19.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/62


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2403 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2015

de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 91/477/CEE a Consiliului din 18 iunie 1991 privind controlul achiziționării și deținerii de arme (1), în special al doilea paragraf al părții III din anexa I la aceasta,

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 4 din Directiva 91/477/CEE, statele membre trebuie să se asigure că orice armă de foc sau piesă a unei arme de foc introdusă pe piață a fost marcată și înregistrată în conformitate cu directiva respectivă sau că aceasta a fost dezactivată.

(2)

În conformitate cu anexa I, partea III primul paragraf litera (a) din Directiva 91/477/CEE, obiectele care corespund definiției unei „arme de foc” nu sunt incluse în această definiție în cazul în care acestea au devenit definitiv improprii folosirii prin dezactivare, asigurându-se că toate componentele esențiale ale armei de foc au devenit definitiv nefuncționale și că nu pot fi îndepărtate, înlocuite sau modificate astfel încât arma de foc să poată fi reactivată în vreun fel.

(3)

Anexa I, partea III, al doilea paragraf din Directiva 91/477/CEE impune statelor membre să depună eforturile necesare pentru ca măsurile de dezactivare să fie verificate de către o autoritate competentă, pentru a garanta că modificările aduse unei arme de foc o transformă în mod ireversibil într-una nefuncțională. De asemenea, statelor membre li se impune să prevadă eliberarea unui certificat sau a unui înscris care să ateste dezactivarea armei de foc sau aplicarea unui marcaj clar vizibil în acest sens pe suprafața acesteia.

(4)

Uniunea este parte la Protocolul împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (denumit în continuare „protocolul”), încheiat prin Decizia 2014/164/UE a Consiliului (2).

(5)

Articolul 9 din protocol enumeră principiile generale comune de dezactivare pe care părțile trebuie să le respecte.

(6)

Standardele și tehnicile de dezactivare ireversibilă a armelor de foc prevăzute în prezentul regulament au fost elaborate cu expertiza tehnică a „Comisiei internaționale permanente pentru testarea armelor de foc” (C.I.P.). C.I.P. a fost înființată pentru a verifica activitățile instalațiilor naționale de testare a armelor de foc și, în special, pentru a garanta existența în fiecare țară a legilor și regulamentelor care asigură testarea uniformă și eficientă a armelor de foc și a muniției.

(7)

Pentru a asigura cel mai înalt nivel de securitate posibil pentru dezactivarea armelor de foc, Comisia ar trebui să evalueze și să actualizeze periodic specificațiile tehnice stabilite în prezentul regulament. În acest scop, Comisia ar trebui să ia în considerare experiența dobândită de statele membre la aplicarea oricăror măsuri de dezactivare suplimentare.

(8)

Prezentul regulament nu aduce atingere articolului 3 din Directiva 91/477/CEE.

(9)

Ținând seama de riscul privind securitatea, armele de foc dezactivate înainte de data aplicării prezentului regulament și care sunt introduse pe piață, inclusiv transmise cu titlu gratuit, sub formă de schimb sau de troc, sau care sunt transferate către un alt stat membru după data respectivă ar trebui să facă obiectul dispozițiilor prezentului regulament.

(10)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a introduce măsuri suplimentare specificațiilor tehnice stabilite în anexa I pentru dezactivarea armelor de foc de pe teritoriul lor, cu condiția să fi luat toate măsurile necesare pentru a pune în aplicare standardele și tehnicile de dezactivare comune prevăzute de prezentul regulament.

(11)

Pentru a oferi statelor membre o posibilitate de a asigura același nivel de securitate pe teritoriul lor, statele membre care introduc măsuri suplimentare pentru dezactivarea armelor de foc de pe teritoriul lor în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament ar trebui să fie autorizate să solicite dovada că armele de foc dezactivate care urmează să fie transferate pe teritoriul lor respectă aceste măsuri suplimentare.

(12)

Pentru a permite Comisiei să ia în considerare evoluțiile și cele mai bune practici din statele membre în domeniul dezactivării armelor de foc, cu ocazia revizuirii prezentului regulament, statele membre ar trebui să notifice Comisiei măsurile relevante pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul regulament, precum și orice măsuri suplimentare pe care le introduc. În acest scop, ar trebui să se aplice procedurile de notificare din Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și al Consiliului (3).

