18.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 243/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/1525 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 9 septembrie 2015

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 515/97 al Consiliului privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 33 și articolul 325,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Curții de Conturi,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

întrucât:

(1)

Pentru a asigura reglementarea de către Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului (2) a tuturor deplasărilor posibile ale mărfurilor în raport cu teritoriul vamal al Uniunii, este oportun să se clarifice definiția „legislației vamale” și cea a „transportatorilor” în ceea ce privește conceptele de intrare și de ieșire a mărfurilor.

(2)

Pentru a consolida în continuare procedurile administrative și penale aplicate în cazul neregulilor, este necesar să se asigure că probele obținute prin asistență reciprocă pot fi considerate admisibile în cadrul acțiunilor introduse în fața autorităților administrative și judiciare din statul membru al autorității solicitante.

(3)

Pentru a spori claritatea, coerența și transparența, este necesar să se stabilească mai exact autoritățile care ar trebui să aibă acces la repertoriile instituite în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 515/97. În acest scop, ar trebui să se stabilească o trimitere uniformă la autoritățile competente. Accesul direct al acestor autorități este o condiție importantă pentru punerea în aplicare efectivă a asistenței reciproce între autoritățile administrative ale statelor membre și pentru cooperarea dintre acestea din urmă și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol.

(4)

Datele privind circulația containerelor fac posibilă identificarea fraudelor legate de mărfurile care intră și ies de pe teritoriul vamal al Uniunii. Aceste date contribuie la o mai bună prevenire, cercetare și urmărire penală a operațiunilor care constituie sau par să constituie încălcări ale legislației vamale. Pentru a colecta și a utiliza un set de date cât mai complet cu putință, evitând totodată eventualele efecte negative asupra întreprinderilor mici și mijlocii din sectorul expedierii de mărfuri, este necesar ca transportatorii să transmită statelor membre date privind circulația containerelor, în măsura în care colectează astfel de date în format electronic prin intermediul sistemelor de urmărire încorporate în echipamentele proprii sau în măsura în care astfel de date sunt stocate în numele lor. Aceste date ar trebui să fie transmise direct către un repertoriu unic instituit de Comisie în acest scop.

(5)

Pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a consumatorilor, Uniunea are datoria de a combate fraudele vamale și de a contribui astfel la obiectivul pieței interne de a avea produse sigure cu certificate de origine autentice.

(6)

Detectarea fraudei depinde în mod semnificativ de identificarea și analiza încrucișată a unor seturi de date operaționale relevante. Prin urmare, este necesar să se instituie, la nivelul Uniunii, un repertoriu care să conțină date privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor, inclusiv tranzitul mărfurilor în statele membre și exporturile directe. În acest scop, Comisia ar trebui să copie sistematic datele provenite din sursele operate de Comisie în repertoriile privind importul, exportul și tranzitul, iar statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a furniza Comisiei date referitoare la tranzitul mărfurilor în interiorul unui stat membru și la exporturile directe, în funcție de disponibilitatea datelor și de infrastructura informatică a statelor membre.

(7)

Introducerea, în 2011, în temeiul Deciziei nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3), a sistemelor vamale electronice, prin care documentele justificative pentru importuri și exporturi nu mai sunt păstrate de către autoritățile vamale, ci de către operatorii economici, a condus la întârzieri în desfășurarea de către Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) a investigațiilor în domeniul vamal, deoarece OLAF se bazează pe respectivele autorități pentru a îl ajuta să obțină astfel de documente. În plus, termenul de prescripție de trei ani pentru recuperarea datoriilor vamale impune constrângeri suplimentare asupra bunei desfășurări a investigațiilor. Pentru a accelera desfășurarea investigațiilor în domeniul vamal, pe lângă celelalte posibilități pe care le are Comisia de a obține informații privind declarațiile, ar trebui să se precizeze procedura conform căreia Comisia poate solicita din partea statelor membre documente în sprijinul declarațiilor de import și de export.

(8)

Pentru a se asigura confidențialitatea și o securitate mai mare a datelor introduse în repertoriile create în temeiul prezentului regulament și al Regulamentului (CE) nr. 515/97, ar trebui să se permită accesul la datele respective numai pentru anumiți utilizatori și exclusiv pentru scopuri definite.

