22.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 197/10


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1196 A COMISIEI

din 20 iulie 2016

de modificare a anexelor la Decizia 2007/275/CE privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 4494]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/496/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 de stabilire a principiilor privind organizarea controalelor sanitar-veterinare ale animalelor provenite din țări terțe introduse în Comunitate și de modificare a Directivelor 89/662/CEE, 90/425/CEE și 90/675/CEE (1), în special articolul 4 alineatul (5),

având în vedere Directiva 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bază ale organizării controalelor veterinare pentru produsele care provin din țări terțe și sunt introduse în Comunitate (2), în special articolul 3 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Decizia 2007/275/CE a Comisiei (3) prevede că animalele și produsele enumerate în anexa I la decizia respectivă trebuie să fie supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE (denumite în continuare „controalele veterinare”). Decizia 2007/275/CE prevede, de asemenea, o derogare de la controalele veterinare pentru anumite produse și alimente compuse enumerate în anexa II la decizia respectivă.

(2)

Lista care figurează în anexa I la Decizia 2007/275/CE enumeră animalele și produsele în conformitate cu Nomenclatura combinată (denumită în continuare „NC”), astfel cum se prevede în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (4). Această listă este utilizată de către autoritățile competente ale statelor membre ca o primă referință pentru selectarea loturilor care trebuie supuse controalelor veterinare.

(3)

De la data adoptării Deciziei 2007/275/CE, codurile NC prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 au fost actualizate de mai multe ori, cele mai recente modificări fiind prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei (5). Întrucât au fost aduse o serie de modificări la codurile NC pentru produsele de origine animală, lista care figurează în anexa I la Decizia 2007/275/CE ar trebui actualizată pentru a ține seama de aceste modificări.

(4)

În mai multe poziții și coduri NC enumerate în anexa I la Decizia 2007/275/CE, produsele de origine animală reprezintă doar o mică parte din produsele incluse în poziția sau codul NC relevant. În astfel de cazuri, coloana (3) a listei menționate anterior se referă la legislația veterinară aplicabilă a Uniunii și oferă detalii despre animalele și produsele care urmează să fie supuse controalelor veterinare. Ținând seama de terminologia și referințele din alte reglementări ale Uniunii în domeniul sanitar-veterinar, trimiterile respective din Decizia 2007/275/CE ar trebui actualizate pentru a fi aliniate cu actuala legislație sanitar-veterinară a Uniunii.

(5)

Din motive de coerență a legislației Uniunii, lista care figurează în anexa I la Decizia 2007/275/CE ar trebui actualizată pentru a se ține cont de modificările aduse codurilor NC și legislației sanitar-veterinare a Uniunii. Prin urmare, anexa I la Decizia 2007/275/CE ar trebui modificată în consecință.

(6)

Produsele și alimentele compuse enumerate în anexa II la Decizia 2007/275/CE nu trebuie să fie supuse controalelor veterinare. Prin urmare, acestea ar trebui să poată fi clar identificate și trebuie să fie legate de codurile lor NC. În plus, anumite produse și alimente compuse ar trebui eliminate din lista prevăzută în anexa II la Decizia 2007/275/CE. Prin urmare, lista respectivă ar trebui modificată în consecință.

(7)

Prin urmare, Decizia 2007/275/CE ar trebui modificată în consecință.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Anexele la Decizia 2007/275/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2017.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 20 iulie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 268, 24.9.1991, p. 56.

(2)  JO L 24, 30.1.1998, p. 9.

(3)  Decizia 2007/275/CE a Comisiei din 17 aprilie 2007 privind listele de animale și produse care urmează să fie supuse controalelor la punctele de control la frontieră în conformitate cu Directivele 91/496/CEE și 97/78/CE ale Consiliului (JO L 116, 4.5.2007, p. 9).

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 285, 30.10.2015, p. 1).


ANEXĂ

Anexele I și II la Decizia 2007/275/CE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se modifică după cum urmează:

(a)

La capitolul 2, tabelul se înlocuiește cu următorul text:

„Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

0201

Carne de animale din specia bovine, proaspătă sau refrigerată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0202

Carne de animale din specia bovine, congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0203

Carne de animale din specia porcine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0204

Carne de animale din speciile ovine sau caprine, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0205 00

Carne de cal, de măgar sau de catâr, proaspătă, refrigerată sau congelată

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0206

Organe comestibile de animale din speciile bovine, porcine, ovine, caprine, de cai, de măgari sau de catâri, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0207

Carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate, de păsări de la poziția 0105

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

0208

Altă carne și organe comestibile, proaspete, refrigerate sau congelate

Toate. Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Aceasta include alte materii prime pentru producția de gelatină sau colagen pentru consum uman. Acoperă toate tipurile de carne și organe comestibile de la următoarele subpoziții:

 

0208 10 (de iepure domestic sau iepure de câmp)

 

0208 30 00 (de primate)

 

0208 40 [de balene, delfini și marsuini (mamifere din ordinul Cetacee); de lamantin și dugong (mamifere din ordinul Sirenia) de foci, lei de mare și morse (mamifere din subordinul Pinnipedia)].

