19.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 244/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1555 AL COMISIEI

din 28 mai 2015

de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru publicarea de informații în legătură cu respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic de capital în conformitate cu articolul 440

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 440 alineatul (2),

întrucât:

(1)

Astfel cum se prevede la articolul 130 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (2), statele membre sunt obligate să ceară instituțiilor să mențină un amortizor anticiclic de capital specific instituției.

(2)

În vederea asigurării transparenței și comparabilității între instituții, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 impune instituțiilor să facă publice principalele elemente ale calculului amortizorului lor anticiclic de capital, care să cuprindă repartiția geografică a expunerilor din credite relevante ale instituțiilor și valoarea finală a amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

(3)

Astfel cum este prevăzut la articolul 130 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, un amortizor anticiclic specific instituției se calculează ca produsul dintre valoarea totală a expunerii la risc a instituției în cauză, în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și rata amortizorului anticiclic specific instituției.

(4)

Astfel cum se prevede la articolul 140 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE, o rată a amortizorului anticiclic de capital specific instituției este egală cu media ponderată a ratelor amortizorului anticiclic care se aplică în țările în care sunt situate expunerile din credite relevante ale instituției. Repartiția pe țări a expunerilor din credite relevante ar trebui să fie comunicată într-un format standard, în conformitate cu dispozițiile stabilite în Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei (3). În vederea îndeplinirii cerințelor de la articolul 440 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, care nu stabilește un nivel minim al ratei amortizorului, repartiția geografică a expunerilor din credite relevante ar trebui să fie prezentată chiar și în cazul în care nivelul amortizorului anticiclic de capital aplicabil pentru o țară este zero.

(5)

În scopul calculării amortizorului anticiclic specific instituției, ponderile aplicate ratelor amortizoarelor anticiclice ar trebui să fie proporționale cu cerințele de fonduri proprii totale pentru riscul de credit legat de expunerile din credite relevante din fiecare stat membru și țară terță în care instituția deține expuneri. Prin urmare, instituțiile ar trebui să facă publice cerințele de fonduri proprii pentru toate expunerile din credite relevante.

(6)

Astfel cum se prevede la articolul 433 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile publică informațiile legate de cerințele privind amortizorul anticiclic de capital cel puțin anual, la o dată care coincide cu data publicării situațiilor financiare. Întrucât, în conformitate cu articolul 136 alineatul (7) din Directiva 2013/36/UE, rata amortizorului anticiclic de capital este stabilită trimestrial de către autoritățile desemnate, publicarea informațiilor privind respectarea de către instituții a cerinței privind amortizorul anticiclic de capital specific instituției ar trebui să se refere la informațiile privind rata amortizorului anticiclic de capital începând cu ultimul trimestru disponibil. Publicarea informațiilor în legătură cu amortizorul anticiclic de capital ar trebui să se bazeze pe ratele amortizorului anticiclic de capital care sunt aplicabile la momentul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției la care se referă publicarea.

(7)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) coroborat cu articolul 440 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile ar trebui să facă publice informațiile referitoare la amortizorul anticiclic de capital pe bază individuală. Cu toate acestea, instituțiilor care sunt fie întreprinderi-mamă, fie filiale și instituțiilor incluse în consolidare în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu ar trebui să li se impună respectarea cerințelor de publicare prevăzute în partea a opta din respectivul regulament pe bază individuală, astfel cum se prevede la articolul 6 alineatul (3) din regulamentul în cauză. Instituțiile-mamă din UE și instituțiile controlate de o societate financiară holding-mamă din UE sau de o societate financiară holding mixtă-mamă din UE ar trebui să publice aceste informații pe bază consolidată, în timp ce filialele semnificative ale instituțiilor-mamă din UE, ale societăților financiare holding-mamă din UE sau ale societăților financiare holding mixte-mamă din UE, precum și filialele care prezintă o importanță semnificativă pentru piața lor locală ar trebui să publice aceste informații pe bază individuală sau subconsolidată, astfel cum se prevede la articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(8)

Cerința de menținere a unui amortizor anticiclic de capital specific instituției, prevăzută la articolul 130 din Directiva 2013/36/UE, se va aplica și va fi introdusă treptat începând cu 1 ianuarie 2016, cu excepția cazului în care statele membre impun o perioadă de tranziție mai scurtă în conformitate cu articolul 160 alineatul (6) din directiva respectivă. Pentru a se asigura că instituțiile dispun de timp suficient pentru a se pregăti pentru publicarea informațiilor, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2016.

(9)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de reglementare prezentate Comisiei Europene de Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană).

(10)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de reglementare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

În conformitate cu articolul 440 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, prezentul regulament stabilește cerințele de publicare pentru instituții în legătură cu respectarea cerinței privind amortizorul anticiclic de capital menționate la titlul VII capitolul 4 din Directiva 2013/36/UE.