(9)

Prelucrarea datelor este reglementată de Regulamentul (CE) nr. 515/97. Respectiva prelucrare poate viza și date cu caracter personal și ar trebui să se desfășoare în conformitate cu dreptul Uniunii. În special, prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui realizată într-un mod compatibil cu scopul regulamentului menționat și în conformitate cu Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (4) și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (5) și, în special, în conformitate cu cerințele Uniunii referitoare la calitatea datelor, la proporționalitate, la limitarea scopului, la drepturile la informare și la acces, la rectificarea, la ștergerea și la blocarea datelor cu caracter personal, cu măsurile organizatorice și tehnice și cu transferurile internaționale de date cu caracter personal. Ar trebui introdusă o dispoziție specifică prin care accesul la datele introduse să se limiteze doar la anumiți utilizatori, tot pentru a asigura confidențialitatea datelor introduse.

(10)

Comisia și statele membre ar trebui să protejeze informațiile comerciale confidențiale și să asigure tratamentul în condiții de confidențialitate al informațiilor schimbate prin intermediul repertoriului de mesaje raportate privind starea containerului și al repertoriului privind importul, exportul și tranzitul.

(11)

Pentru a asigura informații actualizate și a garanta dreptul la transparență și dreptul la informare al persoanelor vizate, astfel cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 45/2001 și în Directiva 95/46/CE, Comisia ar trebui să aibă posibilitatea de a publica pe internet listele actualizate ale autorităților competente desemnate de statele membre și de serviciile Comisiei autorizate să aibă acces la SIV.

(12)

Prelucrarea datelor cu caracter personal, în sensul Regulamentului (CE) nr. 515/97 și în cel al eventualelor acte delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul acestuia, ar trebui să respecte dreptul fundamental la viață privată și de familie recunoscut la articolul 8 din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, precum și drepturile la respectarea vieții private și de familie și dreptul la protecția datelor cu caracter personal recunoscute la articolele 7 și, respectiv, 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. De asemenea, astfel de acte delegate și de punere în aplicare ar trebui să garanteze că orice prelucrare a datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu Directiva 95/46/CE și cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(13)

Pentru a îmbunătăți coerența procesului de supraveghere a protecției datelor, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor ar trebui să coopereze îndeaproape cu Autoritatea comună de control, instituită în conformitate cu Decizia 2009/917/JAI a Consiliului (6), cu scopul de a asigura coordonarea auditurilor SIV.

(14)

Dispozițiile care reglementează stocarea datelor în SIV duc frecvent la pierderi nejustificate de informații. Acest lucru se produce ca urmare a faptului că statele membre nu efectuează evaluările anuale în mod sistematic din cauza sarcinii administrative pe care o presupun acestea și din cauză că le lipsesc resursele adecvate. Prin urmare, este necesar să se simplifice procedura care reglementează stocarea datelor în SIV, prin eliminarea obligației de a revizui datele anual și prin stabilirea unei perioade maxime de stocare de cinci ani, care poate fi extinsă, justificat, cu o perioadă suplimentară de doi ani, corespunzând perioadelor prevăzute pentru repertoriile instituite în temeiul Regulamentului (CE) nr. 515/97. Această perioadă este necesară din cauza duratei procedurilor de procesare a neregulilor și deoarece aceste date sunt necesare în vederea desfășurării unor operațiuni și investigații vamale comune.

(15)

Pentru a spori și mai mult posibilitățile de analiză a fraudelor și pentru a facilita desfășurarea investigațiilor, datele privind dosarele anchetelor în curs stocate în baza de date pentru identificarea dosarelor vamale ar trebui să fie transformate în date anonime la încheierea unui an de la ultima constatare și apoi stocate într-o formă care să nu mai permită identificarea persoanelor vizate.

(16)

Având în vedere că obiectivul prezentului regulament, și anume îmbunătățirea detectării, a investigării și a prevenirii fraudelor vamale în Uniune, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre dar, având în vedere amploarea și efectele sale, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv.