 

0208 50 00 (de reptile, inclusiv șerpi și broaște țestoase de mare)

 

0208 60 00 [de cămile și alte camelide (Camelidae)]

 

0208 90 (altele: de porumbei domestici, de vânat altul decât de iepuri domestici sau iepuri de câmp): include carne de prepeliță, ren sau orice alte specii de mamifere. Include pulpele de broască (codul NC 0208 90 70 ).

0209

Slănină fără părți slabe, grăsime de porc și de pasăre, netopite și nici altfel extrase, proaspete, refrigerate, congelate, sărate sau în saramură, uscate sau afumate

Toate, include atât grăsimea, cât și grăsimile prelucrate descrise în coloana 2, chiar dacă sunt adecvate numai pentru utilizări industriale (improprii pentru consumul uman).

0210

Carne și organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină și pudră, comestibile, de carne sau de organe

Toate, include carne, produse din carne și alte produse de origine animală.

Cu toate acestea, materiile prime care nu sunt destinate sau adecvate pentru consumul uman nu se încadrează la acest cod.

Include proteine animale prelucrate și urechi de porc uscate pentru consum uman. Chiar și atunci când astfel de urechi de porc uscate sunt utilizate ca hrană pentru animale, anexa la Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei (*) precizează că acestea pot fi încadrate la 0210 99 49 . Totuși, urechile de porc uscate (organe) improprii consumului uman sunt încadrate la 0511 99 85 .

Oasele pentru consum uman sunt incluse la poziția 0506 .

Cârnații sunt incluși la poziția 1601 .

Extractele și sucurile de carne sunt incluse la poziția 1603 .

Jumările sunt incluse la poziția 2301 .

(b)

La capitolul 5, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica corespunzătoare poziției 0506 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„0506

Oase și coarne brute, degresate, prelucrate sumar (dar nedecupate în forme), tratate cu acid sau degelatinate; pulbere și deșeuri din acestea

Include oase utilizate ca produse de ros pentru câini și oase pentru producerea gelatinei sau a colagenului, dacă provin din carcase care au fost sacrificate pentru consum uman.

Făina de oase pentru consum uman este inclusă la poziția 0410 .

Cerințele specifice pentru astfel de produse care nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 6 (trofee de vânătoare) și în rândul 11 (oase și produse din oase (cu excepția făinii de oase), coarne și produse din coarne (cu excepția făinii din coarne) și de copite și produse din copite (cu excepția făinii din copite) destinate utilizării în alte scopuri decât ca materii prime furajere, îngrășăminte organice sau amelioratori de sol și în rândul 12 (produse de ros pentru câini) din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(ii)

rubrica corespunzătoare codului NC 0508 00 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 0508 00 00

Corali și similare, brute sau prelucrate sumar, dar neprelucrate altfel; cochilii și carapace de moluște, de crustacee sau de echinoderme și oase de sepii, brute sau preparate sumar, dar nedecupate în forme, pulbere și deșeuri din acestea

Cochilii goale pentru uz alimentar și utilizare ca materii prime pentru glucozamină.

În plus, sunt incluse cochiliile, inclusiv oasele de sepii, care conțin țesuturi moi și carne, în conformitate cu articolul 10 litera (k) punctul (i) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.”

(iii)

rubrica corespunzătoare poziției ex 0511 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 0511

Produse de origine animală, nedenumite și neincluse în altă parte; animale moarte de la capitolele 1 sau 3, improprii alimentației umane:

Toate, se includ la subpozițiile 0511 10 -0511 99 .

Include material genetic (spermă și embrioni de origine animală, cum ar fi de la speciile bovine, ovine, caprine, cabaline și porcine) și subproduse de origine animală provenite din materiale de categoriile 1 și 2, în conformitate cu articolele 8 și 9 din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Urmează exemple de produse de origine animală care se încadrează la subpozițiile 0511 10 -0511 99 :

 

0511 10 00 (spermă de bovine).

 

0511 91 (produse din pește sau din crustacee, din moluște sau din alte nevertebrate acvatice): toate, include icre de pește pentru reproducere, animale moarte, subproduse de origine animală pentru fabricarea de hrană pentru animalele de companie și pentru produsele farmaceutice sau alte produse tehnice. Include animale moarte din speciile menționate la capitolul 3, necomestibile sau recunoscute ca fiind improprii alimentației umane, de exemplu dafniile, numite și purici de apă, și alte ostracode sau crustacee cu picioare foliacee (din ordinul Phyllopoda), uscate, pentru hrana peștilor de acvariu; include momeala pentru pescuit.

