24.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 340/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2420 AL COMISIEI

din 12 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare (1), în special articolul 15 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 prevede ca produsele cu dublă utilizare să facă obiectul unui control eficient atunci când sunt exportate sau tranzitează Uniunea sau atunci când sunt furnizate unei țări terțe în urma unor servicii de intermediere prestate de un intermediar care își are reședința sau este stabilit în Uniune.

(2)

În anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 este stabilită lista comună a produselor cu dublă utilizare care fac obiectul controalelor în Uniune. Deciziile privind produsele supuse controalelor se iau în cadrul Grupului Australia, al Regimului de control al tehnologiilor pentru rachete, al Grupului furnizorilor nucleari, al Acordului de la Wassenaar și al Convenției privind interzicerea armelor chimice.

(3)

Lista produselor cu dublă utilizare prevăzută în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 trebuie actualizată periodic pentru a se asigura respectarea deplină a obligațiilor internaționale de securitate, a se garanta transparența și a se menține competitivitatea exportatorilor. Modificările listelor de control care au fost adoptate de regimurile de control al exporturilor în 2014 necesită în prezent o nouă modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului. În scopul facilitării consultării de către autoritățile de control al exporturilor și de către operatori, ar trebui publicată o versiune actualizată și consolidată a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 428/2009.

(4)

În anexele II.a-II.g la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 sunt stabilite autorizații generale de export ale Uniunii.

(5)

În anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 sunt stabilite cerințe de autorizare pentru anumite transferuri intracomunitare.

(6)

Modificările listei de control a UE din anexa I necesită modificări corespunzătoare ale anexelor II.a-II.g și ale anexei IV pentru produse cu dublă utilizare care sunt enumerate și în anexele II.a-II.g și în anexa IV.

(7)

Regulamentul (CE) nr. 428/2009 împuternicește Comisia să actualizeze lista de produse cu dublă utilizare prevăzută în anexa I, precum și anexele II.a-II.g și anexa IV, prin intermediul actelor delegate, în conformitate cu obligațiile și angajamentele relevante și cu modificările acestora, pe care statele membre le-au acceptat în calitate de membre ale regimurilor internaționale de neproliferare și de control al exporturilor sau prin ratificarea tratatelor internaționale în materie.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 428/2009 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I, II și IV la Regulamentul (CE) nr. 428/2009 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa I se înlocuiește cu textul din anexa I la prezentul regulament.

2.

Anexele II.a-II.g se înlocuiesc cu textul din anexa II la prezentul regulament.

3.

Anexa IV se înlocuiește cu textul din anexa III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 134, 29.5.2009, p. 1.


ANEXA I

„ANEXA I

Lista menționată la articolul 3 din prezentul regulament

LISTA PRODUSELOR CU DUBLĂ UTILIZARE

Prezenta listă este menită să asigure punerea în aplicare a controalelor având ca obiect produse cu dublă utilizare convenite la nivel internațional, inclusiv în cadrul Aranjamentului de la Wassenaar, al Regimului de control al tehnologiei rachetelor (Missile Technology Control Regime - MTCR), al Grupului furnizorilor nucleari (Nuclear Suppliers Group - NSG), al Grupului Australia și al Convenției privind armele chimice (Chemical Weapons Convention - CWC).

CUPRINS

Note

Acronime și abrevieri

Definiții

Categoria 0

Materiale, instalații și echipamente nucleare

Categoria 1

Materiale speciale și echipamente conexe

Categoria 2

Prelucrarea materialelor

Categoria 3

Produse electronice

Categoria 4

Calculatoare

Categoria 5

Telecomunicații și „securitatea informațiilor”

Categoria 6

Senzori și lasere

Categoria 7

Navigație și avionică

Categoria 8

Marină

Categoria 9

Produse aerospațiale și de propulsie

NOTE GENERALE PRIVIND ANEXA I

1.

În ceea ce privește controlul produselor care sunt concepute sau modificate pentru uz militar, a se vedea lista sau listele corespunzătoare referitoare la controlul produselor de uz militar întocmite de fiecare stat membru. În prezenta anexă, mențiunea „A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE” face trimitere la aceste liste.

2.

Aspectele care fac obiectul controalelor prevăzute în prezenta anexă nu ar trebui să fie afectate de exportul oricăror produse (inclusiv instalații) nesupuse controlului care conțin una sau mai multe componente supuse controlului atunci când respectiva componentă sau respectivele componente supuse controlului constituie elementul principal al produselor și pot fi, în mod practic, demontate sau folosite în alte scopuri.

N.B.:

Pentru a aprecia dacă una sau mai multe componente supuse controlului trebuie să fie considerate elementul principal, este necesar să se evalueze factorii cantitate, valoare și know-how tehnologic implicați, precum și alte circumstanțe speciale pe baza cărora s-ar putea stabili că respectiva componentă sau respectivele componente supuse controlului constituie elementul principal al produselor achiziționate.

3.

Produsele menționate în prezenta anexă includ atât produsele noi, cât și produsele deja utilizate.

4.

În unele cazuri, substanțele chimice sunt enumerate după denumire și număr CAS. Lista se aplică substanțelor chimice cu aceeași formulă structurală (inclusiv hidraților), indiferent de denumire sau de numărul CAS. Numerele CAS sunt prezentate pentru a facilita identificarea unei anumite substanțe chimice sau a unui anumit amestec, indiferent de nomenclatură. Numerele CAS nu pot fi utilizate ca identificatori unici întrucât unele forme ale substanțelor chimice incluse pe listă au numere CAS diferite, iar amestecurile care conțin o substanță chimică inclusă pe listă pot avea, de asemenea, numere CAS diferite.

NOTĂ PRIVIND TEHNOLOGIA NUCLEARĂ (NUCLEAR TECHNOLOGY NOTE – NTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriei 0.)

„Tehnologia” asociată în mod direct cu orice produse supuse controlului din categoria 0 face obiectul controlului în conformitate cu dispozițiile categoriei 0.

„Tehnologia” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului face în continuare obiectul controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Aprobarea acordată pentru exportul produselor autorizează și exportul către același utilizator final al „tehnologiei” minime necesare pentru instalarea, funcționarea, întreținerea și repararea produselor.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public” sau „cercetării științifice fundamentale”.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND TEHNOLOGIA (GENERAL TECHNOLOGY NOTE – GTN)

(A se citi în coroborare cu secțiunea E a categoriilor 1-9.)

Exportul de „tehnologie” care este „necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului menționate în cadrul categoriilor 1-9 face obiectul controlului în conformitate cu dispozițiile categoriilor 1-9.

„Tehnologia”„necesară” pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor supuse controlului face în continuare obiectul controlului chiar și atunci când se aplică unor produse nesupuse controlului.

Controalele nu se aplică „tehnologiei” care constituie minimul necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor care nu sunt supuse controlului sau al căror export a fost autorizat.

N.B.:

Această dispoziție nu scutește de obligația de control „tehnologia” specificată la 1E002.e, 1E002.f, 8E002.a și 8E002.b.

Controalele privind transferul de „tehnologie” nu se aplică informațiilor „din domeniul public”, „cercetării științifice fundamentale” sau informațiilor minimum necesare pentru cereri de brevet.

NOTĂ GENERALĂ PRIVIND PRODUSELE SOFTWARE (GENERAL SOFTWARE NOTE – GSN)

(Prezenta notă anulează orice control prevăzut în secțiunea D a categoriilor 0-9.)

Nu sunt supuse controlului „produsele software” menționate în cadrul categoriilor 0-9 din prezenta listă care îndeplinesc oricare dintre condițiile următoare:

a.

sunt în mod curent la dispoziția publicului, fiind:

1.

vândute din stoc, fără restricții, la puncte de vânzare cu amănuntul, vânzarea efectuându-se prin:

a.

tranzacții directe;

b.

tranzacții prin corespondență;

c.

tranzacții electronice; sau

d.

tranzacții prin telefon; și

2.

concepute pentru a fi instalate de către utilizator, fără asistență suplimentară semnificativă din partea furnizorului;

N.B.:

Mențiunea a. din Nota generală privind produsele software nu scutește de obligația de control „produsele software” specificate în cadrul categoriei 5 - partea 2 („Securitatea informațiilor”).

b.

„din domeniul public”; sau

c.

„codul obiect” minimum necesar pentru instalarea, funcționarea, întreținerea (verificarea) sau repararea produselor al căror export a fost autorizat.

N.B.:

Mențiunea c. din Nota generală privind produsele software nu scutește de obligația de control produsele „software” specificate în cadrul categoriei 5 - partea 2 („Securitatea informațiilor”).

PRACTICI DE EDITARE ÎN JURNALUL OFICIAL AL UNIUNII EUROPENE

În conformitate cu normele stabilite la punctul 6.5 de la pagina 114 a Ghidului de redactare interinstituțional (ediția 2011), pentru textele în limba română publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene:

virgula se folosește pentru a separa unitățile de zecimale,

numerele întregi se grupează în serii de câte trei cifre, fiecare serie fiind separată prin lăsarea unui spațiu fix. Textul reprodus în prezenta anexă urmează practica descrisă mai sus.

ACRONIME ȘI ABREVIERI UTILIZATE ÎN PREZENTA ANEXĂ

Acronimele sau abrevierile folosite ca termeni definiți sunt explicate în secțiunea „Definițiile termenilor utilizați în prezenta anexă”.

Acronim sau semnificația abrevierii

ABEC

Comitetul tehnic pentru rulmenți cu bile (Annular Bearing Engineers Committee)

AGMA

Asociația producătorilor de roți dințate din SUA (American Gear Manufacturers’ Association)

AHRS

sisteme de referință de comportare și direcție (attitude and heading reference systems)

AISI

Institutul Fierului și Oțelului din SUA (American Iron and Steel Institute)

ALU

unitate aritmetică logică (arithmetic logic unit)

ANSI

Institutul Național pentru Standardizare din SUA (American National Standards Institute)

ASTM

Asociația pentru încercări și materiale din SUA (the American Society for Testing and Materials)

ATC

controlul traficului aerian (air traffic control)

AVLIS

separarea izotopilor prin iradierea laser a vaporilor atomici (atomic vapour laser isotope separation)

CAD

proiectare asistată de calculator (computer-aided-design)

CAS

Serviciul de catalogare a substanțelor chimice (Chemical Abstracts Service)

CDU

unitate de control și afișare (control and display unit)

CEP

eroare circulară probabilă (circular error probable)

CND

control nedestructiv (non-destructive test)

CNTD

depunere nucleară controlată termic (controlled nucleation thermal deposition)

CPU

unitate centrală de procesare (Central processing unit)

CVD

depunere chimică din stare de vapori (chemical vapour deposition)

CW

război chimic (chemical warfare)

CW (pentru lasere)

undă continuă (continuous wave)

DME

echipament de măsurare a distanței (distance measuring equipment)

DS

solidificare direcțională (directionally solidified)

EB-PVD

depunere fizică din stare de vapori prin fascicul de electroni (electron beam physical vapour deposition)

ECM

prelucrare electrochimică (electro-chemical machining)

ECR

rezonanță electronică ciclotronică (electron cyclotron resonance)

EDM

mașini pentru prelucrare prin electrocoroziune (electrical discharge machines)

EEPROMS

memorie programabilă numai pentru citit, cu ștergere electrică (electrically erasable programmable read only memory)

EIA

Asociația industriei electronice (Electronic Industries Association)

EMC

compatibilitate electromagnetică (electromagnetic compatibility)

ETSI

Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (European Telecommunications Standards Institute)

FFT

transformata Fourier rapidă (Fast Fourier Transform)

GLONASS

sistem global de navigație prin satelit (global navigation satellite system)

GPS

sistem de poziționare globală (global positioning system)

HBT

tranzistori cu hetero-joncțiune bipolară (hetero-bipolar transistors)

HDDR

înregistrare digitală de înaltă densitate (high density digital recording)

HEMT

tranzistori cu mobilitate înaltă a electronilor (high electron mobility transistors)

IEC

Comisia electrotehnică internațională (International Electro-technical Commission)

IEEE

Institutul Inginerilor Electrotehniști și Electroniști (Institute of Electrical and Electronics Engineers)

IFOV

câmp de vizualizare instantaneu (instantaneous-field-of-view)

ILS

sistem de aterizare fără vizibilitate (instrument landing system)

IRIG

Grupul de instrumentare inter-bandă (Inter-range instrumentation group)

ISA

atmosfera standard internațională (international standard atmosphere)

IRM

imagistică prin rezonanță magnetică (magnetic resonance imaging)

ISAR

radar cu apertură sintetică inversă (inverse synthetic aperture radar)

ISO

Organizația Internațională de Standardizare (International Organization for Standardization)

JIS

standard industrial japonez (Japanese Industrial Standard)

JT

Joule-Thomson

LIDAR

radar laser (light detection and ranging)

LRU

unitate care se înlocuiește pe pistă (line replaceable unit)

MAC

cod de autentificare a mesajului (message authentication code)

Mach

raport între viteza unui obiect și viteza sunetului (după Ernst Mach) (ratio of speed of an object to speed of sound)

MLIS

separarea izotopilor prin iradierea laser a moleculelor (molecular laser isotopic separation)

MLS

sistem de aterizare cu microunde (microwave landing systems)

MOCVD

depunere din stare de vapori a compușilor metal-organici (metal organic chemical vapour deposition)

MTBF

timp mediu de bună funcționare (mean-time-between-failures)

Mtops

milioane de operațiuni teoretice pe secundă (million theoretical operations per second)

MTTF

timp mediu până la defectare (mean-time-to-failure)

NBC

nuclear, biologic și chimic (Nuclear, Biological and Chemical)

OACI

Organizația Aviației Civile Internaționale (International Civil Aviation Organisation)

PAR

radar de apropiere de precizie (precision approach radar)

PIN

număr personal de identificare (personal identification number)

ppm

părți pe milion (parts per million)

PSD

densitate spectrală de putere (power spectral density)

QAM

modulație de amplitudine în cuadratură (quadrature-amplitude-modulation)

RF

radiofrecvență (radio frequency)

SACMA

Asociația furnizorilor de materiale compozite avansate (Suppliers of Advanced Composite Materials Association)

SAR

radar cu apertură sintetică (synthetic aperture radar)

SC

monocristal (single crystal)

SLAR

radar aeropurtat cu baleiaj lateral (sidelooking airborne radar)

SMPTE

Asociația inginerilor din cinematografie și televiziune (Society of Motion Picture and Television Engineers)

SRA

unitate care se înlocuiește în atelier (shop replaceable assembly)

SRAM

memorie statică cu acces aleatoriu (static random access memory)

SRM

metode recomandate de SACMA (SACMA Recommended Methods)

SSB

bandă laterală unică (single sideband)

SSR

radar de supraveghere secundar (secondary surveillance radar)

TCSEC

criterii de încredere pentru evaluarea sistemului informatic (trusted computer system evaluation criteria)

TIR

citire totală indicată (total indicated reading)

UER

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (European Broadcasting Union)

UIT

Organizația Internațională a Telecomunicațiilor

UTS

rezistență-limită la tracțiune (ultimate tensile strength)

UV

ultraviolet

VOR

radiofar omnidirecțional de frecvență foarte înaltă (very high frequency omni-directional range)

YAG

granat de ytriu/aluminiu (yttrium/aluminum garnet)

DEFINIȚIILE TERMENILOR UTILIZAȚI ÎN PREZENTA ANEXĂ

Termenii între ghilimele simple (‘’) sunt definiți într-o notă tehnică privind produsul în cauză.

Termenii între ghilimele duble („”) sunt definiți după cum urmează:

N.B.:

Trimiterile la categorii sunt indicate între paranteze, după termenul definit.

„Acordabil” (6) înseamnă capacitatea unui „laser” de a emite energie continuă pe toate lungimile de undă într-o gamă de diverse tranziții „laser”. Un „laser” cu selecție liniară emite lungimi de undă discrete în cadrul unei tranziții „laser” și nu este considerat „acordabil”.

„Activare criptografică” (5) înseamnă orice tehnică ce activează sau autorizează capacitatea criptografică a unui produs, prin intermediul unui mecanism sigur pus în aplicare de fabricantul produsului, în cazul în care acest mecanism este legat în mod unic de oricare dintre următoarele:

1.

un singur exemplar al produsului; sau

2.

un client, în cazul mai multor exemplare ale produsului.

Note tehnice:

1.

Tehnicile și mecanismele de „activare criptografică” pot fi puse în aplicare ca hardware, „produse software” sau „tehnologie”.

2.

Mecanismele de „activare criptografică” pot fi, de exemplu, chei de licență bazate pe un număr de serie sau instrumente de autentificare, cum ar fi certificate cu semnătură digitală.

„Adaptat pentru utilizare în război” (1) înseamnă orice modificare sau selecție (cum ar fi alterarea purității, termenul de valabilitate, virulența, caracteristicile de diseminare sau rezistența la radiațiile ultraviolete) menită să crească eficacitatea în ceea ce privește numărul de victime în rândul oamenilor sau al animalelor, degradarea echipamentelor sau afectarea culturilor ori a mediului.

„Administrarea puterii” (7) înseamnă modificarea puterii transmise a semnalului altimetrului în așa fel încât puterea recepționată la altitudinea „aeronavei” să fie întotdeauna la nivelul minim necesar pentru determinarea altitudinii.

„Aeronavă” (1, 7 și 9) înseamnă un vehicul aerian cu aripi fixe, cu aripi cu geometrie variabilă, cu aripi rotative (elicopter), cu rotor pivotant sau cu aripi pivotante.

N.B.:

A se vedea, de asemenea, „aeronavă civilă”.

„Aeronavă civilă” (1, 3, 4 și 7) înseamnă acea „aeronavă” care este înscrisă pe baza denumirii pe listele cu certificatele de navigabilitate publicate de autoritățile aviației civile ale unuia sau mai multor state membre ale UE sau ale statelor care participă la Aranjamentul de la Wassenaar pentru a efectua zboruri comerciale civile pe rute interne și externe sau care este destinată unei utilizări civile legale, particulare sau de afaceri.

N.B.:

A se vedea, de asemenea, „aeronavă”.

„Agent pentru combaterea dezordinii publice” (1) înseamnă substanțe care, în condițiile de utilizare prevăzute pentru controlul situațiilor de dezordine publică, produc rapid asupra oamenilor efecte iritante sau de incapacitate fizică ce dispar la scurt timp după încetarea expunerii.

Notă tehnică:

Gazele lacrimogene sunt o subdiviziune a „agenților pentru combaterea dezordinii publice”.

„Algoritm asimetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care folosește diferite chei în relație matematică pentru criptare și decriptare.

N.B.:

O utilizare obișnuită a „algoritmului asimetric” este gestionarea cheilor.

„Algoritm simetric” (5) înseamnă un algoritm criptografic care utilizează un cod identic, atât pentru criptare, cât și pentru decriptare.

N.B.:

O utilizare obișnuită a „algoritmilor simetrici” este confidențialitatea datelor.

„Aliere mecanică” (1) înseamnă un procedeu de aliere care rezultă din legarea, fracționarea și relegarea de pulberi elementare și de pulberi din aliajul de bază prin impact mecanic. Particulele nemetalice pot fi încorporate în aliaj prin adăugarea pulberilor adecvate.

„Alocat de către UIT” (3 și 5) înseamnă alocarea benzilor de frecvență în conformitate cu ediția curentă a reglementărilor UIT privind radiocomunicațiile pentru servicii primare, autorizate și secundare.

N.B.:

Nu sunt incluse alocările suplimentare și alternative.

„Amestec chimic” (1) înseamnă un produs solid, lichid sau gazos alcătuit din două sau mai multe componente care nu reacționează împreună în condițiile în care este depozitat amestecul.

„Amestecare” (1) înseamnă unirea, fibră cu fibră, a fibrelor termoplastice și a fibrelor de ranforsare pentru producerea unui amestec „matrice” fibros ranforsat în întregul formei fibroase.

„Amplificare optică” (5) înseamnă, în domeniul comunicațiilor optice, o tehnică de amplificare ce introduce un câștig al semnalelor optice care au fost generate de o sursă optică separată, fără convertire în semnale electrice, adică prin folosirea de amplificatoare optice cu semiconductori sau de amplificatoare luminiscente cu fibre optice.

„Analizor de semnale” (3) înseamnă un aparat care poate să măsoare și să afișeze caracteristicile de bază ale componentelor cu frecvență unică din semnalele cu mai multe frecvențe.

„Ansamblu electronic” (2, 3, 4 și 5) înseamnă un grup de componente electronice (adică ‘elemente de circuit’, ‘componente discrete’, circuite integrate etc.) conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice, care se poate înlocui ca întreg și care poate fi, în mod normal, dezasamblat.

N.B. 1:

‘Element de circuit’: o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B. 2:

‘Componentă discretă’: un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Antenă în rețea fazată ghidată electronic” (5 și 6) înseamnă o antenă care formează un fascicul prin cuplare în fază, adică direcția fasciculului este controlată prin coeficienți complecși de excitație ai elementelor radiante și poate fi modificată în azimut sau în altitudine ori în ambele, prin aplicarea unui semnal electric, atât la emisie, cât și la recepție.

„APP” (4) este echivalent cu „performanță de vârf ajustată”.

„Aripi cu geometrie variabilă” (7) înseamnă aripi care folosesc flapsuri sau volete compensatoare, volete de atac ori dispozitive oscilante la botul avionului, a căror poziție poate fi controlată în zbor.

„Atomizare centrifugă” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje sau a unei băi de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni prin intermediul unei forțe centrifuge.

„Atomizare în gaz” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de aliaj metalic topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni cu ajutorul unui curent de gaz de înaltă presiune.

„Atomizare în plasmă” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit sau a unui metal solid în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 μm, utilizând torțe de plasmă într-un mediu de gaz inert.

„Atomizare în vid” (1) înseamnă un proces de reducere a unei șarje de metal topit în picături cu diametrul egal sau mai mic de 500 microni prin evaporarea rapidă a unui gaz dizolvat în condiții de expunere în vid.

„Ax înclinabil” (2) înseamnă un ax portsculă care își modifică, în timpul procesului de prelucrare, poziția unghiulară a axei de referință în raport cu orice altă axă.

„Banda” (1) este un material constituit din „monofilamente”, ‘fibre’, „mănunchiuri”, „meșe” sau „toroane” etc., întrepătrunse sau unidirecționale, de obicei preimpregnate cu rășină.

N.B.:

‘Fibra’ este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Bibliotecă” (1) (baze de date conținând parametri tehnici) înseamnă o colecție de informații tehnice, a cărei consultare permite îmbunătățirea performanței sistemelor, a echipamentului sau a componentelor în cauză.

„Calculator cu rețele sistolice” (4) înseamnă un calculator în care fluxul și modificarea datelor pot fi controlate dinamic de către utilizator la nivel de poartă logică.

„Calculator digital” (4 și 5) înseamnă echipamentul care poate, sub forma uneia sau a mai multor variabile discrete, să efectueze toate cele ce urmează:

a.

acceptă date;

b.

stochează date sau instrucțiuni în dispozitive de stocare fixe sau care pot fi modificate (prin rescriere);

c.

prelucrează date cu ajutorul unei secvențe modificabile de instrucțiuni memorate; și

d.

asigură ieșirea datelor.

N.B.:

Modificările unei secvențe de instrucțiuni memorate includ înlocuirea dispozitivelor de stocare fixe, dar nu modificarea fizică a cablajului sau a interconexiunilor.

„Calculator neural” (4) înseamnă un dispozitiv de calcul conceput sau modificat pentru a imita comportamentul unui neuron sau al unui grup de neuroni (adică un dispozitiv de calcul care se caracterizează prin capacitatea hardware-ului său de a modula ponderea și numărul interconexiunilor unei multitudini de componente de calcul pe baza datelor anterioare).

„Calculator optic” (4) înseamnă un calculator conceput sau modificat pentru a utiliza lumina la reprezentarea datelor și ale cărui elemente logice de calcul au la bază dispozitive optice cuplate direct.

„Calificat pentru utilizare spațială” (3, 6 și 7) înseamnă conceput, produs sau calificat prin testare reușită pentru a opera la altitudini de peste 100 km deasupra suprafeței Pământului.

N.B.:

Stabilirea, pe baza testelor, a faptului că un anumit produs este „calificat pentru utilizare spațială” nu înseamnă că alte produse din aceeași serie sau lot de producție sunt „calificate pentru utilizare spațială” dacă nu sunt testate individual.

„Capac” (9) înseamnă o componentă fixă în formă inelară (solidă sau segmentată) anexată suprafeței interioare a învelișului motorului de tip turbină sau o caracteristică a extremității exterioare a paletei de turbină care asigură în principal izolarea gazoasă între componentele fixe și cele mobile.

„Călire pe cilindru” (1) înseamnă un proces de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc rotativ răcit, pentru obținerea unui produs sub formă de fulgi, benzi sau bare.

N.B.:

‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Călire rapidă” (1) înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ a unei șarje de metal topit prin ciocnirea de un bloc răcit, obținându-se un produs sub formă de fulgi.

N.B.:

‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Căptușeala interioară” (9) este indicată pentru interfața de legătură dintre combustibilul solid și carcasă sau căptușeala de izolare. De obicei, constă într-o dispersie pe bază de polimer lichid de materiale refractare sau izolatoare, de exemplu, polibutadienă cu grupări terminale hidroxil (HTPB) saturată cu carbon sau alt polimer căruia i s-au adăugat agenți de vulcanizare, pulverizați sau împrăștiați pe suprafața interioară a carcasei.

„CEP” (cercul probabilității egale) (7) este o măsură a preciziei; raza cercului cu centrul pe țintă, la o anumită distanță, în care are loc impactul a 50 % din încărcăturile utile.

„Cercetare științifică fundamentală” (GTN și NTN) înseamnă activitatea experimentală sau teoretică desfășurată, în principal, în vederea obținerii de noi cunoștințe despre principiile fundamentale ale fenomenelor sau ale faptelor observabile, care nu este orientată în primul rând spre un scop sau un obiectiv practic specific.

„Circuit integrat cu mai multe cipuri” (3) înseamnă două sau mai multe „circuite integrate monolitice” fixate pe un „substrat” comun.

„Circuit integrat de tip peliculă” (3) înseamnă o rețea de ‘elemente de circuit’ și de interconexiuni metalice formată prin depunerea unei pelicule subțiri sau groase pe un „substrat” izolant.

N.B.:

‘Elementul de circuit’ este o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat hibrid” (3) înseamnă orice combinație de circuite integrate sau un circuit integrat cu ‘elemente de circuit’ ori ‘componente discrete’ conectate împreună pentru a îndeplini una sau mai multe funcții specifice și care are toate caracteristicile următoare:

a.

conține cel puțin un dispozitiv neîncapsulat;

b.

conectarea se efectuează prin metode tipice de realizare a circuitelor integrate;

c.

se poate înlocui ca întreg; și

d.

în mod normal nu se poate dezasambla.

N.B. 1:

‘Element de circuit’: o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

N.B. 2:

‘Componentă discretă’: un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

„Circuit integrat monolitic” (3) înseamnă o combinație de ‘elemente de circuit’ active sau pasive sau de ambele tipuri care:

a.

sunt fabricate prin procese de difuzie, de implantare sau de depunere în sau pe un singur element semiconductor, un așa-numit ‘cip’;

b.

pot fi considerate ca fiind asociate indivizibil; și

c.

îndeplinesc funcția (funcțiile) unui circuit.

N.B.:

‘Elementul de circuit’ este o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Circuit integrat optic” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat hibrid” care conține unul sau mai multe componente, conceput să funcționeze ca dispozitiv fotosensibil sau fotoemițător ori să îndeplinească una sau mai multe funcții optice sau electrooptice.

„Circuit integrat tridimensional” (3) înseamnă un ansamblu de substraturi ale conductoarelor, integrate împreună și având un tranzit complet prin cel puțin un substrat pentru a stabili interconexiuni între substraturi.

„Cod obiect” (GSN) înseamnă o formă executabilă de către un echipament a unei expresii corespunzătoare unuia sau mai multor procese („cod sursă” sau limbaj sursă), care a fost elaborată printr-un sistem de programare.

„Cod sursă” (sau limbaj sursă) (6, 7 și 9) este o expresie corespunzătoare unuia sau mai multor procese care poate fi transformată de un sistem de programare într-o formă executabilă de către echipament [„cod obiect” (sau limbaj obiect)].

„Compozit” (1, 2, 6, 8 și 9) înseamnă o „matrice” și una sau mai multe faze adiționale constând din particule, materiale filiforme, fibre sau orice combinații ale acestora, care servesc unuia sau mai multor scopuri specifice.

„Compresia impulsului” (6) înseamnă codificarea și prelucrarea unui impuls de semnal radar de lungă durată prin transformarea într-un impuls de scurtă durată, menținând avantajele unei energii de impuls ridicate.

„Compuși III/V” (3 și 6) înseamnă produse policristaline sau monocristaline binare ori complexe, care constau în elemente din grupele III A și V A ale tabelului periodic al lui Mendeleev (de exemplu, arseniura de galiu, arseniura de galiu-aluminiu, fosfura de indiu).

„Comutare optică” (5) înseamnă rutarea sau comutarea semnalelor sub formă optică fără conversia lor în semnale electrice.

„Constanta de timp” (6) reprezintă timpul scurs de la aplicarea unui stimul luminos până când creșterea de curent atinge valoarea de 1-1/e ori valoarea finală (adică 63 % din valoarea finală).

„Control numeric” (2) înseamnă controlul automat al unui proces efectuat de un dispozitiv care utilizează date numerice introduse, de obicei, pe măsură ce se desfășoară operațiunea (ref. ISO 2382).

„Control primar al zborului” (7) înseamnă controlul stabilității sau al manevrabilității „aeronavei”, utilizând generatoare de forță/de moment, adică suprafețe de control aerodinamic sau vectori de tracțiune.

„Controler de acces la rețea” (4) înseamnă o interfață fizică la o rețea de comutare distribuită. Utilizează un mediu comun care operează permanent la aceeași „viteză de transfer digital”, folosind pentru transmisie arbitrajul [de exemplu, jetonul (token) sau detecția purtătoarei (carrier sense)]. Selectează, în mod independent de alte interfețe, pachetele de date sau grupurile de date care îi sunt adresate (de exemplu, IEEE 802). Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Controler pentru canal de comunicații” (4) înseamnă interfața fizică ce controlează fluxul informațiilor digitale sincrone sau asincrone. Este un ansamblu care poate fi integrat într-un echipament informatic sau de telecomunicații pentru asigurarea accesului la comunicații.

„Controlul profilării” (2) înseamnă două sau mai multe mișcări „controlate numeric” care se efectuează în concordanță cu instrucțiunile care specifică poziția următoare necesară și viteza de avans necesară pentru a ajunge în acea poziție. Aceste viteze de avans se modifică unele în raport cu altele, astfel încât să genereze profilul dorit (ref. ISO/DIS 2806 - 1980).

„Controlul total al zborului” (7) înseamnă un control automat al variabilelor de stare și al traiectoriei de zbor ale „aeronavei” pentru îndeplinirea obiectivelor misiunii care răspunde la modificări în timp real ale datelor referitoare la obiective, pericole sau alte „aeronave”.

„Criptografie” (5) înseamnă disciplina care înglobează principiile, mijloacele și metodele de transformare a datelor în scopul de a ascunde conținutul lor informațional, de a împiedica modificarea lor fără ca acest fapt să fie detectat sau de a împiedica utilizarea lor neautorizată. „Criptografia” se limitează la transformarea informațiilor folosindu-se unul sau mai mulți ‘parametri de secretizare’ (de exemplu, variabile cripto) sau gestionarea cheilor asociate.

Notă:

„Criptografia” nu include tehnici „fixe” de compresie sau de codare a datelor.

Notă tehnică:

‘Parametru de secretizare’: o constantă sau o cheie necunoscută de alte persoane sau cunoscută doar în cadrul unui grup de persoane.

„Criptografie cuantică” (5) înseamnă o familie de tehnici de stabilire a cheilor partajate pentru „criptografie” prin măsurarea proprietăților de mecanică cuantică ale unui sistem fizic (inclusiv a proprietăților fizice guvernate în mod explicit de optica cuantică, teoria cuantică a câmpului sau electrodinamica cuantică).

„Culturile vii izolate” (1) includ culturile vii, sub formă latentă sau în preparate uscate.

„Declanșatorul măștii de frecvență” (3) pentru „analizoarele de semnale” este un mecanism în cadrul căruia funcția declanșatorului este capabilă să selecteze o gamă de frecvențe care urmează să fie declanșate ca subset al benzii de achiziție, ignorând în același timp alte semnale care pot fi, de asemenea, prezente în aceeași bandă de achiziție. Un „declanșator al măștii de frecvență” poate conține mai mult de un singur set independent de limite.

„Densificare izostatică la cald” (2) înseamnă procesul de comprimare a unei piese turnate la temperaturi care depășesc 375 K (102 °C) într-o cavitate închisă, prin intermediul a diferite medii (gaz, lichid, particule solide etc.), pentru a crea forțe egale în toate direcțiile, în vederea reducerii sau a eliminării porilor din piesa turnată.

„Densitate de curent globală” (3) înseamnă numărul total de amperspire din bobină (adică suma numărului de spire înmulțită cu curentul maxim ce parcurge fiecare spiră) împărțit la secțiunea transversală totală a bobinei (cuprinzând filamentele supraconductoare, matricea metalică în care sunt încorporate filamentele supraconductoare, materialul de încapsulare, canalele de răcire etc.).

„Densitate echivalentă” (6) înseamnă masa unui dispozitiv optic pe unitatea de suprafață optică proiectată pe suprafața optică.

„Deviație” (accelerometru) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al accelerometrului, măsurată în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu accelerația sau cu rotația la intrare. „Deviația” se măsoară în g sau în metri pe secundă la pătrat (g sau m/s2). (IEEE Std 528-2001) (Micro g = 1 × 10–6 g).

„Deviație” (giroscop) (7) înseamnă media pe o anumită perioadă de timp a semnalului la ieșire al giroscopului măsurat în condițiile de funcționare specificate, care nu are nicio corelație cu rotația sau cu accelerația la intrare. „Deviația” se măsoară de obicei în grade/oră (grade/h). (IEEE Std 528-2001).

„Deviație de poziție unghiulară” (2) înseamnă diferența maximă dintre poziția unghiulară și poziția unghiulară reală, măsurată cu foarte mare precizie, după ce port-piesa mesei de lucru a fost deplasată în raport cu poziția sa inițială.

„Deviație unghiulară aleatoare” (7) înseamnă eroarea unghiulară apărută în timp ca urmare a zgomotului alb al vitezei unghiulare. (IEEE STD 528-2001)

„Dezvoltare” (GTN, NTN și toate categoriile) se referă la toate fazele anterioare producției de serie, cum ar fi: proiectarea, cercetarea în domeniul proiectării, analizele în domeniul proiectării, asamblarea și testarea prototipurilor, schemele de producție pilot, datele de proiectare, procesul de transformare a datelor de proiectare într-un produs, proiectarea configurației, proiectarea integrării, planurile generale.

„Din domeniul public” (GTN, NTN și GSN) înseamnă, în contextul prezentei liste, „tehnologia” sau „produsele software” care au devenit accesibile fără restricții privind difuzarea lor ulterioară (restricțiile privind drepturile de autor nu exclud „tehnologia” sau „produsele software”„din domeniul public”).

„Dirijabil” (9) înseamnă un vehicul aerian acționat de motor care utilizează pentru a pluti un gaz mai ușor decât aerul (de obicei heliu sau, în trecut, hidrogen).

„Dispersat geografic” (6) se utilează atunci când fiecare locație se află reciproc la o distanță de peste 1 500 m în orice direcție. Senzorii mobili sunt considerați întotdeauna ca fiind „dispersați geografic”.

„Domeniu instrumentat” (6) înseamnă domeniul specificat de afișare certă al unui radar.

„Durata impulsului” (6) este durata unui impuls „laser” și înseamnă intervalul de timp dintre punctele de semiputere din flancul frontal și flancul posterior al unui impuls individual.

„Echipamentul de producție” (1, 7 și 9) înseamnă scule, șabloane, montaje, mandrine, matrițe, ștanțe, dispozitive de fixare, mecanisme de aliniere, echipament de testare, alte mașini și componente ale acestora special concepute sau modificate pentru „dezvoltare” sau pentru una sau mai multe faze ale „producției”.

„Efectori finali” (2) înseamnă clești, „unități active de prelucrare” și orice altă sculă care se fixează pe placa de bază terminală a brațului de manipulare al unui „robot”.

N.B.:

‘Unitate activă de prelucrare’ înseamnă un dispozitiv menit să aplice piesei de prelucrat forța de antrenare, energia necesară procesului sau senzorii.

„Elementul principal” (4), astfel cum se aplică în cadrul categoriei 4, este un „element principal” atunci când valoarea sa de înlocuire este mai mare de 35 % din valoarea totală a sistemului din care acesta face parte. Valoarea elementului este prețul plătit pentru elementul respectiv de către producătorul sistemului sau de către integratorul sistemului. Valoarea totală este prețul internațional normal de vânzare către terți în momentul producerii sau la livrare.

„Excentricitate axială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea axială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe planșaiba axului principal, într-un punct în afara circumferinței planșaibe (referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.63).

„Excentricitate radială per rotație ax principal” (2) înseamnă deplasarea radială într-o rotație a axului principal, măsurată într-un plan perpendicular pe axul principal într-un punct pe suprafața de revoluție externă sau internă care trebuie testată (referință: ISO 230/1 1986, paragraful 5.61).

„Explozivi” (1) înseamnă substanțe solide, lichide sau gazoase ori amestecuri de substanțe care, utilizate ca încărcături explozive primare, amorse sau încărcături principale pentru focoase, pentru demolare sau pentru alte utilizări, trebuie să detoneze.

„Extracție în stare topită” (1) înseamnă un procedeu de ‘solidificare rapidă’ și extracție a unui aliaj sub formă de bandă prin inserția unui segment scurt dintr-un bloc răcit care se rotește într-o baie de aliaj metalic topit.

N.B.:

‘Solidificare rapidă’: solidificarea materialului topit la o viteză de răcire ce depășește 1 000 K/sec.

„Factor de scală” (giroscop sau accelerometru) (7) înseamnă raportul dintre modificarea semnalului de ieșire și modificarea semnalului de intrare care trebuie măsurat. Factorul de scală este în general evaluat ca înclinarea liniei drepte, care poate fi ajustată prin metoda celor mai mici pătrate, aplicată datelor de intrare-ieșire obținute prin modificarea ciclică a intrărilor pe întreg domeniul datelor de intrare.

„Fixat” (5) înseamnă că algoritmul de codificare sau de compresie nu poate accepta parametri furnizați din exterior (de exemplu, variabile criptografice sau variabile chei) și nu poate fi modificat de către utilizator.

„Formare superplastică” (1 și 2) înseamnă un proces de deformare la cald pentru metale care, în mod normal, sunt caracterizate prin valori scăzute ale elongației (sub 20 %) la punctul de rupere, determinat la temperatura mediului ambiant prin probe clasice de rezistență la tracțiune, cu scopul de a obține în timpul tratamentului elongații care să fie de cel puțin 2 ori mai mari decât valorile respective.

„Fuzibil” (1) înseamnă care poate fi reticulat sau polimerizat suplimentar (tratat termic) prin utilizarea căldurii, a radiațiilor, a catalizatorilor etc. sau care poate fi topit fără piroliză (carbonizare).

„Giroscoape cu masă de rotație” (7) înseamnă giroscoape care utilizează mase în rotație continuă pentru a detecta mișcarea unghiulară.

„Gradiometrele magnetice” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta variația spațială a câmpurilor magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau din „magnetometre” multiple și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.

A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic intrinsec”.

„Gradiometrul magnetic intrinsec” (6) este format dintr-un singur element detector de gradient de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate, a căror ieșire măsoară gradientul de câmp magnetic.

N.B.:

A se vedea, de asemenea, „gradiometru magnetic”.

„Gram efectiv” (0 și 1) al unui „material fisionabil special” înseamnă:

a.

pentru izotopii plutoniului și uraniu 233, masa izotopului în grame;

b.

pentru uraniu îmbogățit 1 % sau mai mult în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu pătratul îmbogățirii exprimată ca fracție zecimală a masei;

c.

pentru uraniu îmbogățit sub 1 % în izotopul uraniu 235, masa elementului în grame înmulțită cu 0,0001.

„Imunotoxina” (1) este un conjugat al unui anticorp monoclonal specific unei celule și al unei „toxine” sau „subunități de toxină”, care afectează selectiv celulele bolnave.

„Incertitudinea de măsurare” (2) este parametrul caracteristic care specifică în ce domeniu, în jurul valorii indicate, este cuprinsă valoarea corectă a variabilei de măsurat, cu un nivel de încredere de 95 %. Include deviațiile sistematice necorectate, mersul în gol necorectat și deviațiile aleatoare necorectate (ref. ISO 10360-2).

„Instalații de producție” (7 și 9) înseamnă „echipamentul de producție” și produsele software special concepute pentru aceasta, integrate în instalații destinate „dezvoltării” sau uneia ori mai multor faze ale „producției”.

„Intensificarea imaginii” (4) înseamnă prelucrarea imaginilor generate extern purtătoare de informații prin intermediul algoritmilor, cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh). Aceasta nu include algoritmii care folosesc numai transformarea liniară sau unghiulară a unei singure imagini, cum ar fi translația, extragerea parametrilor, înregistrarea sau falsa colorație.

„Izolația” (9) se aplică componentelor unui motor de rachetă, și anume carcasa, ajutajul, admisia, închiderea carcasei, și include reperele din foi de cauciuc vulcanizat sau semivulcanizat care conțin un material izolator sau refractar. Poate fi, de asemenea, încorporată ca flapsuri de eliberare a presiunii.

„Îmbinare prin difuzie” (1, 2 și 9) înseamnă o îmbinare în stare solidă a cel puțin două piese metalice distincte într-o singură piesă, cu o rezistență a legăturii egală cu cea a materialului mai puțin rezistent, în care principalul mecanism este interdifuzia atomilor la nivelul interfeței.

„Întârzierea propagării pe poarta de bază” (3) înseamnă valoarea întârzierii propagării, corespunzătoare porții de bază folosite într-un „circuit integrat monolitic”. Pentru o „familie” de „circuite integrate monolitice”, aceasta poate fi specificată fie ca întârziere a propagării pe poartă tipică în cadrul respectivei familii, fie ca întârziere tipică a propagării pe poartă în cadrul respectivei „familii”.

N.B. 1:

„Întârzierea propagării pe poarta de bază” nu trebuie confundată cu întârzierea intrării/ieșirii a unui „circuit integrat monolitic” complex.

N.B. 2:

„Familia” constă din toate circuitele integrate cărora li se aplică toate cele ce urmează ca metodologie de fabricație și ca specificații, cu excepția funcțiilor lor respective:

a.

arhitectură comună de hardware și software;

b.

proiectare comună și proces tehnologic comun; și

c.

caracteristici de bază comune.

„Laserul” (0, 2, 3, 5, 6, 7, 8 și 9) este un ansamblu de componente care produc lumină coerentă atât în spațiu, cât și în timp, care este amplificată prin emisia stimulată a radiației.

N.B.:

A se vedea, de asemenea,

„laser chimic”

„laser de putere ultraînaltă”;

„laser cu transfer”.

„Laser chimic” (6) înseamnă un „laser” în care agenții activi sunt excitați prin intermediul unei energii emise de o reacție chimică.

„Laser cu transfer”(6) înseamnă un „laser” excitat prin transferul de energie obținută din ciocnirea unui atom sau a unei molecule care nu produce efect laser cu un atom sau o moleculă care produce efect laser.

„Laser CW” (6) înseamnă un „laser” care produce o energie nominală constantă de ieșire timp de peste 0,25 secunde.

„Laser de putere ultraînaltă” („SHPL”) (6) înseamnă un „laser” capabil să emită (total sau parțial), o energie în impuls ce depășește 1 kJ într-un interval de 50 ms sau având o putere medie ori o putere CW de peste 20 kW.

„Laser în impulsuri” (6) înseamnă un „laser” a cărui „durată a impulsului” este mai mică sau egală cu 0,25 secunde.

„Lățime de bandă fracționată” (3 și 5) înseamnă „lățimea de bandă instantanee” împărțită la frecvența centrală, exprimată procentual.

„Lățime de bandă instantanee” (3, 5 și 7) înseamnă lățimea de bandă pe care puterea de ieșire rămâne constantă la 3 dB fără modificarea altor parametri de funcționare.

„Lățimea de bandă în timp real” (3) pentru „analizoarele de semnale” este cea mai largă gamă de frecvențe pentru care analizorul poate transforma în mod continuu și în întregime date din domeniul timp în rezultate din domeniul frecvență, folosind o transformată Fourier sau o altă transformare de timp discretă care procesează fiecare moment de intrare fără lacune sau efecte ale funcției fereastră (windowing) care generează o reducere a amplitudinii măsurate de peste 3 dB sub amplitudinea efectivă a semnalului, furnizând sau afișând în același timp datele transformate.

„Liniaritate” (2) (caracteristică exprimată de obicei în termeni de neliniaritate) înseamnă deviația maximă, pozitivă sau negativă, de la caracteristicile reale (media citirilor pe scala crescătoare și pe cea descrescătoare), față de o linie dreaptă poziționată astfel încât să egalizeze și să reducă la minimum deviațiile maxime.

„Magnetometrele” (6) sunt instrumente concepute pentru a detecta câmpurile magnetice generate de surse exterioare instrumentului. Constau dintr-un singur element detector de câmp magnetic și dispozitivele electronice asociate a căror ieșire măsoară câmpul magnetic.

„Masă rotativă combinată” (2) înseamnă o masă care permite piesei de prelucrat să se rotească și să pivoteze în jurul a două axe neparalele, care pot fi coordonate simultan prin „controlul profilării”.

„Materiale energetice” (1) înseamnă substanțe sau amestecuri care reacționează chimic pentru eliberarea energiei necesare utilizării căreia îi sunt destinate. „Explozivi”, „produse pirotehnice” și „combustibili” sunt subclase ale materialelor energetice.

„Materialele fibroase sau filamentare” (0, 1 și 8) includ:

a.

„monofilamente” continue;

b.

„toroane” și „mănunchiuri” continue;

c.

„benzi”, țesături, pâsle și împletituri;

d.

pături din fibre tăiate, fibre discontinue și fibre aglomerate;

e.

materiale filiforme, monocristaline sau policristaline, de orice lungime;

f.

pulpă poliamidică aromatică.

„Materiale fisionabile speciale” (0) înseamnă plutoniu 239, uraniu 233, „uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” și orice materiale care le conțin.

„Materialele rezistente la coroziunea cauzată de UF6” (0) includ cuprul, aliajele de cupru, oțelul inoxidabil, aluminiul, oxidul de aluminiu, aliajele de aluminiu, nichelul sau aliajele care conțin 60 % sau mai mult nichel în greutate și polimerii de hidrocarburi complet fluorurate.

„Matrice” (1, 2, 8 și 9) înseamnă o fază în mod substanțial continuă care umple spațiul dintre particule, materiale filiforme sau fibre.

„Mănunchiul” (1) este un fascicul de ‘fibre’ (de obicei 12-120) aproximativ paralele.

N.B.:

‘Fibra’ este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Memoria centrală” (4) înseamnă stocarea primară de date sau de instrucțiuni la care unitatea centrală de procesare are un acces rapid. Constă în memoria internă a unui „calculator digital” și în orice extindere ierarhizată a acesteia, cum ar fi memoria cache sau memoria extinsă accesată nesecvențial.

„Microcircuit microcalculator” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu mai multe cipuri” care conține o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie internă privind date din memoria internă.

N.B.:

Memoria internă poate fi extinsă printr-o memorie externă.

„Microcircuit microprocesor” (3) înseamnă un „circuit integrat monolitic” sau un „circuit integrat cu mai multe cipuri” care conține o unitate aritmetică logică (ALU), capabilă să execute instrucțiuni cu caracter general dintr-o memorie externă.

N.B. 1:

„Microcircuitul microprocesor” nu conține în mod normal memorie încorporată accesibilă utilizatorului, deși o memorie încorporată în cip poate fi folosită la îndeplinirea funcției sale logice.

N.B. 2:

Această definiție include seturile de cipuri care sunt concepute să lucreze împreună pentru a realiza funcția de „microcircuit microprocesor”.

„Microorganisme” (1 și 2) înseamnă bacterii, virusuri, micoplasme, rickettsii, chlamydii sau fungi, indiferent dacă sunt naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate”, fie ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi.

„Modul de serviciu al unui vehicul spațial” (9) înseamnă echipamentul care furnizează infrastructura de sprijin a „vehiculului spațial” și în care este amplasată „sarcina utilă a vehiculului spațial”.

„Modulul specific” (0, 1 și 9) este modulul lui Young exprimat în pascali, echivalent cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurat la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Monofilamentul” (1) sau filamentul este cea mai mică subdiviziune a fibrei, de obicei cu un diametru de câțiva microni.

„Meșa” (1) este un fascicul de „monofilamente”, de obicei aproximativ paralele.

„Necesar” (GTN și 1-9), astfel cum se aplică „tehnologiei”, se referă numai la acea parte a „tehnologiei” care este în mod special responsabilă de atingerea sau depășirea nivelurilor de performanță, a caracteristicilor sau a funcțiilor supuse controlului. O astfel de „tehnologie”„necesară” poate fi comună unor produse diferite.

„Oglinzi deformabile” (6) (cunoscute și ca oglinzi optice adaptabile) înseamnă oglinzi care au:

a.

o singură suprafață de reflexie optică continuă, care este dinamic deformată prin aplicarea unor cupluri sau a unor forțe individuale pentru compensarea distorsiunilor formei undei optice incidente pe oglindă; sau

b.

elemente multiple de reflexie optică ce pot fi repoziționate în mod individual și dinamic prin aplicarea unor cupluri sau a unor forțe pentru compensarea distorsiunilor formei undei optice incidente pe oglindă.

„Operațiuni, administrare sau întreținere”(Operations, Administration or Maintenance - „OAM”) (5) înseamnă efectuarea uneia sau a mai multora dintre următoarele sarcini:

a.

stabilirea sau gestionarea oricăreia dintre următoarele:

1.

conturi sau privilegii ale utilizatorilor sau ale administratorilor;

2.

setări ale unui produs; sau

3.

date de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1. sau a.2.;

b.

monitorizarea sau gestionarea stării de funcționare sau a performanței unui produs; sau

c.

gestionarea registrelor sau a datelor de audit necesare oricărora dintre sarcinile descrise la punctul a sau b.

Notă:

„OAM” nu include niciuna dintre următoarele sarcini sau funcții de gestionare a cheilor asociate:

a.

furnizarea sau modernizarea oricărei funcții criptografice care nu este legată în mod direct de stabilirea sau de gestionarea datelor de autentificare necesare sarcinilor descrise la punctul a.1 ori a.2. de mai sus; sau

b.

efectuarea oricărei funcții criptografice a unui produs privind transmiterea (forwarding) sau traficul de date (data plane).

„Optimizarea traiectoriei de zbor” (7) este o procedură care minimizează deviațiile de la traiectoria dorită în patru dimensiuni (spațiu și timp) pe baza maximizării performanței sau a eficacității în ceea ce privește sarcinile misiunii.

„Performanță de vârf ajustată” (4) este o rată de vârf ajustată la care „calculatoarele digitale” efectuează adunări și înmulțiri cu virgulă mobilă, la 64 biți sau mai mult, fiind exprimată în TeraFLOPS ponderate (WT), în unități de 1012 operațiuni cu virgulă mobilă pe secundă.

N.B.:

A se vedea categoria 4, Nota tehnică.

„Pila de combustie” (8) este un dispozitiv electrochimic care convertește energia chimică direct în electricitate în curent continuu (CC), consumând combustibil de la o sursă externă.

„Pixelul activ” (6 și 8) este un element minim (unic) al unei rețele cu corp solid care are funcția de transfer fotoelectric atunci când este expus la radiație luminoasă (electromagnetică).

„Precizie” (2 și 6), de obicei măsurată în termeni de imprecizie, înseamnă deviația maximă, pozitivă sau negativă, a unei valori indicate față de un standard acceptat sau față de valoarea reală.

„Prelucrare în timp real” (2, 6 și 7) înseamnă prelucrarea datelor cu ajutorul unui sistem informatic care oferă nivelul necesar de funcționare, în funcție de resursele disponibile, cu un timp de răspuns garantat, indiferent de încărcarea sistemului, atunci când este stimulat de un eveniment extern.

„Prelucrarea semnalelor” (3, 4, 5 și 6) înseamnă prelucrarea semnalelor generate extern purtătoare de informații, folosind algoritmi cum ar fi compresia timpului, filtrarea, extragerea, selectarea, corelarea, convoluția sau transformările între domenii (de exemplu, transformata Fourier rapidă sau transformata Walsh).

„Presare hidraulică cu acțiune directă” (2) înseamnă un proces de deformare care utilizează o cameră flexibilă umplută cu fluid plasată în contact direct cu piesa de prelucrat.

„Prese izostatice” (2) înseamnă echipamentul capabil să regleze presiunea într-o cavitate închisă prin intermediul a diverse medii (gaz, lichid, particule solide etc.) cu scopul de a crea în toate direcțiile în interiorul cavității o presiune egal distribuită asupra unei piese de prelucrat sau asupra unui material.

„Producție” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă toate fazele de producție, cum ar fi: construcția, tehnologia de producție, fabricarea, integrarea, asamblarea (montarea), inspectarea, testarea, asigurarea calității.

„Produse software” (GSN și toate categoriile) înseamnă o colecție de unul sau mai multe „programe” sau ‘microprograme’ stocate pe orice suport tangibil.

N.B.:

‘Microprogram” înseamnă o secvență de instrucțiuni elementare, înregistrate într-o memorie specială, a căror execuție este declanșată prin introducerea instrucțiunii sale de referință într-un registru de instrucțiuni.

„Produse software de intruziune” (4) înseamnă „produse software” special concepute sau modificate pentru a evita detectarea de către „instrumentele de monitorizare” sau pentru a anula „contramăsurile de protecție” ale unui computer sau ale unui dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea și care efectuează oricare din următoarele:

a.

extragerea de date sau de informații dintr-un computer ori dintr-un dispozitiv care poate fi folosit într-o rețea sau modificarea datelor sistemului ori ale utilizatorului; sau

b.

modificarea căii de execuție standard a unui program sau a unui proces pentru a permite executarea instrucțiunilor furnizate din exterior.

Note:

1.

„Produsele software de intruziune” nu includ niciunul dintre următoarele:

a.

programe de administrare a virtualizării (hypervisors), programe de detectare și corectare a erorilor (debuggers) sau instrumente de inginerie inversă a produselor software (SRE);

b.

„produse software” pentru gestionarea drepturilor digitale (DRM); sau

c.

„produse software” concepute pentru a fi instalate de către producători, administratori sau utilizatori, în scopuri de urmărire sau de recuperare a bunurilor.

2.

Dispozitivele care pot fi folosite într-o rețea includ dispozitivele mobile și contoarele inteligente.

Note tehnice:

1.

‘Instrumente de monitorizare’: „produse software” sau dispozitive hardware care monitorizează comportamentele sistemului sau procesele care se derulează într-un dispozitiv. Acestea includ produsele antivirus (AV), produsele de securitate pentru punctul final, produsele pentru securitatea personală (PSP), sistemele de detectare a intruziunilor (IDS), sistemele de prevenire a intruziunilor (IPS) sau firewall-urile.

2.

’Contramăsuri de protecție”: tehnici menite să asigure executarea codurilor în condiții de siguranță, cum ar fi prevenirea executării datelor (DEP), randomizarea configurării spațiului de adrese (ASRL) sau sandboxing-ul.

„Program” (2 și 6) înseamnă o secvență de instrucțiuni pentru efectuarea unui proces exprimată într-o formă executabilă sau convertibilă într-o formă executabilă de către un calculator electronic.

„Programabilitate accesibilă utilizatorului” (6) înseamnă posibilitatea utilizatorului de a introduce, de a modifica sau de a înlocui „programe” prin alte mijloace decât:

a.

modificarea fizică a cablajelor sau a interconexiunilor; sau

b.

stabilirea comenzilor de funcționare, inclusiv introducerea de parametri.

„Pulverizare” (1) înseamnă un proces de transformare a unui material în particule prin sfărâmare sau măcinare.

„Putere de vârf” (6) înseamnă cel mai mare nivel de putere atins în „durata impulsului”.

„Putere medie de ieșire” (6) înseamnă energia totală de ieșire a „laserului”, în jouli, împărțită la perioada în timpul căreia se emite o serie de impulsuri consecutive, în secunde. Pentru o serie de impulsuri spațiate uniform aceasta este egală cu energia totală de ieșire a „laserului” pe un singur impuls, în jouli, multiplicată cu frecvența impulsurilor „laserului”, în hertzi.

„Rachete” (1, 3, 6, 7 și 9) înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot, capabile să transporte o încărcătură utilă de cel puțin 500 kg la o distanță de cel puțin 300 km.

„Reactor nuclear” (0) înseamnă un reactor complet, capabil să funcționeze astfel încât să mențină o reacție controlată autosusținută de fisiune nucleară în lanț. Un „reactor nuclear” include toate componentele din interiorul vasului reactorului sau atașate direct acestuia, echipamentul care controlează nivelul puterii din zona activă și componentele care în mod normal conțin, vin în contact direct cu sau controlează agentul primar de răcire din miezul reactorului.

„Repetabilitate” (7) înseamnă armonizarea între măsurători repetate ale aceleiași variabile efectuate în aceleași condiții de lucru atunci când între măsurători apar modificări ale condițiilor sau survin perioade de nefuncționare. [Referință: IEEE STD 528-2001 (abatere standard de 1 sigma)]

„Repetabilitate a poziționării unidirecționale” (2) înseamnă cea mai mică dintre valorile s R↑ and R↓ (înainte și înapoi), astfel cum sunt definite la punctul 3.21 din standardul ISO 230-2: 2014 sau de standarde naționale echivalente, ale unui ax al unei mașini-unelte individuale.

„Rețeaua de senzori optici pentru controlul zborului” (7) este o rețea de senzori optici distribuiți care utilizează fascicule „laser” pentru a furniza date de control al zborului în timp real în scopul prelucrării la bord.

„Rețeaua locală” (4 și 5) este un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicele următoare:

a.

permite comunicarea directă între un număr arbitrar de ‘dispozitive de date’ independente; și

b.

este limitat la o zonă geografică de dimensiune moderată (de exemplu, clădire de birouri, uzină, campus, antrepozit).

N.B.:

‘Dispozitiv de date’ înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Rețea personală” (5) înseamnă un sistem de comunicații de date care are toate caracteristicile următoare:

a.

permite comunicarea directă între un număr arbitrar de ‘dispozitive de date’ independente sau interconectate; și

b.

este limitat la comunicarea între dispozitive aflate în imediata apropiere a unei persoane sau a unui controler (de exemplu, o singură încăpere, un singur birou sau un singur automobil, precum și spațiile din jurul acestora situate în apropiere).

Notă tehnică:

‘Dispozitiv de date’ înseamnă un echipament capabil să transmită sau să recepționeze secvențe de informații digitale.

„Rețea plană focală” (6 și 8) înseamnă un strat planar liniar sau bidimensional ori o combinație de strate planare ale unor elemente detectoare individuale, cu sau fără dispozitive electronice de citire, care funcționează în planul focal.

N.B.:

Prezenta definiție nu include o mulțime formată din elemente detectoare unice și nici detectoare cu două, trei sau patru elemente, cu condiția ca întârzierea în timp și integrarea să nu se efectueze în cadrul elementului.

„Rezistența specifică la tracțiune” (0, 1 și 9) este rezistența maximă la tracțiune exprimată în pascali, echivalentă cu N/m2 împărțit la greutatea specifică exprimată în N/m3, măsurată la o temperatură de (296 ± 2) K [(23 ± 2) °C] și la o umiditate relativă de (50 ± 5) %.

„Rezoluție” (2) înseamnă incrementul minim al unui dispozitiv de măsurare; pentru instrumentele digitale, bitul cel mai puțin semnificativ (ref. ANSI B- 89.1.12).

„Robot” (2 și 8) înseamnă un mecanism de manipulare, care poate fi de tip cu traiectorie continuă sau punct cu punct, care poate utiliza senzori și care prezintă toate caracteristicile următoare:

a.

este multifuncțional;

b.

este capabil să poziționeze sau să orienteze materiale, piese, scule sau dispozitive speciale prin intermediul unor mișcări variabile în spațiu tridimensional;

c.

încorporează trei sau mai multe dispozitive de deservire cu buclă închisă sau deschisă, printre care se pot număra și motoarele pas cu pas; și

d.

este dotat cu „programabilitate accesibilă utilizatorului” prin metoda de învățare/redare sau prin intermediul unui calculator electronic care poate fi un controler logic programabil, adică fără intervenție mecanică.

N.B.:

Definiția de mai sus nu include următoarele dispozitive:

1.

mecanisme de manipulare controlabile exclusiv manual/prin telecomandă;

2.

mecanisme de manipulare cu secvență fixă care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin folosirea opritoarelor fixe, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor nu sunt variabile ori modificabile prin mijloace mecanice, electronice sau electrice;

3.

mecanisme de manipulare cu secvență variabilă controlate mecanic care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Mișcările programate sunt limitate mecanic prin opritoare fixe dar reglabile, cum ar fi camele sau tijele. Succesiunea mișcărilor și alegerea traiectoriilor sau a unghiurilor sunt variabile în limitele configurației programate. Variațiile sau modificările configurației programate (de exemplu, schimbarea camelor sau a tijelor) pe una sau mai multe axe de mișcare se efectuează exclusiv prin operații mecanice;

4.

mecanisme de manipulare cu secvență variabilă fără servocontrol care sunt dispozitive mobile automatizate, funcționând conform unor mișcări programate limitate prin mijloace mecanice. Programul este variabil, dar secvența este inițiată numai de semnalul binar provenind de la dispozitivele electrice binare sau de la opritoarele reglabile limitate prin mijloace mecanice;

5.

cărucioare-macara cu platformă, definite ca sisteme de manipulare funcționând în coordonate carteziene, construite ca parte integrantă a unui ansamblu vertical de compartimente de stocare și concepute pentru accesul la conținutul acestor compartimente în scopul stocării sau al extragerii.

„Salt de frecvență” (5) înseamnă o formă a „spectrului împrăștiat” în care frecvența de emisie pe un singur canal de comunicație se schimbă printr-o secvență aleatoare sau pseudoaleatoare de pași discreți.

„Salt de frecvență radar” (6) înseamnă orice tehnică ce modifică, potrivit unei secvențe pseudo-aleatoare, frecvența purtătoare a unui emițător radar în impulsuri, între impulsuri sau între grupe de impulsuri, cu o mărime egală sau mai mare decât lățimea de bandă a impulsului.

„Sarcina utilă a vehiculului spațial” (9) înseamnă echipamentul, fixat pe „modulul de serviciu al unui vehicul spațial”, conceput pentru a îndeplini o misiune în spațiu (de exemplu, comunicații, observare, sarcini științifice).

„Securitatea informațiilor” (4 și 5) reprezintă toate mijloacele și funcțiile care asigură accesibilitatea, confidențialitatea sau integritatea informațiilor sau a comunicațiilor, excluzând mijloacele și funcțiile menite să asigure protecția împotriva defecțiunilor. Sunt incluse „criptografia”, „activarea criptografică”, ‘criptanaliza’, protecția împotriva emisiilor compromițătoare și securitatea calculatorului.

N.B.:

‘Criptanaliză’: analiza unui sistem criptografic sau a datelor de ieșire și de intrare ale sistemului, realizată în scopul de a obține variabile confidențiale sau informații importante, inclusiv textul în clar.

„Semifabricate din fibre de carbon” (1) înseamnă un ansamblu ordonat de fibre, impregnate sau neimpregnate, menite să constituie cadrul unei piese, anterior introducerii „matricei” pentru formarea unui „compozit”.

„Sensibilitatea radiantă” (6) este sensibilitatea radiantă (mA/W) = 0,807 x (lungime de undă în nm) x eficiența cuantică (QE).

Notă tehnică:

QE este în general exprimată sub formă de procent; totuși, în sensul acestei formule, QE este exprimată sub formă de zecimală mai mică decât unu, de exemplu 78 % este 0,78.

„Senzorii de imagine monospectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție de date imagistice provenite dintr-o bandă spectrală discretă.

„Senzorii de imagine multispectrali” (6) sunt capabili să efectueze o achiziție simultană sau în serie de date imagistice provenite din două sau mai multe benzi spectrale discrete. Senzorii având mai mult de 20 de benzi spectrale discrete sunt uneori denumiți senzori de imagine hiperspectrali.

„Separat anterior” (0 și 1) înseamnă aplicarea oricărui proces în scopul creșterii concentrației izotopului supus controlului.

„Set de ghidare” (7) înseamnă sistemul care integrează procesul de măsurare și de calculare a poziției și a vitezei unui vehicul (adică navigație) cu procesul de calculare și de transmitere de comenzi către sistemul de control al zborului pentru corectarea traiectoriei.

„SHPL” este echivalent cu „laser de putere ultraînaltă”.

„Sintetizor de frecvențe” (3) înseamnă orice tip de sursă de frecvență, indiferent de tehnica efectiv utilizată, care furnizează o multitudine de frecvențe de ieșire simultane sau succesive, de la una sau mai multe ieșiri, controlate de, derivate din sau ordonate după un număr mai mic de frecvențe standard (sau etaloane).

„Sistemele active pentru controlul zborului” (7) sunt sisteme care au funcția de a împiedica deplasările sau încărcările structurale nedorite ale „aeronavelor” și ale rachetelor prin prelucrarea autonomă a datelor de ieșire primite de la mai mulți senzori, furnizând apoi comenzile preventive necesare pentru realizarea controlului automat.

„Sistem anticuplu cu circulație controlată sau sistem de control al direcției cu circulație controlată” (7) înseamnă un sistem care folosește aerul suflat peste suprafețe aerodinamice pentru a crește sau a controla forțele generate de suprafețe.

„Sistemele de compensare” (6) sunt formate dintr-un senzor scalar primar, unul sau mai mulți senzori de referință (de exemplu, magnetometre vector) și un produs software care permite reducerea zgomotului de rotație al corpului rigid al platformei.

„Sistem de control al zborului prin fibră optică” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla aeronava pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale optice.

„Sistem electric de control al zborului” (7) înseamnă un sistem digital primar de control al zborului care utilizează feedback-ul pentru a controla aeronava pe durata zborului, în cadrul căruia comenzile către efectori/actuatori sunt semnale electrice.

„Sisteme FADEC” (7 și 9) înseamnă sisteme de control electronic digital complet autoritar al motorului (Full Authority Digital Engine Control Systems) - un sistem de control electronic digital pentru un motor cu turbină cu gaz care poate să controleze în mod autonom motorul de-a lungul întregului ciclu de funcționare, de la pornirea motorului până la oprirea acestuia, atât în condiții normale, cât și în condiții de avarie.

„Sisteme de navigație bazate pe date de referință” („DBRN”) (7) înseamnă sisteme care utilizează surse variate de date de cartare topografică măsurate anterior, integrate pentru a furniza informații de navigație fiabile în condiții dinamice. Sursele de date includ hărți batimetrice, hărți ale cerului, hărți gravitaționale, hărți magnetice sau hărți digitale de teren 3D.

„Spectru împrăștiat” (5) înseamnă tehnica prin care energia dintr-un canal de comunicații în bandă relativ îngustă este împrăștiată pe un spectru de energie mult mai larg.

„Spectru împrăștiat” al unui radar (6) - a se vedea „Spectru împrăștiat radar”.

„Spectru împrăștiat radar” (6) înseamnă orice tehnică de modulare pentru repartiția energiei emisă de un semnal cu o bandă de frecvență relativ îngustă, pe o bandă de frecvență mult mai largă, folosind codificarea aleatorie sau pseudoaleatorie.

„Stabilitate” (7) înseamnă abaterea standard (1 sigma) a variației unui anumit parametru de la valoarea sa calibrată măsurată în condiții de temperatură stabilă. Poate fi exprimată ca funcție de timp.

„Stat participant” (7 și 9) este un stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar (a se vedea www.wassenaar.org).

„Statele care sunt (nu sunt) părți la Convenția privind armele chimice” (1) sunt statele pentru care Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora a intrat (nu a intrat) în vigoare (a se vedea www.opcw.org).

„Substrat” (3) înseamnă o foaie de material de bază cu sau fără o schemă de conexiuni pe care sau în care se pot amplasa ‘componente discrete’, circuite integrate sau ambele.

N.B. 1:

‘Componentă discretă’: un ‘element de circuit’ în capsulă separată, dispunând de propriile conexiuni externe.

N.B. 2:

‘Element de circuit’: o singură componentă funcțională activă sau pasivă a unui circuit electronic, cum ar fi o diodă, un tranzistor, o rezistență, un condensator etc.

„Substraturi brute” (3 și 6) înseamnă compuși monolitici cu dimensiuni corespunzătoare pentru producerea de elemente optice, cum ar fi oglinzi sau ferestre optice.

„Subunitatea de toxină” (1) este un component separat din punct de vedere structural și funcțional al unei „toxine” întregi.

„Superaliaje” (2 și 9) înseamnă aliaje pe bază de nichel, cobalt sau fier care prezintă o rezistență superioară oricăror aliaje din seria AISI 300 la temperaturi mai mari de 922 K (649 °C) în condiții dificile de mediu și de funcționare.

„Superconductor” (1, 3, 5, 6 și 8) înseamnă materiale (adică metale, aliaje sau compuși) care își pot pierde în totalitate rezistența electrică (adică pot ajunge la o conductivitate electrică infinită și pot transporta curenți electrici foarte mari fără a produce căldură prin efectul Joule).

N.B.:

Starea „supraconductoare” a unui material este caracterizată individual de o „temperatură critică”, de un câmp magnetic critic, care este funcție a temperaturii, și de o densitate critică a curentului, care este funcție atât a câmpului magnetic, cât și a temperaturii.

„Tehnologie” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă informații specifice necesare pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor. Aceste informații iau forma unor ‘date tehnice’ sau a ‘asistenței tehnice’.

N.B. 1:

‘Asistența tehnică’ se poate prezenta sub forme cum ar fi instrucțiunile, furnizarea de competențe, formarea, cunoștințele aplicate și serviciile de consultanță și poate implica transferul de ‘date tehnice’.

N.B. 2:

‘Datele tehnice’ se pot prezenta sub forma unor copii heliografice, planuri, diagrame, modele, formule, tabele, proiecte și specificații tehnice, manuale și instrucțiuni scrise sau înregistrate pe alte suporturi ori dispozitive, cum ar fi discuri, benzi, memorii numai pentru citire.

„Temperatură critică” (1, 3 și 5) (uneori denumită temperatură de tranziție) a unui material „superconductor” specific înseamnă temperatura la care materialul își pierde total rezistența la trecerea curentului electric continuu.

„Timp de comutare a frecvenței” (3) înseamnă timpul (adică întârzierea) de care are nevoie un semnal atunci când se efectuează o comutare de la o frecvență de ieșire inițială precizată pentru a ajunge la sau aproape de ± 0,05 % dintr-o frecvență de ieșire finală precizată. Produsele care au o gamă de frecvențe precizate de mai puțin de ± 0,05 % în jurul frecvenței lor centrale sunt definite ca fiind incapabile de comutarea frecvenței.

„Timp de setare” (3) înseamnă timpul necesar ca valoarea de ieșire să ajungă la o jumătate de bit din valoarea finală la comutarea între oricare două niveluri ale convertorului.

„Toate compensările disponibile” (2) înseamnă că s-au luat în considerare toate măsurile posibile pe care producătorul le poate lua în scopul reducerii la minimum a tuturor erorilor sistematice de poziționare pentru respectivul model de mașină-unealtă sau a erorilor de măsurare pentru respectiva mașină de măsurat în coordonate.

„Traiecte în sistem” (6) înseamnă un raport privind poziția unei aeronave în zbor prelucrat, corelat, (prin combinarea datelor furnizate de radar cu cele referitoare la poziția din planul de zbor) și actualizat care se află la dispoziția controlorilor din cadrul centrului de control al traficului aerian.

„Toronul” (1) este un fascicul de ‘fibre’ torsionate.

N.B.:

‘Fibra’ este un fascicul de „monofilamente” (de obicei peste 200) dispuse aproximativ paralel.

„Toxine” (1 și 2) înseamnă toxine sub formă de preparate sau de amestecuri izolate în mod deliberat, produse printr-un procedeu oarecare, altele decât toxinele prezente în calitate de contaminanți în alte materiale, cum ar fi probe patologice, culturi, produse alimentare sau stocuri de semințe de „micro-organisme”.

„Uraniu îmbogățit în izotopi 235 sau 233” (0) înseamnă uraniu care conține izotopul 235 sau 233 ori ambii izotopi în care raportul dintre suma cantităților acestor izotopi și cantitatea de izotop 238 este mai mare decât raportul dintre cantitățile de izotopi 235 și 238 din uraniul natural (0,71 %).

„Uraniu natural” (0) înseamnă uraniu care conține amestecuri de izotopi care se găsesc în natură.

„Uraniu sărăcit” (0) înseamnă uraniul care conține izotopul 235 sub nivelul întâlnit în natură.

„Urmărirea automată a țintei” (6) înseamnă o tehnică de procesare care stabilește și furnizează în mod automat, ca ieșire, o valoare extrapolată a celei mai probabile poziții a țintei, în timp real.

„Utilizare” (GTN, NTN și toate categoriile) înseamnă funcționarea, instalarea (inclusiv instalarea la fața locului), întreținerea (verificarea), repararea, revizia generală și modernizarea.

„Vaccinul” (1) este un produs medicinal preparat după o formulă farmaceutică care face obiectul unei licențe eliberate de către autoritățile de reglementare fie din țara producătoare, fie din țara utilizatoare, sau al unei autorizații de comercializare sau de testare clinică din partea acestor autorități, care este menit să stimuleze un răspuns imunitar de protecție la oameni sau animale pentru prevenirea unei boli a celor cărora le este administrat.

„Vehicul aerian fără pilot”(Unmanned Aerial Vehicle - UAV) (9) înseamnă orice aeronavă capabilă să decoleze, să efectueze un zbor controlat și să navigheze fără prezență umană la bord.

„Vehicule mai ușoare decât aerul” (9) înseamnă baloane și dirijabile care utilizează pentru a se ridica aer cald sau alte gaze mai ușoare decât aerul, cum ar fi heliul sau hidrogenul.

„Vehicul spațial” (7 și 9) înseamnă sateliți activi și pasivi și sonde spațiale.

„Viteză de deviație” (giroscop) (7) înseamnă componenta semnalului de ieșire al unui giroscop care este independentă din punct de vedere funcțional de rotația de intrare. Se exprimă în unități de viteză unghiulară. (IEEE STD 528-2001).

„Viteză de transfer numeric” (definiție) înseamnă viteza totală a biților de informație care sunt transferați în mod direct pe orice tip de suport.

N.B.:

A se vedea, de asemenea, „viteză totală de transfer digital”.

„Viteză totală de transfer digital” (5) înseamnă numărul de biți, inclusiv biții de codificare a liniei, generali etc., pe unitate de timp, care este transferat între echipamentele corespondente în cadrul unui sistem digital de comunicații.

N.B.:

A se vedea, de asemenea, „viteză de transfer digital”.

CATEGORIA 0 –   MATERIALE, INSTALAȚII ȘI ECHIPAMENTE NUCLEARE

0A
Sisteme, echipamente și componente

0A001
„Reactoare nucleare”, echipamente și componente ale acestora special concepute sau pregătite, după cum urmează:

a.

„reactoare nucleare”;

b.

vase metalice sau părți majore fabricate ale acestora, inclusiv capacul vasului de presiune al reactorului, special concepute sau pregătite să conțină zona activă a „reactorului nuclear”;

c.

echipamente de manipulare special concepute sau pregătite pentru a introduce sau a extrage combustibilul dintr-un „reactor nuclear”;

d.

bare de control special concepute sau pregătite pentru controlul procesului de fisiune într-un „reactor nuclear”, structurile de susținere sau sprijin ale acestora, mecanismele de acționare și tuburile de ghidare ale barelor;

e.

tuburi sub presiune special concepute sau pregătite să conțină atât elementele combustibile, cât și agentul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

f.

zirconiu metalic și aliaje, sub formă de tuburi (sau de ansambluri de tuburi), special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate ca teacă a elementului combustibil într-un „reactor nuclear” și în cantități care depășesc 10 kg;

N.B:

Pentru tuburi de presiune din zirconiu a se vedea 0A001.e. iar pentru tuburi calandria a se vedea 0A001.h.

g.

pompe de răcire și circulatoare de gaz, special concepute sau pregătite pentru a circula agentul primar de răcire a „reactoarelor nucleare”;

h.

‘componente interne ale reactorului nuclear’ special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear”, inclusiv coloanele de susținere a miezului reactorului, canalele de combustibil, tuburile calandria, ecranele termice, deflectoarele, plăcile-rețea ale zonei active și plăcile difuzorului;

Notă tehnică:

În 0A001.h. ‘componente interne ale reactorului nuclear’ înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care îndeplinesc una sau mai multe funcții, cum sunt susținerea zonei active, menținerea alinierii combustibilului, dirijarea agentului primar de răcire, asigurând ecranarea la radiații a vasului reactorului și ghidarea instrumentației din zona activă.

i.

schimbătoare de căldură după cum urmează:

1.

generatoare de abur special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

2.

alte schimbătoare de căldură special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în circuitul primar de răcire a unui „reactor nuclear”;

Notă:

0A001.i. nu supune controlului schimbătoarele de căldură pentru sistemele de siguranță ale reactorului, de exemplu, sistemul de răcire de urgență sau sistemele de răcire prin evacuarea căldurii reziduale.

j.

instrumente de detecție și măsură a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru determinarea nivelurilor fluxului de neutroni în zona activă a „reactorului nuclear”;

k.

‘scuturi termice externe’ special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate într-un „reactor nuclear” pentru reducerea pierderilor de căldură și de asemenea, pentru izolarea și protecția recipientului de siguranță.

Notă tehnică:

În 0A001.k. ‘Scuturi termice externe’ înseamnă orice structuri majore din vasul reactorului care reduc pierderea de căldură din reactor și reduc temperatura din recipientul de siguranță.

0B
Echipamente de testare, inspecție si producție

0B001
Instalații de separare a izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru acest scop, după cum urmează:

a.

instalații special concepute pentru separarea izotopilor „uraniului natural”, „uraniului sărăcit” și ai „materialelor fisionabile speciale”, după cum urmează:

1.

instalații de separare centrifugale pentru gaz;

2.

instalații de separare prin difuzie gazoasă;

3.

instalații de separare aerodinamică;

4.

instalații de separare prin schimb chimic;

5.

instalații de separare prin schimb de ioni;

6.

instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a vaporilor atomici;

7.

instalații de separare a izotopilor prin iradierea „laser” a moleculelor;

8.

instalații de separare din plasmă;

9.

instalații electromagnetice de separare;

b.

centrifuge pentru gaz și ansambluri și componente, special concepute sau pregătite pentru procesul de separare în centrifuge pentru gaz, după cum urmează:

Notă tehnică:

În 0B001.b. prin ‘material cu un raport rezistență-densitate ridicat’ se înțelege oricare din materialele următoare:

1.

oțel maraging cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1,95 GPa sau mai mare;

2.

aliaje de aluminiu cu o rezistență maximă la tracțiune egală cu 0,46 GPa sau mai mare; sau

3.

„materiale fibroase sau filamentare” cu un „modul specific” mai mare de 3,18 × 106 m și o „rezistență specifică la tracțiune” mai mare de 7,62 × 104 m;

1.

centrifuge pentru gaz;

2.

ansambluri complete de rotoare;

3.

tuburi rotoare cilindrice cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 12 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, confecționate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

4.

inele sau burdufuri cu o grosime a peretelui egală sau mai mică de 3 mm și un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm, pentru a furniza un suport local tubului rotor sau pentru a lega un număr de tuburi rotoare, realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

5.

deflectoare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm destinate a fi montate în interiorul tubului rotor, realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

6.

garnituri de etanșare superioare/inferioare cu un diametru cuprins între 75 mm și 650 mm concepute pentru a fi montate la capetele tubului rotor și realizate din ‘materiale cu un raport rezistență-densitate ridicat’;

7.

lagăre cu suspensie magnetică după cum urmează:

a.

ansambluri de susținere care constau dintr-un electromagnet inelar suspendat în interiorul unei carcase realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care conțin un mediu de amortizare și având un cuplaj magnetic cu o piesă polară sau cu al doilea magnet fixat la partea superioară a rotorului;

b.

lagăre magnetice active special concepute sau pregătite pentru utilizarea în centrifuge cu gaz;

8.

lagăre special concepute, ce conțin un ansamblu pivot-capac montat la un dispozitiv de amortizare;

9.

pompe moleculare care constau din cilindri cu caneluri elicoidale pe suprafețele interne obținute prin extruziune sau prelucrare mecanică și alezare interioară;

10.

statoare de formă inelară pentru motoare multifazice de curent alternativ și cu histerezis (sau cu reluctanță), pentru funcționarea sincronă în vid, într-un domeniu de frecvență de 600 Hz sau mai mare și la o putere de 40 VA sau mai mare;

11.

incinte/carcase ale dispozitivului centrifugal care conțin ansamblul rotor tubular al unui dispozitiv centrifugal de gaz, constituite dintr-un cilindru rigid al cărui perete are grosimea de cel mult 30 mm, cu extremitățile prelucrate mecanic cu precizie care sunt dispuse paralel unele față de altele și perpendicular pe axa longitudinală a cilindrului, în intervalul de 0,05 grade sau mai puțin;

12.

dispozitive de captare, compuse din tuburi special concepute sau pregătite pentru extracția UF6 sub formă de gaz din interiorul tubului rotorului centrifugei, pe principiul tubului Pitot, și care se pot racorda la sistemul central de prelevare a gazului;

13.

schimbătoare de frecvență (convertori sau invertori) special concepute sau pregătite pentru alimentarea statoarelor motoarelor utilizate în procedeul de îmbogățire cu ajutorul dispozitivelor centrifugale pentru gaz și care au toate caracteristicile următoare, precum și componentele special concepute pentru acestea:

a.

o frecvență multifazică de ieșire de 600 Hz sau mai mare; și

b.

o stabilitate ridicată (cu un control al frecvenței mai bun de 0,2 %);

14.

robineți de închidere și de reglare, după cum urmează:

a.

robineți de închidere special concepuți și pregătiți să acționeze asupra fluxurilor de alimentare, de produs și de reziduu de UF6 care ies dintr-o centrifugă pentru gaz individuală;

b.

robineți cu etanșare tip burduf realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” cu un diametru interior de la 10 mm la 160 mm, special concepuți sau pregătiți pentru utilizarea în sistemele principale sau auxiliare ale instalațiilor de îmbogățire centrifugale pentru gaz;

c.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin difuzie gazoasă, după cum urmează:

1.

bariere de difuzie gazoasă realizate din materiale poroase metalice, polimerice sau ceramice „rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu o dimensiune a porilor de la 10 nm la 100 nm, cu o grosime egală cu 5 mm sau mai mică și pentru configurații tubulare, cu un diametru egal cu 25 mm sau mai mic;

2.

carcase de difuzie gazoasă realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3.

compresoare sau suflante de gaz care au o capacitate de aspirație a UF6 de 1 m3/min sau mai mult și o presiune de descărcare ce poate atinge 500 kPa, și având un raport de compresie de 10:1 sau mai mic, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

4.

garnituri de etanșare a arborilor compresoarelor sau suflantelor menționate la 0B001.c.3 și concepute pentru o rată de pierdere a gazului tampon mai mică de 1 000 cm3/min;

5.

schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și concepute pentru o rată a pierderii de presiune mai mică de 10 Pa pe oră la o presiune diferențială de 100 kPa;

6.

robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

d.

echipamente și componente, special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare aerodinamică:

1.

ajutajele de separare care constau din canale curbate, prevăzute cu crestături, cu raza de curbură mai mică de 1 mm, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 și care au în interior o muchie ascuțită care separă fluxul de gaz ce trece prin ajutaj în două fluxuri;

2.

tuburi cilindrice sau conice (tuburi vortex), realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și echipate cu una sau mai multe căi de admisie tangențiale;

3.

compresoare sau suflante de gaz realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile corespunzătoare de etanșare a arborilor;

4.

schimbătoare de căldură realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

5.

incinte pentru elementele de separare, realizate din sau protejate cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” care pot conține tuburi vortex sau ajutaje de separare;

6.

robineți cu etanșare tip burduf, manuali sau automați, de închidere sau reglare, realizați din sau protejați cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, cu un diametru de 40 mm sau mai mult;

7.

sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (hidrogen sau heliu) pentru a reduce conținutul de UF6 la 1 ppm sau mai puțin, care includ:

a.

schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (- 120 oC);

b.

aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (- 120 oC);

c.

ajutaje de separare sau tuburi vortex pentru separarea UF6 de gazul purtător;

d.

capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6;

e.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb chimic:

1.

coloane de schimb rapid lichid-lichid în contracurent cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin și rezistente la acțiunea corozivă a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, realizate din sau protejate cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de hidrocarburi fluorurate);

2.

contactori centrifugali de schimb rapid lichid-lichid cu un timp de staționare de 30 secunde sau mai puțin, rezistenți la acțiunea corozivă a soluțiilor de acid clorhidric concentrat (de exemplu, confecționați din sau protejați cu sticlă sau materiale plastice corespunzătoare de tipul polimeri de fluorcarburi);

3.

celule de reducere electrochimică, rezistente la efectul de coroziune al soluțiilor de acid clorhidric concentrat, destinate reducerii uraniului dintr-o stare de valență la alta;

4.

echipamente de alimentare cu celule de reducere electrochimică, pentru prelevarea U+4 din fluxul organic și, pentru părțile în contact cu fluxul, realizate din sau protejate cu materiale corespunzătoare (de exemplu, sticlă, polimeri de fluorcarburi, sulfat de polifenil, polieter sulfonat și grafit impregnat cu rășină);

5.

sisteme de pregătire a alimentării pentru producerea soluțiilor de clorură de uraniu de mare puritate, compuse din echipamente de purificare prin dizolvare, extracție cu solvenți și/sau schimb de ioni, precum și celulele electrolitice pentru reducerea uraniului U+6 sau U+4 la U+3;

6.

sisteme de oxidare a uraniului de la U+3 la U+4;

f.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare prin schimb de ioni, după cum urmează:

1.

rășini schimbătoare de ioni cu reacție rapidă, rășini poroase macroreticulare sau peliculare ale căror grupări active de schimb chimic se limitează la un strat superficial care acoperă un suport poros inactiv și alte structuri compozite sub o formă adecvată, inclusiv sub formă de particule sau de fibre, cu un diametru de 0,2 mm sau mai mic, rezistente la soluții de acid clorhidric concentrat și concepute pentru a se obține un timp de înjumătățire a vitezei de schimb mai mic de 10 s și care pot funcționa la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C);

2.

coloane schimbătoare de ioni (cilindrice) cu un diametru mai mare de 1 000 mm, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la acid clorhidric concentrat (de exemplu, titan sau materiale plastice pe bază de fluorocarbon) și capabile să funcționeze la temperaturi cuprinse între 373 K (100 °C) și 473 K (200 °C) și la presiuni mai mari de 0,7 MPa;

3.

sisteme schimbătoare de ioni cu reflux (sisteme de oxidare sau reducere chimică sau electrochimică) pentru regenerarea agenților chimici de reducere sau de oxidare utilizați în cascadele pentru intensificarea schimbului de ioni;

g.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a vaporilor atomici, după cum urmează:

1.

sisteme de vaporizare a uraniului metalic concepute pentru a realiza eliberarea unei puteri de 1 kW sau mai mult asupra țintei, destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser;

2.

sisteme de manipulare a uraniului metalic lichid sau în stare de vapori special concepute sau pregătite pentru manipularea uraniului metalic lichid pentru uraniu topit, sau aliaje de uraniu topite sau a uraniului în stare vapori destinate a fi utilizate în îmbogățirea prin laser, precum și componentele special concepute pentru acest scop;

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 2A225.

3.

ansambluri colectoare de produse și reziduuri pentru uraniul metalic în stare lichidă sau solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare lichidă sau de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

4.

incinte de module separatoare (vase cilindrice sau paralelipipedice) care permit instalarea sursei de vapori de uraniu metalic, a tunurilor de electroni și a colectorilor pentru produse și reziduuri;

5.

„lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

h.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeele de separare pe bază de laser care utilizează separarea izotopilor prin iradierea cu laser a moleculelor, după cum urmează:

1.

ajutaje de descărcare supersonică pentru răcirea amestecurilor de UF6 și a gazelor purtătoare până la 150 K (– 123 °C) sau mai puțin și realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

2.

componente sau dispozitive ale colectorilor pentru produs și reziduuri, special concepute sau pregătite pentru colectarea materialului din uraniu sau a reziduurilor din uraniu ca urmare a iluminării cu lumină laser, realizate din „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”;

3.

compresoare realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6” și garniturile de etanșare ale arborilor acestora;

4.

echipamente pentru fluorurarea UF5 (solid) la UF6 (gaz);

5.

sisteme de separare a UF6 de gazul purtător (de exemplu, azot, argon sau un alt gaz) care cuprind următoarele echipamente:

a.

schimbătoare de căldură criogenice și crioseparatoare capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

b.

aparate de refrigerare criogenică capabile să atingă temperaturi mai mici sau egale cu 153 K (– 120 °C);

c.

capcane de frig pentru UF6 capabile să înghețe UF6;

6.

„lasere” sau sisteme „laser” special concepute sau pregătite pentru separarea izotopilor de uraniu prevăzuți cu un stabilizator de frecvență pentru a putea să funcționeze pe perioade lungi;

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 6A005 ȘI 6A205.

i.

echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru procedeul de separare cu plasmă:

1.

surse de energie cu microunde și antene pentru producerea sau accelerarea ionilor cu frecvența de ieșire mai mare de 30 GHz și putere medie de ieșire mai mare de 50 kW;

2.

bobine de excitație ionică, de radiofrecvență, pentru frecvențe mai mari de 100 kHz și capabile să suporte o putere medie mai mare de 40 kW;

3.

sisteme generatoare de plasmă de uraniu;

4.

neutilizate;

5.

colectori pentru produse și reziduuri, pentru uraniul metalic în stare solidă, realizate din sau căptușite cu materiale rezistente la căldură și la coroziunea uraniului în stare de vapori, cum sunt cele de grafit acoperit cu oxid de ytriu sau tantal;

6.

incinte cu module separatoare (cilindrice) pentru instalarea sursei de plasmă de uraniu, a bobinei de excitație de radiofrecvență și a colectorilor de produs și de reziduuri, realizate dintr-un material adecvat nemagnetic (de exemplu, oțel inoxidabil);

j.

echipamente și componente, special concepute și pregătite pentru procedeul de separare electromagnetică, după cum urmează:

1.

surse de ioni singulare sau multiple, formate dintr-o sursă de vapori, ionizator și accelerator de fascicul, realizate din materiale nemagnetice adecvate (de exemplu, grafit, oțel inoxidabil sau cupru) și capabile sa furnizeze un curent total de ionizare egal cu 50 mA sau mai mare;

2.

colectori de ioni cu două sau mai multe fante sau buzunare pentru colectarea fasciculelor de ioni de uraniu îmbogățit sau sărăcit, realizate din materiale adecvate nemagnetice (de exemplu, grafit sau oțel inoxidabil);

3.

incinte vidate pentru separatorii electromagnetici de uraniu, realizate din materiale nemagnetice (de exemplu, oțel inoxidabil) și proiectate pentru a funcționa la presiuni mai mici sau egale cu 0,1 Pa;

4.

piese polare cu un diametru mai mare de 2 m;

5.

surse de alimentare de înaltă tensiune pentru surse de ioni, care au toate caracteristicile următoare:

a.

capabile de o funcționare permanentă;

b.

tensiunea de ieșire mai mare sau egală cu 20 000 V;

c.

curent de ieșire mai mare sau egal cu 1 A; și

d.

variații ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore;

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A227.

6.

surse de alimentare a magneților (putere mare, curent continuu) care au toate caracteristicile următoare:

a.

capabile de o funcționare permanentă cu un curent de ieșire mai mare sau egal cu 500 A, la o tensiune mai mare sau egală cu 100 V; și

b.

care au variații ale intensității curentului sau ale tensiunii mai mici de 0,01 % pe o perioadă de 8 ore.

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 3A226.

0B002
Sisteme auxiliare, echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru uzinele de separare izotopică menționate la 0B001, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”, după cum urmează:

a.

autoclave de alimentare, cuptoare sau sisteme, utilizate pentru introducerea UF6 în procesul de îmbogățire;

b.

condensatori sau capcane de frig utilizate pentru extragerea UF6, în procesul de îmbogățire, pentru transferul în vederea încălzirii;

c.

stații pentru produse și reziduuri, în vederea transferului UF6 în containere;

d.

stații de lichefiere sau solidificare utilizate pentru extracția UF6 din procesul de îmbogățire, prin compresie, răcire și conversia UF6 la o formă lichidă sau solidă;

e.

sisteme de conducte și colectori special concepute sau pregătite pentru manipularea UF6 în interiorul cascadelor de difuzie, de centrifugare sau aerodinamice;

f.

sisteme și pompe de vid, după cum urmează:

1.

distribuitoare, colectori de vid sau pompe de vid, care au o capacitate de aspirație egală cu 5 m3/min sau mai mare;

2.

pompe de vid special concepute pentru a funcționa în atmosferă de UF6, realizate din sau căptușite cu „materiale rezistente la coroziunea cauzată de UF6”; sau

3.

sisteme de vid constituite din distribuitoare de vid, colectoare de vid și pompe de vid concepute să funcționeze în atmosfere de UF6;

g.

spectrometre de masă pentru UF6/surse de ioni, pregătite pentru prelevarea permanentă a eșantioanelor din fluxul gazos de UF6 și care prezintă toate caracteristicile următoare:

1.

capabile să măsoare ioni cu masa atomică de 320 unități atomice de masă sau mai mare și cu o rezoluție mai bună de 1 parte la 320;

2.

surse de ioni realizate din sau protejate cu nichel, aliaje pe bază de nichel-cupru cu un conținut de nichel de minimum 60 % din greutate, sau aliaje de nichel-crom;

3.

surse de ionizare prin bombardare cu electroni; și

4.

sistem colector corespunzător pentru analiza izotopică.

0B003
Instalații de conversie a uraniului și echipamente special concepute sau pregătite pentru acest scop:

a.

sisteme pentru conversia concentratelor de minereu de uraniu în UO3;

b.

sisteme pentru conversia UO3 în UF6;

c.

sisteme pentru conversia UO3 în UO2;

d.

sisteme pentru conversia UO2 în UF4;

e.

sisteme pentru conversia UF4 în UF6;

f.

sisteme pentru conversia UF4 în uraniu metalic;

g.

sisteme pentru conversia UF6 în UO2;

h.

sisteme pentru conversia UF6 în UF4;

i.

sisteme pentru conversia UO2 în UCl4.

0B004
Instalații de producere sau de concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, precum și echipamente și componente special concepute sau pregătite pentru aceste scopuri:

a.

instalații de producere și concentrare a apei grele, a deuteriului sau a compușilor de deuteriu, după cum urmează:

1.

instalații de schimb apă-hidrogen sulfurat;

2.

instalații de schimb amoniac-hidrogen;

b.

echipamente și componente, după cum urmează:

1.

turnuri de schimb apă-hidrogen sulfurat, cu un diametru de 1,5 m sau mai mult, capabile să funcționeze la presiuni mai mari sau egale cu 2 MPa;

2.

suflante sau compresoare centrifugale, cu un singur etaj, la presiune scăzută (0,2 MPa), pentru circularea hidrogenului sulfurat (gaz care conține mai mult de 70 % H2S) cu un debit de 56 m3/s sau mai mare atunci când funcționează la o presiune de aspirare de 1,8 MPa sau mai mare și echipate cu garnituri concepute pentru a fi utilizate în mediu umed în prezența H2S;

3.

turnuri de schimb amoniac-hidrogen, cu o înălțime de 35 m sau mai mare, cu un diametru cuprins între 1,5 m și 2,5 m, capabile să funcționeze la presiuni mai mari de 15 MPa;

4.

structuri interne ale turnurilor, inclusiv prize de prelevare și pompe aferente treptelor, pompe submersibile, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

5.

instalații de cracare a amoniacului, cu o presiune de funcționare egală sau mai mare de 3 MPa, pentru obținerea apei grele prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

6.

analizori cu absorbție în infraroșu, capabili să analizeze permanent raportul hidrogen-deuteriu, la concentrații ale deuteriului egale sau mai mari de 90 %;

7.

arzători catalitici pentru conversia gazului de deuteriu îmbogățit în apă grea, prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen;

8.

sisteme complete de îmbogățire a apei grele sau coloane concepute în acest scop, pentru îmbogățirea apei grele până la nivelul de concentrație a deuteriului cerut de reactorii nucleari;

9.

convertizoare pentru sinteza amoniacului sau unități de sinteză a amoniacului, special concepute sau pregătite pentru producția de apă grea prin procedeul de schimb amoniac-hidrogen.

0B005
Instalații special concepute pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” și echipamente special concepute pentru acest scop.

Notă tehnică:

Un echipament special conceput sau pregătit pentru fabricarea elementelor de combustibil pentru „reactoare nucleare” include echipamente care:

1.

intră în mod normal în contact direct cu materialele nucleare, le procesează sau controlează direct fluxul de producție;

2.

asigură etanșarea materialelor nucleare în interiorul tecii;

3.

verifică integritatea tecii sau a etanșării;

4.

verifică parametrii finali ai elementelor de combustibil etanșat; sau

5.

este utilizată pentru asamblarea elementelor reactorului.

0B006
Instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare” și echipamente și componente special concepute sau pregătite în acest scop.

Notă:

0B006 include:

a.

instalații de reprocesare a elementelor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, inclusiv echipamente și componente care sunt în mod normal în contact direct cu combustibilul iradiat și care controlează direct principalele fluxuri de procesare a materialelor nucleare și a produselor de fisiune;

b.

mașini de tocat sau de mărunțit elementele de combustibil, adică echipamente telecomandate destinate tăierii, tocării, mărunțirii sau forfecării ansamblurilor de combustibil iradiat pentru „reactoare nucleare”, fasciculelor sau barelor;

c.

dizolvatoare, rezervoare care asigură condiții de anticriticitate (de exemplu, recipiente cu diametru mic, inelare sau plate) special concepute sau pregătite pentru dizolvarea combustibilului nuclear iradiat, rezistente la căldură și coroziune și care pot fi încărcate și menținute în funcțiune prin comandă de la distanță;

d.

extractoare cu solvent, cum ar fi coloanele de tip împachetat sau pulsat, amestecatori-decantori și extractori centrifugi, rezistente la acțiunea corozivă a acidului azotic și special concepute sau pregătite pentru a fi utilizate în instalațiile de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”;

e.

recipiente de păstrare sau de stocare special concepute pentru a evita criticitatea și a rezista la acțiunea corozivă a acidului azotic;

Notă tehnică:

Recipientele de păstrare sau de stocare pot prezenta următoarele caracteristici:

1.

pereți sau structuri interne care au un echivalent în bor (calculat, pentru toți constituenții, conform notei din 0C004) de cel puțin 2 %;

2.

un diametru maxim de 175 mm pentru configurații cilindrice; sau

3.

o lățime maximă de 75 mm pentru o configurație plată sau inelară.

f.

sisteme de măsurare a neutronilor, special concepute sau pregătite pentru procesul de integrare și utilizare cu sisteme automate de control într-o instalație de reprocesare a „uraniului natural”, a „uraniului sărăcit” și a „materialelor fisionabile speciale”.

0B007
Instalații de conversie a plutoniului și echipamente special concepute sau pregătite în acest scop, după cum urmează:

a.

sisteme de conversie a azotatului de plutoniu în oxid de plutoniu;

b.

sisteme de producție a plutoniului metalic.

0C
Materiale

0C001
„Uraniu natural” sau „uraniu sărăcit” sau toriu sub formă de metal, aliaj, compus chimic sau concentrat și orice alte materiale care conțin una sau mai multe din materialele menționate mai sus.

Notă:

0C001 nu supune controlului:

a.

cantități de patru grame sau mai puțin de „uraniu natural” sau „uraniu sărăcit”, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție;

b.

„uraniu sărăcit” special fabricat pentru următoarele aplicații nenucleare civile:

1.

ecranare;

2.

ambalare;

3.

lest cu o masă sub 100 kg;

4.

contragreutăți cu o masă sub 100 kg;

c.

aliaje cu un conținut maxim de 5 % toriu;

d.

produse ceramice care conțin toriu, fabricate pentru utilizări nenucleare.

0C002
„Materiale fisionabile speciale”

Notă:

0C002 nu supune controlului cantități de patru „grame efective” sau mai puțin, în cazul în care acestea sunt conținute într-un instrument de detecție.

0C003
Deuteriu, apă grea (oxid de deuteriu) și alți compuși ai deuteriului, precum și amestecuri și soluții care conțin deuteriu, în care raportul izotopic deuteriu-hidrogen este mai mare de 1:5 000.

0C004
Grafit cu un grad de puritate corespunzător unui conținut mai mic de 5 ppm ‘echivalent în bor’ și o densitate mai mare de 1,50 g/cm3 pentru utilizare într-un reactor nuclear, în cantități care depășesc 1 kg.

N.B:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107

Nota 1:

În scopul controlului exporturilor, autoritățile competente ale statului membru în care exportatorul este stabilit vor determina dacă exporturile de grafit care îndeplinește specificațiile anterioare sunt destinate utilizării într-un „reactor nuclear”.

Nota 2:

În 0C004, ‘echivalent în bor’ (EB) este definit ca sumă de EBz pentru impurități (excluzând EBcarbon deoarece carbonul nu este considerat impuritate), inclusiv bor, în care:

EBZ (ppm) = FC × concentrația elementului Z în ppm;

Formula

iar σB și σZ sunt secțiuni transversale de captură a neutronilor termici (barn) pentru bor și elementul Z; iar AB și AZ sunt masele atomice ale borului și respectiv elementului Z.

0C005
Compuși sau pudre special pregătite pentru formarea barierelor de difuzie gazoasă, rezistente la coroziunea cauzată de UF6 (de exemplu, nichel sau aliaje care conțin în greutate 60 % nichel sau mai mult, oxid de aluminiu și polimeri de hidrocarburi în întregime fluorurate) care au un grad de puritate de 99,9 % sau mai mare, o dimensiune medie a particulelor mai mică de 10 microni măsurată după standardul B330 al Asociației pentru Încercări și Materiale din SUA (ASTM) și un grad înalt de uniformitate a dimensiunilor particulelor.

0D
Produse software

0D001
„Produse software” special concepute sau modificate pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

0E
Tehnologie

0E001
„Tehnologie”, în conformitate cu Nota privind tehnologia nucleară pentru „dezvoltarea”, „producția” sau „utilizarea” produselor menționate la această categorie.

CATEGORIA 1 —   MATERIALE SPECIALE ȘI ECHIPAMENTE CONEXE

1A
Sisteme, echipamente și componente

1A001
Componente fabricate din compuși fluorurați, după cum urmează:

a.

dispozitive de etanșare, garnituri, agenți de etanșare sau rezervoare elastice pentru combustibil, special concepute pentru utilizare în domeniul „aeronavelor” sau în domeniul aerospațial, realizate din mai mult de 50 % în greutate din oricare din materialele menționate la 1C009.b sau 1C009.c;

b.

polimeri și copolimeri piezoelectrici, fabricați din materiale din fluorură de viniliden (CAS 75-38-7), menționați în 1C009.a. având toate caracteristicile următoare:

1.

sub formă de folie sau film; și

2.

cu o grosime ce depășește 200 μm;

c.

dispozitive de etanșare, garnituri, scaune de supape, rezervoare elastice sau diafragme, care au toate caracteristicile următoare:

1.

sunt fabricate din elastomeri cu fluor care conțin cel puțin o grupare de vinileter; și

2.

sunt special concepute pentru utilizare în domeniul „aeronavelor”, aerospațial sau al ‘rachetelor’

Notă:

La 1A001.c., ‘rachete’ se referă la sistemele de rachete complete și la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.

1A002
Structuri sau produse laminate „compozite”, având oricare din următoarele caracteristici:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1A202, 9A010 și 9A110.

a.

conțin o „matrice” organică și sunt fabricate din materiale menționate la 1C010.c., 1C010.d. sau 1C010.e.; sau

b.

conțin o „matrice” din metal sau carbon și sunt fabricate din oricare din următoarele:

1.

„materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

a.

un „modul specific” care depășește 10,15 x 106 m; și

b.

o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 x 104 m; sau

2.

materiale menționate la1C010.c.

Nota 1:

1A002 nu supune controlului structuri sau produse laminate compozite fabricate din „materiale fibroase sau filamentare” din carbon impregnate cu rășini epoxidice, utilizate la repararea structurilor sau produselor laminate pentru „aeronave civile” și având toate caracteristicile următoare:

a.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

b.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

c.

o lățime care depășește 15 mm.

Nota 2:

1A002 nu supune controlului produse semifabricate, special concepute pentru scopuri pur civile după cum urmează:

a.

produse pentru sport;

b.

industria de automobile;

c.

industria de mașini unelte;

d.

aplicațiile medicale.

Nota 3:

1A002.b.1 nu supune controlului produse semifabricate care conțin maxim două dimensiuni de filamente împletite și care sunt special concepute pentru următoarele aplicații:

a.

cuptoare pentru tratamentul termic al metalelor utilizate pentru revenire;

b.

echipamente de producere a cristalelor de silicon.

Nota 4:

1A002 nu supune controlului produse finite, special concepute pentru o aplicație specifică.

1A003
Produse din poliimide aromatice nefuzibile, sub formă de film, folie, bandă sau panglică, având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o grosime care depășește 0,254 mm; sau

b.

acoperite sau laminate cu carbon, grafit, metale sau substanțe magnetice.

Notă:

1A003 nu supune controlului produsele atunci când sunt acoperite sau laminate cu cupru și concepute pentru producția de plăci cu circuite electronice imprimate.

N.B.:

Pentru poliimidele aromatice „fuzibile” sub orice formă, a se vedea 1C008.a.3.

1A004
Echipamente de protecție și detectare și componente, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 2B351 ȘI 2B352.

a.

măști care acoperă întreaga față, cartușe filtrante și echipamente de decontaminare, concepute sau modificate pentru protecția împotriva oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora, după cum urmează:

Notă:

1A004.a. include aparate de respirat de purificare a aerului (PAPR) care sunt concepute sau modificate pentru protecția împotriva agenților sau materialelor menționate la 1A004.a.

Notă tehnică:

În sensul 1A004.a.:

1.

măștile pentru întreaga față sunt, de asemenea, cunoscute sub denumirea de măști de gaze.

2.

Cartușele filtrante includ cartușele de filtrare.

1.

agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2.

materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”;

3.

agenți de război chimic (CW); sau

4.

„agenți pentru combaterea dezordinii publice”, printre care:

a.

α-brombenzenacetonitril (cianură de brombenzil) (CA) (CAS 5798-79-8);

b.

[(2-clorfenil) metilen] propandinitril, (O-clorobenzilidenmalononitril) (CS) (CAS 2698-41-1);

c.

2-clor-1- feniletanonă, clorură de fenilacil (ω-cloroacetofenonă) (CN) (CAS 532-27-4);

d.

dibenz-(b,f)-1,4-oxazepină (CR) (CAS 257-07-8);

e.

10-clor-5,10 clorură de dihidrofenarsazină, adamsită, (fenarsazin clorură) (DM), (CAS 578-94-9);

f.

N-nonanoilmorfolină, (MPA) (CAS 5299-64-9);

b.

costume, mănuși și încălțăminte de protecție, special concepute sau modificate pentru protecție împotriva oricăruia dintre următorii agenți:

1.

agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2.

materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau

3.

agenți de război chimic (CW);

c.

sisteme de detectare special concepute sau modificate pentru detecția sau identificarea oricăruia dintre următorii agenți, precum și componentele special concepute ale acestora:

1.

agenți biologici „adaptați pentru utilizare în război”;

2.

materiale radioactive „adaptate pentru utilizare în război”; sau

3.

agenți de război chimic (CW);

d.

echipament electronic conceput pentru detectarea sau identificarea automată a prezenței reziduurilor „explozive” și care utilizează tehnici de ‘detectare a urmelor’ (de exemplu, unda acustică de suprafață, spectrometria de mobilitate ionică, spectrometria de mobilitate diferențială, spectrometria de masă).

Notă tehnică:

‘Detectarea urmelor’ înseamnă capacitatea de a detecta mai puțin de 1 ppm sub formă de vapori sau 1 mg sub formă solidă sau lichidă.

Nota 1:

1A004.d nu supune controlului echipamente special concepute pentru uz de laborator.

Nota 2:

1A004.d nu supune controlului porțile de scanare de securitate fără contact, prin care se trece.

Notă:

1A004 nu supune controlului:

a.

Dozimetrele personale pentru monitorizarea radiațiilor;

b.

Echipamentele de sănătate și siguranță la locul de muncă limitate prin concepție sau funcționare la protecția împotriva accidentelor specifice siguranței rezidențiale sau industriei civile inclusiv:

1.

mineritul;

2.

lucrările în cariere;

3.

agricultura;

4.

sectorul farmaceutic;

5.

sectorul medical;

6.

sectorul veterinar;

7.

protecția mediului;

8.

gestionarea deșeurilor;

9.

industria alimentară.

Note tehnice:

1.

1A004 include echipamente și componente care au fost identificate, testate cu succes la standardele naționale sau care s-au dovedit eficiente în alte situații, pentru detecția sau pentru protecția împotriva materialelor radioactive „adaptate pentru utilizare în război”, agenților biologici „adaptați pentru utilizare în război”, agenților de război chimic, ‘simulanților’ sau „agenților pentru combaterea dezordinii publice”, chiar dacă astfel de echipamente sau componente sunt utilizate în industrii civile cum sunt mineritul, lucrările în cariere, agricultura, industria farmaceutică, sectorul medical și veterinar, protecția mediului, gestionarea deșeurilor sau industria alimentară.

2.

‘Simulantul’ este o substanță sau un material utilizat în locul unui agent toxic (chimic sau biologic) în instruire, cercetare, testare sau evaluare.

1A005
Veste antiglonț și componente special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

veste antiglonț ușoare care nu sunt fabricate în conformitate cu standarde sau specificații militare sau echivalentele acestora, precum și componente special concepute în acest scop;

b.

veste antiglonț grele care oferă o protecție balistică egală sau mai mică decât nivelul IIIA (NIJ 0101.06, iulie 2008) sau echivalentele naționale.

N.B.:

Pentru „materiale fibroase sau filamentare” utilizate în fabricația vestelor antiglonț, a se vedea 1C010.

Nota 1:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț atunci când însoțesc utilizatorul, în scopul asigurării protecției personale.

Nota 2:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția frontală, atât împotriva fragmentelor, cât și împotriva exploziilor provenite de la dispozitivele explozive nonmilitare.

Nota 3:

1A005 nu supune controlului vestele antiglonț concepute să asigure numai protecția împotriva cuțitelor, cuielor, acelor sau armelor contondente.

1A006
Echipamente special concepute sau modificate pentru eliminarea dispozitivelor explozive improvizate și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

vehicule cu comandă de la distanță;

b.

‘dispozitive disruptive’.

Notă tehnică:

‘Dispozitivele disruptive’ sunt dispozitive special concepute în scopul prevenirii declanșării unui exploziv prin proiectarea unui proiectil lichid, solid sau friabil.

Notă:

1A006 nu supune controlului echipamentul când acesta însoțește operatorul.

1A007
Echipamente și dispozitive special concepute pentru a declanșa încărcături și dispozitive care conțin „materiale energetice”, prin mijloace electrice, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE, 3A229 ȘI 3A232.

a.

Seturi de aprindere pentru detonatoarele explozive special concepute pentru a acționa detonatoarele explozive menționate la 1A007.b.;

b.

Detonatoare explozive cu comandă electrică, după cum urmează:

1.

punte explozivă (EB);

2.

punte explozivă cu fir (EBW);

3.

percutor;

4.

inițiatori cu folie explozivă (EFI).

Note tehnice:

1.

Termenul inițiator este uneori utilizat în locul termenului detonator.

2.

În sensul celor menționate la 1A007.b, toate detonatoarele de interes utilizează un mic conductor electric (punte, fire de rezistență calibrate ale unei punți sau folie) care se vaporizează exploziv atunci când sunt traversate de un impuls electric rapid de mare intensitate. La detonatoarele fără percutor, conductorul exploziv inițiază o detonație chimică într-un material de contact puternic exploziv, cum este PETN (tetranitrat de pentaeritritol). La detonatoarele cu percutor, vaporizarea explozivă a conductorului electric acționează un percutor de-a lungul unui interstițiu și impactul percutorului pe un exploziv inițiază o detonație chimică. În unele proiecte, percutorul este acționat de o forță magnetică. Expresia detonator cu folie explozivă se poate referi la un detonator EB sau la un detonator de tipul cu percutor.

1A008
Încărcături, dispozitive și componente, după cum urmează:

a.

‘încărcături configurate’ având caracteristicile următoare:

1.

cantitatea netă a materialului exploziv (NEQ) este mai mare de 90 g; și

2.

diametrul capsulei exterioare este egal sau mai mare de 75 mm;

b.

încărcături de tăiere liniară, având toate caracteristicile următoare și componente special concepute pentru acestea:

1.

o încărcătură explozivă mai mare de 40 g/m; și

2.

o lățime egală sau mai mare de 10 mm;

c.

fitil de detonare cu o încărcătură explozivă mai mare de 64 g/m;

d.

dispozitive de tăiat, altele decât cele menționate la 1A008.b., și instrumente de secționare, cu o cantitate netă a materialului exploziv (NEQ) mai mare de 3,5 kg.

Notă tehnică:

‘Încărcăturile configurate’ sunt încărcături explozive configurate astfel încât să urmărească efectele suflului exploziei.

1A102
Componente carbon-carbon pirolizate și reimpregnate, concepute pentru vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1A202
Structuri compozite, altele decât cele menționate la 1A002, sub formă de tuburi, având următoarele două caracteristici:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 9A010 ȘI 9A110.

a.

un diametru interior cuprins între 75 și 400 mm; și

b.

fabricate din oricare din „materialele fibroase sau filamentare” menționate la 1C010.a sau 1C010.b sau 1C210.a. sau din materialele preimpregnate cu carbon menționate la 1C210.c.

1A225
Catalizatori platinați special concepuți sau pregătiți pentru a iniția reacția de schimb de izotopi de hidrogen între hidrogen și apă pentru recuperarea tritiului din apa grea sau pentru producția de apă grea.

1A226
Filtre speciale pentru separarea apei grele de apa obișnuită, având următoarele două caracteristici:

a.

fabricate din țesătură de bronz fosforos supusă unui tratament chimic de ameliorare a capacității de înmuiere; și

b.

concepute pentru a fi utilizate în coloanele de distilare în vid.

1A227
Ferestre de blindaj antiradiații de înaltă densitate (din sticlă cu plumb sau alt material), având toate caracteristicile următoare și cadrele special concepute pentru acestea:

a.

o ‘suprafață rece’ mai mare de 0,09 m2;

b.

o densitate mai mare de 3 g/cm3; și

c.

o grosime egală cu 100 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1A227, mențiunea ‘suprafață rece’ se referă la suprafața de observare a ferestrei expusă la nivelul cel mai scăzut al radiației din aplicația concepută.

1B
Echipamente de testare, inspecție și producție

1B001
Echipamente pentru producția sau inspectarea structurilor sau a produselor laminate „compozite” menționate la 1A002 sau a „materialelor fibroase sau filamentare” menționate la 1C010, precum și componente și accesorii special concepute pentru acestea, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B101 ȘI 1B201.

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor sunt coordonate și programate în trei sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” sau produselor laminate „compozite” din „materiale fibroase sau filamentare”.

b.

‘mașini pentru aranjarea benzilor’, ale căror mișcări de așezare și poziționare a benzilor sunt coordonate și programate în cinci sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’;

Notă:

La 1B001.b. ‘rachetă’ se referă la sistemele de rachete complete și la sistemele de vehicule aeriene fără pilot.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.b., ‘mașinile pentru aranjarea benzilor’ au capacitatea de a așeza una sau mai multe ‘benzi de filamente’ având o lățime mai mare de 25 mm și mai mică sau egală cu 305 mm, și să oprească și să repornească cursele individuale ale ‘benzilor de filamente’ pe parcursul procesului de aranjare.

c.

mașini de țesut multidirecționale și multidimensionale sau mașini de întrețesere, inclusiv adaptori și truse de scule, special concepute sau modificate pentru țeserea, întrețeserea sau împletirea fibrelor pentru structurile „compozite”;

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1B001.c., tehnica de întrețesere include și tricotarea.

d.

echipamente special concepute sau adaptate pentru producția fibrelor de armare, după cum urmează:

1.

echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu poliacrilonitril, mătase artificială, gudron sau policarbosilan) în fibre de carbon sau fibre de carbură de siliciu, inclusiv echipamente speciale pentru tensionarea fibrei pe durata încălzirii;

2.

echipamente pentru depunerea chimică din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite, în vederea fabricării fibrelor de carbură de siliciu;

3.

echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

4.

echipamente pentru transformarea prin tratament termic a aluminiului conținând fibre din materiale precursoare în fibre de alumină;

e.

echipamente pentru producerea preimpregnatelor menționate la 1C010.e. prin metoda topirii la temperaturi înalte;

f.

echipamente de verificare nedistructivă, special concepute pentru materialele „compozite”, după cum urmează:

1.

sisteme de tomografie cu raze X pentru examinarea defectelor în trei dimensiuni;

2.

mașini de testare cu ultrasunete cu comandă numerică ale căror mișcări de poziționare a transmițătorilor sau receptorilor sunt coordonate și programate simultan în patru sau mai multe axe pentru a urmări profilurile tridimensionale ale componentei verificate;

g.

‘mașini pentru dispunerea cablurilor de filamente’, ale căror mișcări de așezare și poziționare a cablurilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe de ‘servopoziționare primară’, special concepute pentru fabricarea structurilor „compozite” ale celulelor aeronavelor sau ‘rachetelor’.

Notă tehnică:

În sensul 1B001.g., ‘mașinile pentru dispunerea cablurilor de filamente’ au capacitatea de a poziționa una sau mai multe ‘benzi de filamente’ având o lățime mai mică sau egală cu 25 mm, și să oprească și să repornească cursele individuale ale ‘benzilor de filamente’ pe parcursul procesului de dispunere.

Notă tehnică:

1.

În sensul celor menționate la 1B001, axele de ‘servopoziționare primară’, controlează, sub coordonarea unui program de calculator, poziția efectorului final (extremitatea) în spațiu față de piesa de lucru, cu orientarea și direcția corectă pentru a obține procesul dorit.

2.

În sensul 1B001., o ‘bandă de filamente’ este o singură lățime continuă de bandă, cablu sau fibre impregnate integral sau parțial cu rășină.

1B002
Echipamente pentru producerea aliajelor metalice, a pulberilor de aliaje metalice sau a materialelor aliate special concepute pentru evitarea contaminării și pentru utilizarea în unul din procesele menționate la 1C002.c.2.

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B102.

1B003
Scule, matrițe, ștanțe sau dispozitive de fixare pentru „formarea superplastică” sau „legarea prin difuzie” a titanului, a aluminiului sau a aliajelor acestora, special concepute pentru fabricarea oricărora dintre următoarele:

a.

structurilor celulelor aeronavelor sau structurilor aerospațiale;

b.

motoarelor pentru „aeronave” sau motoarelor aerospațiale; sau

c.

componentelor special concepute pentru structurile menționate la 1B003.a. sau pentru motoarele menționate la 1B003.b.

1B101
Echipamente, altele decât cele specificate în 1B001, pentru „producerea” compozitelor structurale, după cum urmează; și componente și accesorii special concepute în acest scop:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B201.

Notă:

Componentele și accesoriile menționate la 1B101 cuprind modele, mandrine, matrițe, montaje și scule ce servesc la eboșarea, coacerea, conservarea, turnarea, sinterizarea sau la îmbinarea structurilor compozite, a laminatelor și a produselor realizate din acestea.

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor sau mașini pentru prelucrarea fibrelor compozite, ale căror mișcări de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor pot fi coordonate și programate în trei sau mai mult de trei axe, concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din materiale fibroase sau filamentare, precum și comenzile de programare și de control.

b.

mașini pentru aranjarea benzilor, ale căror mișcări de poziționare și așezare a benzilor și foilor sunt coordonate și programate în două sau mai multe axe, concepute pentru realizarea structurilor compozite pentru celulele vehiculelor aeriene și „rachetelor”;

c.

echipamente concepute sau modificate pentru „producția” de „materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

1.

echipamente pentru transformarea fibrelor polimerice (de exemplu, poliacrilonitrilice, mătase artificială sau policarbosilanice), inclusiv dispozitivul special pentru tensionarea firului în timpul încălzirii;

2.

echipamente pentru depunerea din stare de vapori a elementelor sau compușilor pe substraturi filamentare încălzite;

3.

echipamente pentru filare pe cale umedă a ceramicilor refractare (de exemplu, oxidul de aluminiu);

d.

echipamente concepute sau adaptate pentru tratamentul suprafeței fibrelor sau pentru realizarea preimpregnatelor și a semifabricatelor menționate la 9C110.

Notă:

1B101.d. include role, întinzători, echipamente de acoperire, echipamente de tăiere și matrițe clicker.

1B102
„Echipamente pentru producția” de pulbere metalică, altele decât cele menționate la 1B002 și componentele acestora, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1B115.b.

a.

„echipamente pentru producția” de pulbere metalică utilizate pentru „producția” în mediu controlat, de materiale sferice, sferoidale sau atomizate menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111.a.1., 1C111.a.2. sau în Lista produselor militare.

b.

componente special concepute pentru „echipamentele pentru producție” menționate la 1B002 sau 1B102.a.

Notă:

1B102 include:

a.

Generatoare de plasmă (cu arc electric de înaltă frecvență) folosite pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

b.

Echipament cu impuls electric utilizat pentru obținerea pulberilor metalice sferice sau pulverizate într-un mediu de apă-argon;

c.

Echipament utilizat pentru „producția” pulberilor sferice de aluminiu prin pulverizare a topiturii într-un mediu inert (de exemplu, azot).

1B115
Echipamente, altele decât cele menționate la 1B002 sau 1B102, pentru „producția” de combustibili de propulsie sau a constituenților lor și componentele special concepute pentru acestea, după cum urmează:

a.

„echipamente de producție”, pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie lichizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a, 1C011.b. și 1C111 sau în Lista produselor militare;

b.

„Echipament de producție” pentru „producția”, manipularea, amestecarea, conservarea, turnarea, presarea, extrudarea, prelucrarea sau verificarea în vederea recepției a combustibililor de propulsie solizi sau a constituenților lor menționați în 1C011.a., 1C011.b., 1C111 sau în Lista produselor militare.

Notă:

1B115.b. nu supune controlului amestecătoare prin dozare (discontinue), amestecătoare continue sau mori cu energie hidraulică. Pentru controlul amestecătoarelor prin dozare, amestecătoarelor continue și morilor cu energie hidraulică, a se vedea 1B117, 1B118 și 1B119.

Nota 1:

Pentru echipamentele special concepute pentru producția de produse militare, a se vedea Lista produselor militare.

Nota 2:

1B115 nu supune controlului echipamentele pentru „producția”, manipularea și verificarea în vederea recepției a carburii de bor.

1B116
Ajutaje special concepute pentru fabricarea materialelor provenite din piroliză care se realizează după un tipar, o mandrină, o matriță sau alt suport pornind de la precursori gazoși care se descompun la o temperatură cuprinsă între 1 573 K (1 300 °C) și 3 173 K (2 900 °C) și la o presiune cuprinsă între 130 Pa și 20 kPa.

1B117
Amestecătoare discontinue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum și componentele special concepute pentru acestea având toate caracteristicile următoare:

a.

o capacitate volumetrică totală de 110 litri sau mai mare; și

b.

cel puțin un ‘braț de amestecare/malaxare’ montat excentric.

Notă:

În 1B117.b, termenul de ‘braț de amestecare/malaxare’ nu se referă la dezaglomeratori sau arborii port-cuțite.

1B118
Amestecătoare continue capabile de amestecare sub vid în intervalul de la 0 la 13,326 kPa și la care temperatura din cuvă poate fi controlată, precum și componentele special concepute pentru acestea având oricare din următoarele caracteristici:

a.

două sau mai multe brațe de amestecare/malaxare; sau

b.

un singur ax de rotație care oscilează și cu dinți/pini de amestecare atât pe arbore, cât și în interiorul cuvei.

1B119
Mori cu energie hidraulică utilizate pentru măcinarea sau sfărâmarea substanțelor menționate la 1C011.a, 1C011.b, 1C111 sau în Lista produselor militare și componente special concepute pentru acestea.

1B201
Mașini pentru înfășurarea filamentelor, altele decât cele menționate la 1B001 sau 1B101 și echipamente aferente, după cum urmează:

a.

mașini pentru înfășurarea filamentelor, având toate caracteristicile următoare:

1.

mișcările de poziționare, înfășurare și răsucire a fibrelor coordonate și programate în două sau mai multe axe;

2.

special concepute pentru fabricarea structurilor compozite sau a produselor laminate compozite din „materiale fibroase sau filamentare”; și

3.

capabile de a realiza înfășurarea pe tuburi cilindrice cu un diametru interior cuprins între 75 mm și 650 mm și o lungime de 300 mm sau mai mare;

b.

comenzi pentru coordonarea și programarea mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.;

c.

mandrine de precizie destinate mașinilor pentru înfășurarea filamentelor menționate la 1B201.a.

1B225
celule electrolitice pentru producția de fluor, a căror capacitate de producție depășește 250 g de fluor pe oră.

1B226
Separatoare electromagnetice de izotopi concepute pentru, sau echipate cu surse ionice unice sau multiple capabile să producă un curent total de fascicul ionic de 50 mA sau mai mare.

Notă:

1B226 cuprinde separatoare:

a.

capabile de îmbogățirea izotopilor stabili;

b.

în care sursele de ioni și colectorii se află în interiorul câmpului magnetic și acele configurații în care ele sunt exterioare câmpului.

1B228
Coloane de distilare criogenică cu hidrogen, având toate caracteristicile următoare:

a.

sunt concepute pentru a funcționa la o temperatură interioară de 35 K (– 238 °C) sau mai puțin;

b.

sunt concepute pentru a funcționa la o presiune interioară de la 0,5 la 5 MPa;

c.

fabricate din oricare din următoarele:

1.

oțel inoxidabil din seria 300 cu un conținut scăzut de sulf și mărimea grăuntelui oțelului austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; sau

2.

materiale echivalente care sunt criogenice și compatibile cu H2-; și

d.

au un diametru interior egal cu 30 cm sau mai mare și o ‘lungime efectivă’ egală cu 4 m sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1B228, prin ‘lungime efectivă’ se înțelege înălțimea materialului de ambalare într-o coloană de tip împachetat sau înălțimea activă a plăcilor contactorilor interiori dintr-o coloană tip placă.

1B229
Coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat (cu talere și ‘contactori interiori’, după cum urmează:

N.B.:

Pentru coloanele special concepute sau pregătite pentru producerea apei grele a se vedea 0B004.

a.

coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere, având toate caracteristicile următoare:

1.

destinate să funcționeze la o presiune nominală de 2 MPa sau mai mare;

2.

fabricate din oțel carbon cu mărimea grăuntelui austenitic conform ASTM (sau standard echivalent), egală cu 5 sau mai mare; și

3.

cu un diametru de 1,8 m sau mai mare;

b.

‘contactori interiori’ pentru coloane de schimb apă-hidrogen sulfurat cu talere menționați în 1B229.a.

Notă tehnică:

‘Contactorii interiori’ ai coloanelor sunt talere segmentate al căror diametru util asamblat este egal cu 1,8 m sau mai mare, fiind concepute pentru a facilita contactul în contracurent și sunt fabricate din oțel inoxidabil cu un conținut de carbon de 0,03 % sau mai mic. Acestea pot fi talere perforate, talere cu supapă, talere cu clopote sau talere cu turbogrilă.

1B230
Pompe care circulă soluțiile unui catalizator de amidură de potasiu, diluate sau concentrate în amoniac lichid (KNH2//NH3), având toate caracteristicile următoare:

a.

perfect etanșe la aer (închise ermetic);

b.

o capacitate mai mare de 8,5 m3/h; și

c.

oricare dintre următoarele caracteristici:

1.

pentru soluțiile concentrate de amidură de potasiu (1 % sau mai mult), o presiune de funcționare de la 1,5 la 60 MPa; sau

2.

pentru soluțiile diluate de amidură de potasiu (mai puțin de 1 %), o presiune de funcționare de la 20 la 60 MPa.

1B231
Instalații sau unități și echipamente pentru tritiu, după cum urmează:

a.

instalații sau unități pentru producția, recuperarea, extracția, concentrarea sau manipularea tritiului;

b.

echipamente pentru instalațiile sau unitățile de tritiu, după cum urmează:

1.

unități pentru răcire cu hidrogen sau heliu, capabile să răcească până la 23 K (– 250 °C) sau mai puțin, cu o capacitate de extragere a căldurii mai mare de 150 W;

2.

sisteme de depozitare sau de purificare a izotopilor de hidrogen care utilizează hidruri metalice drept suport pentru depozitare sau purificare.

1B232
Turboexpandoare sau compresoare-turboexpandoare, având următoarele două caracteristici:

a.

concepute să lucreze cu temperaturi de evacuare de 35 K (– 238 °C) sau mai mici; și

b.

concepute să asigure un debit de hidrogen gazos de 1 000 kg/h sau mai mare.

1B233
Instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului și sistemele și echipamentele aferente acestora, după cum urmează:

a.

instalații sau unități pentru separarea izotopilor litiului;

b.

echipamente pentru separarea izotopilor litiului pe baza procesului de separare din amalgamul litiu-mercur, după cum urmează:

1.

coloane de schimb lichid-lichid special concepute pentru amalgamurile de litiu;

2.

pompe pentru mercur sau amalgam de litiu;

3.

băi de electroliză pentru amalgam de litiu;

4.

evaporatoare pentru soluții concentrate de hidroxid de litiu;

c.

sisteme de schimbători de ioni special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea;

d.

sisteme de schimb chimic (utilizând eteri coroană, criptanzi sau eteri lariat), special concepute pentru separarea izotopilor litiului, precum și componente special concepute pentru acestea.

1B234
Recipienți de siguranță, camere, containere și alte dispozitive similare de confinare pentru explozivi puternici, concepute pentru testarea explozivilor puternici sau a dispozitivelor explozive, și având următoarele două caracteristici:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

concepute să conțină o explozie echivalentă cu 2 kg de TNT sau mai mare; și

b.

prevăzute cu elemente grafice sau caracteristici care să permită transferul în timp real sau întârziat a informațiilor de diagnosticare sau de măsurare.

1C
Materiale

Notă tehnică:

Metale și aliaje:

În cazul în care nu se prevede altfel, termenii ‘metale’ și ‘aliaje’ de la 1C001 la 1C012 se referă la formele brute și semifabricate, după cum urmează:

Forme brute:

Anozi, bile, bare (inclusiv bare crestate și bare subțiri), blocuri, blocuri de oțel, blumuri, brichete, țagle, catozi, cristale, cuburi, zaruri, grăunți, granule, lingouri, bulgări, pelete, piese brute, pudră, rondele, alice, brame, miezuri, fier spongios, bare;

Forme semifabricate (acoperite sau nu, placate, găurite sau perforate):

a.

materiale fasonate sau prelucrate fabricate prin rulare, tragere, extrudare, forjare, extrudare prin impact, presare, granulare, atomizare și măcinare, de exemplu: cornier, profile, inele, discuri, praf, fulgi, folii și peliculă, piese forjate, plăci, pudră, piese presate și matrițate, benzi, sârme (inclusiv sârme pentru sudură, bare și sârmă răsucită) oțel profilat, table, țevi și tuburi (inclusiv țevi rotunde, pătrate sau ambutisate), sârmă trasă sau extrudată;

b.

material turnat produs prin turnare în nisip, cochilă sau alte tipuri de matrițe, inclusiv turnarea sub presiune, forme sinterizate, și forme realizate prin metalurgia pulberilor.

Obiectul controlului nu încetează la exportul formelor nelistate pretinse a fi produse finite, dar care reprezintă în realitate forme brute sau forme semifabricate.

1C001
Materiale special concepute pentru a fi utilizate ca absorbanți de unde electromagnetice sau polimeri cu conductivitate intrinsecă, după cum urmează:

N.B.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C101.

a.

materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 2 x 108 Hz, dar mai mici de 3 x 1012 Hz;

Nota 1:

1C001.a. nu supune controlului:

a.

absorbanți de tip fir de păr realizați din fibre naturale sau sintetice, cu încărcătură nemagnetică, pentru a asigura absorbția;

b.

absorbanți fără pierderi magnetice și a căror suprafață incidentă are o formă neplană, care include piramide, conuri, prisme, suprafețe spiralate;

c.

absorbanți plani, având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricați din oricare din următoarele:

a.

materiale plastice spongioase (flexibile sau neflexibile) cu conținut de carbon sau materiale organice, inclusiv lianți, care produc mai mult de 5 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % din frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 450 K (177 °C); sau

b.

materiale ceramice care produc mai mult de 20 % ecou față de valoarea de ecou a metalului, într-o bandă care depășește ± 15 % față de frecvența centrală a energiei incidente și care nu sunt capabile să reziste la temperaturi ce depășesc 800 K (527 °C);

Notă tehnică:

Mostrele pentru testul de absorbție pentru 1C001.a. Notă: 1.c.1, ar trebui să fie un pătrat cu latura de cel puțin 5 lungimi de undă ale frecvenței centrale și plasat într-un câmp la distanță față de elementul radiant.

2.

cu rezistența de rupere la întindere mai mică de 7 × 10 6 N/m 2 ; și

3.

cu rezistența la compresiune mai mică de 14 × 10 6 N/m 2 ;

d.

absorbanți plani fabricați din ferită sinterizată, având toate caracteristicile următoare:

1.

o greutate specifică ce depășește 4,4; și

2.

o temperatură maximă de lucru de 548 K (275 °C).

Nota 2:

Niciuna din prevederile Notei 1 din 1C001.a. nu exceptează de la control materialele magnetice care asigură absorbția atunci când sunt conținute în vopsea.

b.

Materiale pentru absorbția frecvențelor care depășesc 1,5 x 1014 Hz, dar mai mici de 3,7 x 1014 Hz și opace la lumina vizibilă;

Notă:

1C001.b. nu supune controlului materialele, special concepute sau create pentru oricare dintre următoarele aplicații:

a.

marcarea cu laser a polimerilor; sau

b.

Sudarea pe bază de laser a polimerilor.

c.

materiale polimerice cu conductibilitate intrinsecă, cu o ‘conductibilitate electrică globală’ mai mare de 10, 000 S/m (Siemens/m) sau cu o ‘rezistivitate (de suprafață)’ mai mică de 100 ohmi /unitate de suprafață, bazate pe oricare din următorii polimeri:

1.

polianilină;

2.

polipirol;

3.

politiofen;

4.

poli fenilen-vinilen sau

5.

poli tienilen-vinilen.

Notă:

1C001.c. nu supune controlului materialele în formă lichidă.

Notă tehnică:

‘Conductibilitatea electrică de volum’ și ‘rezistivitatea (de suprafață)’ se determină conform ASTM D-257 sau standardelor naționale echivalente.

1C002
Aliaje metalice, pulberi de aliaje metalice sau materiale aliate, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C202.

Notă:

1C002 nu supune controlului aliajele metalice, pulberile de aliaje metalice sau materialele aliate pentru acoperirea substraturilor.

Note tehnice:

1.

Aliajele metalice de la 1C002 sunt aliajele care conțin un procentaj mai ridicat în greutate din metalul nominalizat decât din oricare alt element.

2.

‘Durata de serviciu până la rupere’ se măsoară conform standardului ASTM E-139 sau standardelor naționale echivalente.

3.

‘Rezistența la oboseala oligociclică’ se măsoară conform standardului ASTM E-606 ‘Metoda recomandată pentru testarea rezistenței la oboseala oligociclică cu amplitudine constantă’ sau conform standardelor naționale echivalente. Testarea se execută axial, cu un raport mediu al eforturilor de la minim la maxim egal cu 1 și un factor de concentrare a solicitării (Kt) egal cu 1. Tensiunea medie se obține împărțind diferența dintre tensiunea maximă și minimă la tensiunea maximă.

a.

aluminuri, după cum urmează:

1.

aluminuri de nichel care conțin între 15 % și 38 % în greutate aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

2.

aluminuri de titan care conțin 10 % în greutate sau mai mult aluminiu și cel puțin un element de aliere adițional;

b.

aliaje metalice fabricate din pulberile sau materialul granulat menționate la 1C002.c., după cum urmează:

1.

aliaje de nichel având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 923 K (650 °C) la o tensiune de 676 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 823 K (550 °C) la o tensiune maximă de 1 095 MPa;

2.

aliaje de niobiu având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 1 073 K (800 °C) la o tensiune de 400 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 973 K (700 °C) la o tensiune maximă de 700 MPa;

3.

aliaje de titan având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o ‘durată de serviciu până la rupere’ de 10 000 ore sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune de 200 MPa; sau

b.

o ‘rezistență la oboseala oligociclică’ de 10 000 cicluri sau mai mare la 723 K (450 °C) la o tensiune maximă de 400 MPa;

4.

aliaje de aluminiu având oricare din următoarele caracteristici:

a.

o rezistență de rupere la tracțiune de 240 MPa sau mai mare la 473 K (200 °C); sau

b.

o rezistență de rupere la tracțiune de 415 MPa sau mai mare la 298 K (25 °C);

5.

aliaje de magneziu având toate caracteristicile următoare:

a.

o rezistență de rupere la tracțiune de 345 MPa sau mai mare; și

b.

o viteză de coroziune mai mică de 1 mm/an în soluție apoasă 3 % de clorură de sodiu, măsurată în conformitate cu standardul ASTM G-31 sau cu standardele naționale echivalente;

c.

pulberi din aliaje metalice sau material granulat, având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare din următoarele sisteme de compoziție:

Notă tehnică:

X în cele ce urmează înseamnă unul sau mai multe elemente de aliere.

a.

aliaje de nichel (Ni-Al-X, Ni-X-Al) certificate pentru fabricarea pieselor sau componentelor motoarelor cu turbină, adică cu mai puțin de trei particule nemetalice (introduse în cursul procesului de fabricație) mai mari de 100 μm la 109 particule de aliaj;

b.

aliaje de niobiu (Nb-Al-X sau Nb-X-Al, Nb-Si-X sau Nb-X-Si, Nb-Ti-X sau Nb-X-Ti);

c.

aliaje de titan (Ti-Al-X sau Ti-X-Al);

d.

aliaje de aluminiu (Al-Mg-X sau Al-X-Mg, Al-Zn-X sau Al-X-Zn, Al-Fe-X sau Al-X-Fe); sau

e.

aliaje de magneziu (Mg-Al-X sau Mg-X-Al);

2.

fabricate în mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a.

„atomizare în vid”;

b.

„atomizare în gaz”;

c.

„atomizare centrifugă”;

d.

„călire rapidă”;

e.

„călire pe cilindru” și „pulverizare”;

f.

„extracție în stare topită” și „pulverizare”;

g.

„aliere mecanică”; sau

h.

„atomizare în plasmă” și

3.

capabile pentru formarea materialelor menționate la 1C002.a sau 1C002.b.

d.

materiale aliate având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare din sistemele de compoziție menționate la 1C002.c.1;

2.

sub formă de fulgi, panglică sau baghete subțiri nepulverizate; și

3.

produse într-un mediu controlat prin oricare din următoarele procedee:

a.

„călire rapidă”;

b.

„călire pe cilindru”; sau

c.

„extracție în stare topită”.

1C003
metale magnetice, de orice tip și sub orice formă, având oricare din următoarele caracteristici:

a.

permeabilitate relativă inițială de 120 000 sau mai mare și o grosime de 0,05 mm sau mai mică;

Notă tehnică:

Măsurarea permeabilității relative inițiale se face pe materiale recoapte complet.

b.

aliaje magnetostrictive având oricare din următoarele caracteristici:

1.

o magnetostricțiune de saturație mai mare de 5 × 10–4; sau

2.

un factor de cuplare magnetomecanică (k) mai mare de 0,8; sau

c.

benzi de aliaj amorf sau ‘nanocristalin’, având toate caracteristicile următoare:

1.

o compoziție cu minimum 75 % în greutate fier, cobalt sau nichel;

2.

o inducție magnetică de saturație (Bs) de 1,6 T sau mai mare; și

3.

oricare din următoarele caracteristici:

a.

o grosime a benzii de 0,02 mm sau mai mică; sau

b.

o rezistivitate electrică de 2 × 10–4 ohm cm, sau mai mare;

Notă tehnică:

Materialele ‘nanocristaline’ din 1C003.c. sunt acele materiale care au o granulație cristalină, determinată prin difracție cu raze X, de 50 nm sau mai mică.

1C004
Aliaje de uraniu-titan sau aliaje de wolfram având o „matrice” pe bază de fier, nichel sau cupru, care prezintă toate caracteristicile următoare:

a.

o densitate ce depășește 17,5 g/cm3;

b.

o limită de elasticitate ce depășește 880 MPa;

c.

o rezistență de rupere la întindere ce depășește 1 270 MPa; și

d.

o elongație ce depășește 8 %.

1C005
Conductoare „compozite”„superconductoare” cu lungimi ce depășesc 100 m sau cu mase ce depășesc 100 g, după cum urmează:

a.

conductoare „compozite”„superconductoare” care conțin unul sau mai multe ‘filamente’ de niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1.

încorporate într-o „matrice”, alta decât o „matrice” de cupru sau „matrice” mixtă pe bază de cupru; și

2.

având o arie a secțiunii transversale mai mică de 0,28 × 10–4 mm2 (6 μm în diametru pentru ‘filamente’ circulare);

b.

conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente’„superconductoare”, altele decât niobiu-titan, având toate caracteristicile următoare:

1.

o „temperatură critică” la inducție magnetică zero ce depășește 9,85 K (– 263,31 °C); și

2.

rămân în stare „superconductoare” la o temperatură de 4,2 K (– 268,96 °C) atunci când sunt expuse la un câmp magnetic orientat în orice direcție perpendicular pe axa longitudinală a conductorului și corespunzător unei inducții magnetice de 12 T cu o densitate critică a curentului care depășește 1 750 A/mm2 pe secțiunea transversală a conductorului.

c.

conductoare „compozite”„superconductoare” care constau din unul sau mai multe ‘filamente’„superconductoare”, care rămân „superconductoare” la peste 115 K (– 158,16 °C).

Notă tehnică:

În sensul celor menționate la 1C005, ‘filamentele’ pot fi sub formă de fir, cilindru, film, bandă sau panglică.

1C006
Fluide și materiale de lubrifiere, după cum urmează:

a.

fluide hidraulice care conțin ca ingredienți principali oricare din următoarele:

1.

‘uleiuri sintetice pe bază de silicohidrocarburi’, având toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În 1C006.a.1., ‘uleiurile pe bază de silicohidrocarburi’ conțin exclusiv siliciu, hidrogen și carbon.

a.

‘temperatură de aprindere’ mai mare de 477 K (204 °C);

b.

„punct de congelare” de 239 K (– 34 °C) sau mai mic;

c.

„indice de viscozitate” de 75 sau mai mare; și

d.

‘stabilitate termică’ la 616 K (343 °C); sau

2.

‘clorofluorocarburi’, având toate caracteristicile următoare:

Notă tehnică:

În 1C006.a.2., ‘clorofluorocarburile’ conțin exclusiv carbon, fluor și clor.

a.

fără ‘punct de aprindere’;

b.

‘temperatură de autoaprindere’ ce depășește 977 K (704 °C);

c.

„punct de congelare” de 219 K (– 54 °C) sau mai mic;

d.

„indice de viscozitate” de 80 sau mai mare; și

e.

punct de fierbere de 473 K (200 °C) sau mai mare;

b.

materiale lubrifiante care conțin ca ingrediente principale oricare din următoarele:

1.

eteri sau tioeteri de fenilen sau alchilfenilen sau amestecurile lor care conțin mai mult de două funcțiuni eter sau tioeter sau amestecuri ale acestora; sau

2.

fluide pe bază de siliciu fluorurat cu o viscozitate cinematică mai mică de 5 000 mm2/s (5 000 centistokes) măsurată la 298 K (25 °C);

c.

fluide de amortizare sau de flotație, având toate caracteristicile următoare:

1.

o puritate ce depășește 99,8 %;

2.

un conținut mai mic de 25 de particule cu dimensiuni de 200 μm sau mai mari la 100 ml; și

3.

fabricate cel puțin 85 % din oricare din următorii:

a.

dibromtetrafluoroetan (CAS 25497-30-7, 124-73-2, 27336-23-8);

b.

policlorotrifluoroetilenă (numai varietățile uleioase și ceroase); sau

c.

polibromtrifluoroetilenă;

d.

fluide de răcire electronică cu fluorocarbon având toate caracteristicile următoare:

1.

un conținut de 85 % din greutate sau mai mult din oricare din următoarele materiale sau amestecuri ale acestora:

a.

forme monomerice de perfluoropolialchileter-triazină sau eter perfluoroalifatic;

b.

perfluoroalchilamine;

c.

perfluorocicloalcani; sau

d.

perfluoroalcani;

2.

densitate de 1,5 g/ml sau mai mult, la 298 K (25 °C);

3.