(17)

Transportatorii care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt supuși unor obligații contractuale private în ceea ce privește furnizarea de date privind circulația containerelor, ar trebui să aibă dreptul de a beneficia de o aplicare întârziată a obligației acestora de a raporta mesajele privind starea containerului (MSC) pentru a renegocia contractele lor și a se asigura că viitoarele contracte sunt compatibile cu obligația de a furniza statelor membre aceste date.

(18)

Regulamentul (CE) nr. 515/97 conferă Comisiei competențe în vederea punerii în aplicare a anumitor dispoziții ale respectivului regulament. Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul regulamentului respectiv trebuie să fie aliniate la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE).

(19)

În vederea completării anumitor elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 515/97 și, în special, în vederea precizării informațiilor care trebuie introduse în SIV, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din TFUE ar trebui delegată Comisiei pentru a stabili operațiunile care au legătură cu aplicarea legislației agricole pentru care trebuie să se introducă informații în SIV. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și, după caz, cu reprezentanți ai întreprinderilor. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(20)

În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 515/97, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei în ceea ce privește frecvența raportării MSC, formatul datelor din MSC, metoda de transmitere a MSC și elementele specifice care ar trebui incluse în SIV la fiecare dintre categoriile în care datele ar trebui introduse. Competențele în cauză ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (7). Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea actelor de punere în aplicare.

(21)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată și a emis un aviz la 11 martie 2014.

(22)

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 515/97 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 515/97 se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 2 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(a)

prima liniuță se înlocuiește cu următorul text:

„—

«legislație vamală» înseamnă legislație vamală astfel cum este definită la articolul 5 punctul 2 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (8);

(8)  Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii (JO L 269, 10.10.2013, p. 1).”;"

(b)

se adaugă următoarele liniuțe:

„—

«teritoriul vamal al Uniunii» înseamnă teritoriul vamal al Uniunii astfel cum este definit la articolul 4 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013;

«transportatori» înseamnă persoane în sensul articolului 5 punctul 40 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013.”

2.

Articolul 12 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 12

Fără a aduce atingere articolului 51, informațiile, inclusiv documentele, copiile certificate ale documentelor, certificatele, toate actele sau deciziile care sunt emise de autoritățile administrative, rapoartele și orice informație operativă, obținute de către personalul autorității solicitate și comunicate autorității solicitante pe parcursul asistenței prevăzute la articolele 4 și 11 pot constitui probe admisibile, ca și cum acestea ar fi fost obținute în statul membru în care au loc procedurile:

(a)

în cadrul procedurilor administrative din statul membru al autorității solicitante, inclusiv în procedurile de apel ulterioare;

(b)

în cadrul procedurilor judiciare din statul membru al autorității solicitante, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit de către autoritatea solicitată, la momentul comunicării informațiilor.”

3.

Articolul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 16

Fără a aduce atingere articolului 51, informațiile, inclusiv documentele, copiile certificate ale documentelor, certificatele, toate actele sau deciziile care sunt emise de autoritățile administrative, rapoartele și orice informație operativă, obținute de către personalul autorității care le comunică și comunicate autorității care le primește pe parcursul asistenței prevăzute la articolele 13-15 pot constitui probe admisibile, ca și cum acestea ar fi fost obținute în statul membru în care au loc procedurile:

(a)

în cadrul procedurilor administrative din statul membru al autorității care primește informațiile, inclusiv în cadrul procedurilor de apel ulterioare;

(b)

în cadrul procedurilor judiciare din statul membru al autorității care primește informațiile, cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod explicit de către autoritatea care le comunică, la momentul comunicării informațiilor.”

4.

Articolul 18a se modifică după cum urmează:

(a)

alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Fără a aduce atingere competențelor statelor membre și în vederea acordării de asistență autorităților menționate la articolul 29 pentru depistarea circulației mărfurilor care fac obiectul unor operațiuni care ar putea constitui încălcări ale legislației din domeniile vamal și agricol, precum și a mijloacelor de transport, inclusiv a containerelor, utilizate în acest scop, Comisia creează și gestionează un repertoriu cuprinzând datele raportate de transportatori (denumit în continuare «repertoriu privind transportul»). Autoritățile respective au acces direct la repertoriul privind transportul. Acestea pot utiliza repertoriul privind transportul, inclusiv pentru analiza datelor și schimb de informații, doar în sensul prezentului regulament.

