30.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 163/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1018 AL COMISIEI

din 29 iunie 2015

de stabilire a unei liste de clasificare a evenimentelor de aviație civilă care trebuie raportate în mod obligatoriu în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 3 aprilie 2014 privind raportarea, analiza și acțiunile subsecvente cu privire la evenimentele de aviație civilă, de modificare a Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și de abrogare a Directivei 2003/42/CE a Parlamentului European și a Consiliului, și a Regulamentelor (CE) nr. 1321/2007 și (CE) nr. 1330/2007 ale Comisiei (1), în special articolul 4 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 376/2014 prevede instituirea unor sisteme de raportare a evenimentelor la nivelul organizațiilor, al statelor membre și al Uniunii, pentru a asigura raportarea, colectarea, stocarea, protecția, schimbul, diseminarea, analizarea și monitorizarea tuturor informațiilor relevante privind siguranța aviației civile. În plus, el stabilește norme de limitare a utilizării informațiilor colectate la îmbunătățirea siguranței aviației și de protejare corespunzătoare a raportorului și a altor persoane menționate în rapoartele de eveniment, în vederea asigurării unei disponibilități permanente a informațiilor privind siguranța. Regulamentul (UE) nr. 376/2014 se aplică tuturor aeronavelor definite și reglementate de regulamentul respectiv, inclusiv aeronavelor cu pilot la bord și sistemelor de aeronave telecomandate.

(2)

În conformitate cu articolul 4 alineatul (5) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, Comisia trebuie să adopte o listă de clasificare a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării evenimentelor, în temeiul sistemelor de raportare obligatorie instituite prin regulamentul respectiv, și care se încadrează în categoriile menționate la articolul 4 alineatul (1) din respectivul regulament. O a doua listă ar trebui să conțină, în conformitate cu articolul 4 alineatul (5) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 376/2014, o clasificare a evenimentelor aplicabile aeronavelor, cu excepția aeronavelor complexe motorizate. Această a doua listă ar trebui, după caz, să fie adaptată la specificul sectorului aviatic respectiv.

(3)

Împărțirea în categorii de evenimente care trebuie raportate, prevăzută în Regulamentul (UE) nr. 376/2014, a fost stabilită pentru a permite persoanelor desemnate de respectivul regulament să identifice evenimentele pe care fiecare dintre ele trebuie să le raporteze. În conformitate cu acest obiectiv, listele de evenimente ar trebui să fie împărțite conform categoriilor la care raportorii ar trebuie să se refere, în funcție de situația lor respectivă, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 376/2014.

(4)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (2),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Clasificarea detaliată a evenimentelor la care trebuie să se facă referire în cazul raportării, prin intermediul sistemelor de raportare obligatorie, a evenimentelor menționate la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 376/2014 este stabilită în anexele I-V la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 15 noiembrie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 29 iunie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 122, 24.4.2014, p. 18.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (JO L 79, 19.3.2008, p. 1).


ANEXA I

EVENIMENTE LEGATE DE FUNCȚIONAREA AERONAVEI

Observație: Prezenta anexă este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu categoriile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, ele sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

1.   OPERAȚIUNI AERIENE

1.1.   Pregătirea zborului

(1)

Utilizarea unor date incorecte sau introduse incorect în echipamentele utilizate pentru navigație sau pentru calculele de performanță, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(2)

Transportul sau tentativa de transport de mărfuri periculoase, în contravenție cu legislațiile aplicabile, inclusiv etichetarea, ambalarea și manipularea incorectă a mărfurilor periculoase.

1.2.   Pregătirea aeronavei

(1)

Tip de combustibil incorect sau combustibil contaminat.

(2)

Tratament de degivrare/antigivrare neefectuat, incorect sau inadecvat.

1.3.   Decolarea și aterizarea

(1)

Ieșire de pe calea de rulare sau de pe pistă.

(2)

Pătrunderea neautorizată, reală sau potențială, pe calea de rulare sau pe pistă.