în stare lichidă la 273 K (0 °C); și

4.

cu un conținut de fluor de 60 % sau mai mult din greutate.

Notă:

1C006.d. nu supune controlului materialele specificate și ambalate ca produse medicale.

Notă tehnică:

La 1C006:

1.

‘temperatura de aprindere’ se determină prin Metoda Cleveland în vas deschis conform ASTM D-92 sau standardelor naționale echivalente;

2.

‘punctul de congelare’ se determină prin metoda descrisă în ASTM D-97 sau în standardele naționale echivalente;

3.

‘indicele de viscozitate’ se determină prin metoda descrisă în ASTM D-2270 sau în standardele naționale echivalente;

4.

‘stabilitatea termică’ se determină prin metoda următoare sau conform standardelor naționale echivalente:

O cantitate de 20 ml din fluidul de testat se introduce într-o cameră de oțel inoxidabil tip 317 de 46 ml, care conține câte o bilă cu diametrul (nominal) de 12,5 mm realizată din următoarele materiale: oțel de scule M-10, oțel 52100 și bronz naval (60 % Cu, 39 % Zn, 0,75 % Sn). Camera se purjează cu azot, se etanșează la presiunea atmosferică și se ridică temperatura la 644 ± 6 K (371 ± 6 °C) și se menține la acest nivel timp de 6 ore; Proba se consideră stabilă termic în cazul în care la terminarea încercării descrise mai sus sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

a.

pierderea de greutate a fiecărei bile este mai mică de 10 mg/mm2 din suprafața bilei;

b.

modificarea viscozității inițiale determinată la 311 K (38 °C) este mai mică de 25 %; și

c.

indicele total acid sau bazic este mai mic de 0,40;

5.

temperatura de ‘autoaprindere’ se determină prin metoda descrisă în ASTM E-659 sau prin standardele naționale echivalente.

1C007
Materiale pe bază ceramică, materiale ceramice „noncompozite”, materiale „compozite” cu „matrice” ceramică și materiale precursoare, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C107.

a.

materiale pe bază de boruri simple sau complexe de titan, având impurități metalice totale, exclusiv adaosuri intenționate, mai mici de 5 000 ppm, dimensiunea medie a particulelor egală sau mai mică de 5 μm și maximum 10 % din particule mai mari de 10 μm;

b.

materiale ceramice „noncompozite” în stare brută sau semifabricată, compuse din boruri de titan cu o densitate de 98 % sau mai mare din densitatea teoretică;

Notă:

1C007.b. nu supune controlului materialele abrazive.

c.

materiale „compozite” ceramică-ceramică cu „matrice” din sticlă sau oxid și armate cu fibre, având toate caracteristicile următoare:

1.

fabricate din oricare din următoarele materiale:

a.

Si-N;

b.

Si-C;

c.

Si-Al-O-N; sau

d.

Si-O-N; și

2.

o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 12,7 x 103 m;

d.

materiale „compozite” ceramică-ceramică cu sau fără o fază metalică continuă, care conțin particule, filamente sau fibre, în care „matricea” este formată din carburi sau nitruri de siliciu, zirconiu sau bor;

e.

materiale precursoare (adică materiale polimerice sau metalo-organice cu scopuri speciale) pentru producerea oricărei sau oricăror faze ale materialelor menționate la 1C007.c., după cum urmează:

1.

polidiorganosilani (pentru producerea carburii de siliciu);

2.

polisilazani (pentru producerea nitrurii de siliciu);

3.

policarbosilazani (pentru producerea ceramicilor cu componente de siliciu, carbon și azot);

f.

materialele „compozite” ceramică-ceramică cu un oxid sau cu „matrice” de sticlă armată cu fibre continue din oricare din următoarele sisteme:

1.

Al2O3 (CAS 1344-28-1); sau

2.

Si-C-N.

Notă:

1C007.f. nu supune controlului „compozite” care conțin fibre din aceste sisteme cu rezistență de rupere la întindere mai mică de 700 MPa la 1 273 K (1 000 °C) sau fibre cu rezistența la fluaj mai mare de 1 % deformare la fluaj la o sarcină de 100 MPa și 1 273 K (1 000 °C) pentru 100 de ore.

1C008
Substanțe polimerice nefluorurate, după cum urmează:

a.

Imide, după cum urmează:

1.

bismaleimide;

2.

poliamide-imide aromatice (PAI) având o ‘temperatură de tranziție vitroasă (Tg)’ ce depășește 563 K (290 °C);

3.

poliimide aromatice având o 'temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 505 K (232 °C);

4.

polieterimide aromatice având o temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C);

Notă:

1C008.a. supune controlului substanțe „fuzibile” în stare lichidă sau solidă, inclusiv rășini, pulberi, pelete, film, folie, bandă sau panglică.

N.B.

Pentru poliimidele aromatice „nefuzibile” sub formă de film, folie, bandă sau panglică, a se vedea 1A003.

b.

neutilizat;

c.

neutilizat;

d.

poliarilen cetone;

e.

sulfuri de poliarilen, în care gruparea arilen este bifenilen, trifenilen sau combinații ale acestora;

f.

polibifenilenetersulfonă care are o 'temperatură de tranziție vitroasă (Tg)' ce depășește 563 K (290 °C).

Notă tehnică:

1.

'Temperatura de tranziție vitroasă (Tg)' pentru materialele termoplastice de la 1C008.a.2. și materialele de la 1C008.a.4. este determinată utilizând metoda descrisă în ISO 11357-2 (1999) sau standardele naționale echivalente.

2.

'Temperatura de tranziție vitroasă (T g)' pentru materialele termorigide de la 1C008.a.2. și materialele de la 1C008.a.3. este determinată utilizând metoda de îndoire în 3 puncte descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente. Testul trebuie să fie efectuat utilizând un specimen de test uscat care a atins un grad minim de întărire de 90 %, astfel cum este specificat de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente, și care a fost tratat termic utilizând combinația proceselor standard și post-uscare care asigură cea mai ridicată T g .

1C009
Compuși fluorurați neprelucrați, după cum urmează:

a.

copolimeri de fluorură de viniliden cu o structură cristalină beta de 75 % sau mai mare, fără alungire;

b.

polimide fluorurate, cu un conținut de fluor combinat de 10 % din greutate sau mai mare;

c.

elastomeri de fosfazen fluorurat care conțin 30 % sau mai mult din greutate fluor combinat.

1C010
„Materiale fibroase sau filamentare”, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C210 ȘI 9C110.

Note tehnice:

1.

Pentru a calcula „rezistența specifică de rupere la întindere”, „modulul specific” sau greutatea specifică a „materialelor fibroase sau filamentare” de la 1C010.a., 1C010.b., 1C010.c. sau 1C010.e.1.b, rezistența de rupere la întindere și modulul ar trebui determinate utilizând metoda A descrisă în ISO 10618 (2004) sau standardele naționale echivalente.

2.

Evaluarea „rezistenței specifice de rupere la întindere”, a „modulului specific” sau a greutății specifice a „materialelor fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale (de exemplu, țesături, pâsle și împletituri) de la 1C010. trebuie să se bazeze pe proprietățile mecanice ale monofilamentelor unidirecționale constituente (de exemplu, „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe”) înainte de transformarea în „materiale fibroase sau filamentare” care nu sunt unidirecționale.

a.

„materiale fibroase sau filamentare” organice, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 12,7 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 23,5 x 104 m;

Notă:

1C010.a. nu supune controlului polietilena.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” din carbon având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 14,65 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 26,82 x 104 m;

Notă:

1C010.b. nu supune controlului:

a.

„Materialele fibroase sau filamentare” pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare:

1.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.

o lățime care depășește 15 mm.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon debitate, sfărâmate sau tăiate în mod mecanic cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

c.

„materiale fibroase sau filamentare” anorganice, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 2,54 x 106 m; și

2.

O temperatură de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare ce depășește 1 922 K (1 649 °C) în mediu inert;

Notă:

1C010.c. nu supune controlului:

a.

fibrele de alumină policristaline, discontinue, multifazice, sub formă de fibre tăiate sau cu matrice neregulată care conțin 3 % în greutate sau mai mult siliciu, cu un „modul specific” mai mic de 10 x 106 m;

b.

fibrele din molibden și aliaj de molibden;

c.

fibrele de bor;

d.

fibrele ceramice discontinue care au punctul de topire, înmuiere, descompunere sau sublimare mai mic de 2 043 K (1 770 °C) în mediu inert.

d.

„Materiale fibroase sau filamentare”, având oricare din următoarele caracteristici:

1.

compuse din oricare din următoarele:

a.

polieterimide menționate la 1C008.a.; sau

b.

materiale menționate de la 1C008.d. la 1C008.f.; sau

2.

compuse din materiale menționate la 1C010.d.1.a. sau 1C010.d.1.b. și „amestecate” cu alte fibre menționate la 1C010.a, 1C010.b. sau 1C010.c.;

e.

„materiale fibroase sau filamentare” impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron (preimpregnate), „materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricate din fibre de carbon” având toate caracteristicile următoare:

1.

care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

„materiale fibroase sau filamentare” anorganice menționate la 1C010.c.; sau

b.

„materiale fibroase sau filamentare” organice sau pe bază de carbon, având toate caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” care depășește 10,15 x 106 m; și

2.

o „rezistență specifică de rupere la întindere” ce depășește 17,7 x 104 m; și

2.

care au oricare din următoarele caracteristici:

a.

rășina sau gudronul menționate la 1C008 sau 1C009.b.;

b.

o ‘temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)’ egală cu 453 K (180 °C) sau mai mare și având o rășină fenolică; sau

c.

o ‘temperatură de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)’ egală cu 505 K (232 °C) sau mai mare și având o rășină sau un gudron nemenționat la 1C008 sau 1C009.b., și care nu este o rășină fenolică;

Nota 1:

„Materiale fibroase sau filamentare” acoperite cu metal sau carbon (semifabricate) sau „semifabricatele” din fibre de carbon, neimpregnate cu rășină sau gudron sunt desemnate prin „materialele fibroase sau filamentare” de la 1C010.a, 1C010.b sau 1C010.c.

Nota 2:

1C010.e. nu supune controlului:

a.

„materialele fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, impregnate cu rășină epoxidică „matrice” (preimpregnate) pentru repararea structurilor sau laminatelor pentru „aeronave civile”, având toate caracteristicile următoare;

1.

o suprafață care nu depășește 1 m2;

2.

o lungime care nu depășește 2,5 m; și

3.

o lățime care depășește 15 mm.

b.

„materiale fibroase sau filamentare” pe bază de carbon, debitate, tocate sau tăiate în mod mecanic, impregnate integral sau parțial cu rășină sau gudron altele decât cele specificate la 1C008 sau 1C009.b cu o lungime de 25,0 mm sau mai mică.

Notă tehnică:

'Temperatura de tranziție vitroasă la analiză mecanică dinamică (DMA Tg)' pentru materialele menționate la 1C010.e se determină utilizând metoda descrisă în ASTM D 7028-07 sau standardele naționale echivalente, pe un specimen de test uscat. În cazul materialelor termorezistente, gradul de întărire a unui specimen de test uscat este de minim 90 %, astfel cum este definit de ASTM E 2160-04 sau de standardele naționale echivalente.

1C011
Metale și compuși, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE și 1C111.

a.

metale cu particule de dimensiuni mai mici de 60 μm, fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, fabricate din materiale care conțin 99 % sau mai mult zirconiu, magneziu și aliaje ale acestora;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează laolaltă cu conținutul de zirconiu.

Notă:

Metalele sau aliajele menționate la 1C011.a. sunt supuse controlului indiferent dacă metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

b.

borul sau aliaje de bor, cu o dimensiune a particulei de 60 μm sau mai mică, după cum urmează:

1.

bor cu o puritate de 85 % în greutate sau mai mare;

2.

Aliaje de bor cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mare;

Notă:

Metalele sau aliajele menționate la 1C011.b. sunt supuse controlului chiar și în cazul în care metalele sau aliajele sunt sau nu sunt capsulate în aluminiu, magneziu, zirconiu sau beriliu.

c.

Nitrat de guanidină (CAS 506-93-4);

d.

Nitroguanidină (NQ) (CAS 556-88-7).

N.B.:

A se vedea, de asemenea, Lista produselor militare pentru pulberi metalice amestecate cu alte substanțe pentru a forma un amestec realizat pentru scopuri militare.

1C012
Materiale după cum urmează:

Notă tehnică:

Aceste materiale sunt folosite în general pentru surse de încălzire nucleară.

a.

plutoniu în orice formă, cu un conținut izotopic de plutoniu-238 mai mare de 50 % în greutate;

Notă:

1C012.a. nu supune controlului:

a.

încărcăturile de plutoniu care conțin 1 g sau mai puțin;

b.

încărcăturile de 3 „grame efective” sau mai puțin atunci când sunt conținute într-o componentă de detectare în instrumente.

b.

Neptuniu-237 „separat anterior”, în orice formă.

Notă:

1C012.b. nu supune controlului încărcăturile care conțin 1 g sau mai puțin de neptuniu-237.

1C101
Materiale și dispozitive care servesc la reducerea elementelor observabile, de exemplu, a reflexiei radar, a semnalelor ultraviolete/infraroșii și acustice, altele decât cele menționate la 1C001, utilizabile la ‘rachete’, subsisteme de „rachete” sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012.a. sau 9A112.a.

Nota 1:

1C101 cuprinde:

a.

materiale de structură și căptușeli special concepute pentru reducerea reflexiei radar;

b.

căptușeli, inclusiv vopsele de acoperire, special concepute pentru a reduce sau adapta reflexia sau emisia în benzile de microunde, în infraroșu sau în ultraviolet ale spectrului electromagnetic.

Nota 2:

1C101 nu cuprinde căptușelile special utilizate pentru izolația termică a sateliților.

Notă tehnică:

La 1C101 ‘rachete’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot având o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C102
Materiale carbon-carbon reimpregnate și pirolizate concepute pentru vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau pentru rachete de sondare menționate la 9A104.

1C107
Grafit și materiale ceramice, altele decât cele menționate la 1C007, după cum urmează:

a.

grafit cu granulație fină cu o densitate egală cu 1,72 g/cm3 sau mai mare, măsurată la 288 K (15 °C) și care au dimensiunea grăuntelui de 100 μm sau mai mică, utilizabil pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare, care poate fi prelucrat pentru a obține oricare din următoarele produse:

1.

cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare;

2.

tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare, o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

3.

blocuri care au dimensiuni egale sau mai mari de 120 mm x 120 mm x 50 mm;

N.B.:

A se vedea, de asemenea, 0C004.

b.

Grafit pirolitic sau fibros ranforsat, folosit pentru ajutajele rachetelor și scuturile de protecție ale vehiculelor de reintrare utilizate la „rachete”, vehicule de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

N.B.:

A se vedea, de asemenea, 0C004.

c.

Materiale compozite ceramice (cu constanta dielectrică mai mică de 6 la orice frecvență cuprinsă între 100 MHz și 100 GHz) pentru radomurile utilizate la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetele de sondare menționate la 9A104;

d.

blocuri brute uzinabile din ceramici nearse ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție ale „rachetelor”, vehiculelor de lansare spațială menționate la 9A004 sau rachetelor de sondare menționate la 9A104;

e.

materiale compozite ceramice ranforsate cu carbură de siliciu, utilizabile pentru scuturile de protecție, vehicule de reintrare, și flapsuri anterioare utilizabile la „rachete”, vehiculele de lansare spațială menționate la 9A004 sau la rachetele de sondare menționate la 9A104;

1C111
Combustibili de propulsie și compușii lor chimici, alții decât cei menționați în 1C011, după cum urmează:

a.

substanțe de propulsie:

1.

pudră sferică sau sferoidală de aluminiu, alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare, care are particule cu dimensiuni mai mici de 200 μm și cu un conținut de aluminiu de 97 % în greutate sau mai mare, în cazul în care cel puțin 10 % din greutatea totală este fabricată din particule mai mici de 63 μm conform standardului ISO 2591-1:1988 sau standardelor naționale echivalente;

Notă tehnică:

Dimensiunea particulei de 63 μm (ISO R-565) corespunde dimensiunii unei site cu ochi de 250 (Tyler) sau ochi de 230 (standardul ASTM E-11).

2.

pulberi metalice, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, după cum urmează:

a.

pulberi metalice de zirconiu, beriliu sau magneziu, sau aliaje ale acestor metale, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf, care conțin 97 %, în greutate, sau mai mult din oricare din următoarele elemente:

1.

zirconiu;

2.

beriliu; sau

3.

magneziu;

Notă tehnică:

Conținutul natural de hafniu în zirconiu (în general cuprins între 2 % și 7 %) se calculează laolaltă cu conținutul de zirconiu.

b.

metale sub formă de pulberi de bor sau aliaje de bor, cu un conținut de bor de 85 % în greutate, sau mai mult, în cazul în care cel puțin 90 % din totalul particulelor, în volum sau în greutate este compus din particule cu dimensiuni mai mici de 60 μm (determinate prin tehnici de măsurare precum utilizarea unei site, difracția cu laser sau scanare optică), fie sferice, atomizate, sferoidale, fulgi sau praf;

Notă:

1C111a.2.a. și 1C111a.2.b. controlează amestecuri de pulberi cu o distribuție multimodală a particulelor (de exemplu, amestecuri de diferite dimensiuni ale granulațiilor) în cazul în care unul sau mai multe moduri sunt controlate.

3.

oxidanți utilizați la combustibilul lichid pentru motoarele de rachetă, după cum urmează:

a.

trioxid de azot (CAS 10544-73-7);

b.

dioxid de azot (CAS 10102-44-0)/tetraoxid de azot (CAS 10544-72-6);

c.

pentaoxid de azot (CAS 10102-03-1);

d.

amestecuri de oxizi de azot (MON);

Notă tehnică:

Amestecurile de oxizi de azot (MON) sunt soluții de oxid de azot (NO) în tetraoxid de azot/dioxid de azot (N2O4/NO2) care pot fi utilizate în sistemele de rachete. Există grade de compoziție care pot fi notate ca MONi sau MONij, unde i și j sunt numere întregi care reprezintă procentajul de oxid de azot în amestec (de exemplu MON3 conține 3 % oxid de azot, MON25 conține 25 % oxid de azot. Limita superioară este MON40, 40 % în greutate).

e.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru acid azotic rosu fumans inhibat (IRFNA);

f.

A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C238 pentru compuși alcătuiți din fluor și dintr-unul sau mai mulți alți halogeni, oxigen sau azot;

4.

derivați ai hidrazinei, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

a.

Trimetilhidrazină (CAS 1741-01-1);

b.

Tetrametilhidrazină (CAS 6415-12-9);

c.

N,N dialilhidrazina (CAS 5164-11-4);

d.

alilhidrazina (CAS 7422-78-8);

e.

etilen dihidrazină;

f.

dinitrat de monometilhidrazină;

g.

nitrat de dimetilhidrazină asimetrică;

h.

azidă de hidraziniu (CAS 14546-44-2);

i.

azidă de dimetilhidraziniu;

j.

dinitrat de hidraziniu (CAS 13464-98-7);

k.

acid diimidooxalic de dihidrazină (CAS 3457-37-2);

l.

nitrat de 2-hidroxietilhidrazină (HEHN);

m.

a se vedea Lista produselor militare pentru perclorat de hidraziniu;

n.

diperclorat de hidraziniu (CAS 13812-39-0);

o.

nitrat de metilhidrazină (MHN) (CAS 29674-96-2);

p.

nitrat de dietilhidrazină (DEHN);

q.

nitrat de 3,6-dihidrazino-tetrazină (nitrat de 1,4-dihidrazină) (DHTN);

5.

materiale cu o mare densitate de energie, altele decât cele menționate în Lista produselor militare, utilizabile la ‘rachete’ sau la vehiculele aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a.;

a.

combustibil mixt care încorporează atât combustibili solizi, cât și combustibili lichizi, cum ar fi pasta de bor, cu o densitate de energie bazată pe masă de 40 × 106 J/kg sau mai mare;

b.

alți combustibili cu o mare densitate de energie și aditivi pentru combustibili (de exemplu, cuban, soluții ionice, JP-10), cu o densitate de energie bazată pe volum de 37,5 × 109 J/m3 sau mai mare, măsurată la 20 °C și la o presiune de o atmosferă (101,325 kPa);

Notă:

1C111.a.5.b. nu supune controlului combustibilii fosili rafinați și biocombustibilii produși pe bază de legume, incluzând combustibilii pentru motoare certificați pentru utilizare în aviația civilă, cu excepția cazurilor în care aceștia au fost concepuți în mod special pentru ‘rachete’ sau vehicule aeriene fără pilot menționate la 9A012 sau 9A112.a..

Notă tehnică:

La 1C111.a.5. ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

6.

combustibili de înlocuire pe bază de hidrazină, după cum urmează:

azidă de 1,2-dimetilaminoetil (DMAZ) (CAS 86147-04-8);

b.

substanțe polimerice:

1.

carboxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu carboxil terminal) (CTPB);

2.

hidroxipolibutadiena (inclusiv polibutadienă cu hidroxil terminal) (HTPB), alta decât cea supusă controlului prin Lista produselor militare;

3.

acid polibutadien-acrilic (PBAA);

4.

acid acrilonitril polibutadien-acrilic(PBAN);

5.

politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG);

Notă tehnică:

Politetrahidrofuran polietilenglicol (TPEG) este un copolimer de polibutan-1,4-diol (CAS 110-63-4) și de polietilenglicol (PEG) (CAS 25322-68-3).

6.

nitrat de poliglicidil (PGN sau poli-GLYN) (CAS 27814-48-8).

c.

Alți aditivi și agenți pentru propulsie:

1.

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU carborani, decarborani, pentaborani și derivați ai acestora;

2.

dinitrat de trietlienglicol(TEGDN) (CAS 111-22-8);

3.

2-nitrodifenilamina (CAS 119–75–5);

4.

trinitrat de trimetiloetan (TMETN) (CAS 3032-55-1);

5.

dinitrat de dietilenglicol (DEGDN) (CAS 693-21-0);

6.

derivați de ferocen, după cum urmează:

a.

a se vedea Lista produselor militare pentru catocen;

b.

a se vedea Lista produselor militare pentru etil ferocen;

c.

a se vedea Lista produselor militare pentru propil ferocen;

d.

a se vedea Lista produselor militare pentru n-butil ferocen;

e.

a se vedea Lista produselor militare pentru pentil ferocen (CAS 1274-00-6);

f.

a se vedea Lista produselor militare pentru diciclopentil ferocen;

g.

a se vedea Lista produselor militare pentru diciclohexil ferocen;

h.

a se vedea Lista produselor militare pentru dietil ferocen;

i.

a se vedea Lista produselor militare pentru dipropil ferocen;

j.

a se vedea Lista produselor militare pentru dibutil ferocen;

k.

a se vedea Lista produselor militare pentru dihexil ferocen;

l.

a se vedea Lista produselor militare pentru acetil ferocen (CAS 1271-55-2) / 1,1′-diacetil ferocen;

m.

a se vedea Lista produselor militare pentru acizii carboxilici ai ferocenului;

n.

a se vedea Lista produselor militare pentru butacen;

o.

alți derivați ai ferocenului utilizabili ca modificatori ai vitezei de ardere a combustibililor pentru rachete, alții decât cei menționați în Lista produselor militare.

Notă:

1C111.c.6.o. nu supune controlului derivații ferocenului care conțin o grupare funcțională aromatică de șase atomi de carbon atașată moleculei de ferocen.

7.

4,5 diazometil-2-metil-1,2,3-triazol (iso-DAMTR), altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

Notă:

Pentru combustibili de propulsie și compușii lor chimici care nu figurează în 1C111, a se vedea Lista produselor militare.

1C116
oțeluri maraging folosite la ‘rachete’, având toate caracteristicile următoare:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, 1C216.

a.

o rezistență maximă la tracțiune măsurată la 293 K (20 °C), egală cu sau mai mare cu:

1.

0,9 GPa în etapa de recoacere în soluție; sau

2.

1,5 GPa în etapa de precipitare în scopul durificării; și

b.

oricare din următoarele forme:

1.

foi, plăci sau tuburi, cu o grosime a peretelui sau plăcii egală cu 5,0 mm sau mai mică;

2.

configurații tubulare cu o grosime a peretelui egală cu 50 mm sau mai mică și cu un diametru interior egal cu 270 mm sau mai mare.

