13.4.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 101/164


Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului vamal al Uniunii

( Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 343 din 29 decembrie 2015 )

În tot cuprinsul regulamentului:

în loc de:

„nu trebuie să depășească”,

se citește:

„nu depășește”.

La pagina 1, în considerentul 3, a treia teză:

în loc de:

„De asemenea, trebuie să se prevadă mai multe informații specifice pentru sistemele specifice legate de formalitățile sau procedurile vamale sau în cazul sistemelor în care interfața armonizată la nivelul UE este definită ca o componentă a unui sistem care oferă acces direct și armonizat la nivelul UE în ceea ce privește comerțul, sub forma unui serviciu integrat în sistemul vamal electronic.”,

se citește:

„De asemenea, trebuie să se prevadă mai multe informații specifice pentru sistemele specifice legate de formalitățile sau regimurile vamale sau în cazul sistemelor în care interfața armonizată la nivelul UE este definită ca o componentă a unui sistem care oferă acces direct și armonizat la nivelul UE în ceea ce privește comerțul, sub forma unui serviciu integrat în sistemul vamal electronic.”

La pagina 1, în considerentul 4, prima teză:

în loc de:

„Procedurile bazate pe sisteme electronice prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3) și deja aplicate pentru domeniile importului, exportului și tranzitului s-au dovedit a fi eficiente.”,

se citește:

„Regimurile bazate pe sisteme electronice prevăzute în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (3) și deja aplicate pentru domeniile importului, exportului și tranzitului s-au dovedit a fi eficiente.”

La pagina 4, în considerentul 26, prima teză:

în loc de:

„Cele mai utilizate tipuri de garanții pentru asigurarea plății unei datorii vamale sunt depozitul în numerar sau echivalentul acestuia sau constituirea unui angajament de către un garant; cu toate acestea, operatorii economici ar trebui să aibă posibilitatea să ofere autorităților vamale alte tipuri de garanții, atâta timp cât aceste tipuri oferă o asigurare echivalentă că cuantumul taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și altor taxe va fi plătit.”,

se citește:

„Cele mai utilizate tipuri de garanții pentru asigurarea plății unei datorii vamale sunt depozitul în numerar sau echivalentul acestuia sau constituirea unui angajament de către un garant; cu toate acestea, operatorii economici ar trebui să aibă posibilitatea să ofere autorităților vamale alte tipuri de garanții, atâta timp cât aceste tipuri oferă o asigurare echivalentă că cuantumul taxelor la import sau la export corespunzător datoriei vamale și altor contribuții va fi plătit.”

La pagina 5, în considerentul 36, a doua teză:

în loc de:

„Cu toate acestea, pentru a obține o mai mare flexibilitate pentru operatorii economici și pentru autoritățile vamale, este oportun să se prevadă posibilitatea de a autoriza un alt loc decât biroul vamal competent pentru prezentarea mărfurilor sau un alt loc decât un spațiu de depozitare temporară pentru depozitarea temporară a mărfurilor.”,

se citește:

„Cu toate acestea, pentru a obține o mai mare flexibilitate pentru operatorii economici și pentru autoritățile vamale, este oportun să se prevadă posibilitatea de a autoriza un alt loc pentru prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent sau un alt loc pentru depozitarea temporară a mărfurilor decât un spațiu de depozitare temporară”.

La pagina 5, în considerentul 40:

în loc de:

„(40)

Pentru a se obține un echilibru între facilitare și control, ar trebui să fie stabilite condiții adecvate, diferite de cele care se aplică pentru proceduri speciale, în ceea ce privește utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, ca simplificări cu privire la plasarea mărfurilor sub un regim vamal.”,

se citește:

„(40)

Pentru a se obține un echilibru între facilitare și control, ar trebui să fie stabilite condiții adecvate, diferite de cele care se aplică pentru regimuri speciale, în ceea ce privește utilizarea declarației simplificate și înscrierea în evidențele declarantului, ca simplificări cu privire la plasarea mărfurilor sub un regim vamal.”

La pagina 6, în considerentul 44:

în loc de:

„(44)

În anumite cazuri, este oportun ca o datorie vamală să nu ia naștere și ca taxa la import să nu trebuiască să fie plătită de către titularul autorizației. Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se prelungească termenul-limită pentru încheierea unui regim special în astfel de cazuri.”,

se citește:

„(44)

În anumite cazuri, este oportun ca o datorie vamală să nu ia naștere și ca taxele la import să nu trebuiască să fie plătite de către titularul autorizației. Prin urmare, ar trebui să fie posibil să se prelungească termenul-limită pentru descărcarea unui regim special în astfel de cazuri.”

La pagina 6, în considerentul 45, prima teză:

în loc de:

„Pentru a obține echilibrul corect între necesitatea de a reduce la minimum sarcina administrativă, atât pentru administrațiile vamale, cât și pentru operatorii economici și pentru a asigura aplicarea corectă a procedurilor de tranzit și pentru a împiedica abuzurile, procedurile simplificate de tranzit ar trebui să fie puse la dispoziția operatorilor economici de încredere pe baza unor criterii armonizate în cea mai mare măsură posibilă.”,

se citește:

„Pentru a obține echilibrul corect între necesitatea de a reduce la minimum sarcina administrativă, atât pentru administrațiile vamale, cât și pentru operatorii economici și pentru a asigura aplicarea corectă a regimurilor de tranzit și pentru a împiedica abuzurile, procedurile simplificate de tranzit ar trebui să fie puse la dispoziția operatorilor economici de încredere pe baza unor criterii armonizate în cea mai mare măsură posibilă.”

La pagina 6, în considerentul 48:

în loc de:

„(48)

Procedurile vamale privind antrepozitarea vamală, zonele libere, destinația finală și perfecționarea activă și perfecționarea pasivă ar trebui simplificate și raționalizate pentru a face ca utilizarea procedurilor speciale să fie mai atractivă pentru comerț. Prin urmare, diferitele regimuri de perfecționare activă din cadrul sistemului de rambursare și sistemului de suspendare și de transformare sub control vamal ar trebui să fie reunite în cadrul unei singure proceduri de perfecționare activă.”,

se citește:

„(48)

Regimurile vamale privind antrepozitarea vamală, zonele libere, destinația finală și perfecționarea activă și perfecționarea pasivă ar trebui simplificate și raționalizate pentru a face ca utilizarea regimurilor speciale să fie mai atractivă pentru sectorul comercial. Prin urmare, diferitele regimuri de perfecționare activă din cadrul sistemului de rambursare și sistemului de suspendare și de transformare sub control vamal ar trebui să fie reunite în cadrul unui singur regim de perfecționare activă.”

La pagina 7, în considerentul 55:

în loc de:

„(55)

Pentru a obține o mai mare flexibilitate pentru autoritățile vamale atunci când se ocupă de anumite nereguli din cadrul procedurii de export, ar trebui să fie posibil să se invalideze o declarație vamală la inițiativa autorităților vamale.”,

se citește:

„(55)

Pentru a obține o mai mare flexibilitate pentru autoritățile vamale atunci când se ocupă de anumite nereguli din cadrul regimului de export, ar trebui să fie posibil să se invalideze o declarație vamală la inițiativa autorităților vamale.”

La pagina 7, în considerentul 58, prima teză:

în loc de:

„Normele generale de completare a codului sunt strâns legate între ele, acestea nu pot fi separate având în vedere strânsa corelație a obiectului acestora, deși conțin norme orizontale care se aplică mai multor proceduri vamale.”,

se citește:

„Normele generale de completare a codului sunt strâns legate între ele, acestea nu pot fi separate având în vedere strânsa corelație a obiectului acestora, deși conțin norme orizontale care se aplică mai multor regimuri vamale.”

La pagina 8, la articolul 1, punctul 15:

în loc de:

„15.

«birou vamal de primă intrare» înseamnă biroul vamal competent pentru supravegherea vamală la locul în care mijlocul de transport care transportă mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii dintr-un teritoriu din afara acestuia;”,

se citește:

„15.

«birou vamal de primă intrare» înseamnă biroul vamal de a cărui competență ține supravegherea vamală la locul în care mijlocul de transport care transportă mărfurile intră pe teritoriul vamal al Uniunii dintr-un teritoriu din afara acestuia;”.

La pagina 9, la articolul 1, punctul 22:

în loc de:

„22.

«numărul de referință principală» (MRN) înseamnă numărul de înregistrare atribuit de către autoritatea vamală competentă declarațiilor sau notificărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (9)-(14) din cod, operațiunilor TIR sau dovezilor cu privire la statutul vamal de mărfuri unionale;”,

se citește:

„22.

«numărul de referință principal» (MRN) înseamnă numărul de înregistrare atribuit de către autoritatea vamală competentă declarațiilor sau notificărilor prevăzute la articolul 5 alineatele (9)-(14) din cod, operațiunilor TIR sau dovezilor cu privire la statutul vamal de mărfuri unionale;”.

La pagina 9, la articolul 1, punctul 23:

în loc de:

„23.

«termen de încheiere» înseamnă termenul până la care mărfurile plasate sub un regim special, cu excepția tranzitului, sau produsele transformate trebuie să fie plasate sub un regim vamal ulterior, trebuie să fie distruse, trebuie să fi fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sau trebuie să li se atribuie destinația finală prevăzută. În cazul perfecționării pasive, termenul de încheiere înseamnă termenul în care mărfurile exportate temporar pot fi reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii, sub formă de produse transformate și pot fi puse în liberă circulație pentru a putea beneficia de scutirea parțială sau totală de taxe la import;”,

se citește:

„23.

«perioadă pentru descărcare» înseamnă termenul până la care mărfurile plasate sub un regim special, cu excepția tranzitului, sau produsele transformate trebuie să fie plasate sub un regim vamal ulterior, trebuie să fie distruse, trebuie să fi fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii sau trebuie să li se atribuie destinația finală prevăzută. În cazul perfecționării pasive, perioada pentru descărcare înseamnă termenul în care mărfurile exportate temporar pot fi reimportate pe teritoriul vamal al Uniunii, sub formă de produse transformate și pot fi puse în liberă circulație pentru a putea beneficia de scutirea parțială sau totală de taxe la import;”.

La pagina 9, la articolul 1, punctul 24:

în loc de:

„24.

«mărfuri în trimiteri poștale» înseamnă mărfuri altele decât obiectele de corespondență, transmise prin colete sau pachete poștale și transportate sub răspunderea unui furnizor de servicii poștale sau de către acesta în conformitate cu dispozițiile Convenției Uniunii Poștale Universale, adoptată la 10 iulie 1984 sub egida Organizației Națiunilor Unite;”,

se citește:

„24.

«mărfuri din trimiteri poștale» înseamnă mărfuri altele decât obiectele de corespondență, transmise prin colete sau pachete poștale și transportate sub răspunderea unui furnizor de servicii poștale sau de către acesta în conformitate cu dispozițiile Convenției Uniunii Poștale Universale, adoptată la 10 iulie 1984 sub egida Organizației Națiunilor Unite;”.

La pagina 9, la articolul 1, punctul 30:

în loc de:

„30.

«perfecționare activă IM/EX» înseamnă importul mărfurilor din afara Uniunii sub regimul de perfecționare activă înainte de exportul produselor transformate;”,

se citește:

„30.

«perfecționare activă IM/EX» înseamnă importul mărfurilor neunionale sub regimul de perfecționare activă înainte de exportul produselor transformate;”.

La pagina 11, la articolul 5, la alineatul (1), litera (a) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim;”,

se citește:

„(ii)

o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a descărca acest regim;”.

La pagina 12, la articolul 5, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) litera (a) punctul (ii), operatorii economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii se înregistrează la autoritățile vamale înainte de a depune o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia regimul în cazul în care este necesară înregistrarea pentru utilizarea sistemului comun de gestionare a garanțiilor.”,

se citește:

„(2)   Fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) litera (a) punctul (ii), operatorii economici care nu sunt stabiliți pe teritoriul vamal al Uniunii se înregistrează la autoritățile vamale înainte de a depune o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a descărca regimul în cazul în care este necesară înregistrarea pentru utilizarea sistemului comun de gestionare a garanțiilor.”

La pagina 13, la articolul 10, la alineatul unic, litera (b):

în loc de:

„(b)

atunci când autoritățile vamale informează persoana care a depus declarația sumară de intrare că mărfurile nu trebuie să fie încărcate în cazul traficului maritim containerizat și în cazul traficului aerian;”,

se citește:

„(b)

atunci când autoritățile vamale îi notifică persoanei care a depus declarația sumară de intrare că mărfurile nu trebuie să fie încărcate în cazul traficului maritim containerizat și în cazul traficului aerian;”.

La pagina 14, la articolul 11, la alineatul (1), literele (a) și (b):

în loc de:

„procedurii pe care o vizează cererea”,

se citește:

„regimului pe care îl vizează cererea”.

La pagina 15, la articolul 16, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazurile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), titularul deciziei informează autoritatea vamală competentă să ia decizia cu privire la măsurile pe care le va întreprinde pentru a asigura îndeplinirea condițiilor sau respectarea obligațiilor, precum și cu privire la perioada de timp de care are nevoie pentru a lua respectivele măsuri.”,

se citește:

„(2)   În cazurile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), titularul deciziei notifică autorității vamale competente să ia decizia măsurile pe care le va întreprinde pentru a asigura îndeplinirea condițiilor sau respectarea obligațiilor, precum și perioada de timp de care are nevoie pentru a lua respectivele măsuri.”

La pagina 16, la articolul 17, la alineatul (1), litera (b):

în loc de:

„(b)

persoana responsabilă de compania care este titularul deciziei în cauză sau care exercită controlul asupra gestiunii acesteia;”,

se citește:

„(b)

persoana împuternicită să reprezinte compania care este titularul deciziei în cauză sau care exercită controlul asupra gestiunii acesteia;”.

La pagina 17, la articolul 19, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, o cerere de decizie referitoare la informațiile obligatorii, precum și orice documente justificative care o însoțesc, se prezintă fie autorităților vamale competente din statul membru în care este stabilit solicitantul, fie autorității vamale competente din statul membru în care urmează a se folosi informațiile în cauză.”,

se citește:

„(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, o cerere pentru obținerea unei decizii referitoare la informațiile obligatorii, precum și orice documente justificative care o însoțesc, se prezintă fie autorităților vamale competente din statul membru în care este stabilit solicitantul, fie autorității vamale competente din statul membru în care urmează a se folosi informațiile în cauză.”

La pagina 18, la articolul 23, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care un AEOS depune, în numele altei persoane care este, de asemenea, un AEOS, o declarație prealabilă la ieșire, sub forma unei declarații vamale sau a unei declarații de reexport, nu sunt necesare alte date decât cele menționate în respectivele declarații.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care un AEOS depune, pe seama altei persoane care este, de asemenea, un AEOS, o declarație prealabilă la ieșire, sub forma unei declarații vamale sau a unei declarații de reexport, nu sunt necesare alte date decât cele menționate în respectivele declarații.”

La pagina 18, la articolul 24, la alineatul (2) prima teză:

în loc de:

„În cazul în care un AEOS a depus o declarație sumară de intrare sau, în cazurile menționate la articolul 130 din cod, o declarație vamală sau o declarație de depozitare temporară sau în cazul în care un AEOS a depus o notificare și a dat acces la datele sale legate de declarația sumară de intrare în sistemul său informatizat, astfel cum se menționează la articolul 127 alineatul (8) din cod, biroul vamal de primă intrare menționat la articolul 127 alineatul (3) primul paragraf din cod, în cazul în care transportul a fost selecționat pentru un control fizic, notifică respectivul AEOS în acest sens.”,

se citește:

„În cazul în care un AEOS a depus o declarație sumară de intrare sau, în cazurile menționate la articolul 130 din cod, o declarație vamală sau o declarație de depozitare temporară sau în cazul în care un AEOS a depus o notificare și a dat acces la datele sale legate de declarația sumară de intrare în sistemul său informatizat, astfel cum se menționează la articolul 127 alineatul (8) din cod, biroul vamal de primă intrare menționat la articolul 127 alineatul (3) primul paragraf din cod, în cazul în care trimiterea a fost selecționată pentru un control fizic, notifică respectivul AEOS în acest sens.”

La pagina 18, la articolul 24, la alineatul (3) prima teză:

în loc de:

„În cazul în care un AEO depune o declarație de depozitare temporară sau o declarație vamală în conformitate cu articolul 171 din cod, biroul vamal competent pentru a primi respectiva declarație de depozitare temporară sau declarația vamală respectivă notifică AEO dacă transportul a fost selecționat pentru un control vamal.”,

se citește:

„În cazul în care un AEO depune o declarație de depozitare temporară sau o declarație vamală în conformitate cu articolul 171 din cod, biroul vamal de a cărui competență ține primirea respectivei declarații de depozitare temporară sau a declarației vamale respective notifică AEO dacă trimiterea a fost selecționată pentru un control vamal.”

La pagina 18, la articolul 24, la alineatul (4):

în loc de:

„(4)   În cazul în care transporturile declarate de un AEO au fost selectate pentru control fizic sau al documentelor, controalele respective se realizează cu prioritate.”,

se citește:

„(4)   În cazul în care trimiterile declarate de un AEO au fost selectate pentru control fizic sau al documentelor, controalele respective se realizează cu prioritate.”

La pagina 19, la articolul 25, al doilea paragraf:

în loc de:

„Cu toate acestea, autoritățile vamale efectuează cu prioritate procesarea, formalitățile și controalele pentru transporturile declarate de un AEOS.”,

se citește:

„Cu toate acestea, autoritățile vamale efectuează cu prioritate procesarea, formalitățile și controalele pentru trimiterile declarate de un AEOS.”

La pagina 21, la articolul 33, al treilea paragraf:

în loc de:

„În cazul mărfurilor care nu fac obiectul anexei 22-01, atunci când ultima prelucrare sau transformare se consideră a nu fi justificată din punct de vedere economic, se consideră că mărfurile au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, care a dus la fabricarea unui produs nou sau care a reprezentat un stadiu important de fabricație în țara sau în teritoriul din care provine cea mai mare parte a materialelor, stabilită în funcție de valoarea materialelor.”,

se citește:

„În cazul mărfurilor care nu fac obiectul anexei 22-01, atunci când ultima prelucrare sau transformare se consideră a nu fi justificată din punct de vedere economic, se consideră că mărfurile au fost supuse ultimei transformări sau prelucrări substanțiale, justificate economic, care a dus la fabricarea unui produs nou sau care a reprezentat un stadiu important de fabricație în țara sau în teritoriul din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită în funcție de valoarea materialelor.”

La pagina 21, la articolul 34, litera (c):

în loc de:

„(c)

schimbări de ambalaje și separări sau unificări de transporturi de mărfuri, simpla punere în sticle, cutii de metal, flacoane, saci, etuiuri, cutii, fixarea pe planșete, precum și toate celelalte operațiuni simple de ambalare.”,

se citește:

„(c)

schimbări de ambalaje și separări sau unificări de trimiteri de mărfuri, simpla punere în sticle, cutii de metal, flacoane, saci, etuiuri, cutii, fixarea pe cartoane, precum și toate celelalte operațiuni simple de ambalare.”

La pagina 23, la articolul 37, punctul 14, primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„«preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit franco fabrică pentru un produs fabricantului în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri de producție aferente, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat.

În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile de fabricare a produsului efectiv suportate în țara de producție, prețul franco fabrică reprezintă suma tuturor acestor costuri, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat;”,

se citește:

„«preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit franco fabrică pentru un produs fabricantului în întreprinderea căruia s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare, cu condiția ca prețul să includă valoarea tuturor materialelor utilizate și toate celelalte costuri de producție aferente, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi rambursate atunci când produsul obținut este exportat.

În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile de fabricare a produsului efectiv suportate în țara de producție, prețul franco fabrică reprezintă suma tuturor acestor costuri, minus toate taxele interne care sunt sau pot fi rambursate atunci când produsul obținut este exportat;”.

La pagina 24, la articolul 38, în titlul articolului:

în loc de:

Mijloace pentru solicitarea și eliberarea certificatelor de informații INF 4”,

se citește:

Mijloace de a depune o cerere pentru certificate de informații INF 4 și de eliberare a acestora”.

La pagina 24, la articolul 39, în titlul articolului:

în loc de:

Mijloace pentru solicitarea și eliberarea autorizațiilor de exportator autorizat”,

se citește:

Mijloace de a depune o cerere pentru autorizații de exportator autorizat și de eliberare a acestora”.

La pagina 24, la articolul 40, în titlul articolului:

în loc de:

Mijloace pentru solicitarea statutului de exportator înregistrat

se citește:

Mijloace de a depune o cerere pentru a obține statutul de exportator înregistrat”.

La pagina 25, la articolul 42, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Condițiile care trebuie îndeplinite pentru obținerea caracterului de produs originar stabilite la prezenta subsecțiune trebuie să fie îndeplinite în țara beneficiară în cauză.”,

se citește:

„(1)   Condițiile care trebuie îndeplinite pentru dobândirea caracterului de produs originar stabilite la prezenta subsecțiune trebuie să fie îndeplinite în țara beneficiară în cauză.”

La pagina 25, la articolul 43, în titlul articolului:

în loc de:

Nemanipularea”,

se citește:

Nonmanipularea”.

La pagina 25 la articolul 43, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Produsele declarate în vederea punerii în liberă circulație în Uniune sunt aceleași cu cele exportate din țara beneficiară din care se consideră că sunt originare. Ele nu au fost supuse niciunei modificări, transformări sau oricărei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării lor în stare bună sau a adăugării sau aplicării de marcaje, etichete, sigilii sau orice alte documente pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice, aplicabile în Uniune, înainte de a fi declarate în vederea punerii în liberă circulație.”,

se citește:

„(1)   Produsele declarate în vederea punerii în liberă circulație în Uniune sunt aceleași cu cele exportate din țara beneficiară din care se consideră că sunt originare. Ele nu au fost supuse niciunei modificări, transformări sau oricărei alte operațiuni în afara celor necesare păstrării lor în stare bună sau a adăugării sau aplicării de mărci, etichete, sigilii sau orice alte documente pentru a asigura respectarea cerințelor interne specifice, aplicabile în Uniune, înainte de a fi declarate în vederea punerii în liberă circulație.”

La pagina 25, la articolul 43, la alineatul (4):

în loc de:

„(4)   Este permisă divizarea transporturilor dacă este efectuată de către exportator sau sub răspunderea acestuia, cu condiția ca mărfurile în cauză să rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările de tranzit.”,

se citește:

„(4)   Este permisă divizarea trimiterilor dacă este efectuată de către exportator sau sub răspunderea acestuia, cu condiția ca mărfurile în cauză să rămână sub supraveghere vamală în țara sau țările de tranzit.”

La pagina 26, la articolul 44, la alineatul (2), litera (c) punctul (i):

în loc de:

„(i)

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de cetățeni ai țării beneficiare sau ai statelor membre sau”,

se citește:

„(i)

sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de resortisanți ai țării beneficiare sau ai statelor membre sau”.

La pagina 27, la articolul 44, la alineatul (2), litera (c) punctul (ii) a doua liniuță:

în loc de:

„—

care sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de țara beneficiară sau de statele membre ori de instituții publice sau de cetățeni ai țării beneficiare sau ai statelor membre.”,

se citește:

„—

care sunt deținute în proporție de cel puțin 50 % de țara beneficiară sau de statele membre ori de instituții publice sau de resortisanți ai țării beneficiare sau ai statelor membre.”

La pagina 28, la articolul 48, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

15 % din greutatea produsului, pentru produsele clasificate la capitolele 2 și 4 – 24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești prelucrate de la capitolul 16;”,

se citește:

„(a)

15 % din greutatea produsului, pentru produsele clasificate la capitolele 2 și 4 – 24 din Sistemul armonizat, altele decât produsele pescărești transformate de la capitolul 16;”.

La pagina 29, la articolul 48, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Aplicarea alineatului (1) nu autorizează depășirea procentajelor corespunzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în regulile stabilite în lista din anexa 22-03.”,

se citește:

„(2)   Aplicarea alineatului (1) nu permite depășirea procentajelor corespunzătoare conținutului maxim de materiale neoriginare specificate în regulile stabilite în lista din anexa 22-03.”

La pagina 29, la articolul 49, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Atunci când un transport constă într-un număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie luat în considerare separat atunci când se aplică dispozițiile prezentei subsecțiuni.”,

se citește:

„(2)   Atunci când o trimitere constă într-un număr de produse identice clasificate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, fiecare produs trebuie luat în considerare separat atunci când se aplică dispozițiile prezentei subsecțiuni.”

La pagina 31, la articolul 55, la alineatul (5) litera (b):

în loc de:

„(b)

țările care vor participa la cumulul regional și-au luat și au comunicat împreună Comisiei angajamentul:”,

se citește:

„(b)

țările care vor participa la cumulul regional și-au luat și au notificat împreună Comisiei angajamentul:”.

La pagina 37, la articolul 63, la alineatul (1) litera (b):

în loc de:

„(b)

în cazul în care un transport este compus dintr-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică fiecăruia dintre aceste produse, luate în considerare în mod individual.”,

se citește:

„(b)

în cazul în care o trimitere este compusă dintr-un anumit număr de produse identice încadrate la aceeași poziție din Sistemul armonizat, dispozițiile prezentei subsecțiuni se aplică fiecăruia dintre aceste produse, luate în considerare în mod individual.”

La pagina 38, la articolul 68, primul paragraf:

în loc de:

„Condițiile prevăzute în subsecțiunea 4 și în prezenta subsecțiune privind dobândirea statutului de produs originar trebuie îndeplinite în orice situație în țara beneficiară sau în teritoriul beneficiar ori în Uniune.”,

se citește:

„Condițiile prevăzute în subsecțiunea 4 și în prezenta subsecțiune privind dobândirea caracterului de produs originar trebuie îndeplinite în orice situație în țara beneficiară sau în teritoriul beneficiar ori în Uniune.”

La pagina 38, la articolul 69, la alineatul (1) litera (b):

în loc de:

„(b)

produse constituind o singură expediere transportate prin teritoriul altor țări decât țara beneficiară sau teritoriul beneficiar ori Uniunea, cu transbordare sau antrepozitare temporară, dacă este cazul, în țările respective, cu condiția ca produsele să fi rămas sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare și să nu fi suferit alte operațiuni decât descărcarea, reîncărcarea sau altă operațiune menită să le păstreze în bună stare;”,

se citește:

„(b)

produse constituind o singură trimitere transportate prin teritoriul altor țări decât țara beneficiară sau teritoriul beneficiar ori Uniunea, cu transbordare sau antrepozitare temporară, dacă este cazul, în țările respective, cu condiția ca produsele să fi rămas sub supravegherea autorităților vamale din țara de tranzit sau de antrepozitare și să nu fi suferit alte operațiuni decât descărcarea, reîncărcarea sau altă operațiune menită să le păstreze în bună stare;”.

La pagina 39, la articolul 71, la alineatul (2) litera (b):

în loc de:

„(b)

utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea și care va facilita controalele vamale prin audit. Sistemul contabil trebuie să mențină o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”,

se citește:

„(b)

utilizează un sistem contabil care să fie compatibil cu principiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea și care va facilita controalele vamale prin audit. Sistemul contabil trebuie să mențină o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”.

La pagina 39, la articolul 71, la alineatul (2), litera (c):

în loc de:

„(c)

dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control intern care permite detectarea tranzacțiilor ilegale sau defectuoase.”,

se citește:

„(c)

dispune de o organizare administrativă care corespunde tipului și dimensiunii întreprinderii și care este adaptată la gestionarea fluxului de mărfuri, precum și de un sistem de control intern care permite detectarea tranzacțiilor ilegale sau neregulamentare.”

La pagina 40, la articolul 72, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   În cazul menționat la alineatul (2) litera (a), cantitatea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă considerate a fi prezente în produsele transformate pentru care ia naștere o datorie vamală se determină prin aplicarea procentului pe care produsele transformate pentru care se contractează o datorie vamală îl constituie din cantitatea totală de produse transformate rezultate din operațiunea de transformare la cantitatea totală a mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă.”,

se citește:

„(3)   În cazul menționat la alineatul (2) litera (a), cantitatea mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă considerate a fi prezente în produsele transformate pentru care ia naștere o datorie vamală se determină prin aplicarea procentului pe care produsele transformate pentru care ia naștere o datorie vamală îl constituie din cantitatea totală de produse transformate rezultate din operațiunea de transformare la cantitatea totală a mărfurilor plasate sub regimul de perfecționare activă.”

La pagina 41, la articolul 74, la alineatul unic:

în loc de:

„În sensul aplicării articolului 86 alineatul (3) din cod, în cazul în care, la momentul acceptării declarației vamale pentru plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, mărfurile importate îndeplinesc condițiile pentru a se încadra în tratamentul tarifar preferențial la contingentele sau plafoanele tarifare, respectivele mărfuri sunt eligibile pentru orice tratament tarifar preferențial prevăzut în privința unor mărfuri identice la momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație.”,

se citește:

„În sensul aplicării articolului 86 alineatul (3) din cod, în cazul în care, la momentul acceptării declarației vamale pentru plasarea mărfurilor sub regimul de perfecționare activă, mărfurile importate îndeplinesc condițiile pentru a beneficia de un tratament tarifar preferențial în cadrul contingentelor sau plafoanelor tarifare, respectivele mărfuri pot beneficia de orice tratament tarifar preferențial prevăzut pentru mărfuri identice la momentul acceptării declarației de punere în liberă circulație.”

La pagina 41, la articolul 75, la alineatul unic:

în loc de:

„În cazul în care o anumită taxă la import trebuie să se aplice în ceea ce privește produsele transformate care rezultă din regimul de perfecționare pasivă sau produsele înlocuitoare, cuantumul taxelor la import se calculează pe baza valorii în vamă a produselor transformate în momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație, minus valoarea statistică a mărfurilor de export temporar corespunzătoare la momentul în care au fost plasate sub regimul de perfecționare pasivă, înmulțit cu cuantumul taxelor la import aplicabile produselor transformate sau produselor de înlocuire, împărțit la valoarea în vamă a produselor transformate sau a produselor de înlocuire.”,

se citește:

„În cazul în care trebuie să se aplice taxe la import specifice în ceea ce privește produsele transformate care rezultă din regimul de perfecționare pasivă sau produsele de înlocuire, cuantumul taxelor la import se calculează pe baza valorii în vamă a produselor transformate în momentul acceptării declarației vamale de punere în liberă circulație, minus valoarea statistică a mărfurilor de export temporar corespunzătoare la momentul în care au fost plasate sub regimul de perfecționare pasivă, înmulțit cu cuantumul taxelor la import aplicabile produselor transformate sau produselor de înlocuire, împărțit la valoarea în vamă a produselor transformate sau a produselor de înlocuire.”

La pagina 42, la articolul 76, la alineatul unic, litera (c):

în loc de:

„(c)

nu a fost necesară o examinare a condițiilor economice, în conformitate cu articolul 166.”,

se citește:

„(c)

nu a fost necesară o verificare a condițiilor economice, în conformitate cu articolul 166.”

La pagina 42, la articolul 78, la alineatul unic:

în loc de:

„Pentru mărfurile plasate sub regim de tranzit în conformitate cu Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, inclusiv eventualele modificări ulterioare, (Convenția TIR), termenul prevăzut la articolul 87 alineatul (2) din cod este de șapte luni începând cu ultima dată la care mărfurile ar fi trebuit prezentate la biroul vamal de destinație sau de ieșire.”,

se citește:

„Pentru mărfurile plasate sub regim de tranzit în conformitate cu Convenția vamală privind transportul internațional de mărfuri sub acoperirea carnetelor TIR, inclusiv eventualele modificări ulterioare, (Convenția TIR), termenul prevăzut la articolul 87 alineatul (2) din cod este de șapte luni începând cu termenul la care mărfurile ar fi trebuit prezentate la biroul vamal de destinație sau de ieșire.”

La pagina 43, la articolul 80, la alineatul unic, la literele (a)-(d):

în loc de:

„(a)

termenul prevăzut pentru încheierea regimului special;

(b)

termenul prevăzut pentru încheierea supravegherii vamale a mărfurilor cu destinație finală;

(c)

termenul prevăzut pentru încheierea regimului de depozitare temporară;

(d)

termenul prevăzut pentru încheierea circulației mărfurilor plasate sub regim de antrepozit vamal între diferite locuri de pe teritoriul vamal al Uniunii în care regimul nu a fost încheiat.”,

se citește:

„(a)

perioada prevăzută pentru descărcarea regimului special;

(b)

perioada prevăzută pentru încheierea supravegherii vamale a mărfurilor cu destinație finală;

(c)

perioada prevăzută pentru încheierea regimului de depozitare temporară;

(d)

perioada prevăzută pentru încheierea circulației mărfurilor plasate sub regim de antrepozit vamal între diferite locuri de pe teritoriul vamal al Uniunii în care regimul nu a fost descărcat.”

La pagina 43, la articolul 81, la alineatul unic, litera (a):

în loc de:

„(a)

în cazul în care declarația vamală poate fi făcută verbal sau prin orice altă acțiune menționată la articolul 141;”,

se citește:

„(a)

în cazul în care declarația vamală poate fi făcută verbal sau prin orice alt act menționat la articolul 141;”.

La pagina 44, la articolul 84, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”,

se citește:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”.

La pagina 45, la articolul 84, la alineatul (2), litera (a):

în loc de:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”,

se citește:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”.

La pagina 45, la articolul 84, la alineatul (3), litera (a):

în loc de:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general admise, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”,

se citește:

„(a)

solicitantul deține un sistem contabil care este compatibil cu principiile contabile general acceptate, aplicate în statul membru unde se ține contabilitatea, permite controalele vamale prin audit și păstrează o evidență istorică a datelor, care oferă o pistă de audit din momentul în care datele sunt introduse în dosar;”.

La pagina 46, la articolul 84, la alineatul (3), litera (h):

în loc de:

„(h)

solicitantul a luat măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemul informatic împotriva oricărei intruziuni neagreate și pentru a-și securiza documentația;”.

se citește:

„(h)

solicitantul a luat măsuri adecvate de securitate pentru a-și proteja sistemul informatic împotriva oricărei intruziuni neautorizate și pentru a-și securiza documentația;”.

La pagina 47, la articolul 86, în titlul articolului:

în loc de:

Cerere de plată adresată unei asociații garante pentru mărfuri care fac obiectul unui carnet ATA și notificarea neîncheierii carnetelor CPD adresată unei asociații garante în temeiul procedurii prevăzute în Convenția ATA sau în Convenția de la Istanbul”,

se citește:

Cererea de plată adresată unei asociații garante pentru mărfuri care fac obiectul unui carnet ATA și notificarea nedescărcării carnetelor CPD adresată unei asociații garante în cadrul regimului, în temeiul Convenției ATA sau al Convenției de la Istanbul”.

La pagina 47, la articolul 86, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   În caz de nerespectare a uneia dintre obligațiile care decurg dintr-un carnet ATA sau CPD, autoritățile vamale regularizează documentele de admitere temporară (cerere de plată adresată unei asociații garante, respectiv notificarea neîncheierii), în conformitate cu articolele 9, 10 și 11 din anexa A la Convenția de la Istanbul sau, dacă este cazul, în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din Convenția ATA.”,

se citește:

„(1)   În caz de nerespectare a uneia dintre obligațiile care decurg dintr-un carnet ATA sau CPD, autoritățile vamale regularizează documentele de admitere temporară (cerere de plată adresată unei asociații garante, respectiv notificarea nedescărcării), în conformitate cu articolele 9, 10 și 11 din anexa A la Convenția de la Istanbul sau, dacă este cazul, în conformitate cu articolele 7, 8 și 9 din Convenția ATA.”

La pagina 47, la articolul 86, la alineatele (4) și (5):

în loc de:

„(4)   Cerințele comune în materie de date pentru notificarea neîncheierii carnetelor CPD menționată la alineatul (1) sunt prezentate în anexa 33-02.

(5)   În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod, cererea de plată adresată unei asociații garante și notificarea neîncheierii carnetelor CPD pot fi trimise asociațiilor garante relevante prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.”,

se citește:

„(4)   Cerințele comune în materie de date pentru notificarea nedescărcării carnetelor CPD menționată la alineatul (1) sunt prezentate în anexa 33-02.

(5)   În conformitate cu articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod, cererea de plată adresată unei asociații garante și notificarea nedescărcării carnetelor CPD pot fi trimise asociațiilor garante relevante prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.”

La pagina 50, la articolul 98, la alineatul (1), prima teză:

în loc de:

„Statul membru notifică persoana în cauză cu privire la intenția sa de a transmite dosarul Comisiei înainte de a proceda la transmitere și îi oferă persoanei în cauză un termen de 30 de zile pentru a semna o declarație care să certifice că a luat cunoștință de dosar și prin care să ateste că nu are nimic de adăugat sau să adauge toate informațiile suplimentare pe care consideră că trebuie să le includă.”,

se citește:

„Statul membru îi notifică persoanei în cauză intenția sa de a transmite dosarul Comisiei înainte de a proceda la transmitere și îi oferă persoanei în cauză un termen de 30 de zile pentru a semna o declarație care să certifice că a luat cunoștință de dosar și prin care să ateste că nu are nimic de adăugat sau să adauge toate informațiile suplimentare pe care consideră că trebuie să le includă.”

La pagina 51, la articolul 100, la alineatul (2), a doua teză:

în loc de:

„Comisia informează persoana interesată în legătură cu prelungirea.”,

se citește:

„Comisia îi notifică persoanei interesate prelungirea.”

La pagina 51, la articolul 100, la alineatul (3), a treia teză:

în loc de:

„Comisia informează statul membru și persoana interesată de cazul respectiv cu privire la data la care încep investigațiile și la data încheierii acestor investigații.”,

se citește:

„Comisia notifică statului membru și persoanei interesate de cazul respectiv data la care încep investigațiile și data încheierii acestor investigații.”

La pagina 52, la articolul 101, la alineatul (2), al doilea paragraf:

în loc de:

„Statul membru în care se află autoritatea vamală competentă să ia decizia informează Comisia în consecință, comunicându-i o copie a deciziei în cauză.”,

se citește:

„Statul membru în care se află autoritatea vamală competentă să ia decizia informează Comisia în consecință, trimițându-i o copie a deciziei în cauză.”

La pagina 52, la articolul 103, la alineatul unic, litera (d):

în loc de:

„(d)

în cazul mărfurilor plasate sub un alt regim special decât cel de tranzit și de zone libere sau în cazul mărfurilor aflate în depozitare temporară, dacă a fost comisă o eroare referitoare la informațiile din declarația vamală de încheiere a regimului sau a depozitării temporare, cu condiția ca eroarea să nu aibă niciun impact asupra descărcării regimului sau a încheierii depozitării temporare;”,

se citește:

„(d)

în cazul mărfurilor plasate sub un alt regim special decât cel de tranzit și de zone libere sau în cazul mărfurilor aflate în depozitare temporară, dacă a fost comisă o eroare referitoare la informațiile din declarația vamală de descărcare a regimului sau a depozitării temporare, cu condiția ca eroarea să nu aibă niciun impact asupra descărcării regimului sau a încheierii depozitării temporare;”.

La pagina 53, la articolul 104, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Depunerea unei declarații sumare de intrare nu se aplică în ceea ce privește următoarele mărfuri:”,

se citește:

„(1)   Se face derogare de la depunerea unei declarații sumare de intrare pentru următoarele mărfuri:”.

La pagina 53, la articolul 104, la alineatul (1), litera (j) punctul (iii):

în loc de:

„(iii)

mărfurile utilizate sau consumate pe instalațiile offshore;”,

se citește:

„(iii)

proviziile utilizate sau consumate pe instalațiile offshore;”.

