2.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 257/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1755 AL CONSILIULUI

din 1 octombrie 2015

privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 215,

având în vedere Decizia (PESC) 2015/1763 a Consiliului din 1 octombrie 2015 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi (1),

având în vedere propunerea comună a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și a Comisiei,

întrucât:

(1)

La 1 octombrie 2015, Consiliul a adoptat Decizia (PESC) 2015/1763 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi, care prevede restricții de călătorie și înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale anumitor persoane, entități sau organisme responsabile de subminarea democrației sau de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență, ale persoanelor, entităților sau organismelor implicate în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi. Aceste persoane, entități și organisme sunt enumerate în anexa la Decizia (PESC) 2015/1763.

(2)

Sunt necesare măsuri suplimentare din partea Uniunii pentru a pune în aplicare Decizia (PESC) 2015/1763.

(3)

Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate și Comisia Europeană ar trebui să prezinte o propunere de regulament privind măsuri restrictive având în vedere situația din Burundi.

(4)

Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile consacrate în special în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și, mai ales, dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, precum și dreptul la protecția datelor cu caracter personal. Prezentul regulament ar trebui aplicat în conformitate cu respectivele drepturi.

(5)

Competența de a modifica lista prevăzută în anexa I la prezentul regulament ar trebui să fie exercitată de către Consiliu, având în vedere amenințarea specifică la adresa păcii și securității internaționale în regiune pe care o reprezintă situația din Burundi și pentru a asigura coerența cu procesul de revizuire și de modificare a anexei la Decizia (PESC) 2015/1763.

(6)

Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament și pentru a asigura nivelul maxim de securitate juridică în cadrul Uniunii, trebuie să fie făcute publice numele și alte date relevante privind persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele ale căror fonduri și resurse economice trebuie înghețate în conformitate cu prezentul regulament. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal ar trebui să respecte Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (3).

(7)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat după publicare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)

„cerere” înseamnă orice cerere, contencioasă sau necontencioasă, introdusă anterior sau ulterior datei intrării în vigoare a prezentului regulament în temeiul unui contract sau al unei tranzacții sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție și include în special:

(i)

o cerere de executare a oricărei obligații care rezultă dintr-un contract sau dintr-o tranzacție sau în legătură cu un contract sau cu o tranzacție;

(ii)

o cerere de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții financiare sau a unei indemnizații, indiferent de forma acesteia;

(iii)

o cerere de compensare care se referă la un contract sau la o tranzacție;

(iv)

o cerere reconvențională;

(v)

o cerere de recunoaștere sau de executare, inclusiv prin procedura de exequatur, a unei hotărâri judecătorești, a unei hotărâri arbitrale sau a unei decizii echivalente, indiferent de locul în care a fost pronunțată;

(b)

„contract sau tranzacție” înseamnă orice tranzacție, indiferent de forma sa și de legislația aplicabilă și indiferent dacă include unul sau mai multe contracte sau obligații similare stabilite între părți identice sau nu; în acest scop, termenul „contract” include orice obligațiune, garanție sau indemnizație, în special de natură financiară, și orice credit, independent sau nu din punct de vedere juridic, precum și orice clauză aferentă care rezultă din tranzacția respectivă sau are legătură cu aceasta;

(c)

„autorități competente” înseamnă autoritățile competente ale statelor membre, astfel cum sunt identificate pe site-urile internet enumerate în anexa II;

(d)

„resurse economice” înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare sau imobiliare, care nu sunt fonduri, dar pot fi utilizate pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii;

(e)

„înghețarea resurselor economice” înseamnă împiedicarea utilizării resurselor economice pentru obținerea de fonduri, bunuri sau servicii în orice mod, inclusiv, dar nu exclusiv, prin vânzarea, închirierea sau ipotecarea acestora;

(f)

„înghețarea fondurilor” înseamnă împiedicarea oricărui tip de circulație, transfer, modificare, utilizare, accesare sau tranzacționare de fonduri care ar avea drept rezultat orice modificare a volumului, a valorii, a localizării, a proprietății, a posesiei, a naturii ori a destinației acestora sau orice altă modificare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestionarea portofoliilor;

(g)

