16.4.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/15


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/586 A COMISIEI

din 14 aprilie 2016

privind standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere al țigaretelor electronice

[notificată cu numărul C(2016) 2093]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 20 alineatul (13),

întrucât:

(1)

Articolul 20 alineatul (3) litera (g) din Directiva 2014/40/UE prevede că statele membre trebuie să se asigure că țigaretele electronice și flacoanele de reumplere sunt prevăzute cu un mecanism care asigură reumplerea fără scurgere de lichide.

(2)

Articolul 20 alineatul (13) din Directiva 2014/40/UE autorizează Comisia să stabilească standarde tehnice pentru mecanismul de reumplere al țigaretelor electronice prin intermediul unui act de punere în aplicare.

(3)

Având în vedere toxicitatea lichidelor care conțin nicotină utilizate în țigaretele electronice și în flacoanele de reumplere, este necesar să se asigure faptul că țigaretele electronice pot fi reumplute într-un mod care să reducă la minimum riscul de contact cu pielea și al ingestiei accidentale a acestor lichide.

(4)

Pe baza reacțiilor părților interesate și a activității desfășurate de un contractant extern, au fost identificate standarde tehnice având ca scop garantarea faptului că mecanismele de reumplere care respectă standardele oferă suficientă protecție împotriva scurgerilor.

(5)

Standardele tehnice identificate includ, de asemenea, măsuri privind informarea corespunzătoare a consumatorilor cu privire la modul de funcționare a mecanismelor de reumplere, pentru a evita scurgerile în timpul reumplerii.

(6)

Părțile interesate pot oferi Comisiei informații privind mecanismele alternative pe care le-au creat pentru a evita scurgerile în timpul reumplerii, ceea ce poate conduce la revizuirea prezentei decizii.

(7)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect

Prezenta decizie stabilește standardele tehnice pentru mecanismul de reumplere al țigaretelor electronice fabricate sau importate în Uniune.

Articolul 2

Cerințe pentru mecanismul de reumplere

(1)   Statele membre se asigură că țigaretele electronice care pot fi reumplute și flacoanele de reumplere sunt introduse pe piață numai dacă mecanismul de reumplere a țigaretelor electronice îndeplinește una dintre următoarele condiții:

(a)

implică utilizarea unui flacon de reumplere care dispune de o duză bine fixată de cel puțin 9 mm lungime, care este mai îngustă decât deschiderea rezervorului țigaretei electronice cu care este folosită și se înserează ușor în aceasta, și de un mecanism de control al debitului care emite cel mult 20 de picături de lichid de reumplere pe minut atunci când se află în poziție verticală și este supus doar presiunii atmosferice, la 20 °C ± 5 °C;

(b)

funcționează prin intermediul unui sistem de cuplare care eliberează lichidul de reumplere în rezervorul țigaretei electronice numai atunci când țigareta electronică și flaconul de reumplere sunt conectate.

(2)   Statele membre se asigură că țigaretele electronice care pot fi reumplute și flacoanele de reumplere sunt însoțite de instrucțiuni adecvate pentru reumplere, inclusiv diagrame, ca parte a instrucțiunilor de utilizare prevăzute la articolul 20 alineatul (4) litera (a) punctul (i) din Directiva 2014/40/UE.

Instrucțiunile de utilizare ale țigaretelor electronice care pot fi reumplute și ale flacoanelor de reumplere prevăzute cu un mecanism de reumplere de tipul celui menționat la alineatul (1) litera (a) indică lărgimea duzei sau lărgimea deschiderii rezervorului, într-un mod care să permită consumatorilor să identifice compatibilitatea flacoanelor de reumplere și a țigaretelor electronice.

Instrucțiunile de utilizare ale țigaretelor electronice care pot fi reumplute și ale flacoanelor de reumplere prevăzute cu un mecanism de reumplere de tipul celui menționat la alineatul (1) litera (b) indică tipurile de sisteme de cuplare cu care sunt compatibile aceste țigarete electronice și flacoane de reumplere.

Articolul 3

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 14 aprilie 2016.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 1.