(3)

Pătrunderea neautorizată în zona de apropiere finală și de decolare (FATO).

(4)

Orice decolare întreruptă.

(5)

Incapacitatea de a atinge performanțele cerute sau preconizate în timpul decolării, al manevrei „go-around” sau al aterizării.

(6)

Decolare, apropiere sau aterizare efectivă ori încercare de aterizare cu aeronava în configurație incorectă.

(7)

Lovirea cozii, a palelor ori a extremităților aripii sau a nacelei motorului în timpul decolării sau al aterizării.

(8)

Continuarea unei apropieri cu încălcarea criteriilor de apropiere stabilizată ale operatorului aerian.

(9)

Continuarea unei apropieri instrumentale sub valorile minime publicate, cu referințe vizuale inadecvate.

(10)

Aterizare preventivă sau forțată.

(11)

Aterizare prea scurtă sau prea lungă.

(12)

Aterizare violentă.

1.4.   Orice fază a zborului

(1)

Pierderea controlului.

(2)

Zborul în afara parametrilor normali, depășirea tangajului normal, a asietei sau o viteză inadecvată condițiilor.

(3)

Deviere de la nivelul de zbor.

(4)

Activarea oricărei protecții a anvelopei de zbor, inclusiv avertizarea de depășire a unghiului de atac critic, vibrarea manșei, împingătorul manșei (stick pusher) și protecțiile automate.

(5)

Deviere involuntară de la traiectoria prevăzută sau atribuită cu o valoare egală cu dublul performanței de navigație cerute sau cu 10 mile marine, dacă această din urmă valoare este inferioară celei dintâi.

(6)

Depășirea limitelor prevăzute în manualul de zbor al aeronavei.

(7)

Operarea cu reglarea incorectă a altimetrului.

(8)

Evenimente legate de jetul motoarelor reactive, de suflul rotorului sau al elicei care au pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(9)

Interpretare greșită a modului automat sau a oricăror informații privind cabina de pilotaj furnizate echipajului de comandă, care au pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

1.5.   Alte tipuri de evenimente

(1)

Eliberarea involuntară a încărcăturii sau a altor echipamente transportate în exteriorul aeronavei.

(2)

Pierderea conștientizării situației (inclusiv nerecunoașterea mediului, a modului și a sistemului, dezorientarea spațială și pierderea noțiunii de timp).

(3)

Orice eveniment în cursul căruia performanțele umane au contribuit în mod direct sau ar fi putut contribui la producerea unui accident sau a unui incident grav.

2.   EVENIMENTE TEHNICE

2.1.   Structură și sisteme

(1)

Pierderea în zbor a oricărei părți din structura aeronavei.

(2)

Pierderea unui sistem.

(3)

Pierderea redundanței unui sistem.

(4)

Scurgerea oricărui fluid care a dus la un risc de incendiu sau la posibila contaminare periculoasă a structurii, a sistemelor sau a echipamentului aeronavei ori care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(5)

Defecțiuni sau funcționări incorecte ale sistemului de combustibil care afectează alimentarea cu combustibil și/sau transvazarea combustibilului.

(6)

Funcționarea necorespunzătoare sau defectarea oricărui sistem indicator, când aceasta duce la apariția unor indicații care pot induce în eroare echipajul.

(7)

Funcționarea anormală a comenzilor de zbor, cum ar fi blocarea sau funcționarea asimetrică a comenzilor de zbor [de exemplu: elemente de comandă ale portanței (flapsuri/voleți), ale rezistenței aerodinamice (spoilere), ale atitudinii (eleroane, profundoare, cârme de direcție)].

2.2.   Propulsie (inclusiv motoare, elice și sisteme de rotor) și grupuri de putere auxiliare (APU)

(1)

Defectarea sau funcționarea necorespunzătoare a oricărei părți sau a comenzii unei elice, a unui rotor sau a unui grup motopropulsor.

(2)

Deteriorarea sau scoaterea din funcțiune a rotorului principal/anticuplu sau a transmisiei și/sau a sistemelor echivalente.