„fonduri” înseamnă activele financiare și beneficiile de orice natură, inclusiv, dar nelimitându-se la:

(i)

numerar, cecuri, creanțe în numerar, cambii, ordine de plată și alte instrumente de plată;

(ii)

depozite la instituții financiare sau la alte entități, solduri de conturi, creanțe și titluri de creanță;

(iii)

titluri de valoare negociate la nivel public și privat și instrumente de datorie, inclusiv titluri și acțiuni, certificate reprezentând titluri de valoare, obligațiuni, bilete la ordin, warante, obligațiuni negarantate și contracte derivate;

(iv)

dobânzi, dividende sau alte venituri din active sau profitul provenit din active sau generat de acestea;

(v)

credite, drepturi compensatorii, garanții, garanții de bună execuție sau alte angajamente financiare;

(vi)

acreditive, conosamente, contracte de vânzare; și

(vii)

documente care atestă deținerea de cote-părți dintr-un fond sau din resurse financiare;

(h)

„teritoriul Uniunii” înseamnă teritoriile statelor membre cărora li se aplică tratatul, în condițiile prevăzute de acesta, inclusiv spațiul lor aerian.

Articolul 2

(1)   Se îngheață toate fondurile și resursele economice care aparțin, se află în proprietatea ori posesia sau sunt controlate de oricare dintre persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele enumerate în anexa I.

(2)   Se interzice punerea la dispoziție, direct sau indirect, în beneficiul persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor enumerate în anexa I, de fonduri sau resurse economice de orice tip.

(3)   Anexa I cuprinde persoanele fizice sau juridice, entitățile și organismele care, în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) din Decizia (PESC) 2015/1763, au fost identificate de Consiliu ca:

(a)

fiind responsabile de subminarea democrației sau de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, inclusiv prin acte de violență, represiune sau incitare la violență;

(b)

fiind implicate, în Burundi, în planificarea, orchestrarea sau comiterea de încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului sau ale dreptului internațional umanitar, după caz, sau care constituie abuzuri grave ale drepturilor omului; și

(c)

fiind asociate cu persoanele, entitățile sau organismele menționate la literele (a) și (b).

Articolul 3

(1)   Prin derogare de la articolul 2, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate sau punerea la dispoziție a anumitor fonduri sau resurse economice, în condițiile pe care le consideră adecvate, după ce constată că fondurile sau resursele economice în cauză sunt:

(a)

necesare pentru satisfacerea nevoilor de bază ale persoanelor fizice sau juridice enumerate în anexa I și ale membrilor de familie care se află în întreținerea respectivelor persoane fizice, inclusiv plăți necesare pentru achitarea unor cheltuieli legate de alimente, chirie sau rate ipotecare, medicamente și tratamente medicale, impozite, prime de asigurare și utilități publice;

(b)

destinate exclusiv plății unor onorarii rezonabile sau rambursării cheltuielilor suportate în legătură cu prestarea unor servicii juridice;

(c)

destinate exclusiv plății comisioanelor sau a cheltuielilor corespunzătoare păstrării sau administrării curente a fondurilor sau a resurselor economice înghețate; sau

(d)

necesare pentru cheltuieli extraordinare, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi notificat autorităților competente din celelalte state membre și Comisiei, cu cel puțin două săptămâni înainte de acordarea autorizației respective, motivele pentru care consideră că ar trebui acordată o autorizație specifică.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 4

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (1), autoritățile competente din statele membre pot autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

fondurile sau resursele economice fac obiectul unei hotărâri arbitrale pronunțate înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I, al unei hotărâri judecătorești ori al unei decizii administrative adoptate în Uniune sau al unei hotărâri judecătorești executorii în statul membru în cauză, înainte sau după data respectivă;

(b)

fondurile sau resursele economice vor fi utilizate exclusiv pentru a da curs cererilor garantate printr-o astfel de hotărâre ori decizie sau a căror valabilitate este recunoscută printr-o astfel de hotărâre sau decizie, în limitele stabilite de actele cu putere de lege și de normele administrative care reglementează drepturile persoanelor care formulează astfel de cereri;

(c)

hotărârea sau decizia nu este în beneficiul unei persoane fizice sau juridice, al unei entități sau al unui organism inclus pe lista din anexa I; și

(d)

recunoașterea hotărârii deciziei respective nu contravine politicii publice a statului membru în cauză.

