19.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 302/57


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2077 AL COMISIEI

din 18 noiembrie 2015

privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 187 literele (a), (c) și (d),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 510/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a regimului comercial aplicabil anumitor mărfuri rezultate din transformarea produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1216/2009 și (CE) nr. 614/2009 ale Consiliului (2), în special articolul 9 literele (a)-(d) și articolul 16 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Prin Decizia 2014/668/UE a Consiliului (3), Consiliul a autorizat semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte (denumit în continuare „acordul”). Acordul prevede eliminarea taxelor vamale la importul de mărfuri originare din Ucraina în conformitate cu anexa I-A la capitolul I din acord. Apendicele la anexa I-A prevede contingente tarifare de import pentru ouă, produse din ouă și albumine.

(2)

Până la intrarea în vigoare a acordului, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (4), contingentele tarifare de import pentru ouă, produse din ouă și albumine pentru 2014 și 2015 au fost deschise și gestionate în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014 al Comisiei (5).

(3)

Acordul se aplică în mod provizoriu începând cu 1 ianuarie 2016. Prin urmare, este necesar să se deschidă perioade de aplicare a contingentelor tarifare anuale de import începând de la 1 ianuarie 2016. Pentru a acorda importanța cuvenită cerințelor de aprovizionare de pe piețele existente emergente de producție, prelucrare și consum de carne de pasăre din Uniune, din punctul de vedere al competitivității, siguranței și continuității aprovizionării și al necesității de a menține echilibrul acestor piețe, este oportun ca aceste contingente să fie gestionate de către Comisie în conformitate cu articolul 184 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și cu articolul 14 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 510/2014.

(4)

Respectivele contingente tarifare de import ar trebui gestionate prin intermediul licențelor de import. În acest scop, ar trebui să se aplice Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei (6), fără a aduce atingere condițiilor suplimentare prevăzute de prezentul regulament.

(5)

Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei (7) stabilește norme comune și detaliate pentru aplicarea sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole. Regulamentul respectiv ar trebui să se aplice licențelor de import eliberate în conformitate cu prezentul regulament, sub rezerva unor derogări, după caz.

(6)

Pentru a asigura o gestionare corespunzătoare a contingentelor tarifare, garanția legată de licențele de import ar trebui constituită în momentul depunerii unei cereri de licență.

(7)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei (8) a înlocuit unele coduri NC din anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului (9) cu noi coduri NC care sunt în prezent diferite de cele menționate în apendicele la anexa I-A la capitolul I din acord. Prin urmare, noile coduri NC ar trebui să se reflecte în anexa I la prezentul regulament.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru organizarea comună a piețelor agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Deschiderea și gestionarea contingentelor tarifare

(1)   Prezentul regulament deschide și gestionează, începând cu anul 2016, contingentele tarifare anuale de import pentru produsele din sectorul ouălor și al albuminei indicate în anexa I, pentru perioada de la 1 ianuarie până la 31 decembrie.

(2)   Cantitatea de produse care beneficiază de contingentele menționate la alineatul (1), rata aplicabilă a taxei vamale și numerele de ordine sunt cele stabilite în anexa I.

(3)   Contingentele tarifare de import menționate la alineatul (1) se gestionează prin utilizarea licențelor de import.

(4)   Se aplică dispozițiile Regulamentelor (CE) nr. 1301/2006 și (CE) nr. 376/2008, cu excepția cazului în care prezentul regulament prevede dispoziții contrare.

(5)   În sensul prezentului regulament, greutatea produselor din ouă se transformă în echivalent ouă în coajă în conformitate cu ratele standard de rentabilitate stabilite în anexa 69 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (10).

(6)   În sensul prezentului regulament, greutatea albuminelor din lapte se convertesc în echivalent ouă în coajă în conformitate cu ratele standard de rentabilitate de 7,00 pentru albuminele din lapte uscate (cod NC 3502 20 91) și de 53,00 pentru alte albumine din lapte (cod NC 3502 20 99), folosind principiile de conversie stabilite în anexa 69 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93.