(2)   În cadrul gestionării repertoriului privind transportul, Comisia are următoarele competențe:

(a)

de a accesa sau extrage și de a stoca conținutul datelor respective, prin orice mijloace și în orice format, și de a utiliza date în conformitate cu legislația aplicabilă drepturilor de proprietate intelectuală. Comisia instituie măsuri de protecție corespunzătoare, inclusiv măsuri tehnice și organizatorice și cerințe în materie de transparență în ceea ce privește persoanele vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces și de corectare a datelor;

(b)

de a compara și diferenția datele care sunt disponibile în repertoriul privind transportul sau sunt extrase din acesta, de a le clasifica și de a le completa cu informații din alte surse, precum și de a le analiza în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (9);

(c)

de a pune datele din repertoriul privind transportul la dispoziția autorităților menționate la articolul 29 din prezentul regulament, utilizând tehnici electronice de prelucrare a datelor.

(9)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).”"

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Pentru circulația containerelor menționate la alineatul (3) de la prezentul articol, Comisia instituie și gestionează un repertoriu de mesaje raportate privind starea containerului (denumit în continuare «repertoriul MSC»). Autoritățile menționate la articolul 29 au acces direct la repertoriul MSC. Transportatorii menționați la alineatul (1) de la prezentul articol care stochează datele privind circulația și starea containerelor sau care dețin astfel de date stocate în numele lor raportează autorităților vamale din statele membre mesaje privind starea containerului (MSC) în oricare dintre următoarele situații:

(a)

containere care urmează să fie introduse de către o navă maritimă pe teritoriul vamal al Uniunii venind dinspre o țară terță, cu excepția:

containerelor destinate să rămână la bordul aceleiași nave maritime pe parcursul călătoriei acesteia și să părăsească teritoriul vamal al Uniunii la bordul navei maritime respective; și

a containerelor destinate să fie descărcate și reîncărcate pe aceeași navă maritimă pe parcursul călătoriei acesteia pentru a se permite descărcarea sau încărcarea altor mărfuri și pentru a părăsi teritoriul vamal al Uniunii la bordul navei maritime respective;

(b)

pentru transporturi de mărfuri în containere care părăsesc, la bordul unei nave maritime, teritoriul vamal al Uniunii către o țară terță și care intră în domeniul de aplicare al:

articolul 2 din Directiva 92/84/CEE a Consiliului (10);

articolului 2 din Directiva 2011/64/UE a Consiliului (11); sau

articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului (12)

Transportatorii transmit datele direct la repertoriul MSC.

(10)  Directiva 92/84/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea ratelor accizelor la alcool și băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 29)."

(11)  Directiva 2011/64/UE a Consiliului din 21 iunie 2011 privind structura și ratele accizelor aplicate tutunului prelucrat (JO L 176, 5.7.2011, p. 24)."

(12)  Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității (JO L 283, 31.10.2003, p. 51).”"

(c)

se adaugă următoarele alineate:

„(5)   Se raportează MSC:

(a)

din momentul în care containerul a fost raportat ca fiind gol înainte de a fi adus pe teritoriul vamal al Uniunii sau înainte de a părăsi teritoriul vamal al Uniunii și până în momentul în care containerul este din nou raportat ca fiind gol;

(b)

timp de cel puțin trei luni înainte de sosirea fizică pe teritoriul vamal al Uniunii și până la o lună de la intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazurile în care MSC specifice necesare pentru identificarea situațiilor în care containerul este gol nu sunt disponibile în înregistrările electronice ale transportatorilor; sau

(c)

timp de cel puțin trei luni de la ieșirea de pe teritoriul vamal al Uniunii, în cazul în care MSC specifice necesare pentru identificarea situațiilor în care containerul este gol nu sunt disponibile în înregistrările electronice ale transportatorilor.

