18.5.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 127/8


DECIZIA (UE) 2016/768 A CONSILIULUI

din 21 aprilie 2016

privind acceptarea modificărilor aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 192 alineatul (1), coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)

Uniunea este parte la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi („convenția”) a Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (UNECE), ca urmare a aprobării acesteia în 1981 (1).

(2)

Uniunea este parte la Protocolul din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele („protocolul”), ca urmare a aprobării acestuia la 4 aprilie 2001 (2).

(3)

Părțile la protocol au început în 2009 negocieri, al căror domeniu de aplicare a fost extins în 2010, în vederea îmbunătățirii în continuare a protecției sănătății umane și a mediului, inclusiv prin actualizarea valorilor-limită de emisie care să soluționeze problema emisiilor de poluanți atmosferici la sursă.

(4)

În 2012, părțile prezente la cea de a 31-a sesiune a Organului Executiv al Convenției au adoptat prin consens Deciziile 2012/5 și 2012/6 de modificare a protocolului.

(5)

Modificările prevăzute în Decizia 2012/6 au intrat în vigoare și au devenit efective pe baza procedurii accelerate prevăzute la articolul 13 alineatul (4) din protocol.

(6)

Modificările prevăzute în Decizia 2012/5 necesită să fie acceptate de către părțile la protocol în conformitate cu articolul 13 alineatul (3) din protocol.

(7)

Uniunea a adoptat deja instrumente referitoare la aspectele reglementate de modificările aduse protocolului, printre care Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(8)

Prin urmare, modificările aduse protocolului, prevăzute în Decizia 2012/5, ar trebui să fie acceptate în numele Uniunii,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Prin prezenta decizie se acceptă, în numele Uniunii, modificările aduse Protocolului din 1998 la Convenția din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontaliere pe distanțe lungi, referitor la metale grele („protocolul”).

Textul modificărilor aduse protocolului, astfel cum figurează în anexa la Decizia 2012/5 a Organului Executiv al convenției, este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

În ceea ce privește aspectele care țin de competența Uniunii, Președintele Consiliului desemnează persoana sau persoanele împuternicite să depună, în numele Uniunii, instrumentul de acceptare prevăzut la articolul 13 alineatul (3) din protocol (4).

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Luxemburg, 21 aprilie 2016.

Pentru Consiliu

Președintele

G.A. VAN DER STEUR


(1)  JO L 171, 27.6.1981, p. 11.

(2)  JO L 134, 17.5.2001, p. 40.

(3)  Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării) (JO L 334, 17.12.2010, p. 17).

(4)  Data intrării în vigoare a modificărilor aduse protocolului se va publica în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de către Secretariatului General al Consiliului.


MODIFICĂRILE ADUSE PROTOCOLULUI

astfel cum se prevede în anexa la Decizia 2012/5 a Organului Executiv al convenției

(a)   Articolul 1

1.

La punctul 10, textul „(i) a prezentului protocol; sau (ii) a unei modificări la anexa I sau II, unde sursa fixă face obiectul prevederilor prezentului protocol doar în temeiul modificării respective” se înlocuiește cu textul „pentru o parte la prezentul protocol. O parte poate decide să nu considere ca sursă fixă nouă o sursă fixă care a fost deja aprobată de către autoritatea națională competentă la momentul intrării în vigoare a protocolului pentru partea în cauză și cu condiția ca modificarea substanțială sau construcția să înceapă în termen de cinci ani de la data respectivă”.

2.

După punctul 11 se introduce un nou punct 12 cu următorul text:

„12.   Termenii «acest Protocol», «Protocolul» și «prezentul Protocol» desemnează Protocolul din 1998 referitor la metale grele, astfel cum este modificat periodic.”

(b)   Articolul 3

3.

La alineatul (2), cuvântul „Fiecare” se înlocuiește cu textul „Sub rezerva alineatelor (2a) și (2b), fiecare”.

4.

La alineatul (2) litera (a), textul „pentru care anexa III identifică cele mai bune tehnici disponibile” se înlocuiește cu textul „pentru care documentele de orientare adoptate de către părți în cadrul unei sesiuni a Organului Executiv identifică cele mai bune tehnici disponibile”.

5.

La alineatul (2) litera (c), textul „pentru care anexa III identifică cele mai bune tehnici disponibile” se înlocuiește cu textul „pentru care documentele de orientare adoptate de către Părți în cadrul unei sesiuni a Organului Executiv identifică cele mai bune tehnici disponibile”.