La pagina 53, la articolul 104, la alineatul (1), litera (j) punctul (iv):

în loc de:

„(iv)

deșeurile nepericuloase provenind de pe respectivele instalații offshore;”,

se citește:

„(iv)

deșeurile nepericuloase provenind de la respectivele instalații offshore;”.

La pagina 54, la articolul 104, la alineatul (1), litera (l):

în loc de:

„(l)

următoarele mărfuri la bordul navelor și aeronavelor:”,

se citește:

„(l)

următoarele mărfuri aflate la bordul navelor și aeronavelor:”.

La pagina 54, la articolul 104, la alineatul (1), litera (o):

în loc de:

„(o)

navele și mărfurile care se află la bordul acestora, care intră în apele teritoriale ale unui stat membru cu unicul scop de a lua la bord mărfuri fără a se conecta la oricare dintre instalațiile portuare;”,

se citește:

„(o)

navele și mărfurile care se află la bordul acestora, care intră în apele teritoriale ale unui stat membru cu unicul scop de a lua la bord provizii fără a se conecta la oricare dintre instalațiile portuare;”.

La pagina 54, la articolul 104, la alineatul (2), în al treilea paragraf:

în loc de:

„Până la 31 decembrie 2020, Comisia revizuiește situația mărfurilor din trimiterile poștale conform prezentului alineat pentru a face adaptările care se vor dovedi necesare ținând seama de utilizarea mijloacelor electronice de către operatorii poștali care se ocupă de transportul de mărfuri.”,

se citește:

„Până la 31 decembrie 2020, Comisia revizuiește situația mărfurilor din trimiterile poștale conform prezentului alineat pentru a face adaptările care se vor dovedi necesare ținând seama de utilizarea mijloacelor electronice de către operatorii poștali pentru circulația mărfurilor.”

La pagina 55, la articolul 105, la alineatul unic, litera (d):

în loc de:

„(d)

pentru deplasări, altele decât cele cărora li se aplică litera (c), între un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii și departamentele franceze de peste mări, Azore, Madeira sau Insulele Canare, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de douăzeci și patru de ore, cu cel puțin două ore înainte de sosirea în primul port situat pe teritoriul vamal al Uniunii.”,

se citește:

„(d)

pentru mișcări, altele decât cele cărora li se aplică litera (c), între un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii și departamentele franceze de peste mări, Azore, Madeira sau Insulele Canare, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de douăzeci și patru de ore, cu cel puțin două ore înainte de sosirea în primul port situat pe teritoriul vamal al Uniunii.”

La pagina 55, la articolul 106, la alineatul (1), al doilea paragraf:

în loc de:

„Declarația sumară de intrare, completată cu setul minim de date, se depune cel târziu înainte ca mărfurile să fie încărcate pe aeronava cu care urmează să fie aduse pe teritoriul vamal al Uniunii.”,

se citește:

„Declarația sumară de intrare, completată cu setul minim de date, se depune cel târziu înainte ca mărfurile să fie încărcate pe aeronava cu care urmează să fie introduse pe teritoriul vamal al Uniunii.”

La pagina 55, la articolul 107, la alineatul unic:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe cale feroviară, declarația sumară de intrare se depune în următoarele termene:”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii pe calea ferată, declarația sumară de intrare se depune în următoarele termene:”.

La pagina 57, la articolul 115, în titlul articolului:

în loc de:

Aprobarea unui spațiu pentru prezentarea mărfurilor în vamă și de depozitare temporară”,

se citește:

Aprobarea unui spațiu pentru prezentarea mărfurilor în vamă și depozitarea temporară”.

La pagina 57, la articolul 115, la alineatul (1), în primul paragraf:

în loc de:

„(1)   Se poate autoriza un alt spațiu decât biroul vamal competent pentru prezentarea mărfurilor în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:”,

se citește:

„(1)   Se poate aproba un alt spațiu pentru prezentarea mărfurilor decât biroul vamal competent, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:”.

La pagina 57, la articolul 115, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Un alt loc decât un spațiu de depozitare temporară se poate autoriza pentru depozitarea temporară a mărfurilor în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:”,

se citește:

„(2)   Se poate aproba un alt loc decât un spațiu de depozitare temporară pentru depozitarea temporară a mărfurilor în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții:”.

La pagina 57, la articolul 115, la alineatul (2), litera (a):

în loc de:

„(a)

sunt îndeplinite dispozițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117;”,

se citește:

„(a)

sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 148 alineatele (2) și (3) din cod și la articolul 117;”.

La pagina 57, la articolul 116, la alineatul (1), litera (d):

în loc de:

„(d)

amplasarea mărfurilor și datele legate de orice circulație a mărfurilor;”,

se citește:

„(d)

localizarea mărfurilor și datele legate de orice mutare a mărfurilor;”.

La pagina 58, la articolul 116, la alineatul (1), litera (g):

în loc de:

„(g)

în ceea ce privește circulația mărfurilor depozitate temporar între spațiile de depozitare temporară aflate în state membre diferite, datele cu privire la sosirea mărfurilor în spațiile de depozitare temporară de destinație.”,

se citește:

„(g)

în ceea ce privește mutarea mărfurilor depozitate temporar între spațiile de depozitare temporară aflate în state membre diferite, datele cu privire la sosirea mărfurilor în spațiile de depozitare temporară de destinație.”

La pagina 58, la articolul 116, la alineatul (2), a doua teză:

în loc de:

„Cu toate acestea, această dispensă nu se aplică în cazul circulației mărfurilor între spațiile de depozitare temporară.”,

se citește:

„Cu toate acestea, această derogare nu se aplică în cazul mutării mărfurilor între spațiile de depozitare temporară.”

La pagina 58, la articolul 118:

în loc de:

„Articolul 118

Alte cazuri de circulație a mărfurilor depozitate temporar

[Articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod]

În conformitate cu articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod, autoritățile vamale pot autoriza circulația mărfurilor depozitate temporar între diferitele spații de depozitare temporară reglementate de diferite autorizații de exploatare a spațiilor de depozitare temporară, cu condiția ca titularii autorizațiilor respective să fie AEOC.”,

se citește:

„Articolul 118

Alte cazuri de mutare a mărfurilor depozitate temporar

[Articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod]

În conformitate cu articolul 148 alineatul (5) litera (c) din cod, autoritățile vamale pot autoriza mutarea mărfurilor depozitate temporar între diferite spații de depozitare temporară care fac obiectul diferitor autorizații de exploatare a spațiilor de depozitare temporară, cu condiția ca titularii autorizațiilor respective să fie AEOC.”

La pagina 59, la articolul 119, la alineatul (2), litera (c):

în loc de:

„(c)

în cazul în care mărfurile sunt transportate pe cale feroviară și au fost transportate printr-o țară terță care este parte contractantă la Convenția privind un regim de tranzit comun pe baza unui document de transport unic emis într-un stat membru, iar această posibilitate este prevăzută de un acord internațional.”,

se citește:

„(c)

în cazul în care mărfurile sunt transportate pe calea ferată și au fost transportate printr-o țară terță care este parte contractantă la Convenția privind un regim de tranzit comun pe baza unui document de transport unic emis într-un stat membru, iar această posibilitate este prevăzută de un acord internațional.”

La pagina 59, la articolul 119, la alineatul (3), litera (c):

în loc de:

„(c)

mărfuri care au fost aduse de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii traversând un teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii și au fost transbordate în afara teritoriului vamal al Uniunii într-un mijloc de transport altul decât cel pe care au fost încărcate inițial pe baza unui document de transport nou emis de însoțire a încărcăturii din teritoriul din afara teritoriului vamal al Uniunii, cu condiția ca noul document să fie însoțit de o copie a documentului de transport unic original;”,

se citește:

„(c)

mărfuri care au fost aduse de la un punct la altul al teritoriului vamal al Uniunii traversând un teritoriu din afara teritoriului vamal al Uniunii și au fost transbordate în afara teritoriului vamal al Uniunii într-un mijloc de transport altul decât cel pe care au fost încărcate inițial pe baza unui document de transport nou eliberat ce acoperă transportul din teritoriul din afara teritoriului vamal al Uniunii, cu condiția ca noul document să fie însoțit de o copie a documentului de transport unic original;”.

La pagina 60, la articolul 121, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Compania de transport maritim autorizată să instituie servicii de transport maritim regulat în sensul articolului 119 alineatul (2) litera (b) informează autoritatea vamală responsabilă cu luarea deciziei cu privire la orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), precum și cu privire la data și ora la care această modificare intră în vigoare.”,

se citește:

„(3)   Compania de transport maritim autorizată să instituie servicii de transport maritim regulat în sensul articolului 119 alineatul (2) litera (b) notifică autorității vamale competente să ia decizia orice modificare a informațiilor menționate la alineatul (1) literele (a), (b) și (c), precum și data și ora la care această modificare intră în vigoare.”

La pagina 61, la articolul 124, litera (c):

în loc de:

„(c)

alte mijloace autorizate de autoritatea vamală care primește informațiile.”,

se citește:

„(c)

alte mijloace permise de autoritatea vamală care primește informațiile.”

La pagina 61, la articolul 125:

în loc de:

„Articolul 125

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru călători care nu sunt operatori economici

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

Un călător care nu este operator economic poate depune o cerere în scris pentru o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale.”,

se citește:

„Articolul 125

Dovada statutului vamal de mărfuri unionale pentru călători, alții decât operatorii economici

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

Un călător, altul decât un operator economic, poate depune o cerere pe suport de hârtie pentru o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale.”

La pagina 62, la articolul 126, la alineatul (2), primul paragraf:

în loc de:

„Factura sau documentul de transport menționat la alineatul (1) cuprinde cel puțin numele și adresa completă ale expeditorului sau ale persoanei interesate atunci când nu există un expeditor, biroul vamal competent, numărul de colete și natura lor, marcajele și numerele de referință ale acestora, descrierea mărfurilor, precum și greutatea brută a mărfurilor (kg), valoarea mărfurilor și, dacă este cazul, numerele containerelor.”,

se citește:

„Factura sau documentul de transport menționat la alineatul (1) cuprinde cel puțin numele și adresa completă ale expeditorului sau ale persoanei interesate atunci când nu există un expeditor, biroul vamal competent, numărul de colete și natura lor, mărcile și numerele de referință ale acestora, descrierea mărfurilor, precum și greutatea brută a mărfurilor (kg), valoarea mărfurilor și, dacă este cazul, numerele containerelor.”

La pagina 63, la articolul 129, litera (c):

în loc de:

„(c)

cu nava fabrică a Uniunii care prelucrat produsele a ca urmare a transbordării produselor de pe nava menționată la litera (a);”,

se citește:

„(c)

cu nava fabrică a Uniunii care a transformat produsele a ca urmare a transbordării produselor de pe nava menționată la litera (a);”.

La pagina 63, la articolul 130, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În caz de transbordare a produselor și mărfurilor menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe o navă de pescuit a Uniunii sau pe o navă fabrică a Uniunii (navă receptoare), jurnalul de pescuit sau declarația de transbordare a navei de pescuit a Uniunii sau a navei-fabrică a Uniunii de pe care sunt transbordate produsele și mărfurile includ, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1), numele, statul de pavilion, numărul de înregistrare și numele complet al căpitanului navei receptoare pe care au fost transbordate produsele și mărfurile.

Jurnalul de pescuit sau declarația de transbordare a navei receptoare cuprind, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), numele, statul de pavilion, numărul de înregistrare și numele complet al comandantului navei de pescuit a Uniunii sau a navei fabrică a Uniunii de pe care au fost transbordate produsele sau mărfurile.”,

se citește:

„(2)   În caz de transbordare a produselor și mărfurilor menționate la articolul 119 alineatul (1) literele (d) și (e) pe o navă de pescuit a Uniunii sau pe o navă fabrică a Uniunii (navă receptoare), jurnalul de pescuit sau declarația de transbordare a navei de pescuit a Uniunii sau a navei-fabrică a Uniunii de pe care sunt transbordate produsele și mărfurile includ, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1), numele, statul de pavilion, numărul de înmatriculare și numele complet al căpitanului navei receptoare pe care au fost transbordate produsele și mărfurile.

Jurnalul de pescuit sau declarația de transbordare a navei receptoare cuprind, în plus față de informațiile menționate la alineatul (1) literele (b) și (c), numele, statul de pavilion, numărul de înmatriculare și numele complet al comandantului navei de pescuit a Uniunii sau a navei fabrică a Uniunii de pe care au fost transbordate produsele sau mărfurile.”

La pagina 67, la articolul 138, litera (f):

în loc de:

„(f)

mărfurile aflate într-un transport poștal, care beneficiază de scutirea de taxe la import în conformitate cu articolele 23-27 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009.”,

se citește:

„(f)

mărfurile dintr-o trimitere poștală, care beneficiază de scutirea de taxe la import în conformitate cu articolele 23-27 din Regulamentul (CE) nr. 1186/2009.”

La pagina 67, la articolul 141, în titlul articolului:

în loc de:

Acțiuni considerate a reprezenta o declarație vamală”,

se citește:

Acte considerate a reprezenta o declarație vamală”.

La pagina 68, la articolul 142, la alineatul unic, litera (c):

în loc de:

„(c)

mărfurile care fac obiectul unor interdicții sau restricții;”,

se citește:

„(c)

mărfurile care fac obiectul unor prohibiții sau restricții;”.

La pagina 68, la articolul 144, litera (b):

în loc de:

„(b)

nu s-a formulat nicio cerere de rambursare sau de remitere în legătură cu acestea;”,

se citește:

„(b)

nu s-a depus nicio cerere de rambursare sau de remitere în legătură cu acestea;”.

La pagina 68, la articolul 144, la litera (c):

în loc de:

„(c)

nu sunt supuse unor interdicții sau restricții.”,

se citește:

„(c)

nu sunt supuse unor prohibiții sau restricții.”

La pagina 69, la articolul 145, în titlul articolului:

în loc de:

Condițiile de autorizare a utilizării sistematice de declarații vamale simplificate”,

se citește:

Condițiile de autorizare a utilizării regulate de declarații vamale simplificate”.

La pagina 69, la articolul 145, la alineatul (1), litera (d):

în loc de:

„(d)

după caz, solicitantul a pus în aplicare proceduri satisfăcătoare de gestionare a licențelor de import și export legate de interdicții și restricții, inclusiv măsuri pentru a deosebi mărfurile care fac obiectul unor interdicții sau restricții de alte mărfuri, cu scopul de a asigura respectarea acestor interdicții și restricții.”,

se citește:

„(d)

după caz, solicitantul a pus în aplicare proceduri satisfăcătoare de gestionare a licențelor de import și export legate de prohibiții și restricții, inclusiv măsuri pentru a deosebi mărfurile care fac obiectul unor prohibiții sau restricții de alte mărfuri, cu scopul de a asigura respectarea acestor prohibiții și restricții.”

La pagina 69, la articolul 146, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   În cazul în care autoritățile vamale urmează să înregistreze în conturi cuantumul taxelor la import sau la export de plată în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf din cod, declarația suplimentară menționată la articolul 167 alineatul (1) primul paragraf din cod trebuie depusă în termen de 10 de zile de la acordarea liberului de vamă pentru mărfuri.”,

se citește:

„(1)   În cazul în care autoritățile vamale urmează să înregistreze în evidențele contabile cuantumul taxelor la import sau la export de plătit în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf din cod, declarația suplimentară menționată la articolul 167 alineatul (1) primul paragraf din cod trebuie depusă în termen de 10 de zile de la acordarea liberului de vamă pentru mărfuri.”

La pagina 69, la articolul 146, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care o înregistrare în conturi are loc în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) paragraful al doilea din cod, iar declarația suplimentară este de natură generală, periodică sau recapitulativă, perioada de timp acoperită de declarația suplimentară nu depășește o lună calendaristică.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care o înregistrare în evidențele contabile are loc în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) paragraful al doilea din cod, iar declarația suplimentară este de natură generală, periodică sau recapitulativă, perioada de timp acoperită de declarația suplimentară nu depășește o lună calendaristică.”

La pagina 71, la articolul 148, la alineatul (4), litera (b):

în loc de:

„(b)

în cazul în care mărfurile unionale au fost declarate în mod eronat pentru un regim vamal care se aplică mărfurilor neunionale și statutul lor vamal de mărfuri unionale a fost demonstrat ulterior prin intermediul unui document T2L sau T2LF sau al unui manifest vamal privind mărfurile;”,

se citește:

„(b)

în cazul în care mărfurile unionale au fost declarate în mod eronat pentru un regim vamal care se aplică mărfurilor neunionale și statutul lor vamal de mărfuri unionale a fost demonstrat ulterior prin intermediul unui document T2L sau T2LF sau al unui manifest vamal al mărfurilor;”.

La pagina 71, la articolul 148, la alineatul (5):

în loc de:

„(5)   O declarație vamală, în cazul mărfurilor care fac obiectul taxelor de export, unei cereri de rambursare a taxelor de import, de restituire sau plății altor sume la export sau altor măsuri speciale la export, nu poate fi invalidată în conformitate cu alineatul (4) litera (a), numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:”,

se citește:

„(5)   O declarație vamală, în cazul mărfurilor care fac obiectul taxelor de export, unei cereri de rambursare a taxelor de import, de restituire sau plății altor cuantumuri la export sau altor măsuri speciale la export, nu poate fi invalidată în conformitate cu alineatul (4) litera (a), numai dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:”.

La pagina 71, la articolul 148, la alineatul (5), litera (c):

în loc de:

„(c)

declarantul furnizează biroului vamal de export dovada că restituirile și celelalte sume sau avantaje financiare acordate la export pentru mărfurile în cauză au fost rambursate sau că autoritățile competente au luat măsurile necesare pentru a se asigura că acestea nu se plătesc;”,

se citește:

„(c)

declarantul furnizează biroului vamal de export dovada că restituirile și celelalte cuantumuri sau avantaje financiare acordate la export pentru mărfurile în cauză au fost rambursate sau că autoritățile competente au luat măsurile necesare pentru a se asigura că acestea nu se plătesc;”.

La pagina 73, la articolul 150, la alineatul (6):

în loc de:

„(6)   Nu se acordă o autorizație pentru înscrierea în evidențele declarantului în cazul în care cererea se referă la o procedură pentru care este necesar un mod standardizat de schimb de informații între autoritățile vamale în conformitate cu articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile vamale aprobă utilizarea altor mijloace pentru schimbul electronic de informații.”,

se citește:

„(6)   Nu se acordă o autorizație pentru înscrierea în evidențele declarantului în cazul în care cererea se referă la un regim pentru care este necesar un schimb standardizat de informații între autoritățile vamale în conformitate cu articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile vamale aprobă utilizarea altor mijloace pentru schimbul electronic de informații.”

La pagina 73, la articolul 152, la alineatul unic:

în loc de:

„Titularii de autorizații pentru autoevaluare pot fi autorizați să efectueze, sub supraveghere vamală, controale privind respectarea interdicțiilor și restricțiilor, astfel cum se specifică în autorizație.”,

se citește:

„Titularii de autorizații pentru autoevaluare pot fi autorizați să efectueze, sub supraveghere vamală, controale privind respectarea prohibițiilor și restricțiilor, astfel cum se specifică în autorizație.”

La pagina 75, la articolul 159, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

restituirile sau alte sume achitate în cadrul acestor măsuri au fost rambursate, au fost luate măsurile necesare de către autoritățile competente pentru a reține sumele care trebuie plătite în temeiul măsurilor pentru mărfurile în cauză sau celelalte avantaje financiare acordate au fost anulate;”,

se citește:

„(a)

restituirile sau alte cuantumuri achitate în cadrul acestor măsuri au fost rambursate, au fost luate măsurile necesare de către autoritățile competente pentru a reține sumele care trebuie plătite în temeiul măsurilor pentru mărfurile în cauză sau celelalte avantaje financiare acordate au fost anulate;”.

La pagina 75, la articolul 159, la alineatul (1), litera (b), punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

sunt returnate de către destinatar ca fiind defecte sau de natură necontractuală;”,

se citește:

„(ii)

sunt returnate de către destinatar ca fiind defecte sau neconforme cu contractul;”.

La pagina 76, la articolul 163, la alineatul (1), literele (a) și (b):

în loc de:

„(a)

în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de admitere temporară, cu excepția cazului în care autoritățile vamale solicită constituirea unei cereri oficiale în cazurile care intră sub incidența articolului 236 litera (b);

(b)

în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de destinație finală și solicitantul are intenția să dea mărfurilor în întregime destinația finală precizată;”,

se citește:

„(a)

în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de admitere temporară, cu excepția cazului în care autoritățile vamale solicită constituirea unei cereri formale în cazurile care intră sub incidența articolului 236 litera (b);

(b)

în cazul în care mărfurile urmează să fie plasate sub regimul de destinație finală și solicitantul are intenția să dea mărfurilor în întregime destinația finală prevăzută;”.

La pagina 77, la articolul 163, la alineatul (2), litera (f):

în loc de:

„(f)

în cazul în care autoritatea vamală competentă informează declarantul că examinarea condițiilor economice este necesară în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod;”,

se citește:

„(f)

în cazul în care autoritatea vamală competentă informează declarantul că verificarea condițiilor economice este necesară în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod;”.

La pagina 78, în titlul VII, în capitolul 1, în secțiunea 2, în titlul secțiunii:

în loc de:

Luarea unei decizii cu privire la cererea de autorizare”,

se citește:

Luarea unei decizii cu privire la cerere”.

La pagina 78, la articolul 166, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

în cazul în care calculul cuantumului taxei la import este efectuat în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, se dovedește că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune riscă să fie afectate în mod negativ, iar această situație nu este reglementată de articolul 167 alineatul (1) literele (a) – (f);”,

se citește:

„(a)

în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import este efectuat în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, există dovezi că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune riscă să fie afectate în mod negativ, iar această situație nu este reglementată de articolul 167 alineatul (1) literele (a) – (f);”.

La pagina 78, la articolul 166, la alineatul (1), litera (b):

în loc de:

„(b)

în cazul în care calculul cuantumului taxei la import se face în conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, iar această situație nu este reglementată de articolul 167 alineatul (1) literele (h), (i), (m), (p) sau (s);”,

se citește:

„(b)

în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import se face în conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, iar această situație nu este reglementată de articolul 167 alineatul (1) literele (h), (i), (m), (p) sau (s);”.

La pagina 78, la articolul 166, la alineatul (1), litera (c):

în loc de:

„(c)

în cazul în care calculul cuantumului taxei la import se face în conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă nu ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, există dovezi că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune ar fi, probabil, afectate în mod negativ; iar această situație nu este reglementată prin articolul 167 alineatul (1) literele (g) – (s).”,

se citește:

„(c)

în cazul în care calculul cuantumului taxelor la import se face în conformitate cu articolul 85 din cod, mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă nu ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, al unei taxe antidumping provizorii sau definitive, al unei taxe compensatorii, al unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, există dovezi că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune riscă să fie afectate, iar această situație nu este reglementată prin articolul 167 alineatul (1) literele (g)-(s).”

La pagina 78, la articolul 166, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Condiția prevăzută la articolul 211 alineatul (4) litera (b) din cod nu se aplică în cazul autorizațiilor de perfecționare pasivă, cu excepția cazurilor în care se dovedește că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune de mărfuri enumerate în anexa 71-02 riscă să fie afectate negativ, iar mărfurile nu sunt destinate a fi reparate.”,

se citește:

„(2)   Condiția prevăzută la articolul 211 alineatul (4) litera (b) din cod nu se aplică în cazul autorizațiilor de perfecționare pasivă, cu excepția cazurilor în care există dovezi că interesele esențiale ale producătorilor din Uniune de mărfuri enumerate în anexa 71-02 riscă să fie afectate, iar mărfurile nu sunt destinate a fi reparate.”

La pagina 79, la articolul 167, la alineatul (1), litera (i):

în loc de:

„(i)

transformarea mărfurilor obținute pe baza unei autorizații anterioare, a cărei eliberare a fost condiționată de o examinare a condițiilor economice;”,

se citește:

„(i)

transformarea mărfurilor obținute pe baza unei autorizații anterioare, a cărei eliberare a făcut obiectul unei verificări a condițiilor economice;”.

La pagina 80, la articolul 168, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   În cazul în care nu este necesară nicio examinare a condițiilor economice, iar mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, cuantumul taxelor la import se calculează în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.”,

se citește:

„(1)   În cazul în care nu este necesară nicio verificare a condițiilor economice, iar mărfurile destinate plasării sub regimul de perfecționare activă ar face obiectul unei măsuri de politică agricolă sau comercială, unei taxe antidumping provizorii sau definitive, unei taxe compensatorii, unei măsuri de salvgardare sau al unei taxe suplimentare care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație, cuantumul taxelor la import se calculează în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.”

La pagina 80, la articolul 169, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Utilizarea mărfurilor echivalente, astfel cum este menționată la articolul 223 alineatul (1) primul paragraf din cod, nu este autorizată în cazul în care mărfurile plasate sub acest regim special ar face obiectul unei taxe antidumping, compensatorii, de salvgardare sau al unei taxe suplimentare provizorii sau definitive care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație.”,

se citește:

„(2)   Utilizarea mărfurilor echivalente, astfel cum este menționată la articolul 223 alineatul (1) primul paragraf din cod, nu este autorizată în cazul în care mărfurile plasate sub regimul special ar face obiectul unei taxe antidumping, compensatorii, de salvgardare sau al unei taxe suplimentare provizorii sau definitive care rezultă din suspendarea concesiilor în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație.”

La pagina 81, la articolul 169, la alineatul (6), litera (a):

în loc de:

„(a)

mărfurile aflate într-un stadiu de prelucrare superior celui al mărfurilor neunionale care fac obiectul regimului de perfecționare activă atunci când partea esențială a transformării acestor mărfuri echivalente se efectuează în întreprinderea titularului autorizației sau în întreprinderea unde operațiunea se efectuează în numele său;”,

se citește:

„(a)

mărfurile aflate într-un stadiu de prelucrare superior celui al mărfurilor neunionale care fac obiectul regimului de perfecționare activă atunci când partea esențială a transformării acestor mărfuri echivalente se efectuează în întreprinderea titularului autorizației sau în întreprinderea unde operațiunea se efectuează pe seama acestuia;”.

La pagina 81, la articolul 170, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Autorizația de perfecționare activă IM/EX precizează, la cererea solicitantului, că produsele transformate sau mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX care nu au fost declarate pentru un alt regim vamal sau reexportate la expirarea termenului de încheiere sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la data expirării termenului de încheiere.”,

se citește:

„(1)   Autorizația de perfecționare activă IM/EX precizează, la cererea solicitantului, că produsele transformate sau mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX care nu au fost declarate pentru un alt regim vamal sau reexportate la expirarea perioadei pentru descărcare sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la data expirării perioadei pentru descărcare.”

La pagina 81, la articolul 171, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care condițiile economice trebuie să fie examinate în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, termenul limită prevăzut la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol se prelungește la un an de la data la care dosarul a fost transmis Comisiei.

Autoritățile vamale informează solicitantul sau titularul autorizației cu privire la necesitatea de a examina condițiile economice și, în cazul în care autorizația nu a fost încă emisă, cu privire la prelungirea termenului-limită în conformitate cu primul paragraf.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care condițiile economice trebuie să fie verificate în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, termenul-limită prevăzut la alineatul (1) primul paragraf din prezentul articol se prelungește la un an de la data la care dosarul a fost transmis Comisiei.

Autoritățile vamale informează solicitantul sau titularul autorizației cu privire la necesitatea de a verifica condițiile economice și, în cazul în care autorizația nu a fost încă emisă, cu privire la prelungirea termenului-limită în conformitate cu primul paragraf.”

La pagina 82, la articolul 172, la alineatul (3), al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care, în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, o examinare a condițiilor economice este necesară în ceea ce privește reînnoirea unei autorizații pentru același tip de operațiuni și de mărfuri, o autorizație cu efect retroactiv intră în vigoare cel mai devreme la data la care s-a ajuns la o concluzie cu privire la condițiile economice.”,

se citește:

„În cazul în care, în conformitate cu articolul 211 alineatul (6) din cod, o verificare a condițiilor economice este necesară în ceea ce privește reînnoirea unei autorizații pentru același tip de operațiuni și de mărfuri, o autorizație cu efect retroactiv intră în vigoare cel mai devreme la data la care s-a ajuns la o concluzie cu privire la condițiile economice.”

La pagina 82, la articolul 174:

în loc de:

„Articolul 174

Termenul limită pentru încheierea unui regim special

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

(1)   La cererea titularului regimului, termenul limită pentru încheiere specificat într-o autorizație acordată în conformitate cu articolul 211 alineatul (1) din cod poate fi prelungit de autoritățile vamale, chiar și după expirarea termenului stabilit inițial.

(2)   Atunci când termenul limită pentru încheiere expiră la o anumită dată pentru toate mărfurile plasate sub regim într-o anumită perioadă, autoritățile vamale pot stabili în cadrul autorizației, astfel cum se menționează la articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod, ca termenul limită pentru încheiere să fie prelungit automat pentru toate mărfurile aflate încă sub acest regim la acea dată. Autoritățile vamale pot hotărî să înceteze prelungirea automată a termenului limită pentru toate sau pentru o parte dintre mărfurile plasate sub regim.”,

se citește:

„Articolul 174

Termenul-limită pentru descărcarea unui regim special

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

(1)   La cererea titularului regimului, termenul-limită pentru descărcare specificat într-o autorizație acordată în conformitate cu articolul 211 alineatul (1) din cod poate fi prelungit de autoritățile vamale, chiar și după expirarea termenului stabilit inițial.

(2)   Atunci când termenul-limită pentru descărcare expiră la o anumită dată pentru toate mărfurile plasate sub regim într-o anumită perioadă, autoritățile vamale pot stabili în cadrul autorizației, astfel cum se menționează la articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod, ca termenul-limită pentru descărcare să fie prelungit automat pentru toate mărfurile aflate încă sub acest regim la acea dată. Autoritățile vamale pot hotărî să înceteze prelungirea automată a termenului limită pentru toate sau pentru o parte dintre mărfurile plasate sub regim.”

La pagina 82, la articolul 175, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Autorizațiile de utilizare a regimului de perfecționare activă IM/EX, de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea unor metode standardizate de schimb de informații, astfel cum se menționează la articolul 176, sau de destinație finală stipulează că titularul autorizației trebuie să prezinte decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere în termen de 30 de zile de la expirarea termenului limită pentru încheiere.

Cu toate acestea, biroul vamal de control poate acorda o derogare de la obligația de a prezenta decontul de încheiere în cazul în care consideră că acest lucru nu este necesar.”,

se citește:

„(1)   Autorizațiile de utilizare a regimului de perfecționare activă IM/EX, de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea unor schimburi standardizate de informații, astfel cum se menționează la articolul 176, sau de destinație finală stipulează că titularul autorizației trebuie să prezinte decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere în termen de 30 de zile de la expirarea termenului limită pentru descărcare.

Cu toate acestea, biroul vamal de supraveghere poate acorda o derogare de la obligația de a prezenta decontul de încheiere în cazul în care consideră că acest lucru nu este necesar.”

La pagina 83, la articolul 175, la alineatul (5):

în loc de:

„(5)   În cazul în care autorizația de perfecționare activă IM/EX precizează că produsele sau mărfurile transformate plasate sub acest regim sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la data expirării termenului limită pentru încheiere, titularul autorizației prezintă decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul articol.”,

se citește:

„(5)   În cazul în care autorizația de perfecționare activă IM/EX precizează că produsele sau mărfurile transformate plasate sub acest regim sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație la data expirării perioadei pentru descărcare, titularul autorizației prezintă decontul de încheiere biroului vamal de supraveghere, astfel cum se menționează la alineatul (1) de la prezentul articol.”

La pagina 83, la articolul 175, la alineatul (6):

în loc de:

„(6)   Autoritățile vamale pot accepta ca decontul de încheiere să fie prezentat prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.”,

se citește:

„(6)   Autoritățile vamale pot permite ca decontul de încheiere să fie prezentat prin alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor.”

La pagina 83, la articolul 176, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

utilizarea schimbului standardizat de informații (INF), astfel cum se menționează la articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile vamale aprobă alte modalități de schimb electronic de informații;”,

se citește:

„(a)

utilizarea schimbului standardizat de informații (INF), astfel cum se menționează la articolul 181, cu excepția cazului în care autoritățile vamale convin asupra altor modalități de schimb electronic de informații;”.

La pagina 83, la articolul 176, la alineatul (1), litera (c), punctul (iv):

în loc de:

„(iv)

declarațiile vamale pentru încheierea regimului de perfecționare;”,

se citește:

„(iv)

declarațiile vamale pentru descărcarea regimului de perfecționare;”.

La pagina 84, la articolul 178, la alineatul (1), litera (b):

în loc de:

„(b)

MRN sau, dacă acesta nu există, orice alt număr sau cod de identificare a declarațiilor vamale prin intermediul cărora mărfurile sunt plasate sub regimul special și, dacă procedura a fost încheiată în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, informații cu privire la modul în care procedura a fost încheiată;”,

se citește:

„(b)

MRN sau, dacă acesta nu există, orice alt număr sau cod de identificare a declarațiilor vamale prin intermediul cărora mărfurile sunt plasate sub regimul special și, dacă regimul a fost descărcat în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, informații cu privire la modul în care regimul a fost descărcat;”.

La pagina 84, la articolul 178, la alineatul (1), litera (c):

în loc de:

„(c)

date care să permită identificarea fără echivoc a documentelor vamale, altele decât declarațiile vamale, a oricăror alte documente relevante referitoare la plasarea mărfurilor sub un regim special și a oricăror alte documente relevante pentru încheierea corespunzătoare a regimului;”,

se citește:

„(c)

date care să permită identificarea fără echivoc a documentelor vamale, altele decât declarațiile vamale, a oricăror alte documente relevante referitoare la plasarea mărfurilor sub un regim special și a oricăror alte documente relevante pentru descărcarea corespunzătoare a regimului;”.

La pagina 84, la articolul 178, la alineatul (1), litera (d):

în loc de:

„(d)

informații referitoare la marcaje, numere de identificare, numărul și tipul de ambalaje, cantitatea și descrierea comercială sau tehnică standard a mărfurilor și, atunci când este cazul, marcajele de identificare de pe container necesare pentru identificarea mărfurilor;”,

se citește:

„(d)

informații referitoare la mărci, numere de identificare, numărul și tipul de ambalaje, cantitatea și descrierea comercială sau tehnică standard a mărfurilor și, atunci când este cazul, mărcile de identificare de pe container necesare pentru identificarea mărfurilor;”.

La pagina 85, la articolul 178, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Autoritățile vamale pot renunța la obligația referitoare la unele dintre informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), în cazul în care această renunțare nu aduce atingere supravegherii vamale și controalelor privind utilizarea unui regim special.”,

se citește:

„(3)   Autoritățile vamale pot renunța la obligația referitoare la unele dintre informațiile prevăzute la alineatele (1) și (2), în cazul în care această renunțare nu afectează supravegherea și controalele vamale privind utilizarea unui regim special.”

La pagina 85, la articolul 179, în titlul articolului:

în loc de:

Circulația mărfurilor între diverse locuri de pe teritoriul vamal al Uniunii”,

se citește:

Circulația mărfurilor între locuri diferite de pe teritoriul vamal al Uniunii”.

La pagina 86, la articolul 179, la alineatul (4), primul paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate sub regim de antrepozitare vamală din spațiile de depozitare către biroul vamal de ieșire, evidențele menționate la articolul 214 alineatul (1) din cod furnizează informații cu privire la ieșirea mărfurilor în termen de 100 de zile după ce mărfurile au fost ridicate din antrepozitul vamal.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt mutate sub regim de antrepozitare vamală din spațiile de depozitare către biroul vamal de ieșire, evidențele menționate la articolul 214 alineatul (1) din cod furnizează informații cu privire la ieșirea mărfurilor în termen de 100 de zile după ce mărfurile au fost scoase din antrepozitul vamal.”

La pagina 86, la articolul 181, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care autoritatea vamală responsabilă, astfel cum se menționează la articolul 101 alineatul (1) din cod a solicitat un schimb standardizat de informații între autoritățile vamale cu privire la mărfurile plasate sub regim de perfecționare activă IM/EX care implică un singur stat membru, biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție datele relevante prevăzute în secțiunea B din anexa 71-05 în sistemul electronic constituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod în sensul fișei de informații INF.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care autoritatea vamală responsabilă, astfel cum se menționează la articolul 101 alineatul (1) din cod a solicitat un schimb standardizat de informații între autoritățile vamale cu privire la mărfurile plasate sub regim de perfecționare activă IM/EX care implică un singur stat membru, biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție, pentru fișa de informații INF, datele relevante prevăzute în secțiunea B din anexa 71-05 în sistemul electronic constituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod.”

La pagina 86, la articolul 181, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   În cazul în care o declarație vamală sau o declarație de reexport sau o notificare de reexport se referă la o fișă de informații INF, autoritățile vamale competente pun la dispoziție elementele de date specifice prevăzute în secțiunea A din anexa 71-05 în sistemul electronic constituit în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod în sensul fișei de informații INF.”,

se citește:

„(3)   În cazul în care o declarație vamală sau o declarație de reexport sau o notificare de reexport se referă la o fișă de informații INF, autoritățile vamale competente pun la dispoziție, pentru fișa de informații INF, elementele de date specifice prevăzute în secțiunea A din anexa 71-05 în sistemul electronic implementat în temeiul articolului 16 alineatul (1) din cod.”

La pagina 86, la articolul 183, la alineatul unic:

în loc de:

„Obligația de a depune o declarație suplimentară nu se aplică pentru mărfurile pentru care un alt regim special decât cel de tranzit a fost încheiat prin plasarea lor sub un alt regim special decât cel de tranzit, atunci când toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:”,

se citește:

„Obligația de a depune o declarație suplimentară nu se aplică pentru mărfurile pentru care un alt regim special decât cel de tranzit a fost descărcat prin plasarea lor sub un alt regim special decât cel de tranzit, atunci când toate condițiile de mai jos sunt îndeplinite:”.

La pagina 87, la articolul 183, la alineatul unic, litera (c):

în loc de:

„(c)

primul regim special este încheiat prin plasarea mărfurilor sub un regim special ulterior, altul decât cel de destinație finală sau de perfecționare activă, în urma depunerii unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului.”,

se citește:

„(c)

primul regim special este descărcat prin plasarea mărfurilor sub un regim special ulterior, altul decât cel de destinație finală sau de perfecționare activă, în urma depunerii unei declarații vamale sub forma unei înscrieri în evidențele declarantului.”

La pagina 87, la articolul 186, în titlul articolului:

în loc de:

Cererile de acordare a statutului de destinatar autorizat pentru operațiunile TIR”,

se citește:

Cererile de acordare a statutului de destinatar agreat pentru operațiunile TIR”.

La pagina 87, la articolul 186, la alineatul unic:

în loc de:

„În scopul operațiunilor TIR, cererile de acordare a statutului de destinatar autorizat al mărfurilor menționat la articolul 230 din cod se prezintă autorității vamale competente pentru luarea deciziei în statul membru în care trebuie să fie încheiate operațiunile TIR ale solicitantului.”,

se citește:

„În scopul operațiunilor TIR, cererile de acordare a statutului de destinatar agreat al mărfurilor menționat la articolul 230 din cod se prezintă autorității vamale competente pentru luarea deciziei în statul membru în care trebuie să fie încheiate operațiunile TIR ale solicitantului.”