(6)   Transportatorii raportează MSC pentru următoarele situații sau pentru situații echivalente acestora, în măsura în care acestea sunt cunoscute de către transportatorul care efectuează raportarea și pentru care datele au fost generate, colectate sau păstrate în registrele electronice ale acestora:

confirmarea rezervării;

sosirea la o instalație de încărcare sau de descărcare;

plecarea de la o instalație de încărcare sau de descărcare;

încărcarea pe sau descărcarea de pe un mijloc de transport;

instrucțiuni privind umplerea sau golirea de conținut;

confirmarea umplerii sau a golirii de conținut;

deplasări în interiorul terminalului;

controlul la poarta terminalului;

transportul în vederea efectuării unor reparații majore.

Fiecare stat membru prevede sancțiuni pentru nerespectarea obligației de a furniza date sau pentru furnizarea de date incomplete sau falsificate. Aceste sancțiuni trebuie să fie efective, proporționale și cu efect de descurajare.

(7)   În cadrul Comisiei, doar analiștii desemnați au dreptul să prelucreze datele cu caracter personal cărora li se aplică alineatul (2) literele (b) și (c).

Datele cu caracter personal care nu sunt necesare pentru depistarea circulației mărfurilor astfel cum este menționată la alineatul (1) se șterg imediat sau factorii de identificare din acestea sunt eliminați. În orice caz, acestea nu pot fi păstrate mai mult de trei ani.

Comisia pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau a divulgării, a alterării și a accesării neautorizate sau a oricărei alte forme neautorizate de prelucrare.

(8)   Datele primite de la transportatori se păstrează doar pe perioada necesară pentru realizarea scopului în care acestea au fost introduse și nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani.

(9)   Comisia și statele membre protejează informațiile comerciale confidențiale primite de la transportatori.

Comisia și statele membre aplică cele mai stricte norme tehnice, organizatorice și de securitate a personalului în ceea ce privește secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate în cazul experților pe care i-au desemnat în conformitate cu dreptul intern și al Uniunii.

Comisia și statele membre se asigură de respectarea cererilor altor state membre privind tratarea în condiții de confidențialitate a informațiilor care fac obiectul schimbului prin intermediul repertoriului MSC.”

5.

Se introduce următorul articol:

„Articolul 18c

Comisia adoptă, prin intermediul unor acte de punere în aplicare, dispoziții cu privire la frecvența raportării, formatul datelor în MSC și metoda transmiterii MSC.

Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 29 februarie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43a alineatul (2).”

6.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 18d

(1)   Comisia instituie și gestionează un repertoriu (denumit în continuare «repertoriul privind importul, exportul și tranzitul») care conține datele privind:

(a)

importul de mărfuri;

(b)

tranzitul de mărfuri; și

(c)

exportul de mărfuri, în măsura în care mărfurile menționate la prezenta literă intră în domeniul de aplicare al:

(i)

articolului 2 din Directiva 92/84/CEE;

(ii)

articolului 2 din Directiva 2011/64/UE; sau

(iii)

articolului 2 alineatul (1) din Directiva 2003/96/CE.

Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul se ține astfel cum se detaliază în anexele 37 și 38 la Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (13).

Comisia copie sistematic datele din sursele operate de către Comisie în temeiul Regulamentului (UE) nr. 952/2013 în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul. Statele membre pot furniza Comisiei date referitoare la tranzitul mărfurilor în interiorul unui stat membru și la exportul direct, în funcție de disponibilitatea datelor și de infrastructura informatică ale statelor membre.

Departamentele desemnate de Comisie și de autoritățile naționale menționate la articolul 29 din prezentul regulament pot folosi repertoriul privind importul, exportul și tranzitul pentru analiza datelor și compararea datelor din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor cu MSC raportate în repertoriul MSC și pot face schimb de informații privind rezultatele, în sensul prezentului regulament.

(2)   Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul este accesibil autorităților naționale menționate la articolul 29 din prezentul regulament. În cadrul Comisiei, numai analiștii desemnați au dreptul să prelucreze datele din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul.

Statele membre au acces direct la:

(a)

date cu privire la toate declarațiile întocmite și depuse în statul membru în cauză;

(b)

date referitoare la operatorii economici cu un număr EORI prevăzut în Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 și atribuit de autoritățile din statul membru respectiv;

(c)

date privind tranzitul;

(d)

toate celelalte date, cu excepția datelor cu caracter personal menționate la articolul 41b alineatul (2) din prezentul regulament.

