18.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 41/23


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2016/230 A COMISIEI

din 17 februarie 2016

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/908/UE în ceea ce privește listele de țări și teritorii terțe ale căror cerințe de supraveghere și de reglementare sunt considerate echivalente în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 107 alineatul (4) și articolul 142 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/908/UE a Comisiei (2) stabilește liste de țări și teritorii terțe ale căror mecanisme de supraveghere și de reglementare sunt considerate echivalente cu mecanismele corespunzătoare de supraveghere și de reglementare aplicate în Uniune în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(2)

Comisia a efectuat noi evaluări ale mecanismelor de supraveghere și de reglementare aplicabile firmelor de investiții și burselor, folosind aceeași metodologie ca în cazul evaluărilor de echivalență care au condus la adoptarea Deciziei de punere în aplicare 2014/908/UE.

(3)

În evaluările sale, Comisia a luat în considerare evoluțiile relevante survenite în cadrul de supraveghere și de reglementare de la adoptarea Deciziei de punere în aplicare 2014/908/UE și a ținut seama de sursele de informații disponibile, printre care se numără și evaluările independente efectuate de organizații internaționale precum Fondul Monetar Internațional și Organizația Internațională a Comisiilor de Valori Mobiliare.

(4)

Comisia a ajuns la concluzia că în Japonia numai mecanismele de supraveghere și de reglementare aplicate unei subgrupe de firme de investiții japoneze respectă o serie de standarde operaționale, organizaționale și de supraveghere care reflectă elementele esențiale ale mecanismelor Uniunii în materie de supraveghere și de reglementare aplicabile firmelor de investiții. Firmele de investiții japoneze din această subgrupă, astfel cum sunt definite la articolul 28 din legea japoneză privind instrumentele financiare și bursele, desfășoară activități stabilite și sunt desemnate în cadrul juridic japonez drept operatori din sectorul instrumentelor financiare de tip I (Type I Financial Instruments Business Operators sau Type I FIBO). Întreprinderile Type I FIBO se supun unor reguli specifice în ceea ce privește cerințele de capital în momentul înmatriculării și cerințele de capital pentru acoperirea riscului operațional. Pe baza analizei efectuate, este oportun ca cerințele de supraveghere și de reglementare aplicate întreprinderilor Type I FIBO situate în Japonia să fie considerate cel puțin echivalente cu cele aplicate în Uniune în sensul articolului 107 alineatul (4) și al articolului 142 alineatul (1) punctul 4 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(5)

Comisia a ajuns la concluzia că în Hong Kong, Indonezia și Coreea de Sud există mecanisme de supraveghere și de reglementare care respectă o serie de standarde operaționale, organizaționale și de supraveghere care reflectă elementele esențiale ale mecanismelor Uniunii în materie de supraveghere și de reglementare aplicabile firmelor de investiții. Prin urmare, este oportun ca cerințele de supraveghere și de reglementare aplicabile firmelor de investiții situate în țările terțe respective să fie considerate cel puțin echivalente cu cele aplicate în Uniune în sensul articolului 107 alineatul (4) și al articolului 142 alineatul (1) punctul 4 litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(6)

Comisia a ajuns la concluzia că în Australia, Indonezia și Coreea de Sud există mecanisme de supraveghere și de reglementare care respectă o serie de standarde operaționale care reflectă elementele esențiale ale mecanismelor Uniunii în materie de supraveghere și de reglementare aplicabile burselor. Prin urmare, este oportun ca mecanismele de supraveghere și de reglementare aplicabile burselor situate în țările terțe respective să fie considerate cel puțin echivalente cu cele aplicate în Uniune în sensul articolului 107 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(7)

Decizia de punere în aplicare 2014/908/UE ar trebui, prin urmare, să fie modificată astfel încât respectivele țări și teritorii terțe să fie incluse în lista corespunzătoare de țări și teritorii terțe ale căror cerințe de reglementare și de supraveghere sunt considerate echivalente cu regimul Uniunii în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului bancar european,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2014/908/UE se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se înlocuiește cu textul care figurează în anexa I la prezenta decizie.

2.

Anexa III se înlocuiește cu textul care figurează în anexa II la prezenta decizie.

3.

Anexa V se înlocuiește cu textul care figurează în anexa III la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 17 februarie 2016.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/908/UE a Comisiei din 12 decembrie 2014 privind echivalența cerințelor de supraveghere și de reglementare din anumite țări și teritorii terțe în scopul tratării expunerilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 359, 16.12.2014, p. 155).


ANEXA I

„ANEXA II

LISTA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR TERȚE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 2 (FIRMELE DE INVESTIȚII)

1.

Australia

2.

Brazilia

3.

Canada

4.

China

5.

Hong Kong

6.

Indonezia

7.

Japonia (numai operatorii din sectorul instrumentelor financiare de tip I)

8.

Mexic

9.

Coreea de Sud

10.

Arabia Saudită

11.

Singapore

12.

Africa de Sud

13.

SUA”


ANEXA II

„ANEXA III

LISTA ȚĂRILOR TERȚE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 3 (BURSELE)

1.

Australia

2.

Brazilia

3.

Canada

4.

China

5.

India

6.

Indonezia

7.

Japonia

8.

Mexic

9.

Coreea de Sud

10.

Arabia Saudită

11.

Singapore

12.

Africa de Sud

13.

SUA”


ANEXA III

„ANEXA V

LISTA ȚĂRILOR ȘI TERITORIILOR TERȚE ÎN SENSUL ARTICOLULUI 5 (INSTITUȚIILE DE CREDIT ȘI FIRMELE DE INVESTIȚII)

Instituții de credit:

1.

Australia

2.

Brazilia

3.

Canada

4.

China

5.

Guernsey

6.

Hong Kong

7.

India

8.

Insula Man

9.

Japonia

10.

Jersey

11.

Mexic

12.

Monaco

13.

Arabia Saudită

14.

Singapore

15.

Africa de Sud

16.

Elveția

17.

SUA

Firme de investiții:

1.

Australia

2.

Brazilia

3.

Canada

4.

China

5.

Hong Kong

6.

Indonezia

7.

Japonia (numai operatorii din sectorul instrumentelor financiare de tip I)

8.

Mexic

9.

Coreea de Sud

10.

Arabia Saudită

11.

Singapore

12.

Africa de Sud

13.

SUA”