 

ex 0511 99 10 (tendoane și vene; resturi și deșeuri similare de piei brute).

Sunt necesare controale veterinare pentru pieile netratate, după cum se menționează la punctul C 2 din capitolul V al anexei XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, dacă sunt în conformitate cu articolul 41 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

 

ex 0511 99 31 (bureți naturali de origine animală în stare brută): toate, dacă sunt destinate consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei animalelor de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

 

ex 0511 99 39 (altele decât bureții naturali de origine animală în stare brută): toate, dacă sunt destinate consumului uman; dacă nu sunt destinate consumului uman, numai cele destinate hranei animalelor de companie. Cerințele specifice pentru cazul în care acestea nu sunt destinate consumului uman sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

 

ex 0511 99 85 (alte produse de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte; animale moarte menționate la capitolul 1, improprii alimentației umane): toate: embrionii, ovulele, sperma și materialul genetic necuprins la poziția 0511 10 și cele provenite de la alte specii decât bovine sunt incluse la această poziție. Include subproduse de origine animală pentru fabricarea hranei pentru animalele de companie sau a altor produse tehnice.

Include părul de cal netratat, produse apicole, altele decât ceara pentru apicultură sau uz tehnic, spermanțet pentru uz tehnic, animale moarte menționate la capitolul 1, necomestibile sau nedestinate consumului uman (de exemplu câini, pisici, insecte), materii animale ale căror caracteristici esențiale nu au fost modificate, precum și sânge de animale comestibil, care nu provine de la pești, pentru consum uman.”

(c)

Se introduce următorul capitol 6:

„CAPITOLUL 6

Plante vii și produse de floricultură; bulbi, rădăcini și articole similare; flori tăiate și frunziș ornamental

Observații generale

Prezentul capitol include spori de ciuperci într-un compost de gunoi de grajd sterilizat de origine animală.

Extras din notele explicative la Sistemul armonizat

0602 90 10 Spori de ciuperci:

Sporii de ciuperci sunt constituiți dintr-o plasă de fire subțiri (Thallus sau Mycelium), trăiesc de obicei subteran și sunt agățați de suprafețele materiilor de origine animală sau vegetală în descompunere sau se dezvoltă în țesuturile acestora, dând naștere ciupercilor.

Se clasifică, de asemenea, la această subpoziție și produsele care constau din spori de ciuperci incomplet dezvoltați. Aceștia se prezintă sub formă de particule microscopice depuse pe un suport de semințe de cereale care sunt înglobate într-un compost de bălegar de cal, sterilizat (amestec de paie și de bălegar de cal).

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 0602 90 10

Spori de ciuperci

Numai dacă conțin gunoi de grajd prelucrat de origine animală și sunt stabilite cerințe specifice în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(d)

La capitolul 12, titlul se modifică după cum urmează:

„Semințe și fructe oleaginoase; semințe și fructe diverse; plante industriale sau medicinale; paie și furaje”.

(e)

capitolul 15 se modifică după cum urmează:

(i)

la „Observații generale”, în secțiunea cu titlul „Extras din notele explicative la Sistemul armonizat”, se adaugă următoarele alineate:

„Poziția 1518 include amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni ale diferitor grăsimi sau uleiuri cuprinse în prezentul capitol, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Această parte include, printre altele, uleiuri folosite la prăjire uzate care conțin, de exemplu, ulei de rapiță, ulei de soia și o cantitate mică de grăsime animală, utilizate la prepararea hranei pentru animale.”;

(ii)

tabelul se modifică după cum urmează:

rubrica corespunzătoare codului NC 1505 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„1505 00

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina

Toate, usucul importat ca grăsime topită, în conformitate cu anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, sau lanolina importată ca produs intermediar, în conformitate cu anexa XII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

rubricile corespunzătoare codurilor NC 1518 00 95 și 1518 00 99 se înlocuiesc cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 1518 00 95

Amestecuri și preparate nealimentare din grăsimi și uleiuri de origine animală sau din grăsimi și uleiuri de origine animală și vegetală și din fracțiunile acestora.

Numai preparatele din grăsimi și uleiuri, din grăsimi topite și din derivatele acestora de origine animală, inclusiv uleiul de gătit uzat, destinat a fi utilizat în domeniul de aplicare al Regulamentul (CE) nr. 1069/2009.

Derivații din grăsime sunt produși printr-o metodă stabilită la punctul 1, capitolul XI din anexa XIII la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 1518 00 99

Altele

Numai în cazul în care conțin grăsime provenită de la animale.”