6.

După alineatul (2) se adaugă două noi alineate (2a) și (2b) cu textul următor:

„(2a)   O parte care era deja parte la prezentul protocol înainte de intrarea în vigoare a unei modificări care introduce noi categorii de surse poate aplica valorile-limită aplicabile unei «surse fixe existente» oricărei surse dintr-o astfel de categorie nouă a cărei construcție sau modificare substanțială a început înainte de expirarea a doi ani de la data intrării în vigoare a respectivei modificări pentru partea în cauză, cu excepția cazului în care se realizează ulterior o modificare substanțială a sursei respective și doar până în momentul acestei modificări substanțiale.

(2b)   O parte care era deja parte la prezentul protocol înainte de intrarea în vigoare a unei modificări care introduce noi valori-limită aplicabile unei «surse fixe noi» poate continua să aplice valorile-limită aplicabile anterior oricărei surse a cărei construcție sau modificare substanțială a început înainte de expirarea a doi ani de la data intrării în vigoare a respectivei modificări pentru Partea în cauză, cu excepția cazului în care se realizează ulterior o modificare substanțială a sursei respective și doar până în momentul acestei modificări substanțiale.”

7.

La alineatul (5):

(a)

Textul „utilizând pentru părțile situate în zona geografică a EMEP metodologiile specificate de organismul director al EMEP, iar pentru părțile situate în afara zonei geografice a EMEP, metodologiile elaborate în planul de lucru al Organismului Executiv” se elimină și se înlocuiește cu „.” (punct).

(b)

După prima teză se adaugă următorul text:

„Părțile situate în zona geografică a EMEP utilizează metodologiile specificate în orientările elaborate de organismul director al EMEP și adoptate de părți în cadrul unei sesiuni a Organului Executiv. Părțile situate în afara zonei geografice a EMEP utilizează ca document de orientare metodologiile elaborate în cadrul planului de lucru al Organului Executiv.”

8.

La sfârșitul articolului 3 se adaugă un nou alineat (8) cu următorul text:

„(8)   Fiecare parte ar trebui să participe activ la programele desfășurate în temeiul convenției privind efectele poluării atmosferice asupra sănătății și mediului și la programele de monitorizare și modelare atmosferică.”

(c)   Articolul 3a

9.

Se introduce un nou articol 3a cu următorul text:

„Articolul 3a

Dispoziții tranzitorii flexibile

(1)   Fără a aduce atingere articolului 3 alineatul (2) literele (c) și (d), o parte la convenție care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2019, devine parte la prezentul protocol poate aplica dispoziții tranzitorii flexibile pentru punerea în aplicare a celor mai bune tehnici disponibile și valori-limită pentru sursele fixe existente din anumite categorii de surse fixe în condițiile precizate la articolul menționat.

(2)   Orice parte care decide să aplice dispozițiile tranzitorii flexibile în temeiul prezentului articol precizează, în instrumentul său de ratificare, acceptare sau aprobare a prezentului protocol sau de aderare la acesta, următoarele:

(a)

categoriile specifice de surse fixe enumerate în anexa II pentru care partea decide să aplice dispoziții tranzitorii flexibile, cu condiția să nu fie enumerate mai mult de patru astfel de categorii specifice;

(b)

sursele fixe a căror construcție sau ultimă modificare substanțială a început înainte de 1990 sau în alt an din perioada între 1985 și 1995 inclusiv, specificat de către o parte în momentul ratificării, acceptării, aprobării sau aderării, care pot beneficia de dispoziții tranzitorii flexibile, astfel cum se prevede la alineatul (5); și

(c)

un plan de punere în aplicare care să fie în concordanță cu alineatele (3) și (4) și care să includă un calendar pentru punerea completă în aplicare a dispozițiilor menționate.

(3)   Cu excepția cazurilor prevăzute la alineatul (5), o parte respectă cerința minimă de a aplica cele mai bune tehnici disponibile pentru sursele fixe existente din categoriile 1, 2, 5 și 7 din anexa II până la data care survine prima dintre următoarele date: opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru partea în cauză sau 31 decembrie 2022.

(4)   O parte nu poate, în niciun caz, să amâne aplicarea celor mai bune tehnici disponibile sau a valorilor-limită pentru vreuna dintre sursele fixe existente pentru o dată ulterioară datei de 31 decembrie 2030.

