7.7.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 182/55


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/1102 A COMISIEI

din 5 iulie 2016

de aprobare a programelor naționale de îmbunătățire a producției și comercializării produselor apicole, prezentate de statele membre în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

[notificată cu numărul C(2016) 4133]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 57 primul paragraf litera (c),

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, toate statele membre au trimis Comisiei programele lor naționale trienale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii apicoli 2017, 2018 și 2019.

(2)

Cele 28 de programe corespund obiectivelor Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 și conțin informațiile necesare în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei (2).

(3)

Contribuția Uniunii la fiecare program național trebuie decisă în conformitate cu articolul 55 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, precum și în conformitate cu articolul 4 și articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei (3).

(4)

Măsurile prevăzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se aprobă programele naționale privind producția și comercializarea produselor apicole pentru anii 2017, 2018 și 2019 prezentate de Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Cipru, Letonia, Lituania, Luxemburg, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia și Regatul Unit.

Articolul 2

Contribuția Uniunii la programele naționale menționate la articolul 1 se limitează la cuantumurile maxime prevăzute în anexă pentru anii apicoli 2017, 2018 și 2019.

Articolul 3

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 5 iulie 2016.

Pentru Comisie

Phil HOGAN

Membru al Comisiei


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1368 al Comisiei din 6 august 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 9).

(3)  Regulamentul delegat (UE) 2015/1366 al Comisiei din 11 mai 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol (JO L 211, 8.8.2015, p. 3).


ANEXĂ

Cuantumul contribuției Uniunii la programele apicole naționale pentru anii apicoli 2017, 2018 și 2019

(EUR)

 

Anul apicol 2017

Anul apicol 2018

Anul apicol 2019

Belgia

249 313

249 313

249 313

Bulgaria

1 216 533

1 216 534

1 216 533

Republica Cehă

1 250 510

1 250 511

1 250 509

Danemarca

174 202

174 202

174 202

Germania

1 645 049

1 645 050

1 645 048

Estonia

82 800

82 800

82 800

Irlanda

36 333

36 333

36 333

Grecia

3 632 500

3 632 500

3 632 500

Spania

5 634 999

5 635 001

5 634 999

Franța

3 783 641

3 783 645

3 783 640

Croația

1 127 767

1 127 767

1 127 767

Italia

3 045 356

3 045 357

3 045 354

Cipru

100 000

100 000

100 000

Letonia

193 810

193 810

193 810

Lituania

324 090

324 090

324 090

Luxemburg

18 049

18 049

18 049

Ungaria

2 517 625

2 517 627

2 517 624

Malta

8 333

8 333

8 333

Țările de Jos

173 986

173 971

174 000

Austria

870 712

870 712

870 711

Polonia

2 961 910

2 961 911

2 961 908

Portugalia

1 299 259

1 299 259

1 299 259

România

3 584 747

3 584 749

3 584 744

Slovenia

382 814

382 814

382 814

Slovacia

589 423

589 423

589 422

Finlanda

115 637

115 637

115 637

Suedia

346 911

346 911

346 911

Regatul Unit

633 691

633 691

633 690

UE-28

36 000 000

36 000 000

36 000 000