Articolul 2

Publicarea repartiției geografice a expunerilor din credite

Repartiția geografică a expunerilor din credite ale unei instituții care sunt relevante pentru calculul amortizorului anticiclic de capital, menționată la articolul 440 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se publică în format standard, astfel cum este prevăzut în tabelul 1 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în părțile I și II din anexa II și cu dispozițiile prevăzute în Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Articolul 3

Publicarea valorii amortizorului anticiclic de capital specific instituției

Valoarea amortizorului anticiclic de capital specific unei instituții, menționată la articolul 440 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, se publică în format standard, astfel cum este prevăzut în tabelul 2 din anexa I, în conformitate cu instrucțiunile prevăzute în părțile I și III din anexa II.

Articolul 4

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2016.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 28 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(3)  Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei din 4 iunie 2014 de completare a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la identificarea situării geografice a expunerilor din credite relevante în scopul calculării ratelor amortizorului anticiclic de capital specific instituției (JO L 309, 30.10.2014, p. 5).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).


ANEXA I

FORMAT STANDARD PENTRU PUBLICAREA DE INFORMAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU RESPECTAREA DE CĂTRE INSTITUȚII A CERINȚEI PRIVIND AMORTIZORUL ANTICICLIC DE CAPITAL

Tabelul 1

Repartiția geografică a expunerilor din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic de capital

Rând

 

Expuneri generale din credite

Expuneri incluse în portofoliul de tranzacționare

Expuneri din securitizare

Cerințe de fonduri proprii

Ponderi aplicate cerințelor de fonduri proprii

Rata amortizorului anticiclic de capital

Valoarea expunerii pentru abordarea standard (SA)

Valoarea expunerii pentru abordarea IRB

Suma pozițiilor lungi și scurte din portofoliul de tranzacționare

Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne

Valoarea expunerii pentru abordarea standard (SA)

Valoarea expunerii pentru abordarea IRB

Din care: expuneri generale din credite

Din care: expuneri incluse în portofoliul de tranzacționare

Din care: expuneri din securitizare

Total

 

 

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

010

Defalcare pe țări

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Țara: 001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NNN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tabelul 2

Valoarea amortizorului anticiclic de capital specific instituției

Rând

 

Coloană

 

 

010

010

Valoarea totală a expunerii la risc

 

020

Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției

 

030

Cerința privind amortizorul anticiclic de capital specific instituției

 


ANEXA II

INSTRUCȚIUNI PENTRU FORMATELE STANDARD DE PUBLICARE

PARTEA I

INSTRUCȚIUNI GENERALE

Date de referință

1.

La rubrica „Nivelul de aplicare” instituțiile indică nivelul de aplicare care stă la baza datelor furnizate în tabelele 1 și 2. La completarea acestei rubrici, instituțiile aleg una dintre următoarele variante, în conformitate cu articolele 6 și 13 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013:

(a)

consolidat;

(b)

individual;

(c)

subconsolidat.

2.

În cazul publicării pe bază individuală, în conformitate cu partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile completează tabelele 1 și 2 din prezentele instrucțiuni pe bază individuală, în conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 1 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

3.

În cazul publicării pe bază consolidată sau subconsolidată, în conformitate cu partea întâi titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile completează tabelele 1 și 2 din prezentele instrucțiuni pe bază consolidată, în conformitate cu partea întâi titlul II capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

PARTEA II

INSTRUCȚIUNI PENTRU FORMATUL STANDARD 1

Tabelul 1

Repartiția geografică a expunerilor din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic de capital

Sfera de cuprindere a tabelului 1 se limitează la expunerile din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic de capital, în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE.

Referințe juridice și instrucțiuni

Rândul nr.

Explicație

010-01X

Defalcarea expunerilor din credite relevante, pe țări

Lista țărilor în care instituția deține expuneri din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic specific instituției în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Numărul de rânduri poate varia în funcție de numărul de țări în care instituția deține expuneri din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic.

În conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014, în cazul în care expunerile incluse în portofoliul de tranzacționare sau expunerile din credite externe ale unei instituții reprezintă mai puțin de 2 % din valoarea agregată a expunerilor sale ponderate la risc, instituția poate alege să aloce aceste expuneri locului în care se află instituția. În cazul în care expunerile prezentate pentru locul în care se află instituția includ și expuneri din alte țări, acestea ar trebui identificate în mod clar într-o notă sau într-o notă de subsol la tabelul de prezentare a informațiilor.

020

Total

Valoarea obținută în conformitate cu explicația pentru coloanele 010-120 din prezentul tabel.


Referințe juridice și instrucțiuni

Coloana nr.

Explicație

010

Valoarea expunerii aferentă expunerilor generale din credite pentru abordarea standard (SA)

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Rândul 020 (Total): suma tuturor expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 111 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

020

Valoarea expunerii aferentă expunerilor generale din credite pentru abordarea IRB

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu EBA/RTS/2013/15.

Rândul 020 (Total): suma tuturor expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 166 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

030

Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare

Suma pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, calculată ca sumă a pozițiilor lungi și scurte determinate în conformitate cu articolul 327 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Rândul 020 (Total): suma tuturor pozițiilor lungi și scurte ale expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, calculată ca sumă a pozițiilor lungi și scurte determinate în conformitate cu articolul 327 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

040

Valoarea expunerilor incluse în portofoliul de tranzacționare pentru modelele interne

Suma următoarelor elemente:

valoarea justă a pozițiilor cash, care reprezintă expuneri din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 104 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013;

valoarea noțională a instrumentelor financiare derivate, care reprezintă expuneri din credite relevante, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Rândul 020 (Total): suma valorii juste a tuturor pozițiilor cash, care reprezintă expuneri din credite relevante, astfel cum sunt definite la articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, determinate în conformitate cu articolul 104 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, și valoarea noțională a tuturor instrumentelor financiare derivate, care reprezintă expuneri din credite relevante, astfel cum sunt definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE.

