în paralel cu eticheta UE ecologică

Specificații privind producția

Mențiunea care poate fi inclusă

Conținut de material ecologic de peste 95 %

Materiale textile fabricate din bumbac ecologic

Peste 70 % conținut obținut în conformitate cu principiile IPM

Bumbac cultivat prin utilizarea unor cantități reduse de pesticide

Orientările pentru utilizarea etichetei opționale cu spațiu pentru text sunt disponibile în „Orientările pentru utilizarea siglei etichetei ecologice a UE” (Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo), la adresa:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Evaluare și verificare: Solicitantul trebuie să prezinte o declarație privind conformitatea cu acest criteriu.


(1)  Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(2)  Decizia 2014/350/UE a Comisiei din 5 iunie 2014 de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice a UE pentru produsele textile (JO L 174, 13.6.2014, p. 45).

(3)  ECHA, Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită candidate pentru autorizare (lista substanțelor candidate): http://www.echa.europa.eu/candidate-list-table

(*)  Se consideră că are loc o eliminare a culorii pentru tratarea apelor uzate atunci când coeficienții de absorbție spectrală ai efluenților proveniți din atelierele de vopsire ating următoarele valori: (i) 7 m-1 la 436 nm, 5 m-1 la 525 nm și 3 m-1 la 620 nm.

(4)  ECHA, baza de date REACH privind substanțele înregistrate: http://www.echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances

(5)  ECHA, Cooperarea cu agențiile de reglementare omoloage, http://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/international-cooperation/cooperation-with-peer-regulatory-agencies

(6)  „Standardul EPF privind condițiile de livrare ale lemnului reciclat”, octombrie 2002. Poate fi consultat online, la adresa: http://www.europanels.org/upload/EPF-Standard-for-recycled-wood-use.pdf

(7)  Regulamentul 93120 – „Măsuri de control al substanțelor toxice din atmosferă menite să reducă emisiile de formaldehidă provenite din produse compozite de lemn”, Codul de reglementări al statului California (The California Code of Regulations).

(**)  Nu se aplică produselor albe sau produselor care nu sunt nici vopsite nici imprimate.

(***)  Cu toate acestea, nivelul 4 este admis pentru țesăturile pentru mobilier care sunt atât de culoare deschisă (intensitatea standard a culorii < 1/12), cât și fabricate în proporție de peste 20 % din lână sau alte fibre cheratinice, sau în proporție de peste 20 % din in sau alte fibre liberiene.

(****)  În total, 22 de arilamine indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, la care se adaugă alți doi compuși (a se vedea tabelul 1 din anexa III pentru detalii privind lista completă a arilaminelor care trebuie să fie testate). Limita de detecție pentru EN ISO 17234-1 este de 30 mg/kg.

(*****)  Limita de detecție pentru EN ISO 17075 se presupune, în general, că este de 3 mg/kg.

(******)  Mobilier proiectat special pentru sugari și copii cu vârsta mai mică de 3 ani.

(*******)  Dacă materiale textile testate au fost tratate cu trioxid de antimoniu (ATO), utilizat ca agent sinergic, în conformitate cu condițiile de derogare privind utilizarea ATO menționate la litera (c) din tabelul 2, substanța chimică este scutită de la respectarea valorii-limită privind lixivierea pentru antimoniu.

(8)  Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 11 februarie 2013 de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) în temeiul Directivei 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind emisiile industriale pentru tăbăcirea pieilor (JO L 45, 16.2.2013, p. 13).

(9)  Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p. 1).

(********)  N-nitrozodimetilamină (NDMA), N-nitrozodietilamină (NDEA), N-nitrozometiletilamină (NMEA), N-nitrozodi-i-propilamină (NDIPA), N-nitrozodi-n-propilamină (NDPA), N-nitrozodi-n-butilamină (NDBA), N-nitrozopirolidinonă (NPYR), N-nitrozopiperidină (NPIP), N-nitrozomorfolină (NMOR).

(*********)  0,01 % g/g (suma a 4 ftalați prezenți în toate celelalte produse de mobilier).

(**********)  Cu trimitere la cea mai recentă versiune a listei substanțelor candidate a ECHA, disponibilă la momentul depunerii cererii.

(***********)  Deși există posibilitatea de a modifica rata de încărcare și indicele de ventilare a aerului pentru alte articole de mobilier, raportul dintre rata de încărcare (m2/m3) și indicele de ventilare (h-1) trebuie să fie menținut la 1,0.

(10)  Formaldehida nu este luată în considerare în calculele cumulative privind emisiile de COV cancerigene, pentru aceasta fiind stabilită, în schimb, o valoare-limită individuală.

(11)  Valoarea R = valoarea sumei tuturor coeficienților (Ci/LCIi) < 1 (Ci = concentrația substanței în aer, în camera de testare, LCIi = valoarea LCI a substanței, conform celor mai recente date definite în cadrul acțiunii de colaborare la nivelul UE privind aerul din mediul urban, mediul interior și expunerea umană („Urban air, indoor environment and human exposure”).

(12)  Formaldehida nu este luată în considerare în calculele cumulative privind emisiile de COV cancerigene, pentru aceasta fiind stabilită, în schimb, o valoare-limită individuală.

(13)  Valoarea R = valoarea sumei tuturor coeficienților (Ci/LCIi) < 1 (Ci = concentrația substanței în aer, în camera de testare, LCIi = valoarea LCI a substanței, conform celor mai recente date definite în cadrul acțiunii de colaborare la nivelul UE privind aerul din mediul urban, mediul interior și expunerea umană („Urban air, indoor environment and human exposure”).

Anexa I

ORIENTĂRI PENTRU CALCULAREA CANTITĂȚII DE COV UTILIZATE ÎN PRODUSELE DE ACOPERIRE A SUPRAFEȚEI

Metoda de calcul necesită următoarele informații:

Suprafața totală acoperită a produsului asamblat final

Conținutul de COV al compusului de acoperire (în g/l).

Volumul compusului de acoperire prezent înainte de operațiunea de acoperire.

Numărul de unități identice prelucrate în cursul operațiunii de acoperire.

Volumul compusului de acoperire rămas după operațiunea de acoperire.

Un exemplu de calcul este descris mai jos:

Suprafața totală acoperită a produsului asamblat final

= 1,5 m2.

Conținutul de COV al compusului de acoperire (în g/l).

= 120 g/l.

Volumul (1) compusului de acoperire prezent înainte de operațiunea de acoperire

= 18,5 l.

Numărul de unități identice prelucrate în cursul operațiunii de acoperire

= 4.

Volumul (1) compusului de acoperire rămas după operațiunea de acoperire

= 12,5 l.


Suprafața totală acoperită

= 4 × 1,5m2

= 6 m2.

Volumul total al compusului de acoperire utilizat

= 18,5 – 12,5

= 6 l.

Cantitatea totală de COV aplicată pe suprafață

= 3,9 l × 120 g/l

= 468 g.

Cantitatea totală de COV aplicată pe m2

= 468 g/6m2

= 78 g/m2.

În cazul în care se aplică mai mulți compuși de acoperire, cum ar fi grundurile sau straturile de finisare, trebuie să se calculeze și să se adauge, de asemenea, consumul volumetric și conținutul de COV.

Opțiunile de reducere a conținutului total de COV utilizat în operațiunile de acoperire includ utilizarea unor tehnici mai eficiente. În tabelul de mai jos sunt prezentați factorii indicatori ai eficienței diferitelor tehnici de acoperire.

Tabel

Factori indicatori ai eficienței tehnicilor de acoperire:

Procedeu de acoperire

Eficacitate

(%)

Factor de eficiență

Dispozitiv de pulverizare fără reciclare

50

0,5

Pulverizare electrostatică

65

0,65

Dispozitiv de pulverizare cu reciclare

70

0,7

Pulverizare clopot/disc

80

0,8

Lăcuire cu role

95

0,95

Lăcuire cu placă offset

95

0,95

Lăcuire în vid

95

0,95

Înmuiere

95

0,95

Clătire

95

0,95


(1)  Notă: în locul măsurătorilor de volum pot fi utilizate măsurătorile de masă, cu condiția să fie cunoscută și luată în calcul densitatea compusului de acoperire.

Anexa II

CERINȚE PRIVIND PIELEA PENTRU MOBILIER – STANDARDUL EN 13336

Tabel

Cerințe fizice privind pielea utilizată pentru produsele de mobilier care au obținut eticheta ecologică a UE (în conformitate cu standardul EN 13336)

Caracteristici fundamentale

Metoda de testare

Valoarea recomandată

Nubuc, velur și piele anilină (*)

Semianilină (*)

Piele acoperită, piele pigmentată și alte tipuri de piele (*)

pH și ΔpH

EN ISO 4045

≥ 3,5 (dacă pH-ul este < 4,0, ΔpH va fi ≤ 0,7)

Uzura – valoare medie

EN ISO 3377-1

> 20 N

Rezistența culorii la frecare prin mișcări de „du-te-vino”

EN ISO 11640.

Masa totală a „degetului”: 1 000 g.

Perspirație cu soluție alcalină, astfel cum a fost definită în EN ISO 11641.

Aspecte care trebuie evaluate

Schimbarea culorii pielii și pătarea pâslei

Schimbarea culorii pielii și pătarea pâslei Stratul de finisare nu a fost distrus

prin utilizarea unei pâsle uscate

50 de cicluri, ≥ 3 pe scara de gri

500 de cicluri, ≥ 4 pe scara de gri

utilizarea unei pâslei umede

20 de cicluri, ≥ 3 pe scara de gri

80 de cicluri, ≥ 3/4 pe scara de gri

250 de cicluri, ≥ 3/4 pe scara de gri

utilizarea unei pâslei umezite prin perspirație artificială

20 de cicluri, ≥ 3 pe scara de gri

50 de cicluri, ≥ 3/4 pe scara de gri

80 de cicluri, ≥ 3/4 pe scara de gri

Rezistența culorii la lumină artificială

EN ISO 105-B02 (metoda 3)

≥ 3 pe scara de albastru

≥ 4 pe scara de albastru

≥ 5 pe scara de albastru

Aderență prin finisare uscată

EN ISO 11644

≥ 2 N/10mm

Rezistența la flexiune uscată

EN ISO 5402-1

Pentru pielea anilină cu finisare nepigmentată, numai 20 000 de cicluri (nu au apărut crăpături prin finisare)

50 000 cicluri (nu au apărut crăpături prin finisare)

50 000 cicluri (nu au apărut crăpături prin finisare)

Rezistența culorii la picături de apă

EN ISO 15700

≥ 3 pe scara de gri (nu s-a constatat o umflare permanentă)

Rezistența stratului de finisare la fisurarea la rece

EN ISO 17233

– 15 °C (nu au apărut crăpături prin finisare)

Rezistență la foc

EN 1021 sau standarde naționale relevante

Aprobare


(*)  Definițiile acestor tipuri de piele sunt conforme cu standardul EN 15987.

Anexa III

COMPUȘI CU ARILAMINE INTERZIȘI ÎN PRODUSELE FINALE DIN PIELE, MATERIALE TEXTILE SAU ȚESĂTURI ACOPERITE CU UN STRAT PROTECTOR

Include substanțele indicate la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 care trebuie să fie testate pentru toate produsele din piele vopsită (utilizând standardul EN 17234) sau materialele textile vopsite (utilizând standardele EN 14362-1 și -3).

Tabelul 1

Arilamine cancerigene a căror prezență trebuie testată pentru materialele textile sau din piele.

Arilamină

Numărul CAS

Arilamină

Numărul CAS

4-aminodifenil

92-67-1

4,4′-oxidianilină

101-80-4

benzidină

92-87-5

4,4′-tiodianilină

139-65-1

4-clor-o-toluidină

95-69-2

o-toluidină

95-53-4

2-naftilamină

91-59-8

2,4-diaminotoluen

95-80-7

o-amino-azotoluen

97-56-3

2,4,5-trimetilanilină

137-17-7

2-amino-4-nitrotoluen

99-55-8

4-aminoazobenzen

60-09-3

4-cloroanilină

106-47-8

o-anisidină

90-04-0

2,4-diaminoanisol

615-05-4

2,4-xilidină

95-68-1

4,4′-diaminodifenilmetan

101-77-9

2,6-xilidină

87-62-7

3,3′-diclorbenzidină

91-94-1

p-cresidină

120-71-8

3,3′-dimetoxibenzidină

119-90-4

3,3′-dimetilbenzidină

119-93-7

3,3′-dimetil-4,4′-diaminodifenilmetan

838-88-0

4,4′-metilen-bis-(2-clor-anilină)

101-14-4

S-a stabilit că o serie de alți compuși de colorare, care nu sunt direct restricționați la punctul 43 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, duc la formarea, prin scindare în timpul prelucrării, a substanțelor interzise indicate în tabelul 1. Pentru a reduce în mod considerabil incertitudinea privind respectarea valorii-limită de 30 mg/kg, stabilită pentru substanțele indicate în tabelul 1, producătorilor li se recomandă, însă nu sunt obligați, să evite utilizarea coloranților enumerați în tabelul 2.

Tabelul 2

Lista orientativă a coloranților care pot produce, prin scindare, arilamine cancerigene

Coloranți de dispersie

Coloranți bazici

Disperse Orange 60

Disperse Yellow 7

Basic Brown 4

Basic Red 114

Disperse Orange 149

Disperse Yellow 23

Basic Red 42

Basic Yellow 82

Disperse Red 151

Disperse Yellow 56

Basic Red 76

Basic Yellow 103

Disperse Red 221

Disperse Yellow 218

Basic Red 111

 

Coloranți acizi

CI Acid Black 29

CI Acid Red 4

CI Acid Red 85

CI Acid Red 148

CI Acid Black 94

CI Acid Red 5

CI Acid Red 104

CI Acid Red 150

CI Acid Black 131

CI Acid Red 8

CI Acid Red 114

CI Acid Red 158

CI Acid Black 132

CI Acid Red 24

CI Acid Red 115

CI Acid Red 167

CI Acid Black 209

CI Acid Red 26

CI Acid Red 116

CI Acid Red 170

CI Acid Black 232

CI Acid Red 26:1

CI Acid Red 119:1

CI Acid Red 264

CI Acid Brown 415

CI Acid Red 26:2

CI Acid Red 128

CI Acid Red 265

CI Acid Orange 17

CI Acid Red 35

CI Acid Red 115

CI Acid Red 420

CI Acid Orange 24

CI Acid Red 48

CI Acid Red 128

CI Acid Violet 12

CI Acid Orange 45

CI Acid Red 73

CI Acid Red 135

 

Coloranți direcți

Direct Black 4

Direct Blue 192

Direct Brown 223

Direct Red 28

Direct Black 29

Direct Blue 201

Direct Green 1

Direct Red 37

Direct Black 38

Direct Blue 215

Direct Green 6

Direct Red 39

Direct Black 154

Direct Blue 295

Direct Green 8

Direct Red 44

Direct Blue 1

Direct Blue 306

Direct Green 8.1

Direct Red 46

Direct Blue 2

Direct Brown 1

Direct Green 85

Direct Red 62

Direct Blue 3

Direct Brown 1:2

Direct Orange 1

Direct Red 67

Direct Blue 6

Direct Brown 2

Direct Orange 6

Direct Red 72

Direct Blue 8

Basic Brown 4

Direct Orange 7

Direct Red 126

Direct Blue 9

Direct Brown 6

Direct Orange 8

Direct Red 168

Direct Blue 10

Direct Brown 25

Direct Orange 10

Direct Red 216

Direct Blue 14

Direct Brown 27

Direct Orange 108

Direct Red 264

Direct Blue 15

Direct Brown 31

Direct Red 1

Direct Violet 1

Direct Blue 21

Direct Brown 33

Direct Red 2

Direct Violet 4

Direct Blue 22

Direct Brown 51

Direct Red 7

Direct Violet 12

Direct Blue 25

Direct Brown 59

Direct Red 10

Direct Violet 13

Direct Blue 35

Direct Brown 74

Direct Red 13

Direct Violet 14

Direct Blue 76

Direct Brown 79

Direct Red 17

Direct Violet 21

Direct Blue 116

Direct Brown 95

Direct Red 21

Direct Violet 22

Direct Blue 151

Direct Brown 101

Direct Red 24

Direct Yellow 1

Direct Blue 160

Direct Brown 154

Direct Red 26

Direct Yellow 24

Direct Blue 173

Direct Brown 222

Direct Red 22

Direct Yellow 48

Anexa IV

DURABILITATEA, REZISTENȚA ȘI STANDARDELE ERGONOMICE ALE PRODUSELOR DE MOBILIER.

Tabel

Lista orientativă a standardelor EN pentru mobilier (elaborate de Comitetul tehnic CEN/TC 207 „Mobilier”) relevante pentru criteriul 9.1

Standard

Titlu

Mobilier tapițat

EN 1021-1

Mobilier – evaluarea inflamabilității produselor de mobilier tapițate – Partea 1: Sursa de aprindere: țigări care ard mocnit

EN 1021-2

Mobilier – evaluarea inflamabilității produselor de mobilier tapițate – Partea 2: Sursa de aprindere: similară flăcării unui chibrit

Mobilier de birou

EN 527-1

Mobilier de birou – Mese și birouri de lucru – Partea 1: Dimensiuni

EN 527-2

Mobilier de birou – Mese și birouri de lucru – Partea 2: Cerințe privind siguranța mecanică

