9.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 235/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1501 AL COMISIEI

din 8 septembrie 2015

privind cadrul de interoperabilitate prevăzut la articolul 12 alineatul (8) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE (1), în special articolul 12 alineatul (8),

întrucât:

(1)

Articolul 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 prevede că ar trebui instituit un cadru de interoperabilitate pentru asigurarea interoperabilității dintre sistemele naționale de identificare electronică notificate în temeiul articolului 9 alineatul (1) din regulamentul respectiv.

(2)

Nodurile au un rol esențial pentru interconectarea sistemelor de identificare electronică ale statelor membre. Contribuția acestora este explicată în documentația referitoare la Mecanismul pentru interconectarea Europei instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (2), care se referă inclusiv la funcțiile și la componentele „nodului eIDAS”.

(3)

În cazul în care un stat membru sau Comisia pune la dispoziție programe informatice pentru a permite autentificarea unui nod operat în alt stat membru, partea care furnizează și actualizează programele informatice utilizate pentru mecanismul de autentificare poate conveni cu partea care găzduiește respectivele programe în privința modului în care va fi gestionată funcționarea mecanismului de autentificare. Un astfel de acord nu ar trebui să impună cerințe tehnice sau costuri disproporționate (inclusiv în ceea ce privește asistența, responsabilitățile, găzduirea și alte costuri) părții care asigură găzduirea.

(4)

În măsura în care punerea în aplicare a cadrului de interoperabilitate justifică acest lucru, Comisia ar putea elabora, în cooperare cu statele membre, specificații tehnice suplimentare care oferă detalii privind cerințele tehnice prevăzute în prezentul regulament, luând în considerare în special avizele Rețelei de Cooperare menționate la articolul 14 litera (d) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/296 a Comisiei (3). Aceste specificații trebuie să fie elaborate în cadrul infrastructurilor pentru servicii digitale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013, care prevede modalitățile de punere în practică a unui element de identificare electronică.

(5)

Cerințele tehnice stabilite în prezentul regulament ar trebui să fie aplicabile în pofida eventualelor modificări ale specificațiilor tehnice care ar putea fi introduse în temeiul articolului 12 din prezentul regulament.

(6)

La stabilirea mecanismelor cadrului de interoperabilitate instituit prin prezentul regulament s-a ținut cont în cea mai mare măsură de proiectul-pilot pe scară largă STORK, inclusiv de specificațiile elaborate în cadrul acestuia, precum și de principiile și conceptele Cadrului european de interoperabilitate pentru serviciile publice europene.

(7)

Rezultatele cooperării dintre statele membre au fost luate în considerare în cea mai mare măsură.

(8)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește cerințe tehnice și operaționale pentru cadrul de interoperabilitate, cu scopul de a asigura interoperabilitatea sistemelor de identificare electronică pe care statele membre le notifică Comisiei.

Cerințele respective includ în special următoarele elemente:

(a)

cerințele tehnice minime aferente nivelurilor de asigurare și clasificării nivelurilor naționale de asigurare aferente mijloacele de identificare electronică notificate emise în cadrul sistemelor de identificare electronică notificate în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, astfel cum se prevede la articolele 3 și 4;

(b)

cerințele tehnice minime în materie de interoperabilitate, astfel cum se prevede la articolele 5 și 8;

(c)

setul minim de date de identificare personală care desemnează în mod unic o persoană fizică sau juridică, astfel cum se prevede la articolul 11 și în anexă;

(d)

standarde de securitate operaționale comune, astfel cum se prevede la articolele 6, 7, 9 și 10;

(e)

mecanisme de soluționare a litigiilor, astfel cum se prevede la articolul 13.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„nod” înseamnă un punct de legătură care face parte din arhitectura de interoperabilitate pentru identificarea electronică, care este implicat în autentificarea transfrontalieră a persoanelor și care are capacitatea să recunoască și să prelucreze sau să transmită mai departe datele către alte noduri, prin faptul că face posibilă comunicarea dintre infrastructura națională de identificare electronică a unui stat membru și infrastructurile naționale de identificare electronică ale altor state membre;

2.

„operator de nod” înseamnă entitatea responsabilă cu asigurarea faptului că nodul își îndeplinește în mod corespunzător și fiabil funcțiile de punct de conectare.

Articolul 3

Cerințele tehnice minime aferente nivelurilor de asigurare

Cerințele tehnice minime aferente nivelurilor de asigurare sunt stabilite prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1502 al Comisiei (4).

Articolul 4

Clasificarea nivelurilor naționale de asigurare

Clasificarea nivelurilor naționale de asigurare aferente sistemelor de identificare electronică notificate respectă cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1502. Rezultatele clasificării trebuie să fie notificate Comisiei utilizând formularul de notificare prevăzut în Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei (5).