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 5

(1)   Prin derogare de la dispozițiile articolului 2 alineatul (1), în cazul în care o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I trebuie să efectueze o plată în baza unui contract sau a unui acord încheiat de persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză sau în baza unei obligații care a apărut în sarcina persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului în cauză înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul respectiv a fost inclus pe lista din anexa I, autoritățile competente ale statelor membre pot autoriza, în condițiile pe care le consideră adecvate, deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice înghețate, cu condiția ca autoritatea competentă în cauză să fi stabilit că:

(a)

fondurile sau resursele economice sunt utilizate pentru efectuarea unei plăți de către o persoană fizică sau juridică, o entitate sau un organism inclus pe lista din anexa I; și că

(b)

plata nu încalcă dispozițiile articolului 2 alineatul (2).

(2)   Statul membru în cauză informează celelalte state membre și Comisia în legătură cu orice autorizație acordată în temeiul alineatului (1).

Articolul 6

(1)   Articolul 2 alineatul (2) nu împiedică creditarea conturilor înghețate de către instituțiile financiare sau de credit care primesc fonduri transferate de terți în contul persoanei fizice sau juridice, al entității sau al organismului inclus pe listă, cu condiția ca toate aceste sume care sunt transferate în conturile respective să fie, de asemenea, înghețate. Instituția financiară sau de credit informează, fără întârziere, autoritatea competentă relevantă cu privire la orice tranzacție de acest tip.

(2)   Articolul 2 alineatul (2) nu se aplică sumelor transferate în conturile înghețate care reprezintă:

(a)

dobânzi sau alte venituri generate de conturile respective;

(b)

plăți datorate în baza unor contracte, acorduri sau obligații care au fost încheiate sau care au apărut înainte de data la care persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul menționat la articolul 2 a fost inclus pe lista din anexa I; sau

(c)

plăți datorate în temeiul unor hotărâri judecătorești, decizii administrative sau hotărâri arbitrale pronunțate într-un stat membru sau care sunt executorii în statul membru în cauză,

cu condiția ca aceste dobânzi, alte venituri și plăți să fie înghețate în conformitate cu articolul 2 alineatul (1).

Articolul 7

(1)   Fără a aduce atingere normelor aplicabile în materie de raportare, confidențialitate și secret profesional, persoanele fizice și juridice, entitățile și organismele:

(a)

furnizează de îndată autorității competente a statului membru în care își au reședința sau sediul orice informații care ar facilita respectarea prezentului regulament, cum ar fi informațiile cu privire la conturile și sumele înghețate în conformitate cu articolul 2, și transmit aceste informații Comisiei, direct sau prin intermediul statului membru; și

(b)

cooperează cu autoritatea competentă cu privire la oricare verificare a acestor informații.

(2)   Orice informații suplimentare primite direct de Comisie sunt comunicate statelor membre.

(3)   Orice informații furnizate sau primite în conformitate cu prezentul articol sunt utilizate numai în scopul pentru care au fost furnizate sau primite.

Articolul 8

Este interzisă participarea în cunoștință de cauză și deliberată la activități care au drept scop sau efect eludarea măsurilor menționate la articolul 2.

Articolul 9

(1)   Înghețarea fondurilor și a resurselor economice sau refuzul de a pune la dispoziție aceste fonduri sau resurse economice efectuat cu bună-credință, pe motiv că o astfel de acțiune este conformă cu dispozițiile prezentului regulament, nu angajează în niciun fel răspunderea persoanei fizice sau juridice, a entității sau a organismului care o efectuează ori a personalului de conducere sau a angajaților acestora, cu excepția cazului în care se dovedește că fondurile și resursele economice în cauză au fost înghețate sau reținute din neglijență.

(2)   Acțiunile persoanelor fizice sau juridice, ale entităților sau ale organismelor nu angajează în niciun fel răspunderea acestora în cazul în care nu au știut și nu au avut niciun motiv întemeiat să suspecteze că acțiunile lor vor încălca măsurile prevăzute de prezentul regulament.