(5)   În ceea ce privește oricare dintre sursele indicate în temeiul alineatului (2) litera (b), o parte poate decide închiderea sursei sau a surselor respective până la data care survine prima dintre următoarele date: opt ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru partea în cauză sau data de 31 decembrie 2022. O listă a acestor surse este comunicată în cadrul următorului raport al părții în temeiul alineatului (6). Cerințele de aplicare a celor mai bune tehnici disponibile și a valorilor-limită nu se vor aplica acestei sau acestor surse, cu condiția ca sursa sau sursele respective să fie închise până la 31 decembrie 2030. În cazul sursei sau surselor care nu sunt închise până la acea dată, o Parte trebuie să aplice, după data respectivă, cele mai bune tehnici disponibile și valorile-limită aplicabile noilor surse din categoria de surse aplicabilă.

(6)   O parte care decide să aplice dispozițiile tranzitorii flexibile în temeiul prezentului articol transmite secretarului executiv al Comisiei un raport trienal referitor la progresele sale privind punerea în aplicarea celor mai bune tehnici disponibile și a valorilor-limită în cazul surselor fixe din categoriile de surse fixe identificate în temeiul prezentului articol. Secretarul executiv al Comisiei pune aceste rapoarte trienale la dispoziția Organului Executiv.”

(d)   Articolul 7

10.

La alineatul (1) litera (a):

(a)

semnul „;” (punct și virgulă) de la sfârșitul alineatului se înlocuiește cu textul „. Mai mult:”;

și

(b)

se introduc două noi puncte (i) și (ii), cu următorul text:

„(i)

în cazul în care o parte aplică strategii diferite de reducere a emisiilor, în temeiul articolului 3 alineatul (2) literele (b), (c) sau (d), aceasta prezintă documente care să dovedească strategiile puse în aplicare și respectarea cerințelor menționate la alineatele respective;

(ii)

în cazul în care o parte consideră că aplicarea anumitor valori-limită, astfel cum au fost specificate în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) litera (d), nu este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, aceasta semnalează și justifică acest lucru;”.

11.

La alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b)

Fiecare parte situată în zona geografică a EMEP transmite EMEP, prin intermediul secretarului executiv al Comisiei, informații cu privire la nivelurile emisiilor de metale grele enumerate în anexa I, utilizând metodologiile specificate în orientările elaborate de organismul director al EMEP și adoptate de către părți în cadrul unei sesiuni a Organului Executiv. Părțile situate în afara zonei geografice a EMEP transmit informațiile disponibile cu privire la nivelurile emisiilor de metale grele enumerate în anexa I. Fiecare parte furnizează, de asemenea, informații cu privire la nivelurile emisiilor de substanțe enumerate în anexa I pentru anul de referință specificat în anexa respectivă;”.

12.

După alineatul (1) litera (b) se adaugă două noi litere cu următorul text:

„(c)

fiecare parte situată în zona geografică a EMEP comunică Organului Executiv, prin intermediul secretarului executiv al Comisiei, informațiile disponibile cu privire la programele sale privind efectele poluării atmosferice asupra sănătății umane și a mediului și la programele de monitorizare și modelare atmosferică desfășurate în temeiul convenției, utilizând orientările adoptate de Organul Executiv;

(d)

părțile situate în afara zonei geografice a EMEP pun la dispoziție informații similare cu cele menționate la litera (c), dacă Organul Executiv solicită acest lucru.”

13.

La alineatul (3):

(a)

textul „Cu suficient timp înainte de fiecare sesiune anuală a Organismului Executiv” se înlocuiește cu textul „La cererea Organului Executiv și conform calendarului stabilit de acesta”;

(b)

după cuvântul „EMEP” se introduce textul „și alte organisme subsidiare”;

(c)

după cuvântul „informații” se introduce cuvântul „relevante”.

(e)   Articolul 8

14.

Textul „Utilizând modele și măsurări adecvate și cu suficient timp înaintea fiecărei sesiuni anuale a Organismului Executiv, EMEP trebuie” se înlocuiește cu textul „La cererea Organului Executiv și conform calendarului stabilit de acesta, EMEP și organele și centrele sale tehnice transmit, utilizând modele și măsurări adecvate,”.

(f)   Articolul 10

15.