(3)

Întreruperea arderii, oprirea în zbor a oricărui motor sau APU, atunci când sunt solicitate [de exemplu: ETOPS (operațiuni pe rază extinsă cu avioane bimotoare), MEL (lista echipamentului minim)].

(4)

Depășirea limitelor de funcționare a motorului, inclusiv supraturarea sau imposibilitatea de a controla turația oricărei componente de rotație mare (de exemplu: APU, starter cu aer, climatizor, turbină, elicea sau rotorul).

(5)

Funcționarea necorespunzătoare sau defectarea oricărei părți a motorului, a grupului propulsor, a APU sau a transmisiei, care provoacă una sau mai multe dintre situațiile următoare:

(a)

nefuncționarea la comandă a sistemului de inversare a tracțiunii;

(b)

incapacitatea de a controla puterea, tracțiunea sau turația;

(c)

nereținerea în interior a componentelor sau a resturilor.

3.   INTERACȚIUNEA CU SERVICIILE DE NAVIGAȚIE AERIANĂ (ANS) ȘI MANAGEMENTUL TRAFICULUI AERIAN (ATM)

(1)

Autorizare ATC (controlul traficului aerian) periculoasă.

(2)

Întrerupere prelungită a comunicării cu unitatea ATS (servicii de trafic aerian) sau ATM.

(3)

Instrucțiuni contradictorii de la diferite unități ATS, care ar putea duce la o pierdere de distanță între aeronave.

(4)

Interpretarea greșită a unei transmisii radio, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(5)

Abaterea intenționată de la o instrucțiune ATC, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

4.   SITUAȚII DE URGENȚĂ ȘI ALTE SITUAȚII CRITICE

(1)

Orice eveniment care conduce la declararea stării de urgență (apel „MAYDAY” sau „PAN”).

(2)

Orice tip de ardere, topire, fum, vapori, formare de arcuri electrice, supraîncălzire, incendiu sau explozie.

(3)

Prezența aerului contaminat în postul de pilotaj sau în compartimentul pasagerilor, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(4)

Neaplicarea de către echipajul de comandă sau de cabină a unei proceduri speciale sau de urgență pentru a face față unei situații de urgență.

(5)

Utilizarea unui echipament de urgență sau a unei proceduri speciale, care afectează performanțele de zbor sau de aterizare.

(6)

Defectarea oricărui sistem sau echipament de urgență sau de salvare care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(7)

Imposibilitatea de a controla presurizarea cabinei.

(8)

O cantitate de combustibil redusă critic sau o cantitate de combustibil la destinație inferioară rezervei finale de combustibil regulamentare.

(9)

Orice utilizare de către echipaj a sistemului de oxigen.

(10)

Incapacitatea oricărui membru al echipajului de comandă sau de cabină care generează o reducere a efectivului total al echipajului de la bord sub numărul minim certificat.

(11)

Oboseala echipajului, care afectează sau care ar putea afecta capacitatea sa de a-și îndeplini sarcinile de zbor în condiții de siguranță.

5.   MEDIU EXTERIOR ȘI METEOROLOGIE

(1)

O coliziune sau o proximă coliziune, la sol sau în aer, cu o altă aeronavă, cu solul sau un obstacol (1).

(2)

ACAS RA (semnal de avertizare al sistemului de bord pentru prevenirea coliziunilor).

(3)

Activarea unui sistem autentic de prevenire a coliziunii cu solul, precum „avertismentul” sistemelor GPWS (sistemul de avertizare privind apropierea față de sol) sau TAWS (sistemul de avertizare și de informare asupra configurației terenului).

(4)

Coliziune cu păsări sau animale sălbatice.

(5)

Deteriorarea produsă de obiecte străine/resturi desprinse (FOD).

(6)

Întâlnirea neașteptată a stării precare a suprafeței pistei.

(7)

Turbulențe de siaj.