Articolul 10

(1)   Nu se dă curs niciunei cereri în legătură cu orice contract sau tranzacție a cărei executare a fost afectată, direct sau indirect, în totalitate sau parțial, de măsurile impuse în temeiul prezentului regulament, inclusiv cererilor de despăgubire sau oricărei alte cereri de acest tip, cum ar fi cererile de compensare sau cele de chemare în garanție, în mod deosebit cererilor de prelungire sau de plată a unei obligațiuni, a unei garanții sau a unei indemnizații, în special a unei garanții financiare sau a unei indemnizații financiare, indiferent de formă, în cazul în care sunt formulate de:

(a)

persoanele fizice sau juridice, entitățile sau organismele desemnate care sunt incluse pe lista din anexa I;

(b)

orice persoană fizică sau juridică, entitate sau organism care acționează prin intermediul sau în numele uneia dintre persoanele, entitățile sau organismele menționate la litera (a).

(2)   În cadrul oricărei proceduri menite să dea curs unei cereri, sarcina de a dovedi că satisfacerea cererii nu este interzisă în temeiul alineatului (1) incumbă persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului care urmărește să se dea curs respectivei cereri.

(3)   Prezentul articol nu aduce atingere dreptului persoanelor fizice sau juridice, al entităților și al organismelor menționate la alineatul (1) la controlul jurisdicțional al legalității neexecutării obligațiilor contractuale în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 11

(1)   Comisia și statele membre se informează reciproc cu privire la măsurile luate în temeiul prezentului regulament și fac schimb de orice alte informații relevante de care dispun în legătură cu prezentul regulament, în special informații:

(a)

cu privire la fondurile înghețate în temeiul articolului 2 și la autorizările acordate în temeiul articolelor 3, 4 și 5;

(b)

cu privire la problemele legate de încălcări și de executare și la hotărârile pronunțate de instanțele naționale.

(2)   Statele membre se informează reciproc și informează Comisia imediat cu privire la orice alte informații relevante de care dispun care ar putea afecta punerea în aplicare efectivă a prezentului regulament.

Articolul 12

Comisia este împuternicită să modifice anexa II pe baza informațiilor furnizate de statele membre.

Articolul 13

(1)   În cazul în care decide să aplice măsurile menționate la articolul 2 alineatul (1) unei persoane fizice sau juridice, unei entități sau unui organism, Consiliul modifică anexa I în consecință.

(2)   Consiliul comunică decizia sa, inclusiv motivele includerii pe listă, persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului menționate la alineatul (1), fie direct, dacă adresa este cunoscută, fie prin publicarea unui anunț, oferind persoanei fizice sau juridice, entității sau organismului în cauză posibilitatea de a formula observații.

(3)   În cazul în care se transmit observații sau se prezintă dovezi substanțiale noi, Consiliul își reexaminează decizia și informează în consecință persoana fizică sau juridică, entitatea sau organismul în cauză.

(4)   Lista din anexa I se revizuiește periodic și, cel puțin, o dată la fiecare 12 luni.

Articolul 14

(1)   Anexa I cuprinde motivele includerii pe listă a persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau a organismelor vizate.

(2)   Anexa I cuprinde, în cazul în care acestea sunt disponibile, informațiile necesare pentru identificarea persoanelor fizice sau juridice, a entităților sau organismelor vizate. În ceea ce privește persoanele fizice, astfel de informații pot cuprinde numele, inclusiv pseudonimele, data și locul nașterii, cetățenia, numărul pașaportului și al cărții de identitate, sexul, adresa, dacă este cunoscută, precum și funcția sau profesia. În ceea ce privește persoanele juridice, entitățile și organismele, astfel de informații pot include denumirea, locul și data înregistrării, numărul de înregistrare și sediul.

Articolul 15

(1)   Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor prezentului regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficace, proporționale și disuasive.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere normele respective Comisiei, precum și orice modificări ulterioare aduse acestora.

Articolul 16

(1)   Statele membre desemnează autoritățile competente menționate în prezentul regulament și le identifică pe site-urile internet enumerate în anexa II. Comisiei i se notifică de către statele membre orice modificare a adreselor site-urilor lor internet enumerate în anexa II.

