19.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 333/54


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2402 AL COMISIEI

din 12 octombrie 2015

de revizuire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, în aplicarea Directivei 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Deciziei 2011/877/UE a Comisiei

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2012 privind eficiența energetică, de modificare a Directivele nr. 2009/125/CE și nr. 2010/30/UE și de abrogare a Directivele nr. 2004/8/CE și nr. 2006/32/CE (1), în special articolul 14 alineatul (10) al doilea paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2), Comisia a stabilit, prin Decizia de punere în aplicare 2011/877/UE (3), valori de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, sub forma unei matrice de valori diferențiate în funcție de factori relevanți, precum anul de construcție și tipul de combustibil. Aceste valori sunt aplicabile până la 31 decembrie 2015.

(2)

Comisia a revizuit valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică, ținând seama de datele rezultate din utilizarea operațională în condiții reale, furnizate de statele membre și de părțile interesate. Ca urmare progresului în ceea ce privește cea mai bună tehnologie disponibilă, justificabilă din punct de vedere economic, observată în timpul perioadei de evaluare 2011-2015, ar trebui să fie menținută distincția stabilită de Decizia 2011/877/UE în ceea ce privește anul construcției unei unități de cogenerare în raport cu valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică.

(3)

Revizuirea valorilor de referință armonizate ale randamentului a confirmat că, pe baza experienței și a analizei recente, factorii de corecție referitori la situația climatică, prevăzuți în Decizia 2011/877/UE, ar trebui să se aplice numai centralelor care utilizează combustibili gazoși.

(4)

Această reexaminare a confirmat, pe baza experienței și a analizei recente, că ar trebui să se continue aplicarea factorilor de corecție la pierderile în rețea evitate, prevăzută în Decizia 2011/877/UE. Pentru a reflecta mai bine pierderile evitate, limitele de tensiune utilizate și valoarea factorilor de corecție trebuie să fie actualizate.

(5)

În urma revizuirii, s-a conturat necesitatea modificării, în unele cazuri, a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de căldură. Pentru a se evita modificarea retroactivă a schemelor existente, noul set de valori de referință se aplică doar începând din 2016, iar actualul set de valori este menținut în cazul centralelor construite înainte de data respectivă. Nu au fost necesari factori de corecție referitori la situația climatică, deoarece termodinamica generării de căldură cu ajutorul combustibililor nu depinde în mod semnificativ de temperatura ambiantă. În plus, nu sunt necesari factori de corecție pentru pierderile de căldură în rețea, deoarece căldura este consumată întotdeauna în apropierea locului de producție.

(6)

Revizuirea a furnizat dovezi care indică faptul că valorile de referință pentru randamentul energetic al cazanelor de aburi sau de apă caldă ar trebui să fie diferențiate.

(7)

Datele rezultate din utilizarea operațională în condiții reale au demonstrat o îmbunătățire semnificativă din punct de vedere statistic a performanței efective a centralelor ultramoderne care funcționează cu anumite tipuri de combustibili, în perioada la care se referă revizuirea.

(8)

Este necesar să existe condiții stabile pentru investițiile în cogenerare și să se mențină încrederea permanentă a investitorilor și, prin urmare, este oportun să se stabilească valori de referință armonizate pentru energia electrică și termică.

(9)

Valorile de referință pentru producția separată de căldură și energie electrică stabilite în Decizia 2011/877/UE se aplică până la 31 decembrie 2015, iar noile valori de referință trebuie să se aplice de la 1 ianuarie 2016. Pentru a asigura aplicabilitatea noului set de valori de referință până la data respectivă, prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării.

(10)

Articolele 14, 22 și 23 din Directiva 2012/27/UE împuternicesc Comisia să adopte acte delegate de actualizare a valorilor de referință armonizate pentru producția separată de energie electrică și termică. Delegarea competențelor este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, de la 4 decembrie 2012. Pentru a evita situația în care delegarea competențelor nu s-ar prelungi după data de 4 decembrie 2017, valorile de referință stabilite în prezentul regulament vor continua să se aplice. Comisia, în cazul în care în perioada respectivă i s-ar acorda noi competențe delegate, intenționează să revizuiască valorile de referință prevăzute în prezentul regulament, în termen de cel mult patru ani de la intrarea sa în vigoare.

