18.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 332/52


REGULAMENTUL (UE) 2015/2381 AL COMISIEI

din 17 decembrie 2015

de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS), în ceea ce privește transmiterea seriilor de timp pentru noua împărțire regională

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (1), în special articolul 5 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 constituie cadrul juridic al nomenclatorului regional pentru a permite colectarea, elaborarea și diseminarea statisticilor regionale armonizate în Uniune.

(2)

Conform articolului 5 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 1059/2003, atunci când se aduce o modificare nomenclatorului NUTS, Comisiei îi sunt comunicate de către statul membru în cauză seriile de timp pentru noua împărțire regională, care înlocuiesc datele transmise deja. Lista seriilor de timp și durata acestora se specifică de către Comisie, ținând seama de fezabilitatea transmiterii acestora. Aceste serii trebuie furnizate într-o perioadă de doi ani de la modificarea nomenclatorului NUTS.

(3)

Clasificarea NUTS a fost modificată prin Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 al Comisiei (2) cu efect de la 1 ianuarie 2015 și prin Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei (3) cu efect de la 1 ianuarie 2016.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru sistemul statistic european,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Statele membre transmit Comisiei seriile de timp privind noua împărțire regională în conformitate cu lista specificată în anexă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 17 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 154, 21.6.2003, p. 1.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1319/2013 al Comisiei din 9 decembrie 2013 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 342, 18.12.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 868/2014 al Comisiei din 8 august 2014 de modificare a anexelor la Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unei nomenclaturi comune a unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 241, 13.8.2014, p. 1).


ANEXĂ

Primul an de transmitere pentru fiecare domeniu statistic

Domeniu

Nivel 2 NUTS

Nivel 3 NUTS

Agricultură – conturi agricole

2007 (1)

 

Agricultură – populații animale

2010

 

Agricultură – producția vegetală

2007

 

Agricultură – producția de lapte

2010

 

Agricultură – structura exploatațiilor agricole

2010

2010 (1)

Demografie – populație, nașteri, decese

1990 (2)

1990 (2)

Piața forței de muncă – ocuparea forței de muncă, șomaj

2010

2010 (1)

Mediu – instalații de tratare a deșeurilor

2010

 

Sănătate – cauze de deces

1994 (3)

 

Sănătate – infrastructuri

1993 (1)

 

Sănătate – pacienți

2000 (1)

 

Societatea informațională

2010 (1)

 

Conturi economice regionale – conturile gospodăriilor populației

2000

 

Conturi economice regionale – conturile regionale

2000

2000

Știință și tehnologie – cheltuieli pentru cercetare și dezvoltare și personal

2011

 

Turism

2012

 


(1)  Transmiterea nu este obligatorie.

(2)  Transmiterea nu este obligatorie pentru anii de referință 1990-2012.

(3)  Transmiterea nu este obligatorie pentru anii de referință 1994-2010.