Articolul 5

Nodurile

(1)   Un nod dintr-un stat membru trebuie să aibă capacitatea de a se conecta cu noduri din alte state membre.

(2)   Nodurile trebuie să aibă capacitatea de a face distincția între organismele din sectorul public și alți beneficiari prin mijloace tehnice.

(3)   Punerea în aplicare de către un stat membru a cerințelor tehnice stabilite în prezentul regulament nu impune cerințe tehnice și costuri disproporționate asupra altor state membre care doresc să asigure interoperabilitatea cu respectiva punere în aplicare.

Articolul 6

Protecția și confidențialitatea datelor

(1)   Protecția vieții private, confidențialitatea datelor schimbate și menținerea integrității datelor între noduri sunt asigurate prin intermediul celor mai bune soluții tehnice și practici de protecție disponibile.

(2)   Nodurile nu stochează date cu caracter personal, cu excepția scopului prevăzut la articolul 9 alineatul (3).

Articolul 7

Integritatea și autenticitatea datelor în cadrul comunicării

Comunicarea între noduri asigură integritatea și autenticitatea datelor, pentru a garanta că toate cererile și răspunsurile sunt autentice și nu au făcut obiectul unor manipulări frauduloase. În acest scop, nodurile utilizează soluții care au fost aplicate cu succes în operațiuni transfrontaliere.

Articolul 8

Formatul mesajelor în cadrul comunicării

Nodurile utilizează pentru sintaxă formate de mesaje comune, bazate pe standarde care au fost deja utilizate de mai multe ori între statele membre și care și-au dovedit capacitatea de a funcționa într-un mediu operațional. Sintaxa trebuie să permită:

(a)

prelucrarea corectă a setului minim de date de identificare personală care desemnează în mod unic o persoană fizică sau juridică;

(b)

prelucrarea corectă a nivelului de asigurare al mijloacelor de identificare electronică;

(c)

distincția dintre organismele din sectorul public și alți beneficiari;

(d)

flexibilitatea necesară pentru a răspunde nevoii de atribute suplimentare referitoare la identificare.

Articolul 9

Gestionarea informațiilor de securitate și a metadatelor

(1)   Operatorul nodului comunică metadatele aferente gestionării nodului într-o formă standardizată care poate fi prelucrată de calculator și într-un mod sigur și de încredere.

(2)   Cel puțin parametrii relevanți pentru securitate sunt accesați în mod automat.

(3)   Operatorul nodului stochează date care, în cazul producerii unui accident, permit recuperarea secvenței de mesaje schimbate, pentru a stabili locul și natura incidentului. Datele sunt stocate pentru perioada de timp prevăzută de cerințele naționale și vor include cel puțin următoarele elemente:

(a)

identificarea nodului;

(b)

identificarea mesajului;

(c)

data și ora mesajului.

Articolul 10

Standardele de asigurare a protecției informațiilor și de securitate

(1)   Operatorul unui nod care furnizează servicii de autentificare trebuie să demonstreze că, în ceea ce privește nodurile care participă la cadrul de interoperabilitate, nodul îndeplinește cerințele standardului ISO/IEC 27001 prin certificare, prin metode echivalente de evaluare sau prin conformarea la legislația națională.

(2)   Operatorii nodurilor instalează actualizările critice de securitate fără întârzieri nejustificate.

Articolul 11

Date de identificare personală

(1)   Atunci când este utilizat într-un context transfrontalier, un set minim de date de identificare personală care desemnează în mod unic o persoană fizică sau juridică trebuie să îndeplinească cerințele stabilite în anexă.

(2)   Atunci când este utilizat într-un context transfrontalier, un set minim de date pentru o persoană fizică ce reprezintă o persoană juridică trebuie să conțină combinația atributelor enumerate în anexă pentru persoanele fizice și persoanele juridice.

(3)   Datele se transmit cu caracterele inițiale și, de asemenea, după caz, însoțite de transcrierea cu caractere latine.

Articolul 12

Specificații tehnice

(1)   În cazul în care acest lucru este justificat de procesul de punere în aplicare a cadrului de interoperabilitate, Rețeaua de Cooperare instituită prin Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/296 poate adopta avize în temeiul articolului 14 litera (d) din actul citat, în ceea ce privește necesitatea de a elabora specificații tehnice. Aceste specificații tehnice furnizează detalii suplimentare privind cerințele tehnice stabilite în prezentul regulament.

(2)   Pe baza avizului menționat la punctul 1, Comisia, în cooperare cu statele membre, elaborează specificațiile tehnice în cadrul infrastructurilor pentru servicii digitale prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1316/2013.