(f)

În capitolul 16, în tabel, rubricile corespunzătoare codului NC 1603 00 și pozițiilor 1604 și 1605 se înlocuiesc cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„1603 00

Extracte și sucuri de carne, de pești sau de crustacee, de moluște sau de alte nevertebrate acvatice

Toate, include extracte de carne și concentrate de carne, include proteină din pește sub formă de gel, refrigerată sau congelată, include cartilaj de rechin.

ex 1604

Preparate sau conserve din pește; caviar și înlocuitorii acestuia preparați din icre de pește:

Toate, preparate culinare gătite sau semi-preparate care conțin sau sunt amestecate cu pește sau produse pescărești. Include surimi la codul NC 1604 20 05 .

Include conservele de pește și de icre negre (caviar) ambalate în recipiente etanșe, și, de asemenea, sushi (cu condiția ca acestea să nu fie clasificate la un cod NC menționat în capitolul 19).

Pastele făinoase umplute cu produse pescărești sunt incluse la poziția 1902 .

Așa-numitele frigărui din pește (carne de pește crudă sau creveți cruzi cu legume prezentate pe o baghetă de lemn) sunt clasificate la codul NC 1604 19 97 .

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

ex 1605

Crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate:

Toate, inclusiv melci preparați complet sau semi-preparați. Include conservele de crustacee sau de alte nevertebrate acvatice, precum și pudra de midii.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(g)

În capitolul 17, în tabel, rubrica corespunzătoare codului NC 1702 11 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 1702

Alte zaharuri, inclusiv lactoza, maltoza, glucoza și fructoza (levuloza), chimic pure, în stare solidă; siropuri de zahăr la care nu s-au adăugat aromatizanți sau coloranți; înlocuitori de miere, chiar amestecați cu miere naturală.

Înlocuitori de miere, lactoză, amestecuri de miere naturală cu înlocuitori de miere și amestecuri care conțin lactoză.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(h)

Se introduce următorul capitol 18:

„CAPITOLUL 18

Cacao și preparate din cacao

Observații generale

Prezentul capitol include produse de origine animală și produse compuse care conțin produse prelucrate de origine animală.

Note la capitolul 18 [extras din notele la prezentul capitol ale Nomenclaturii combinate (NC), astfel cum se menționează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87]

Prezentul capitol nu include preparatele de la pozițiile 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 sau 3004.

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 1806

Ciocolată și alte preparate alimentare care conțin cacao

Care conțin produse de origine animală, de exemplu, produse lactate.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(i)

La capitolul 19, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica corespunzătoare poziției 1901 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 1901

Extracte de malț; preparate alimentare din făină, crupe, griș, amidon, fecule sau extracte de malț, care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 40 % din greutate, calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele de la pozițiile 0401 -0404 , care nu conțin cacao sau care conțin cacao într-o proporție de sub 5 % din greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite și necuprinse în altă parte.

Numai cele care conțin produse de origine animală în proporție de sub 20 %, include alimente pentru sugari pe bază de lapte, include pizze nepreparate, cu ingrediente de origine animală.

Preparatele culinare sunt incluse în capitolele 16 și 21.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(ii)

următoarea rubrică se introduce după rubrica referitoare la codul NC ex 1902 40 și înainte de rubrica referitoare la codul NC ex 1904 90 10:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 1904 10 10

Alimente preparate obținute prin expandarea sau prăjirea porumbului.

Numai cele care conțin produse de origine animală în proporție de sub 20 %, de exemplu cele menționate în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2013 al Comisiei (**), și sunt supuse controalelor veterinare în conformitate cu articolul 4 litera (c) din prezenta decizie.

(iii)

rubrica corespunzătoare poziției ex 1905 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 1905

Produse de patiserie

Include acele preparate care conțin carne sau alte produse de origine animală în proporție de sub 20 %, de exemplu:

 

ex 1905 32 91 : vafe și alveole umplute cu carne sau brânză (de exemplu, burek);

 

ex 1905 32 99 : vafe și alveole umplute cu produse de origine animală altele decât carnea sau brânza;

 

ex 1905 90 : pizza sau tarte sărate de tip quiche semipreparate sau preparate, umplute sau acoperite cu produse de origine animală;

 

ex 1905 90 90 : dacă nu au durată lungă de conservare.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(j)

Capitolul 21 se modifică după cum urmează:

(i)

în „Notele la capitolul 21”, se adaugă următoarele note complementare:

„Note complementare

….

5.

Alte preparate alimentare prezentate în doze măsurate, precum capsule, tablete, pastile și pilule, care sunt destinate utilizării ca suplimente alimentare se clasifică la poziția 2106, cu excepția cazului în care sunt denumite sau cuprinse în altă parte.”;

(ii)

tabelul se modifică după cum urmează:

Rubrica corespunzătoare poziției ex 2104 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 2104

Supe și ciorbe și preparate pentru supe și ciorbe; preparate alimentare compuse omogenizate.