(2)   După intrarea în vigoare a prezentului regulament, statele membre notifică fără întârziere Comisiei autoritățile lor competente, inclusiv datele de contact ale acestora, precum și orice modificări ulterioare aduse în privința acestora.

(3)   În cazul în care prezentul regulament prevede o obligație de a notifica, a informa sau a comunica în alt mod cu Comisia, adresa și celelalte date de contact care trebuie utilizate în vederea acestei comunicări sunt cele indicate în anexa II.

Articolul 17

Prezentul regulament se aplică:

(a)

pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia;

(b)

la bordul oricărei aeronave sau al oricărei nave aflate sub jurisdicția unui stat membru;

(c)

oricărei persoane fizice aflate pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este resortisant al unui stat membru;

(d)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism aflat pe teritoriul sau în afara teritoriului Uniunii care este înregistrat sau constituit în temeiul legislației unui stat membru;

(e)

oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism, în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii.

Articolul 18

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Luxemburg, 1 octombrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

E. SCHNEIDER


(1)  A se vedea pagina 37 din prezentul Jurnal Oficial.

(2)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(3)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).


ANEXA I

Lista persoanelor fizice și juridice, entităților și organismelor menționate la articolul 2

 

Nume

Informații de identificare

Motivele desemnării

1.

Godefroid BIZIMANA

Data nașterii: 23.4.1968

Locul nașterii: NYAGASEKE, MABAYI, CIBITOKE

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0001520

Director general adjunct al poliției naționale, responsabil de acte de subminare a democrației, prin decizii operaționale care au dus la o utilizare disproporționată a forței și la acte de reprimare violentă față de demonstrațiile pașnice care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza.

2.

Gervais NDIRAKOBUCA alias NDAKUGARIKA

Data nașterii: 1.8.1970

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000761

Șeful de cabinet al administrației prezidențiale (Présidence) responsabil de chestiunile legate de poliția națională. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin emiterea de instrucțiuni care au dus la utilizarea disproporționată a forței, la acte de violență, acte de represiune și la încălcări ale dreptului internațional al drepturilor omului împotriva protestatarilor care au manifestat începând cu data de 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza, inclusiv în zilele de 26, 27 și 28 aprilie în sectoarele Nyakabiga și Musaga din Bujumbura.

3.

Mathias/Joseph NIYONZIMA alias KAZUNGU

Numărul de înregistrare (SNR): O/00064

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: OP0053090

Ofițer în Serviciul național de informații. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi prin incitarea la violență și acte de represiune în timpul demonstrațiilor care au început la 26 aprilie 2015, în urma anunțării candidaturii la președinție a președintelui Nkurunziza. A contribuit la formarea, coordonarea și dotarea cu armament a milițiilor paramilitare Imbonerakure, inclusiv în afara teritoriului burundez, aceste miliții făcându-se responsabile de acte de violență, de acte de represiune și de abuzuri grave ale drepturilor omului în Burundi.

4.

Léonard NGENDAKUMANA

Data nașterii: 24.11.1968

Cetățenie burundeză. Numărul pașaportului: DP0000885

Fost „Chargé de Missions de la Présidence” și fost general de armată. Se face responsabil de obstrucționarea găsirii unei soluții politice în Burundi, prin participarea la tentativa de lovitură de stat din 13 mai 2015 vizând înlăturarea de la putere a guvernului burundez. Responsabil pentru acte de violență – atacuri cu grenadă – comise în Burundi, precum și pentru incitare la violență. Generalul Léonard Ngendakumana a pledat în mod public pentru utilizarea violenței ca mijloc de realizare a obiectivelor politice.


ANEXA II

Site-urile internet care conțin informații privind autoritățile competente, precum și adresa pentru notificările adresate Comisiei Europene

BELGIA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

REPUBLICA CEHĂ

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARCA

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANȚA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

CROAȚIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CIPRU

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGARIA

http://2010-2014.kormany.hu/download/b/3b/70000/ENSZBT-ET-szankcios-tajekoztato.pdf

MALTA

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx

ȚĂRILE DE JOS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIA

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMÂNIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUEDIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGATUL UNIT

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

ADRESA PENTRU NOTIFICĂRILE ADRESATE COMISIEI EUROPENE:

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu