12.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 295/18


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2016 AL COMISIEI

din 11 noiembrie 2015

de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la indicele acțiunilor pentru ajustarea simetrică a cerințele standard de capital propriu în conformitate cu Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (1), în special articolul 109a alineatul (2) litera (b),

întrucât:

(1)

Pentru a se asigura că indicele acțiunilor măsoară prețul de piață al unui portofoliu diversificat de acțiuni care este reprezentativ pentru natura acțiunilor deținute în mod tipic de întreprinderile de asigurare și reasigurare, în conformitate cu cerințele de la articolul 172 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei (2), respectivul indice ar trebui compus dintr-o serie de indici ai acțiunilor pentru piețe relevante existenți. Pentru a asigura comparabilitatea respectivilor indici ai acțiunilor, nivelul fiecărui indice la începutul perioadei de timp adecvate menționate la articolul 106 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE ar trebui stabilit la valoarea de 100 de puncte procentuale.

(2)

Valoarea unui indice al acțiunilor fluctuează pe parcursul unei zile. Prin urmare, este necesar să se precizeze ce valoare trebuie utilizată pentru o anumită zi. Întrucât bursele de valori nu sunt deschise pentru tranzacționare în fiecare zi, este, de asemenea, necesar să se precizeze pentru ce zile trebuie calculat indicele acțiunilor. Din acest motiv ar trebui definiți termenii de „ultim nivel” și „zi lucrătoare”.

(3)

Indicele acțiunilor ar trebui să se conformeze cerințelor prevăzute la articolul 172 din Regulamentul delegat (UE) 2015/35.

(4)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare transmise Comisiei de Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale.

(5)

Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul asigurărilor și reasigurărilor, instituit prin articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (3),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„ultimul nivel” înseamnă ultima valoare a indicelui acțiunilor publicată de furnizorul acestuia pentru ziua de referință;

2.

„zi lucrătoare” înseamnă orice zi cu excepția sâmbetelor și a duminicilor.

Articolul 2

Calcularea indicelui acțiunilor

(1)   Nivelul indicelui acțiunilor menționat la articolul 106 alineatul (2) din Directiva 2009/138/CE se determină pentru fiecare zi lucrătoare.

Nivelul indicelui acțiunilor pentru o anumită zi lucrătoare este egal cu suma contribuțiilor tuturor indicilor acțiunilor incluși în anexă în acea zi lucrătoare.

În cazul fiecăruia dintre indicii acțiunilor menționați în anexă, contribuția pentru o anumită zi lucrătoare este egală cu produsul dintre nivelul normalizat al indicelui pentru ziua lucrătoare respectivă și ponderea aferentă indicelui acțiunilor, conform prevederilor din anexă.

(2)   În cazul fiecăruia dintre indicii acțiunilor menționați în anexă, nivelul normalizat pentru o anumită zi lucrătoare este egal cu ultimul nivel al indicelui din ziua lucrătoare respectivă împărțit la ultimul său nivel din prima zi a perioadei de 36 de luni care se încheie în ultima zi lucrătoare pentru care este calculat nivelul indicelui acțiunilor definit la articolul 172 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/35. Dacă, pentru o anumită zi, ultimul nivel al unui indice al acțiunilor nu este disponibil, se utilizează cel mai recent ultim nivel dinaintea zilei respective.

Articolul 3

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 noiembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul delegat (UE) 2015/35 al Comisiei din 10 octombrie 2014 de completare a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (JO L 12, 17.1.2015, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 48).


ANEXĂ

Indici ai acțiunilor și ponderi ale acestora

Indici ai acțiunilor (indici ai prețurilor)

Ponderi

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08