Include preparatele care conțin produse de origine animală, inclusiv alimente pentru copii în recipiente cu un conținut de maximum 250 g.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

Rubricile corespunzătoare codurilor NC ex 2106 90 92 și ex 2106 90 98 se înlocuiesc cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 2106 90 92

Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, fără grăsimi din lapte, zaharoză, izoglucoză, glucoză sau fecule, sau care conțin, per greutate, sub 1,5 % grăsimi din lapte, sub 5 % zaharoză sau izoglucoză, sub 5 % glucoză sau fecule.

Include preparate alimentare (de exemplu, suplimente alimentare) care conțin produse de origine animală, de exemplu, izolat de proteine din zer, condroitină, glucozamină, chitosan, carbonat de calciu, gălbenuș de ou lichid sărat și pasteurizat, uleiuri de origine animală (de exemplu, ulei de pește în capsule, cu sau fără alte substanțe).

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

ex 2106 90 98

Alte preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte

Include preparate alimentare (de exemplu: suplimente alimentare, brânzeturi topite) care conțin produse de origine animală, de exemplu condroitină, glucozamină, uleiuri de origine animală (de exemplu, ulei de pește în capsule).

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(k)

În capitolul 22, în tabel, rubrica corespunzătoare codului NC ex 2202 90 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 2202 90 91

Alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009 , care conțin grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401 -0404 într-o proporție de sub 0,2 % din greutate

Include băuturi nealcoolice care conțin produse de origine animală prelucrate, de exemplu, băuturi din iaurt cu fulgi de cereale, cafea sau băuturi din ciocolată.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

ex 2202 90 95

Alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009 , care conțin grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401 -0404 într-o proporție de minimum 0,2 %, dar sub 2 % din greutate

Include băuturi nealcoolice care conțin produse de origine animală prelucrate, de exemplu, băuturi din iaurt cu fulgi de cereale, cafea sau băuturi din ciocolată.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

ex 2202 90 99

Alte băuturi nealcoolice, cu excepția sucurilor de fructe sau de legume de la poziția 2009 , care conțin grăsimi obținute din produsele de la pozițiile 0401 -0404 într-o proporție de minimum 2 % din greutate

Include băuturi nealcoolice care conțin produse de origine animală prelucrate, de exemplu, băuturi din iaurt cu fulgi de cereale, cafea sau băuturi din ciocolată.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.

ex 2208 70 :

Lichioruri

Lichioruri, inclusiv băuturi spirtoase, care constau în emulsii de băuturi spirtoase cu produse de origine animală precum gălbenușul de ou sau smântâna.

Pentru produsele compuse, a se vedea articolele 4 și 6 din prezenta decizie.”

(l)

În capitolul 23, în tabel, rubrica corespunzătoare poziției 2309 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 2309

Preparate de tipul celor folosite pentru hrana animalelor

Toate, în cazul în care conțin produse de origine animală, cu excepția subpozițiilor 2309 90 20 și 2309 90 91 .

Include, printre altele, alimente pentru câini sau pisici, condiționate pentru vânzarea cu amănuntul (subpoziția 2309 10 ), incluzând produse de origine animală și produse numite «solubile» din pește sau din mamifere marine (codul NC 2309 90 10 ). Produse pentru hrana animalelor, inclusiv amestecuri de făinuri (precum cele de copite și coarne).

Această poziție include laptele lichid, colostrul, produsele care conțin produse lactate, colostru sau carbohidrați nedestinate consumului uman, dar destinate hranei animalelor.

Include hrana pentru animale de companie, produsele de mestecat pentru câini și amestecuri de făinuri, amestecurile pot include insecte moarte.

Cerințele specifice pentru hrana animalelor de companie sunt stabilite în rândul 12 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

Include produse din ouă nedestinate consumului uman și alte produse prelucrate de origine animală nedestinate consumului uman.

Cerințele specifice pentru produsele din ouă sunt stabilite în rândul 9 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(m)

În capitolul 29, în tabel, rubrica corespunzătoare codului NC ex 2932 99 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 2922 49

Alți amino-acizi (alții decât cei care conțin mai mult de un tip de funcție oxigenată) și esterii lor; sărurile acestora

Numai materii prime de origine animală utilizate în suplimentele alimentare sau în hrana pentru animale.

ex 2925 29 00

Alte imine și derivații lor, cu excepția clordimeformului (ISO); sărurile acestora

Creatină de origine animală.

ex 2930

Tiocompuși organici:

Anumiți aminoacizi de origine animală:

 

ex 2930 90 13 Cisteină și cistină;

 

ex 2930 90 16 Derivați de cisteină și cistină.

ex 2932 99 00

Compuși heterociclici care conțin ca hetero-atom(i) numai oxigen

Numai de origine animală, de exemplu, glucozamină, glucozamină-6-fosfat și sulfații acestora.

ex 2942 00 00

Alți compuși organici

Numai de origine animală.”