050

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din securitizare pentru abordarea standard (SA)

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014 al Comisiei.

Rândul 020 (Total): suma tuturor expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (a) și (c) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

060

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din securitizare pentru abordarea IRB

Valoarea expunerii aferentă expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Defalcarea geografică se realizează în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1152/2014.

Rândul 020 (Total): suma tuturor expunerilor din credite relevante definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu articolul 246 alineatul (1) literele (b) și (d) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

070

Cerințe de fonduri proprii: expuneri generale din credite

Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante din țara în cauză, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinate în conformitate cu partea a treia titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Rândul 020 (Total): suma tuturor cerințelor de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (a) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu partea a treia titlul II din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

080

Cerințe de fonduri proprii: expuneri incluse în portofoliul de tranzacționare

Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante în țara în cauză, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, determinate în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru riscul specific sau în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale.

Rândul 020 (Total): suma tuturor cerințelor de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (b) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 2 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru riscul specific sau în conformitate cu partea a treia titlul IV capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru riscurile de nerambursare și de migrație adiționale.

090

Cerințe de fonduri proprii: expuneri din securitizare

Cerințele de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante din țara în cauză, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinate în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Rândul 020 (Total): suma tuturor cerințelor de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) litera (c) din Directiva 2013/36/UE, determinată în conformitate cu partea a treia titlul II capitolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

100

Cerințe de fonduri proprii – Total

Suma coloanelor 070, 080 și 090.

Rândul 020 (Total): suma tuturor cerințelor de fonduri proprii pentru expunerile din credite relevante, definite în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE.

110

Ponderile aplicate cerințelor de fonduri proprii

Ponderea aplicată în fiecare țară ratei amortizorului anticiclic, calculată ca fiind rezultatul împărțirii totalului cerințelor de fonduri proprii care se referă la expunerile din credite relevante din țara în cauză (rândul 01X, coloana 100) la totalul cerințelor de fonduri proprii care se referă la toate expunerile din credite relevante pentru calculul amortizorului anticiclic în conformitate cu articolul 140 alineatul (4) din Directiva 2013/36/UE (rândul 020, coloana 100).

Această valoare este prezentată ca număr absolut, cu 2 zecimale.

120

Rata amortizorului anticiclic de capital

Rata amortizorului anticiclic de capital aplicabil în țara în cauză, stabilit în conformitate cu articolele 136, 137, 138 și 139 din Directiva 2013/36/UE. Această coloană nu cuprinde ratele amortizorului anticiclic de capital care au fost stabilite, dar nu sunt încă aplicabile la momentul calculării amortizorului anticiclic de capital specific instituției la care se referă publicarea.

Această valoare este prezentată ca procentaj cu același număr de zecimale stabilit în conformitate cu articolele 136, 137, 138 și 139 din Directiva 2013/36/UE.

PARTEA III

INSTRUCȚIUNI PENTRU FORMATUL STANDARD 2

Tabelul 2

Valoarea amortizorului anticiclic de capital specific instituției

Instituțiile aplică instrucțiunile prevăzute în prezenta secțiune pentru a completa tabelul 2 – Valoarea amortizorului anticiclic de capital specific instituției.

Referințe juridice și instrucțiuni

Rândul nr.

Explicație

010

Valoarea totală a expunerii la risc

Valoarea totală a expunerii la risc, calculată în conformitate cu articolul 92 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

020

Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției

Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției, determinată în conformitate cu articolul 140 alineatul (1) din Directiva 2013/36/UE.

Rata amortizorului anticiclic de capital specific instituției este calculată ca medie ponderată a ratelor amortizorului anticiclic care se aplică în țările în care sunt situate expunerile din credite relevante ale instituției și se raportează pe rândurile 010-01X, în coloana 120 din tabelul 1.

Ponderea aplicată ratei amortizorului anticiclic în fiecare țară este ponderea cerințelor de fonduri proprii în cerințele de fonduri proprii totale legate de expunerile din credite relevante din cadrul teritoriului în cauză și este prezentată în tabelul 1 coloana 110.

Această valoare este prezentată ca număr absolut, cu 2 zecimale.

030

Cerința privind amortizorul anticiclic de capital specific instituției

Cerința privind amortizorul anticiclic de capital specific instituției, calculată ca rata amortizorului anticiclic specific instituției, astfel cum este raportată în rândul 020 din prezentul tabel, aplicată la valoarea totală a expunerii la risc, astfel cum este raportată în rândul 010 din tabel.


Referințe juridice și instrucțiuni

Coloana nr.

Explicație

010

Valoarea astfel cum este descrisă în conformitate cu explicația pentru rândurile 010-030 din prezentul tabel.