La pagina 87, la articolul 187, în titlul articolului:

în loc de:

Autorizațiile care conferă statutul de destinatar autorizat pentru operațiunile TIR”,

se citește:

Autorizațiile pentru statutul de destinatar agreat pentru operațiunile TIR”.

La pagina 87, la articolul 187, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Statutul de destinatar autorizat prevăzut la articolul 230 din cod se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:”,

se citește:

„(1)   Statutul de destinatar agreat prevăzut la articolul 230 din cod se acordă solicitanților care îndeplinesc următoarele condiții:”.

La pagina 88, la articolul 187, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

solicitantul își este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(a)

solicitantul este stabilit pe teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 88, la articolul 187, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Autorizația privind statutul de destinatar autorizat se aplică operațiunilor TIR care urmează să fie încheiate în statul membru în care a fost acordată autorizația, la locul sau locurile din statul membru specificat în autorizație.”,

se citește:

„(3)   Autorizația privind statutul de destinatar agreat se aplică operațiunilor TIR care urmează să fie încheiate în statul membru în care a fost acordată autorizația, la locul sau locurile din statul membru specificat în autorizație.”

La pagina 88, în secțiunea 2, în titlul secțiunii:

în loc de:

Regimul de tranzit extern și intern unional”,

se citește:

Regimul de tranzit unional extern și intern”.

La pagina 88, la articolul 188, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Atunci când mărfurile sunt deplasate dintr-un teritoriu fiscal special către o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii, care nu este un teritoriu fiscal special, iar deplasarea respectivă se încheie într-un loc situat în afara statului membru prin care au intrat în respectiva parte a teritoriului vamal al Uniunii, respectivele mărfuri unionale sunt deplasate sub regimul de tranzit intern în Uniune menționat la articolul 227 din cod.”,

se citește:

„(1)   Atunci când mărfurile sunt mutate dintr-un teritoriu fiscal special către o altă parte a teritoriului vamal al Uniunii, care nu este un teritoriu fiscal special, iar mutarea respectivă se încheie într-un loc situat în afara statului membru prin care au intrat în respectiva parte a teritoriului vamal al Uniunii, respectivele mărfuri unionale sunt mutate sub regimul de tranzit unional intern menționat la articolul 227 din cod.”

La pagina 88, la articolul 189, la alineatul unic, litera (a):

în loc de:

„(a)

mărfurile unionale au făcut obiectul formalităților vamale de export în vederea acordării de restituiri la exportul către țări terțe în cadrul politicii agricole comune;”,

se citește:

„(a)

mărfurile unionale au făcut obiectul formalităților vamale la export în vederea acordării de restituiri la exportul către țări terțe în cadrul politicii agricole comune;”.

La pagina 89, la articolul 190:

în loc de:

„Articolul 190

Primirea aprobată de biroul vamal de destinație

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

O chitanță aprobată de biroul vamal de destinație la cererea persoanei care prezintă mărfurile și informațiile solicitate de către biroul în cauză trebuie să conțină datele menționate în anexa 72-03.”,

se citește:

„Articolul 190

Recipisa vizată de biroul vamal de destinație

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

O recipisă vizată de biroul vamal de destinație la cererea persoanei care prezintă mărfurile și informațiile solicitate de către biroul în cauză conține datele menționate în anexa 72-03.”

La pagina 89, la articolul 193:

în loc de:

„Articolul 193

Autorizațiile care conferă statutul de expeditor agreat pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional

[Articolul 233 alineatul (4) din cod]

Statutul de expeditor agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod se acordă numai solicitanților care sunt autorizați în conformitate cu articolul 89 alineatul (5) din cod să furnizeze o garanție globală sau să utilizeze o dispensă de garanție, în conformitate cu articolul 95 alineatul (2) din cod.”,

se citește:

„Articolul 193

Autorizațiile pentru statutul de expeditor agreat pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional

[Articolul 233 alineatul (4) din cod]

Statutul de expeditor agreat menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod se acordă numai solicitanților care sunt autorizați în conformitate cu articolul 89 alineatul (5) din cod să furnizeze o garanție globală sau să utilizeze o exonerare de garanție, în conformitate cu articolul 95 alineatul (2) din cod.”

La pagina 89, la articolul 194:

în loc de:

„Articolul 194

Cererile de acordare a statutului de destinatar agreat pentru recepționarea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional

[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]

În scopul recepționării mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional, cererile de acordare a statutului de destinatar agreat al mărfurilor menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod se prezintă autorității vamale competente pentru luarea deciziei din statul membru în care trebuie să se încheie operațiunile de tranzit unional ale solicitantului.”,

se citește:

„Articolul 194

Cererile de acordare a statutului de destinatar agreat pentru primirea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional

[Articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod]

În scopul primirii mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional, cererile de acordare a statutului de destinatar agreat al mărfurilor menționat la articolul 233 alineatul (4) litera (b) din cod se prezintă autorității vamale competente pentru luarea deciziei din statul membru în care trebuie să se încheie operațiunile de tranzit unional ale solicitantului.”

La pagina 90, la articolul 195, în titlul articolului:

în loc de:

Autorizațiile care conferă statutul de destinatar agreat pentru recepționarea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional”,

se citește:

Autorizațiile pentru statutul de destinatar agreat pentru primirea mărfurilor transportate sub regimul de tranzit unional”.

La pagina 90, la articolul 196:

în loc de:

„Articolul 196

Chitanța eliberată de destinatarul agreat

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

O chitanță eliberată transportatorului de destinatarul agreat la livrarea mărfurilor și informațiile solicitate trebuie să conțină datele menționate în anexa 72-03.”,

se citește:

„Articolul 196

Recipisa eliberată de destinatarul agreat

[Articolul 6 alineatul (3) litera (a) din cod]

O recipisă eliberată transportatorului de destinatarul agreat la livrarea mărfurilor și informațiile solicitate conțin datele menționate în anexa 72-03.”

La pagina 90, la articolul 198, la alineatul unic, litera (a):

în loc de:

„(a)

transportul feroviar de mărfuri;”,

se citește:

„(a)

transportul de mărfuri pe calea ferată;”.

La pagina 91, la articolul 202, la alineatul unic:

în loc de:

„Atunci când mărfurile prezintă un pericol sau pot deteriora alte mărfuri sau necesită dotări speciale din alte motive, autorizațiile pentru operarea spațiilor de depozitare în vederea antrepozitării vamale a mărfurilor pot specifica faptul că mărfurile pot fi depozitate numai în spații de depozitare special dotate pentru a le găzdui.”,

se citește:

„Atunci când mărfurile prezintă un pericol sau pot deteriora alte mărfuri sau necesită dotări speciale din alte motive, autorizațiile pentru exploatarea spațiilor de depozitare în vederea antrepozitării vamale a mărfurilor pot specifica faptul că mărfurile pot fi depozitate numai în spații de depozitare special dotate pentru a le primi.”

La pagina 91, la articolul 203, la alineatul unic:

în loc de:

„Autorizația pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor precizează care dintre următoarele tipuri de antrepozite vamale se utilizează în cazul fiecărei autorizații:”,

se citește:

„Autorizațiile pentru exploatarea spațiilor de depozitare pentru antrepozitarea vamală a mărfurilor precizează care dintre următoarele tipuri de antrepozite vamale se utilizează în cazul fiecărei autorizații:”.

La pagina 92, în capitolul 4 secțiunea 1, în titlul secțiunii:

în loc de:

Admitere temporară”,

se citește:

Admiterea temporară”.

La pagina 92, la articolul 205, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, o cerere de acordare a unei autorizații pentru admitere temporară se depune la serviciul vamal competent pentru locul în care mărfurile urmează a fi utilizate pentru prima dată.”,

se citește:

„(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, o cerere de acordare a unei autorizații pentru admitere temporară se depune la autoritatea vamală de a cărei competență ține locul în care mărfurile urmează a fi utilizate pentru prima dată.”

La pagina 92, la articolul 205, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, în cazul în care o cerere de acordare a unei autorizații de admitere temporară este făcută prin intermediul unei declarații vamale verbale în conformitate cu articolul 136, un act în conformitate cu articolul 139 sau un carnet ATA sau CPD în conformitate cu articolul 163, declarația se depune la locul unde mărfurile sunt prezentate și declarate pentru admitere temporară.”,

se citește:

„(2)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, în cazul în care o cerere de acordare a unei autorizații de admitere temporară este făcută prin intermediul unei declarații vamale verbale în conformitate cu articolul 136, un act în conformitate cu articolul 139 sau un carnet ATA sau CPD în conformitate cu articolul 163, aceasta se depune la locul unde mărfurile sunt prezentate și declarate pentru admitere temporară.”

La pagina 92, la articolul 206, în titlul articolului:

în loc de:

Admiterea temporară cu scutire parțială de la plata taxei la import”,

se citește:

Admiterea temporară cu scutire parțială de la plata taxelor la import”.

La pagina 92, la articolul 206, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire parțială de la plata taxei la import se acordă pentru mărfurile care nu îndeplinesc toate cerințele relevante pentru scutirea totală de la plata taxelor la import prevăzute la articolele 209-216 și la articolele 219-236.”,

se citește:

„(1)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire parțială de la plata taxelor la import se acordă pentru mărfurile care nu îndeplinesc toate cerințele relevante pentru scutirea totală de la plata taxelor la import prevăzute la articolele 209-216 și la articolele 219-236.”

La pagina 92, la articolul 206, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu exonerare parțială de la plata taxelor la import nu se acordă în cazul mărfurilor consumabile.”,

se citește:

„(2)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire parțială de la plata taxelor la import nu se acordă în cazul mărfurilor consumabile.”

La pagina 92, la articolul 206, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu exonerare parțială de la plata taxelor la import se acordă cu condiția ca cuantumul taxelor la import datorate în conformitate cu articolul 252 alineatul (1) paragraful al doilea din cod să se plătească atunci când se încheie regimul.”,

se citește:

„(3)   Autorizația de utilizare a regimului de admitere temporară cu scutire parțială de la plata taxelor la import se acordă cu condiția ca cuantumul taxelor la import datorate în conformitate cu articolul 252 alineatul (1) paragraful al doilea din cod să se plătească atunci când se descarcă regimul.”

La pagina 93, la articolul 208, la alineatul unic:

în loc de:

„Se acordă scutire totală de la plata taxei de import pentru paleți.”,

se citește:

„Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru paleți.”

La pagina 93, la articolul 210, la alineatul (2), al doilea paragraf:

în loc de:

„Această persoană trebuie să furnizeze, la cerere, autorităților vamale informații detaliate privind circulația fiecărui container căruia i s-a acordat admiterea temporară, inclusiv privind data și locul de intrare și de ieșire ale acestuia.”,

se citește:

„Această persoană trebuie să furnizeze, la cerere, autorităților vamale informații detaliate privind circulația fiecărui container căruia i s-a acordat admiterea temporară, inclusiv privind datele și locurile de intrare și de ieșire ale acestuia.”

La pagina 94, la articolul 212, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care mijloacele de transport sunt declarate verbal pentru admitere temporară în conformitate cu articolul 136 sau printr-un alt act în conformitate cu articolul 139, autorizația se acordă persoanei care deține controlul fizic asupra mărfurilor la momentul acordării liberului de vamă pentru regimul de admitere temporară, cu excepția cazului în care persoana respectivă acționează în numele unei alte persoane. În acest caz, autorizația este acordată acesteia din urmă.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care mijloacele de transport sunt declarate verbal pentru admitere temporară în conformitate cu articolul 136 sau printr-un alt act în conformitate cu articolul 139, autorizația se acordă persoanei care deține controlul fizic asupra mărfurilor la momentul acordării liberului de vamă pentru regimul de admitere temporară, cu excepția cazului în care persoana respectivă acționează pe seama unei alte persoane. În acest caz, autorizația este acordată acesteia din urmă.”

La pagina 94, la articolul 212, la alineatul (3), primul paragraf:

în loc de:

„(3)   Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru mijloace de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și fluvial când acestea îndeplinesc următoarele condiții:”,

se citește:

„(3)   Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru mijloace de transport rutier, feroviar, aerian, maritim și pe căile navigabile interioare când acestea îndeplinesc următoarele condiții:”.

La pagina 94, la articolul 212, la alineatul (3), litera (a):

în loc de:

„(a)

sunt înmatriculate în afara teritoriului vamal al Uniunii în numele unei persoane stabilite în afara acestui teritoriu sau, în cazul în care mijloacele de transport nu sunt înmatriculate, sunt deținute de o persoană stabilite în afara teritoriului vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(a)

sunt înmatriculate în afara teritoriului vamal al Uniunii în numele unei persoane stabilite în afara acestui teritoriu sau, în cazul în care mijloacele de transport nu sunt înmatriculate, sunt deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii;”.

La pagina 94, la articolul 212, la alineatul (3), al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mijloacele de transport respective sunt utilizate în scop privat de către o terță persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii, se acordă exonerarea totală de la plata taxelor la import cu condiția ca persoana în cauză să fie autorizată în mod corespunzător, în scris, de titularul autorizației.”,

se citește:

„În cazul în care mijloacele de transport respective sunt utilizate în scop privat de către o terță persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii, se acordă scutirea totală de la plata taxelor la import cu condiția ca persoana în cauză să fie autorizată în mod corespunzător, în scris, de titularul autorizației.”

La pagina 95, la articolul 214, la primul paragraf, litera (d):

în loc de:

„(d)

mijloacele de transport sunt utilizate de o firmă de închiriere profesională în scopul reexportării.”,

se citește:

„(d)

mijloacele de transport sunt utilizate de o firmă de închiriere profesională în scopul reexportului.”

La pagina 95, la articolul 215, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport pe care le utilizează cu titlu privat și ocazional, la cererea titularului înregistrării, cu condiția ca titularul înregistrării să se afle pe teritoriul vamal al Uniunii în momentul utilizării.”,

se citește:

„(1)   Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport pe care le utilizează cu titlu privat și ocazional, la cererea titularului înmatriculării, cu condiția ca titularul înmatriculării să se afle pe teritoriul vamal al Uniunii în momentul utilizării.”

La pagina 95, la articolul 215, la alineatul (3), la primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„(3)   Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport pe care le folosesc în scop comercial sau privat, cu condiția ca persoanele respective să fie angajate de proprietarul sau de locatarul mijlocului de transport și ca angajatorul să fie stabilit în afara teritoriului vamal respectiv.

Utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport este autorizată pentru deplasările între locul de desfășurare a activității și locul de reședință al angajatului sau cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a angajatului, astfel cum se prevede în contractul de muncă.”,

se citește:

„(3)   Persoanele fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii beneficiază de scutirea totală de la plata taxelor la import în privința mijloacelor de transport pe care le folosesc în scop comercial sau privat, cu condiția ca persoanele respective să fie angajate de proprietarul, de locatorul sau de locatarul mijlocului de transport și ca angajatorul să fie stabilit în afara teritoriului vamal respectiv.

Utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport este permisă pentru deplasările între locul de desfășurare a activității și locul de reședință al angajatului sau cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a angajatului, astfel cum se prevede în contractul de muncă.”

La pagina 95, la articolul 216, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă când mijloacele de transport urmează a fi înmatriculate într-o serie temporară pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul reexportării pe numele uneia dintre următoarele persoane:”,

se citește:

„(1)   Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă când mijloacele de transport urmează a fi înmatriculate într-o serie temporară pe teritoriul vamal al Uniunii în scopul reexportului în numele uneia dintre următoarele persoane:”.

La pagina 96, la articolul 217, în titlul articolului și la primul paragraf, astfel cum a fost rectificat la pagina 36 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

„Articolul 217

Termenele pentru încheierea regimului de admitere temporară, în cazul mijloacelor de transport și al containerelor

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

Încheierea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene, calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:”,

se citește:

„Articolul 217

Termenele pentru descărcarea regimului de admitere temporară, în cazul mijloacelor de transport și al containerelor

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

Descărcarea regimului de admitere temporară în cazul mijloacelor de transport și al containerelor trebuie să aibă loc în următoarele termene, calculate de la data la care mărfurile sunt plasate sub regim:”.

La pagina 96, la articolul 217, la alineatul unic, litera (e) astfel cum a fost rectificat la pagina 36 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

„(e)

pentru mijloacele de transport maritim și fluvial utilizate în scop privat: 18 luni;”,

se citește:

„(e)

pentru mijloacele de transport maritim și pe căile navigabile interioare utilizate în scop privat: 18 luni;”.

La pagina 96, la articolul 218, la alineatul (1), primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„(1)   În cazul în care un mijloc de transport a fost importat temporar în Uniune cu scutire totală de la plata taxelor la import în conformitate cu articolul 212 și a fost returnat unui serviciu profesional de închiriere de pe teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de încheiere a regimului de admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii.

În cazul în care mijlocul de transport este reînchiriat de un serviciu profesional de închiriere unei persoane stabilite în afara teritoriului respectiv sau unor persoane fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de încheiere a regimului de admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii și în termen de trei săptămâni de la încheierea contractului de reînchiriere.”,

se citește:

„(1)   În cazul în care un mijloc de transport a fost importat temporar în Uniune cu scutire totală de la plata taxelor la import în conformitate cu articolul 212 și a fost returnat unui serviciu profesional de închiriere de pe teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de descărcare a regimului de admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii.

În cazul în care mijlocul de transport este reînchiriat de un serviciu profesional de închiriere unei persoane stabilite în afara teritoriului respectiv sau unor persoane fizice care își au reședința obișnuită pe teritoriul vamal al Uniunii, reexportul de descărcare a regimului de admitere temporară se efectuează în termen de șase luni de la data intrării mijlocului de transport pe teritoriul vamal al Uniunii și în termen de trei săptămâni de la încheierea contractului de reînchiriere.”

La pagina 97, la articolul 220, în titlul articolului:

în loc de:

Mărfuri oferite gratuit de către stat pentru navigatori”,

se citește:

Bunuri de primă necesitate oferite gratuit de către stat pentru navigatori”.

La pagina 97, la articolul 220, la alineatul unic:

în loc de:

„Se acordă scutire totală de la taxa de import pentru mărfuri oferite gratuit de către stat pentru navigatori în următoarele cazuri:”,

se citește:

„Se acordă scutire totală de la taxele la import pentru bunuri de primă necesitate oferite gratuit de către stat pentru navigatori în următoarele cazuri:”.

La pagina 98, la articolul 223, la alineatul unic:

în loc de:

„Se acordă scutire totală de la plata taxei la import pentru animale deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii.”,

se citește:

„Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru animale deținute de o persoană stabilită în afara teritoriului vamal al Uniunii.”

La pagina 99, la articolul 226, la alineatul (3), al doilea paragraf:

în loc de:

„Literele (c), (d) și (e) nu se aplică în cazul uneltelor manuale.”,

se citește:

„Literele (c), (d) și (e) nu se aplică în cazul uneltelor de mână.”

La pagina 99, la articolul 229, la alineatul unic, litera (b):

în loc de:

„(b)

sunt utilizate în producție de către o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii și cel puțin 50 % din producția rezultată din utilizarea lor se exportă.”,

se citește:

„(b)

sunt utilizate în producție de către o persoană stabilită pe teritoriul vamal al Uniunii și peste 50 % din producția rezultată din utilizarea lor se exportă.”

La pagina 100, la articolul 232, la alineatul unic:

în loc de:

„Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru eșantioanele utilizate exclusiv pentru a fi expuse sau demonstrate pe teritoriul vamal al Uniunii, cu condiția ca respectiva cantitate de eșantioane să fie rezonabilă, având în vedere utilizarea în cauză.”,

se citește:

„Scutirea totală de la plata taxelor la import se acordă pentru eșantioanele utilizate exclusiv pentru prezentări sau demonstrații pe teritoriul vamal al Uniunii, cu condiția ca respectiva cantitate de eșantioane să fie rezonabilă, având în vedere utilizarea în cauză.”

La pagina 100, la articolul 233, la alineatul unic:

în loc de:

„Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru mijloacele de producție de rezervă care sunt furnizate temporar unui client de către un furnizor sau depanator, până la livrarea sau repararea unor mărfuri similare.”,

se citește:

„Se acordă scutire totală de la plata taxelor la import pentru mijloacele de producție de înlocuire care sunt furnizate temporar unui client de către un furnizor sau depanator, până la livrarea sau repararea unor mărfuri similare.”

La pagina 101, la articolul 237:

în loc de:

„Articolul 237

Termene speciale pentru încheiere

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

(1)   În ceea ce privește mărfurile menționate la articolele 231 litera (c), 233 și 234 alineatul (2), termenul limită pentru încheiere este de 6 luni de la momentul în care mărfurile sunt plasate sub regimul de admitere temporară.

(2)   În ceea ce privește animalele menționate la articolul 223, termenul limită pentru încheiere este de cel puțin 12 luni de la momentul în care animalele sunt plasate sub regimul de admitere temporară.”,

se citește:

„Articolul 237

Termene speciale pentru descărcare

[Articolul 215 alineatul (4) din cod]

(1)   În ceea ce privește mărfurile menționate la articolele 231 litera (c), 233 și 234 alineatul (2), termenul pentru descărcare este de 6 luni de la momentul în care mărfurile sunt plasate sub regimul de admitere temporară.

(2)   În ceea ce privește animalele menționate la articolul 223, termenul pentru descărcare este de cel puțin 12 luni de la momentul în care animalele sunt plasate sub regimul de admitere temporară.”

La pagina 101, la articolul 238, la alineatul (1):

în loc de:

„(1)   În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară sunt ulterior plasate sub un regim vamal care permite să se încheie regimul de admitere temporară în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, declarația vamală pentru regimul vamal ulterior, cu excepția carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea «AT» și numărul autorizației relevante, dacă este cazul.”,

se citește:

„(1)   În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de admitere temporară sunt ulterior plasate sub un regim vamal care permite să se descarce regimul de admitere temporară în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, declarația vamală pentru regimul vamal ulterior, cu excepția carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea «TA» și numărul autorizației relevante, dacă este cazul.”

La pagina 102, la articolul 239, la alineatul unic, litera (a):

în loc de:

„(a)

să utilizeze mărfurile în sensul prevăzut în cererea de exonerare sau de reducere de taxe;”,

se citește:

„(a)

să utilizeze mărfurile în sensul prevăzut în cererea de scutire sau de reducere de taxe;”.

La pagina 102, la articolul 241, la alineatul (1), primul paragraf:

în loc de:

„(1)   În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă sau produsele transformate rezultate sunt ulterior plasate sub un regim vamal care permite să se încheie regimul de perfecționare activă în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, declarația vamală pentru regimul vamal ulterior, cu excepția declarațiilor prin intermediul carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea «PA» și numărul autorizației relevante sau numărul INF.”,

se citește:

„(1)   În cazul în care mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă sau produsele transformate rezultate sunt ulterior plasate sub un regim vamal care permite să se descarce regimul de perfecționare activă în conformitate cu articolul 215 alineatul (1) din cod, declarația vamală pentru regimul vamal ulterior, cu excepția declarațiilor prin intermediul carnetului ATA/CPD, trebuie să conțină mențiunea «PA» și numărul autorizației relevante sau numărul INF.”

La pagina 103, la articolul 242, la alineatul (1), al doilea paragraf:

în loc de:

„La solicitarea titularului autorizației, termenul-limită poate fi prelungit chiar și după expirarea sa, cu condiția ca termenul total să nu depășească un an.”,

se citește:

„La solicitarea titularului autorizației, termenul poate fi prelungit chiar și după expirarea sa, cu condiția ca termenul total să nu depășească un an.”

La pagina 103, la articolul 242, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul unui import prealabil de produse transformate, se constituie o garanție care acoperă cuantumul taxelor la import care ar fi exigibile în cazul în care mărfurile unionale înlocuite nu ar fi plasate sub regimul de perfecționare pasivă în conformitate cu alineatul (1).”,

se citește:

„(2)   În cazul unui import anticipat de produse transformate, se constituie o garanție care acoperă cuantumul taxelor la import care ar fi de plătit în cazul în care mărfurile unionale înlocuite nu ar fi plasate sub regimul de perfecționare pasivă în conformitate cu alineatul (1).”

La pagina 103, la articolul 243, la alineatul unic:

în loc de:

„Atunci când regimul de perfecționare pasivă se solicită pentru reparații, mărfurile de export temporar permit reparații, iar regimul nu poate fi utilizat pentru îmbunătățirea performanței tehnice a mărfurilor.”,

se citește:

„Atunci când regimul de perfecționare pasivă se solicită pentru reparații, mărfurile de export temporar trebuie să permită reparații, iar regimul nu poate fi utilizat pentru îmbunătățirea performanței tehnice a mărfurilor.”

La pagina 103, la articolul 244, în titlul articolului:

în loc de:

Termenul-limită pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire”,

se citește:

Termenul pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire”.

La pagina 103, la articolul 244, la alineatul (1):

în loc de:

„Declarația prealabilă la ieșire menționată la articolul 263 din cod se prezintă la biroul vamal competent, în următoarele termene:”,

se citește:

„Declarația prealabilă la ieșire menționată la articolul 263 din cod se depune la biroul vamal competent, în următoarele termene:”.

La pagina 103, la articolul 244, la alineatul (1), litera (a), punctul (i):

în loc de:

„(i)

pentru deplasările de mărfuri în containere, altele decât cele menționate la punctele (ii) și (iii), cel puțin cu 24 de ore înainte ca mărfurile să fie încărcate pe nava la bordul căreia acestea trebuie să părăsească teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(i)

pentru mișcările de mărfuri în containere, altele decât cele menționate la punctele (ii) și (iii), cu cel puțin 24 de ore înainte ca mărfurile să fie încărcate pe nava la bordul căreia acestea trebuie să părăsească teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 103, la articolul 244, la alineatul (1), litera (a), punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

pentru deplasările de mărfuri în containere între teritoriul vamal al Uniunii și Groenlanda, Insulele Feroe, Islanda sau porturile de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră sau Marea Mediterană și toate porturile din Maroc, cel puțin cu două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(ii)

pentru mișcările de mărfuri în containere între teritoriul vamal al Uniunii și Groenlanda, Insulele Feroe, Islanda sau porturile de la Marea Baltică, Marea Nordului, Marea Neagră sau Marea Mediterană și toate porturile din Maroc, cu cel puțin două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 103, la articolul 244, la alineatul (1), litera (a), punctul (iii):

în loc de:

„(iii)

pentru deplasările de mărfuri în containere între departamentele franceze de peste mări, Insulele Azore, Madeira sau Insulele Canare și un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, cu cel puțin cu două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(iii)

pentru mișcările de mărfuri în containere între departamentele franceze de peste mări, Insulele Azore, Madeira sau Insulele Canare și un teritoriu situat în afara teritoriului vamal al Uniunii, în cazul în care durata călătoriei este mai mică de 24 de ore, cu cel puțin două ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 103, la articolul 244, la alineatul (1), litera (a), punctul (iv):

în loc de:

„(iv)

în cazul deplasărilor care nu implică mărfuri în containere, cu cel puțin cu 2 ore înaintea plecării dintr-un aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(iv)

în cazul mișcărilor care nu implică mărfuri în containere, cu cel puțin cu 2 ore înaintea plecării dintr-un port situat pe teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 104, la articolul 244, la alineatul (1), litera (d), punctul (i):

în loc de:

„(i)

în cazul în care călătoria cu trenul de la ultima stație de formare a trenului până la biroul vamal de ieșire durează mai puțin de două ore, cu cel târziu o oră înainte de sosirea mărfurilor la locul pentru care biroul vamal de ieșire este competent;”,

se citește:

„(i)

în cazul în care călătoria cu trenul de la ultima stație de formare a trenului până la biroul vamal de ieșire durează mai puțin de două ore, cu cel târziu o oră înainte de sosirea mărfurilor la locul care ține de competența biroului vamal de ieșire;”.

La pagina 104, la articolul 244, la alineatul (3):

în loc de:

„(3)   În următoarele situații, termenul-limită pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire este cel aplicabil mijloacelor active de transport utilizate în vederea părăsirii teritoriului vamal al Uniunii:”,

se citește:

„(3)   În următoarele situații, termenul pentru depunerea unei declarații prealabile la ieșire este cel aplicabil mijloacelor de transport active utilizate în vederea părăsirii teritoriului vamal al Uniunii:”.

La pagina 104, la articolul 244, la alineatul (3), litera (a):

în loc de:

„(a)

în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire printr-un alt mijloc de transport decât cel cu care au fost transferate înainte de a părăsi teritoriul vamal al Uniunii (transportul intermodal);”,

se citește:

„(a)

în cazul în care mărfurile au ajuns la biroul vamal de ieșire pe un alt mijloc de transport de pe care sunt transferate înainte de a părăsi teritoriul vamal al Uniunii (transportul intermodal);”.

La pagina 104, la articolul 244, la alineatul (4):

în loc de:

„(4)   Termenele-limită menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică în cazurile de forță majoră.”,

se citește:

„(4)   Termenele menționate la alineatele (1), (2) și (3) nu se aplică în cazurile de forță majoră.”

La pagina 104, la articolul 245, la alineatul (1), litera (g):

în loc de:

„(g)

mărfurile menționate la articolul 104 alineatul (1) cu excepția, atunci când sunt transportate în cadrul unui contract de transport, a următoarelor mărfuri:”,

se citește:

„(g)

mărfurile menționate la articolul 140 alineatul (1) cu excepția, atunci când sunt transportate în cadrul unui contract de transport, a următoarelor mărfuri:”.

La pagina 105, la articolul 245, la alineatul (1), literele (j) și (k):

în loc de:

„(j)

mărfuri transportate la bordul navelor care se deplasează între porturile Uniunii fără nicio escală intermediară într-un port din afara teritoriului vamal al Uniunii;

(k)

mărfuri transportate la bordul aeronavelor care se deplasează între aeroporturile Uniunii fără nicio escală intermediară într-un aeroport din afara teritoriului vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(j)

mărfuri transportate la bordul navelor care circulă între porturile Uniunii fără nicio escală intermediară într-un port din afara teritoriului vamal al Uniunii;

(k)

mărfuri transportate la bordul aeronavelor care circulă între aeroporturile Uniunii fără nicio escală intermediară într-un aeroport din afara teritoriului vamal al Uniunii;”.

La pagina 105, la articolul 245, la alineatul (1), litera (m), punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

mărfuri care urmează să fie montate pe instalațiile offshore sau să fie folosite în vederea dotării acestora;”,

se citește:

„(ii)

mărfuri care urmează să fie utilizate pentru dotarea sau echiparea instalațiilor offshore;”.

La pagina 105, la articolul 245, la alineatul (1), litera (m), punctul (iii):

în loc de:

„(iii)

provizii care urmează utilizate sau consumate pe instalațiile offshore;”,

se citește:

„(iii)

provizii care urmează să fie utilizate sau consumate pe instalațiile offshore;”.

La pagina 105, la articolul 245, la alineatul (2), litera (b):

în loc de:

„(b)

atunci când o aeronavă care transportă mărfuri între porturile Uniunii face escală într-un aeroport situat în afara teritoriului vamal al Uniunii, iar mărfurile respective trebuie să rămână la bordul aeronavei pe durata escalei în aeroportul situat în afara teritoriului vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(b)

atunci când o aeronavă care transportă mărfuri între aeroporturile Uniunii face escală într-un aeroport situat în afara teritoriului vamal al Uniunii, iar mărfurile respective trebuie să rămână la bordul aeronavei pe durata escalei în aeroportul situat în afara teritoriului vamal al Uniunii;”.

La pagina 106, la articolul 245, la alineatul (2), litera (d):

în loc de:

„(d)

atunci când mărfurile au fost încărcate într-un alt port sau aeroport situat pe teritoriul vamal al Uniunii în care a fost depusă o declarație prealabilă la ieșire sau în care a fost aplicabilă o derogare de la obligația de a depune o declarație prealabilă la ieșire și când rămân la bordul mijlocului de transport care le va scoate de pe teritoriul vamal al Uniunii;”,

se citește:

„(d)

atunci când mărfurile au fost încărcate într-un port sau aeroport precedent situat pe teritoriul vamal al Uniunii în care a fost depusă o declarație prealabilă la ieșire sau în care a fost aplicabilă o derogare de la obligația de a depune o declarație prealabilă la ieșire și când rămân la bordul mijlocului de transport care le va scoate de pe teritoriul vamal al Uniunii;”.

La pagina 106, la articolul 246, la alineatul unic:

în loc de:

„Atunci când mărfurile sunt prezentate la biroul vamal de ieșire în conformitate cu articolul 267 alineatul (2) din cod alte mijloace pentru schimbul de informații decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate în următoarele scopuri:

(a)

identificarea declarațiilor de export;

(b)

comunicări privind discrepanțele între mărfurile declarate și livrate în regim de export și mărfurile prezentate.”,

se citește:

„Atunci când mărfurile sunt prezentate la biroul vamal de ieșire în conformitate cu articolul 267 alineatul (2) din cod, pentru schimbul de informații pot fi utilizate alte mijloace decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor în următoarele scopuri:

(a)

identificarea declarației de export;

(b)

comunicări privind discrepanțele între mărfurile declarate și pentru care s-a acordat liberul de vamă pentru regimul de export și mărfurile prezentate.”

La pagina 107, la articolul 248, la alineatul (2):

în loc de:

„(2)   În cazul în care, după o perioadă de 150 de zile de la data acordării liberului de vamă mărfurilor pentru procedura de export, perfecționare pasivă sau reexport, biroul vamal de export nu a primit nici informații privind ieșirea mărfurilor, nici dovezi care să ateste că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Uniunii, biroul respectiv poate invalida declarația în cauză.”,

se citește:

„(2)   În cazul în care, după o perioadă de 150 de zile de la data acordării liberului de vamă mărfurilor pentru regimul de export, de perfecționare pasivă sau de reexport, biroul vamal de export nu a primit nici informații privind ieșirea mărfurilor, nici dovezi care să ateste că mărfurile au părăsit teritoriul vamal al Uniunii, biroul respectiv poate invalida declarația în cauză.”

La pagina 107, la articolul 249, la alineatul unic:

în loc de:

„În cazul în care o declarație de export sau de reexport este necesară, dar mărfurile au fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii fără a se depune o astfel de declarație, alte mijloace de schimb de informații decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate pentru depunea retroactivă a declarației de export sau de reexport.”,

se citește:

„În cazul în care o declarație de export sau de reexport a fost necesară, dar mărfurile au fost scoase de pe teritoriul vamal al Uniunii fără a se depune o astfel de declarație, alte mijloace de schimb de informații decât tehnicile de prelucrare electronică a datelor pot fi utilizate pentru depunea retroactivă a declarației de export sau de reexport.”

La pagina 107, la articolul 251, la alineatul (1), litera (a):

în loc de:

„(a)

pentru autorizațiile cu o perioadă de valabilitate limitată, până la expirarea acestei perioade sau până la 1 mai 2019, în funcție de care dintre aceste date este anterioară celeilalte;”,

se citește:

„(a)

pentru autorizațiile cu o perioadă de valabilitate limitată, până la 1 mai 2019 sau până la expirarea perioadei de valabilitate respective dacă aceasta se încheie înainte de data menționată;”.

La pagina 107, la articolul 253, la alineatul unic:

în loc de:

„Deciziile de acordare a amânării plăților care au fost adoptate în conformitate cu articolul 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și care sunt în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile după cum urmează:”,

se citește:

„Deciziile de acordare a amânării plății care au fost adoptate în conformitate cu articolul 224 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 și care sunt în vigoare la 1 mai 2016 rămân valabile după cum urmează:”.

La pagina 108, la articolul 255, la alineatul unic:

în loc de:

„Sigiliile vamale și sigiliile speciale, care sunt conforme dispozițiilor din anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, pot continua să fie utilizate până la epuizarea stocurilor sau până la 1 mai 2019, în funcție de care dintre aceste date este anterioară celeilalte.”,

se citește:

„Sigiliile vamale și sigiliile speciale, care sunt conforme dispozițiilor din anexa 46a la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, pot continua să fie utilizate până la epuizarea stocurilor sau până la 1 mai 2019, dacă această dată este anterioară datei epuizării stocurilor.”

La pagina 110, în titlul anexei 71-03:

în loc de:

„ANEXA 71-03 Lista formelor standard de manipulare permise (articolul 220 din cod)”,

se citește:

„ANEXA 71-03 Lista formelor uzuale de manipulare permise (articolul 220 din cod)”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Determinarea valorii în vamă”, în a doua coloană corespunzând numărului 3:

în loc de:

„Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”,

se citește:

„Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Garanția globală și amânarea plății”, în coloana a doua corespunzând numărului 4a:

în loc de:

„Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri”,

se citește:

„Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau derogări”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Garanția globală și amânarea plății”, în coloana a doua corespunzând numărului 4b:

în loc de:

„Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”,

se citește:

„Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Garanția globală și amânarea plății”, în coloana a doua corespunzând numărului 4c:

în loc de:

„Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export”,

se citește:

„Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumurilor taxelor la import sau la export”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Statutul vamal al mărfurilor”, în coloana a doua corespunzând numărului 6a:

în loc de:

„Cererea și autorizația de stabilire a unor servicii regulate de transport maritim”,

se citește:

„Cererea și autorizația de stabilire a unor servicii de transport maritim regulat”.

La pagina 112, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Statutul vamal al mărfurilor”, în coloana a doua corespunzând numărului 6b:

în loc de:

„Cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat”,

se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de emitent autorizat”.

La pagina 113, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Formalități vamale”, în coloana a doua corespunzând numărului 7e:

în loc de:

„Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane”,

se citește:

„Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane”.

La pagina 113, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în tabelul „Regimuri speciale”, în coloana a treia corespunzând numărului 8f:

în loc de:

„Articolul 211 alineatul (1) litera (a) și articolul 163”,

se citește:

„Articolul 211 alineatul (1) litera (a) din cod și articolul 163”.

La pagina 115, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 1 – Informații privind cererea/decizia”, în a doua coloană corespunzând punctului 1/7:

în loc de:

„Autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziilor”,

se citește:

„Autoritatea vamală care ia decizia”.

La pagina 117, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date, la Grupa 3 – Părți”, în coloana a doua corespunzătoare numărului de ordine al E.D. 3/7:

în loc de:

„Persoana responsabilă de societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia”,

se citește:

„Persoana împuternicită să reprezinte societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia”.

La pagina 118, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 4 – date, ore, perioade și locuri”, în coloana a doua corespunzând numărului 4/3:

în loc de:

„Locul în care sunt păstrate sau pot fi accesate conturile principale în scopuri vamale”,

se citește:

„Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este ținută sau este accesibilă”.

La pagina 118, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 4 – date, ore, perioade și locuri”, în coloana a doua corespunzând punctului 4/5:

în loc de:

„Primul loc de utilizare sau prelucrare”,

se citește:

„Primul loc de utilizare sau transformare”.

La pagina 118, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 4 – date, ore, perioade și locuri”, în coloana a doua corespunzând punctului 4/9:

în loc de:

„Locul (locurile) de prelucrare sau utilizare”,

se citește:

„Locul (locurile) de transformare sau utilizare”.

La pagina 119, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 4 – date, ore, perioade și locuri”, în coloana a doua corespunzând numărului 4/13:

în loc de:

„Biroul vamal de control”,

se citește:

„Biroul vamal de supraveghere”.

La pagina 119, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 4 – date, ore, perioade și locuri”, în coloana a doua corespunzând numărului 4/17:

în loc de:

„Perioada de încheiere”,

se citește:

„Perioada pentru descărcare”.

La pagina 120, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 5 – Identificarea mărfurilor”, în coloana a doua corespunzând numărului 5/7:

în loc de:

„Produse prelucrate”,

se citește:

„Produse transformate”.

La pagina 120, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 5 – Identificarea mărfurilor”, în coloana a doua corespunzând numărului 5/9:

în loc de:

„Categoriile sau transporturile de mărfuri”,

se citește:

„Categoriile sau mișcările de mărfuri”.

La pagina 120, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 6 – Termeni și condiții”, în coloana a doua corespunzând numărului 6/1:

în loc de:

„Interdicții și restricții”,

se citește:

„Prohibiții și restricții”.

La pagina 121, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date la Grupa 8 – Altele”, în coloana a doua corespunzând numărului 8/1:

în loc de:

„Tipul conturilor principale în scopuri vamale”,

se citește:

„Tipul contabilității principale în scopuri vamale”.

La pagina 123, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 3:

în loc de:

„Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice adoptate în cadrul politicii agricole comune, o cerere referitoare la mărfuri cu privire la care s-au prezentat certificate de import sau de export atunci când s-a prezentat declarația vamală relevantă trebuie completată de o certificare din partea autorităților abilitate să elibereze astfel de certificate, atestând că au fost întreprinse demersurile necesare pentru a anula efectele acestora.

Această certificare nu este necesară dacă:

(a)

autoritatea vamală căreia i se prezintă cererea este cea care a eliberat certificatele respective;

(b)

motivul cererii este o eroare care nu are niciun efect asupra atribuirii licenței.

Dispozițiile de mai sus se aplică și în cazul reexportului, al plasării mărfurilor în antrepozit vamal sau în zonă liberă, precum și în cazul distrugerii mărfurilor.”,

se citește:

„Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice adoptate în cadrul politicii agricole comune, o cerere referitoare la mărfuri cu privire la care s-a prezentat o licență de import sau de export atunci când s-a depus declarația vamală relevantă trebuie completată prin certificarea autorităților responsabile pentru eliberarea unei astfel de licențe, atestând că au fost întreprinse demersurile necesare pentru a anula efectele acesteia.

Această certificare nu este necesară dacă:

(a)

autoritatea vamală căreia i se prezintă cererea este cea care a eliberat licența;

(b)

motivul cererii este o eroare care nu are niciun efect asupra atribuirii licenței.

Dispozițiile de mai sus se aplică și în cazul reexportului, al plasării mărfurilor în antrepozit vamal sau în zonă liberă sau în cazul distrugerii mărfurilor.”

La pagina 123, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 11:

în loc de:

„Această informație poate să nu fie furnizată în cazurile în care legislația vamală a Uniunii prevede o scutire de la obligația de a prezenta mărfurile.”,

se citește:

„Această informație poate să nu fie furnizată în cazurile în care legislația vamală a Uniunii prevede o derogare de la obligația de a prezenta mărfurile.”

La pagina 123, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 12:

în loc de:

„În cazul unei cereri privind utilizarea procedurii de perfecționare pasivă, acest element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care se solicită importul prealabil al unor produselor înlocuitoare sau al unor produse prelucrate.”,

se citește:

„În cazul unei cereri privind utilizarea regimului de perfecționare pasivă, acest element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care se solicită importul anticipat al unor produselor de înlocuire sau al unor produse transformate.”

La pagina 123, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 15:

în loc de:

„Această informație se utilizează numai în cazul unei autorizații referitoare la utilizarea regimului de perfecționare activă IM/EX, de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea buletinului de informații INF sau de destinație finală.”,

se citește:

„Această informație se utilizează numai în cazul unei autorizații referitoare la utilizarea regimului de perfecționare activă IM/EX, de perfecționare activă EX/IM fără utilizarea INF sau a destinației finale.”

La pagina 123, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 16:

în loc de:

„Această informație se furnizează numai în cazul în care cererea se referă la utilizarea regimului de perfecționare activă, de perfecționare pasivă sau de destinație finală, iar acesta din urmă presupune prelucrarea bunurilor.”,

se citește:

„Această informație se furnizează numai în cazul în care cererea se referă la utilizarea regimului de perfecționare activă, de perfecționare pasivă sau de destinație finală, iar destinația finală presupune transformarea mărfurilor.”

La pagina 124, în anexa A, în titlul I, în capitolul 1, în „Note”, în nota numărul 18:

în loc de:

„În cazul unei cereri privind utilizarea procedurii de perfecționare activă EX/IM, acest element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care sunt aplicabile taxe la export.”,

se citește:

„În cazul unei cereri privind utilizarea regimului de perfecționare activă EX/IM, acest element de date nu se utilizează, cu excepția cazului în care sunt aplicabile taxe la export.”

La pagina 124, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, în „Note privind cerințele în materie de date”, la punctul 1/1, „Decizie”:

în loc de:

„Utilizând codurile relevante, a se indica tipul de autorizație sau cerere.”,

se citește:

„Utilizând codurile relevante, a se indica tipul de autorizație sau de decizie.”

La pagina 124, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, în „Note privind cerințele în materie de date”, la punctul 1/2, „Decizie”:

în loc de:

„Semnarea sau autentificarea deciziilor pe suport de hârtie se face prin utilizarea unei tehnici de prelucrare electronică a datelor de către persoana care ia decizia privind acordarea autorizației, privind informațiile obligatorii sau privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export.”,

se citește:

„Deciziile se semnează pe suport de hârtie sau se autentifică în alt mod în cazul utilizării unei tehnici de prelucrare electronică a datelor de către persoana care ia decizia privind acordarea autorizației, privind informațiile obligatorii sau privind rambursarea ori remiterea taxelor la import sau la export.”

La pagina 125, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 1/7:

în loc de:

„Autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziilor”,

se citește:

„Autoritatea vamală care ia decizia”.

La pagina 126, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 2/3, „Coloana 1a din tabel”.

în loc de:

„A se indica dacă solicitantul este sau nu la curent cu desfășurarea unor proceduri juridice sau administrative privind încadrarea tarifară în cadrul Uniunii sau cu existența unei hotărâri judecătorești privind încadrarea tarifară pronunțată deja în cadrul Uniunii cu privire la mărfurile descrise în cadrul E.D. 5/2.”,

se citește:

„A se indica dacă solicitantul este sau nu la curent cu desfășurarea unor proceduri judiciare sau administrative privind clasificarea tarifară în curs în cadrul Uniunii sau cu existența unei hotărâri judecătorești privind clasificarea tarifară pronunțată deja în cadrul Uniunii cu privire la mărfurile descrise în cadrul E.D. 5/2.”

La pagina 126, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 2/3, „Coloana 1b din tabel”.

în loc de:

„Descrierea mărfurilor din prezentul titlu sau în cadrul E.D. III/3 Condiții care permit determinarea originii din titlului III fac obiectul unor proceduri juridice sau administrative privind originea desfășurate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești privind originea deja pronunțată în Uniune.”,

se citește:

„Descrierea mărfurilor din prezentul titlu sau în cadrul E.D. III/3 Condiții care permit determinarea originii din titlului III fac obiectul unor proceduri judiciare sau administrative privind originea în curs în cadrul Uniunii sau al unei hotărâri judecătorești privind originea deja pronunțată în Uniune.”

La pagina 126, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, „Grupa 2 – Referințe ale documentelor justificative, certificatelor și autorizațiilor”, la punctul 2/5:

în loc de:

„Dacă este cazul, a se introduce numărul de identificare atribuit spațiului de depozitare de autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei.”,

se citește:

„Dacă este cazul, a se introduce numărul de identificare atribuit spațiului de depozitare de autoritatea vamală care ia decizia.”

La pagina 127, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, „Grupa 3 – Părți”, la punctul 3/3:

în loc de:

„Dacă autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei solicită acest lucru, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.”,

se citește:

„Dacă autoritatea vamală care ia decizia solicită acest lucru, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.”

La pagina 127, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, „Grupa 3 – Părți”, la punctul 3/4:

în loc de:

„Dacă autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei solicită acest lucru, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.”,

se citește:

„Dacă autoritatea vamală care ia decizia solicită acest lucru, în conformitate cu articolul 19 alineatul (2) din cod, a se furniza un exemplar al contractului respectiv, o procură sau orice alt document care atestă împuternicirea pentru statutul de reprezentant vamal.”

La pagina 128, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2 „Note privind cerințele în materie de date”, la „Grupa 3 – Părți” la punctul 3/7:

în loc de:

„Persoana responsabilă de societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia”,

se citește:

„Persoana împuternicită să reprezinte societatea solicitantă sau care exercită controlul asupra managementului acesteia”.

La pagina 128, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 3/7 ultima teză:

în loc de:

„Detaliile ar trebui să includă: numele și adresa complete, data nașterii și numărul național de identificare.”,

se citește:

„Detaliile trebuie să includă: numele și adresa complete, data nașterii și numărul național de identificare.”

La pagina 128, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/2 „Decizie”:

în loc de:

„Data la care a fost luată decizia sau autorizația cu privire la informațiile obligatorii privind remiterea sau rambursarea taxelor la import sau la export.”,

se citește:

„Data la care a fost luată decizia sau autorizația referitoare la informațiile obligatorii sau la remiterea sau rambursarea taxelor la import sau la export.”

La pagina 128, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/3:

în loc de:

Locul în care sunt păstrate sau pot fi accesate conturile principale în scopuri vamale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Conturile principale în scopuri vamale, menționate la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, sunt conturile care trebuie luate în considerare de către autoritățile vamale în calitate de conturi principale în scopuri vamale care le permit autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul autorizației în cauză. Documentele existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot fi acceptate în calitate de conturi principale în scopuri vamale dacă facilitează controalele bazate pe audit.

A se introduce adresa completă a locației, inclusiv statul membru în care se intenționează să se păstreze sau să se acceseze conturile principale. Adresa poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face posibilă o identificare lipsită de ambiguitate a locației respective.”,

se citește:

Locul în care contabilitatea principală în scopuri vamale este ținută și este accesibilă

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Contabilitatea principală în scopuri vamale, menționată la articolul 22 alineatul (1) al treilea paragraf din cod, este contabilitatea care trebuie luată în considerare de autoritățile vamale în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale care permite autorităților vamale să supravegheze și să monitorizeze toate activitățile care fac obiectul autorizației în cauză. Documentele existente de natură comercială, fiscală sau de altă natură ale solicitantului pot fi acceptate în calitate de contabilitate principală în scopuri vamale dacă facilitează controalele bazate pe audit.

A se introduce adresa completă a locului, inclusiv statul membru în care se intenționează să se țină sau să fie accesibilă contabilitatea principală. Adresa poate fi înlocuită de UN/LOCODE, dacă acesta face posibilă o identificare lipsită de ambiguitate a locației respective.”

La pagina 129, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/5:

în loc de:

Primul loc de utilizare sau prelucrare”,

se citește:

Primul loc de utilizare sau transformare”.

La pagina 130, în anexa A, în capitolul 2, „Grupa 4 – Date, ore perioade și locuri”, la punctul 4/8, „Coloana 9 a din tabel”.

în loc de:

„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor) unde vor fi recepționate mărfurile în cadrul operațiunii TIR.”,

se citește:

„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor) unde vor fi primite mărfurile în cadrul operațiunii TIR.”

La pagina 130, în anexa A, în capitolul 2, „Grupa 4 – Date, ore perioade și locuri”, la punctul 4/8, „Coloana 9 a din tabel”:

în loc de:

„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor) unde vor fi recepționate mărfurile în cadrul regimului de tranzit unional.”,

se citește:

„A se introduce, utilizând codul corespunzător, identificatorul locului (locurilor) unde vor fi primite mărfurile în cadrul regimului de tranzit unional.”

La pagina 130, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/9:

în loc de:

Locul (locurile) de prelucrare sau utilizare”,

se citește:

Locul (locurile) de transformare sau utilizare”.

La pagina 130, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/13:

în loc de:

Biroul vamal de control”,

se citește:

Biroul vamal de supraveghere”.

La pagina 131, în anexa A, în capitolul 2, „Grupa 4 – Date, ore perioade și locuri”, la punctul 4/14, „Coloanele 9 a și 9 c din tabel”.

în loc de:

„A se indica biroul (birourile) vamal(e) de destinație responsabil(e) pentru locul în care mărfurile sunt recepționate de destinatarul agreat.”,

se citește:

„A se indica biroul (birourile) vamal(e) de destinație responsabil(e) pentru locul în care mărfurile sunt primite de destinatarul agreat.”

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/16:

în loc de:

Coloana 7b din tabel:

A se indica, în minute, termenul limită până la care biroul vamal de prezentare trebuie să informeze biroul vamal de control cu privire la intenția sa de a efectua un control înainte ca mărfurile să fie considerate eliberate.”,

se citește:

Coloana 7b din tabel:

A se indica, în minute, termenul-limită până la care biroul vamal de prezentare trebuie să informeze biroul vamal de supraveghere cu privire la intenția sa de a efectua un control înainte să se considere că mărfurilor li s-a acordat liberul de vamă.”

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/16:

în loc de:

Coloana 7c din tabel:

A se indica, în minute, termenul limită până la care biroul vamal își poate anunța intenția de a efectua un control înainte ca mărfurile să fie considerate eliberate.”,

se citește:

Coloana 7c din tabel:

A se indica, în minute, termenul-limită până la care biroul vamal își poate anunța intenția de a efectua un control înainte de a se acorda liberul de vamă mărfurilor.”

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/16:

în loc de:

Coloana 9b din tabel:

A se indica, în minute, termenul de care dispune biroul vamal de plecare după depunerea declarației de tranzit de către expeditorul agreat pentru a putea efectua eventualele controale care se impun înainte de eliberarea și plecarea mărfurilor.”,

se citește:

Coloana 9b din tabel:

A se indica, în minute, termenul de care dispune biroul vamal de plecare după depunerea declarației de tranzit de către expeditorul agreat pentru a putea efectua eventualele controale care se impun înainte de acordarea liberului de vamă și plecarea mărfurilor.”

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/17:

în loc de:

Perioada de încheiere”,

se citește:

Perioada pentru descărcare”.

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/17, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„A se indica dacă este aplicabilă prelungirea automată a perioadei de încheiere în conformitate cu articolul 174 alineatul (2).”,

se citește:

„A se indica dacă este aplicabilă prelungirea automată a perioadei pentru descărcare în conformitate cu articolul 174 alineatul (2).”

La pagina 131, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, „Grupa 4 – Date, ore perioade și locuri, la punctul 4/17”, la „Coloana 8a din tabel”.

în loc de:

„Autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziilor poate preciza în autorizație că perioada de încheiere expiră în ultima zi din luna/trimestrul/semestrul ulterioară sau ulterior lunii/trimestrului/semestrului în cursul căreia sau căruia a început perioada de încheiere.”,

se citește:

„Autoritatea vamală care ia decizia poate preciza în autorizație că perioada pentru descărcare expiră în ultima zi din luna/trimestrul/semestrul ulterioară sau ulterior lunii/trimestrului/semestrului în cursul căreia sau căruia a început perioada pentru descărcare.”

La pagina 132, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 4/18, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În caz afirmativ, a se introduce termenul limită prevăzut la articolul 175 alineatul (1) până la care titularul autorizației trebuie să prezinte decontul de încheiere la biroul vamal de control.”,

se citește:

„În caz afirmativ, a se introduce termenul-limită prevăzut la articolul 175 alineatul (1) până la care titularul autorizației trebuie să prezinte decontul de încheiere la biroul vamal de supraveghere.”

La pagina 133, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/2, la „Coloana 1b din tabel”.

în loc de:

„Descrierea mărfurilor cu suficiente detalii pentru a permite recunoașterea lor fără niciun dubiu și stabilirea cu ușurință a unei legături între mărfurile descrise în decizia ITO și mărfurile prezentate.”,

se citește:

„Descrierea mărfurilor cu suficiente detalii pentru a permite recunoașterea lor fără niciun dubiu și stabilirea cu ușurință a unei legături între mărfurile descrise în decizia IOO și mărfurile prezentate.”

La pagina 133, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/2, „Coloana 8c din tabel”, punctul 2:

în loc de:

„Dacă cererea se referă la mărfuri care fac obiectul dispozițiilor speciale (părțile A și B) cuprinse în partea I, Dispoziții preliminare, secțiunea II din Nomenclatura combinată (mărfuri destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare/aeronave civile și mărfuri destinate aeronavelor civile), solicitantul ar trebui să introducă, de exemplu, o precizare de tipul: «Aeronave civile și piese ale acestora/dispoziții speciale, partea B din Nomenclatura combinată».”,

se citește:

„Dacă cererea se referă la mărfuri care fac obiectul dispozițiilor speciale (părțile A și B) cuprinse în partea I, Dispoziții preliminare, secțiunea II din Nomenclatura combinată (mărfuri destinate anumitor categorii de nave și platforme de foraj sau de exploatare/aeronave civile și mărfuri destinate aeronavelor civile), solicitantul trebuie să introducă, de exemplu, o precizare de tipul: «Aeronave civile și piese ale acestora/dispoziții speciale, partea B din Nomenclatura combinată».”

La pagina 134, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/4:

în loc de:

Coloanele 8a 8c și 8d din tabel”,

se citește:

Coloanele 8a, 8b și 8d din tabel”.

La pagina 135, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/6, la al doilea paragraf:

în loc de:

„Mărfurile echivalente sunt mărfuri unionale depozitate, utilizate sau prelucrate în locul mărfurilor plasate sub un regim special altul decât cel de tranzit.”,

se citește:

„Mărfurile echivalente sunt mărfuri unionale depozitate, utilizate sau transformate în locul mărfurilor plasate sub un regim special altul decât cel de tranzit.”

La pagina 135, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/6 „Cerere”, la al treilea paragraf:

în loc de:

„A se indica dacă mărfurile din afara Uniunii vor face obiectul unei taxe antidumping, al unei taxe compensatorii, al unei taxe de salvgardare sau al oricărei alte taxe suplimentare rezultate în urma unei suspendări a concesiilor, în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație.”,

se citește:

„A se indica dacă mărfurile neunionale vor face obiectul unei taxe antidumping, al unei taxe compensatorii, al unei taxe de salvgardare sau al oricărei alte taxe suplimentare rezultate în urma unei suspendări a concesiilor, în cazul în care acestea au fost declarate pentru punerea în liberă circulație.”

La pagina 135, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/7:

în loc de:

Produse prelucrate

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se introduce detalii privind toate produsele prelucrate care rezultă în urma operațiunilor efectuate, indicând principalele produse prelucrate și produsele prelucrate secundare care sunt subproduse ale operațiunii de prelucrare, altele decât principalul produs prelucrat, în funcție de situație.

Codul și descrierea din Nomenclatura combinată: sunt aplicabile note referitoare la E.D. 5/1. Codul mărfurilor și 5/2. Descrierea mărfurilor.”,

se citește:

Produse transformate

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se introduce detalii privind toate produsele transformate care rezultă în urma operațiunilor efectuate, indicând produsele principale transformate și produsele secundare transformate care sunt subproduse ale operațiunii de transformare, altele decât produsul principal transformat, în funcție de situație.

Codul și descrierea din Nomenclatura combinată: sunt aplicabile note referitoare la E.D. 5/1. Codul mărfurilor și 5/2. Descrierea mărfurilor.”

La pagina 135, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 5/8 „Coloanele 8a, 8b și 8e din tabel”, la al doilea paragraf:

în loc de:

„Această informație nu trebuie furnizată în cazul perfecționării pasive cu sistem de schimb standard. Se utilizează în schimb E.D. XVIII/2 Produse înlocuitoare din titlul XVIII.”,

se citește:

„Această informație nu trebuie furnizată în cazul perfecționării pasive cu sistem de schimb standard. Se utilizează în schimb E.D. XVIII/2 Produse de înlocuire din titlul XVIII.”

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2 „Note privind cerințele în materie de date”, la „Grupa 5 – Identificarea mărfurilor”, la punctul 5/9:

în loc de:

Categoriile sau transporturile de mărfuri excluse”,

se citește:

Categoriile sau mișcările de mărfuri excluse”.

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la „Grupa 6 – Termeni și condiții”, la punctul 6/1:

în loc de:

Interdicții și restricții

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Indicarea oricăror interdicții și restricții la nivel național sau la nivelul Uniunii care sunt aplicabile pentru mărfurile și/sau procedura în cauză în statul membru (statele membre) de prezentare.

A se preciza care sunt autoritățile competente responsabile pentru controalele sau formalitățile care trebuie efectuate înainte de eliberarea mărfurilor.”,

se citește:

Prohibiții și restricții

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Indicarea oricăror prohibiții și restricții la nivel național sau la nivelul Uniunii care sunt aplicabile pentru mărfurile și/sau regimul în cauză în statul membru (statele membre) de prezentare.

A se preciza care sunt autoritățile competente responsabile pentru controalele sau formalitățile care trebuie efectuate înainte de acordarea liberului de vamă mărfurilor.”

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/2, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, la al doilea și al treilea paragraf:

în loc de:

„În cele mai multe cazuri, nu este necesară o analiză a condițiilor economice. Cu toate acestea, în anumite cazuri, este necesară efectuarea unei astfel de analize la nivelul Uniunii.

Trebuie utilizat cel puțin unul dintre codurile relevante definite pentru condițiile economice pentru fiecare cod din Nomenclatura combinată care a fost indicat în E.D. 5/1. Codul mărfurilor. Solicitantul poate furniza detalii suplimentare, în special în cazul în care este necesară o analiză a condițiilor economice.”,

se citește:

„În cele mai multe cazuri, nu este necesară o verificare a condițiilor economice. Cu toate acestea, în anumite cazuri, este necesară efectuarea unei astfel de verificări la nivelul Uniunii.

Trebuie utilizat cel puțin unul dintre codurile relevante definite pentru condițiile economice pentru fiecare cod din Nomenclatura combinată care a fost indicat în E.D. 5/1. Codul mărfurilor. Solicitantul poate furniza detalii suplimentare, în special în cazul în care este necesară o verificare a condițiilor economice.”

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/3, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, al doilea și al treilea paragraf:

în loc de:

„Obligațiile care decurg din autorizație, în special obligația de a informa autoritatea responsabilă de luarea deciziilor cu privire la orice schimbare intervenită în datele și condițiile aflate la bază, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din cod.

Autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei trebuie să precizeze detaliile referitoare la dreptul de apel, în conformitate cu articolul 44 din cod.”,

se citește:

„Obligațiile care decurg din autorizație, în special obligația de a informa autoritatea care ia decizia cu privire la orice schimbare intervenită în datele și condițiile aflate la bază, în conformitate cu articolul 23 alineatul (2) din cod.

Autoritatea vamală care ia decizia trebuie să precizeze detaliile referitoare la calea de atac, în conformitate cu articolul 44 din cod.”

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/3, la „Coloana 4c din tabel”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Dacă este cazul, decizia trebuie să includă o mențiune prin care se aduce la cunoștința titularului deciziei că trebuie să predea originalul deciziei biroului vamal de implementare ales de acesta atunci când prezintă mărfurile.”,

se citește:

„Dacă este cazul, decizia trebuie să includă o mențiune prin care se aduce la cunoștința titularului deciziei că trebuie să predea originalul deciziei biroului vamal de punere în aplicare ales de acesta atunci când prezintă mărfurile.”

La pagina 136, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/3, la „Coloanele 7a și 7c din tabel”:

în loc de:

„Autorizația trebuie să specifice faptul că obligația de a depune o declarație suplimentară se suspendă în cazurile descrise la articolul 167 alineatul (2) din cod.

Obligația de a depune o declarație suplimentară poate fi suspendată în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 167 alineatul (3).”,

se citește:

„Autorizația trebuie să specifice faptul că se acordă o derogare de la obligația de a depune o declarație suplimentară în cazurile descrise la articolul 167 alineatul (2) din cod.

Se poate acorda o derogare de la obligația de a depune o declarație suplimentară în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute la articolul 167 alineatul (3).”

La pagina 137, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/3, la „Coloanele 8a și 8b din tabel”, al treilea paragraf:

în loc de:

„A se preciza dacă produsele sau mărfurile prelucrate plasate în cadrul regimului de perfecționare activă IM/EX sunt preconizate a fi puse în liberă circulație în conformitate cu articolul 170 alineatul (1).”,

se citește:

„A se preciza dacă produsele transformate sau mărfurile plasate sub regim de perfecționare activă IM/EX sunt preconizate a fi puse în liberă circulație în conformitate cu articolul 170 alineatul (1).”

La pagina 137, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 6/3, la „Coloana 9b din tabel”, primul paragraf:

în loc de:

„A se preciza că expeditorul agreat trebuie să prezinte o declarație de tranzit la biroul vamal de plecare înainte de eliberarea mărfurilor.”,

se citește:

„A se preciza că expeditorul agreat trebuie să prezinte o declarație de tranzit la biroul vamal de plecare înainte de acordarea liberului de vamă mărfurilor.”

La pagina 137, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 7/1, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, ultima teză:

în loc de:

„Ar trebui precizat tipul de regim special.”,

se citește:

„Trebuie precizat tipul de regim special.”

La pagina 138, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 7/2, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, în primul paragraf prima teză:

în loc de:

„A se indica regimul vamal corespunzător pe care solicitantul dorește să îl se aplice (sau regimurile vamale).”,

se citește:

„A se indica regimul vamal (regimurile vamale) pe care solicitantul dorește să îl (le) aplice.”

La pagina 138, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 7/4:

în loc de:

„Numărul de operațiuni (transporturi)”,

se citește:

„Numărul de operațiuni (trimiteri)”.

La pagina 138, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 7/4. „Numărul de operațiuni (transporturi)”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care garanția globală va fi utilizată pentru a acoperi datoriile vamale existente sau pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, a se indica numărul de transporturi aferente perioadei recente de 12 luni.”,

se citește:

„În cazul în care garanția globală va fi utilizată pentru a acoperi datoriile vamale existente sau pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, a se indica numărul de trimiteri aferente perioadei recente de 12 luni.”

La pagina 138, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 7/5, la „Coloanele 8a, 8b, 8c, 8e și 8f”.

în loc de:

„A se descrie natura activităților sau a utilizării planificate (de exemplu, detalii cu privire la operațiunile desfășurate în cadrul unui contract de prelucrare în lohn sau tipul manipulărilor uzuale în regim de perfecționare activă) care urmează a fi aplicate mărfurilor în cadrul regimului special.

Dacă solicitantul dorește să efectueze prelucrarea mărfurilor în cadrul unui regim de perfecționare activă sau de destinație finală într-un antrepozit vamal, în temeiul articolului 241 din cod, acesta trebuie să furnizeze detaliile necesare.

Acolo unde este cazul, a se indica numele, adresa și funcția altor persoane implicate.

Formele obișnuite de manipulare permit ca mărfurile plasate sub regim de antrepozitare vamală sau de perfecționare să contribuie la păstrarea acestora, la îmbunătățirea aspectului sau a vandabilității lor sau la pregătirea pentru distribuție sau revânzare. În cazul în care se intenționează ca formele obișnuite de manipulare să fie efectuate în cadrul perfecționării active sau pasive, trebuie să se facă o trimitere la punctul sau punctele relevante din anexa 71-03.”,

se citește:

„A se descrie natura activităților sau a utilizării planificate (de exemplu, detalii cu privire la operațiunile desfășurate în cadrul unui contract de transformare în lohn sau tipul manipulărilor uzuale în regim de perfecționare activă) care urmează a fi aplicate mărfurilor în cadrul regimului special.

Dacă solicitantul dorește să efectueze transformarea mărfurilor în cadrul unui regim de perfecționare activă sau de destinație finală într-un antrepozit vamal, în temeiul articolului 241 din cod, acesta trebuie să furnizeze detaliile necesare.

Acolo unde este cazul, a se indica numele, adresa și funcția altor persoane implicate.

Formele uzuale de manipulare permit ca mărfurile plasate sub regim de antrepozitare vamală sau de perfecționare să contribuie la păstrarea acestora, la îmbunătățirea aspectului sau a vandabilității lor sau la pregătirea pentru distribuție sau revânzare. În cazul în care se intenționează ca formele uzuale de manipulare să fie efectuate în cadrul perfecționării active sau pasive, trebuie să se facă o trimitere la punctul sau punctele relevante din anexa 71-03.”

La pagina 139, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/1:

în loc de:

Tipul conturilor principale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se indica tipul de conturi principale, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent.”,

se citește:

Tipul contabilității principale

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

A se indica tipul de contabilitate principală, oferind detalii despre sistemul care se preconizează a fi utilizat, inclusiv programul informatic aferent.”

La pagina 139, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/4, la „Coloana 1a din tabel”:

în loc de:

„A se indica (da/nu) dacă sunt anexate eșantioane, fotografii, broșuri sau orice alte documente disponibile care pot ajuta autoritățile vamale la stabilirea încadrării corecte a mărfurilor din nomenclatura vamală.”,

se citește:

„A se indica (da/nu) dacă sunt anexate eșantioane, fotografii, broșuri sau orice alte documente disponibile care pot ajuta autoritățile vamale la stabilirea clasificării corecte a mărfurilor din nomenclatura vamală.”

La pagina 140, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, punctul 8/4, la „Coloana 1b din tabel”.

în loc de:

„A se indica dacă sunt disponibile eșantioane, fotografii, broșuri sau alte documente privind compoziția mărfurilor și materialele lor componente și care ar putea ajuta la descrierea procesului de fabricație sau de prelucrare suferit de materiale.”,

se citește:

„A se indica dacă sunt disponibile eșantioane, fotografii, broșuri sau alte documente privind compoziția mărfurilor și materialele lor componente și care ar putea ajuta la descrierea procesului de fabricație sau de transformare suferit de materiale.”

La pagina 140, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/10, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”.

în loc de:

„A se furniza informații cu privire la sediul sau locația de depozitare temporară sau antrepozitare vamală care este destinată a fi utilizată ca spațiu de depozitare.”,

se citește:

„A se furniza informații cu privire la spații sau orice altă locație de depozitare temporară sau antrepozitare vamală care este destinată a fi utilizată ca spațiu de depozitare.”

La pagina 141, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/11, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”.

în loc de:

„A se indica (da/nu) dacă se intenționează depozitarea mărfurilor unionale într-un antrepozit vamal sau într-un spațiu de depozitare temporar.”,

se citește:

„A se indica (da/nu) dacă se intenționează depozitarea mărfurilor unionale într-un antrepozit vamal sau într-un spațiu de depozitare temporară.”

La pagina 141, în anexa A, în capitolul 2, la punctul 8/11, la „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, la al doilea paragraf:

în loc de:

„De asemenea, se poate depune o cerere de depozitare a mărfurilor unionale la autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei într-o etapă ulterioară, după ce cererea a fost acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost acordată.”,

se citește:

„De asemenea, se poate depune o cerere de depozitare a mărfurilor unionale la autoritatea vamală care ia decizia într-o etapă ulterioară, după ce cererea a fost acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost acordată.”

La pagina 141, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/12, „Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate”, al cincilea și al șaselea paragraf:

în loc de:

„Statul membru al autorității vamale responsabile de luarea deciziei

Biroul vamal competent/de control:”,

se citește:

„Statul membru al autorității vamale care ia decizia

Biroul vamal competent/de supraveghere:”.

La pagina 141, în anexa A, în titlul I, în capitolul 2, la punctul 8/13:

în loc de:

Calcularea cuantumului taxelor de import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Cerere:

A se indica (da/nu) dacă solicitantul dorește să calculeze cuantumul taxelor de import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.

Dacă răspunsul este «nu», trebuie să se aplice articolul 85 din cod, ceea ce înseamnă că efectuarea calculului taxei la import are loc pe baza încadrării tarifare, a valorii în vamă, a cantității, a naturii și a originii mărfurilor în momentul în care a apărut datoria vamală aferentă acestora.

Decizii:

În cazul în care titularul autorizației dorește să calculeze taxele la import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, autorizația de perfecționare activă prevede că produsele prelucrate relevante nu pot fi importate direct sau indirect de către titularul autorizației și puse în liberă circulație în decursul unei perioade de un an după ce au fost reexportate. Cu toate acestea, produsele prelucrate pot fi importate direct sau indirect de către titularul autorizației și puse în liberă circulație în decursul unei perioade de un an după reexportul lor, în cazul în care cuantumul taxelor la import se determină în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.”,

se citește:

„Calcularea cuantumului taxelor la import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod

Toate coloanele relevante ale tabelului utilizate:

Cerere:

A se indica (da/nu) dacă solicitantul dorește să calculeze cuantumul taxelor la import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.

Dacă răspunsul este «nu», trebuie să se aplice articolul 85 din cod, ceea ce înseamnă că efectuarea calculului taxelor la import are loc pe baza clasificării tarifare, a valorii în vamă, a cantității, a naturii și a originii mărfurilor în momentul în care a luat naștere datoria vamală aferentă acestora.

Decizii:

În cazul în care titularul autorizației dorește să calculeze taxele la import în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, autorizația de perfecționare activă prevede că produsele transformate relevante nu pot fi importate direct sau indirect de către titularul autorizației și puse în liberă circulație în decursul unei perioade de un an după ce au fost reexportate. Cu toate acestea, produsele transformate pot fi importate direct sau indirect de către titularul autorizației și puse în liberă circulație în decursul unei perioade de un an după reexportul lor, în cazul în care cuantumul taxelor la import se determină în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod.”

La pagina 142, în anexa A, în titlul II, în capitolul 2, la punctul II/2, al doilea paragraf a doua și a treia liniuță:

în loc de:

„—

TARIC, în cadrul căreia se adaugă o a 9-a și o a 10-a cifră; acestea reflectă măsurile tarifare și netarifare din Uniune, cum ar fi suspendările tarifare, contingentele tarifare, taxele antidumping etc. și li se pot adăuga, de asemenea, coduri adiționale și coduri adiționale naționale TARIC de la a 11-a cifră încolo;

Nomenclatura pentru restituiri, care se referă la nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export.”,

se citește:

„—

TARIC, care constă în a 9-a și a 10-a cifră suplimentare; acestea reflectă măsurile tarifare și netarifare din Uniune, cum ar fi suspendările tarifare, contingentele tarifare, taxele antidumping etc. și poate consta, de asemenea, în coduri adiționale TARIC și coduri adiționale naționale de la a 11-a cifră înainte;

Nomenclatura pentru restituiri, care se referă la nomenclatura produselor agricole pentru restituiri la export.”

La pagina 142, în anexa A, în titlul II, în capitolul 2, la punctul II/2, al treilea paragraf:

în loc de:

„Dacă nomenclatura nu se regăsește în listă, a se preciza nomenclatura care vă interesează.”,

se citește:

„Dacă nomenclatura nu se regăsește în listă, a se preciza nomenclatura relevantă.”

La pagina 144, în anexa A, în titlul III, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând numărului de ordine al E.D. III/9.:

în loc de:

„Descrierea prelucrării necesare pentru a obține originea”,

se citește:

„Descrierea transformării necesare pentru a obține originea”.

La pagina 144, în anexa A, în titlul III, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul III/3:

în loc de:

„A se furniza informații care să permită identificarea originii, materialele folosite și originea acestora, încadrarea tarifară, valorile corespunzătoare și descrierea circumstanțelor (reguli de schimbare a poziției tarifare, valoarea adăugată, descrierea operațiunii sau a procesului sau orice altă regulă specifică) de natură să permită respectarea condițiilor legate de determinarea originii.”,

se citește:

„A se furniza informații care să permită identificarea originii, materialele folosite și originea acestora, clasificarea tarifară, valorile corespunzătoare și descrierea circumstanțelor (reguli de schimbare a poziției tarifare, valoarea adăugată, descrierea operațiunii sau a procesului sau orice altă regulă specifică) de natură să permită respectarea condițiilor legate de determinarea originii.”

.La pagina 145, în anexa A, în titlul III, în capitolul 2, la punctul III/9:

în loc de:

Descrierea prelucrării necesare pentru a obține originea”,

se citește:

Descrierea transformării necesare pentru a obține originea”.

La pagina 145, în anexa A, în titlul IV, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând numărului IV/10:

în loc de:

„Locul în care se desfășoară activitățile generale de gestionare logistică.”,

se citește:

„Locul în care se desfășoară activitățile de gestionare generală a serviciilor logistice.”

La pagina 146, în anexa A, în titlul IV, în capitolul 2, la „Cerințe în materie de date”, la punctul IV/6, prima, a doua și a treia teză:

în loc de:

„În cazul în care au fost deja acordate simplificări, a se preciza natura acestora, regimul vamal corespunzător și numărul autorizației. În cazul în care au fost deja acordate facilități, a se indica tipul de facilitate și numărul certificatului. În cazul omologărilor în calitate de agent abilitat sau expeditor cunoscut, a se indica omologarea acordată: agent abilitat sau expeditor cunoscut și a se indica numărul omologării.”,

se citește:

„În cazul în care au fost deja acordate simplificări, a se preciza tipul de simplificare, regimul vamal corespunzător și numărul autorizației. În cazul în care au fost deja acordate facilități, a se indica tipul de facilitate și numărul certificatului. În cazul aprobărilor în calitate de agent abilitat sau expeditor cunoscut, a se indica aprobarea acordată: agent abilitat sau expeditor cunoscut și a se indica numărul aprobării.”

La pagina 147, în anexa A, în titlul IV, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul IV/8:

în loc de:

„În cazul în care cererea este depusă în conformitate cu articolul 26 alineatul (2), trebuie furnizată (furnizate) denumirea completă (denumirile complete) a(ale) SP și codul de înregistrare în scopuri de TVA.”,

se citește:

„În cazul în care cererea este depusă în conformitate cu articolul 26 alineatul (2), trebuie furnizată (furnizate) denumirea completă (denumirile complete) a (ale) SP (sediilor permanente) și codul de înregistrare în scopuri de TVA.”

La pagina 147, în anexa A, în titlul IV, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul IV/10:

în loc de:

IV/10.   

Locul în care se desfășoară activitățile generale de gestionare logistică”,

se citește:

IV/10.   

Locul în care se desfășoară activitățile de gestionare generală a serviciilor logistice”.

La pagina 147, în anexa A, în titlul V, în capitolul 1, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

TITLUL V

Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”,

se citește:

TITLUL V

Cererea și autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”.

La pagina 147, în anexa A, în titlul V, în capitolul 2:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru simplificarea determinării cuantumurilor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor”.

La pagina 147, în anexa A, în titlul V, în capitolul 2, la „Cerințe în materie de date”, la punctul V/1:

în loc de:

„A se indica elementele care trebuie adăugate sau deduse din valoarea în vamă în conformitate cu articolele 71 și 72 din cod sau elementele care fac parte din prețul real plătit sau de plătit în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din cod și cărora li se aplică simplificarea (de exemplu, contribuții, redevențe, costuri de transport etc.), urmate de o trimitere la metoda de calcul utilizată pentru determinarea sumelor respective.”,

se citește:

„A se indica elementele care trebuie adăugate sau deduse din valoarea în vamă în conformitate cu articolele 71 și 72 din cod sau elementele care fac parte din prețul efectiv plătit sau de plătit în conformitate cu articolul 70 alineatul (2) din cod și cărora li se aplică simplificarea (de exemplu, mărfuri și servicii, redevențe, cheltuieli de transport etc.), urmate de o trimitere la metoda de calcul utilizată pentru determinarea cuantumurilor respective.”

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

TITLUL VI

Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri”,

se citește:

TITLUL VI

Cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau exonerări

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau exonerări”.

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în a doua coloană corespunzând VI/1:

în loc de:

„Cuantumul taxelor vamale și al altor taxe”,

se citește:

„Cuantumul taxelor vamale și al altor contribuții”.

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în a doua coloană corespunzând VI/2:

în loc de:

„Perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și încheierea regimului”,

se citește:

„Perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și descărcarea regimului”.