(13)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului stabilit prin Directiva 91/477/CEE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică armelor de foc din categoriile A, B, C sau D, astfel cum sunt definite în anexa I la Directiva 91/477/CEE.

(2)   Prezentul regulament nu se aplică armelor de foc dezactivate înainte de data aplicării acestuia, cu excepția cazului în care aceste arme de foc sunt transferate în alt stat membru sau introduse pe piață.

Articolul 2

Persoane și entități autorizate să dezactiveze armele de foc

Dezactivarea armelor de foc se efectuează de către entități publice sau private sau de către persoane autorizate în acest sens în conformitate cu legislația națională.

Articolul 3

Verificarea și certificarea dezactivării armelor de foc

(1)   Statele membre desemnează o autoritate competentă pentru a verifica dacă dezactivarea armei de foc s-a desfășurat în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I (denumită în continuare „entitatea de control”).

(2)   În cazul în care entitatea de control este, de asemenea, autorizată să dezactiveze armele de foc, statele membre trebuie să asigure o separare clară a sarcinilor respective și a persoanelor care le efectuează din cadrul entității respective.

(3)   Comisia publică pe site-ul său internet o listă a entităților de control desemnate de statele membre, inclusiv informații detaliate privind entitatea de control și simbolul acesteia, precum și datele ei de contact.

(4)   În cazul în care dezactivarea armei de foc a fost efectuată în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I, entitatea de control va emite proprietarului armei de foc un certificat de dezactivare conform modelului prezentat în anexa III. Toate informațiile incluse în certificatul de dezactivare vor fi furnizate atât în limba statului membru în care este emis certificatul de dezactivare, cât și în limba engleză.

(5)   Proprietarul unei arme de foc dezactivate păstrează certificatul de dezactivare întotdeauna. În cazul în care arma de foc dezactivată este introdusă pe piață, aceasta trebuie să fie însoțită de certificatul de dezactivare.

(6)   Statele membre se asigură că se ține o evidență a certificatelor eliberate pentru armele de foc dezactivate, cu menționarea datei de dezactivare și a numărului certificatului, pentru o perioadă de cel puțin 20 de ani.

Articolul 4

Cereri de asistență

Orice stat membru poate solicita asistență din partea entităților autorizate să dezactiveze armele de foc sau desemnate ca entități de control de către un alt stat membru pentru a efectua sau, respectiv, a verifica dezactivarea armelor de foc. Sub rezerva acceptării cererii, în cazul în care această cerere se referă la verificarea dezactivării unei arme de foc, entitatea de control care furnizează asistență eliberează un certificat de dezactivare în conformitate cu articolul 3 alineatul (4).

Articolul 5

Marcarea armelor de foc dezactivate

Armele de foc dezactivate sunt marcate cu un marcaj unic comun, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa II, pentru a indica faptul că au fost dezactivate în conformitate cu specificațiile tehnice stabilite în anexa I. Marcajul este aplicat de către entitatea de control pe toate componentele modificate pentru dezactivarea armei de foc și îndeplinește următoarele criterii:

(a)

este vizibil în mod clar și nu poate fi înlăturat;

(b)

conține informații cu privire la statul membru în care a fost efectuată dezactivarea și la entitatea de control care a certificat dezactivarea;

(c)

numărul (numerele) de serie original(e) al(e) armei de foc este (sunt) menținut(e).

Articolul 6

Măsuri suplimentare de dezactivare

(1)   Statele membre pot introduce măsuri suplimentare de dezactivare a armelor de foc de pe teritoriul lor, dincolo de specificațiile tehnice prevăzute în anexa I.

(2)   Comisia, împreună cu Comitetul instituit prin Directiva 91/477/CEE, analizează în mod regulat orice măsuri suplimentare luate de statele membre și iau în calcul o revizuire în timp util a specificațiilor tehnice stabilite în anexa I.