Autoritățile competente care au introdus date în Sistemul de informații al vămilor menționat la articolul 23 alineatul (1) din prezentul regulament, sau date dintr-un dosar de anchetă în baza de date pentru identificarea dosarelor de anchetă în domeniul vamal, menționată la articolul 41a alineatul (1) din prezentul regulament, în conformitate cu articolul 41b din prezentul regulament, au acces la toate datele din repertoriul privind importul, exportul și tranzitul referitoare la respectiva introducere de date sau la respectivul dosar de anchetă.

(3)   Regulamentul (CE) nr. 45/2001 se aplică prelucrării de către Comisie a datelor cu caracter personal în ceea ce privește datele incluse în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul.

Comisia este considerată operator în sensul articolului 2 litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul face obiectul unei verificări prealabile de către Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor, în conformitate cu articolul 27 din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Datele conținute în repertoriul privind importul, exportul și tranzitul nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani, cu o perioadă suplimentară de doi ani, dacă aceasta se justifică.

(4)   Repertoriul privind importul, exportul și tranzitul nu include categorii speciale de date în sensul articolului 10 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Comisia pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, a pierderii accidentale sau a divulgării, a alterării și a accesării neautorizate sau a oricărei alte forme neautorizate de prelucrare.

(5)   Comisia și statele membre protejează informațiile comerciale confidențiale. Comisia și statele membre aplică cele mai stricte norme tehnice, organizatorice și de securitate a personalului în ceea ce privește secretul profesional sau alte obligații echivalente de confidențialitate în cazul experților pe care i-au desemnat în conformitate cu dreptul intern și al Uniunii.

Comisia și statele membre se asigură de respectarea cererilor altor state membre privind tratarea în condiții de confidențialitate a informațiilor care fac obiectul schimbului prin intermediul repertoriului privind importul, exportul și tranzitul.

Articolul 18e

Comisia poate solicita unui stat membru să furnizeze documente care sprijină declarațiile de import și de export și pentru care documentele justificative au fost generate sau colectate de către operatori economici cu privire la investigațiile legate de punerea în aplicare a legislației vamale.

Solicitarea menționată la primul paragraf se adresează autorităților competente. Atunci când un stat membru desemnează mai multe autorități competente, statul membru precizează serviciul administrativ responsabil de soluționarea solicitării Comisiei.

În termen de patru săptămâni de la primirea solicitării Comisiei, un stat membru:

furnizează documentația solicitată, sub rezerva justificării, într-un termen suplimentar de șase săptămâni;

anunță Comisia că solicitarea nu a putut fi satisfăcută din cauză că agentul economic nu a furnizat informația solicitată; sau

respinge cererea ca urmare a unei decizii luate de o autoritate administrativă sau judiciară a respectivului stat membru în conformitate cu articolul 3.

(13)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).”"

7.

Articolul 21 alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Constatările efectuate și informațiile obținute în cadrul misiunilor comunitare menționate la articolul 20, în special documentele transmise de către autoritățile competente din țările terțe în cauză, precum și informațiile obținute în timpul unei anchete administrative, inclusiv de către serviciile Comisiei, sunt tratate în conformitate cu articolul 45.”

8.

La articolul 23, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   În conformitate cu articolul 43, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în ceea ce privește operațiunile ce au legătură cu aplicarea reglementărilor agricole și care necesită introducerea informațiilor în SIV.

Actele delegate respective se adoptă până la 29 februarie 2016.”

9.

La articolul 25, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Comisia adoptă, prin intermediul actelor de punere în aplicare, dispoziții referitoare la elementele care trebuie incluse în SIV cu privire la fiecare dintre categoriile menționate la articolul 24, în măsura în care acest lucru este necesar pentru realizarea obiectivului SIV. Datele cu caracter personal nu pot fi incluse în categoria menționată la articolul 24 litera (e). Actele de punere în aplicare respective se adoptă până la 29 februarie 2016 în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 43a alineatul (2).”

10.

