28.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/11


REGULAMENTUL (UE) 2015/1933 AL COMISIEI

din 27 octombrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1881/2006 în ceea ce privește nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice din fibrele de cacao, chipsurile de banane, suplimentele alimentare, ierburile aromate uscate și mirodeniile uscate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 315/93 al Consiliului din 8 februarie 1993 de stabilire a procedurilor comunitare pentru contaminanții din alimente (1), în special articolul 2 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei (2) stabilește niveluri maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare.

(2)

Conform regulamentului menționat, nivelurile maxime pentru hidrocarburile aromatice policiclice (HAP) trebuie să fie sigure și cât mai reduse posibil, obiective realizabile pe baza unor bune practici de fabricație, de uscare și agricole/piscicole.

(3)

Fibrele de cacao reprezintă un produs pe bază de cacao obținut din coaja boabelor de cacao și prezintă niveluri mai ridicate de HAP decât produsele pe bază de cacao obținute din boabele de cacao zdrobite. Fibrele de cacao și produsele derivate sunt produse intermediare în lanțul alimentar și sunt utilizate ca ingrediente la prepararea alimentelor hipocalorice, bogate în fibre. Este necesar să se stabilească niveluri specifice de HAP pentru fibrele de cacao și produsele derivate. Având în vedere faptul că aceste produse au un conținut redus de grăsimi, este necesar să se stabilească nivelurile maxime pe baza greutății în stare proaspătă.

(4)

Chipsurile de banane sunt utilizate în cerealele pentru micul dejun și în produsele de cofetărie, precum și pentru gustări. Recent a fost constatată existența unui nivel mare de HAP în chipsurile de banane. Aceste constatări sunt legate de prăjirea chipsurilor din banane în ulei de cocos. Prin urmare, este adecvat să se stabilească nivelurile maxime de HAP în chipsurile de banane. Ca un prim pas, din cauza lipsei de date suficiente, aceste niveluri maxime sunt stabilite ca fiind egale cu nivelurile maxime de ulei de cocos destinat consumului uman direct sau utilizării ca ingredient în alimente. Nivelurile maxime ar trebui să fie revizuite în termen de doi ani, ținând seama de datele disponibile.

(5)

Niveluri ridicate de HAP au fost constatate în anumite suplimente alimentare care conțin ingrediente de origine vegetală sau sunt derivate din acestea. Prezența nivelurilor ridicate în suplimentele alimentare în cauză a fost legată de practicile necorespunzătoare de uscare aplicate acestor ingrediente de origine vegetală. Respectivele niveluri ridicate pot fi evitate prin aplicarea bunelor practici. De aceea, este adecvat să se stabilească pentru aceste produse niveluri maxime de HAP, care pot fi obținute prin aplicarea unor bune practici de uscare și care pot oferi un nivel ridicat de protecție a sănătății umane.

(6)

De asemenea, s-a constatat existența, în suplimentele alimentare care conțin propolis, lăptișor de matcă și spirulină sau sunt derivate din acestea, a unor niveluri ridicate de HAP, nivelurile respective fiind legate de aplicarea unor practici necorespunzătoare, Deoarece pot fi atinse niveluri mai scăzute prin aplicarea bunelor practici, este necesar să se stabilească niveluri maxime pentru HAP în aceste produse.

(7)

În plus, s-a constatat prezența unor niveluri ridicate de HAP în ierburi aromate uscate și în mirodenii uscate; nivelurile respective au fost legate, de asemenea, de aplicarea unor practici de uscare necorespunzătoare. Prin urmare, este adecvat să se stabilească niveluri maxime pentru HAP în ierburile aromate uscate și în mirodeniile uscate. Afumarea tradițională și metodele de prelucrare tradiționale aplicate ardeiului roșu afumat și cardamomului afumat duc la atingerea unor niveluri ridicate de HAP. Întrucât consumul acestor mirodenii este scăzut și pentru a permite continuarea prezenței pe piață a acestor produse afumate, este adecvat ca acestor condimente să nu li se aplice condiția privind nivelurile maxime.

(8)

Ar trebui acordat un termen rezonabil pentru a permite statelor membre și operatorilor economici din sectorul alimentar să se adapteze la noile cerințe prevăzute în prezentul regulament.

(9)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 ar trebui modificat în consecință.

(10)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Produsele alimentare enumerate în anexa la prezentul regulament, cu excepția celor menționate la punctul 6.1.11, introduse pe piață în mod legal înainte de 1 aprilie 2016, pot rămâne pe piață după data respectivă până la data lor minimă de valabilitate sau până la data limită de consum.

Articolul 3

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 aprilie 2016, cu excepția produselor alimentare menționate la punctul 6.1.11, pentru care nivelul maxim se aplică de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 37, 13.2.1993, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 al Comisiei din 19 decembrie 2006 de stabilire a nivelurilor maxime pentru anumiți contaminanți din produsele alimentare (JO L 364, 20.12.2006, p. 5).


ANEXĂ

Secțiunea 6: „Hidrocarburi aromatice policiclice” din anexa la Regulamentul (CE) nr. 1881/2006 se modifică după cum urmează:

1.

punctul 6.1.2 se înlocuiește cu următorul text:

„6.1.2

Boabe de cacao și produse derivate, cu excepția produselor menționate la punctul 6.1.11

5,0 μg/kg de la 1.4.2013

35,0 μg/kg grăsime de la 1.4.2013 până la 31.3.2015

30,0 μg/kg grăsime de la 1.4.2015”;

2.

se adaugă următoarele puncte 6.1.11, 6.1.12, 6.1.13, 6.1.14 și 6.1.15:

„6.1.11

Fibre de cacao și produse derivate din fibre de cacao, destinate utilizării ca ingredient în produse alimentare

3,0

15,0

6.1.12

Chipsuri de banane

2,0

20,0

6.1.13

Suplimente alimentare care conțin produse de origine vegetală și preparate ale acestora (39) (1)  (2)

Suplimente alimentare care conțin lăptișor de matcă, propolis, spirulină sau preparate ale acestora (39)

10,0

50,0

6.1.14

Ierburi aromatice uscate

10,0

50,0

6.1.15

Mirodenii uscate, cu excepția cardamonului și a ardeiului (Capsicum spp.) afumat.

10,0

50,0


(1)  Preparatele de origine vegetală sunt preparate obținute din produse vegetale (de exemplu, plante întregi, părți din plante, plante fragmentate sau tăiate) prin diferite procese (de exemplu, presarea, stoarcerea, extracția, distilarea, concentrarea, separarea, uscarea și fermentarea). Această definiție include plantele mărunțite sau sub formă de pudră, părțile din plante, algele, ciupercile, lichenii, tincturile, extractele, uleiurile esențiale (altele decât uleiurile vegetale menționate la punctul 6.1.1), sucurile stoarse și exsudatele prelucrate.

(2)  Nivelurile maxime nu se aplică suplimentelor alimentare care conțin uleiuri vegetale. Uleiurile vegetale utilizate ca ingredient în suplimentele alimentare trebuie să respecte nivelul maxim stabilit la punctul 6.1.1.”