(n)

La capitolul 30, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica corespunzătoare codului NC 3001 90 91 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3001 90 91

Substanțe de origine animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice: heparină și sărurile acesteia

Toate produsele de origine animală destinate prelucrării ulterioare în conformitate cu articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 în vederea conformării cu definițiile prevăzute la articolul 33 literele (a)-(f) din același regulament.”

(ii)

rubrica corespunzătoare codului NC ex 3002 10 99 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3002 10 98

Alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică

Numai material provenit de la animale.”

(o)

În capitolul 31, în tabel, rubrica corespunzătoare codului NC ex 3101 00 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3101 00 00

Îngrășăminte de origine animală sau vegetală, chiar amestecate între ele sau tratate chimic; îngrășăminte obținute prin amestecarea sau tratarea chimică a produselor de origine animală sau vegetală

Numai produse provenite de la animale sub o formă neamestecată.

Include guano, cu excepția guano mineralizat.

Include gunoiul de grajd amestecat cu proteine animale prelucrate, dacă este utilizat ca îngrășământ. dar nu include amestecurile de gunoi de grajd cu substanțe chimice, utilizate ca îngrășăminte (a se vedea poziția 3105 , care include numai îngrășăminte minerale sau chimice).

Cerințele specifice pentru gunoiul de grajd, gunoiul de grajd prelucrat sau produsele din gunoi de grajd prelucrat sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3105 10 00

Produsele din prezentul capitol prezentate fie în tablete sau forme similare, fie în ambalaje cu o greutate brută de maximum 10 kg

Numai îngrășăminte care conțin produse provenite de la animale.

Cerințele specifice pentru gunoiul de grajd, gunoiul de grajd prelucrat sau produsele din gunoi de grajd prelucrat sunt stabilite în rândul 1 din tabelul 2, secțiunea 1, capitolul II din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(p)

Se introduc următoarele capitole 32 și 33:

„CAPITOLUL 32

Extracte tanante sau colorante; tanini și derivații lor; pigmenți și alte substanțe colorante; vopsele și lacuri; masticuri; cerneluri

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3204

Substanțe colorante organice sintetice, cu sau fără compoziție chimică definită; preparate prevăzute la nota 3 a acestui capitol, bazate pe substanțe colorante organice sintetice; produse organice sintetice de tipul celor utilizate ca agenți de strălucire fluorescentă sau ca luminofori, chiar cu compoziție chimică definită

Numai dispersii de culori într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.

CAPITOLUL 33

Uleiuri esențiale și rezinoide; produse preparate de parfumerie sau de toaletă și preparate cosmetice

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 3302

Amestecuri de substanțe odoriferante și amestecuri (inclusiv soluțiile alcoolice) pe baza uneia sau mai multor substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materii prime în industrie; alte preparate pe bază de substanțe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor

Numai substanțe aromatizante într-o bază de grăsime din lapte, utilizate în producția alimentelor sau a hranei pentru animale.”

(q)

La capitolul 35, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica corespunzătoare codului NC ex 3503 00 se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„3503 00

Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la suprafață sau colorate) și derivații lor; clei de pește (ihtiocol); alte cleiuri de origine animală, cu excepția cleiurilor de cazeină de la poziția 3501

Include gelatină pentru consum uman și pentru industria alimentară.

Gelatina clasificată la poziția 3913 (proteine întărite) și la poziția 9602 (gelatină neîntărită prelucrată și articole din gelatină neîntărită), de exemplu, capsule goale, dacă nu sunt destinate alimentației umane sau animale, sunt excluse de la controalele veterinare.

Cerințele specifice pentru gelatine și proteinele hidrolizate nedestinate consumului uman sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, iar cele pentru fotogelatină – în secțiunea 11, capitolul II din anexa XIV la regulamentul respectiv.”

(ii)

se adaugă următoarea rubrică:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3507 90 90

Alte enzime decât cheagul și concentratele sale sau lipoproteinlipaza sau Aspergillus alkalin proteaza

Numai dacă sunt de origine animală și se utilizează în industria alimentară, de exemplu, pepsina sau enzimele cu 45 % lactoză.”

(r)

Capitolul 38 se modifică după cum urmează:

(i)

se inserează notele de mai jos, după titlu și înainte de tabel:

„Note la capitolul 38 [extras din notele la prezentul capitol ale Nomenclaturii combinate (NC), astfel cum se menționează în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87]

4.