(11)

Directiva 2012/27/UE are ca scop promovarea cogenerării cu scopul de a economisi energie. Prin urmare, ar trebui să existe un stimulent pentru retehnologizarea unităților de cogenerare mai vechi în vederea îmbunătățirii randamentului lor energetic. Din aceste motive și în conformitate cu cerința privind valorile de referință armonizate ale randamentului, care ar trebui să se bazeze pe principiile menționate la litera (f) din anexa II la Directiva 2012/27/UE, valorile de referință ale randamentului pentru energia electrică aplicabile unei unități de cogenerare trebuie să crească începând din al unsprezecelea an după anul de construcție,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Stabilirea valorilor de referință armonizate ale randamentului

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și termică sunt cele stabilite în anexa I și, respectiv, în anexa II.

Articolul 2

Factori de corecție ai valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

(1)   Statele membre aplică factorii de corecție stabiliți în anexa III în vederea adaptării valorilor de referință armonizate ale randamentului prevăzute în anexa I la situația climatică medie din fiecare stat membru.

Dacă pe teritoriul unui stat membru datele meteorologice oficiale arată diferențe de 5 °C sau mai mari ale temperaturii ambiante anuale, statul membru respectiv poate, cu condiția notificării Comisiei, să utilizeze mai multe zone climatice în sensul primului paragraf, aplicând metoda stabilită în anexa III.

(2)   Statele membre aplică factorii de corecție stabiliți în anexa IV în vederea adaptării valorilor de referință armonizate ale randamentului prevăzute în anexa I în funcție de pierderile în rețea evitate.

(3)   Dacă un stat membru aplică atât factorii de corecție stabiliți în anexa III, cât și pe cei stabiliți în anexa IV, acesta aplică mai întâi anexa III și apoi anexa IV.

Articolul 3

Aplicarea factorilor de corecție ai valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

(1)   Statele membre aplică valorile de referință armonizate ale randamentului stabilite în anexa I în funcție de anul construcției unei unități de cogenerare. Aceste valori de referință armonizate ale randamentului se aplică timp de 10 ani de la anul de construcție al unității de cogenerare.

(2)   Începând din al unsprezecelea an care urmează după anul construcției unei unități de cogenerare, statele membre aplică valorile de referință armonizate ale randamentului care, în temeiul alineatului (1), se aplică unei unități de cogenerare care are 10 ani. Aceste valori de referință armonizate ale randamentului se aplică timp de un an.

(3)   În sensul prezentului articol, anul de construcție al unei unități de cogenerare este anul calendaristic pe parcursul căruia unitatea produce energie electrică pentru prima dată.

Articolul 4

Aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie termică

(1)   Statele membre aplică valorile de referință armonizate stabilite în anexa I în funcție de anul de construcție al unei unități de cogenerare.

(2)   În sensul prezentului articol, anul de construcție al unei unități de cogenerare este anul de construcție în sensul articolului 3.

Articolul 5

Retehnologizarea unei unități de cogenerare

În cazul în care costul investiției pentru retehnologizarea unei unități de cogenerare depășește 50 % din costul investiției aferente unei noi unități de cogenerare comparabile, anul calendaristic în care începe producția de energie electrică a unității de cogenerare retehnologizate se consideră a fi anul de construcție al unității de cogenerare retehnologizate în sensul articolelor 3 și 4.

Articolul 6

Mixul de combustibili

Dacă unitatea de cogenerare funcționează cu mai multe tipuri de combustibili, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată se aplică proporțional cu media ponderată a inputului diferiților combustibili la producția de energie.

Articolul 7

Abrogare

Decizia 2011/877/UE se abrogă.

Articolul 8

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în prima zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 12 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 315, 14.11.2012, p. 1.

(2)  Directiva 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 februarie 2004 privind promovarea cogenerării pe baza cererii de energie termică utilă pe piața internă a energiei și de modificare a Directivei 92/42/CEE (JO L 52, 21.2.2004, p. 50).

(3)  Decizia de punere în aplicare 2011/877/UE a Comisiei din 19 decembrie 2011 de stabilire a valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică și căldură, în aplicarea Directivei 2004/8/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și de abrogare a Deciziei 2007/74/CE a Comisiei (JO L 343, 23.12.2011, p. 91).