(3)   Rețeaua de Cooperare adoptă un aviz în temeiul articolului 14 litera (d) din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/296, prin care evaluează dacă și în ce măsură specificațiile tehnice elaborate în temeiul alineatului (2) corespund necesității identificate în avizul la care se face referire la alineatul (1) sau cerințelor prevăzute în prezentul regulament. Rețeaua poate recomanda ca statele membre să ia în considerare specificațiile tehnice atunci când pun în aplicare cadrul de interoperabilitate.

(4)   Comisia furnizează o punere în aplicare de referință, cu titlu de exemplu de interpretare a specificațiilor tehnice. Statele membre pot aplica această punere în aplicare de referință sau o pot utiliza ca mostră la testarea altor puneri în aplicare ale specificațiilor tehnice.

Articolul 13

Soluționarea litigiilor

(1)   Dacă este posibil, orice litigiu referitor la cadrul de interoperabilitate este soluționat de către statele membre în cauză prin negociere.

(2)   În cazul în care nu se ajunge la nicio soluție în conformitate cu alineatul (1), Rețeaua de Cooperare instituită în conformitate cu articolul 12 din Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/296 a Comisiei are competență în litigiu, în conformitate cu regulamentul său de procedură.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 8 septembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 257, 28.8.2014, p. 73.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 1316/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Mecanismului pentru Interconectarea Europei, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 680/2007 și (CE) nr. 67/2010 (JO L 348, 20.12.2013, p. 129).

(3)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/296 a Comisiei din 24 februarie 2015 de stabilire a modalităților procedurale de cooperare între statele membre privind identificarea electronică în temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (JO L 53, 25.2.2015, p. 14).

(4)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1502 al Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a unor specificații și proceduri tehnice minime pentru nivelurile de asigurare a încrederii ale mijloacelor de identificare electronică în temeiul articolului 8 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (a se vedea pagina 7 din prezentul Jurnal Oficial).

(5)  Decizia de punere în aplicare (UE) 2015/1505 a Comisiei din 8 septembrie 2015 de stabilire a specificațiilor tehnice și a formatelor pentru listele sigure în temeiul articolului 22 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (a se vedea pagina 26 din prezentul Jurnal Oficial).


ANEXĂ

Cerințe privind setul minim de date de identificare personală care desemnează în mod unic o persoană fizică sau juridică, menționat la articolul 11

1.   Setul minim de date pentru o persoană fizică

Setul minim de date pentru o persoană fizică conține toate atributele obligatorii de mai jos:

(a)

numele de familie actual(e);

(b)

prenumele actual(e);

(c)

data nașterii;

(d)

un identificator unic, care este alcătuit de către statul membru expeditor în conformitate cu specificațiile tehnice privind identificarea transfrontalieră și care are o durată de viață cât mai mare.

Setul minim de date pentru o persoană fizică poate conține unul sau mai multe din atributele suplimentare de mai jos:

(a)

prenumele și numele de familie la naștere;

(b)

locul nașterii;

(c)

adresa actuală;

(d)

sexul.

2.   Setul minim de date pentru o persoană juridică

Setul minim de date pentru o persoană juridică conține toate atributele obligatorii de mai jos:

(a)

denumirea oficială actuală;

(b)

un identificator unic, care este alcătuit de către statul membru expeditor în conformitate cu specificațiile tehnice privind identificarea transfrontalieră și care are o durată de viață cât mai mare.

Setul minim de date pentru o persoană juridică poate conține unul sau mai multe din atributele suplimentare de mai jos:

(a)

adresa actuală;

(b)

codul de înregistrare în scopuri de TVA;

(c)

codul de identificare fiscală;

(d)

identificatorul care are legătură cu articolul 3 alineatul (1) din Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului (1);

(e)

identificatorul entității juridice (LEI) menționat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei (2);

(f)

numărul de înregistrare și identificare a operatorilor economici (EORI) menționat în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei (3);

(g)

codul de acciză prevăzut la articolul 2 alineatul (12) din Regulamentul nr. 389/2012 al Consiliului (4).


(1)  Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanțiilor impuse societăților în statele membre, în înțelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaților sau terților (JO L 258, 1.10.2009, p. 11).

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1247/2012 al Comisiei din 19 decembrie 2012 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește formatul și frecvența rapoartelor de tranzacție transmise către registrele centrale de tranzacții în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții (JO L 352, 21.12.2012, p. 20).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1352/2013 al Comisiei din 4 decembrie 2013 de stabilire a formularelor prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale (JO L 341, 18.12.2013, p. 10).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 389/2012 al Consiliului din 2 mai 2012 privind cooperarea administrativă în domeniul accizelor și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2073/2004 (JO L 121, 8.5.2012, p. 1).