La articolul 29, alineatele (1) și (2) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1)   Accesul la datele din SIV este rezervat exclusiv autorităților naționale desemnate de fiecare stat membru și serviciilor desemnate de către Comisie. Aceste autorități naționale sunt autoritățile vamale, dar pot fi și alte autorități care, în conformitate cu legile, regulamentele și procedurile statului membru în cauză, sunt abilitate să acționeze în vederea îndeplinirii obiectivului menționat la articolul 23 alineatul (2).

Partenerul SIV care a furnizat datele are dreptul de a stabili care dintre aceste autorități naționale menționate la primul paragraf de la prezentul alineat poate avea acces la datele pe care le-a introdus în SIV.

(2)   Fiecare stat membru trimite Comisiei o listă a autorităților naționale competente desemnate care au acces la SIV, specificând pentru fiecare autoritate datele la care aceasta are acces și obiectivele aferente.

Comisia verifică împreună cu statele membre în cauză lista autorităților naționale desemnate pentru a identifica desemnările cu caracter disproporționat. După această verificare, statele membre în cauză confirmă sau modifică lista autorităților naționale desemnate. Comisia informează în mod corespunzător celelalte state membre. De asemenea, aceasta comunică tuturor statelor membre informațiile referitoare la serviciile Comisiei care sunt autorizate să aibă acces la SIV.

Comisia publică lista autorităților naționale și a serviciilor Comisiei astfel desemnate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar ulterior publică versiuni actualizate ale listei pe internet.”

11.

Articolul 30 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (3), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia publică lista autorităților naționale sau serviciilor astfel desemnate, pentru informare, în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, iar ulterior publică versiuni actualizate ale listei pe internet.”

(b)

alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4)   Cu autorizarea prealabilă a statului membru care le-a inclus în SIV și în condițiile impuse de acesta, datele obținute din SIV pot fi comunicate și altor autorități naționale decât cele menționate la alineatul (2), unor țări terțe și unor organizații internaționale sau regionale și/sau unor agenții ale Uniunii care contribuie la protejarea intereselor financiare ale Uniunii și la aplicarea corectă a legislației vamale. Fiecare stat membru ia măsuri speciale pentru a asigura securitatea acestor date atunci când ele sunt transmise sau furnizate unor servicii situate în afara teritoriului său.

În cazul în care Comisia a introdus datele în SIV, primul paragraf de la prezentul alineat se aplică mutatis mutandis Comisiei.”

12.

Titlul capitolului 4 din Titlul V se înlocuiește cu următorul text:

„Capitolul 4

Stocarea datelor”.

13.

Articolul 33 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 33

Datele incluse în SIV se păstrează doar pe perioada necesară pentru realizarea scopului în care acestea au fost introduse și nu pot fi păstrate mai mult de cinci ani, cu o perioadă suplimentară de doi ani, dacă aceasta se justifică.”

14.

La articolul 37 se adaugă următorul alineat:

„(5)   Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor își coordonează activitatea împreună cu Autoritatea comună de control, instituită prin Decizia 2009/917/JAI Consiliului (14), acționând fiecare în limitele competențelor lor respective, în vederea asigurării unei supravegheri și a unor audituri coordonate ale SIV.

(14)  Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).”"

15.

Articolul 38 se modifică după cum urmează:

(a)

la alineatul (1), litera (b) se elimină;

(b)

alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   În special, atât statele membre, cât și Comisia iau măsuri:

(a)

pentru a împiedica orice persoană neautorizată să acceseze instalațiile folosite la prelucrarea datelor;

(b)

pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea datelor sau a suportului de date de către persoane neautorizate;

(c)

pentru a împiedica introducerea neautorizată de date sau consultarea, modificarea ori ștergerea datelor de către o persoană neautorizată;

(d)

pentru a împiedica accesarea datelor din SIV de către o persoană neautorizată cu ajutorul echipamentelor de transmisie de date;

(e)

pentru a garanta că, în ceea ce privește folosirea SIV, persoanele autorizate au dreptul de a accesa numai datele pentru care au competența necesară;

(f)

pentru a garanta că este posibilă verificarea și stabilirea autorităților cărora le pot fi transmise datele prin intermediul echipamentelor de transmisie de date;

(g)

pentru a garanta posibilitatea de a verifica și de a stabili ex post facto datele care au fost introduse în SIV, când și de către cine, precum și posibilitatea de a monitoriza interogarea;

(h)

pentru a împiedica citirea, copierea, modificarea sau ștergerea neautorizată a datelor pe parcursul transmisiei datelor și al transportului suporturilor de date.”;

(c)

alineatul (3) se elimină.