ANEXA I

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

(menționate la articolul 1)

În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică se bazează pe puterea calorifică netă și pe condițiile atmosferice ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C; 1,013 bari; umiditate relativă de 60 %).

Categorie

Tip de combustibil

An de construcție

Înainte de 2012

2012-2015

Din 2016

Solid

S1

Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol

44,2

44,2

44,2

S2

Lignit, brichete de lignit și șisturi bituminoase

41,8

41,8

41,8

S3

Turbă,brichete de turbă

39,0

39,0

39,0

S4

Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci și sâmburi de măsline și de alte drupe

33,0

33,0

37,0

S5

Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse în categoria S4, precum și leșia neagră și leșia cu sulfit.

25,0

25,0

30,0

S6

Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/biodegradabile

25,0

25,0

25,0

Lichid

L7

Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere

44,2

44,2

44,2

L8

Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide

44,2

44,2

44,2

L9

Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (inclusiv seu, grăsime și borhot).

25,0

25,0

29,0

Gazos

G10

Gaz natural, GPL, GNL și biometan

52,5

52,5

53,0

G11

Gaze de rafinărie, hidrogen și gaz de sinteză

44,2

44,2

44,2

G12

Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate

42,0

42.0

42,0

G13

Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie)

35,0

35,0

35,0

Altele

O14

Căldură reziduală (inclusiv gazele de evacuare rezultate în urma proceselor la temperaturi înalte, produse prin reacții chimice exoterme)

 

 

30,0

O15

Energie nucleară

 

 

33,0

O16

Energie termică solară

 

 

30,0

O17

Energie geotermică

 

 

19,5

O18

Alți combustibili care nu au fost menționați anterior

 

 

30,0


ANEXA II

Valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie termică

(menționate la articolul 1)

În tabelul de mai jos, valorile de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie termică se bazează pe puterea calorifică netă și pe condițiile atmosferice ISO standard (temperatură ambiantă de 15 °C; 1,013 bari; umiditate relativă de 60 %).

Categorie

Tip de combustibil:

Anul construcției

Înainte de 2016

Din 2016

Apă caldă:

Aburi (1)

Utilizarea directă a gazelor de evacuare (2)

Apă caldă:

Aburi (1)

Utilizarea directă a gazelor de evacuare (2)

Solid

S1

Cărbune superior, inclusiv antracit, cărbune bituminos, cărbune sub-bituminos, cocs, semicocs, cocs de petrol

88

83

80

88

83

80

S2

Lignit, brichete de lignit și șisturi bituminoase

86

81

78

86

81

78

S3

Turbă,brichete de turbă

86

81

78

86

81

78

S4

Biomasă uscată, inclusiv lemn și alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv brichete și pelete de lemn, așchii de lemn uscate, deșeuri de lemn curate și uscate, coji de nuci și sâmburi de măsline și de alte drupe

86

81

78

86

81

78

S5

Alte tipuri de biomasă solidă, inclusiv toate tipurile de lemn neincluse în categoria S4, precum și leșia neagră și leșia cu sulfit.

80

75

72

80

75

72

S6

Deșeuri municipale și industriale (neregenerabile) și deșeuri regenerabile/biodegradabile

80

75

72

80

75

72

Lichid

L7

Păcură grea, motorină/carburant diesel, alte produse petroliere

89

84

81

85

80

77

L8

Biolichide, inclusiv biometanol, bioetanol, biobutanol, biodiesel și alte biolichide

89

84

81

85

80

77

L9

Deșeuri lichide, inclusiv deșeuri biodegradabile și neregenerabile (inclusiv seu, grăsime și borhot).