La alineatul (4):

(a)

după cuvântul „Părțile” se introduce textul „au în vedere”;

(b)

cuvântul „întocmesc” se înlocuiește cu „întocmirea”;

(c)

se elimină textul „pentru a reduce emisiile atmosferice de metale grele enumerate în anexa I”.

(g)   Articolul 13

16.

La alineatul (3):

(a)

textul „inclusiv cele ale anexelor I, II, IV, V și VI” se înlocuiește cu textul „cu excepția anexelor III și VII”;

(b)

textul „la care două treimi din părți” se înlocuiește cu textul „la care două treimi dintre țările care erau părți la momentul adoptării acestora”.

17.

La alineatul (4), numărul „90” se înlocuiește cu numărul „180”.

18.

La alineatul (5), numărul „90” se înlocuiește cu numărul „180”.

19.

După alineatul (5) se introduc două noi alineate (5a) și (5b) cu următorul text:

„(5a)   Pentru acele părți care au acceptat modificarea, procedura prezentată la alineatul (5b înlocuiește procedura prezentată la alineatul (3) în ceea ce privește modificările aduse anexelor II, IV, V și VI.

(5b)   Modificările aduse anexelor II, IV, V și VI se adoptă prin consens de către părțile prezente la o sesiune a Organului Executiv. Pentru acele părți care nu au trimis Depozitarului o notificare în conformitate cu dispozițiile de la litera (a), o modificare adusă oricăreia dintre aceste anexe intră în vigoare la expirarea unui an de la data la care secretarul executiv al Comisiei a comunicat tuturor părților modificarea respectivă:

(a)

orice parte care nu poate aproba o modificare la anexele II, IV, V și VI notifică acest lucru, în scris, Depozitarului, în termen de un an de la data comunicării adoptării modificării. Depozitarul notifică fără întârziere tuturor Părților primirea unei astfel de notificări. O parte poate înlocui oricând notificarea sa anterioară cu o acceptare, modificarea anexei intrând în vigoare pentru partea respectivă după depunerea la Depozitar a unui instrument de acceptare;

(b)

modificările anexelor II, IV, V și VI nu intră în vigoare dacă un număr total de cel puțin 16 părți:

(i)

au trimis o notificare în conformitate cu dispozițiile de la litera (a); sau

(ii)

nu au acceptat procedura prezentată la prezentul alineat și nu au depus încă un instrument de acceptare, în conformitate cu dispozițiile de la alineatul (3).”

(h)   Articolul 15

20.

După alineatul (2) se introduce un nou alineat (3) cu următorul text:

„(3)   Un stat sau o organizație de integrare economică regională care nu intenționează să își asume obligațiile impuse de procedurile prevăzute la articolul 13 alineatul (5b), în ceea ce privește modificările aduse anexelor II, IV, V și VI, declară acest lucru în instrumentul său de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare.”

(i)   Anexa II

21.

În tabelul de la punctul II, la categoria 5, cuvintele „plumbului și zincului” din primul rând se înlocuiesc cu cuvintele „plumbului, zincului și aliajelor de silicomangan și feromangan”.

(j)   Anexa IV

22.

La începutul primului paragraf se introduce cifra „1.”

23.

La litera (a), după cuvântul „protocol” se introduce textul „pentru o parte”.

24.

La litera (b):

(a)

în prima teză, cuvântul „opt” se înlocuiește cu cuvântul „doi”;

(b)

la sfârșitul primei teze, după cuvântul „Protocol” se introduce textul „pentru o Parte sau 31 decembrie 2020, în funcție de data care survine ultima”;

(c)

se elimină ultima teză.

25.

La sfârșitul anexei se adaugă două noi puncte 2 și 3, cu următorul text:

„2.

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1, dar sub rezerva dispozițiilor de la punctul 3, o parte la convenție care, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2014 și 31 decembrie 2019, devine parte la prezentul protocol poate declara, în momentul ratificării, acceptării sau aprobării prezentului protocol sau în momentul aderării la acesta, că va prelungi termenele de aplicare a valorilor-limită menționate la articolul 3 alineatul (2) litera (d) pentru o perioadă de maximum 15 ani de la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru partea în cauză.

3.

O parte care a luat o decizie în temeiul articolului 3a din prezentul protocol cu privire la o anumită categorie de surse fixe nu poate să facă și o declarație în temeiul punctului 2 cu privire la aceeași categorie de surse.”