Nota tehnică 1:

Oțelurile maraging sunt aliaje pe bază de fier

1.

caracterizate în general printr-un conținut mare de nichel și un conținut scăzut de carbon și prin utilizarea elementelor de substituție sau de precipitare, pentru a produce întărirea și creșterea durității aliajului și îmbătrânirea; și

2.

sunt supuse unor cicluri de tratamente termice pentru a facilita procesul de transformare martensitică (etapa de recoacere în soluție) și ulterior de călire (etapa de precipitare în scopul durificării).

Nota tehnică 2:

La 1C116 ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C117
Materiale pentru fabricarea componentelor de ‘rachete’, după cum urmează:

a.

wolfram și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 x 10–6 m (50 μm) sau mai puțin;

b.

molibden și aliaje sub formă granulată cu un conținut de wolfram de 97 % din greutate sau mai mult și cu o dimensiune a particulei de 50 x 10–6 m (50 μm) sau mai mică;

c.

materiale din wolfram formă solidă având toate caracteristicile următoare:

1.

oricare dintre următoarele compoziții de materiale:

a.

wolfram și aliajele acestuia, care conțin cel puțin 97 % din greutate wolfram;

b.

wolfram infiltrat cu cupru conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; sau

c.

wolfram infiltrat cu argint conținând 80 % din greutate sau mai mult wolfram; și

2.

putând fi prelucrate pentru a obține oricare dintre următoarele produse:

a.

cilindri care au un diametru de 120 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare;

b.

tuburi care au un diametru interior de 65 mm sau mai mare și o grosime a peretelui de 25 mm sau mai mare și o lungime de 50 mm sau mai mare; sau

c.

blocuri care au dimensiunea 120 mm × 120 mm × 50 mm sau mai mare.

Notă tehnică:

La 1C117 ‘rachetă’ înseamnă sisteme complete de rachete și sisteme de vehicule aeriene fără pilot care pot avea o rază de acțiune ce depășește 300 km.

1C118
Oțel inoxidabil duplex stabilizat cu titan (Ti-DSS), având toate caracteristicile următoare:

a.

având toate caracteristicile următoare:

1.

un conținut de 17,0–23,0 % în greutate crom și 4,5-7,0 % în greutate nichel;

2.

un conținut de titan mai mare de 0,10 % în greutate; și

3.

o microstructură fero-austenitică (numită, de asemenea microstructură bifazică) din care cel puțin 10 % din volum este austenită (conform ASTM E-1181-87 sau standardelor naționale echivalente); și

b.

având oricare din următoarele forme:

1.

lingouri sau bare care au o mărime de 100 mm sau mai mare a fiecărei dimensiuni;

2.

foi care au o lățime de 600 mm sau mai mare și o grosime de 3 mm sau mai mică; sau

3.

tuburi care au un diametru exterior de 600 mm sau mai mare și o grosime a peretelui de 3 mm sau mai mică.

1C202
Aliaje, altele decât cele menționate la 1C002.b.3. sau 1C002.b.4., după cum urmează:

a.

aliaje de aluminiu, având următoarele două caracteristici:

1.

‘capabile’ de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 460 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 K (20 °C); și

2.

sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

b.

Aliaje de titan având următoarele două caracteristici:

1.

'capabile' de o rezistență maximă la tracțiune egală cu 900 MPa sau mai mare la o temperatură de 293 K (20 °C); și

2.

sub formă de tuburi sau de cilindri plini (inclusiv piese forjate) la care diametrul exterior depășește 75 mm;

Notă tehnică:

Mențiunea aliaje ‘capabile’ se referă la aliaje înainte sau după tratament termic.

1C210
‘Materiale fibroase sau filamentare’ sau preimpregnate, altele decât cele menționate la 1C010.a., b. sau e., după cum urmează:

a.

‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau cu aramide, având oricare din caracteristicile următoare:

1.

un „modul specific” egal cu 12,7 x 106 m sau mai mare; sau

2.

o „rezistență specifică la întindere” egală cu 23,5 x 104 m sau mai mare;

Notă:

1C210.a. nu supune controlului ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu aramide care au un modificator de suprafață pe bază de ester, cu un conținut de 0,25 % în greutate sau mai mult;

b.

‘materiale fibroase sau filamentare’ pe bază de sticlă, având următoarele două caracteristici:

1.

un „modul specific” egal cu 3,18 x 106 m sau mai mare; și

2.

o „rezistență specifică la întindere” egală cu 7,62 x 104 m sau mai mare;

c.

„toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue impregnate cu rășini termorezistente, cu o grosime egală sau mai mică de 15 mm (preimpregnate), realizate din ‘materiale fibroase sau filamentare’ cu carbon sau pe bază de sticlă, menționate la 1C210.a. sau 1C210.b.

Notă tehnică:

Rășina constituie „matricea” compozitului.

Notă:

În 1C210, termenii ‘materiale fibroase sau filamentare’ se limitează la „monofilamente”, „toroane”, „mănunchiuri”, „meșe” sau „benzi” continue.

1C216
Oțeluri maraging, altele decât cele menționate la 1C116, ‘capabile de’ o rezistență maximă la tracțiune egală cu 1 950 MPa sau mai mare la 293 K (20 °C).

Notă:

1C216 nu supune controlului formele la care toate dimensiunile liniare nu depășesc 75 mm.

Notă tehnică:

Mențiunea oțeluri maraging ‘capabile de’ se referă la oțelurile maraging înainte sau după tratamentul termic.

1C225
Bor îmbogățit în izotopul de bor-10 (10B) depășind conținutul său izotopic natural după cum urmează: bor primar, compuși, amestecuri care conțin bor, produse care conțin bor, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele menționate anterior.

Notă:

La 1C225, amestecurile care conțin bor cuprind materialele încărcate cu bor.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului Bor-10 este de aproximativ 18,5 % în greutate (20 % concentrație atomică).

1C226
Piese din wolfram, din carbură de wolfram și din aliaje de wolfram care conțin mai mult de 90 % wolfram în greutate, altele decât cele menționate la 1C117, care au următoarele două caracteristici:

a.

în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 mm și 300 mm; și

b.

o masă mai mare de 20 kg.

Notă:

1C226 nu supune controlului piesele special concepute pentru a fi utilizate ca greutăți sau colimatoare de raze gamma.

1C227
Calciu având următoarele două caracteristici:

a.

conținut mai mic de 1 000 ppm impurități metalice în greutate, altele decât magneziul; și

b.

conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C228
Magneziu având următoarele două caracteristici:

a.

conținut mai mic de 200 ppm impurități metalice în greutate, altele decât calciu; și

b.

conținut mai mic de 10 ppm bor în greutate.

1C229
Bismut având următoarele două caracteristici:

a.

o puritate de 99,99 % sau mai mare în greutate; și

b.

conținut mai mic de 10 ppm argint în greutate.

1C230
Beriliu metalic, aliaje având mai mult de 50 % beriliu în greutate, compuși de beriliu, produse fabricate din aceste substanțe, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate, altele decât cele menționate în Lista produselor militare.

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE.

Notă:

1C230 nu supune controlului următoarele:

a.

ferestrele metalice pentru aparatura cu raze X sau pentru dispozitive de diagrafie;

b.

produsele finite sau semifabricate din oxid de beriliu special concepute pentru componente electronice sau pentru suporți de circuite electronice;

c.

beriliu (silicatul de beriliu și de aluminiu) sub formă de smaralde sau acvamarine.

1C231
hafniu metalic, aliaje și compuși de hafniu având mai mult de 60 % hafniu în greutate, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele anterior menționate.

1C232
heliu-3 (3He), amestecuri având heliu-3 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:

1C232 nu supune controlului produsele sau dispozitivele care conțin mai puțin de 1 g de heliu-3.

1C233
Litiu îmbogățit în izotopul litiu 6 (6Li) depășind conținutul său izotopic natural și produse sau dispozitive care conțin litiu îmbogățit, după cum urmează: litiu elementar, aliaje, compuși, amestecuri care conțin litiu, produse fabricate din acestea, precum și reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite mai sus.

Notă:

1C233 nu supune controlului dozimetrele termoluminiscente.

Notă tehnică:

Conținutul natural al izotopului litiu-6 este de aproximativ 6,5 % în greutate (7,5 % concentrație atomică).

1C234
Zirconiu cu un conținut de hafniu mai mic de 1 parte hafniu la 500 părți zirconiu în greutate, după cum urmează: metal, aliaje care conțin mai mult de 50 % zirconiu în greutate, compuși, produse fabricate din acestea, reziduuri sau rebuturi din oricare din materialele definite la acest paragraf, altele decât cele specificate la 0A001.f.

Notă:

1C234 nu supune controlului zirconiu sub formă de foi cu o grosime de 0,1 mm sau mai mică.

1C235
Tritiu, compuși de tritiu, amestecuri care conțin tritiu în care raportul atomilor de tritiu/hidrogen este mai mare de 1/1 000 și produse sau dispozitive care conțin oricare din aceste elemente.

Notă:

1C235 nu supune controlului produse sau dispozitive care conțin mai puțin de 1,48 ×103 GBq (40 Ci) de tritiu.

1C236
‘Radionuclizi’ adecvați pentru a produce surse de neutroni pe baza reacției alfa-n, alții decât cei specificați la 0C001 și 1C012.a., sub următoarele forme:

a.

primari;

b.

compuși având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

c.

amestecuri având o activitate totală de 37 GBq/kg (1 Ci/kg) sau mai mare;

d.

produse sau dispozitive având oricare din aceste elemente.

Notă:

1C236 nu supune controlului produse sau dispozitive a căror activitate alfa este mai mică de 3,7 GBq (100 mCi).

Notă tehnică:

La 1C236 ‘radionuclizi’ înseamnă oricare din următorii:

Actiniu-225 (Ac-225)

Actiniu-227 (Ac-227)

Californiu-253 (Cf-253)

Curiu-240 (Cm-240)

Curiu-241 (Cm-241)

Curiu-242 (Cm-242)

Curiu-243 (Cm-243)

Curiu-244 (Cm-244)

Einsteiniu-253 (Es-253)

Einsteiniu-254 (Es-254)

Gadoliniu-148 (Gd-148)

Plutoniu-236 (Pu-236)

Plutoniu-238 (Pu-238)

Poloniu-208 (Po-208)

Poloniu-209 (Po-209)

Poloniu-210 (Po-210)

Radiu-223 (Ra-223)

Toriu-227 (Th-227)

Toriu-228 (Th-228)

Uraniu-230 (U-230)

Uraniu-232 (U-232)

1C237
Radiu-226 (226Ra), aliaje de radiu-226, compuși ai radiului-226, amestecuri care conțin radiu-226, produse fabricate cu radiu-226 și produse sau dispozitive care conțin oricare dintre aceste elemente.

Notă:

1C237 nu supune controlului următoarele:

a.

aplicațiile medicale;

b.

produsele sau dispozitivele având mai puțin de 0,37 GBq (10 mCi) de radiu-226.

1C238
Trifluorură de clor (ClF3).

1C239
Substanțe cu mare putere explozivă, altele decât cele supuse controlului prin Lista produselor militare, substanțe sau amestecuri având mai mult de 2 % în greutate din aceste substanțe explozive, a căror densitate cristalină depășește 1,8 g/cm3 și a căror viteză de detonație depășește 8 000 m/s.

1C240
Pulbere de nichel sau nichel sub formă de metal poros, altele decât cele menționate la 0C005 după cum urmează:

a.

Pudră de nichel având următoarele două caracteristici:

1.

o puritate de 99,0 % în greutate sau mai mare; și

2.

o dimensiune medie a particulei mai mică de 10 μm, măsurată conform standardului B330 a ASTM (American Society for Testing and Materials);

b.

Nichel sub formă de metal poros obținut din materiale menționate la 1C240.a.

Notă:

1C240 nu supune controlului următoarele:

a.

pudră de nichel filamentar;

b.

foi individuale de nichel poros cu o suprafață de 1 000 cm2 /foaie sau mai mică.

Notă tehnică:

1C240.b. se referă la metalul poros format prin compactarea și sinterizarea materialelor de la 1C240.a. pentru a obține un material metalic cu pori fini interconectați în toată structura.

1C241
Reniu și aliaje conținând 90 % din greutate sau mai mult reniu; și aliaje de reniu și wolfram care conțin 90 % în greutate sau mai mult din orice combinație de reniu și wolfram, alta decât cea specificată la 1C226, având următoarele două caracteristici:

a.

în forme cu o simetrie cilindrică a cavității (inclusiv segmenți de cilindru) cu un diametru interior cuprins între 100 și 300 mm; și

b.

o masă mai mare de 20 kg.

1C350
Substanțe chimice care pot servi ca precursori la obținerea agenților chimici toxici și „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe dintre acestea, după cum urmează:

N.B.:

A SE VEDEA, DE ASEMENEA, LISTA PRODUSELOR MILITARE ȘI 1C450.

1.

tiodiglicol (111-48-8);

2.

oxiclorură de fosfor (10025-87-3);

3.

metilfosfonat de dimetil (756-79-6);

4.

A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru Difluorură metilfosfonică (676-99-3);

5.

diclorură metilfosfonică (676-97-1);

6.

fosfit de dimetil (DMP) (868-85-9);

7.

triclorură de fosfor (7719-12-2);

8.

fosfit de trimetil (TMP) (121-45-9);

9.

clorură de tionil (7719-09-7);

10.

3-hidroxi-1-metilpiperidină (3554–74–3);

11.

N,N-diizopropil-2-cloroetilamină (96-79-7);

12.

N,N-diizopropil-2-aminoetantiol (5842-07-9);

13.

3-chinuclidinol (1619-34-7);

14.

fluorură de potasiu (7789-23-3);

15.

2-cloroetanol (107–07–3);

16.

dimetilamină (124-40-3);

17.

etilfosfonat de dietil (78-38-6);

18.

N,N-dimetilfosforamidat de dietil (2404-03-7);

19.

fosfit de dietil (762-04-9);

20.

clorhidrat de dimetilamină (506-59-2);

21.

dicloroetilfosfină (1498-40-4);

22.

diclorură etil fosfonică (1066-50-8);

23.

A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE PENTRU difluorură etilfosfonică (753-98-0);

24.

Acid fluorhidric (7664-39-3);

25.

Benzilat de metil (76-89-1);

26.

diclorometilfosfină (676-83-5);

27.

N,N-diizopropil-2-aminoetanol (96-80-0);

28.

Alcool pinacolilic (464-07-3);

29.

A SE VEDEA LISTA PRODUSELOR MILITARE pentru metilfosfonit de O-etil-O-2-diizopropilaminoetil (QL) (57856-11-8);

30.

fosfit de trietil (122-52-1);

31.

triclorură de arsenic (7784-34-1);

32.

acid benzilic (76-93-7);

33.

metilfosfonit de dietil (15715-41-0);

34.

etilfosfonat de dimetil (6163-75-3);

35.

difluoroetilfosfină (430-78-4);

36.

difluorometilfosfină (753-59-3);

37.

3-chinuclidonă (3731–38–2);

38.

pentaclorură de fosfor (10026-13-8);

39.

pinacolonă (75-97-8);

40.

cianură de potasiu (151-50-8);

41.

bifluorură de potasiu (7789-29-9);

42.

fluorură acidă de amoniu sau bifluorură de amoniu (1341-49-7);

43.

fluorură de sodiu (7681-49-4);

44.

bifluorură de sodiu (1333-83-1);

45.

cianură de sodiu (143-33-9);

46.

trietanolamină (102-71-6);

47.

pentasulfură de fosfor (1314-80-3);

48.

diizopropilamină (108-18-9);

49.

dietilaminoetanol (100-37-8);

50.

sulfură de sodiu (1313-82-2);

51.

monoclorură de sulf (10025-67-9);

52.

diclorură de sulf (10545-99-0);

53.

clorhidrat de trietanolamină (637-39-8);

54.

clorură de N,N-diizopropil-2-aminoetil clorhidrat (4261-68-1);

55.

acid metilfosfonic (993-13-5);

56.

metilfosfonat de dietil (683-08-9);

57.

diclorură de N.N-dimetilaminofosforil (677-43-0);

58.

fosfit de triizopropil (116-17-6);

59.

etildietanolamină (139-87-7);

60.

fosforotioat de O,O-dietil (2465-65-8);

61.

fosforoditioat de O,O-dietil (298-06-6);

62.

hexafluorosilicat de sodiu (16893-85-9);

63.

diclorură metilfosfonotioică (676-98-2).

Nota 1:

Pentru exporturi către „State care nu sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecurile de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 10 % din greutatea amestecului.

Nota 2:

Pentru exporturi către „State care sunt părți la Convenția privind interzicerea armelor chimice”, 1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.1, 1C350.3, 1C350.5, 1C350.11, 1C350.12, 1C350.13, 1C350.17, 1C350.18, 1C350.21, 1C350.22, 1C350.26, 1C350.27, 1C350.28, 1C350.31, 1C350.32, 1C350.33, 1C350.34, 1C350.35, 1C350.36, 1C350.54, 1C350.55, 1C350.56, 1C350.57 și 1C350.63 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 3:

1C350 nu supune controlului „amestecuri de substanțe chimice” care conțin una sau mai multe din substanțele chimice menționate la 1C350.2, 1C350.6, 1C350.7, 1C350.8, 1C350.9, 1C350.10, 1C350.14, 1C350.15, 1C350.16, 1C350.19, 1C350.20, 1C350.24, 1C350.25, 1C350.30, 1C350.37, 1C350.38, 1C350.39, 1C350.40, 1C350.41, 1C350.42, 1C350.43, 1C350.44, 1C350.45, 1C350.46, 1C350.47, 1C350.48, 1C350.49, 1C350.50, 1C350.51, 1C350.52, 1C350.53, 1C350.58, 1C350.59, 1C350.60, 1C350.61 și 1C350.62 în care niciuna dintre substanțele chimice individual menționate nu depășește 30 % din greutatea amestecului.

Nota 4:

1C350 nu supune controlului produse identificate ca bunuri de consum ambalate pentru vânzare cu amănuntul pentru uz personal sau ambalate pentru uz individual.

1C351
Agenți patogeni umani și animali și „toxine”, după cum urmează:

a.

virusuri, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.

virusul pestei cabaline africane;

2.

virusul pestei porcine africane;

3.

virusul Andes;

4.

virusurile gripei aviare, care sunt:

a.

necaracterizate; sau

b.

definite în anexa I(2) la Directiva 2005/94/CE (JO L 10, 14.1.2006, p. 16) ca având o înaltă putere patogenă, după cum urmează:

1.

virusuri tip A cu un IPIV (indice de patogenitate intravenoasă) mai mare de 1,2 la puii de găină de 6 săptămâni; sau

2.

virusuri tip A, subtipul H5 sau H7, cu secvențe genomice codificate pentru multipli acizi aminici bazici pe locul de clivaj al moleculei de hemaglutinină, similare celor observate pentru alte virusuri HPAI, care indică faptul că molecula de hemaglutinină poate face obiectul unui clivaj de către o protează omniprezentă a gazdei;

5.

virusul bolii limbii albastre;

6.

virusul Chapare;

7.

virusul Chikungunya;

8.

virusul Choclo;

9.

virusul febrei hemoragice Congo-Crimeean;

10.

virusul febrei Denga;

11.

virusul Dobrava-Belgrad;

12.

virusul encefalitei ecvine de Est;

13.

virusul Ebola;

14.

virusul febrei aftoase;

15.

virusul variolei caprine;

16.

virusul Guanarito;

17.

virusul Hantaan;

18.

virusul Hendra (virusul morbidității ecvine);

19.

virusul herpesului (boala lui Aujeszky);

20.

virusul holerei Hog (virusul febrei porcine);

21.

virusul encefalitei japoneze;

22.

virusul Junin;

23.

virusul pădurii Kyasanur;

24.

virusul Laguna Negra;

25.

virusul febrei Lassa;

26.

virusul bolii Louping;

27.

virusul Lujo;

28.

virusul bolii de piele Lumpy;

29.

virusul coriomeningitei limfocitare;

30.

virusul Machupo;

31.

virusul Marburg;

32.

virusul variolei maimuței;

33.

virusul encefalitei Văii Murray;

34.

virusul bolii de Newcastle;

35.

virusul Nipah;

36.

virusul febrei hemoragice Omsk;

37.

virusul Oropouche;

38.

virusul pestei micilor rumegătoare;

39.

enterovirusul porcin tip 9 (virusul bolii veziculoase a porcului);

40.

virusul Powassan;

41.

virusul rabic și toți ceilalți membri ai genului virusului Lyssa;

42.

virusul febrei Văii Rift;

43.

virusul pestei bovine;

44.

virusul Rocio;

45.

virusul Sabia;

46.

virusul Seoul;

47.

virusul variolei ovine;

48.

virusul Sin Nombre;

49.

virusul encefalitei St. Louis;

50.

virusul bolii de Teschen;

51.

virusul encefalitei transmise de căpușe (virusul encefalitei verno-estivale ruse);

52.

virusul variolei;

53.

virusul encefalitei ecvine venezuelene;

54.

virusul stomatitei veziculare;

55.

virusul encefalitei ecvine de Vest;

56.

virusul febrei galbene;

b.

neutilizate;

c.

Bacterii, fie naturale, selecționate sau modificate, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.

Bacillus anthracis;

2.

Brucella abortus;

3.

Brucella melitensis;

4.

Brucella suis;

5.

Burkholderia mallei (Pseudomonas mallei);

6.

Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei);

7.

Chlamydophila psittaci (cunoscută anterior cu denumirea Chlamydia psittaci);

8.

Clostridium argentinense (cunoscută anterior cu denumirea Clostridium botulinum tip G), tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

9.

Clostridium baratii, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

10.

Clostridium botulinum;

11.

Clostridium butyricum, tulpini producătoare de neurotoxină botulinică;

12.

Clostridium perfringens, tipurile producătoare de toxină epsilon;

13.

Coxiella burnetii;

14.

Francisella tularensis;

15.

Mycoplasma capricolum subspecia capripneumoniae (tulpina F38);

16.

Mycoplasma mycoides subspecia mycoides SC (colonie mică);

17.

Rickettsia prowazeki;

18.

Salmonella typhi;

19.

Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) serotipurile O26, O45, O103, O104, O111, O121, O145, O157, și alte serotipuri producătoare de toxină Shiga;

Notă tehnică :

Escherichia coli producătoare de toxină Shiga (STEC) mai este cunoscută și ca Escherichia coli enterohemoragică (EHEC) sau E. coli producătoare de verocitotoxină (VTEC).

20.

Shigella dysenteriae;

21.

Vibrio cholerae;

22.

Yersinia pestis;

d.

„Toxine” și „subunități de toxine” care le aparțin, după cum urmează:

1.

toxine botulinice;

2.

toxine alpha, beta 1, beta 2, epsilon și iota produse de Clostridium perfringens;

3.

conotoxina;

4.

ricina;

5.

saxitoxina;

6.

toxina Shiga;

7.

enterotoxinele produse de Staphylococcus aureus, toxina alfa produsă de hemolysin și toxina sindromului de șoc toxic (cunoscută ca enterotoxina F produsă de Staphylococcus);

8.

tetrodotoxina;

9.

verotoxina și proteinele de tip toxina shiga care inactivează ribozomul;

10.

microcystina (Cyanginosina);

11.

aflatoxine;

12.

abrina;

13.

toxina holerică;

14.

diacetoxyscirpenolul;

15.

toxina T-2;

16.

toxina HT-2;

17.

modecinul;

18.

volkensinul;

19.

lectina 1 produsă de Viscum album (Viscumina);

Notă:

1C351.d. nu supune controlului toxine botulinice sau conotoxine în formă de produs îndeplinind toate criteriile următoare:

1.

sunt formule farmaceutice destinate administrării umane în tratamentul medical;

2.

sunt preambalate pentru distribuire ca produse medicale;

3.

sunt autorizate de către o autoritate a statului să fie comercializate ca produse medicale.

e.

fungi, fie naturali, selecționați sau modificați, fie sub formă de „culturi vii izolate” sau ca material care include material viu care a fost în mod deliberat inoculat sau contaminat cu astfel de culturi, după cum urmează:

1.

Coccidioides immitis;

2.

Coccidioides posadasii.

Notă:

1C351 nu supune controlului „vaccinuri” sau „imunotoxine”.

1C352
Neutilizat

1C353
Elemente genetice și organisme modificate genetic, după cum urmează:

a.

organisme modificate genetic sau elemente genetice care conțin secvențe de acid nucleic asociate cu patogenitatea organismelor menționate la 1C351.a., 1C351.c, 1C351.e. sau 1C354;<