80

75

72

75

70

67

Gazoase

G10

Gaz natural, GPL, GNL și biometan

90

85

82

92

87

84

G 11

Gaze de rafinărie, hidrogen și gaz de sinteză

89

84

81

90

85

82

G12

Biogaz provenit din digestia anaerobă, de la depozitele de deșeuri și de la instalațiile de epurare a apelor uzate

70

65

62

80

75

72

G13

Gaz de cocserie, gaz de furnal, gaze de mină, precum și alte gaze recuperate (cu excepția gazului de rafinărie)

80

75

72

80

75

72

Altele

O14

Căldură reziduală (inclusiv gazele de evacuare rezultate în urma proceselor la temperaturi înalte, produse prin reacții chimice exoterme)

92

87

O15

Energie nucleară

92

87

O16

Energie termică solară

92

87

O17

Energie geotermică

92

87

O18

Alți combustibili care nu au fost menționați anterior

92

87


(1)  Dacă centralele de abur nu țin seama de condensul reacumulat atunci când calculează randamentul termic al uzinelor de cogenerare, valorile randamentului aburului din tabelul de mai sus ar trebui să fie majorate cu 5 puncte procentuale.

(2)  Dacă temperatura este de 250 °C sau mai mare, se folosesc valorile corespunzătoare utilizării directe a gazelor de evacuare.


ANEXA III

Factorii de corecție referitori la situația climatică medie și metoda de stabilire a zonelor climatice, utilizați pentru aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

[menționați la articolul 2 alineatul (1)]

(a)   Factori de corecție referitori la situația climatică medie

Corecția în funcție de temperatura ambiantă se bazează pe diferența dintre temperatura medie anuală dintr-un stat membru și condițiile ISO standard (15 °C).

Corecția se efectuează în felul următor:

 

pierdere de randament de 0,1 puncte procentuale pentru fiecare grad peste 15 °C;

 

creștere de randament de 0,1 puncte procentuale pentru fiecare grad sub 15 °C;

Exemplu:

Atunci când temperatura medie anuală dintr-un stat membru este de 10 °C, valoarea de referință a unei unități de cogenerare din statul membru respectiv trebuie majorată cu 0,5 puncte procentuale.

(b)   Corecția în funcție de temperatura ambiantă se aplică doar combustibililor gazoși (G10, G11, G12, G13).

(c)   Metoda de stabilire a zonelor climatice:

Limitele fiecărei zone climatice vor fi constituite de izotermele (în grade Celsius întregi) temperaturii ambiante medii anuale, între care există o diferență de cel puțin 4 °C. Diferența dintre temperaturile ambiante medii anuale din zone climatice adiacente va fi de cel puțin 4 °C.

Exemplu:

Dacă într-un anumit stat membru temperatura ambiantă medie anuală este de 12 °C într-un anumit loc și de 6 °C într-un alt loc de pe teritoriul aceluiași stat, atunci statul membru are posibilitatea de a introduce două zone climatice, separate printr-o izotermă de 9 °C:

o primă zonă climatică între izotermele de 9 °C și 13 °C (diferență de 4 °C) cu o temperatură ambiantă medie anuală de 11 °C; și

o a doua zonă climatică între izotermele de 5 °C și 9 °C cu o temperatură ambiantă medie anuală de 7 °C.


ANEXA IV

Factorii de corecție referitori la pierderile în rețea evitate, utilizați pentru aplicarea valorilor de referință armonizate ale randamentului pentru producția separată de energie electrică

[menționați la articolul 2 alineatul (2)]

Nivelul tensiunii la racordare

Factor de corecție (în afara locației)

Factor de corecție (în interiorul locației)

≥ 345 kV

1

0,976

≥ 200 — < 345 kV

0,972

0,963

≥ 100 — < 200 kV

0,963

0.951

≥ 50 — < 100 kV

0,952

0,936

≥ 12 — < 50 kV

0,935

0,914

≥ 0,45 — < 12 kV

0,918

0,891

< 0,45 kV

0,888

0,851

Exemplu:

O unitate de cogenerare de 100 kWel cu motor alternativ care funcționează cu gaz natural produce energie electrică la 380 V. 85 % din această energie este utilizată pentru consumul propriu și 15 % este exportată în rețea. Centrala a fost construită în 2010. Temperatura ambiantă anuală este de 15 °C (deci nu este necesară nicio corecție climatică).

După corecția pentru pierderile în rețea, valoarea de referință a randamentului pentru producția separată de energie, rezultată în cazul acestei unități de cogenerare este (pe baza mediei ponderate a factorilor din prezenta anexă):

Ref Εη = 52,5 % × (0,851 × 85 % + 0,888 × 15 %) = 45,0 %