27.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 201/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1223 A COMISIEI

din 25 iulie 2016

de modificare a Deciziei 2011/30/UE privind echivalența sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității, și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale anumitor țări terțe și o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit desfășurate în Uniunea Europeană ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe

[notificată cu numărul C(2016) 4637]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 mai 2006 privind auditul legal al conturilor anuale și al conturilor consolidate, de modificare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului și de abrogare a Directivei 84/253/CEE a Consiliului (1), în special articolul 46 alineatul (2) primul paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul Deciziei 2011/30/UE a Comisiei (2), auditorii și entitățile de audit care transmit rapoarte de audit privind situațiile financiare anuale sau consolidate ale întreprinderilor înregistrate în țările terțe enumerate în anexa II la decizia menționată anterior ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru beneficiază de exonerarea de la obligația de îndeplinire a cerințelor de la articolul 45 din Directiva 2006/43/CE pentru anumite exerciții financiare, cu condiția să furnizeze autorităților competente ale statului membru în cauză un anumit set de informații.

(2)

Comisia a efectuat evaluări ale sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității, și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale țărilor terțe enumerate în anexa II la Decizia 2011/30/UE. Evaluările au fost efectuate cu sprijinul Grupului european al organelor de supraveghere a auditorilor, pe baza criteriilor prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE, care reglementează sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității, și de investigare și de sancționare a auditorilor și a firmelor de audit ale statelor membre. Ca urmare a acestor evaluări, s-a constatat că Mauritius, Noua Zeelandă și Turcia au sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calității, de investigare și de sancționare a auditorilor și a entităților de audit care îndeplinesc cerințe echivalente cu cele prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din Directiva 2006/43/CE. Prin urmare, este adecvat ca sistemele respective să fie considerate echivalente cu sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității, de investigare și de sancționare a auditorilor și a firmelor de audit ale statelor membre.

(3)

Obiectivul final al cooperării dintre statele membre și țările terțe în ceea ce privește sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității, de investigare și de sancționare a auditorilor și a entităților de audit ar trebui să fie dobândirea încrederii reciproce în sistemele de supraveghere ale celeilalte părți, pe baza echivalenței acestor sisteme.

(4)

Bermuda, Insulele Cayman, Egiptul și Rusia au instituit sau sunt pe cale să instituie sisteme de supraveghere publică, de asigurare a calității, de investigare și de sancționare a auditorilor și a entităților de audit. Cu toate acestea, având în vedere că sistemele respective au fost instituite recent, anumite informații încă lipsesc, normele nu sunt puse în aplicare pe deplin, nu se efectuează inspecții sau nu sunt impuse sancțiuni. Pentru efectuarea unei evaluări suplimentare în vederea adoptării unei decizii privind echivalența unor astfel de sisteme, este necesar să se obțină informații suplimentare de la țările terțe respective, în vederea unei mai bune înțelegeri a sistemelor în cauză. Prin urmare, este adecvat să se extindă perioada de tranziție acordată prin Decizia 2011/30/UE cu privire la auditorii și entitățile de audit care transmit rapoarte de audit privind situațiile financiare anuale sau consolidate ale întreprinderilor înregistrate în țările terțe respective ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru.

(5)

În vederea protejării investitorilor, auditorii și entitățile de audit care transmit rapoarte de audit privind situațiile financiare anuale sau consolidate ale întreprinderilor înregistrate în țările terțe enumerate în anexa II la Decizia 2011/30/UE ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a unui stat membru ar trebui să-și poată continua activitățile de audit în Uniune fără a se înregistra în temeiul articolului 45 din Directiva 2006/43/CE, pentru o perioadă suplimentară cuprinsă între 1 august 2016 și 31 iulie 2018, cu condiția să furnizeze informațiile cerute. În acest caz, auditorii și entitățile de audit respective ar trebui să-și poată continua activitățile în conformitate cu cerințele statului membru în cauză legate de rapoartele de audit privind situațiile financiare anuale sau consolidate pentru exercițiile financiare care debutează în perioada 1 august 2016-31 iulie 2018. Prezenta decizie nu aduce atingere competenței statelor membre de a aplica propriile sisteme de investigare și de sancționare în privința auditorilor și entităților de audit respective.

