16.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 330/14


REGULAMENTUL (UE) 2015/2340 AL COMISIEI

din 15 decembrie 2015

de modificare a Directivei 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/81/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea procedurilor privind atribuirea anumitor contracte de lucrări, de furnizare de bunuri și de prestare de servicii de către autoritățile sau entitățile contractante în domeniile apărării și securității și de modificare a Directivelor 2004/17/CE și 2004/18/CE (1), în special articolul 68,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE (2), Consiliul a încheiat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”) (3). Acordul ar trebui să se aplice în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivelor 2004/17/CE (4) și 2004/18/CE (5) ale Parlamentului European și ale Consiliului este de a permite entităților contractante și autorităților contractante care aplică directivele menționate anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În vederea atingerii acestui obiectiv, pragurile prevăzute de directivele respective pentru contractele de achiziții publice și care fac totodată obiectul acordului ar trebui să fie armonizate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, rotunjite până la mia inferioară, a pragurilor stabilite în acord.

(3)

Din motive de coerență, pragurile stabilite de Directiva 2009/81/CE ar trebui aliniate la pragurile revizuite prevăzute la articolul 16 din Directiva 2004/17/CE.

(4)

Prin urmare, Directiva 2009/81/CE ar trebui modificată în consecință.

(5)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului consultativ pentru achizițiile publice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Articolul 8 din Directiva 2009/81/CE se modifică după cum urmează:

1.

la litera (a), valoarea de „414 000 EUR” se înlocuiește cu „418 000 EUR”;

2.

la litera (b), valoarea de „5 186 000 EUR” se înlocuiește cu „5 225 000 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 15 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 216, 20.8.2009, p. 76.

(2)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

(3)  Acordul este un acord multilateral în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Obiectivul acordului este de a deschide în mod reciproc piețele de achiziții publice între părțile la acord.

(4)  Directiva 2004/17/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 de coordonare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale (JO L 134, 30.4.2004, p. 1).

(5)  Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de lucrări, de bunuri și de servicii (JO L 134, 30.4.2004, p. 114).