16.

Articolul 41d se modifică după cum urmează:

(a)

alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1)   Perioada pentru care pot fi stocate datele depinde de actele cu putere de lege, normele administrative și procedurile statelor membre care le furnizează. Perioadele necumulative și maxime, calculate de la data introducerii datelor în dosarul de anchetă, care nu pot fi depășite, sunt următoarele:

(a)

datele privind dosarele de anchetă în curs nu pot fi păstrate mai mult de trei ani dacă nu a fost constatată nicio operațiune care constituie o încălcare a legislației vamale și agricole; datelor trebuie să li se dea un caracter anonim înainte de încheierea acestei perioade dacă a trecut un an de la ultima constatare;

(b)

datele privind anchetele administrative sau anchetele penale în cadrul cărora s-a constatat existența unei operațiuni care constituie o încălcare a legislației vamale și agricole, dar care nu au condus la o decizie administrativă, la o condamnare sau la un ordin de achitare a unei amenzi penale sau la aplicarea unei sancțiuni administrative nu pot fi păstrate mai mult de șase ani;

(c)

datele privind anchetele administrative sau anchetele penale care au condus la o decizie administrativă, la o condamnare sau la un ordin de achitare a unei amenzi penale sau la aplicarea unei sancțiuni administrative nu pot fi păstrate mai mult de 10 ani.”;

(b)

alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3)   Comisia anonimizează sau șterge datele imediat după expirarea perioadei maxime de stocare prevăzute la alineatul (1).”

17.

Articolul 43 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 43

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 23 alineatul (4) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani de la 8 octombrie 2015. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Delegarea de competențe menționată la articolul 23 alineatul (4) poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în temeiul articolului 23 alineatul (4) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

18.

Se introduc următoarele articole:

„Articolul 43a

(1)   Comisia este asistată de un comitet. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și a Consiliului (15).

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 43b

Până la 9 octombrie 2017, Comisia efectuează o evaluare privind:

necesitatea completării datelor privind exporturile incluse în repertoriile menționate la articolele 18a și 18d prin includerea de date privind alte mărfuri decât cele prevăzute la articolul 18a alineatul (4) primul paragraf litera (b) și la articolul 18d alineatul (1) litera (c); și

fezabilitatea completării datelor incluse în repertoriul privind transportul prin includerea de date privind importul, exportul și tranzitul mărfurilor pe căi terestre și aeriene.

(15)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).”"

19.

La articolul 53 se introduce următorul paragraf:

„Pentru transportatorii care, la 8 octombrie 2015, sunt împiedicați, în temeiul unor contracte private, să își îndeplinească obligația de raportare prevăzută la articolul 18a alineatul (4), respectiva obligație se aplică de la 9 octombrie 2016.”

Articolul 2

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(2)   Se aplică de la 1 septembrie 2016.

(3)   În pofida alineatului (2) de la prezentul articol, articolul 1 punctele 5, 8, 9, 17 și 18 se aplică de la 8 octombrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 9 septembrie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

N. SCHMIT


(1)  Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 15 iunie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 8 septembrie 2015 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2)  Regulamentul (CE) nr. 515/97 al Consiliului din 13 martie 1997 privind asistența reciprocă între autoritățile administrative ale statelor membre și cooperarea dintre acestea și Comisie în vederea asigurării aplicării corespunzătoare a legislației din domeniile vamal și agricol (JO L 82, 22.3.1997, p. 1).

(3)  Decizia nr. 70/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind crearea unui mediu informatizat pentru vamă și comerț (JO L 23, 26.1.2008, p. 21).

(4)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(5)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(6)  Decizia 2009/917/JAI a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind utilizarea tehnologiei informației în domeniul vamal (JO L 323, 10.12.2009, p. 20).

(7)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).