25.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 307/5


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/2170 AL COMISIEI

din 24 noiembrie 2015

de modificare a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește pragurile de aplicare pentru procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE (1), în special articolul 6,

întrucât:

(1)

Prin Decizia 94/800/CE (2), Consiliul a încheiat Acordul privind achizițiile publice (denumit în continuare „acordul”) (3). Acordul ar trebui să se aplice în cazul oricărui contract de achiziții cu o valoare mai mare sau egală cu sumele (denumite în continuare „praguri”) stabilite în acord și exprimate în drepturi speciale de tragere.

(2)

Unul dintre obiectivele Directivei 2014/24/UE este de a permite autorităților contractante care aplică directiva menționată anterior să respecte, în același timp, obligațiile prevăzute în acord. În acest scop, pragurile prevăzute de respectiva directivă pentru contractele de achiziții publice și care fac totodată obiectul acordului ar trebui să fie armonizate astfel încât să corespundă contravalorii în euro, aproximate prin lipsă până la ordinul miilor, a pragurilor stabilite în acord.

(3)

Din motive de coerență, este adecvat să se alinieze și pragurile prevăzute de Directiva 2014/24/UE care nu fac obiectul acordului. Prin urmare, Directiva 2014/24/UE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Întrucât calcularea pragurilor revizuite trebuie efectuată pe baza valorii zilnice medii a monedei euro în decursul unei perioade specifice de timp care se încheie la 31 august, iar pragurile revizuite urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la începutul lunii noiembrie, ar trebui aplicată procedura de urgență la adoptarea prezentului regulament,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Directiva 2014/24/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „5 186 000 EUR” se înlocuiește cu „5 225 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „134 000 EUR” se înlocuiește cu „135 000 EUR”;

(c)

la litera (c), valoarea de „207 000 EUR” se înlocuiește cu „209 000 EUR”.

2.

Articolul 13 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

la litera (a), valoarea de „5 186 000 EUR” se înlocuiește cu „5 225 000 EUR”;

(b)

la litera (b), valoarea de „207 000 EUR” se înlocuiește cu „209 000 EUR”.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 24 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 94, 28.3.2014, p. 65.

(2)  Decizia 94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind încheierea, în numele Comunității Europene, referitor la domeniile de competența sa, a acordurilor obținute în cadrul negocierilor comerciale multilaterale din Runda Uruguay (1986-1994) (JO L 336, 23.12.1994, p. 1).

(3)  Acordul este un acord multilateral din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului. Obiectivul acordului este de a deschide în mod reciproc piețele de achiziții publice între părțile la acord.