EN 1023-2

Mobilier de birou – Ecrane – Partea 2: Cerințe privind siguranța mecanică

EN 1335-1

Mobilier de birou – Scaune de lucru pentru birou – Partea 1: Dimensiuni – Determinarea dimensiunilor

EN 1335-2

Mobilier de birou – Scaune de lucru pentru birou – Partea 2: Cerințe privind siguranța

EN 14073-2

Mobilier de birou – Mobilier pentru depozitare – Partea 2: Cerințe privind siguranța

EN 14074

Mobilier de birou – Mese, birouri și mobilier pentru depozitare – Metode de testare pentru determinarea rezistenței și a durabilității părților mobile. (după testare, componentele nu trebuie să fie deteriorate și trebuie să continue să funcționeze conform specificațiilor).

Mobilier de exterior

EN 581-1

Mobilier de exterior – Scaune și mese pentru camping, uz casnic și colectiv – Partea 1: Cerințe generale privind siguranța

EN 581-2

Mobilier de exterior – Scaune și mese pentru camping, uz casnic și colectiv – Partea 2: Cerințe privind siguranța mecanică și metode de testare pentru scaune

EN 581-3

Mobilier de exterior – Scaune și mese pentru camping, uz casnic și colectiv – Partea 3: Cerințe privind siguranța mecanică și metode de testare pentru mese

Mobilier de ședere

EN 1022

Mobilier casnic – Mobilier de ședere – Determinarea stabilității

EN 12520

Mobilier – Rezistență, durabilitate și siguranță – Cerințe pentru mobilierul de ședere de uz casnic

EN 12727

Mobilier – Scaune clasificate – Metode de testare și cerințe privind rezistența și durabilitatea

EN 13759

Mobilier – Mecanisme de funcționare pentru mobilierul de ședere și canapelele extensibile – Metode de testare

EN 14703

Mobilier – Legături pentru mobilierul de șezut utilizat în alte scopuri decât cel casnic, legate între ele pe un rând – Cerințe privind rezistența și metode de testare

EN 16139

Mobilier – Rezistență, durabilitate și siguranță – Cerințe pentru mobilierul de ședere utilizat în alte scopuri decât cel casnic

Mese

EN 12521

Mobilier – Rezistență, durabilitate și siguranță – Cerințe pentru mesele de uz casnic

EN 15372

Mobilier – Rezistență, durabilitate și siguranță – Cerințe pentru mesele utilizate în alte scopuri decât cel casnic

Mobilier de bucătărie

EN 1116

Mobilier de bucătărie – Coordonarea dimensiunilor pentru mobilierul de bucătărie și aparatele de bucătărie

EN 14749

Unități de depozitare și planuri de lucru de bucătărie, pentru uz casnic – Cerințe în materie de siguranță și metode de testare

Paturi

EN 597-1

Mobilier – Evaluarea inflamabilității saltelelor din cadrul canapelelor tapițate – Partea 1: Sursa de aprindere: țigări care ard mocnit

EN 597-2

Mobilier – Evaluarea inflamabilității saltelelor din cadrul canapelelor tapițate – Partea 2: Sursa de aprindere: similară flăcării unui chibrit

EN 716-1

Mobilier – Pătuțuri pentru copii și pătuțuri pliante pentru uz casnic – Partea 1: Cerințe privind siguranța

EN 747-1

Mobilier – Paturi supraetajate și paturi suspendate – Partea 1: Cerințe privind durabilitatea, rezistența și siguranța

EN 1725

Mobilier casnic – Paturi și saltele – Cerințe în materie de siguranță și metode de testare

EN 1957

Mobilier, paturi și saltele – Metode de testare pentru determinarea caracteristicilor funcționale și criterii de evaluare

EN 12227

Țarcuri de uz casnic – Cerințe în materie de siguranță și metode de testare

Mobilier pentru depozitare

EN 16121

Mobilier pentru stocare utilizat în alte scopuri decât cel casnic – Cerințe privind rezistența, siguranța, durabilitatea și stabilitatea

Alte tipuri de mobilier

EN 1729-1

Mobilier – Scaune și mese pentru instituțiile de învățământ – Partea 1: Dimensiuni funcționale

EN 1729-2

Mobilier – Scaune și mese pentru instituțiile de învățământ – Partea 2: Cerințe în materie de siguranță și metode de testare

EN 13150

Mese de lucru pentru laboratoare – Dimensiuni, cerințe în materie de siguranță și metode de testare

EN 14434

Table de scris pentru instituțiile de învățământ – Cerințe ergonomice, tehnice și de siguranță și metode de testare a acestora