19.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 103/37


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/599 A COMISIEI

din 15 aprilie 2016

privind coerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință

[notificată cu numărul C(2016) 2140]

(Numai textele în limbile bulgară, cehă, croată, germană, italiană, maghiară, portugheză, română, slovacă, slovenă și spaniolă sunt autentice)

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic European (regulamentul-cadru) (1), în special articolul 11 alineatul (3) litera (c),

având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013 al Comisiei din 3 mai 2013 de instituire a unui sistem de performanță pentru serviciile de navigație aeriană și pentru funcțiile de rețea (2), în special articolul 15 alineatul (2),

întrucât:

(1)

În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004, statele membre trebuie să adopte planuri naționale sau planuri ale blocurilor funcționale de spațiu aerian, inclusiv obiective naționale obligatorii sau obiective la nivelul blocurilor funcționale de spațiu aerian, asigurând coerența cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii. Acest regulament prevede, totodată, obligația Comisiei de a evalua coerența obiectivelor respective pe baza criteriilor de evaluare menționate la articolul 11 alineatul (6) litera (d). Norme detaliate în acest sens au fost prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013.

(2)

Prin Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei (3) au fost adoptate obiective de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință (2015-2019), în domeniile de performanță cheie ale siguranței, mediului, capacității și rentabilității.

(3)

La 2 martie 2015, Comisia a adoptat Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 (4) privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile de performanță inițiale cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective. Decizia era adresată Belgiei, Bulgariei, Republicii Cehe, Germaniei, Greciei, Spaniei, Franței, Croației, Italiei, Ciprului, Luxemburgului, Ungariei, Maltei, Țărilor de Jos, Austriei, Portugaliei, României, Sloveniei și Republicii Slovace și impunea revizuiri ale obiectivelor în domeniile de performanță cheie ale capacității și/sau rentabilității.

(4)

Belgia, Bulgaria, Republica Cehă, Germania, Grecia, Spania, Franța, Croația, Italia, Ciprul, Luxemburgul, Ungaria, Malta, Țările de Jos, Austria, Portugalia, România, Slovenia și Republica Slovacă au prezentat, până la 2 iulie 2015, planuri naționale sau planuri ale blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, incluzând obiective de performanță revizuite. Spania și Portugalia au prezentat, la 4 februarie 2016, modificări ale planurilor blocurilor funcționale de spațiu aerian, împreună cu noi obiective de performanță revizuite.

(5)

Organismul de evaluare a performanței, a cărui misiune este să asiste Comisia la implementarea sistemului de performanță în conformitate cu articolul 3 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, a prezentat Comisiei raportul său de evaluare la 15 octombrie 2015.

(6)

Evaluarea obiectivelor de performanță revizuite în ceea ce privește coerența lor cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii s-a bazat pe aceleași criterii și metodologii de evaluare ca cele utilizate în evaluarea obiectivelor de performanță prezentate inițial.

(7)

În ceea ce privește domeniul de performanță cheie al capacității, coerența obiectivelor revizuite prezentate de statele membre vizate pentru întârzierea ATFM (managementul fluxului de trafic aerian) pe rută a fost evaluată pe baza principiului prevăzut la punctul 4 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, prin utilizarea acelor valori de referință pentru capacitate ale blocurilor funcționale de spațiu aerian care, atunci când sunt aplicate, asigură, la nivelul Uniunii, atingerea obiectivului de performanță stabilit la acest nivel, calculate de administratorul de rețea și prevăzute în planul de administrare a rețelei (2014-2018/2019), în versiunea sa cea mai recentă din iunie 2014 („planul de administrare a rețelei”). Această evaluare a demonstrat că obiectivele revizuite prezentate de Austria, Croația, Republica Cehă, Ungaria, Republica Slovacă și Slovenia, în ceea ce privește FABCE, de Portugalia și Spania, în ceea ce privește SW FAB, precum și de Bulgaria și România, în ceea ce privește Danube FAB, sunt coerente cu obiectivul de performanță relevant la nivelul Uniunii.

(8)

În ceea ce privește domeniul de performanță-cheie al rentabilității, obiectivele exprimate în costuri unitare determinate pentru serviciile de rută, prezentate de statele membre vizate, au fost evaluate în conformitate cu principiile prevăzute la punctul 5 coroborat cu punctul 1 din anexa IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 390/2013, luându-se în considerare evoluția costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută, pe parcursul celei de a doua perioade de referință și al perioadei cumulate a primei și a celei de a doua perioade de referință (2012-2019), numărul de unități de servicii (previziune în materie de trafic) și nivelul costurilor unitare determinate pentru serviciile de rută în comparație cu statele membre care au un mediu economic și operațional similar. Această evaluare a demonstrat că obiectivele revizuite prezentate de Austria și de Republica Slovacă, prevăzute în planul de performanță revizuit privind FABCE, și de Italia, prevăzute în planul de performanță revizuit privind Blue Med FAB, sunt coerente cu obiectivul de performanță relevant la nivelul Uniunii.

(9)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului pentru cerul unic,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiectivele incluse în planurile de performanță revizuite prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004, enumerate în anexă, sunt coerente cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință prevăzută în Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE.

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează Republicii Bulgaria, Republicii Cehe, Regatului Spaniei, Republicii Croația, Republicii Italiene, Ungariei, Republicii Austria, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia și Republicii Slovace.

Adoptată la Bruxelles, 15 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Violeta BULC

Membru al Comisiei


(1)  JO L 96, 31.3.2004, p. 1.

(2)  JO L 128, 9.5.2013, p. 1.

(3)  Decizia de punere în aplicare 2014/132/UE a Comisiei din 11 martie 2014 de stabilire a obiectivelor de performanță la nivelul Uniunii pentru rețeaua de management al traficului aerian și a pragurilor de alertă pentru a doua perioadă de referință 2015-2019 (JO L 71, 12.3.2014, p. 20).

(4)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/347 a Comisiei din 2 martie 2015 privind incoerența anumitor obiective incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian, prezentate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de-a doua perioadă de referință și formularea de recomandări pentru revizuirea obiectivelor respective (JO L 60, 4.3.2015, p. 48).


ANEXĂ

Obiective de performanță în domeniile de performanță cheie ale capacității și rentabilității incluse în planurile naționale sau în planurile blocurilor funcționale de spațiu aerian revizuite, prezentate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 549/2004, considerate coerente cu obiectivele de performanță la nivelul Uniunii pentru cea de a doua perioadă de referință

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ CHEIE AL CAPACITĂȚII

Întârziere în managementul fluxului de trafic aerian (ATFM) pe rută în min./zbor

STAT MEMBRU

FAB

OBIECTIV FAB DE CAPACITATE PE RUTĂ

2015

2016

2017

2018

2019

Republica Cehă

FAB-CE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Croația

Ungaria

Austria

Slovenia

Slovacia

Bulgaria

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

România

Portugalia

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Spania

DOMENIUL DE PERFORMANȚĂ CHEIE AL RENTABILITĂȚII

Legendă:

Cheie

Rubrică

Unități

(A)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de rută

(în termeni nominali și în moneda națională)

(B)

Rata inflației

(%)

(C)

Indicele inflației

(100 = 2009)

(D)

Totalul costurilor determinate pentru serviciile de rută

(în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)

(E)

Totalul unităților de servicii de rută

(TSU)

(F)

Costul unitar determinat pentru serviciile de rută (DUC)

(în prețuri reale din 2009 și în moneda națională)

BLUE MED FAB

Zonă tarifară: Italia – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FAB CE

Zonă tarifară: Austria – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Zonă tarifară: Republica Slovacă – Monedă: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64