(k)   Anexa V

26.

Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA V

Valori-limită pentru emisiile ce provin din sursele mari fixe

1.

Două tipuri de valori-limită sunt importante în diminuarea emisiilor de metale grele:

(a)

valorile aplicabile metalelor grele sau grupurilor de metale grele specifice; și

(b)

valorile aplicabile emisiilor de particule în general.

2.

În principiu, valorile-limită pentru materiile speciale nu pot înlocui valorile-limită specifice pentru cadmiu, plumb și mercur, deoarece cantitatea de metale asociată emisiilor de particule variază de la un procedeu la altul. Totuși, respectarea acestor limite contribuie în mod semnificativ la reducerea emisiilor de metale grele în general. În plus, monitorizarea emisiilor de particule este în general mai puțin costisitoare decât monitorizarea unor anumite substanțe și, în general, monitorizarea continuă a anumitor metale grele nu este în mod material posibilă. În consecință, valorile-limită pentru particule prezintă un mare interes practic și sunt de asemenea enunțate în prezenta anexă, cel mai adesea pentru a completa sau a înlocui valorile-limită specifice aplicabile cadmiului, plumbului sau mercurului.

3.

Secțiunea A se aplică părților, cu excepția Statelor Unite ale Americii. Secțiunea B se aplică Statelor Unite ale Americii.

A.   Părțile, cu excepția Statelor Unite ale Americii

4.

Numai în cadrul prezentei secțiuni, «pulberi» înseamnă masa de particule, de orice formă, structură sau densitate, dispersate în faza gazoasă, în condițiile punctelor de prelevare, care pot fi colectate prin filtrare în condiții specifice, după prelevarea de probe reprezentative din gazul care urmează a fi analizat, și care rămân în amonte de filtru și pe filtru, după uscare în condiții specifice.

5.

În sensul prezentei secțiuni, «valoare-limită de emisie» înseamnă cantitatea de pulberi și de metale grele specifice prezentă în gazele reziduale ale unei instalații, care nu trebuie depășită. Dacă nu se specifică altfel, valoarea-limită de emisie se calculează în unități de masă de poluant pe volum de gaze reziduale (exprimată în mg/m3), în condiții standard de temperatură și presiune pentru gazele uscate (volum de 273,15 k, 101,3 kPa). În privința concentrației de oxigen din gazele reziduale, se aplică valorile date pentru anumite categorii de surse mari fixe. Orice diluție în vederea diminuării concentrațiilor poluanților din gazele evacuate este interzisă. Operațiunile de demarare, de oprire și de întreținere a echipamentelor sunt excluse.

6.

În toate cazurile, emisiile se monitorizează prin măsurători sau calcule care prezintă cel puțin același grad de precizie. Respectarea valorilor-limită se verifică prin măsurători continue sau intermitente sau orice altă metodă corespunzătoare din punct de vedere tehnic, inclusiv prin metode de calcul verificate. Pentru fiecare sursă industrială se efectuează, cel puțin o dată la trei ani, măsurători ale metalelor grele relevante. Trebuie să se ia în considerare documentele de orientare privind metodele de măsurare și calcul adoptate de către părți în cadrul sesiunii Organului Executiv. În cazul măsurătorilor continue, valoarea-limită de emisie este respectată dacă media lunară validată a emisiilor nu depășește valoarealimită de emisie. În cazul măsurătorilor intermitente sau al altor proceduri adecvate de determinare sau calcul, valoarea-limită de emisie este respectată dacă valoarea medie determinată pe baza unui număr adecvat de măsurători efectuate în condiții reprezentative nu depășește valoarea normei de emisie. Lipsa de precizie a metodelor de măsurare poate fi luată în considerare în scopul verificării. De asemenea, este posibilă monitorizarea indirectă a anumitor substanțe, prin intermediul parametrilor de sumă/parametrilor cumulativi (de exemplu, pulberile ca parametru de sumă pentru metalele grele). În unele cazuri, utilizarea unei anumite tehnici de tratare a emisiilor poate asigura menținerea sau atingerea unei valori/valori-limită.

7.

Monitorizarea substanțelor poluante relevante și măsurarea parametrilor de proces, precum și asigurarea calității sistemelor de măsurare automatizate și măsurătorile de referință pentru calibrarea sistemelor respective, se efectuează în conformitate cu standardele CEN. Dacă nu există standarde CEN, se aplică standarde ISO sau standarde naționale/internaționale, care garantează furnizarea de date de o calitate științifică echivalentă.