Articolul 2

Perioadele de aplicare a contingentelor tarifare de import

Cantitatea de produse stabilită pentru contingentul tarifar anual de import pentru fiecare număr de ordine prevăzut în anexa I se împarte în patru subperioade, după cum urmează:

(a)

25 % de la 1 ianuarie la 31 martie;

(b)

25 % de la 1 aprilie la 30 iunie;

(c)

25 % de la 1 iulie la 30 septembrie;

(d)

25 % de la 1 octombrie până la 31 decembrie.

Articolul 3

Cereri de licențe de import și licențe de import

(1)   Punerea în liberă circulație a cantităților acordate în cadrul contingentelor tarifare de import menționate la articolul 1 alineatul (1) este condiționată de prezentarea unei licențe de import.

(2)   În momentul depunerii unei cereri de licență de import, operatorul depune o garanție de 20 EUR per 100 de kilograme.

(3)   Cererile de licențe de import menționează un singur număr de ordine. Ele pot viza mai multe produse având coduri NC diferite. În acest caz, toate codurile NC și descrierile acestora sunt înscrise la rubricile 15 și 16 din cererea de licență de import, respectiv din licență. În cazul contingentului tarifar 09.4275 prevăzut în anexa I, cantitatea totală se convertește în echivalent ouă în coajă.

(4)   Cererile de licențe de import și licențele conțin următoarele mențiuni:

(a)

la rubrica 8, numele „Ucraina” drept țară de origine și rubrica „da” marcată cu o cruce;

(b)

la rubrica 20, una dintre mențiunile din anexa II.

(5)   Fiecare licență menționează cantitatea pentru fiecare cod NC.

(6)   Cererile de licențe de import se depun în cursul primelor șapte zile ale lunii anterioare fiecărei subperioade menționate la articolul 2.

(7)   Cererile de licențe de import se depun pentru o cantitate minimă de o tonă și pentru maximum 10 % din cantitatea disponibilă pentru contingentul respectiv în subperioada contingentară respectivă.

(8)   Statele membre comunică Comisiei, cel târziu în a 14-a zi a lunii în care sunt depuse cererile, cantitățile totale, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, cuprinse în toate cererile, exprimate în greutatea în kilograme a echivalentului ouălor în coajă în cazul contingentului tarifar 09.4275 prevăzut în anexa I și în greutatea în kilograme a produsului în cazul contingentului tarifar 09.4276, cu defalcare în funcție de numărul de ordine.

(9)   Licențele de import se eliberează începând cu a 23-a zi a lunii în care sunt depuse cererile și până cel târziu în ultima zi a lunii respective.

(10)   Comisia stabilește, după caz, cantitățile pentru care nu s-au prezentat cereri și care se adaugă automat cantității stabilite pentru următoarea subperioadă contingentară.

Articolul 4

Valabilitatea licențelor de import

Prin derogare de la articolul 22 din Regulamentul (CE) nr. 376/2008, valabilitatea licențelor de import este de 150 de zile începând cu prima zi a subperioadei pentru care au fost eliberate. Totuși, termenul de valabilitate a licențelor de import expiră cel târziu la data de 31 decembrie a fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import.

Articolul 5

Notificarea Comisiei

(1)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre comunică Comisiei, cel târziu în cea de a 10-a zi a lunii care urmează după luna de aplicare, cantitățile, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac obiectul licențelor pe care le-au eliberat.

(2)   Prin derogare de la articolul 11 alineatul (1) al doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1301/2006, statele membre notifică Comisiei cantitățile, inclusiv notificările cu mențiunea „zero”, care fac obiectul licențelor de import neutilizate sau parțial utilizate și care corespund diferenței dintre cantitățile înscrise pe versoul licențelor de import și cantitățile pentru care au fost eliberate licențele:

(a)

împreună cu notificările menționate la articolul 3 alineatul (8) din prezentul regulament referitoare la cererile depuse pentru ultima subperioadă a perioadei contingentare;

(b)

până cel târziu la 30 aprilie după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, pentru cantitățile care nu au fost notificate în momentul primei notificări prevăzute la litera (a).

(3)   Până cel târziu la 30 aprilie după încheierea fiecărei perioade de aplicare a contingentului tarifar de import, statele membre comunică Comisiei cantitățile de produse care au fost puse efectiv în liberă circulație în cursul perioadei respective de aplicare a contingentului tarifar de import.