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând numărului VI/5:

în loc de:

„Suma de referință”,

se citește:

„Cuantumul de referință”.

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau scutiri”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru furnizarea unei garanții globale, inclusiv a unei posibile reduceri sau exonerări”.

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/1.:

în loc de:

VI/1.   Cuantumul taxelor vamale și al altor taxe

A se indica cel mai mare cuantum al taxelor vamale și a altor taxe aplicabil unui singur transport, în raport cu perioada recentă de 12 luni. Dacă această informație nu este disponibilă, a se indica cel mai mare cuantum probabil al taxelor vamale și al altor taxe aplicabil cu privire la orice transport individual în perioada următoare de 12 luni.”,

se citește:

VI/1.   Cuantumul taxelor vamale și al altor contribuții

A se indica cel mai mare cuantum al taxelor vamale și al altor contribuții aplicabil unei singure trimiteri, în raport cu perioada recentă de 12 luni. Dacă această informație nu este disponibilă, a se indica cel mai mare cuantum probabil al taxelor vamale și al altor contribuții aplicabil cu privire la orice trimitere individuală în perioada următoare de 12 luni.”

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/2.:

în loc de:

VI/2.   Perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și încheierea regimului

A se indica perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și încheierea regimului, în raport cu perioada recentă de 12 luni. Aceste informații trebuie furnizate numai în cazul în care garanția globală urmează a fi utilizată pentru a plasa mărfurile sub un regim special.”,

se citește:

VI/2.   Perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și descărcarea regimului

A se indica perioada medie dintre plasarea mărfurilor în cadrul regimului și descărcarea regimului, în raport cu perioada recentă de 12 luni. Aceste informații trebuie furnizate numai în cazul în care garanția globală urmează a fi utilizată pentru a plasa mărfurile sub un regim special.”

La pagina 148, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/3.:

în loc de:

VI/3.   Nivelul garanției

A se indica dacă nivelul garanției care urmează să acopere datoriile vamale existente și, dacă este cazul, alte taxe este de 100 % sau de 30 % din partea relevantă a sumei de referință și/sau dacă nivelul garanției care urmează să acopere eventualele datorii vamale și, dacă este cazul, alte taxe este de 100 %, 50 %, 30 % sau 0 % din partea relevantă a sumei de referință.”,

se citește:

VI/3.   Nivelul garanției

A se indica dacă nivelul garanției care urmează să acopere datoriile vamale existente și, dacă este cazul, alte contribuții este de 100 % sau de 30 % din partea relevantă a cuantumului de referință și/sau dacă nivelul garanției care urmează să acopere eventualele datorii vamale și, dacă este cazul, alte contribuții este de 100 %, 50 %, 30 % sau 0 % din partea relevantă a cuantumului de referință.”

La pagina 149, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/4., al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care garanția este furnizată sub forma unei întreprinderi, a se indica numele și adresa complete ale garantului.”,

se citește:

„În cazul în care garanția este furnizată sub forma unui angajament, a se indica numele și adresa complete ale garantului.”

La pagina 149, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/5.:

în loc de:

Suma de referință

Cerere:

A se furniza informații privind suma de referință care acoperă toate operațiunile, declarațiile sau procedurile solicitantului, în temeiul articolului 89 alineatul (5) din cod.

Autorizație:

A se introduce suma de referință care acoperă toate operațiunile, declarațiile sau procedurile titularului autorizației, în temeiul articolului 89 alineatul (5) din cod.

În cazul în care suma de referință stabilită de autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei este diferită de cea indicată în cerere, a să explica motivele acestei diferențe.”,

se citește:

Cuantumul de referință

Cerere:

A se furniza informații privind cuantumul de referință care acoperă toate operațiunile, declarațiile sau regimurile solicitantului, în temeiul articolului 89 alineatul (5) din cod.

Autorizație:

A se introduce cuantumul de referință care acoperă toate operațiunile, declarațiile sau regimurile titularului autorizației, în temeiul articolului 89 alineatul (5) din cod.

În cazul în care cuantumul de referință stabilit de autoritatea vamală care ia decizia este diferit de cel indicat în cerere, a se explica motivele acestei diferențe.”

La pagina 149, în anexa A, în titlul VI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VI/6.:

în loc de:

„În cazul în care garanția globală este furnizată pentru acoperirea taxelor la import sau la export de plătit în cazul eliberării sau utilizării finale, a se indica dacă garanția va acoperi:

Perioada normală înainte de efectuarea plății, și anume maximum 10 de zile de la data notificării către debitor a datoriei vamale în conformitate cu articolul 108 din cod.

Plată reportată.”,

se citește:

„În cazul în care garanția globală este furnizată pentru acoperirea taxelor la import sau la export de plătit în cazul punerii în liberă circulație sau utilizării finale, a se indica dacă garanția va acoperi:

Perioada normală înainte de efectuarea plății, și anume maximum 10 de zile de la data notificării către debitor a datoriei vamale în conformitate cu articolul 108 din cod.

Plata amânată.”

La pagina 149, în anexa A, în titlul VII, în titlu, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune ”,

se citește:

Cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune ”.

La pagina 149, în anexa A, în titlul VII, în capitolul 1, în titlul capitolului:

în loc de:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”,

se citește:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de amânare a plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”.

La pagina 149, în anexa A, în titlul VII, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date referitoare la amânarea plății taxelor vamale datorate, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date referitoare la amânarea plății taxelor vamale de plătit, în măsura în care permisiunea nu este acordată în legătură cu o singură operațiune”.

La pagina 149, în anexa A, în titlul VII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VII/1., primul paragraf:

în loc de:

„A se indica modul în care solicitantul dorește să aplice amânarea plății taxelor vamale datorate”,

se citește:

„A se indica modul în care solicitantul dorește să aplice amânarea plății taxelor vamale de plătit”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VII/1., al treilea paragraf:

în loc de:

„Articolul 110 litera (c) din cod, și anume la nivel global pentru toate valorile taxelor la import sau export care alcătuiesc o singură mențiune în evidența contabilă în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf.”,

se citește:

„Articolul 110 litera (c) din cod, și anume la nivel global pentru toate cuantumurile taxelor la import sau export care alcătuiesc o singură înscriere în evidența contabilă în conformitate cu articolul 105 alineatul (1) primul paragraf.”

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

TITLUL VIII

Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export”,

se citește:

TITLUL VIII

Cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la import sau la export

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la import sau la export”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând punctului VIII/3.:

în loc de:

„Biroul vamal competent pentru locul în care se află mărfurile”,

se citește:

„Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care se află mărfurile”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând punctului VIII/4.:

în loc de:

„Observațiile biroului vamal competent pentru locul în care se află mărfurile”,

se citește:

„Observațiile biroului vamal de a cărui competență ține locul în care se află mărfurile”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua, pe rândul corespunzător numărului de ordine al E.D. VIII/8.:

în loc de:

„Tipul taxei la import sau la export”,

se citește:

„Tipul taxelor la import sau la export”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua, pe rândul corespunzător numărului de ordine al E.D. VIII/12.:

în loc de:

„Declarația autorității vamale responsabile de luarea deciziilor”,

se citește:

„Declarația autorității vamale care ia decizia”.

La pagina 150, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea taxelor la import sau la export”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și decizia privind rambursarea sau remiterea cuantumului taxelor la import sau la export”.

La pagina 151, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VIII/3.:

în loc de:

Biroul vamal competent pentru locul în care se află mărfurile”,

se citește:

Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care se află mărfurile”.

La pagina 151, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VIII/4.:

în loc de:

Observațiile biroului vamal competent pentru locul în care se află mărfurile”,

se citește:

Observațiile biroului vamal de a cărui competență ține locul în care se află mărfurile”.

La pagina 151, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VIII/8.:

în loc de:

Tipul taxei la import sau la export”,

se citește:

Tipul taxelor la import sau la export”.

La pagina 152, în anexa A, în titlul VIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul VIII/12.:

în loc de:

Declarația autorității vamale responsabile de luarea deciziilor

Dacă este cazul, autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziilor indică faptul că taxele la import sau la export nu se restituie nici nu se remit decât după ce biroul vamal de implementare a informat autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziilor că formalitățile de care depinde rambursarea sau remiterea au fost îndeplinite.”,

se citește:

Declarația autorității vamale care ia decizia

Dacă este cazul, autoritatea vamală care ia decizia indică faptul că taxele la import sau la export nu se rambursează nici nu se remit decât după ce biroul vamal de punere în aplicare a informat autoritatea vamală care ia decizia că formalitățile de care depinde rambursarea sau remiterea au fost îndeplinite.”

La pagina 153, în anexa A, în titlul X, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând numărului X/4:

în loc de:

„Întreprinderea”,

se citește:

„Angajamentul”.

La pagina 153, în anexa A, în titlul X, în capitolul 2, la punctul X/4:

în loc de:

X/4.   

Întreprinderea”,

se citește:

X/4.   

Angajamentul”.

La pagina 153, în anexa A, în titlul X, în capitolul 2, la punctul X/4, la prima liniuță:

în loc de:

„—

să comunice autorității vamale responsabile de luarea deciziei informația la care se face referire la articolul 121 alineatul (1) și”,

se citește:

„—

să comunice autorității vamale care ia decizia informația la care se face referire la articolul 121 alineatul (1) și”.

La pagina 153, în anexa A, în titlul XI, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

TITLUL XI

Cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat”,

se citește:

TITLUL XI

Cererea și autorizația pentru statutul de emitent autorizat

Capitolul 1

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de emitent autorizat”.

La pagina 154, în anexa A, în titlul XI, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de emitent agreat”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de emitent autorizat”.

La pagina 154, în anexa A, în titlul XI, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XI/1:

în loc de:

„A se indica biroul (birourile) vamal(e) către care emitentul agreat transmite dovada statutului vamal de mărfuri unionale cu scopul înregistrării acesteia.”,

se citește:

„A se indica biroul (birourile) vamal(e) către care emitentul autorizat transmite dovada statutului vamal de mărfuri unionale cu scopul înregistrării acesteia.”

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XIII/8.:

în loc de:

„A se indica dacă solicitantul va acționa pe cont propriu în ceea ce privește chestiunile fiscale sau va numi un reprezentant fiscal în statul membru de prezentare.”,

se citește:

„A se indica dacă solicitantul va acționa în nume propriu în ceea ce privește chestiunile fiscale sau va numi un reprezentant fiscal în statul membru de prezentare.”

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIV, în titlu, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

Cererea Și autorizaȚia de efectuare a unei declaraȚii vamale prin introducerea de date în evidenȚele declarantului, inclusiv pentru regimul de export ”,

se citește:

Cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export ”.

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 1, în titlu:

în loc de:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin introducerea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”,

se citește:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”.

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date” în coloana a doua, pe rândul corespunzător numărului de ordine al E.D. XIV/1.:

în loc de:

„Scutire privind notificarea prezentării”,

se citește:

„Dispensă de la notificarea prezentării”.

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date” în coloana a doua, pe rândul corespunzător numărului de ordine al E.D. XIV/2.:

în loc de:

„Scutire privind declarația prealabilă la ieșire”,

se citește:

„Dispensă de la declarația prealabilă la ieșire”.

La pagina 156, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date” în coloana a doua corespunzând punctului XIV/3.:

în loc de:

„Biroul vamal competent pentru locul în care mărfurile sunt puse la dispoziție pentru control”,

se citește:

„Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care mărfurile sunt puse la dispoziție pentru control”.

La pagina 157, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin introducerea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația de efectuare a unei declarații vamale prin înscrierea de date în evidențele declarantului, inclusiv pentru regimul de export”.

La pagina 157, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XIV/1:

în loc de:

XIV/1.   Scutire privind notificarea prezentării

Cerere:

A se indica (da/nu) dacă comerciantul dorește să beneficieze de o scutire de notificare privind disponibilitatea mărfurilor pentru controale vamale. În cazul unui răspuns negativ, a se preciza motivele.

Decizie:

Dacă autorizația nu prevede scutirea de obligația de notificare, autoritatea vamală de autorizare stabilește perioada limită dintre data primirii notificării și data eliberării mărfurilor.”,

se citește:

XIV/1.   Dispensă de la notificarea prezentării

Cerere:

A se indica (da/nu) dacă comerciantul dorește să beneficieze de o dispensă de la notificarea privind disponibilitatea mărfurilor pentru controale vamale. În cazul unui răspuns afirmativ, a se preciza motivele.

Decizie:

Dacă autorizația nu prevede dispensa de la notificare, autoritatea vamală de autorizare stabilește termenul dintre data primirii notificării și data la care se acordă liberul de vamă mărfurilor.”

La pagina 157, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XIV/2:

în loc de:

Scutire privind declarația prealabilă la ieșire”,

se citește:

Dispensă de la declarația prealabilă la ieșire”.

La pagina 157, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XIV/3:

în loc de:

Biroul vamal competent pentru locul în care mărfurile sunt puse la dispoziție pentru control”,

se citește:

Biroul vamal de a cărui competență ține locul în care mărfurile sunt puse la dispoziție pentru control”.

La pagina 157, în anexa A, în titlul XIV, în capitolul 2, „Cerințe în materie de date”, la punctul XIV/4:

în loc de:

„Autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei trebuie să prevadă termenul limită din autorizație până la care titularul autorizației comunică detaliile declarației vamale complete biroului vamal de control.”,

se citește:

„Autoritatea vamală care ia decizia trebuie să prevadă termenul din autorizație până la care titularul autorizației comunică detaliile declarației vamale complete biroului vamal de supraveghere.”

La pagina 157, în anexa A, în titlul XV, în capitolul 2, „Cerințe în materie de date”, la punctul XV/1:

în loc de:

XV/1.   Identificarea formalităților și controalelor care urmează să fie delegate operatorului economic

A se indica condițiile în care controlul respectării interdicțiilor și restricțiilor specificate în cadrul E.D. 6/1 Interdicții și restricții poate fi efectuat de titularul autorizațiilor.”,

se citește:

XV/1.   Identificarea formalităților și controalelor care urmează să fie delegate operatorului economic

A se indica condițiile în care controlul respectării prohibițiilor și restricțiilor specificate în cadrul E.D. 6/1 Prohibiții și restricții poate fi efectuat de titularul autorizațiilor.”

La pagina 158, în anexa A, în titlul XVI, în titlu, astfel cum a fost rectificat la pagina 37 din JO L 87 din 2.4.2016:

în loc de:

Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane ”,

se citește:

Cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane ”.

La pagina 158, în anexa A, în titlul XVI, în capitolul 1, în titlu:

în loc de:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane”,

se citește:

Cerințe specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane”.

La pagina 158, în anexa A, în titlul XVI, în capitolul 2, în titlul capitolului:

în loc de:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor agreat de banane”,

se citește:

Note privind cerințele specifice în materie de date pentru cererea și autorizația pentru statutul de cântăritor autorizat de banane”.

La pagina 158, în anexa A, în titlul XVI, în capitolul 2, la punctul XVI/3, a treia liniuță:

în loc de:

„—

greutatea netă a bananelor, originea și ambalarea acestora, precum și ora cântăririi și locul de descărcare sunt imediat reflectate în certificatul de cântărire a bananelor cu ocazia cântăririi;”,

se citește:

„—

greutatea netă a bananelor, originea și ambalarea acestora, precum și ora cântăririi și locul de descărcare sunt imediat înscrise în certificatul de cântărire a bananelor în momentul cântăririi;”.

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzând punctului XVII/1:

în loc de:

„Export anticipat (IP EX/IM)”,

se citește:

„Export anticipat (PA EX/IM)”.

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVII, în capitolul 1, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XVII/1:

în loc de:

XVII/1.   Exportul anticipat

A se indica («da/nu») dacă se planifică exportul de produse prelucrate obținute din mărfuri echivalente înaintea importului mărfurilor pe care le înlocuiesc (IP EX/IM). Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica perioada sugerată exprimată în luni în care mărfurile din afara Uniunii ar trebui să fie declarate pentru perfecționare activă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea mărfurilor și transportul lor către Uniune.”,

se citește:

XVII/1.   Exportul anticipat

A se indica («da/nu») dacă se planifică exportul de produse transformate obținute din mărfuri echivalente înaintea importului mărfurilor pe care le înlocuiesc (PA EX/IM). Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica perioada sugerată exprimată în luni în care mărfurile neunionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare activă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea mărfurilor și transportul lor către Uniune.”

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVII, în capitolul 1, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XVII/2:

în loc de:

„A se indica («da/nu») dacă produsele prelucrate sau mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație dacă nu au fost plasate sub un regim vamal ulterior sau reexportate la expirarea perioadei de încheiere, iar declarația vamală de punere în liberă circulație se consideră a fi fost depusă și acceptată, iar eliberarea aprobată la data expirării perioadei de încheiere.”,

se citește:

„A se indica («da/nu») dacă produsele transformate sau mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX sunt considerate a fi fost puse în liberă circulație dacă nu au fost plasate sub un regim vamal ulterior sau reexportate la expirarea perioadei pentru descărcare, iar declarația vamală de punere în liberă circulație se consideră a fi fost depusă și acceptată, iar eliberarea aprobată la data expirării perioadei pentru descărcare.”

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzătoare numărului de ordine XVIII/2:

în loc de:

„Produsele înlocuitoare”,

se citește:

„Produsele de înlocuire”.

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzătoare punctului XVIII/3:

în loc de:

„Importul prealabil al produselor înlocuitoare”,

se citește:

„Importul anticipat al produselor de înlocuire”.

La pagina 159, în anexa A, în titlul XVIII, în capitolul 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în coloana a doua corespunzătoare punctului XVIII/4:

în loc de:

„Importul prealabil al produselor prelucrate (OP IM/EX)”,

se citește:

„Importul anticipat al produselor transformate (PP IM/EX)”.

La pagina 160, în anexa A, în titlul XVIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XVIII/1:

în loc de:

„În cazul reparării mărfurilor, un produs importat (produs de înlocuire) poate înlocui un produs prelucrat (așa-numitul sistem de schimb standard).”,

se citește:

„În cazul reparării mărfurilor, un produs importat (produs de înlocuire) poate înlocui un produs transformat (așa-numitul sistem de schimb standard).”

La pagina 160, în anexa A, în titlul XVIII, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XVIII/2:

în loc de:

XVIII/2.   Produsele înlocuitoare

Dacă se intenționează utilizarea sistemului de schimb standard (posibil numai în cazul reparațiilor), a se indica codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată, calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale produselor înlocuitoare, pentru a permite autorităților vamale să compare mărfurile exportate temporar și produsele înlocuitoare. Pentru a face această comparație, a se utiliza cel puțin unul dintre codurile relevante furnizate în raport cu E.D. 5/8 Identificarea mărfurilor.

XVIII/3.   Importul prealabil al produselor înlocuitoare

A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse înlocuitoare înainte de efectuarea exportului produselor cu defecte. În caz afirmativ, a se indica perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare pasivă.

XVIII/4.   Importul prealabil de produse prelucrate (OP IM/EX)

A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse prelucrate obținute din mărfuri echivalente înainte de plasarea mărfurilor unionale sub regimul de perfecționare pasivă. Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare pasivă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea mărfurilor unionale și transportul lor către biroul de export.”,

se citește:

XVIII/2.   Produsele de înlocuire

Dacă se intenționează utilizarea sistemului de schimb standard (posibil numai în cazul reparațiilor), a se indica codul de 8 cifre din Nomenclatura combinată, calitatea comercială și caracteristicile tehnice ale produselor de înlocuire, pentru a permite autorităților vamale să compare mărfurile exportate temporar și produsele de înlocuire. Pentru a face această comparație, a se utiliza cel puțin unul dintre codurile relevante furnizate în raport cu E.D. 5/8 Identificarea mărfurilor.

XVIII/3.   Importul anticipat al produselor de înlocuire

A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse de înlocuire înainte de efectuarea exportului produselor cu defecte. În caz afirmativ, a se indica perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare pasivă.

XVIII/4.   Importul anticipat de produse transformate (PP IM/EX)

A se indica (da/nu) dacă se are în vedere importul unor produse transformate obținute din mărfuri echivalente înainte de plasarea mărfurilor unionale sub regimul de perfecționare pasivă. Dacă răspunsul este afirmativ, a se indica perioada în luni în care mărfurile unionale ar trebui să fie declarate pentru perfecționare pasivă, ținându-se seama de timpul necesar pentru procurarea mărfurilor unionale și transportul lor către biroul de export.”

La pagina 161, în anexa A, în titlul XIX, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XIX/1:

în loc de:

„De asemenea, se poate depune o cerere de scoatere temporară din antrepozitul vamal la autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei într-o etapă ulterioară, după ce cererea a fost acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost acordată.”,

se citește:

„De asemenea, se poate depune o cerere de scoatere temporară din antrepozitul vamal la autoritatea vamală care ia decizia într-o etapă ulterioară, după ce cererea a fost acceptată, iar autorizația de funcționare a spațiilor de depozitare a fost acordată.”

La pagina 161, în anexa A, în titlul XX, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XX/1:

în loc de:

„Detalii privind măsurile de identificare care urmează să fie aplicate de către expeditorul agreat. În cazul în care expeditorului agreat i-a fost acordată o autorizație pentru utilizarea sigiliilor speciale, în conformitate cu articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod, autoritatea vamală responsabilă de luarea deciziei poate prescrie utilizarea acestor sigilii ca măsură de identificare. Trebuie indicat numărul de referință al deciziei pentru utilizarea sigiliilor speciale.”,

se citește:

„Detalii privind măsurile de identificare care urmează să fie aplicate de către expeditorul agreat. În cazul în care expeditorului agreat i-a fost acordată o autorizație pentru utilizarea sigiliilor speciale, în conformitate cu articolul 233 alineatul (4) litera (c) din cod, autoritatea vamală care ia decizia poate prescrie utilizarea acestor sigilii ca măsură de identificare. Trebuie indicat numărul de referință al deciziei pentru utilizarea sigiliilor speciale.”

La pagina 161, în anexa A, în titlul XX, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XX/2, la prima teză:

în loc de:

A se indica numărul de referință al deciziei pentru furnizarea unei garanții globale sau a unei scutiri de garanție.”,

se citește:

„A se indica numărul de referință al deciziei pentru furnizarea unei garanții globale sau a unei exonerări de garanție.”

La pagina 162, în anexa A, în titlul XXI, în capitolul 1, în „Cerințe în materie de date”, la punctul XXI/1:

în loc de:

XXI/1.   Tipul sigiliului

Cerere:

A se introduce toate detaliile privind sigiliul (de exemplu, modelul, fabricantul, dovada certificării de către un organism competent, în conformitate cu standardul internațional ISO nr. 17712:2013 «Containere de marfă etanșări mecanice»).”,

se citește:

XXI/1.   Tipul sigiliului

Cerere:

A se introduce toate detaliile privind sigiliul (de exemplu, modelul, fabricantul, dovada certificării de către un organism competent, în conformitate cu standardul internațional ISO nr. 17712:2013 «Containere de marfă. Sigilii mecanice»).”

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 1, în „Note introductive la tabelul cerințelor în materie de date”, la punctul 15, în prima teză:

în loc de:

„Statele membre comunică Comisiei lista datelor pe care le solicită pentru fiecare din regimurile menționate în prezenta anexă.”,

se citește:

„Statele membre notifică Comisiei lista datelor pe care le solicită pentru fiecare din regimurile menționate în prezenta anexă.”

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului A1 și A2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (10) și 271 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (10) și articolul 271 din cod”.

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului A3:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (14) și 274 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (14) și articolul 274 din cod”.

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului B1:

în loc de:

„Declarația de export: articolele 5 alineatul (12), 162 și 269 din cod

Declarația de reexport: articolele 5 alineatul (13) și 270 din cod”,

se citește:

„Declarația de export: articolul 5 alineatul (12) și articolele 162 și 269 din cod

Declarația de reexport: articolul 5 alineatul (13) și articolul 270 din cod”.

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului B2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 201 și 259 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210 și 259 din cod”.

La pagina 164, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului B3:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 210 și 237 alineatul (2) din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12), articolele 162 și 210 și articolul 237 alineatul (2) din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului C1:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12) și 166 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolul 166 din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului C2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (33), 171 și 182 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (33) și articolele 171 și 182 din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului D1:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 210, 226 și 227 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210, 226 și 227 din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua și a treia corespunzând numărului D2:

în loc de:

„D2

Regim special – Declarația de tranzit cu set redus de date – (transport feroviar, aerian și maritim)

Articolele 5 alineatul (12), 162, 210 și 233 alineatul (4) litera (d) din cod”,

se citește:

„D2

Regim special – Declarația de tranzit cu set redus de date – (transport pe calea ferată, aerian și maritim)

Articolul 5 alineatul (12), articolele 162 și 210 și articolul 233 alineatul (4) litera (d) din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2. în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului D3:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 210 și 233 alineatul (4) litera (e) din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12), articolele 162 și 210 și articolul 233 alineatul (4) litera (e) din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numerelor E1 și E2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (23), 153 alineatul (2) și 155 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (23), articolul 153 alineatul (2) și articolul 155 din cod”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în tabelul „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua corespunzând numărului E2:

în loc de:

„Manifestul privind mărfurile în vamă”,

se citește:

„Manifestul vamal al mărfurilor”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în tabelul „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua corespunzând numărului F1c:

în loc de:

„Declarația sumară de intrare – transport pe mare și pe căile navigabile interioare – Set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) primul paragraf”,

se citește:

„Declarația sumară de intrare – transport maritim și pe căile navigabile interioare – Set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) primul paragraf”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în tabelul „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua corespunzând numărului F1d:

în loc de:

„Declarația sumară de intrare – transport pe mare și pe căile navigabile interioare – Set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) al doilea paragraf”,

se citește:

„Declarația sumară de intrare – transport maritim și pe căile navigabile interioare – Set de date parțial furnizat de o persoană în temeiul articolului 127 alineatul (6) din cod și în conformitate cu articolul 112 alineatul (1) al doilea paragraf”.

La pagina 165, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numerelor F1a, F1b, F1c, F1d, F2a, F2b, F2c, F2d, F3a, F3b, F4a, F4b, F4c, F4d, F5:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (9) și 127 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (9) și articolul 127 din cod”.

La pagina 166 în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua „Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale”, corespunzând numărului F4d:

în loc de:

„Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale – set de date parțial care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf și în conformitate cu articolul 113 alineatul (2)”,

se citește:

„Declarația sumară de intrare – trimiteri poștale – set de date parțial la nivel de recipient care trebuie depus înainte de încărcare în raport cu situații definite la articolul 106 alineatul (1) al doilea paragraf și în conformitate cu articolul 113 alineatul (2)”.

La pagina 166, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua „Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale”, corespunzând numărului G1:

în loc de:

„Notificarea abaterii”,

se citește:

„Notificarea devierii de la rută”.

La pagina 166, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului G3:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (33) și 139 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (33) și articolul 139 din cod”.

La pagina 166, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului G4:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (17) și 145”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (17) și articolul 145”.

La pagina 166, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua „Declarații/notificări/dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale”, corespunzând numărului G5:

în loc de:

„Notificare sosirii în caz de deplasare a mărfurilor în regim de depozitare temporară”,

se citește:

„Notificarea sosirii în caz de circulație a mărfurilor în regim de depozitare temporară”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului H1:

în loc de:

„Declarația pentru punere în liberă circulație: articolele 5 alineatul (12), 162 și 201 din cod Declarația pentru destinația finală: articolele 5 alineatul (12), 162, 201 și 254 din cod”,

se citește:

„Declarația pentru punere în liberă circulație: articolul 5 alineatul (12) și articolele 162 și 201 din cod

Declarația pentru destinația finală: articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210 și 254 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului H2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 201 și 240 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210 și 240 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului H3:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162, 201 și 250 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210 și 250 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2,, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a doua și a treia corespunzătoare punctului H4:

în loc de:

„H4

Regim special – prelucrare – declarație pentru perfecționare activă

Articolele 5 alineatul (12), 162, 201 și 256 din cod”,

se citește:

„H4

Regim special – transformare – declarație pentru perfecționare activă

Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162, 210 și 256 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului H6:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12), 162 și 201 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolele 162 și 201 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului I1:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (12) și 166 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (12) și articolul 166 din cod”.

La pagina 167, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 1 „Titlurile coloanelor”, în coloana a treia „Temeiul juridic”, corespunzând numărului I2:

în loc de:

„Articolele 5 alineatul (33), 171 și 182 din cod”,

se citește:

„Articolul 5 alineatul (33) și articolele 171 și 182 din cod”.

La pagina 168, în anexa B, în titlul I, în capitolul 2, în „Legenda tabelului”, în secțiunea 3 „Simboluri folosite în celule”, în coloana a doua „Descrierea simbolului corespunzând literei Y”:

în loc de:

„Element de date necesar la nivelul antetului declarației mărfurilor. Informațiile introduse la nivel de antet sunt valabile pentru toate articolele de mărfuri declarate.”,

se citește:

„Element de date necesar la nivelul generic al declarației mărfurilor. Informațiile introduse la nivel generic sunt valabile pentru toate articolele de mărfuri declarate.”

La pagina 169, în anexa B, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în „Grupa 1 – Informații privind mesajul (inclusiv coduri aferente regimurilor)”, în coloana a doua corespunzând punctului 1/7:

în loc de:

„Indicator de circumstanță specifică”,

se citește:

„Indicator de împrejurare specifică”.

La pagina 170, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 2 – Referințe ale mesajelor, documentelor, certificatelor și autorizațiilor”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 2/1:

în loc de:

„Declarația simplificată/Documente anterioare”,

se citește:

„Declarația simplificată/Documente precedente”.

La pagina 170, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 2 – Referințe ale mesajelor, documentelor, certificatelor și autorizațiilor”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 2/6:

în loc de:

„Plată reportată”,

se citește:

„Plată amânată”.

La pagina 174, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 3 – Părți”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 3/29:

în loc de:

„Nr. de identificare al persoanei care notifică abaterea”,

se citește:

„Nr. de identificare al persoanei care notifică devierea de la rută”.

La pagina 175, în anexa B, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, tabelul „Grupa 3 – Părți”, coloana a doua corespunzând numărului 3/37:

în loc de:

„Nr. de identificare al operatorului sau operatorilor suplimentari din lanțul de aprovizionare”,

se citește:

„Nr. de identificare al altui (altor) actor(i) din lanțul de aprovizionare”.

La pagina 175, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 3 – Părți”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 3/42:

în loc de:

„Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul privind mărfurile în vamă”,

se citește:

„Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul vamal al mărfurilor”.

La pagina 176, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 3 – Părți”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 3/44:

în loc de:

„Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma deplasării în regim de depozitare temporară”,

se citește:

„Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare temporară”.

La pagina 177, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 4 – Informații legate de determinarea valorii în vamă/Taxe”, în a doua și a treia coloană corespunzătoare numărului 4/4:

în loc de:

„Cota de impozitare”,

se citește:

„Baza de impozitare”.

La pagina 177, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 4 – Informații legate de determinarea valorii în vamă/Taxe”, în coloana a doua corespunzând punctului 4/11:

în loc de:

„Suma totală facturată”,

se citește:

„Cuantumul total facturat”.

La pagina 180, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/19:

în loc de:

„Codurile mijloacelor de transport din țările de pe itinerar”,

se citește:

„Codurile țărilor de pe itinerarul mijloacelor de transport”.

La pagina 181, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/20:

în loc de:

„Codurile trimiterilor din țările de pe itinerar”,

se citește:

„Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii”.

La pagina 181, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/24:

în loc de:

„Codul biroului vamal unde are loc prima intrare”,

se citește:

„Codul biroului vamal de primă intrare”.

La pagina 181, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/25:

în loc de:

„Codul biroului vamal real unde are loc prima intrare”,

se citește:

„Codul biroului vamal real de primă intrare”.

La pagina 181, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/27:

în loc de:

„Biroul vamal de control”,

se citește:

„Biroul vamal de supraveghere”.

La pagina 181, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 5 – Date/Ore/Perioade/Locuri/Țări/Regiuni”, în a doua coloană corespunzătoare numărului 5/28:

în loc de:

„Valabilitatea dovezii solicitată”,

se citește:

„Valabilitatea solicitată a dovezii”.

La pagina 183, în anexa B, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în tabelul „Grupa 6 – Identificarea mărfurilor”, în coloana a doua corespunzând numărului 6/12:

în loc de:

„Codul mărfurilor periculoase ONU”,

se citește:

„Codul ONU pentru mărfuri periculoase”.

La pagina 185, în anexa B, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în tabelul „Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)” , în coloana a doua corespunzând numărului 7/14:

în loc de:

„Identitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera”,

se citește:

„Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”.

La pagina 185, în anexa B, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în tabelul „Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)” , în coloana a doua corespunzând numărului 7/15:

în loc de:

„Naționalitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera”,

se citește:

„Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera”.

La pagina 185, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)” , în a doua coloană corespunzând numărului 7/16:

în loc de:

„Identitatea mijloacelor pasive de transport care trec frontiera”,

se citește:

„Identitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera”.

La pagina 185, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în tabelul „Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)” , în a doua coloană corespunzând numărului 7/17:

în loc de:

„Naționalitatea mijloacelor pasive de transport care trec frontiera”,

se citește:

„Naționalitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera”.

La pagina 186, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 1, în „Tabelul cerințelor în materie de date”, în tabelul „Grupa 7 – Informații privind transportul (moduri, mijloace și echipamente)” , în a doua coloană corespunzând punctului 7/19:

în loc de:

„Alte incidente în cursul transportului”,

se citește:

„Alte incidente în timpul transportului”.

La pagina 187, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [7]:

în loc de:

„Statele membre pot acorda o scutire de la această obligație în măsura în care sistemele lor le permit să deducă această informație, în mod automat și lipsit de ambiguitate, din alte informații menționate în declarație.”,

se citește:

„Statele membre pot acorda o derogare de la această obligație în măsura în care sistemele lor le permit să deducă această informație, în mod automat și lipsit de ambiguitate, din alte informații menționate în declarație.”

La pagina 187, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua corespunzătoare notei [8]:

în loc de:

„Acest element reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al transportului [UCR], atunci când acesta nu este disponibil. El oferă o legătură cu alte surse de informații utile.”,

se citește:

„Acest element reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al trimiterii [UCR], atunci când acesta nu este disponibil. El oferă o legătură cu alte surse de informații utile.”

La pagina 187, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [11]:

în loc de:

„Această informație este solicitată dacă declarația de plasare a mărfurilor sub un regim vamal servește la încheierea unui regim de antrepozit vamal.”,

se citește:

„Această informație este solicitată dacă declarația de plasare a mărfurilor sub un regim vamal servește la descărcarea unui regim de antrepozit vamal.”

La pagina 188, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [16], a doua teză:

în loc de:

„În astfel de cazuri, declarantul furnizează sau dispune furnizarea către autoritățile vamale a oricăror alte informații care pot fi solicitate în scopul determinării valorii în vamă în vamă.”,

se citește:

„În astfel de cazuri, declarantul furnizează sau dispune furnizarea către autoritățile vamale a oricăror alte informații care pot fi solicitate în scopul determinării valorii în vamă.”

La pagina 188, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2, în tabelul „Note”, în coloana a doua corespunzătoare notei [20], la prima liniuță:

în loc de:

„—

dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unui transport nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte transporturi fracționate sau multiple de la același expeditor pentru același destinatar;”,

se citește:

„—

dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei trimiteri nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte transporturi fracționate sau multiple de la același expeditor pentru același destinatar;”.

La pagina 188, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [24]:

în loc de:

„Acest element de date nu trebuie furnizat dacă este furnizat MRN în cadrul E.D. 2/1 Declarația simplificată/Documente anterioare.”,

se citește:

„Acest element de date nu trebuie furnizat dacă este furnizat MRN în cadrul E.D. 2/1 Declarația simplificată/Documente precedente.”

La pagina 189, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [31]:

în loc de:

„Această informație se utilizează numai în cazul în care declarația de depozitare temporară sau declarația vamală pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, altul decât cel de tranzit, este depusă la un birou vamal diferit de biroul vamal de control, după cum este indicat în respectiva autorizație.”,

se citește:

„Această informație se utilizează numai în cazul în care declarația de depozitare temporară sau declarația vamală pentru plasarea mărfurilor sub un regim special, altul decât cel de tranzit, este depusă la un birou vamal diferit de biroul vamal de supraveghere, după cum este indicat în respectiva autorizație.”

La pagina 189, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [35]:

în loc de:

„Acest element de date poate fi furnizat pentru a identifica mărfuri vizate de o notificare pentru reexportul mărfurilor plasate în regim de depozitare temporară, în cazul în care o parte din mărfurile cărora le corespunde respectiva declarație de depozitare temporară nu sunt reexportate.”,

se citește:

„Acest element de date poate fi furnizat pentru a identifica mărfuri care fac obiectul unei notificări pentru reexportul mărfurilor plasate în regim de depozitare temporară, în cazul în care o parte din mărfurile cărora le corespunde respectiva declarație de depozitare temporară nu sunt reexportate.”

La pagina 189, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [43]:

în loc de:

„A nu se utiliza în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe.”,

se citește:

„Nu se utilizează în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe.”

La pagina 190, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [46]:

în loc de:

„A nu se utiliza în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe sau pe calea ferată.”,

se citește:

„Nu se utilizează în cazul trimiterilor poștale sau al transportului realizat cu instalații de transport fixe sau pe calea ferată.”

La pagina 190, în anexa B, în titlul I, în capitolul 3, în secțiunea 2 „Note”, în tabel, în coloana a doua „Descrierea notei”, la rubrica corespunzătoare notei [49]:

în loc de:

„Această informație se furnizează numai dacă mărfurile sunt plasate sub regimul de destinație finală sau în cazul importului anticipat de produse prelucrate sau în cazul importului prealabil de produse înlocuitoare.”,

se citește:

„Această informație se furnizează numai dacă mărfurile sunt plasate sub regimul de destinație finală sau în cazul importului anticipat de produse transformate sau în cazul importului anticipat de produse de înlocuire.”

La pagina 191, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 1/6, ultima teză:

în loc de:

„Numărul atribuit mărfurilor în cadrul NC23 în cauză.”,

se citește:

„Numărul atribuit mărfurilor în cadrul CN23 în cauză.”

La pagina 191, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 1/7:

în loc de:

Indicator de circumstanță specifică ”,

se citește:

Indicator de împrejurare specifică ”.

La pagina 192, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1:

în loc de:

Declarația simplificată/Documente anterioare ”,

se citește:

Declarația simplificată/Documente precedente ”.

La pagina 192, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, în nota referitoare la „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„În cazul unei declarații de tranzit, a se preciza referința pentru depozitarea temporară sau regimul vamal anterior sau documentele vamale corespunzătoare.”,

se citește:

„În cazul unei declarații de tranzit, a se preciza referința pentru depozitarea temporară sau regimul vamal precedent sau documentele vamale corespunzătoare.”

La pagina 193, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, în nota referitoare la „Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date, a doua teză”.

în loc de:

„În cazul în care se furnizează MRN corespunzător declarației sumare de intrare, iar manifestul privind mărfurile în vamă nu se referă la toate articolele înscrise în declarația sumară de intrare, a se introduce numerele articolelor respective în declarația sumară de intrare, atunci când sunt disponibile pentru persoana care depune manifestul electronic.”,

se citește:

„În cazul în care se furnizează MRN corespunzător declarației sumare de intrare, iar manifestul vamal al mărfurilor nu se referă la toate articolele înscrise în declarația sumară de intrare, a se introduce numerele articolelor respective în declarația sumară de intrare, atunci când sunt disponibile pentru persoana care depune manifestul electronic.”