Instalațiile de ardere (cazane cu aburi și dispozitive de încălzire industriale) cu o putere termică nominală mai mare de 50 MWth  (1) (anexa II, categoria 1)

8.

Valorile-limită pentru emisiile de pulberi provenite de la arderea combustibililor solizi și lichizi, cu excepția biomasei și a turbei (2):

Tabelul 1

Tip de combustibil

Putere termică (MWth)

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)  (1)

Combustibili solizi

50-100

Instalații noi:

20 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

Instalații existente:

30 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

100-300

Instalații noi:

20 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

Instalații existente:

25 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

> 300

Instalații noi:

10 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

Instalații existente:

20 (cărbune, lignit și alți combustibili solizi)

Combustibili lichizi

50-100

Instalații noi:

20

Instalații existente:

 

30 (în general)

 

50 pentru arderea reziduurilor de distilare și conversie din rafinării, provenite de la rafinarea țițeiului pentru consum propriu în instalațiile de ardere

Combustibili lichizi

100-300

Instalații noi:

20

Instalații existente:

 

25 (în general)

 

50 pentru arderea reziduurilor de distilare și conversie din rafinării, provenite de la rafinarea țițeiului pentru consum propriu în instalațiile de ardere

> 300

Instalații noi:

10

Instalații existente:

 

20 (în general)

 

50 pentru arderea reziduurilor de distilare și conversie din rafinării, provenite de la rafinarea țițeiului pentru consum propriu în instalațiile de ardere

9.

Dispoziții speciale pentru instalațiile de ardere menționate la punctul 8:

(a)

o parte poate deroga de la obligația de a respecta valorile-limită de emisie prevăzute la punctul 8, în următoarele cazuri:

(i)

pentru instalațiile de ardere care utilizează în mod obișnuit combustibil gazos dar care, din cauza unei întreruperi neașteptate a aprovizionării cu gaz, trebuie să recurgă în mod excepțional la utilizarea altor combustibili și care, din acest motiv, ar trebui să fie dotate cu o instalație de purificare a gazelor reziduale;

(ii)

pentru instalațiile de ardere existente care nu funcționează mai mult de 17 500 de ore, începând de la 1 ianuarie 2016 până la 31 decembrie 2023;

(b)

în cazul în care capacitatea unei instalații de ardere este extinsă cu cel puțin 50 MWth, valoarea-limită de emisie specificată la punctul 8 pentru instalațiile noi se aplică părții extinse afectate de modificare. Valoarea-limită de emisie se calculează ca medie ponderată în funcție de puterea termică efectivă, atât pentru instalația existentă, cât și pentru partea nouă a instalației;

(c)

părțile se asigură că sunt prevăzute proceduri pentru cazurile de funcționare necorespunzătoare sau de oprire a echipamentelor de reducere a emisiilor;

(d)

în cazul unei instalații de ardere care funcționează cu mai multe tipuri de combustibil și care utilizează simultan două sau mai multe tipuri de combustibil, valoarea-limită de emisie se determină ca media ponderată a valorilor-limită de emisie ale fiecăruia dintre combustibili, pe baza puterii termice furnizate de fiecare combustibil în parte.

Siderurgia primară și secundară (anexa II, categoriile 2 și 3)

10.

Valorile-limită pentru emisiile de pulberi:

Tabelul 2

Activitate

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)

Instalații de sinterizare

50

Instalații de peletizare

20 pentru concasare, măcinare și uscare

15 pentru toate celelalte etape ale procesului

Furnale înalte: caupere

10

Producerea și turnarea oțelului în convertizor cu oxigen

30

Aparate electrice de producere și turnare a oțelului

15 (existente)

5 (noi)

Topitorii de metale feroase (anexa II, categoria 4)

11.

Valorile-limită pentru emisiile de pulberi provenite de la topitoriile de metale feroase

Tabelul 3

Activitate

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)

Topitorii de metale feroase:

toate tipurile de cuptoare (cubilouri, cuptoare cu inducție, cuptoare rotative); toate tipurile de modelare (temporare, permanente)

20

Laminare la cald

20

50 în cazul în care nu se poate aplica un filtru cu sac din cauza conținutului ridicat de umiditate din gazele arse

Producere și prelucrarea cuprului, zincului și aliajelor de ferosilicomangan, inclusiv în cuptoare Imperial Smelting (anexa II, categoriile 5 și 6)

12.

Valoarea-limită pentru emisiile de pulberi provenite din producerea și prelucrarea cuprului, zincului și aliajelor de ferosilicomangan:

Tabelul 4

 

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)

Producerea și prelucrarea metalelor neferoase

20

Producerea și prelucrarea plumbului (anexa II, categoriile 5 și 6)

13.

Valoarea-limită pentru emisiile de pulberi provenite din producerea și prelucrarea plumbului:

Tabelul 5

 

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)

Producerea și prelucrarea plumbului

5

Industria cimentului (anexa II, categoria 7)

14.

Valorile-limită ale emisiilor de pulberi provenite din producerea cimentului

Tabelul 6

 

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)  (2)

Instalații de producere a cimentului, cuptoare și mori pentru ciment și răcitoare de clincher

20

Instalații de producere a cimentului, cuptoare, mori și răcitoare de clincher care utilizează coincinerarea deșeurilor

20

Industria sticlei (anexa II, categoria 8)

15.

Valorile-limită ale emisiilor de pulberi provenite din fabricarea sticlei:

Tabelul 7

 

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)  (3)

Instalații noi

20

Instalații existente

30

16.

Valoarea-limită pentru emisiile de plumb provenite din fabricarea sticlei: 5 mg/m3.

Industria clorului și a sodei caustice (anexa II, categoria 9)

17.

Instalațiile de producere a clorului și a sodei caustice existente care utilizează procedeul cu catod de mercur sunt transformate pentru a utiliza tehnologia fără mercur sau sunt închise până la 31 decembrie 2020; în perioada premergătoare acestei transformări, limita aplicabilă pentru emisiile atmosferice de mercur ale unei instalații este de 1 g/Mg (3) de clor produs.

18.

Instalațiile noi de producere a clorului și a sodei caustice funcționează fără mercur.

Incinerarea deșeurilor (anexa II, categoriile 10 și 11)

19.

Valorile-limită pentru emisiile de pulberi provenite din incinerarea deșeurilor:

Tabelul 8

 

Valoarea-limită de emisie pentru pulberi (mg/m3)  (4)

Incinerarea deșeurilor municipale, a deșeurilor nepericuloase, a deșeurilor periculoase și a deșeurilor medicale

10

20.

Valorile-limită pentru emisiile de pulberi provenite din incinerarea deșeurilor: 0,05 mg/m3.

21.

Valorile-limită pentru emisiile de mercur provenite din coincinerarea deșeurilor din categoriile de surse 1 și 7: 0,05 mg/m3.

B.   Statele Unite ale Americii

22.

Valorile-limită pentru controlul emisiilor de particule și/sau al metalelor grele specifice care provin de la sursele fixe din următoarele categorii de surse fixe, precum și sursele cărora li se aplică aceste valori, sunt specificate în următoarele documente:

(a)

combinate siderurgice: cuptoare cu arc electric – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunile AA și AAa;

(b)

incineratoare de deșeuri municipale, de dimensiuni mici – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea AAAA;

(c)

producerea sticlei – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea CC;

(d)

generatoare de aburi ale companiilor publice de electricitate – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunile D și Da;

(e)

generatoare de aburi din sectoarele industriale, comerciale și instituționale – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunile Db și Dc;

(f)

incineratoare de deșeuri urbane – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunile E, Ea și Eb;

(g)

incineratoare de deșeuri spitalicești/medicale/infecțioase – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea Ec;

(h)

ciment Portland – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea F;

(i)

topitorii de plumb secundar – C.F.R.. titlul 40 partea 60 secțiunea L;

(j)

convertizoare cu insuflare de oxigen – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea N;

(k)

convertizoare cu oxigen pentru producerea oțelului (după 20 ianuarie 1983) – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea Na;

(l)

topitorii de cupru primar – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea P;

(m)

topitorii de zinc – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea Q;

(n)

topitorii de plumb primar – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea R;

(o)

instalații de producere a feroaliajelor – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea Z;

(p)

alte incineratoare de deșeuri solide (după 9 decembrie 2004) – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea EEEE;

(q)

topitorii de plumb secundar – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea X;

(r)

incineratoare de deșeuri periculoase – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea EEE;