(4)   În cazul notificărilor menționate la alineatele (1)-(3), cantitatea se exprimă în greutatea în kilograme a echivalentului ouălor în coajă în cazul contingentului tarifar 09.4275 prevăzut în anexa I și în greutatea în kilograme a produsului în cazul contingentului tarifar 09.4276, cu defalcare în funcție de numărul de ordine.

Articolul 6

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 150, 20.5.2014, p. 1.

(3)  Decizia 2014/668/UE a Consiliului din 23 iunie 2014 privind semnarea, în numele Uniunii Europene, și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de asociere între Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, în ceea ce privește titlul III (cu excepția dispozițiilor referitoare la tratamentul aplicat resortisanților țărilor terțe care lucrează cu forme legale pe teritoriul celeilalte părți) și titlurile IV, V, VI și VII din acord, precum și a anexelor și protocoalelor aferente (JO L 278, 20.9.2014, p. 1).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 374/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind reducerea sau eliminarea taxelor vamale aplicabile mărfurilor originare din Ucraina (JO L 118, 22.4.2014, p. 1).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 412/2014 al Comisiei din 23 aprilie 2014 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentelor tarifare de import ale Uniunii pentru ouăle, produsele din ouă și albuminele originare din Ucraina (JO L 121, 24.4.2014, p. 32).

(6)  Regulamentul (CE) nr. 1301/2006 al Comisiei din 31 august 2006 de stabilire a normelor comune pentru administrarea contingentelor tarifare de import pentru produsele agricole gestionate printr-un sistem de licențe de import (JO L 238, 1.9.2006, p. 13).

(7)  Regulamentul (CE) nr. 376/2008 al Comisiei din 23 aprilie 2008 de stabilire a normelor comune de aplicare a sistemului de licențe de import și export și de certificate de fixare în avans pentru produsele agricole (JO L 114, 26.4.2008, p. 3).

(8)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1001/2013 al Comisiei din 4 octombrie 2013 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 290, 31.10.2013, p. 1).

(9)  Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO L 256, 7.9.1987, p. 1).

(10)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).


ANEXA I

Fără a aduce atingere regulilor de interpretare a Nomenclaturii combinate, textul descrierii produselor este considerat ca având numai o valoare orientativă, aplicabilitatea regimului preferențial fiind determinată, în contextul prezentei anexe, de domeniul de aplicare al codurilor NC.

Număr de ordine

Coduri NC

Descriere

Perioadă de import

Cantitate în tone

Taxă aplicabilă

(EUR/tonă)

09.4275

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

0408 11 80

0408 19 81

0408 19 89

0408 91 80

0408 99 80

3502 11 90

3502 19 90

3502 20 91

3502 20 99

Ouă de păsări de curte, în coajă, proaspete, conservate sau fierte; ouă de păsări, fără coajă, și gălbenușuri, proaspete, uscate, fierte în apă sau în abur, turnate în formă, congelate sau altfel conservate, chiar cu adaos de zahăr sau de alți îndulcitori, potrivite pentru consumul uman; albumine din ouă și albumine din lapte, potrivite pentru consumul uman

Anul 2016

1 500

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

0

Anul 2017

1 800

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

Anul 2018

2 100

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

Anul 2019

2 400

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

Anul 2020

2 700

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

Din 2021

3 000

(exprimată în echivalent ouă în coajă)

09.4276

0407 21 00

0407 29 10

0407 90 10

Ouă de păsări de curte, în coajă, proaspete, conservate sau fierte

 

3 000 (exprimată în greutate netă)

0


ANEXA II

Mențiuni prevăzute la articolul 3 alineatul (4) litera (b)

în bulgară: Регламент за изпълнение (ЕC) 2015/2077

în spaniolă: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077

în cehă: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

în daneză: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077

în germană: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077

în estonă: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077

în greacă: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077

în engleză: Implementing Regulation (EU) 2015/2077

în franceză: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077

în croată: Provedbena uredba (EU) 2015/2077

în italiană: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077

în letonă: Īstenošanas regula (ES) 2015/2077

în lituaniană: Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077

în maghiară: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet

în malteză: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077

în neerlandeză: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077

în polonă: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077

în portugheză: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077

în română: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077

în slovacă: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077

în slovenă: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077

în finlandeză: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077

în suedeză: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077