Articolul 7

Transferul armelor de foc dezactivate în interiorul Uniunii

(1.)   Armele de foc dezactivate pot fi transferate către un alt stat membru doar în condițiile în care poartă marcajul unic comun și sunt însoțite de un certificat de dezactivare în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Statele membre recunosc certificatele de dezactivare eliberate de un alt stat membru dacă certificatul îndeplinește cerințele stabilite în prezentul regulament. Cu toate acestea, statele membre care au introdus măsuri suplimentare în conformitate cu articolul 6 poate solicita dovada că armele de foc dezactivate care urmează să fie transferate pe teritoriul lor respectă aceste măsuri suplimentare.

Articolul 8

Cerințe de notificare

Statele membre informează Comisia cu privire la orice măsuri pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezentul regulament, precum și orice măsuri suplimentare introduse în conformitate cu articolul 6. În acest scop, statele membre aplică procedurile de notificare prevăzute în Directiva (UE) 2015/1535.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 8 aprilie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Elżbieta BIEŃKOWSKA

Membru al Comisiei


(1)  JO L 256, 13.9.1991, p. 51.

(2)  Decizia 2014/164/UE a Consiliului din 11 februarie 2014 privind încheierea, în numele Uniunii Europene, a Protocolului împotriva fabricării și traficului ilegale de arme de foc, piese și componente ale acestora, precum și de muniții, adițional la Convenția Organizației Națiunilor Unite împotriva criminalității transnaționale organizate (JO L 89, 25.3.2014, p. 7).

(3)  Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale (JO L 241, 17.9.2015, p. 1).


ANEXA I

Specificații tehnice pentru dezactivarea armelor de foc

I.

Operațiunile de dezactivare care trebuie să fie efectuate pentru ca armele de foc să devină în mod ireversibil nefuncționale sunt definite pe baza a trei tabele:

tabelul I enumeră diferitele tipuri de arme de foc;

tabelul II descrie operațiunile care trebuie să fie efectuate pentru ca fiecare componentă esențială a armelor de foc să devină în mod ireversibil nefuncțională;

tabelul III stabilește operațiunile de dezactivare care trebuie să fie efectuate pentru diferitele tipuri de arme de foc.

II.

Pentru a ține seama de evoluțiile tehnice ale armelor de foc și ale operațiunilor de dezactivare în timp, aceste specificații tehnice vor fi revizuite și actualizate în mod regulat, cel puțin o dată la doi ani.

III.

Pentru a asigura o aplicare corectă și uniformă a operațiunilor de dezactivare a armelor de foc, Comisia va elabora definiții, în cooperare cu statele membre.

TABELUL I: Lista tipurilor de arme de foc

TIPURI DE ARME DE FOC

1

Pistoale (pentru tragere foc cu foc, semiautomate)

2

Revolvere (inclusiv revolvere cu cilindru de încărcare)

3

Arme de foc cu țeavă lungă pentru tragere foc cu foc (fără țeavă basculantă)

4

Arme de foc cu țeavă basculantă (de exemplu, arme de foc cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită, mixte, cu mecanism cu bloc care cade/pivotează, arme de foc cu țeavă scurtă și lungă)

5

Arme de foc lungi cu repetiție (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

6

Arme de foc lungi semiautomate (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

7

Arme de foc (complet) automate: de exemplu, diferite puști de asalt, mitraliere, pistoale-mitralieră, pistoale (complet) automate

8

Arme de foc care se încarcă prin gura țevii


TABELUL II: Operațiuni specifice pentru fiecare componentă

COMPONENTĂ

PROCEDEU

1.

ȚEAVĂ

1.1.

În cazul în care țeava se fixează pe carcasă (1), se blochează țeava în acțiune cu o tijă de oțel călit (diametru > 50 % din camera încărcătorului, minimum 4,5 mm), prin cameră și carcasă. Tija trebuie să fie sudată (2).

1.2.

În cazul în care țeava este mobilă (nu este fixată), se taie o fantă longitudinală pe toată lungimea peretelui camerei (lățime >

Formula

de calibru și de maximum 8 mm) și se sudează solid un dop sau o tijă în țeavă de la începutul camerei (L ≥ 2/3 din lungimea țevii).

1.3.

