11.2.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 52/11


DECIZIA nr. F2

din 23 iunie 2015

privind schimbul de date dintre instituții în scopul acordării prestațiilor familiale

(Text cu relevanță pentru SEE și pentru Acordul CE/Elveția)

(2016/C 52/07)

COMISIA ADMINISTRATIVĂ PENTRU COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITATE SOCIALĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (1), în special articolul 72 litera (a),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (2), în special articolul 2 alineatul (2) și titlul III capitolul VI,

întrucât:

(1)

În cadrul celei de a 340-a reuniuni a Comisiei administrative, din 22-23 octombrie 2014, delegațiile și-au exprimat preocupările legate de problemele întâmpinate în ceea ce privește viteza, uniformitatea și structura schimbului de informații realizat de instituțiile competente în scopul acordării și calculării prestațiilor familiale.

(2)

Complexitatea și durata procedurii de acordare a prestațiilor familiale a fost, de asemenea, un subiect discutat în cadrul Grupului de lucru al Comisiei administrative privind prestațiile familiale din 18 aprilie 2012 și în cadrul Forumului de reflecție cu privire la chestiunile exportului și competenței în materie de prestații familiale din 10 martie 2015.

(3)

Schimbul de informații dintre instituții ar trebui să respecte articolul 68 alineatul (3) și articolul 76 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și articolul 2 și articolul 60 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(4)

În conformitate cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, în cazul în care instituția căreia i-a fost adresată o cerere de prestații familiale concluzionează că legislația sa este aplicabilă, dar nu în virtutea unui drept de prioritate, aceasta ar trebui să adopte, fără întârziere, o decizie provizorie privind regulile de prioritate care trebuie aplicate și să transmită cererea, în conformitate cu articolul 68 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, instituției din statul membru căreia consideră că îi revine competența primară în acest sens.

(5)

Cu excepția cazului în care instituția care primește o cerere transmisă în temeiul articolului 60 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 a comunicat că ea contestă decizia provizorie în termenul prevăzut de două luni, respectiva decizie provizorie va deveni definitivă de la data la care instituția destinatară aprobă decizia sau, în cazul în care instituția destinatară nu comunică poziția sa cu privire la decizia provizorie, la expirarea termenului de două luni de la data primirii cererii de către instituția destinatară (luându-se în considerare data care survine prima în ordine cronologică).

(6)

În conformitate cu articolul 68 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 și cu articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009, suplimentul care reprezintă diferența ar trebui calculat și plătit fără întârziere, de îndată ce persoana în cauză obține dreptul de a beneficia de prestație, iar statul membru respectiv dispune de informațiile necesare pentru calcularea acestui supliment.

(7)

În cazul în care instituția căreia i-a fost adresată o cerere de prestații familiale a luat o decizie provizorie privind regulile de prioritate care trebuie aplicate, dar nu are încă toate informațiile necesare pentru a calcula valoarea definitivă a suplimentului care reprezintă diferența, instituția menționată ar trebui, la cererea persoanei în cauză, să calculeze și să acorde, cu titlu provizoriu, respectivul supliment în cazul în care este posibil un astfel de calcul pe baza informațiilor disponibile în conformitate cu articolul 68 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004, precum și cu articolul 7 și articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009. În cazul în care există o divergență de opinii între instituțiile vizate cu privire la legislația aplicabilă în virtutea unui drept de prioritate, ar trebui să se aplice articolul 6 alineatele (2)-(5) și articolul 60 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009.

(8)

Utilizarea formularelor pentru schimbul de date în scopul acordării și calculării prestațiilor familiale în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 ar trebui să respecte Decizia nr. E1 (3).

(9)

Prin urmare, pentru a înlesni aplicarea uniformă a Regulamentelor(CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009, Comisia administrativă este de acord că ar trebui stabilite termene mai clare pentru schimbul de date în scopul acordării și calculării prestațiilor familiale în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 883/2004 și (CE) nr. 987/2009 și că, în plus, ar trebui să existe norme mai clare pentru plata (inclusiv cu titlu provizoriu) a suplimentului care reprezintă diferența.

Hotărând în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 71 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 883/2004,

DECIDE:

1.

O instituție furnizează, fără întârziere, instituțiilor în cauză din alte state membre toate informațiile necesare pentru stabilirea unui drept la prestații familiale și pentru calcularea acestuia. În mod similar, în cazul în care o instituție ia cunoștință de informații care ar putea fi relevante pentru luarea unei decizii privind dreptul la prestații familiale sau valoarea unor prestații familiale, respectiva instituție transmite informațiile relevante către alte instituții în cauză cât mai curând posibil.

2.

O instituție răspunde în cel mai scurt timp unei solicitări de informații primite din partea altui stat membru și, în orice caz, nu mai târziu de:

(a)

două luni de la data primirii solicitării în cazul în care este vorba despre solicitarea unei poziții cu privire la o decizie provizorie privind regulile de prioritate menționată la articolul 60 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 987/2009; sau

(b)

trei luni de la data primirii solicitării de informații în toate celelalte cazuri.

3.

În cazuri excepționale, atunci când, din motive justificate, instituția care primește o solicitare de informații nu poate răspunde în termenele stabilite la punctul 2 litera (b), respectiva instituție înștiințează instituția solicitantă în acest sens și îi notifică motivele întârzierii. Totodată, atunci când este posibil, instituția trebuie să indice momentul în care va furniza informațiile solicitate și să informeze instituția solicitantă cu privire la orice modificare a termenului orientativ.

4.

Dacă sunt vizate cel puțin două state membre, instituțiile competente trebuie să schimbe, la cerere, informații referitoare la situația familială a beneficiarilor și la valoarea și procentele prestațiilor plătite. Astfel de solicitări respectă termenele menționate la punctul 2 litera (b). Fără a aduce atingere obligației prevăzute la punctul 1, în cazul solicitărilor periodice cu titlu general efectuate fără a avea motive concrete și menite să servească controlului valorii prestației sau verificării dreptului la prestații, o instituție competentă depune o astfel de solicitare cel mult o dată pe an, iar instituția competentă destinatară nu este obligată să răspundă unei astfel de solicitări mai mult de o dată pe an.

5.

Suplimentul care reprezintă diferența se calculează și se plătește fără întârziere, de îndată ce persoana în cauză obține dreptul de a beneficia de prestație, iar statul membru respectiv dispune de informațiile necesare pentru calcularea acestui supliment. Suplimentul sau suplimentul cu titlu provizoriu se plătește la intervalele prevăzute în legislația națională a statului membru competent în ceea ce privește plata prestațiilor familiale.

6.

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Prezenta decizie intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Președintele Comisiei administrative

Liene RAMANE


(1)  JO L 166, 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284, 30.10.2009, p. 1.

(3)  Decizia nr. E1 din 12 iunie 2009 privind modalitățile practice aferente perioadei de tranziție pentru schimbul de date pe cale electronică menționat la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (JO C 106, 24.4.2010, p. 9).