(6)

Comisia va monitoriza în mod regulat evoluțiile din cadrul cooperării cu țările terțe în materie de supraveghere și de reglementare. Decizia de a acorda echivalență sau de a prelungi perioada de tranziție nu aduce atingere posibilității Comisiei de a revizui decizia în orice moment. Revizuirea respectivă poate duce la retragerea recunoașterii echivalenței sau la încetarea prematură a perioadei de tranziție. Prin urmare, Decizia 2011/30/UE ar trebui modificată în consecință.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia 2011/30/UE se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă un al treilea paragraf, după cum urmează:

„În sensul articolului 46 alineatul (1) din Directiva 2006/43/CE, sistemele de supraveghere publică, de asigurare a calității, de investigare și de sancționare a auditorilor și a entităților de audit din următoarele țări terțe îndeplinesc cerințe care ar trebui considerate echivalente cu cele prevăzute la articolele 29, 30 și 32 din directiva respectivă în ceea ce privește activitățile de audit referitoare la situațiile financiare anuale sau consolidate pentru exercițiile financiare care debutează începând cu 1 august 2016:

1.

Mauritius;

2.

Noua Zeelandă;

3.

Turcia.”

2.

Articolul 2 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Un stat membru nu aplică articolul 45 din Directiva 2006/43/CE în ceea ce privește auditorii și entitățile de audit care transmit rapoarte de audit privind situațiile financiare anuale sau consolidate ale întreprinderilor înregistrate în țările terțe enumerate în anexa II la prezenta decizie ale căror valori mobiliare transferabile sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a statului membru respectiv, în sensul articolului 4 alineatul (1) punctul 14 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (*), pentru exercițiile financiare care debutează în perioada 2 iulie 2010-31 iulie 2018, cu condiția ca auditorul sau entitatea de audit respectivă să furnizeze autorităților competente ale statului membru în cauză toate informațiile următoare:

(a)

numele și adresa auditorului sau a entității de audit în cauză și informații despre forma sa juridică;

(b)

în cazul în care auditorul sau entitatea de audit aparține unei rețele, descrierea acesteia;

(c)

standardele de audit și cerințele de independență aplicate auditului în cauză;

(d)

o descriere a sistemului intern de control al calității aplicat de entitatea de audit;

(e)

o indicație a faptului că a avut loc sau nu ultima verificare pentru asigurarea calității auditorului sau a entității de audit, a momentului în care a avut loc această verificare și informațiile necesare privind rezultatul acesteia, cu excepția cazului în care aceste informații sunt furnizate de autoritatea competentă a țării terțe în cauză. În cazul în care informațiile privind rezultatul ultimei verificări pentru asigurarea calității nu sunt publice, autoritățile competente ale statelor membre prelucrează astfel de informații în regim de confidențialitate.

(*)  Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).”"

3.

Anexa II se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 25 iulie 2016.

Pentru Comisie

Valdis DOMBROVSKIS

Vicepreședinte


(1)  JO L 157, 9.6.2006, p. 87.

(2)  Decizia 2011/30/UE a Comisiei din 19 ianuarie 2011 privind echivalența sistemelor de supraveghere publică, de asigurare a calității și de investigare și sancționare a auditorilor și a entităților de audit ale anumitor țări terțe și o perioadă de tranziție pentru activitățile de audit desfășurate în Uniunea Europeană ale auditorilor și entităților de audit din anumite țări terțe (JO L 15, 20.1.2011, p. 12).


ANEXĂ

„ANEXA II

LISTA ȚĂRILOR TERȚE

Bermuda

Insulele Cayman

Egipt

Rusia.”