În nomenclatură, expresia «deșeuri orășenești» înseamnă deșeurile de tipul celor colectate de la gospodării, hoteluri, restaurante, spitale, magazine, birouri etc. și detritus colectat de pe străzi sau trotuare, precum și deșeuri de materiale de construcții sau provenite de la demolări. Deșeurile orășenești conțin, în general, un număr mare de materiale cum ar fi material plastic, cauciuc, lemn, hârtie, materiale textile, sticlă, metale, resturi de produse alimentare, mobilă deteriorată și alte articole deteriorate sau considerate deșeuri. ….”;

(ii)

tabelul se modifică după cum urmează:

rubricile corespunzătoare codurilor NC 3822 00 00 și ex 3825 10 00 se înlocuiesc cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3822 00 00

Reactivi de diagnostic sau de laborator pe orice fel de suport și reactivi de diagnostic sau de laborator preparați, chiar prezentați pe un suport, alții decât cei de la pozițiile 3002 sau 3006 ; materiale de referință certificate

Provenind numai din produse de origine animală, cu excepția dispozitivelor medicale, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului (***) sau a dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, astfel cum sunt definite la articolul 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului (****).

ex 3825 10 00

Deșeuri orășenești

Numai deșeurile de catering care conțin produse de origine animală, dacă intră în domeniul de aplicare a articolului 2 alineatul (2) litera (g) din Regulamentul (CE) nr. 1069/2009, cu excepția deșeurilor de catering provenite direct din mijloace de transport care operează la nivel internațional și eliminate în conformitate cu articolul 12 litera (d) din același regulament.

Uleiul de gătit uzat destinat a fi utilizat în cadrul domeniului de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, de exemplu pentru îngrășăminte organice sau biogaz, poate fi inclus în acest cod NC.

rubrica corespunzătoare codului NC 3826 00 se elimină.

(s)

La capitolul 39, tabelul se modifică după cum urmează:

(i)

rubrica corespunzătoare codului NC ex 3913 90 00 din tabel se înlocuiește cu următorul text:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3913 90 00

Alți polimeri naturali (cu excepția acidului alginic, a sărurilor și esterilor acestuia) și polimeri naturali modificați (de exemplu proteine întărite, derivați chimici ai cauciucului natural), nedenumiți și necuprinși în altă parte, sub forme primare

Provenind numai din produse de origine animală, de exemplu sulfat de condroitină, chitosan, gelatină întărită.”

(ii)

se adaugă următoarele rubrici:

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

„ex 3926 90 92

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901 -3914 , fabricate din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.

ex 3926 90 97

Alte articole din materiale plastice și articole din alte materiale de la pozițiile 3901 -3914 , fabricate altfel decât din foi

Capsule goale din gelatină întărită destinate consumului animal; cerințele specifice sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(t)

După capitolul 67, se inserează următorul capitol 71:

„CAPITOLUL 71

Perle naturale sau de cultură, pietre prețioase sau semiprețioase, metale prețioase, metale placate sau dublate cu metale prețioase și articole din aceste materiale; imitații de bijuterii; monede

Aviz de clasificare în Sistemul armonizat 7101.21/1: Stridii improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 7101 21 00

Perle de cultură neprelucrate

Include stridiile improprii consumului uman, care conțin una sau mai multe perle de cultură, conservate în saramură sau prin alte metode și ambalate în recipiente metalice închise ermetic.

Perle de cultură neprelucrate, astfel cum se prevede în secțiunea 2, capitolul IV din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011, cu excepția cazului în care sunt excluse din domeniul de aplicare al Regulamentului (CE) nr. 1069/2009, astfel cum se prevede la articolul 2 alineatul (2) litera (f) din respectivul regulament.”

(u)

După capitolul 95, se inserează următorul capitol 96:

„CAPITOLUL 96

Articole diverse

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9602 00 00

Gelatină neîntărită prelucrată (cu excepția celei de la poziția 3503 ) și articole din gelatină neîntărită

Capsule goale din gelatină neîntărită destinate consumului uman sau animal; cerințele specifice pentru consumul animal sunt stabilite în rândul 5 din tabelul 1, secțiunea 1, capitolul I din anexa XIV la Regulamentul (UE) nr. 142/2011.”

(v)

Capitolul 99 se înlocuiește cu următorul text:

„CAPITOLUL 99

Coduri speciale din nomenclatura combinată

Subcapitolul II

Coduri statistice pentru anumite mișcări specifice ale mărfurilor

Observații generale

Prezentul capitol include animale, produse de origine animală, produse compuse și subproduse de origine animală originare din țări terțe și livrate pentru nave și aeronave în Uniunea Europeană sub regim de tranzit vamal (T1). Se aplică o derogare de la condițiile de sănătate publică ale Uniunii Europene aplicabile importurilor de alimente de origine animală și produselor compuse, care sunt livrate pentru nave în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din Directiva 97/78/CE, cu sau fără depozitare temporară în zone libere, în depozite gratuite sau vamale autorizate.

Cod NC

Descriere

Calificare și explicație

(1)

(2)

(3)

ex 9930 24 00

Mărfurile de la capitolele 1-24 din NC livrate pentru nave și aeronave

Alimente de origine animală, inclusiv produse compuse, destinate aprovizionării navelor, astfel cum este prevăzut la articolele 12 și 13 din Directiva 97/78/CE.

ex 9930 99 00

Mărfuri clasificate în altă parte, livrate pentru nave și aeronave

Alimente de origine animală, inclusiv produse compuse, destinate aprovizionării navelor, astfel cum este prevăzut la articolele 12 și 13 din Directiva 97/78/CE.”