La pagina 193, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, la „Coloanele G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare privind transportul în cauză în conformitate cu condițiile prevăzute în titlul I, capitolul 3 din prezenta anexă.”,

se citește:

„A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare privind trimiterea în cauză în conformitate cu condițiile prevăzute în titlul I, capitolul 3 din prezenta anexă.”

La pagina 193, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, la „Coloana G4 din tabelul cerințelor în materie de date”, la primul paragraf:

în loc de:

„Fără a aduce atingere articolul 145 alineatul (4) din cod, a se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare pentru transportul în cauză.”,

se citește:

„Fără a aduce atingere articolul 145 alineatul (4) din cod, a se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) sumare de intrare pentru trimiterea în cauză.”

La pagina 193, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, la „Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date”, la primul paragraf:

în loc de:

„A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) de depozitare temporară depuse pentru mărfuri în locul unde a început transportul.”,

se citește:

„A se introduce MRN corespunzător declarației (declarațiilor) de depozitare temporară depuse pentru mărfuri în locul unde a început circulația acestora.”

La pagina 193, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/1, la „Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date”, la al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care MRN corespunzător declarației de depozitare temporară nu se referă la toate articolele înscrise în declarația de depozitare temporară respectivă, persoana care notifică sosirea mărfurilor după trecerea în regim de depozitare temporară trebuie să furnizeze numărul (numerele) articolelor corespunzătoare atribuite mărfurilor în declarația de depozitare temporară inițială.”,

se citește:

„În cazul în care MRN corespunzător declarației de depozitare temporară nu se referă la toate articolele înscrise în declarația de depozitare temporară respectivă, persoana care notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare temporară trebuie să furnizeze numărul (numerele) articolelor corespunzătoare atribuite mărfurilor în declarația de depozitare temporară inițială.”

La pagina 194, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/2, în nota referitoare la „Coloanele A1-A3, F1a-F1c din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordin andosat in alb, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat in alb», iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant.”

La pagina 195, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloana E1 din tabelul cerințelor în materie de date”, în prima teză:

în loc de:

„Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului agreat.”,

se citește:

„Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului autorizat.”

La pagina 195, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date”, în prima teză:

în loc de:

„Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce numărul de referință al documentului de transport care acoperă transportul potențial al mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, în urma depunerii la vamă a manifestului privind mărfurile în vamă.”,

se citește:

„Utilizând codurile unionale relevante, a se introduce numărul de referință al documentului de transport care acoperă transportul potențial al mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii, în urma depunerii la vamă a manifestului vamal al mărfurilor.”

La pagina 195, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3., la „Coloana E2 din tabelul cerințelor în materie de date”, la al treilea paragraf și la al patrulea paragraf prima teză:

în loc de:

„Numărul documentului de transport reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al transportului (UCR), atunci când acesta nu este disponibil.

Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului agreat.”,

se citește:

„Numărul documentului de transport reprezintă o alternativă pentru numărul de referință unic al trimiterii (UCR), atunci când acesta nu este disponibil.

Dacă este cazul, a se introduce numărul autorizației emitentului autorizat.”

La pagina 195, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloanele F1c și F2c din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„În cazul în care, în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul paragraf și al articolului 113 alineatul (2), o altă persoană decât transportatorul prezintă date din declarația sumară de intrare, numărul corespunzător al conosamentului principal sau al scrisorii de transport aerian principal trebuie, de asemenea, furnizat, în plus față numărul conosamentului de casă sau de cel al scrisorii de transport aerian de casă.”,

se citește:

„În cazul în care, în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul paragraf și al articolului 113 alineatul (2), o altă persoană decât transportatorul prezintă date din declarația sumară de intrare, numărul corespunzător al conosamentului principal sau al scrisorii de transport aerian principal trebuie, de asemenea, furnizat, în plus față de numărul conosamentului de casă sau de cel al scrisorii de transport aerian de casă.”

La pagina 196, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloana F2d din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Trebuie să se furnizeze numărul de referință al scrisorii de transport aerian de casă și cel al scrisorii de transport aerian principal, dacă sunt disponibile la momentul transmiterii informațiilor. Ca alternativă, dacă referința principală nu este disponibilă la momentul transmiterii informațiilor, persoana în cauză poate furniza numărul de referință al scrisorii de transport aerian principal separat, chiar înainte ca mărfurile să fie încărcate în aeronavă. În acest caz, informațiile trebuie să conțină și referințe la toate scrisorile de transport aerian emise de tranzitari care fac parte din contractul de transport principal. Numărul de referință al scrisorii de transport aerian principal și cel al scrisorii de transport aerian de casă rămân unice pentru o perioadă de minimum trei ani de la emiterea lor de către operatorii economici în cauză.”,

se citește:

„Trebuie să se furnizeze numărul de referință al scrisorii de transport aerian de casă și cel al scrisorii de transport aerian principal, dacă sunt disponibile la momentul transmiterii informațiilor. Ca alternativă, dacă referința principală nu este disponibilă la momentul transmiterii informațiilor, persoana în cauză poate furniza numărul de referință al scrisorii de transport aerian principal separat, iar acest lucru trebuie să aibă loc înainte ca mărfurile să fie încărcate în aeronavă. În acest caz, informațiile trebuie să conțină și referințe la toate scrisorile de transport aerian de casă din contractul de transport principal. Numărul de referință al scrisorii de transport aerian principal și cel al scrisorii de transport aerian de casă rămân unice pentru o perioadă de minimum trei ani de la emiterea lor de către operatorii economici în cauză.”

La pagina 196, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloana F4c din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Numărul ITMATT care corespunde NC 23 respectiv.”,

se citește:

„Numărul ITMATT care corespunde CN 23 respectiv.”

La pagina 196, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, în nota referitoare la „Coloana F4d din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Numărul (numerele) ITMATT corespunzător (corespunzătoare) NC 23 aferent(e) mărfurilor conținute în recipientul în care sunt transportate.”,

se citește:

„Numărul (numerele) ITMATT corespunzător (corespunzătoare) CN 23 aferent(e) mărfurilor conținute în recipientul în care sunt transportate.”

La pagina 196, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/3, la „Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date”, la al doilea paragraf prima liniuță:

în loc de:

„—

dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unui transport nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte transporturi fracționate sau multiple de la același expeditor pentru același destinatar; sau”,

se citește:

„—

dacă valoarea în vamă a mărfurilor importate în cadrul unei trimiteri nu depășește 20 000 EUR, cu condiția ca acestea să nu reprezinte trimiteri fracționate sau multiple de la același expeditor pentru același destinatar; sau.”

La pagina 197, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/4 „Numărul de referință/UCR”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”.

în loc de:

„Această precizare se referă la numărul unic de referință comercială atribuit de către persoana interesată transportului respectiv. Aceasta poate lua forma codurilor WCO (ISO 15459) sau o formă echivalentă. El oferă, de asemenea, acces la datele comerciale aferente de interes pentru autoritățile vamale”,

se citește:

„Această precizare se referă la numărul unic de referință comercială atribuit de către persoana interesată trimiterii respective. Aceasta poate lua forma codurilor OMV (ISO 15459) sau o formă echivalentă. El oferă, de asemenea, acces la datele comerciale aferente de interes pentru autoritățile vamale.”

La pagina 197, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/5 LRN, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, a doua teză:

în loc de:

„El este definit la scară națională și atribuit de către declarant împreună cu autoritățile competente pentru identificarea fiecărei declarații.”,

se citește:

„El este definit la scară națională și atribuit de către declarant de comun acord cu autoritățile competente pentru identificarea fiecărei declarații.”

La pagina 197, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 2/6, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Plată reportată ”,

se citește:

Plată amânată ”.

La pagina 197, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/1, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, a doua teză:

în loc de:

„Se precizează numele și prenumele sau denumirea companiei și adresa completă ale persoanei interesate.”,

se citește:

„Se precizează numele complet și adresa completă ale persoanei interesate.”

La pagina 197, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/1, în nota referitoare la „Coloana D1 din tabelul cerințelor în materie de date”, la al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul unor transporturi în regim de grupaj, atunci când se utilizează declarații de tranzit pe suport de hârtie sau dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale pe suport de hârtie, statele membre pot să prevadă utilizarea codului relevant și anexarea la declarație a listei exportatorilor.”,

se citește:

„În cazul unor trimiteri în regim de grupaj, atunci când se utilizează declarații de tranzit pe suport de hârtie sau dovezi ale statutului vamal de mărfuri unionale pe suport de hârtie, statele membre pot să prevadă utilizarea codului relevant și anexarea la declarație a listei exportatorilor.”

La pagina 198, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/3, în nota referitoare la „Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al containerului.”,

se citește:

„Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al recipientului.”

La pagina 199, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/5, în nota referitoare la „Coloanele F1c, F2c, F2d, F3b și F4c din tabelul cerințelor în materie de date”:

în loc de:

„Partea care expediază mărfurile, după cum se prevede în primul conosament emis de o casă de expediții sau în prima scrisoare de transport aerian emisă de o casă de expediții. Această persoană trebuie să fie diferită de transportator, comisionar de transport, consolidator, operator poștal sau comisionar în vamă.”,

se citește:

„Partea care expediază mărfurile, după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de expediție sau în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție. Această persoană trebuie să fie diferită de transportator, comisionar de transport, consolidator, operator poștal sau comisionar în vamă.”

La pagina 199, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/9 „Destinatarul”, în nota referitoare la „Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date”, a doua teză:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordin andosat in alb, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D.. 2/2. Mențiuni speciale”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat în alb», iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D.. 2/2. Mențiuni speciale”.

La pagina 200, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/9., la „Coloanele D1 și D2 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„În cazul transporturilor în regim de grupaj, când se utilizează declarații de tranzit pe suport de hârtie, statele membre pot prevedea introducerea codului relevant în această casetă și anexarea la declarație a listei destinatarilor.”,

se citește:

„În cazul trimiterilor în regim de grupaj, când se utilizează declarații de tranzit pe suport de hârtie, statele membre pot prevedea introducerea codului relevant în această casetă și anexarea la declarație a listei destinatarilor.”

La pagina 200, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/10 „Nr. de identificare al destinatarului”, în nota referitoare la „Coloanele A1 și A2 din tabelul cerințelor în materie de date”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordin andosat in alb, iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D. 2/2. Mențiuni speciale.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat in alb», iar destinatarul este necunoscut, datele sale se înlocuiesc cu codul relevant din cadrul E.D. 2/2. Mențiuni speciale.”

La pagina 200, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/10 „Nr. de identificare al destinatarului”, în nota referitoare la „Coloana B3 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Atunci când mărfurile care fac obiectul unor restituiri la export sunt plasate în antrepozit vamal, destinatarul este persoana responsabilă cu restituirile la export sau persoana responsabilă de antrepozitul unde sunt stocate produsele.”,

se citește:

„Atunci când mărfurile care fac obiectul unor restituiri la export sunt plasate în antrepozit vamal, destinatarul este persoana responsabilă cu restituirile la export sau persoana responsabilă de antrepozitul unde sunt stocate mărfurile.”

La pagina 200, în anexa B, în titlul II în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/11 „Destinatarul – contract de transport la nivel principal”, în nota referitoare la „Coloanele F4a și F4b din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al containerului.”,

se citește:

„Nu este necesară furnizarea acestui element în cazul în care poate fi dedus automat din E.D. 7/20 Numărul de identificare al recipientului.”

La pagina 201, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/12 „Nr. de identificare al destinatarului – contract de transport la nivel principal”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordinul unei părți desemnate:

(a)

în cazurile în care este emis un conosament principal de către transportator, datele de identificare ale comisionarului de transport, ale operatorului stației de marfă pentru containere sau ale altui transportator pot fi menționate ca destinatar;

(b)

în cazurile în care este vorba despre un conosament nominal emis de către transportator sau despre un conosament de casă în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul paragraf, partea desemnată este menționată ca destinatar.”,

se citește:

„Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament negociabil la ordinul unei părți desemnate:

(a)

în cazurile în care este emis un conosament principal de către transportator, datele de identificare ale comisionarului de transport, ale operatorului terminalului de mărfuri pentru containere sau ale altui transportator pot fi menționate ca destinatar;

(b)

în cazurile în care este vorba despre un conosament nominal emis de către transportator sau despre un conosament de casă în temeiul articolului 112 alineatul (1) primul paragraf, partea numită la ordin este menționată ca destinatar.”

La pagina 201, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/13, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, la primul paragraf:

în loc de:

„Partea care primește mărfurile, după cum se prevede în primul conosament emis de o casă de expediții sau în prima scrisoare de transport aerian emisă de o casă de expediții.”,

se citește:

„Partea care primește mărfurile, după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de expediție sau în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție.”

La pagina 201, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/13 „Destinatarul – contract de transport la nivel de casă”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, ultimul paragraf:

în loc de:

„În cazul unui conosament la ordin andosat in alb, iar destinatarul este necunoscut, se furnizează informații privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii de mărfuri sau privind reprezentantul proprietarului.”,

se citește:

„În cazul unui conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat în alb», unde destinatarul este necunoscut, se furnizează informații privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii de mărfuri sau privind reprezentantul proprietarului.”

La pagina 201, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/14 „Nr. de identificare al destinatarului – contract de transport la nivel de casă”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. Dacă mărfurile sunt transportate cu un conosament la ordin andosat in alb, iar destinatarul este necunoscut, se furnizează informații privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii de mărfuri sau privind reprezentantul proprietarului.”,

se citește:

„Acest element trebuie furnizat atunci când este diferit de declarant. Dacă mărfurile sunt transportate cu un conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat în alb», iar destinatarul este necunoscut, se furnizează informații privind ultimul proprietar cunoscut al încărcăturii de mărfuri sau privind reprezentantul proprietarului.”

La pagina 202, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/15 „Importatorul”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Numele și adresa părții care depune sau în numele căreia se depune o declarație de import.”,

se citește:

„Numele și adresa părții care depune sau pe seama căreia se depune o declarație de import.”

La pagina 202, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/16 „Nr. de identificare al importatorului”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Numărul de identificare al părții care depune sau în numele căreia se depune o declarație de import.”,

se citește:

„Numărul de identificare al părții care depune sau pe seama căreia se depune o declarație de import.”

La pagina 203, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/20 „Identificarea reprezentantului”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Această informație trebuie furnizată dacă este diferită de E.D. 3/18 Nr. de identificare al declarantului sau, dacă este cazul, E.D. 3/23 Nr. de identificare al titularului regimului de tranzit, E.D. 3/30 Nr. de identificare al persoanei care prezintă mărfurile în vamă, E.D. 3/42 Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul privind mărfurile în vamă, E.D. 3/43 Numărul de identificare al persoanei care solicită o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale sau E.D. 3/44 Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma deplasării în regim de depozitare temporară.”,

se citește:

„Această informație trebuie furnizată dacă este diferită de E.D. 3/18 Nr. de identificare al declarantului sau, dacă este cazul, E.D. 3/23 Nr. de identificare al titularului regimului de tranzit, E.D. 3/30 Nr. de identificare al persoanei care prezintă mărfurile în vamă, E.D. 3/42 Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul vamal al mărfurilor, E.D. 3/43 Numărul de identificare al persoanei care solicită o dovadă a statutului vamal de mărfuri unionale sau E.D. 3/44 Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare temporară.”

La pagina 203, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/22 „Titularul regimului de tranzit”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„A se introduce numele complet (al persoanei sau al firmei) și adresa titularului regimului de tranzit. A se introduce, dacă este cazul, numele complet (persoană sau firmă) al reprezentantului autorizat care depune declarația de tranzit în numele titularului regimului.”,

se citește:

„A se introduce numele complet (al persoanei sau al firmei) și adresa titularului regimului de tranzit. A se introduce, dacă este cazul, numele complet (persoană sau firmă) al reprezentantului autorizat care depune declarația de tranzit pe seama titularului regimului.”

La pagina 203 în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/23, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al treilea paragraf:

în loc de:

„Cu toate acestea, numărul de identificare al operatorului ar trebui utilizat în cazul în care:”,

se citește:

„Cu toate acestea, numărul de identificare al comerciantului ar trebui utilizat în cazul în care:”.

La pagina 203, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/24 „Vânzătorul”, în nota referitoare la „Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1. Exportatorul, a se introduce numele și adresa complete ale vânzătorului mărfurilor, dacă numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția declarantului. În cazul în care valoarea în vamă nu este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”,

se citește:

„Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1. Exportatorul, a se introduce numele și adresa complete ale vânzătorului mărfurilor, dacă numărul EORI al acestuia nu se află la dispoziția declarantului. În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”

La pagina 204, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/25 „Nr. de identificare al vânzătorului”, în nota referitoare la „Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1. Exportatorul, a se introduce numărul EORI al vânzătorului mărfurilor, în cazul în care acesta este disponibil. În cazul în care valoarea în vamă nu este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”,

se citește:

„Dacă vânzătorul este diferit de persoana menționată în cadrul E.D. 3/1. Exportatorul, a se introduce numărul EORI al vânzătorului mărfurilor, în cazul în care acesta este disponibil. În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”

La pagina 204, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/26 Cumpărătorul”, în nota referitoare la „Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care valoarea în vamă nu este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”,

se citește:

„În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”

La pagina 205, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/27 „Nr. de identificare al cumpărătorului”, în nota referitoare la „Coloana H1 din tabelul cerințelor în materie de date”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care valoarea în vamă nu este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”,

se citește:

„În cazul în care valoarea în vamă este calculată în conformitate cu articolul 74 din cod, această informație trebuie furnizată, dacă este disponibilă.”

La pagina 205, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/29:

în loc de:

Nr. de identificare al persoanei care notifică abaterea

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică abaterea.”,

se citește:

Nr. de identificare al persoanei care notifică devierea de la rută

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică devierea de la rută.”

La pagina 206, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/33 „Partea care trebuie notificată – contract de transport la nivel principal”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordin andosat în alb, caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2. Mențiuni speciale, se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu un conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat in alb», caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2. Mențiuni speciale, se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.”

La pagina 206, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/35 „Partea care trebuie notificată – contract de transport la nivel principal”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate cu conosament la ordin andosat în alb, caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2. Mențiuni speciale, se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt transportate un conosament negociabil care este «conosament la ordin andosat in alb», caz în care nu se menționează destinatarul și se indică codul relevant pentru E.D. 2/2. Mențiuni speciale, se precizează întotdeauna partea care trebuie notificată.”

La pagina 206, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/37:

în loc de:

Nr. de identificare al operatorului sau operatorilor suplimentari din lanțul de aprovizionare ”,

se citește:

Nr. de identificare al altui (altor) actor(i) din lanțul de aprovizionare ”.

La pagina 207, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/42:

în loc de:

Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul privind mărfurile în vamă

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care depune manifestul privind mărfurile în vamă.”,

se citește:

Nr. de identificare al persoanei care depune manifestul vamal al mărfurilor

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care depune manifestul vamal al mărfurilor.”

La pagina 207, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 3/44:

în loc de:

Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma deplasării în regim de depozitare temporară

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma deplasării în regim de depozitare temporară.”,

se citește:

Nr. de identificare al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare temporară

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Această informație apare sub forma numărului EORI menționat la articolul 1 alineatul (18) al persoanei care notifică sosirea mărfurilor în urma circulației în regim de depozitare temporară.”

La pagina 207, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/4:

în loc de:

Calcularea taxelor – Cota de impozitare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

A se preciza cota de impozitare aplicabilă (valoare, pondere sau altele).”,

se citește:

Calcularea taxelor – Baza de impozitare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

A se preciza baza de impozitare aplicabilă (valoare, greutate sau altele).”

La pagina 207, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/6:

în loc de:

Calcularea taxelor – Cuantumul taxelor datorate ”,

se citește:

Calcularea taxelor – Cuantumul taxelor de plătit ”.

La pagina 207, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/6, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„A se introduce suma pentru fiecare dintre taxele vamale și alte taxe aplicabile.

Sumele din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.”,

se citește:

„A se introduce cuantumul pentru fiecare dintre taxele vamale și alte taxe aplicabile.

Cuantumurile din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.”

La pagina 208, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/7 „Calcularea taxelor – Total”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„A se introduce suma totală a taxelor vamale și a altor taxe pentru mărfurile în cauză.

Sumele din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.”,

se citește:

„A se introduce cuantumul total al taxelor vamale și al altor taxe pentru mărfurile în cauză.

Cuantumurile din acest câmp trebuie să fie exprimate în unitatea monetară al cărei cod poate apărea în E.D. 4/12. Unitatea monetară internă sau, în absența acestui cod, în cadrul E.D. 4/12 Unitatea monetară internă, în moneda statului membru în care sunt îndeplinite formalitățile de import.”

La pagina 208, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/9, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”:

în loc de:

„Pentru fiecare tip de adăugire sau deducere relevantă pentru un anumit articol de mărfuri, a se introduce codul relevant, urmat de suma corespunzătoare în monedă națională care nu a fost încă inclusă sau dedusă din prețul articolului.”,

se citește:

„Pentru fiecare tip de adăugire sau deducere relevantă pentru un anumit articol de mărfuri, a se introduce codul relevant, urmat de cuantumul corespunzător în monedă națională care nu a fost încă inclus sau dedus din prețul articolului.”

La pagina 208, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/10, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Această informație este utilizată în raport cu E.D. 4/11 Suma totală facturată și cu E.D. 4/14 Prețul/valoarea articolului, atunci când este necesară pentru calcularea taxelor la import.”,

se citește:

„Această informație este utilizată în raport cu E.D. 4/11 Cuantumul total facturat și cu E.D. 4/14 Prețul/valoarea articolului, atunci când este necesară pentru calcularea taxelor la import.”

La pagina 208, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/11, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Suma totală facturată ”,

se citește:

Cuantumul total facturat ”.

La pagina 209, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/17 „Preferințe”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Acest element de date se referă la informațiile privind tratamentul tarifar al mărfurilor. În cazul în care utilizarea sa este prevăzută ca fiind obligatorie în tabelul cerințelor de la titlul I capitolul 3 secțiunea 1 din prezenta anexă, elementul de date trebuie completat chiar și dacă nu este solicitat nici un tratament tarifar preferențial. A se introduce codul unional relevant.”,

se citește:

„Acest element de date se referă la informațiile privind tratamentul tarifar al mărfurilor. În cazul în care utilizarea sa este prevăzută ca fiind obligatorie în tabelul cerințelor de la titlul I capitolul 3 secțiunea 1 din prezenta anexă, elementul de date trebuie completat chiar și dacă nu este solicitat niciun tratament tarifar preferențial. A se introduce codul unional relevant.”

La pagina 209, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/18 „Valoarea poștală”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”:

în loc de:

Valoarea declarată a conținutului: Codul unității monetare și valoarea monetară a conținutului, declarată în vamă.”,

se citește:

Valoarea declarată a conținutului: Codul unității monetare și valoarea monetară a conținutului, declarată în scopuri vamale.”

La pagina 209, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 4/19 „Taxe poștale”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”:

în loc de:

Articol; francarea plătită: Codul unității monetare și suma aferentă francării plătită sau solicitată expeditorului.”,

se citește:

Articol; francarea plătită: Codul unității monetare și cuantumul aferent francării plătit sau solicitat expeditorului.”

La pagina 210, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/6 „Biroul de destinație (și țara)”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”:

în loc de:

„Utilizând codul unional relevant, a se introduce numărul de referință al biroului în cazul în care se încheie operațiunea de tranzit unional.”,

se citește:

„Utilizând codul unional relevant, a se introduce numărul de referință al biroului unde se încheie operațiunea de tranzit unional.”

La pagina 210, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/7 „Birourile de tranzit prevăzute (și țara)”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„A se introduce codul pentru biroul de intrare prevăzut din fiecare țară parte contractantă la convenția privind regimul de tranzit din afara Uniunii (denumită în continuare «țară de tranzit comun din afara Uniunii») care trebuie tranzitată și pentru biroul vamal de intrare prin care sunt reintroduse mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii după ce au tranzitat teritoriul unei țări de tranzit comun din afara Uniunii sau, în cazul în care transportul urmează să tranziteze teritoriul unei țări care nu face parte din Uniune și nici nu este o țară de tranzit comun din afara Uniunii, pentru biroul vamal de ieșire prin care transportul părăsește Uniunea și pentru biroul vamal de intrare prin care revine în Uniune.”,

se citește:

„A se introduce codul pentru biroul de intrare prevăzut din fiecare țară parte contractantă la convenția privind regimul de tranzit alta decât Uniunea (denumită în continuare «țară de tranzit comun din afara Uniunii») care trebuie traversată și pentru biroul vamal de intrare prin care sunt reintroduse mărfurile pe teritoriul vamal al Uniunii după ce au traversat teritoriul unei țări de tranzit comun din afara Uniunii sau, în cazul în care transportul urmează să traverseze teritoriul unei țări care nu face parte din Uniune și nici nu este o țară de tranzit comun din afara Uniunii, pentru biroul vamal de ieșire prin care transportul părăsește Uniunea și pentru biroul vamal de intrare prin care acesta revine în Uniune.”

La pagina 210, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/8 „Codul țării de destinație”, în nota referitoare la „Coloanele H1, H2 și H5 din tabelul cerințelor în materie de date”, primul paragraf:

în loc de:

„Utilizând codul unional relevant, a se introduce codul pentru statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim vamal sau, dacă este vorba despre coloana H5, pentru utilizare la domiciliu.”,

se citește:

„Utilizând codul unional relevant, a se introduce codul pentru statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim vamal sau, dacă este vorba despre coloana H5, pentru punere în consum.”

La pagina 211, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/8 „Codul țării de destinație”, în nota referitoare la „Coloana H4 din tabelul cerințelor în materie de date”, la primul paragraf:

în loc de:

„În cazul în care mărfurile sunt importate în vederea plasării lor sub regim de perfecționare activă, statul membru de destinație este statul membru în care se efectuează prima activitate de prelucrare.”,

se citește:

„În cazul în care mărfurile sunt importate în vederea plasării lor sub regim de perfecționare activă, statul membru de destinație este statul membru în care se efectuează prima activitate de transformare.”

La pagina 212, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/14 „Codul țării de expediție/export”, în nota referitoare la „Coloanele B1-B4 din tabelul cerințelor în materie de date,” ultimul paragraf:

în loc de:

„Totuși, dacă mărfurile sunt exportate în urma unui regim de perfecționare activă, a se indica statul membru unde a avut loc ultima activitate de prelucrare.”,

se citește:

„Totuși, dacă mărfurile sunt exportate în urma unui regim de perfecționare activă, a se indica statul membru unde a avut loc ultima activitate de transformare.”

La pagina 212, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/14 „Codul țării de expediție/export”, în nota referitoare la „Coloanele H1, H2-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date, în primul paragraf, prima teză”.

în loc de:

„În cazul în care nu a avut loc într-o țară intermediară nici o tranzacție comercială (de exemplu, vânzare sau prelucrare), nici o oprire fără legătură cu transportul de mărfuri, a se introduce codul unional relevant pentru a indica țara din care mărfurile au fost expediate inițial către statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim vamal.”,

se citește:

„În cazul în care nu a avut loc într-o țară intermediară nici o tranzacție comercială (de exemplu, vânzare sau transformare), nici o oprire fără legătură cu transportul de mărfuri, a se introduce codul unional relevant pentru a indica țara din care mărfurile au fost expediate inițial către statul membru în care mărfurile sunt localizate la momentul plasării sub regim vamal.”

La pagina 213, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/19, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Codurile mijloacelor de transport din țările de pe itinerar ”,

se citește:

Codurile țărilor de pe itinerarul mijloacelor de transport ”.

La pagina 213, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/20:

în loc de:

Codurile trimiterilor din țările de pe itinerar

Coloanele A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:

Identificarea cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara de plecare inițială până în țara de destinație finală, după cum se prevede în primul conosament emis de o casă de expediții, în prima scrisoare de transport aerian emisă de o casă de expediții sau în primul document de transport feroviar/rutier. Este vorba și despre țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor.”,

se citește:

Codurile țărilor de pe itinerarul trimiterii

Coloanele A1, F1a, F1c, F2a, F2c, F3a și F5 din tabelul cerințelor în materie de date:

Identificarea cronologică a țărilor prin care sunt transportate mărfurile din țara de plecare inițială până în țara de destinație finală, după cum se prevede în conosamentul eliberat de prima casă de expediție, în scrisoarea de transport aerian eliberată de prima casă de expediție sau în documentul de transport feroviar/rutier. Este vorba și despre țările de plecare inițială și de destinație finală a mărfurilor.”

La pagina 213, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/21 „Locul de încărcare”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Identificarea portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt încărcate mărfurile pe mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”,

se citește:

„Identificarea portului maritim, a aeroportului, a terminalului de mărfuri, a gării sau a oricărui alt loc în care sunt încărcate mărfurile pe mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”

La pagina 213, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/21, în nota referitoare la „Coloana F5 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Poate fi vorba de locul în care mărfurile sunt recepționate în conformitate cu contractul de transport sau de biroul vamal de plecare TIR.”

se citește:

„Poate fi vorba de locul în care mărfurile au fost preluate în conformitate cu contractul de transport sau de biroul vamal de plecare TIR.”

La pagina 213, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/22 „Locul de descărcare”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Identificarea portului maritim, al aeroportului, al terminalului de încărcare, al gării sau al oricărui alt loc în care sunt descărcate mărfurile din mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”,

se citește:

„Identificarea portului maritim, a aeroportului, a terminalului de mărfuri, a gării sau a oricărui alt loc în care sunt descărcate mărfurile din mijlocul de transport utilizat pentru transportul acestora, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”

La pagina 214, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/24:

în loc de:

Codul biroului vamal unde are loc prima intrare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități în cazul în care mijlocul activ de transport este planificat să ajungă mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii.

Coloanele G1-G3 din tabelul cerințelor în materie de date:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități în cazul în care mijlocul activ de transport ajunge mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii așa cum s-a declarat în declarația sumară de intrare.”,

se citește:

Codul biroului vamal de primă intrare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul de transport activ este planificat să ajungă mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii.

Coloanele G1-G3 din tabelul cerințelor în materie de date:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul de transport activ ajunge mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii așa cum s-a declarat în declarația sumară de intrare.”

La pagina 214, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/25:

în loc de:

Codul biroului vamal real unde are loc prima intrare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități în cazul în care mijlocul activ de transport ajunge efectiv mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii.”,

se citește:

Codul biroului vamal real de primă intrare

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea biroului vamal responsabil pentru formalități la care mijlocul de transport activ ajunge efectiv mai întâi pe teritoriul vamal al Uniunii.”

La pagina 214, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/27:

în loc de:

Biroul vamal de control

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Utilizând codul unional relevant, a se preciza biroul vamal indicat în respectiva autorizație de control al regimului.

Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date:

Această informație se prezintă sub forma identificatorului biroului vamal de control competent pentru spațiul de depozitare temporară la destinație.”,

se citește:

Biroul vamal de supraveghere

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Utilizând codul unional relevant, a se preciza biroul vamal indicat în respectiva autorizație pentru a supraveghea regimul.

Coloana G5 din tabelul cerințelor în materie de date:

Această informație se prezintă sub forma identificatorului biroului vamal de supraveghere de a cărui competență ține spațiul de depozitare temporară la destinație.”

La pagina 214, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 5/30 „Locul de acceptare”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Identificarea portului maritim, a terminalului de marfă sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt preluate de la expeditor, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”,

se citește:

„Identificarea portului maritim, a terminalului de mărfuri sau a oricărui alt loc în care mărfurile sunt preluate de la expeditor, inclusiv țara în care se află. Dacă sunt disponibile, se furnizează informații codificate pentru identificarea locației.”

La pagina 215, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/4 „Masa brută (kg) – contract de transport la nivel de casă”, în nota referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, în primul paragraf, prima teză:

în loc de:

„A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespunzătoare articolelor relevante, așa cum este indicată în documentul de transport la nivel intern.”,

se citește:

„A se indica masa brută, exprimată în kilograme, a mărfurilor corespunzătoare articolelor relevante, așa cum este indicată în documentul de transport la nivel de casă.”

La pagina 216, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/5:

în loc de:

Greutatea brută (kg) ”,

se citește:

Masa brută (kg) ”.

La pagina 216, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/5 „Greutatea brută (kg)”, în notele referitoare la Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date”, al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul în care declarația cuprinde mai multe articole de mărfuri care sunt ambalate împreună astfel încât este imposibil să se determine masa brută a mărfurilor aparținând oricărui articol de mărfuri, masa brută totală trebuie introdusă doar la nivel de antet.”,

se citește:

„În cazul în care declarația cuprinde mai multe articole de mărfuri care sunt ambalate împreună astfel încât este imposibil să se determine masa brută a mărfurilor aparținând oricărui articol de mărfuri, masa brută totală trebuie introdusă doar la nivel generic.”

La pagina 217, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/8 „Descrierea mărfurilor”, în notele referitoare la „Coloanele B1, B2, H1-H5 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date”:

în loc de:

„Se înțelege prin descrierea mărfurilor denumirea comercială normală a acestora. Cu excepția mărfurilor din afara Uniunii plasate sub regimul de antrepozit vamal într-un antrepozit de tip I, II sau III sau într-un antrepozit vamal privat, această descriere trebuie să fie exprimată în termeni suficient de preciși pentru a permite identificarea și clasificarea imediată și fără echivoc a mărfurilor.”,

se citește:

„Se înțelege prin descrierea mărfurilor denumirea comercială normală a acestora. Cu excepția mărfurilor neunionale plasate sub regimul de antrepozit vamal într-un antrepozit de tip I, II sau III sau într-un antrepozit vamal privat, această descriere trebuie să fie exprimată în termeni suficient de preciși pentru a permite identificarea și clasificarea imediată și fără echivoc a mărfurilor.”

La pagina 218, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/11., în notele referitoare la „Coloanele A1, C1, E2, F1a, F1b, F1c, F2a, F2c, G4 și I1 din tabelul cerințelor în materie de date”.

în loc de:

„Această informație nu va fi furnizată decât pentru mărfurile ambalate, dacă este cazul. În cazul în care mărfurile sunt în containere, numărul containerului poate înlocui mărcile de expediție, acestea putând fi totuși furnizate de către operatorul economic care dispune de ele. UCR sau referințele care figurează în documentul de transport și care permit identificarea fără echivoc a tuturor coletelor din lot poate înlocui mărcile de expediție.”,

se citește:

„Această informație nu va fi furnizată decât pentru mărfurile ambalate, dacă este cazul. În cazul în care mărfurile sunt în containere, numărul containerului poate înlocui mărcile de expediție, acestea putând fi totuși furnizate de către operatorul economic care dispune de ele. UCR sau referințele care figurează în documentul de transport și care permit identificarea fără echivoc a tuturor coletelor din trimitere poate înlocui mărcile de expediție.”

La pagina 218, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/12:

în loc de:

Codul mărfurilor periculoase ONU ”,

se citește:

Codul ONU pentru mărfuri periculoase ”.

La pagina 219, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 6/18 „Total colete”, în notele referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”.

în loc de:

„Se precizează în cifre numărul total de colete expediate în acest caz.”,

se citește:

„A se preciza în cifre numărul total de colete care alcătuiesc trimiterea respectivă.”

La pagina 219, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/1 „Transbordări”, în notele referitoare la „Coloana D3 din tabel”, la a treia liniuță:

în loc de:

„indicator care arată dacă transportul este sau nu containerizat pe baza listei de codificare pentru E.D. 7/2 Container.”,

se citește:

„indicator care arată dacă trimiterea este sau nu containerizată pe baza listei de codificare pentru E.D. 7/2 Container.”

La pagina 220, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/3:

în loc de:

Numărul de referință al mijlocului de transport

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul transportului, numărul zborului, numărul ieșirii, dacă este cazul.

Pentru transportul maritim și aerian, în situațiile în care operatorul navei sau al avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare a navei, de partajare de cod sau cu un alt aranjament contractual similar, se utilizează numerele de călătorie sau de zbor ale partenerilor.”,

se citește:

Numărul de referință al trimiterii

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Identificarea traseului mijlocului de transport, de exemplu numărul trimiterii, numărul zborului, numărul ieșirii, dacă este cazul.

Pentru transportul maritim și aerian, în situațiile în care operatorul navei sau al avionului transportă mărfuri în conformitate cu un acord de partajare a navei, de partajare de cod sau cu un alt aranjament contractual similar cu partenerii, se utilizează numerele de călătorie sau de zbor ale partenerilor.”

La pagina 220, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/4, în notele referitoare la „Coloanele F1a-F1c, F2a-F2c, F3a, F4a, F4b, F5, G1 și G2 din tabelul cerințelor în materie de date”, la al doilea paragraf:

în loc de:

„În cazul transportului combinat, se aplică regulile stabilite pentru E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera și E.D. 7/15 Naționalitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera.”,

se citește:

„În cazul transportului combinat, se aplică regulile stabilite pentru E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera și E.D. 7/15 Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera.”

La pagina 221, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/6, în notele referitoare la „Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate”, primul paragraf:

în loc de:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul pe mare, respectiv aerian.”,

se citește:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim, respectiv aerian.”

La pagina 221, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/7, în notele referitoare la „Coloanele D1-D3 din tabelul cerințelor în materie de date”, în primul paragraf, prima teză:

în loc de:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul pe mare sau pe căi navigabile interioare.”,

se citește:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare.”

La pagina 222, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/9, în notele referitoare la „Coloanele G4 și G5 din tabelul cerințelor în materie de date”, în primul paragraf, prima teză:

în loc de:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul pe mare sau pe căi navigabile interioare.”,

se citește:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau al numărului european unic de identificare a navelor (codul ENI) pentru transportul maritim sau pe căi navigabile interioare.”

La pagina 223, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/14, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Identitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera ”,

se citește:

Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera ”.

La pagina 223, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/14, în notele referitoare la „Coloanele E2, F1a-F1c, F2a, F2b, F4a, F4b și F5 din tabelul cerințelor în materie de date”, în a doua teză:

în loc de:

„În cazul transportului pe mare sau pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare IMO al navei sau numărul european de identificare a navelor (ENI) unic.”,

se citește:

„În cazul transportului maritim sau pe căile navigabile interioare, se declară numărul de identificare OMI al navei sau numărul european de identificare a navelor (ENI) unic.”

La pagina 223, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/14, în notele referitoare la „Coloanele G1 și G3 din tabelul cerințelor în materie de date”, primul paragraf:

în loc de:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei, a codului ENI sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian, astfel cum s-a precizat în declarația sumară de intrare depusă anterior în legătură cu mărfurile respective.”,

se citește:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei, a codului ENI sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim, pe căile navigabile interioare, respectiv transportul aerian, astfel cum s-a precizat în declarația sumară de intrare depusă anterior în legătură cu mărfurile respective.”

La pagina 223, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/14, în notele referitoare la „Coloana G2 din tabelul cerințelor în materie de date”, primul paragraf:

în loc de:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare IMO al navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim, respectiv transportul aerian, astfel cum s-a precizat în declarația sumară de intrare depusă anterior în legătură cu mărfurile respective.”,

se citește:

„Această informație apare sub forma numărului de identificare OMI al navei sau a numărului de zbor IATA pentru transportul maritim, respectiv transportul aerian, astfel cum s-a precizat în declarația sumară de intrare depusă anterior în legătură cu mărfurile respective.”

La pagina 224, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/15, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Naționalitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera ”,

se citește:

Naționalitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera ”.

La pagina 224, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/16:

în loc de:

Identitatea mijloacelor pasive de transport care trec frontiera.

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

În cazul transportului combinat, a se introduce identitatea mijlocului pasiv de transport care este transportat de mijlocul activ de transport furnizat în cadrul E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport pasiv este camionul.”,

se citește:

Identitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera.