(s)

producerea cimentului Portland – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea LLL;

(t)

cuprul primar – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea QQQ;

(u)

topirea plumbului primar – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea TTT;

(v)

topitorii de fier și oțel – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea EEEEE;

(w)

producerea integrată a fierului și a oțelului – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea FFFFF;

(x)

instalații de producere a oțelului cu cuptoare cu arc electric – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea YYYYY;

(y)

topitorii de fier și oțel – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea ZZZZZ;

(z)

topirea cuprului primar (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea EEEEEE;

(aa)

topirea cuprului secundar (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea FFFFFF;

(bb)

metale neferoase primare (surse difuze): zinc, cadmiu și beriliu – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea GGGGGG;

(cc)

producerea sticlei (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea SSSSSS;

(dd)

topitorii de metale neferoase secundare (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea TTTTTT;

(ee)

producerea de feroaliaje (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea YYYYYY;

(ff)

topitorii de aluminiu, cupru și materiale neferoase (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea ZZZZZZ;

(gg)

standarde de performanță privind instalațiile de prelucrare și pregătire a cărbunelui – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea Y;

(hh)

dispozitive de încălzire industriale, comerciale și colective – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea DDDDD;

(ii)

cazane cu aburi industriale, comerciale și colective (surse difuze) – C.F.R. titlul 40 partea 63, secțiunea JJJJJJ;

(jj)

instalații cu catod de mercur pentru producerea cloralcalilor – C.F.R. titlul 40 partea 63 secțiunea IIIII;

și

(kk)

standarde de performanță privind incineratoarele comerciale și industriale de deșeuri solide a căror construcție a început după 30 noiembrie 1999 sau a căror modificare sau reconstrucție a început la 1 iunie 2001 sau după această dată – C.F.R. titlul 40 partea 60 secțiunea CCCC.”

(l)   Anexa VI

27.

La punctul 1:

(a)

se elimină textul „În afară de dispozițiile contrare prezentei anexe,” și se înlocuiește cu „Cel târziu la”;

(b)

se elimină textul „șase luni cel mai târziu după”;

(c)

după cuvântul „protocol” se adaugă cuvintele „pentru o parte”.

28.

Se elimină punctul 3

29.

La punctul 4, cuvântul „Părțile” se înlocuiește cu textul „Fără a aduce atingere dispozițiilor de la punctul 1, părțile”.

30.

La punctul 5, partea introductivă care precede litera (a) se înlocuiește cu textul următor:

„Fiecare parte obține, cel mai târziu la data intrării în vigoare a prezentului protocol pentru partea respectivă, concentrații care să nu depășească:”.


(1)  Puterea termică nominală a instalației de ardere se calculează ca suma puterilor termice ale tuturor unităților conectate la un coș de fum comun. Unitățile individuale cu putere mai mică de 15 MWth nu se iau în considerare la calculul puterii termice nominale totale.

(2)  În special, valorile-limită de emisie nu se aplică următoarelor instalații:

instalațiile care utilizează biomasă și turbă ca unice surse de combustibil;

instalațiile în care produșii de combustie sunt utilizați direct pentru încălzire, uscare sau orice alt tratament al obiectelor sau al materialelor;

instalațiile postardere destinate purificării gazelor reziduale prin ardere și care nu funcționează ca instalații de ardere independente;

dispozitivele de regenerare a catalizatorilor de cracare catalitică;

dispozitivele de transformare a hidrogenului sulfurat în sulf;

reactoarele folosite în industria chimică;

cuptoarele de preîncălzire a cocsului;

recuperatoarele Cowper;

cazanele de recuperare din cadrul instalațiilor de producere a pastei de lemn;

incineratoarele de deșeuri; și

instalațiile echipate cu motoare diesel, motoare cu benzină sau gaz sau cu turbine cu combustie, indiferent de combustibilul utilizat.

(1)  Valorile-limită se referă la un conținut de oxigen de 6 % pentru combustibilii solizi și 3 % pentru combustibilii lichizi.

(2)  Valorile-limită se referă la un conținut de oxigen de 10 %.

(3)  Valorile-limită se referă la un conținut de oxigen de 8 % pentru topirea continuă și de 13 % pentru topirea intermitentă.

(3)  1 Mg = 1 tonă.

(4)  Valoarea-limită se referă la un conținut de oxigen de 11 %.