2.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Lista de produse și alimente compuse care nu se supun controalelor veterinare, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din prezenta decizie

Prezenta listă enumeră produsele și alimentele compuse, în conformitate cu nomenclatura mărfurilor în vigoare în Uniune, care nu trebuie supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră.

Note referitoare la tabel:

Coloana (1) – Codul NC

Această coloană indică codul NC. Nomenclatura combinată (NC), instituită prin Regulamentul (CEE) nr. 2658/87, se bazează pe Sistemul armonizat mondial de denumire și codificare a mărfurilor (denumit în continuare «SA») elaborat de Consiliul pentru Cooperare Vamală, devenit Organizația Mondială a Vămilor (OMV), și instituit prin Convenția internațională încheiată la Bruxelles la 14 iunie 1983, care a fost aprobată în numele Comunității Economice Europene prin Decizia 87/369/CEE (denumită în continuare «convenția SA»). NC reproduce pozițiile și subpozițiile de șase cifre din SA, numai cifrele a șaptea și a opta creând noi subpoziții specifice acesteia.

Dacă se folosește un cod din patru cifre: cu excepția cazului în care se prevede altfel, toate produsele și alimentele compuse prefixate cu sau vizate de aceste patru cifre nu trebuie supuse controalelor veterinare la punctele de control la frontieră.

În cazul în care numai anumite produse corespunzătoare unui cod de patru, șase sau opt cifre conțin produse de origine animală și nu există nicio subdiviziune specifică a acestui cod în NC, se adaugă ex în fața codului [de exemplu, ex 2001 90 65: produsele descrise în coloana (2) nu trebuie supuse controalelor veterinare].

Coloana (2) – Explicație

Această coloană furnizează detalii cu privire la produsele și alimentele compuse care fac obiectul derogării de la controalele veterinare la punctele de control la frontieră. Atunci când este necesar, medicii veterinari oficiali de la punctele de control la frontieră trebuie să evalueze ingredientele unui produs sau ale unui aliment compus și să precizeze dacă produsul de origine animală conținut în produsul sau alimentul compus este suficient de prelucrat, astfel încât să nu mai necesite efectuarea controalelor veterinare prevăzute în legislația Uniunii.

Coduri NC

Explicații

(1)

(2)

1704 , 1806 20 , 1806 31 , 1806 32 , 1806 90 11 , 1806 90 19 , 1806 90 31 , 1806 90 39 , 1806 90 50

Produse de cofetărie (inclusiv dulciuri) și ciocolată, care conțin mai puțin de 50 % produse lactate și produse din ouă prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta decizie.

1902 19 , 1902 30 , 1902 40

Paste făinoase și fidea care nu sunt amestecate sau umplute cu produse din carne prelucrate; care conțin mai puțin de 50 % produse lactate și produse din ouă prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta decizie.

1905 10 , 1905 20 , 1905 31 , 1905 32 , 1905 40 , 1905 40 10 , 1905 90 10 , 1905 90 20 , 1905 90 30 , 1905 90 45 , 1905 90 55 , 1905 90 60 , ex 1905 90 90 ;

Pâine, produse de patiserie, biscuiți; vafe și alveole, pesmeți, pâine prăjită și produse similare prăjite; care conțin mai puțin de 20 % produse lactate și produse din ouă prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta decizie.

1905 90 include numai produse uscate și fărâmicioase.

ex 2001 90 65 , ex 2005 70 00

ex 1604

Măsline umplute cu pește în proporție de sub 20 %

Măsline umplute cu pește în proporție de peste 20 %

ex 2104 10 și ex 2104 20

Supe, ciorbe și arome ambalate pentru consumatorul final, care conțin mai puțin de 50 % ulei de pește, făină de pește sau extracte de pește și prelucrate în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din prezenta decizie.

ex 2106 10 , ex 2106 90

Suplimente alimentare ambalate pentru consumatorul final, care conțin cantități mici (în total mai puțin de 20 %) de produse prelucrate de origine animală (inclusiv glucozamină, condroitină și/sau chitosan), altele decât produsele din carne.”


(*)  Regulamentul (CE) nr. 1125/2006 al Comisiei din 21 iulie 2006 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 200, 22.7.2006, p. 3).”;

(**)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 443/2013 al Comisiei din 7 mai 2013 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 130, 15.5.2013, p. 17).”;

(***)  Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993 privind dispozitivele medicale (JO L 169, 12.7.1993, p. 1).

(****)  Directiva 98/79/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro (JO L 331, 7.12.1998, p. 1).”;