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

În cazul transportului combinat, a se introduce identitatea mijloacelor de transport pasive care sunt transportate de mijloacele de transport active furnizate în cadrul E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport pasiv este camionul.”

La pagina 224, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/17:

în loc de:

Naționalitatea mijloacelor pasive de transport care trec frontiera

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Utilizând codul unional relevant, a se introduce naționalitatea mijlocului de transport pasiv transportat de mijlocul de transport activ care trece frontiera externă a Uniunii.

În cazul transportului combinat, a se introduce naționalitatea mijlocului de transport pasiv, utilizând codul unional relevant. Mijlocul de transport pasiv este cel care este transportat de mijlocul de transport activ care trece frontiera externă a Uniunii conform E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor active de transport care trec frontiera. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport pasiv este camionul.

Acest element de date se utilizează în cazul în care informația cu privire la naționalitate nu este deja inclusă în identitate.”,

se citește:

Naționalitatea mijloacelor de transport pasive care trec frontiera

Toate coloanele relevante din tabelul cerințelor în materie de date utilizate:

Utilizând codul unional relevant, a se introduce naționalitatea mijloacelor de transport pasive transportate de mijloacele de transport active care trec frontiera externă a Uniunii.

În cazul transportului combinat, a se introduce naționalitatea mijloacelor de transport pasive, utilizând codul unional relevant. Mijloacele de transport pasive sunt cele care sunt transportate de mijloacele de transport active care trec frontiera externă a Uniunii conform E.D. 7/14 Identitatea mijloacelor de transport active care trec frontiera. De exemplu, dacă este vorba de un camion pe o navă maritimă, mijlocul de transport pasiv este camionul.

Acest element de date se utilizează în cazul în care informația cu privire la naționalitate nu este deja inclusă în identitate.”

La pagina 225, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/19, titlul punctului respectiv:

în loc de:

Alte incidente în cursul transportului ”,

se citește:

Alte incidente în timpul transportului ”.

La pagina 225, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/19, în notele referitoare la „Coloana D3” din tabel:

în loc de:

„A se introduce o descriere a incidentelor din cursul transportului.”,

se citește:

„A se introduce o descriere a incidentelor din timpul transportului.”

La pagina 225, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 7/20, în notele referitoare la „Coloanele F4a, F4b și F4d din tabelul cerințelor în materie de date”:

în loc de:

„A se introduce numerele de identificare ale recipientului care alcătuiesc transportul consolidat, atribuite de către un operator poștal.”,

se citește:

„A se introduce numerele de identificare ale recipientului care alcătuiesc trimiterea consolidată, atribuite de către un operator poștal.”

La pagina 225, în anexa B, în titlul II, în „Cerințe în materie de date”, la punctul 8/3, în notele referitoare la „Coloanele D1 și D2 din tabelul cerințelor în materie de date”:

în loc de:

„A se introduce suma garanției care urmează să fie utilizată pentru operațiune, cu excepția mărfurilor transportate pe calea ferată.”,

se citește:

„A se introduce cuantumul garanției care urmează să fie utilizat pentru operațiune, cu excepția mărfurilor transportate pe calea ferată.”

La pagina 227, în anexa B-01, în titlul I, la articolul 2, alineatul (4), al doilea paragraf:

în loc de:

„Subseturile de continuare trebuie luate dintr-un set de opt exemplare, în conformitate cu modelul care figurează la titlul III din prezenta anexă.”,

se citește:

„Subseturile de continuare trebuie luate dintr-un set de opt exemplare, în conformitate cu modelul care figurează în titlul IV din prezenta anexă.”

La pagina 227, în anexa B-01, în titlul I, la articolul 3, alineatul (2), primul paragraf:

în loc de:

„În sensul alineatului (1), în cazul în care folosește un Document Administrativ Unic eliberat pe durata regimului vamal anterior, declarantului i se cere ca înainte de a prezenta declarația să verifice, pentru casetele care îl privesc, exactitatea datelor existente și aplicabilitatea lor pentru mărfurile în cauză și pentru regimul solicitat și să efectueze completărilor necesare.”,

se citește:

„În sensul alineatului (1), în cazul în care folosește un Document Administrativ Unic eliberat pe durata regimului vamal precedent, declarantului i se cere ca înainte de a prezenta declarația să verifice, pentru casetele care îl privesc, exactitatea datelor existente și aplicabilitatea lor pentru mărfurile în cauză și pentru regimul solicitat și să efectueze completărilor necesare.”

La pagina 228, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 1, în „Descriere generală”, la punctul (5):

în loc de:

„Exemplarele pe care datele cuprinse în formularele indicate în titlurile II și IV din prezenta anexă trebuie să apară printr-un procedeu de autocopiere sunt prezentate în titlul V capitolul 1 din prezenta anexă.”,

se citește:

„Exemplarele pe care datele cuprinse în formularele indicate în titlurile III și IV din prezenta anexă trebuie să apară printr-un procedeu de autocopiere sunt prezentate în titlul V capitolul 1 din prezenta anexă.”

La pagina 229, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 1, în „Descriere generală”, la punctul (8), a doua liniuță:

în loc de:

„exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul în cazul schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului vamal al Uniunii;”,

se citește:

„exemplarul 2, care este folosit pentru statisticile statului membru care efectuează exportul. Acest exemplar poate fi de asemenea folosit pentru statisticile statului membru care efectuează expedierea în cazul schimburilor între părți cu regim fiscal diferit din cadrul teritoriului vamal al Uniunii;”.

La pagina 229, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 1, în „Descriere generală”, la punctul (8), a treia liniuță:

în loc de:

„exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat de serviciul vamal;”,

se citește:

„exemplarul 3, care este remis exportatorului după ce a fost vizat de autoritatea vamală;”.

La pagina 229, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 1, în „Descriere generală”, la punctul (8), a cincea liniuță:

în loc de:

„exemplarul 5, care reprezintă exemplarul de returnare pentru regimul de tranzit unional;”,

se citește:

„exemplarul 5, care reprezintă exemplarul de returnat pentru regimul de tranzit unional;”.

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 2, în „Cerințe în materie de date”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Fără a se aduce atingere aplicării regimurilor simplificate, casetele care corespund elementelor de date care pot fi completate pentru fiecare regim sunt prezentate în tabelul cerințelor în materie de date din Anexa B, titlul I. Prevederile specifice pentru fiecare casetă care corespunde elementelor de date descrise în anexa B titlul II se aplică fără a aduce atingere statutului elementelor de date în cauză.”,

se citește:

„Fără a se aduce atingere aplicării procedurilor simplificate, casetele care corespund elementelor de date care pot fi completate pentru fiecare regim sunt prezentate în tabelul cerințelor în materie de date din Anexa B, titlul I. Prevederile specifice pentru fiecare casetă care corespunde elementelor de date descrise în anexa B titlul II se aplică fără a aduce atingere statutului elementelor de date în cauză.”

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 2, în secțiunea „Formalități în cursul transportului”, prima teză:

în loc de:

„Este posibil ca, între momentul în care mărfurile au părăsit biroul de export și/sau de plecare și cel în care sosesc la biroul de destinație, să fie necesară menționarea anumitor informații pe exemplarele care însoțesc mărfurile.”,

se citește:

„Este posibil ca, între momentul în care mărfurile au părăsit biroul de export și/sau de plecare și cel în care sosesc la biroul de destinație, să fie necesară menționarea anumitor informații pe exemplarele documentului administrativ unic care însoțesc mărfurile.”

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 2, în secțiunea „Formalități în cursul transportului”, a doua liniuță:

în loc de:

„Alte incidente în cursul transportului (56)”,

se citește:

„Alte incidente în timpul transportului (56)”.

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 3, „Instrucțiuni privind folosirea formularelor”, în primul paragraf, a doua teză:

în loc de:

„Pentru a facilita completarea prin folosirea mașinii de scris, formularul se introduce în așa fel încât prima literă a informației care urmează a fi înscrisă în caseta 2 să fie aplicată în caseta mică de poziționare din colțul superior stânga.”,

se citește:

„Pentru a facilita completarea prin folosirea mașinii de scris, formularul se introduce în așa fel încât prima literă a informației care urmează a fi înscrisă în caseta 2 să fie aplicată în caseta de poziționare din colțul superior stânga.”

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 3, „Instrucțiuni privind folosirea formularelor”, în al doilea paragraf, prima teză:

în loc de:

„În cazurile în care toate exemplarele din subsetul de acte folosit urmează să fie utilizate în același stat membru, acestea pot fi de asemenea completate de mână în mod lizibil, cu cerneală și cu majuscule de tipar, dacă statul membru respectiv prevede acest lucru.”,

se citește:

„În cazurile în care toate exemplarele din subsetul folosit urmează să fie utilizate în același stat membru, acestea pot fi de asemenea completate de mână în mod lizibil, cu cerneală și cu majuscule de tipar, cu condiția ca acest lucru să fie permis în statul membru respectiv.”

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 3, „Instrucțiuni privind folosirea formularelor”, în al treilea paragraf, a doua teză:

în loc de:

„Eventualele modificări trebuie efectuate prin tăierea cu o linie a datelor eronate și adăugând, dacă este cazul, informațiile dorite.”,

se citește:

„Eventualele modificări trebuie efectuate prin tăierea cu o linie a datelor eronate și adăugând, dacă este cazul, informațiile solicitate.”

La pagina 230, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 3, „Instrucțiuni privind folosirea formularelor”, în al cincilea paragraf, a doua teză:

în loc de:

„Celelalte casete, desemnate cu majusculă, sunt rezervate exclusiv administrațiilor pentru uz intern.”,

se citește:

„Celelalte casete, identificate cu majusculă, sunt rezervate exclusiv administrațiilor pentru uz intern.”

La pagina 231, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 3, „Instrucțiuni privind folosirea formularelor”, în ultimul paragraf:

în loc de:

„Sub rezerva prevederilor de la capitolul 4, în cazul în care nu trebuie completată o casetă, aceasta nu trebuie să includă nici o indicație.”,

se citește:

„Sub rezerva prevederilor de la capitolul 4, în cazul în care nu trebuie completată o casetă, aceasta nu trebuie să includă nicio indicație.”

La pagina 231, în anexa B-01, în titlul II, capitolul 4, „Observații privind formularele de continuare”, la litera B, a cincea liniuță:

în loc de:

„partea «Recapitulare» de la caseta 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM și IM/c sau EX și EX/c sau EU și EU/c (eventual CO și CO/c) utilizate. Aceasta se completează așadar numai pe ultimul dintre formularele IM/c, EX/c, EU/c sau CO/c atașate unui document IM, EX, EU sau CO, pentru a face să reiasă, totalul taxelor datorate, pe tip de taxe”,

se citește:

„partea «Recapitulare» de la caseta 47 se referă la recapitularea finală a tuturor articolelor care fac obiectul formularelor IM și IM/c sau EX și EX/c sau EU și EU/c (eventual CO și CO/c) utilizate. Aceasta se completează așadar numai pe ultimul dintre formularele IM/c, EX/c, EU/c sau CO/c atașate unui document IM, EX, EU sau CO, pentru a face să reiasă, totalul taxelor de plătit, pe tip de taxe”.

La pagina 231, în anexa B-01, în titlul II, în capitolul 4, „Observații privind formularele de continuare”, la litera C, prima liniuță:

în loc de:

„casetele 31 (Colete și descrierea mărfurilor) care nu au fost trebuie să fie tăiate cu o linie pentru a evita orice folosire ulterioară;”,

se citește:

„casetele 31 (Colete și descrierea mărfurilor) care nu au fost utilizate trebuie să fie tăiate cu o linie pentru a evita orice folosire ulterioară;”.

La pagina 232, ANEXA B-01, TITLUL III – Model de document administrativ unic (set de opt exemplare) se citește:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

La pagina 247, Annex B-01, TITLUL IV – Model de formular de continuare al documentului administrativ unic (set de opt exemplare) se citește:

Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

La pagina 266, în anexa B-02 „Documentul de însoțire a tranzitului”, în capitolul I „Model de document de însoțire a tranzitului”, formularul se citește după cum urmează:

Image

La pagina 267, în anexa B-02, în capitolul II „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 1 „Caseta MRN”, primul paragraf:

în loc de:

„MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul PCO, caz în care nu se alocă niciun MRN.”,

se citește:

„MRN trebuie imprimat pe prima pagină și pe toate listele de articole, cu excepția cazului în care aceste formulare sunt utilizate în contextul BCP, caz în care nu se alocă niciun MRN.”

La pagina 267, în anexa B-02 în capitolul II, „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 5:

în loc de:

„Caseta Control la biroul de plecare (D):”,

se citește:

„Caseta Controlat de biroul de plecare (D):”.

La pagina 267, în anexa B-02, în capitolul II, II „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 5 a doua liniuță:

în loc de:

„sigiliile aplicate sau mențiunea «- -» identificând «Dispensa – 99201»;”,

se citește:

„sigiliile aplicate sau mențiunea «- -» identificând «Derogarea – 99201»;”.

La pagina 267, în anexa B-02, în capitolul II II „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 6 „Formalități în cursul transportului”, primul paragraf:

în loc de:

„Următorul regim se aplică până la momentul în care NCTS permite autorităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.”,

se citește:

„Următoarea procedură se aplică până la momentul în care NCTS permite autorităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.”

La pagina 268, în anexa B-02, în capitolul II II „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 6 „Formalități în cursul transportului”, al doilea paragraf:

în loc de:

„Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire a tranzitului care însoțește mărfurile. Aceste detalii se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Informațiile pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.”,

se citește:

„Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire a tranzitului care însoțește mărfurile. Aceste mențiuni se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Datele pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.”

La pagina 268, în anexa B-02, în capitolul II „Note și date pentru documentul de însoțire a tranzitului”, la punctul 6, antepenultimul paragraf:

în loc de:

„Caseta Alte incidente în cursul transportului (7/19)”,

se citește:

„Caseta Alte incidente în timpul transportului (7/19)”.

La pagina 269, în anexa B-03 Lista de articole, în capitolul I „Model de listă de articole”, formularul se citește după cum urmează:

Image

La pagina 270, în anexa B-03, în capitolul II, la punctul (2) litera (a):

în loc de:

„Caseta Tipul declarației (1/3) – dacă statutul mărfurilor este uniform pentru întreaga declarație, caseta nu se va completa; în cazul unui transport mixt, se tipărește statutul real, T1, T2 sau T2F.”,

se citește:

„Caseta Tipul declarației (1/3) – dacă statutul mărfurilor este uniform pentru întreaga declarație, caseta nu se va completa; în cazul unei trimiteri mixte, se tipărește statutul real, T1, T2 sau T2F.”

La pagina 271, în anexa B-04 „Document de însoțire tranzit/securitate («TSAD»)”, în titlul I „Model de document de însoțire tranzit/securitate”, formularul se citește după cum urmează:

Image

La pagina 272, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 4 al treilea paragraf:

în loc de:

„UCR – un număr de referință unic al transportului menționat în anexa B titlul II E.D. 2/4 Numărul de referință/UCR.”,

se citește:

„UCR – un număr de referință unic al trimiterii menționate în anexa B titlul II E.D. 2/4 Numărul de referință/UCR.”

La pagina 272, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 5 „În spațiul de sub caseta Numărul de referință/UCR 2/4”, primul paragraf:

în loc de:

„Numele și adresa biroului vamal căruia i se trimite exemplarul returnat al documentului de însoțire tranzit/securitate.”,

se citește:

„Numele și adresa biroului vamal căruia i se trimite exemplarul de returnat al documentului de însoțire tranzit/securitate.”

La pagina 272, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 6 „Caseta Ind.circ.spec (1/7)” , primul paragraf:

în loc de:

„A se introduce indicatorul de circumstanță specifică”,

se citește:

„A se introduce indicatorul de împrejurare specifică”.

La pagina 272, în anexa B-04 în titlul II, la punctul 8:

în loc de:

„Caseta Control la biroul de plecare (D):”,

se citește:

„Caseta Controlat de biroul de plecare (D):”.

La pagina 272, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 8 a doua liniuță:

în loc de:

„sigiliile aplicate sau mențiunea «- -» identificând «Dispensa – 99201»;”,

se citește:

„sigiliile aplicate sau mențiunea «- -» identificând «Derogarea – 99201»;”.

La pagina 272 și 273, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 9 „Formalități în cursul transportului, ultima liniuță” primul și al doilea paragraf:

în loc de:

„Următorul regim se aplică până la momentul în care NCTS permite autorităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.

Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire tranzit/securitate care însoțește mărfurile. Aceste detalii se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Datele pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.”,

se citește:

„Următoarea procedură se aplică până la momentul în care NCTS permite autorităților vamale să înregistreze aceste informații direct în sistem.

Între momentul în care mărfurile părăsesc biroul de plecare și cel în care ele sosesc la biroul de destinație, poate fi necesar să se adauge anumite mențiuni pe documentul de însoțire tranzit/securitate care însoțește mărfurile. Aceste mențiuni se referă la operațiunea de transport și trebuie adăugate de către transportatorul responsabil de mijlocul de transport pe care sunt încărcate mărfurile, pe măsură ce se desfășoară operațiunile aferente. Datele pot fi adăugate lizibil, de mână, caz în care documentul se completează cu cerneală și cu litere mari de tipar.”

La pagina 273, în anexa B-04, în titlul II, la punctul 9 „Formalități în cursul transportului, ultima liniuță”.

în loc de:

„Alte incidente: a se utiliza caseta Alte incidente în cursul transportului (7/19).

Caseta Alte incidente în cursul transportului (7/19)”,

se citește:

„Alte incidente: a se utiliza caseta Alte incidente în timpul transportului (7/19).

Caseta Alte incidente în timpul transportului (7/19)”.

La pagina 274, în anexa B-05 „Lista de articole tranzit/securitate («TSLoI»)”, în titlul I „Model de listă de articole tranzit/securitate”, formularul se citește după cum urmează:

Image

La pagina 275, în anexa B-05, în titlul II, la punctul 2 litera (c):

în loc de:

„UNDG (6/12) – Codul mărfurilor periculoase ONU;”,

se citește:

„UNDG (6/12) – Codul ONU pentru mărfuri periculoase;”.

La pagina 276, în anexa 12-01, în titlul I, în capitolul 1, la punctul 4:

în loc de:

„Simbolurile «A» sau «B» enumerate în secțiunea 3 de mai jos nu schimbă cu nimic faptul că anumite date sunt colectate numai atunci când circumstanțele justifică acest lucru.”,

se citește:

„Simbolurile «A» sau «B» enumerate în capitolul 3 de mai jos nu schimbă cu nimic faptul că anumite date sunt colectate numai atunci când circumstanțele justifică acest lucru.”

La pagina 278, în anexa 12-01, în titlul II, în „Note referitoare la cerințele în materie de date”, la punctul 8, al doilea paragraf:

în loc de:

„numărul de identificare alocat persoanei în cauză de către autoritățile competente ale unei țări terțe pentru identificarea operatorilor economici în scopuri vamale.”,

se citește:

„numărul de identificare atribuit persoanei în cauză de către autoritățile competente ale unei țări terțe pentru identificarea operatorilor economici în scopuri vamale.”

La pagina 279, în anexa 22-01, la punctul 1 „Definiții”, la subpunctul 1.1:

în loc de:

„Trimiterile la «fabricarea», «producerea» sau «prelucrarea» mărfurilor includ orice tip de operațiune de transformare, asamblare sau prelucrare.

Metodele de obținere a mărfurilor includ fabricarea, producerea, prelucrarea, creșterea, cultivarea, reproducerea, mineritul, extracția, recoltarea, pescuitul, prinderea în capcane, strângerea, colectarea, vânătoarea și capturarea.”,

se citește:

„Trimiterile la «fabricarea», «producerea» sau «transformarea» mărfurilor includ orice tip de operațiune de prelucrare, asamblare sau transformare.

Metodele de obținere a mărfurilor includ fabricarea, producerea, transformarea, creșterea, cultivarea, reproducerea, mineritul, extracția, recoltarea, pescuitul, prinderea în capcane, strângerea, colectarea, vânătoarea și capturarea.”

La pagina 279, în anexa 22-01, la punctul 1 „Definiții”, la subpunctul 1.3, la litera (c):

în loc de:

„«Preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit sau care trebuie plătit pentru produsul gata de ridicare de la sediul fabricantului în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare; acest preț trebuie să reflecte toate costurile legate de fabricarea produsului (inclusiv costul tuturor materialelor utilizate), din care se scad toate taxele interne care sunt sau care pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat sau reexportat.”,

se citește:

„«Preț franco fabrică» înseamnă prețul plătit sau care trebuie plătit pentru produsul gata de ridicare de la sediul fabricantului în a cărui întreprindere s-a efectuat ultima prelucrare sau transformare; acest preț trebuie să reflecte toate costurile legate de fabricarea produsului (inclusiv costul tuturor materialelor utilizate), din care se scad toate taxele interne care sunt sau care pot fi rambursate atunci când produsul obținut este exportat sau reexportat.”

La pagina 279, în anexa 22-01, la punctul 1 „Definiții”, la subpunctul 1.3 ultimul paragraf:

în loc de:

„În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului suportate efectiv, prețul franco fabrică înseamnă suma tuturor acestor costuri, din care se scad orice taxe interne care sunt sau pot fi restituite atunci când produsul obținut este exportat sau reexportat.”,

se citește:

„În cazul în care prețul efectiv plătit nu reflectă toate costurile aferente fabricării produsului suportate efectiv, prețul franco fabrică înseamnă suma tuturor acestor costuri, din care se scad orice taxe interne care sunt sau pot fi rambursate atunci când produsul obținut este exportat sau reexportat.”

La pagina 281, în anexa 22-01, în secțiunea I, în capitolul 2, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf, la pagina 282, în anexa 22-01, în secțiunea I, în capitolul 4, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf și în secțiunea II, în capitolul 9, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf, la pagina 283, în anexa 22-01, în secțiunea II, în capitolul 14, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf, la pagina 284, în secțiunea IV, în capitolul 17, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf și în secțiunea IV, în capitolul 20, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf:

în loc de:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza greutății materialelor.”,

se citește:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.”

La pagina 282, în anexa 22-01, în secțiunea II, în capitolul 9, „Regulă reziduală de capitol”, în tabel, în coloana a treia corespunzătoare pozițiilor 0901 11 și 0901 12:

în loc de:

„Originea mărfurilor de la această subpoziție este țara în care au fost obținute în stare naturală sau neprelucrată.”,

se citește:

„Originea mărfurilor de la această subpoziție este țara în care au fost obținute în stare naturală sau netransformată.”

La pagina 285, în anexa 22-01, în secțiunea IV, în capitolul 22, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf:

în loc de:

„Pentru mărfurile de la acest capitol, cu excepția poziției 2208, atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza greutății materialelor.”,

se citește:

„Pentru mărfurile de la acest capitol, cu excepția poziției 2208, atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare și a celorlalte reguli reziduale de capitol, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.”

La pagina 285, în anexa 22-01, în secțiunea IV, în capitolul 22, la „Regulă reziduală de capitol”, în tabel, în coloana a treia corespunzătoare codului ex 2204:

în loc de:

„Originea mărfurilor este țara în care au fost obținuți strugurii în stare naturală sau neprelucrată.”,

se citește:

„Originea mărfurilor este țara în care au fost obținuți strugurii în stare naturală sau netransformată.”

La pagina 285, în anexa 22-01, în secțiunea VI, în capitolul 34, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf și la pagina 286, în anexa 22-01, în secțiunea VI, în capitolul 35, la „Regulă reziduală de capitol”, primul paragraf:

în loc de:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza greutății materialelor.”,

se citește:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza greutății materialelor.”

La pagina 286, în anexa 22-01, în secțiunea VIII, în capitolul 42, la „Regulă reziduală de capitol”, și în secțiunea X, în capitolul 49, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 287, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 50, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 288, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 51, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 291, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 52, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 293, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 53, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 296, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 54, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 298, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 55, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 301, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 56, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 302, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 57, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 303, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 58, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 306, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 59, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 308, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 60, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 309, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 61, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 313, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 62, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 316, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 63, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 320, în anexa 22-01, în secțiunea XII, în capitolul 64, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 321, în anexa 22-01, în secțiunea XIII, în capitolul 69, la „Regulă reziduală de capitol”, și în secțiunea XIV, în capitolul 71, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 322, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 326, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 73, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 330, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 82, la „Regulă reziduală de capitol”,la pagina 333, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 84, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 334, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 85, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 336, în anexa 22-01, în secțiunea XVIII, în capitolul 90, la „Regulă reziduală de capitol”, și în capitolul 91, la „Regulă reziduală de capitol”, la pagina 337, în anexa 22-01, în secțiunea XX, în capitolul 94, la „Regulă reziduală de capitol”.

în loc de:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare, țara de origine a mărfurilor este țara de origine a porțiunii majore a materialelor, stabilită pe baza valorii materialelor.”,

se citește:

„Atunci când țara de origine nu poate fi stabilită prin aplicarea regulilor primare, țara de origine a mărfurilor este țara din care este originară partea cea mai mare din materiale, stabilită pe baza valorii materialelor.”

La pagina 298, în anexa 22-01, în secțiunea XI, în capitolul 55, în titlul capitolului:

în loc de:

Fibre discontinue artificiale”,

se citește:

Fibre sintetice sau artificiale discontinue”.

La pagina 322, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72 în titlul capitolului:

în loc de:

Fontă, fier și oțel”,

se citește:

Fier și oțel”.

La pagina 322, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în „Definiție”, primul paragraf:

în loc de:

„În scopurile prezentului capitol, expresiile «laminat la rece» și «finisat la rece» înseamnă reducerea la rece care are ca rezultat modificarea structurii cristaline a piesei. Aceste expresii nu includ procesele foarte ușoare de laminare și finisare la rece («skin pass» sau «pinch pass») care acționează numai la suprafața materialului și nu au ca rezultat modificarea structurii cristaline a acestuia.”,

se citește:

„În scopurile prezentului capitol, expresiile «laminat la rece» și «obținut la rece» înseamnă reducerea la rece care are ca rezultat modificarea structurii cristaline a piesei. Aceste expresii nu includ procesele foarte ușoare de laminare și finisare la rece («skin pass» sau «pinch pass») care acționează numai la suprafața materialului și nu au ca rezultat modificarea structurii cristaline a acestuia.”

La pagina 324, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului ex 7216 (a):

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7208, 7209, 7210, 7211 și 7212 și cu excepția pozițiilor 7213, 7214 și 7215, atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”,

se citește:

„CTH, cu excepția poziției 7208, 7209, 7210, 7211 sau 7212 și cu excepția poziției 7213, 7214 sau 7215, atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”

La pagina 324, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului 7217:

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7213-7215; sau modificare de la pozițiile 7213-7215, cu condiția ca materialul să fi fost finisat la rece.”,

se citește:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7213-7215; sau modificare de la pozițiile 7213-7215, cu condiția ca materia primă să fi fost obținută la rece.”

La pagina 325, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului ex 7222 (b):

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7219 și 7220 și cu excepția poziției 7221 sau a poziției fracționate ex 7222(a), atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”,

se citește:

„CTH, cu excepția poziției 7219 sau 7220 și cu excepția poziției 7221 sau a poziției fracționate ex 7222(a), atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”

La pagina 325, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului 7223:

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7221-7222; sau modificare de la pozițiile 7221-7222, cu condiția ca materialul să fi fost finisat la rece.”,

se citește:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7221-7222; sau modificare de la pozițiile 7221-7222, cu condiția ca materia primă să fi fost obținută la rece.”

La pagina 326, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului ex 7228 (b):

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7225 și 7226 și cu excepția poziției 7227 sau a poziției fracționate ex 7228(a), atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”,

se citește:

„CTH, cu excepția poziției 7225 sau 7226 și cu excepția poziției 7227 sau a poziției fracționate ex 7228(a), atunci când această modificare rezultă în urma tăierii sau a curbării.”

La pagina 326, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 72, în tabel în coloana a treia corespunzând codului 7229:

în loc de:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7227-7228; sau modificare de la pozițiile 7227-7228, cu condiția ca materialul să fi fost finisat la rece.”,

se citește:

„CTH, cu excepția pozițiilor 7227-7228; sau modificare de la pozițiile 7227-7228, cu condiția ca materia primă să fi fost obținută la rece”.

La pagina 330, în anexa 22-01, în secțiunea XV, în capitolul 82, la „Regula de bază: Mărfurile sau piesele produse din blancuri”, litera (a) punctul (ii):

în loc de:

„(ii)

nu a fost avansat peste perioada inițială de ștanțare sau orice proces de transformare necesar pentru a elimina materialul din forja de turnare sau matriță;”,

se citește:

„(ii)

nu a suferit transformări față de ștanțarea inițială sau orice proces de transformare necesar pentru a elimina materialul din forja de turnare sau matriță;”.

La pagina 333, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 84, la „Regulă primară: Părți și accesorii fabricate din eboșe”, punctul 1:

în loc de:

„1.

Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese de îndoire, cum ar fi îndoirea, ciocănirea, ștanțarea sau presarea.”,

se citește:

„1.

Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese cum ar fi îndoirea, ciocănirea, ștanțarea sau presarea.”

La pagina 333, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 84, la „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul poziției 8473”.

în loc de:

„«Asamblarea produselor semiconductoare» înseamnă o transformare din așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare în așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe un mediu comun de conectare sau conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”,

se citește:

„«Asamblarea produselor semiconductoare» înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”

La pagina 334, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 85, la „Regulă primară: Părți și accesorii fabricate din eboșe”, punctul 1:

în loc de:

„1.

Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese de îndoire, cum ar fi îndoirea, ciocănirea, ștanțarea sau presarea.”,

se citește:

„1.

Țara de origine a mărfurilor fabricate din eboșe care, prin aplicarea regulii generale de interpretare 2 (a) a Sistemului Armonizat se clasifică la aceeași poziție, subpoziție sau subdiviziune ca și marfa completă sau finită, este țara în care a fost finalizată eboșa, cu condiția ca finisarea să fi inclus configurarea în forma finală prin eliminarea materialului (altele decât doar prin honuit sau polizat sau ambele), sau prin procese cum ar fi îndoirea, ciocănirea, ștanțarea sau presarea.”

La pagina 334, în anexa 22-01, în secțiunea XVI, în capitolul 85, la „Definiția «asamblării produselor semiconductoare» în sensul pozițiilor 8535, 8536, 8537, 8541 și 8542”.

în loc de:

„«Asamblarea produselor semiconductoare» înseamnă o transformare din așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare în așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe un mediu comun de conectare sau conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”,

se citește:

„«Asamblarea produselor semiconductoare» înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”

La pagina 336, în anexa 22-01, în secțiunea XVIII, în capitolul 90:

în loc de:

Definiția«asamblării produselor semiconductoare»în sensul pozițiilor 9026 și 9031 înseamnă o transformare din așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare în așchii, cuburi sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe un mediu comun de conectare sau conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”,

se citește:

Definiția«asamblarea produselor semiconductoare»în sensul pozițiilor 9026 și 9031 înseamnă o transformare din cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare în cipuri, circuite integrate sau alte produse semiconductoare care sunt ambalate sau montate pe o suprafață comună de conectare sau care sunt conectate și apoi montate. Asamblarea produselor semiconductoare nu trebuie considerată ca fiind o operațiune minimă.”

La pagina 339, în anexa 22-03, în partea I, la „Nota 1 – Introducere generală”, la punctul 1.1, prima teză:

în loc de:

„1.1

Prezenta anexă stabilește reguli pentru toate produsele; cu toate acestea, faptul că un produs se regăsește în prezenta anexă nu înseamnă neapărat că este acoperit de sistemul generalizat de preferințe tarifare (SGP).”,

se citește:

„1.1

Prezenta anexă stabilește reguli pentru toate produsele; cu toate acestea, faptul că un produs se regăsește în prezenta anexă nu înseamnă neapărat că este acoperit de sistemul generalizat de preferințe (SGP).”

La pagina 340, în anexa 22-03, în partea I, la „Nota 3 – Exemple de aplicare a regulilor”, la punctul 3.2, la al doilea paragraf, a doua teză și la pagina 401, în anexa 22-11, în partea I, la „Nota 3”, la punctul 3.2, a doua teză:

în loc de:

„Astfel, în cazul în care o regulă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare într-o anumită etapă a procesului de fabricație, utilizarea acestor materiale într-o etapă anterioară este autorizată, în timp ce utilizarea acelorași materiale într-o etapă ulterioară nu este autorizată.”,

se citește:

„Astfel, în cazul în care o regulă prevede că pot fi utilizate materiale neoriginare într-o anumită etapă a procesului de fabricație, utilizarea acestor materiale într-o etapă anterioară este permisă, în timp ce utilizarea acelorași materiale într-o etapă ulterioară nu este permisă.”

La pagina 340, în anexa 22-03, în partea I, la „Nota 4 – Dispoziții generale cu privire la anumite mărfuri agricole”, la punctul 4.2:

în loc de:

„4.2.

În cazurile în care conținutul de zahăr neoriginar dintr-un anumit produs face obiectul unor limitări, greutatea zaharurilor de la pozițiile 1701 (zaharoză) și 1702 (de exemplu, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză, izoglucoză sau zahăr invertit) utilizate la fabricarea produsului final și utilizate la fabricarea produselor neoriginare încorporate în produsul final sunt luate în considerare pentru calculul unui astfel de limitări.”,

se citește:

„4.2.

În cazurile în care conținutul de zahăr neoriginar dintr-un anumit produs face obiectul unor limitări, greutatea zaharurilor de la pozițiile 1701 (zaharoză) și 1702 (de exemplu, fructoză, glucoză, lactoză, maltoză, izoglucoză sau zahăr invertit) utilizate la fabricarea produsului final și utilizate la fabricarea produselor neoriginare încorporate în produsul final sunt luate în considerare pentru calculul unei astfel de limitări.”

La pagina 341, în anexa 22-03, în partea I, la „Nota 5 – Terminologia utilizată în cazul anumitor produse textile”, la punctul 5.3:

în loc de:

„5.3.

Termenii «paste textile», «substanțe chimice» și «materiale destinate fabricării hârtiei», folosiți în listă, desemnează materialele care nu sunt încadrate în capitolele 63-50 și care pot fi utilizate în vederea fabricării de fibre sau de fire sintetice sau artificiale sau de fire sau fibre de hârtie.”,

se citește:

„5.3.

Termenii «paste textile», «substanțe chimice» și «materiale destinate fabricării hârtiei», folosiți în listă, desemnează materialele care nu sunt încadrate în capitolele 50-63 și care pot fi utilizate în vederea fabricării de fibre sau de fire sintetice sau artificiale sau de fire sau fibre de hârtie.”

La pagina 350, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex capitolul 27:

în loc de:

„Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală”,

se citește:

„Combustibili minerali, uleiuri minerale și produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală, cu următoarele excepții:”.

La pagina 350, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor ex 2707, 2710 și 2711, la pagina 351, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 2712 și 2713, la pagina 421, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor ex 2707 și 2710, la pagina 422, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 2711, 2712 și 2713, la pagina 423, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 2714 și 2715, la pagina 425, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor ex 2901 și ex 2902, la pagina 431, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției ex 3403:

în loc de:

„Alte operațiuni, în cadrul cărora toate substanțele utilizate sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului”,

se citește:

„Alte operațiuni, în cadrul cărora toate materialele utilizate sunt clasificate la o poziție diferită de cea a produsului. Cu toate acestea, pot fi utilizate materiale clasificate la aceeași poziție cu produsul, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 50 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 359, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex capitolul 39:

în loc de:

„Plumb și articole din plumb; cu următoarele excepții:”,

se citește:

„Materiale plastice și articole din materiale plastice; cu următoarele excepții:”.

La pagina 360, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 3907, Poliester:

în loc de:

„Fabricare din policarbonat de tetrabrom (bifenol A)”,

se citește:

„Fabricare din policarbonat de tetrabrom (bisfenol A)”.

La pagina 360, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia și a patra coloană corespunzând poziției ex 3921:

în loc de:

„Fabricare din benzi de poliester extrem de transparente, cu o grosime mai mică de 23 microni (6)”,

se citește:

„Fabricare din benzi de poliester de mare transparență, cu o grosime mai mică de 23 microni (6)”.

La pagina 362, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4302:

în loc de:

„—

Acoperitoare, genți, cruci și similare”,

se citește:

„—

Sub formă de acoperitoare, de cruci și forme similare”.

La pagina 368, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 5501-5507:

în loc de:

„Fibre discontinue artificiale”,

se citește:

„Fibre sintetice sau artificiale discontinue”.

La pagina 368, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 5508-5511:

în loc de:

„Ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue”,

se citește:

„Fire și ață de cusut din fibre sintetice sau artificiale discontinue”.

La pagina 368, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând pozițiilor 5512-5516:

în loc de:

„Țesături din fibre sintetice discontinue:”,

se citește:

„Țesături din fibre sintetice sau artificiale discontinue:”.

La pagina 369, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției 5602:

în loc de:

„În care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex,

pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al setului”,

se citește:

„în care fiecare fibră sau fiecare filament constitutiv măsoară, în toate cazurile, sub 9 decitex,

pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 40 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 369, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției 5603:

în loc de:

„(a)

LDC

Orice procedeu care nu implică țesut, inclusiv tricotare (needlepunching)”,

se citește:

„(a)

LDC

Orice procedeu care nu implică țesere, inclusiv tricotare (needlepunching)”.

La pagina 369, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a patra coloană corespunzând poziției 5603:

în loc de:

„(b)

Alte țări beneficiare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau utilizarea de fibre naturale, însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesut, inclusiv tricotare (needlepunching)”,

se citește:

„(b)

Alte țări beneficiare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau utilizarea de fibre naturale, însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare (needlepunching)”.

La pagina 370, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând capitolului 57:

în loc de:

„Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de țesere

sau

Fabricare din fibre de nucă de cocos, fibre de sisal sau fibre de iută

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

sau

Înnodare (tufting) însoțită de vopsire sau de imprimare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare (7)”,

se citește:

„Filarea fibrelor naturale și/sau sintetice sau artificiale discontinue sau extrudarea firelor de filamente sintetice sau artificiale, în fiecare dintre cazuri însoțită de țesere

sau

Fabricare din fire de nucă de cocos, fire de sisal sau fire de iută

sau

Plușare însoțită de vopsire sau de imprimare

sau

Înnodare (tufting) însoțită de vopsire sau de imprimare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare (7)”.

La pagina 372, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției 5903, la pagina 373, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției 5907:

în loc de:

„Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de preparare sau de finisare (cum ar fi spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului”,

se citește:

„Imprimare însoțită de cel puțin două operațiuni de pregătire sau de finisare (cum ar fi spălarea, albirea, mercerizarea, termofixarea, scămoșarea, calandrarea, tratarea anticontracție, finisarea permanentă, decatarea, impregnarea, repasarea și curățarea de noduri), cu condiția ca valoarea țesăturilor neimprimate utilizate să nu depășească 47,5 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 374, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 5908, la pagina 461, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 5908:

în loc de:

„Fitile textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, impregnate sau nu:”,

se citește:

„Fitile textile țesute, împletite sau tricotate, pentru lămpi, lămpi de gătit, brichete, lumânări sau articole similare; manșoane pentru lămpi cu incandescență și tricoturi tubulare, care servesc la fabricarea acestora, chiar impregnate:”.

La pagina 374, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a patra coloană corespunzând pozițiilor 5909-5911 și la paginile 448-462, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407 și 5408, 5512-5516, ex capitolul 56, 5905, 5909-5911:

în loc de:

„fibre de nucă de cocos”,

se citește:

„fire de nucă de cocos”.