În prima treime a țevii pornind de la cameră, fie se forează găuri (trebuie să aibă un diametru minim de 2/3 din alezaj pentru armele cu țevi lise și un diametru integral al alezajului pentru toate celelalte arme; una în spatele celeilalte, trei pentru armele cu țeavă scurtă, șase pentru armele cu țeavă lungă) sau se taie, după cameră, o fantă în V (cu unghiul de 60 ± 5°) care deschide local țeava, sau se taie, după cameră, o fantă longitudinală (lățime 8-10 mm ± 0,5 mm, lungime ≥ 52 mm) în același loc cu găurile, sau se taie o fantă longitudinală (lățime 4-6 mm ± 0,5 mm) de la cameră până la gura țevii, cu excepția a 5 mm la nivelul gurii țevii.

1.4.

Pentru țevile echipate cu o rampă de alimentare, se îndepărtează rampa.

1.5.

Se previne îndepărtarea țevii de pe carcasă prin utilizarea unei tije din oțel călit sau prin sudare.

2.

ÎNCHIZĂTORUL, CAPUL ȘURUBULUI

2.1.

Să înlătură sau se scurtează percutorul.

2.2.

Se prelucrează capul șurubului cu un unghi de cel puțin 45 de grade și pe o suprafață mai mare de 50 % din secțiunea chiulasei.

2.3.

Se sudează orificiul percutorului.

3.

CILINDRUL

3.1.

Se îndepărtează toți pereții interni ai cilindrului pe minimum 2/3 din lungimea sa prin prelucrarea unui inel circular cu diametrul > = diametrul căsuței.

3.2.

În cazul în care este posibil, se sudează pentru a preveni înlăturarea cilindrului de pe carcasă, sau dacă nu este posibil, se utilizează măsuri adecvate care fac imposibilă înlăturarea.

4.

GLISIERĂ

4.1.

Se prelucrează sau se elimină peste 50 % din secțiunea chiulasei cu un unghi între 45 și 90 de grade.

4.2.

Se înlătură sau se scurtează percutorul.

4.3.

Se prelucrează și se sudează orificiul percutorului.

4.4.

Se suprimă prin prelucrare pârghiile de blocare ale glisierei.

4.5.

Dacă este cazul, se prelucrează interiorul marginii din față superioare a ferestrei de expulzare din glisieră la un unghi de 45 de grade.

5.

CARCASĂ (PISTOALE)

5.1.

Se înlătură rampa de alimentare.

5.2.

Se îndepărtează prin prelucrare cel puțin 2/3 din șinele glisierei de pe ambele părți ale carcasei.

5.3.

Se sudează dispozitivul de blocare a glisierei.

5.4.

Se împiedică demontajul pistoalelor cu carcasă din polimer prin sudare. În funcție de legislațiile naționale, acest proces poate fi efectuat după controlul autorității naționale.

6.

SISTEMUL AUTOMAT

6.1.

Se distruge pistonul și sistemul cu gaz prin tăiere sau sudare.

6.2.

Se elimină închizătorul, se înlocuiește cu o piesă din oțel care se sudează sau se reduce închizătorul cu minimum 50 %, se sudează și se elimină pârghiile de blocare de la capul șurubului.

6.3.

Se sudează împreună mecanismul de declanșare și, dacă este posibil, împreună cu carcasa. În cazul în care nu este posibilă sudura în cadrul carcasei: se elimină mecanismul de percuție și se umple spațiul liber în mod corespunzător (de exemplu, prin lipirea pe acesta a unei piese ajustate sau prin umplerea acestuia cu rășină epoxidică).

6.4.

Se împiedică demontarea sistemului de închidere a mânerului carcasei prin sudură sau se utilizează măsuri adecvate care fac imposibilă înlăturarea. Se sudează solid mecanismul de alimentare a armelor alimentate prin curele.

7.

MECANISMUL

7.1.

Se prelucrează un con de 60 de grade minimum (unghiul la vârf) pentru a obține un diametru de bază egal cu cel puțin 1 cm sau cu diametrul secțiunii chiulasei.

7.2.

Se îndepărtează percutorul, se mărește orificiul percutorului până la un diametru minim de 5 mm și se sudează orificiul percutorului.

