8.8.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 211/3


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/1366 AL COMISIEI

din 11 mai 2015

de completare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește ajutoarele din sectorul apicol

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (1), în special articolul 56 aliniatul (1), articolul 223 alineatul (2) și articolul 231 alineatul (1),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (2), în special articolul 106 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului (3) și stabilește noi norme în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul apicol. De asemenea, regulamentul respectiv conferă Comisiei competența de a adopta, în acest sens, acte delegate și de punere în aplicare. Pentru a asigura buna funcționare a schemei de ajutoare în noul cadru juridic, anumite norme trebuie să fie adoptate prin intermediul unor astfel de acte. Actele respective ar trebui să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei (4).

(2)

Articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că statele membre pot elabora, pentru sectorul apicol, programe naționale pentru o perioadă de trei ani („programele apicole”). Este necesar să se stabilească baza pentru alocarea contribuției financiare a Uniunii către statele membre participante.

(3)

Numărul de stupi din fiecare stat membru participant reprezintă un indicator al dimensiunii sectorului apicol din respectivul stat membru. Cota fiecărui stat membru participant din numărul total de stupi din Uniune reprezintă o bază simplă pentru alocarea contribuției Uniunii la programele apicole.

(4)

Pentru a asigura o repartizare corectă a fondurilor Uniunii, statele membre participante ar trebui să utilizeze o metodă fiabilă pentru determinarea numărului de stupi de pe teritoriul lor.

(5)

Întrucât numărul stupilor variază în cursul anotimpurilor anului, este necesar să se stabilească perioada când se determină numărul de stupi.

(6)

Comisia trebuie să cunoască numărul de stupi din statele membre, nu numai pentru a aloca contribuția Uniunii la programele apicole, ci și pentru a urmări evoluția numărului de stupi din statele membre, cu scopul de a evalua impactul măsurilor de sprijin asupra sectorului apicol și de a-i informa pe cetățenii europeni. Prin urmare, statele membre participante ar trebui să raporteze anual Comisiei numărul de stupi determinat în conformitate cu prezentul regulament.

(7)

Pentru a permite tuturor statelor membre să pună în aplicare programe apicole eficiente din punctul de vedere al costurilor, ar trebui să se stabilească, pentru fiecare program, un cuantum minim specificat al ajutorului din partea Uniunii.

(8)

Pentru a se asigura utilizarea eficace și eficientă a fondurilor Uniunii destinate apiculturii, este necesar ca statele membre să evite dubla finanțare în ceea ce privește programele lor apicole care fac obiectul ajutoarelor pentru sectorul apicol în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și al sprijinului pentru dezvoltare rurală în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (5).

(9)

Pentru statele membre care nu au adoptat moneda euro, este necesar să se stabilească norme pentru fixarea cursului de schimb aplicabil la finanțarea programelor apicole. Faptul generator al cursului de schimb care urmează să fie utilizat ar trebui să fie cel menționat la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei (6).

(10)

Pentru a asigura o tranziție fără probleme de la măsurile privind sectorul apicol prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 la cele prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, statele membre ar trebui să aibă posibilitatea de a include în programele lor apicole aprobate înainte de 1 ianuarie 2014 noile măsuri privind sectorul apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(11)

Este necesar să se prevadă măsuri tranzitorii pentru alocarea contribuției Uniunii la programele apicole pentru perioada 2017-2019. Pentru a se asigura continuitatea față de programele apicole din perioada 2014-2016 și a se aloca suficient timp pentru ca toate statele membre să stabilească o metodă fiabilă pentru a determina, în perioada 1 septembrie-31 decembrie, numărul de stupi pregătiți pentru iernat, alocarea fondurilor Uniunii pentru programele apicole din perioada 2017-2019 ar trebui efectuată pe baza numărului de stupi comunicat în 2013 de către statele membre în programele lor apicole respective pentru perioada 2014-2016.

(12)

În scopul clarității și al securității juridice, Regulamentul (CE) nr. 917/2004 ar trebui să fie abrogat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Stupi

În sensul prezentului regulament, termenul „stup” înseamnă o unitate care conține o colonie de albine utilizate pentru producția de miere, de alte produse de apicultură sau de material de reproducere a albinelor, precum și toate elementele necesare pentru supraviețuirea coloniei respective.

Articolul 2

Metoda de determinare a numărului de stupi

Statele membre care prezintă programe naționale pentru sectorul apicol în conformitate cu articolul 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 („programe apicole”) trebuie să aplice o metodă fiabilă pentru a stabili, în fiecare an în perioada 1 septembrie-31 decembrie, numărul de stupi pregătiți pentru iernat, prezenți pe teritoriul lor.

Articolul 3

Notificarea numărului de stupi

Începând cu 2017, statele membre care prezintă programe apicole notifică, în fiecare an, Comisiei numărul de stupi pregătiți pentru iernat de pe teritoriul lor, determinat în conformitate cu metoda menționată la articolul 2.

Articolul 4

Contribuția Uniunii la programele apicole

Contribuția Uniunii la programele apicole se alocă statelor membre care au programe apicole proporțional cu numărul total mediu de stupi notificat de statele membre respective în conformitate cu articolul 3 pe parcursul celor doi ani calendaristici imediat anteriori notificării programelor apicole către Comisie. Nivelul minim al contribuției Uniunii pentru fiecare program apicol este de 25 000 EUR.

În cazul în care cuantumul finanțării din partea Uniunii solicitat de un stat membru pentru programul său apicol este mai mic decât alocarea care rezultă din primul paragraf, contribuția Uniunii la programele apicole ale celorlalte state membre poate fi majorată proporțional cu numărul de stupi notificat de acestea.

Articolul 5

Evitarea dublei finanțări

Statele membre se asigură că nu are loc o dublă finanțare a programelor apicole, în cadrul ajutorului pentru sectorul apicol acordat în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 și în cadrul sprijinului pentru dezvoltare rurală acordat în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013.

Articolul 6

Faptul generator al cursului de schimb

Pentru sumele plătite ca ajutor pentru sectorul apicol în temeiul articolului 55 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013, faptul generator al cursului de schimb este cel stabilit la articolul 34 alineatul (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014.

Articolul 7

Abrogare

Regulamentul (CE) nr. 917/2004 se abrogă.

Cu toate acestea, Regulamentul (CE) nr. 917/2004 se aplică în continuare programelor apicole aprobate înainte de 1 ianuarie 2014, până la încheierea programelor în cauză.

Articolul 8

Măsuri tranzitorii

(1)   Statele membre își pot modifica programele apicole aprobate înainte de 1 ianuarie 2014 pentru a include noile măsuri privind sectorul apicol enumerate la articolul 55 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013.

(2)   Alocarea fondurilor Uniunii pentru programele apicole din perioada 2017-2019 se efectuează pe baza numărului de stupi comunicat în 2013 de către statele membre în programele lor apicole pentru perioada 2014-2016.

Articolul 9

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 mai 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 671.

(2)  JO L 347, 20.12.2013, p. 549.

(3)  Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului din 22 octombrie 2007 de instituire a unei organizări comune a piețelor agricole și privind dispoziții specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP) (JO L 299, 16.11.2007, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 917/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 797/2004 al Consiliului referitor la acțiunile care au ca scop îmbunătățirea condițiilor de producere și de comercializare a produselor apicole (JO L 163, 30.4.2004, p. 83).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 487).

(6)  Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește agențiile de plăți și alte organisme, gestiunea financiară, verificarea și închiderea conturilor, garanțiile și utilizarea monedei euro (JO L 255, 28.8.2014, p. 18).