La pagina 378, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 6301-6304 și la pagina 379, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției 6306:

în loc de:

„(a)

LDC

Orice procedeu care nu implică țesut, inclusiv tricotare, urmat de confecționare (inclusiv croire)”,

se citește:

„(a)

LDC

Orice procedeu care nu implică țesere, inclusiv tricotare, urmat de confecționare (inclusiv croire)”.

La pagina 379, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a patra coloană corespunzând poziției 6306:

în loc de:

„(b)

Alte țări beneficiare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau a fibrelor naturale, în fiecare dintre cazuri însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesut, inclusiv tricotare”,

se citește:

„(b)

Alte țări beneficiare

Extrudarea fibrelor sintetice sau artificiale sau a fibrelor naturale, în fiecare dintre cazuri însoțită de aplicarea unor tehnici care nu implică țesere, inclusiv tricotare”.

La pagina 383, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând pozițiilor 7219-7222:

în loc de:

„Produse laminate plate, bare, tije și profiluri din oțeluri inoxidabile”,

se citește:

„Produse laminate plate, bare, tije și profile din oțeluri inoxidabile”.

La pagina 384, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției ex 7307 și la pagina 472, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției ex 7307:

în loc de:

„Turnare, găurire, alezaj, filetare, debavurare și sablare a matrițelor forjate, cu condiția ca valoarea totală a matrițelor forjate să nu depășească 35 % din prețul franco fabrică al produsului”,

se citește:

„Turnare, găurire, alezare, filetare, debavurare și sablare a matrițelor forjate, cu condiția ca valoarea totală a matrițelor forjate să nu depășească 35 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 392, în anexa 22-03, în partea II, în tabel, în a doua a coloană corespunzând poziției ex capitolul 87 și la pagina 498, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua a coloană corespunzând poziției ex capitolul 87:

în loc de:

„Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părțile și accesorii ale acestora; cu următoarele excepții:”,

se citește:

„Vehicule terestre, altele decât materialul rulant de cale ferată și tramvai; părți și accesorii ale acestora; cu următoarele excepții:”.

La pagina 398, în anexa 22-04, în tabel, în a doua a coloană corespunzând codurilor 2106 90 92 și 2106 90 98:

în loc de:

„Preparate alimentare nedenumite în altă parte, altele decât concentratele de proteine și substanțele proteice texturate și decât preparatele alcoolice compuse, (altele decât cele pe bază de substanțe odoriferante), de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor și altele decât siropurile de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți”,

se citește:

„Preparate alimentare nedenumite și necuprinse în altă parte, altele decât concentratele de proteine și substanțele proteice texturate și decât preparatele alcoolice compuse, (altele decât cele pe bază de substanțe odoriferante), de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor și altele decât siropurile de zahăr, aromatizate sau cu adaos de coloranți”.

La pagina 399, în anexa 22-04, în tabel, în a doua a coloană corespunzând codului 3302 10 29:

în loc de:

„Preparate de tipul celor utilizate în industria băuturilor, care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură, altele decât cele cu un titru alcoolic volumic real de peste 0,5 % vol, care conțin peste 1,5 % din greutate grăsimi din lapte, peste 5 % zaharoză sau izoglucoză, peste 5 % glucoză, amidon sau fecule”,

se citește:

„Preparate de tipul celor utilizate în industria băuturilor, care conțin toți agenții aromatizanți care caracterizează o băutură, altele decât cele cu un titru alcoolic volumic real de peste 0,5 % vol, care conțin peste 0,5 % din greutate grăsimi din lapte, peste 5 % zaharoză sau izoglucoză, peste 5 % glucoză, amidon sau fecule”.

La pagina 399, în anexa 22-04, în nota de subsol 2:

în loc de:

„(2)

Este autorizat cumulul de aceste materiale între țările cel mai puțin dezvoltate din fiecare grup regional (și anume Cambodgia și Laos, în grupul I, și Bangladesh, Bhutan și Nepal în grupul III). În mod similar, într-o altă țară decât țările cel mai puțin dezvoltate dintr-un grup regional, este autorizat cumulul acestor materiale cu materiale originare din orice altă țară din același grup regional.”,

se citește:

„(2)

Este permis cumulul de aceste materiale între țările cel mai puțin dezvoltate din fiecare grup regional (și anume Cambodgia și Laos, în grupul I, și Bangladesh, Bhutan și Nepal în grupul III). În mod similar, într-o altă țară decât țările cel mai puțin dezvoltate dintr-un grup regional, este permis cumulul acestor materiale cu materiale originare din orice altă țară din același grup regional.”

La pagina 399, în anexa 22-04, în nota de subsol 3:

în loc de:

„(3)

În Paraguay nu este autorizat cumulul acestor materiale originare din Argentina, Brazilia și Uruguay. În plus, în Argentina, Paraguay sau Uruguay nu este autorizat cumulul niciunor materiale de la capitolele 16-24 originare din Brazilia.”,

se citește:

„(3)

În Paraguay nu este permis cumulul acestor materiale originare din Argentina, Brazilia și Uruguay. În plus, în Argentina, Paraguay sau Uruguay nu este permis cumulul niciunor materiale de la capitolele 16-24 originare din Brazilia.”

La pagina 401, în anexa 22-11, în partea I, în „Nota 2”, la punctul 2.4:

în loc de:

„2.4.

Acolo unde, în dreptul unei intrări din primele două coloane, este menționată câte o regulă atât în coloana 3, cât și în coloana 4, exportatorul poate alege să aplice fie regula din coloana 3, fie pe cea din coloana 4. În cazul în care în coloana 4 nu este enunțată nicio regulă de origine, se aplică regula din coloana 3.”,

se citește:

„2.4.

Acolo unde, în dreptul unei înregistrări din primele două coloane, este menționată câte o regulă atât în coloana 3, cât și în coloana 4, exportatorul poate alege să aplice fie regula din coloana 3, fie pe cea din coloana 4. În cazul în care în coloana 4 nu este enunțată nicio regulă de origine, se aplică regula din coloana 3.”

La pagina 401, în anexa 22-11, în „Nota 3”, la punctul 3.1:

în loc de:

„Dispozițiile articolului 61, referitoare la produsele care au obținut statutul de produs originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se vor aplica indiferent dacă acest statut a fost obținut în fabrica în care sunt folosite aceste produse sau într-o altă fabrică din țara beneficiară sau din Uniune.”,

se citește:

„Dispozițiile articolului 61, referitoare la produsele care au dobândit caracterul de produs originar și care sunt folosite la fabricarea altor produse, se vor aplica indiferent dacă acest caracter a fost dobândit în fabrica în care sunt folosite aceste produse sau într-o altă fabrică din țara beneficiară sau din Uniune.”

La pagina 401, în anexa 22-11, în partea I, în „Nota 3”, la punctul 3.1, la „Exemplu”, al doilea paragraf prima teză:

în loc de:

„Dacă această forjare s-a realizat în țara sau teritoriul beneficiar dintr-un lingou neoriginar, acesta a obținut deja caracterul originar în virtutea reglementării pentru poziția nr. ex 7224 de pe listă.”,

se citește:

„Dacă această eboșă s-a realizat în țara sau teritoriul beneficiar prin forjare dintr-un lingou neoriginar, acesta a obținut deja caracterul originar în virtutea reglementării pentru poziția nr. ex 7224 de pe listă.”

La pagina 404, în anexa 22-11, în partea I, în Nota 5”, la punctul 5.2, la liniuța a 22-a și a 23-a:

în loc de:

„—

fibrele sintetice discontinue de polisulfură de fenilen,

fibrele sintetice discontinue de policlorură de vinil,”,

se citește:

„—

fibrele sintetice discontinue de poli(sulfură de fenilen),

fibrele sintetice discontinue de poli(clorură de vinil),”.

La pagina 404, în anexa 22-11, în partea I, în „Nota 5”, la punctul 5.2, al treilea „Exemplu”:

în loc de:

Exemplu:

O țesătură cu smocuri de la poziția 5802, fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și din țesătură din bumbac de la poziția 5210 se consideră produs mixt numai dacă țesătura de bumbac este o țesătură mixtă fabricată din fire încadrate la două poziții diferite sau dacă firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec.”,

se citește:

Exemplu:

O suprafață textilă cu smocuri de la poziția 5802, fabricată din fire de bumbac de la poziția 5205 și din țesătură din bumbac de la poziția 5210 se consideră produs mixt numai dacă țesătura de bumbac este o țesătură mixtă fabricată din fire încadrate la două poziții diferite sau dacă firele de bumbac utilizate sunt la rândul lor în amestec.”

La pagina 405, în anexa 22-11, în partea I, în „Nota 7”, la punctul 7.1 litera (d) și la punctul 7.2 litera (d):

în loc de:

„(d)

deformarea;”,

se citește:

„(d)

reformarea;”.

La pagina 406, în anexa 22-11, în partea II, în capul de tabel, în prima coloană:

în loc de:

Poziția 2012 din Sistemul armonizat”,

se citește:

Poziția din Sistemul armonizat 2012”.

La pagina 428, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând pozițiilor 3003 și 3004, a doua teză:

în loc de:

„Cu toate acestea, alte materiale de la pozițiile 3003 și 3004 pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului”,

se citește:

„Cu toate acestea, materialele de la pozițiile 3003 și 3004 pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 429, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 3006:

în loc de:

„Deșeuri farmaceutice menționate în nota 4(k) din capitolul 30”,

se citește:

„Deșeuri farmaceutice menționate în nota 4(k) de la capitolul 30”.

La pagina 430, în anexa 22-11, în partea II, în tabel în a treia coloană corespunzând poziției ex 3105:

în loc de:

„Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul Totuși, materiale de la aceeași poziție cu produsul pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului”,

se citește:

„Fabricare:

din materiale de la orice poziție, cu excepția materialelor de la aceeași poziție cu produsul Totuși, materiale de la aceeași poziție cu produsul pot fi utilizate, cu condiția ca valoarea lor totală să nu depășească 20 % din prețul franco fabrică al produsului

și

în cadrul căreia valoarea tuturor materialelor utilizate nu depășește 50 % din prețul franco fabrică al produsului”.

La pagina 430, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 3201:

în loc de:

„Tanini și sărurile, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse”,

se citește:

„Tanini și sărurile lor, eterii, esterii și alți derivați ai acestor produse”.

La pagina 435, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 3805:

în loc de:

„Esență de terebentină sulfatată, epurată”,

se citește:

„Esență de terebentină sulfatată, purificată”.

La pagina 435, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției ex 3805:

în loc de:

„Epurare care presupune distilarea sau rafinarea terebentinei sulfatate, brută”,

se citește:

„Purificare care presupune distilarea sau rafinarea terebentinei sulfatate, brute”.

La pagina 437, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 3821:

în loc de:

„Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea sau păstrarea micro-organismelor (inclusiv viruși și organisme similare) sau a celulelor umane, de plante sau de animale”,

se citește:

„Medii de cultură preparate pentru dezvoltarea și păstrarea microorganismelor (inclusiv virusuri și microorganisme similare) sau a celulelor umane, de plante sau de animale”.

La pagina 443, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4102:

în loc de:

„Piei brute de ovine, depărate”,

se citește:

„Piei brute de ovine, epilate”.

La pagina 443, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând pozițiilor 4104-4106:

în loc de:

„Piei tăbăcite sau semifinite, depărate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări”,

se citește:

„Piei tăbăcite sau semifinite, epilate, chiar șpăltuite, dar fără alte prelucrări”.

La pagina 444, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4302:

în loc de:

„Acoperitoare, genți, cruci și similare”,

se citește:

„Sub formă de acoperitoare, de cruci și forme similare”.

La pagina 444, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a treia coloană corespunzând poziției ex 4403:

în loc de:

„Fabricare din lemn brut, cojit sau nu ori pur și simplu subțiat”,

se citește:

„Fabricare din lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat”.

La pagina 445, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4416:

în loc de:

„Butoaie, cuve, puține și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn”,

se citește:

„Butoaie, cuve, putini și alte produse de dogărie și părțile lor, din lemn”.

La pagina 447, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4819:

în loc de:

„Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau coli din fibre de celuloză”,

se citește:

„Cutii, saci, pungi, cornete și alte ambalaje din hârtie, carton, vată de celuloză sau straturi subțiri din fibre celulozice”.

La pagina 447, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 4823:

în loc de:

„Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și coli din fibre de celuloză decupate la dimensiune”,

se citește:

„Alte hârtii, cartoane, vată de celuloză și straturi subțiri din fibre celulozice decupate la dimensiune”.

La paginile 449-460, în anexa 22-11, în partea II, în tabel în a treia coloană corespunzând pozițiilor 5007, 5111-5113, 5208-5212, 5309-5311, 5407 și 5408, 5512-5516, ex capitolul 58, 5903, 5905, 5907:

în loc de:

„preparare”,

se citește:

„pregătire”.

La pagina 477, în anexa 22-11, în partea II, în tabel în a doua coloană corespunzând poziției 8206:

în loc de:

„Unelte de la cel puțin două din pozițiile 8202-8205, prezentate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul”,

se citește:

„Unelte de la cel puțin două din pozițiile 8202-8205, condiționate în seturi pentru vânzarea cu amănuntul”.

La pagina 478, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 8207:

în loc de:

„Unelte interschimbabile pentru utilaje manuale, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu: de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru etirarea sau filarea (extrudarea) metalelor, precum și unelte de forare sau de sondare:”,

se citește:

„Unelte interschimbabile pentru utilaje de mână, mecanice sau nu, sau pentru mașini-unelte (de exemplu: de ambutisat, de ștanțat, de poansonat, de tarodat, de filetat, de găurit, de alezat, de broșat, de frezat, de strunjit, de înșurubat), inclusiv filiere pentru tragerea sau extrudarea metalelor, precum și unelte de forare sau de sondare:”.

La pagina 486, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând pozițiilor 8469-8472:

în loc de:

„Mașini și aparate de birou (de exemplu, mașini descris, mașini de calculat, mașini automate de prelucrare a datelor, duplicatoare, aparate de capsat)”,

se citește:

„Mașini și aparate de birou (de exemplu, mașini de scris, mașini de calculat, mașini automate de prelucrare a datelor, duplicatoare, aparate de capsat)”.

La pagina 488, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex capitolul 85:

în loc de:

„Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetele, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imaginile și sunetele; părți și accesorii ale acestor aparate; cu următoarele excepții:”,

se citește:

„Mașini, aparate și echipamente electrice și părți ale acestora; aparate de înregistrat sau de reprodus sunetul, aparate de televiziune de înregistrat sau de reprodus imagine și sunet; părți și accesorii ale acestor aparate; cu următoarele excepții:”.

La pagina 489, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 8517:

în loc de:

„Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la pozițiile 8527, 8528, 8527 sau 8528”,

se citește:

„Alte aparate pentru transmisia sau recepția vocii, a imaginii sau a altor date, inclusiv aparatele pentru comunicație, în rețele fără fir (cum ar fi o rețea locală sau o rețea de mare suprafață), altele decât aparatele de transmisie sau recepție de la poziția 8443, 8525, 8527 sau 8528;”.

La pagina 493, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 8528:

în loc de:

„Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal într-un sistem automat de prelucrare a datelor de la poziția 8471”,

se citește:

„Monitoare și proiectoare, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul celor utilizate exclusiv sau în principal cu o mașină automată de prelucrare a datelor de la poziția 8471”.

La pagina 493, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției 8529:

în loc de:

„Recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal monitoarelor și proiectoarelor, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a informațiilor de la poziția 8471”,

se citește:

„Recunoscute ca fiind destinate exclusiv sau în principal monitoarelor și proiectoarelor, care nu încorporează un aparat de recepție de televiziune, de tipul exclusiv sau în principal destinat unei mașini automate de prelucrare a datelor de la poziția 8471”.

La pagina 495, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 8541:

în loc de:

„Diode, tranzistoare și dispozitive similare cu semiconductori, cu excepția discurilor (wafers) nedecupate încă în microplachete”,

se citește:

„Diode, tranzistori și dispozitive similare semiconductoare, cu excepția discurilor (wafers) nedecupate încă în microplachete”.

La pagina 507, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex capitolul 91:

în loc de:

„Aparate de ceasornicărie și părți ale acestora; cu următoarele excepții:”,

se citește:

„Ceasornicărie; cu următoarele excepții:”.

La pagina 511, în anexa 22-11, în partea II, în tabel, în a doua coloană corespunzând poziției ex 9503:

în loc de:

„—

Alte jucării; minimodele și modele similare pentru divertisment, animate sau nu; jocuri puzzle de orice fel”,

se citește:

„—

Alte jucării; minimodele și modele similare pentru divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice (puzzle) de orice fel”.

La pagina 517, în anexa 32-01, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 7, la pagina 518, în anexa 32-02, la punctul 3 și la pagina 519, în anexa 32-03, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 7:

în loc de:

„7.

În cazul în care în legislația țării în cauză nu există nicio dispoziție privind adresa de serviciu, garantul numește, în respectiva țară, un agent autorizat să primească toate comunicările care îi sunt adresate, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentul luat la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele din localitățile în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale agenților săi sunt competente în cazul litigiilor referitoare la această garanție.”,

se citește:

„7.

În cazul în care în legislația țării în cauză nu există nicio dispoziție privind adresa de serviciu, garantul numește, în respectiva țară, un reprezentant autorizat să primească toate comunicările care îi sunt adresate, iar confirmarea prevăzută la punctul 4 al doilea paragraf și angajamentul luat la punctul 4 al patrulea paragraf trebuie să corespundă. Instanțele din localitățile în care se situează adresele de serviciu ale garantului sau ale reprezentanților săi sunt competente în cazul litigiilor referitoare la această garanție.”

La pagina 517, în anexa 32-01, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 8:

în loc de:

„8.

Semnatarul trebuie să scrie de mână, înainte de semnătură, următoarea mențiune: „Garanție pentru suma de …” (se trece suma în litere).”,

se citește:

„8.

Semnatarul trebuie să scrie de mână, înainte de semnătură, următoarea mențiune: „Garanție pentru cuantumul de …” (se trece cuantumul în litere).”

La pagina 519, în anexa 32-03, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 8:

în loc de:

„8.

Semnătura trebuie să fie precedată de următoarea mențiune, scrisă de mână de către semnatar: „Garanție pentru suma de …”, indicând suma în litere”,

se citește:

„8.

Semnătura trebuie să fie precedată de următoarea mențiune, scrisă de mână de către semnatar: „Garanție pentru cuantumul de …”, indicând cuantumul în litere”.

La pagina 520, în anexa 33-04, în titlu:

în loc de:

Notificare adresată garantului privind neîncheierea regimului de tranzit unional”,

se citește:

Notificare adresată garantului privind nedescărcarea regimului de tranzit unional”.

La pagina 520, în anexa 32-04, la litera (a):

în loc de:

„(a)

denumirea și adresa autorității vamale din statul membru de plecare competentă pentru a notifica garantului neîncheierea regimului;”,

se citește:

„(a)

denumirea și adresa autorității vamale din statul membru de plecare competentă pentru a notifica garantului nedescărcarea regimului;”.

La pagina 520, în anexa 32-04, la litera (g):

în loc de:

„(g)

suma în cauză.”,

se citește:

„(g)

cuantumul în cauză.”

La pagina 521, în anexa 32-05, la litera (g), la pagina 522, în anexa 33-01, la litera (g), la pagina 523, în anexa 33-02, la litera (g):

în loc de:

„(g)

suma notificată debitorului.”,

se citește:

„(g)

cuantumul notificat debitorului.”

La pagina 524, în anexa 33-03, la punctul 3:

în loc de:

„3.

În numele:”,

se citește:

„3.

Pe numele:”.

La pagina 525, în anexa 33-04, formularul de impunere se citește după cum urmează:

Image

La pagina 527, în anexa 33-05, în titlu:

în loc de:

Model de încheiere a regimului în care se precizează că a fost inițiată o procedură de recuperare în ceea ce privește asociația garantă, în statul membru în care datoria vamală a luat naștere în cadrul regimului de tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA”,

se citește:

Model de descărcare a regimului în care se precizează că a fost inițiată o procedură de recuperare în ceea ce privește asociația garantă, în statul membru în care datoria vamală a luat naștere în cadrul regimului de tranzit în baza carnetului ATA/e-ATA”.

La pagina 527, în anexa 33-05, la punctul 3:

în loc de:

„3.

În numele:”,

se citește:

„3.

Pe numele:”.

La pagina 528, în anexa 33-06, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctele 1 și 2:

în loc de:

„1.

Denumirea și adresa autorității vamale responsabile cu luarea deciziei.

2.

Rambursarea/remiterea taxelor vamale – Referința dosarului autorității vamale responsabile cu luarea deciziei”,

se citește:

„1.

Denumirea și adresa autorității vamale care ia decizia.

2.

Rambursarea/remiterea taxelor vamale – Referința dosarului autorității vamale care ia decizia”.

La pagina 528, în anexa 33-06, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 9:

în loc de:

„9.

Autoritatea vamală responsabilă cu luarea deciziei – locul și data – semnătura – ștampila”,

se citește:

„9.

Autoritatea vamală care ia decizia – locul și data – semnătura – ștampila”.

La pagina 529, în anexa 33-07, în „Cerințe comune în materie de date”, la punctul 4:

în loc de:

„4.

Trimitere la decizia de rambursare/remitere”,

se citește:

„4.

Trimitere la decizia de acordare a rambursării/remiterii”.

La pagina 530, în anexa 61-01, la punctul 3:

în loc de:

„3.

Referința operatorului comercial”,

se citește:

„3.

Referința comerciantului”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 2:

în loc de:

„2.

Caseta 2: Destinatar la momentul exportului”,

se citește:

„2.

Caseta 2: Destinatar în momentul exportului”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 3:

în loc de:

„3.

Caseta 3: Țara de destinație la momentul exportului”,

se citește:

„3.

Caseta 3: Țara de destinație în momentul exportului”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 4:

în loc de:

„4.

Caseta 4: Numărul, tipul, mărcile și numerele de colete și descrierea mărfurilor exportate”,

se citește:

„4.

Caseta 4: Mărcile, numerele, numărul și natura coletelor și descrierea mărfurilor exportate”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 8:

în loc de:

„8.

Caseta 8: Cantitatea pentru care este cerută fișa de informații”,

se citește:

„8.

Caseta 8: Cantitatea pentru care se solicită fișa de informații”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 10:

în loc de:

„10.

Caseta 10: Informații suplimentare privind mărfurile”,

se citește:

„10.

Caseta 10: Date complementare referitoare la mărfuri”.

La pagina 531, în anexa 62-01, în partea A, la punctul 10 litera (a):

în loc de:

„(a)

mărfuri exportate pentru finalizarea unei operațiuni de perfecționare activă;”,

se citește:

„(a)

mărfuri exportate în vederea încheierii unei operațiuni de perfecționare activă;”.

La pagina 532, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 1:

în loc de:

„1.

Caseta A: Aprobarea autorităților competente pentru licențele de export”,

se citește:

„1.

Caseta A: Viza autorităților competente în materie de licențe de export”.

La pagina 532, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 2:

în loc de:

„2.

Caseta B: Aprobarea autorităților competente pentru acordarea de restituiri sau de alte sume prevăzute pentru export”,

se citește:

„2.

Caseta B: Viza autorităților competente pentru acordarea de restituiri sau de alte cuantumuri prevăzute la export”.

La pagina 532, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 2 litera (a):

în loc de:

„(a)

Atunci când exportul mărfurilor nu a necesitat îndeplinirea formalităților vamale de export în vederea obținerii de restituiri sau de alte sume prevăzute pentru export în cadrul politicii agricole comune, această casetă trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:”,

se citește:

„(a)

Atunci când exportul mărfurilor nu a necesitat îndeplinirea formalităților vamale la export în vederea obținerii de restituiri sau de alte cuantumuri prevăzute la export în cadrul politicii agricole comune, această casetă trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:”.

La pagina 533, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 2 litera (b):

în loc de:

„(b)

Atunci când exportul mărfurilor a necesitat îndeplinirea formalităților vamale de export în vederea obținerii de restituiri sau de alte sume prevăzute pentru export în cadrul politicii agricole comune, caseta trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:”,

se citește:

„(b)

Atunci când exportul mărfurilor a necesitat îndeplinirea formalităților vamale la export în vederea obținerii de restituiri sau de alte cuantumuri prevăzute la export în cadrul politicii agricole comune, caseta trebuie să cuprindă una dintre următoarele mențiuni:”.

La pagina 535, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 2 litera (b), la penultima liniuță:

în loc de:

„—

Dreptul la plata restituirilor sau a altor sume la export a fost anulat pentru … (cantitatea),”,

se citește:

„—

Dreptul la plata restituirilor sau a altor cuantumuri la export a fost anulat pentru … (cantitatea),”.

La pagina 535, în anexa 62-01, la partea B, la punctul 2 litera (b) la penultimul paragraf:

în loc de:

„atunci când restituirile sau alte sume la export au fost deja plătite de autoritățile competente, respectiv atunci când nu au fost plătite de autoritățile respective.”,

se citește:

„atunci când restituirile sau alte cuantumuri la export au fost deja plătite de autoritățile competente, respectiv atunci când nu au fost plătite de autoritățile respective.”

La pagina 536, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 4:

în loc de:

„4.

Caseta D: Denumirea și adresa completă a biroului vamal de export”,

se citește:

„4.

Caseta D: Numele și adresa completă a biroului vamal de export”.

La pagina 536, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 5 litera (a):

în loc de:

„(a)

verificarea autenticității acestei fișe și a exactității informațiilor pe care le conține,”,

se citește:

„(a)

verificarea autenticității acestei fișe de informații și a exactității informațiilor pe care le conține,”.

La pagina 536, în anexa 62-01, în partea B, la punctul 6 litera (a):

în loc de:

„(a)

conformarea autenticității acestei fișe și a exactității informațiilor pe care le conține;”,

se citește:

„(a)

conformarea autenticității acestei fișe de informații și a exactității informațiilor pe care le conține;”.

La pagina 541, în anexa 71-03, în titlul anexei:

în loc de:

Lista formelor standard de manipulare permise”,

se citește:

Lista formelor uzuale de manipulare permise”.

La pagina 542, în anexa 71-03, la punctul 18:

în loc de:

„18.

ambalarea, dezambalarea, schimbarea ambalajului, filtrarea și simplul transfer în containere, chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit, aplicarea, înlăturarea și modificarea marcajelor, a sigiliilor, a etichetelor, a etichetelor de preț sau a altor semne distinctive similare;”,

se citește:

„18.

ambalarea, dezambalarea, schimbarea ambalajului, filtrarea și simplul transfer în containere, chiar dacă din aceasta rezultă un cod NC din opt cifre diferit, aplicarea, înlăturarea și modificarea mărcilor, a sigiliilor, a etichetelor, a etichetelor de preț sau a altor semne distinctive similare;”.

La pagina 542, în anexa 71-03, la punctul 22:

în loc de:

„22.

orice manipulare uzuală, alta decât cele menționate anterior, destinată ameliorării prezentării sau calității comerciale a mărfurilor de import sau pregătirii distribuirii acestora sau revânzării lor, cu condiția ca aceste activități să nu modifice natura sau să amelioreze performanța mărfurilor inițiale.”,

se citește:

„22.

orice manipulare uzuală, alta decât cele menționate anterior, destinată ameliorării prezentării sau calității comerciale a mărfurilor de import sau pregătirii lor pentru distribuție sau revânzare, cu condiția ca aceste activități să nu modifice natura sau să amelioreze performanța mărfurilor inițiale.”

La pagina 543, în anexa 71-04, în partea I, la „Mărfuri produse în mod convențional și produse ecologice”, primul paragraf:

în loc de:

„Nu este autorizată înlocuirea:”,

se citește:

„Nu este permisă înlocuirea:”.

La pagina 543, în anexa 71-04, în partea II, la punctul 3:

în loc de:

„3.

Zahăr

Recurgerea la utilizarea mărfurilor echivalente este permisă între zahărul brut din trestie de zahăr neunional (codurile NC 1701 13 90 și/sau 1701 14 90) și sfecla de zahăr (codul NC 1212 91 80), cu condiția să se obțină produse prelucrate încadrate la codul NC 1701 99 10 (zahăr alb).”,

se citește:

„3.

Zahăr

Recurgerea la utilizarea mărfurilor echivalente este permisă între zahărul brut din trestie de zahăr neunional (codurile NC 1701 13 90 și/sau 1701 14 90) și din sfecla de zahăr (codul NC 1212 91 80), cu condiția să se obțină produse prelucrate încadrate la codul NC 1701 99 10 (zahăr alb).”

La pagina 543, în anexa 71-04, în partea II, la punctul 6, la litera A, la punctul 1 literele (a) și (b):

în loc de:

„(a)

între uleiul de măsline extravirgin unional de la codul NC 1509 10 90 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1 litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și uleiul de măsline extravirgin neunional de la același cod NC, cu condiția ca operațiunea de transformare să rezulte în ulei de măsline extravirgin de la același cod NC și care satisface cerințele de la punctul 1 litera (a) menționat;

(b)

între uleiul de măsline virgin unional de la codul NC 1509 10 90 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și uleiul de măsline virgin neunional de la același cod NC, cu condiția ca operațiunea de transformare să rezulte în ulei de măsline virgin de la același cod NC și care satisface cerințele de la punctul 1 litera (b) menționat;”,

se citește:

„(a)

între uleiul de măsline extravirgin unional de la codul NC 1509 10 90 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1 litera (a) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și uleiul de măsline extravirgin neunional de la același cod NC, cu condiția ca din operațiunea de transformare să rezulte ulei de măsline extravirgin de la același cod NC și care satisface cerințele de la punctul 1 litera (a) menționat;

(b)

între uleiul de măsline virgin unional de la codul NC 1509 10 90 care corespunde descrierii din partea VIII punctul 1 litera (b) din anexa VII la Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și uleiul de măsline virgin neunional de la același cod NC, cu condiția ca din operațiunea de transformare să rezulte ulei de măsline virgin de la același cod NC și care satisface cerințele de la punctul 1 litera (b) menționat;”.

La pagina 545, în anexa 71-04, în partea III, la primul paragraf:

în loc de:

„Utilizarea mărfurilor echivalente nu este autorizată pentru mărfurile care fac obiectul anexei 71-02.”,

se citește:

„Utilizarea mărfurilor echivalente nu este permisă pentru mărfurile care fac obiectul anexei 71-02.”

La pagina 546, în anexa 71-05, în secțiunea A, în titlul secțiunii:

în loc de:

Secțiunea A

Schimbul standardizat de informații (INF) între autoritățile vamale nu este încă obligatoriu, dar biroul vamal de control pune la dispoziție elemente de date INF relevante în sistemul electronic privind INF ”,

se citește:

Secțiunea A

Schimbul standardizat de informații (INF) între autoritățile vamale nu este încă obligatoriu, dar biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție elemente de date INF relevante în sistemul electronic privind INF ”.

La pagina 546, în anexa 71-05, în secțiunea A, la primul paragraf, prima teză:

în loc de:

„Biroul vamal de control pune la dispoziție următoarele elemente de date în conformitate cu articolul 181 alineatul (1).”,

se citește:

„Biroul vamal de supraveghere pune la dispoziție următoarele elemente de date în conformitate cu articolul 181 alineatul (1).

La pagina 546, în anexa 71-05, în secțiunea A, la al doilea paragraf:

în loc de:

„Titularul unei autorizații de perfecționare activă IM/EX care implică un stat membru poate solicita biroului vamal de control să pună la dispoziție elementele de date INF relevante prin sistemul electronic privind INF în vederea pregătirii schimbului standardizat de informații între autoritățile vamale, dacă autoritatea vamală responsabilă a cerut INF.”,

se citește:

„Titularul unei autorizații de perfecționare activă IM/EX care implică un stat membru poate solicita biroului vamal de supraveghere să pună la dispoziție elementele de date INF relevante prin sistemul electronic privind INF în vederea pregătirii schimbului standardizat de informații între autoritățile vamale, dacă autoritatea vamală responsabilă a cerut INF.”

La pagina 546, în anexa 71-05, în secțiunea A, în primul tabel, a doua coloană, pe al treilea rând:

în loc de:

„Numărul unic atribuit de biroul vamal de control

[de exemplu IP EX/IM/123456/GB + nr. autorizației]”,

se citește:

„Numărul unic atribuit de biroul vamal de supraveghere

[de exemplu PA EX/IM/123456/GB + nr. autorizației]”.

La pagina 546, în anexa 71-05, în secțiunea A, în primul tabel, prima coloană, pe al patrulea rând:

în loc de:

„Birou vamal de control (M)”,

se citește:

„Birou vamal de supraveghere (M)”.

La pagina 547, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al doilea tabel, în capul de tabel, în prima coloană:

în loc de:

„Elemente de date comune IP”,

se citește:

„Elemente de date specifice PA”.

La pagina 547, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al patrulea rând:

în loc de:

Business case IP IM/EX”,

se citește:

Perfecționare activă PA IM/EX”.

La pagina 547, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al șaptelea rând:

în loc de:

„Ultima dată de încheiere a regimului (O)”,

se citește:

„Termenul de descărcare a regimului (O)”.

La pagina 547, în anexa 71-05, secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al nouălea rând:

în loc de:

„Declarația de încheiere a regimului a fost acceptată (O)”,

se citește:

„Declarația de descărcare a regimului a fost acceptată (O)”.

La pagina 547, în anexa 71-05, secțiunea A, în al doilea tabel, în a doua coloană, pe al 10-lea rând, prima teză:

în loc de:

„În caz de încheiere a regimului, indicați cantitatea de produse transformate care este disponibilă.”,

se citește:

„În caz de descărcare a regimului, indicați cantitatea de produse transformate care este disponibilă.”

La pagina 547, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al 12-lea rând:

în loc de:

Business case IP EX/IM”,

se citește:

Perfecționare activă PA EX/IM”.

La pagina 547, în anexa 71-05, secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al 13-lea rând:

în loc de:

„Declarația de export în cadrul IP EX/IM a fost acceptată (O)”,

se citește:

„Declarația de export în cadrul PA EX/IM a fost acceptată (O)”.

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al doilea tabel, în prima coloană, pe al 15-lea rând:

în loc de:

„Ultima dată de plasare a mărfurilor neunionale care sunt înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de perfecționare activă (O)”,

se citește:

„Termenul de plasare a mărfurilor neunionale care sunt înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de perfecționare activă (O)”.

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, în capul de tabel:

în loc de:

„Elemente de date specifice OP”,

se citește:

„Elemente de date specifice PP”.

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe primul rând:

în loc de:

Business case OP EX/IM”,

se citește:

Perfecționare pasivă PP EX/IM”.

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe al cincilea rând:

în loc de:

„Numărul declarației vamale OP (M)”,

se citește:

„Numărul declarației vamale PP (M)”.

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în a doua coloană, pe al cincilea rând:

în loc de:

„În cazul în care o declarație vamală pentru OP se referă la INF, acest element de date se furnizează de către biroul vamal de export/plasare.”

se citește:

„În cazul în care o declarație vamală pentru PP se referă la INF, acest element de date se furnizează de către biroul vamal de export/plasare.”

La pagina 548, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe al optulea rând:

în loc de:

„Ultima dată de reimportare a produselor transformate (M)”,

se citește:

„Termenul de reimport al produselor transformate (M)”.

La pagina 549, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe al 10-lea rând:

în loc de:

„Data reimportării produselor transformate (M)”

se citește:

„Data reimportului produselor transformate (M)”.

La pagina 549, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe al 13-lea rând:

în loc de:

Business case OP IM/EX”,

se citește:

Perfecționare pasivă PP IM/EX”.

La pagina 549, în anexa 71-05, în secțiunea A, în al treilea tabel, în prima coloană, pe al 15-lea rând:

în loc de:

„Ultima dată de plasare a mărfurilor unionale care sunt înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de perfecționare pasivă (O)”,

se citește:

„Termenul de plasare a mărfurilor unionale care sunt înlocuite de mărfuri echivalente sub regimul de perfecționare pasivă (O)”.

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, la punctul 1,a doua teză:

în loc de:

„Cuantumul taxei la import se calculează în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, dar autoritatea vamală competentă nu are informații despre mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX.”,

se citește:

„Cuantumul taxelor la import se calculează în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod, dar autoritatea vamală competentă nu are informații despre mărfurile plasate sub regimul de perfecționare activă IM/EX.”

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, în primul tabel, în a doua coloană, pe primul rând:

în loc de:

„Trebuie identificat regimul (IP sau IP CPM). Elementul de date «Tipul cererii» este necesar numai în cazurile în care declarația vamală nu se referă la INF.”,

se citește:

„Trebuie identificat regimul (PA sau PA CPM). Elementul de date «Tipul cererii» este necesar numai în cazurile în care declarația vamală nu se referă la INF.”

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, în primul tabel, în prima coloană, pe al cincilea rând:

în loc de:

„Biroul vamal de control care primește cererea (M)”,

se citește:

„Biroul vamal de supraveghere care primește cererea (M)”.

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, la punctul 3, la primul paragraf după primul tabel:

în loc de:

„Biroul vamal de control care primește cererea trebuie să pună la dispoziție următoarele elemente de date:”,

se citește:

„Biroul vamal de supraveghere care primește cererea trebuie să pună la dispoziție următoarele elemente de date:”.

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, în al doilea tabel, în capul de tabel, în prima coloană:

în loc de:

„Elemente de date specifice IP IM/EX”,

se citește:

„Elemente de date specifice PA IM/EX”.

La pagina 550, în anexa 71-05, în secțiunea B, în al doilea tabel, în prima coloană, pe primul rând:

în loc de:

„Cuantumul taxei de import care urmează a fi înscris în conturi și comunicat debitorului în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod (O)”,

se citește:

„Cuantumul taxelor la import care urmează a fi înscrise în evidențele contabile și notificate debitorului în conformitate cu articolul 86 alineatul (3) din cod (O)”.

La pagina 550, în anexa 71-05, secțiunea B, în al doilea tabel, în a doua coloană, pe al treilea rând:

în loc de:

„Numărul unic atribuit de biroul vamal de control

[de exemplu IP/123456/GB + nr. autorizației (nr. EORI face parte din nr. autorizației)]”,

se citește:

„Numărul unic atribuit de biroul vamal de supraveghere

[de exemplu PA/123456/GB + nr. autorizației (nr. EORI face parte din nr. autorizației)]”.

La pagina 551, în anexa 71-06 la litera (b):

în loc de:

„(b)

cantitatea din fiecare tip de mărfuri care au fost plasate sub regimul special pentru care este solicitată încheierea regimului;”,

se citește:

„(b)

cantitatea din fiecare tip de mărfuri care au fost plasate sub regimul special pentru care este solicitată descărcarea regimului;”.

La pagina 551, în anexa 71-06 la litera (g):

în loc de:

„(g)

codul NC și valoarea în vamă a produselor transformate, dacă se utilizează metoda cheii valorice în scopul încheierii regimului;”,

se citește:

„(g)

codul NC și valoarea în vamă a produselor transformate, dacă se utilizează metoda cheii valorice în scopul descărcării regimului;”.

La pagina 551, în anexa 71-06 la litera (j):

în loc de:

„(j)

termenele de încheiere a regimului.”,

se citește:

„(j)

termenele de descărcare a regimului.”

La pagina 554, în anexa 90, în tabel, în a doua coloană corespunzând punctului 11:

în loc de:

„[articolul 233 alineatul (4) din cod, articolele 191, 192 și 193 din prezentul regulament și articolele 313 și 314 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]”,

se citește:

„[articolul 233 alineatul (4) litera (a) din cod, articolele 191, 192 și 193 din prezentul regulament și articolele 313 și 314 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447]”.