8.

ÎNCĂRCĂTORUL (dacă este cazul)

8.1.

Se fixează încărcătorul prin puncte de sudură pe carcasă sau pe mâner, în funcție de tipul de armă, pentru a împiedica înlăturarea încărcătorului.

8.2.

În cazul în care lipsește încărcătorul, se fac puncte de sudură pe locul încărcătorului sau se fixează un lacăt pentru a împiedica în mod permanent introducerea unui încărcător.

8.3.

Se trece o tijă din oțel călit prin încărcător, cameră și carcasă. Se fixează prin sudură.

9.

ÎNCĂRCAREA PRIN GURA ȚEVII

9.1.

Se înlătură căminul (căminele), se sudează orificiul (orificiile).

10.

AMORTIZORUL DE ZGOMOT

10.1.

Se împiedică îndepărtarea amortizorului de zgomot de pe țeavă prin utilizarea unei tije din oțel călit sau prin sudură dacă amortizorul de zgomot face parte din armă.

10.2.

Să înlătură toate părțile interne și punctele lor de fixare de pe amortizor astfel încât să rămână doar un tub. Se perforează găuri la fiecare 5 cm în exteriorul tubului rămas.

Duritatea elementelor inserate

Duritatea tijei/dopului = 58-0; + 6 HRC

Sudură TIG oțel inoxidabil de tip ER 316 L


TABELUL III: Operațiuni specifice pentru componentele esențiale ale fiecărui tip de armă de foc

TIP

1

2

3

4

5

6

7

8

PROCEDEU

Pistoale (cu excepția pistoalelor automate)

Revolvere

Arme de foc cu țeavă lungă pentru tragere foc cu foc (fără țeavă basculantă)

Arme de foc cu țeavă basculantă (arme de foc cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită, mixte)

Arme de foc lungi cu repetiție (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

Arme de foc lungi semiautomate (cu țeavă lisă, cu țeavă ghintuită)

Arme de foc automate: puști de asalt, mitraliere, pistoale-mitralieră

Arme de foc care se încarcă prin gura țevii

1.1

 

 

X

 

X

X

X

 

1.2 și 1.3

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4

X

 

 

 

 

X

X

 

1.5

 

X

 

 

 

 

 

 

2,1

 

 

X

 

X

X

X

 

2.2

 

 

X

 

X

X

X

 

2,3

 

 

X

 

X

X

X

 

3,1

 

X

 

 

 

 

 

 

3,2

 

X

 

 

 

 

 

 

4.1

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.2

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.3

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4.4

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

4,5

X

 

 

 

 

X

X (pentru pistoalele automate)

 

5.1

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5.2

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5,3

X

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

5.4

X (carcasă din polimer)

 

 

 

 

 

X (pentru pistoalele automate)

 

6,1

 

 

 

 

 

X

X

 

6,2

 

 

 

 

 

X

X

 

6.3

 

 

 

 

 

 

X

 

6.4

 

 

 

 

 

 

X

 

7.1

 

 

 

X

 

 

 

 

7,2

 

X

 

X

 

 

 

 

8.1 sau 8.2

X

 

 

 

X

X

X

 

8,3

 

 

 

 

X (tubul încărcătorului)

X (tubul încărcătorului)

 

 

9.1

 

X

 

 

 

 

 

X

10.1

X

 

X

 

X

X

X

 

10,2

X

 

X

X

X

X

X

 


(1)  Țeava este fixată pe carcasă cu șuruburi sau prinsă printr-un alt procedeu.

(2)  Sudura este un procedeu de fabricație sau de sculptare care unește materialele, în general metale sau materiale termoplastice, prin fuziune.


ANEXA II

Model pentru marcajul armelor de foc dezactivate

Image

1)

Marcaj de dezactivare

2)

Țara de dezactivare – codul internațional oficial

3)

Simbolul entității care a certificat dezactivarea armei de foc

4)

Anul dezactivării

Marcajul complet va fi aplicat doar pe carcasa armei de foc, în timp ce marcajul de dezactivare (1) și țara de dezactivare (2) vor fi aplicate pe toate celelalte componente esențiale.


ANEXA III

Image