(8)

Interferență cu aeronava cauzate de arme de foc, focuri de artificii, zmeie, echipamente de iluminare laser, lumini de mare intensitate, lasere, sisteme de aeronave telecomandate, aeromodele sau prin alte mijloace similare.

(9)

Un trăsnet care a provocat avarii ale aeronavei sau pierderea sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui sistem al aeronavei.

(10)

O rafală de grindină care a provocat daune aeronavei sau pierderea sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui sistem al aeronavei.

(11)

Turbulențe puternice sau orice situații care provoacă rănirea ocupanților aeronavei sau în urma cărora se consideră necesară o „verificare după situații de turbulență” a aeronavei.

(12)

Vânt de forfecare sau furtună cu descărcări electrice, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(13)

Givraj care provoacă dificultăți de comandă, avarii ale aeronavei sau pierderea sau funcționarea necorespunzătoare a oricărui sistem al aeronavei.

(14)

Întâlnirea cu cenușă vulcanică.

6.   SECURITATE

(1)

Amenințare cu bombă sau deturnare.

(2)

Dificultatea de a controla pasageri în stare de ebrietate, violenți sau nedisciplinați.

(3)

Descoperirea unui pasager clandestin.


(1)  Obstacolele includ vehiculele.


ANEXA II

EVENIMENTE LEGATE DE CONDIȚIILE TEHNICE, DE ÎNTREȚINEREA ȘI DE REPARAREA AERONAVEI

1.   FABRICAȚIE

Produse, piese sau echipamente date în exploatare de întreprinderea de producție, cu abateri față de datele de proiectare aplicabile și care sunt de natură să pună în pericol siguranța, identificate împreună cu titularul certificatului de tip sau al aprobării de proiect.

2.   PROIECTARE

Orice avarie, funcționare necorespunzătoare, defecțiune sau alt eveniment, legate de un produs, de o piesă sau de un echipament, care au pus sau ar putea pune în pericol siguranța.

Observație: Prezenta listă se aplică evenimentelor legate de un produs, o piesă sau un echipament reglementate de un certificat de tip, de un certificat de tip restricționat, de un certificat de tip suplimentar, de o autorizație a ETSO, de o aprobare a unui proiect de reparație majoră sau de orice altă aprobare pertinentă, considerată a fi fost eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei (1).

3.   ÎNTREȚINEREA ȘI MANAGEMENTUL MENȚINERII NAVIGABILITĂȚII

(1)

Daune structurale grave (de exemplu: fisurile, deformarea permanentă, exfolierea, desprinderea, arderea, uzura excesivă sau coroziunea) depistate în cursul operațiunilor de întreținere a aeronavei sau a unei componente a acesteia.

(2)

Scurgere semnificativă sau contaminare gravă a fluidelor (de exemplu: fluide hidraulice, combustibil, ulei, gaz sau alte fluide).

(3)

Funcționare necorespunzătoare sau defectare a oricărei părți a motorului sau a grupului propulsor și/sau a transmisiei, care provoacă una sau mai multe dintre situațiile următoare:

(a)

nereținerea componentelor/resturilor desprinse;

(b)

deteriorarea structurii de fixare a motorului.

(4)

Daună, avarie sau defectare a elicei, care ar fi putut duce la desprinderea în zbor a elicei sau a unei părți importante a acesteia și/sau la funcționarea necorespunzătoare a comenzii elicei.

(5)

Daună, avarie sau defectare a cutiei de transmisie sau a prinderii rotorului principal, care poate duce la o separare a ansamblului rotorului în timpul zborului și/sau la funcționarea necorespunzătoare a comenzii rotorului.

(6)

Defectarea gravă a unui sistem sau a unui echipament esențial pentru siguranță, inclusiv a sistemului sau a echipamentului de urgență în cursul testelor de întreținere, sau imposibilitatea de a activa aceste sisteme după activitățile de întreținere.

(7)

Asamblarea sau instalarea incorectă a componentelor aeronavei, depistată în cursul unei inspecții sau al unei proceduri de încercare, care nu a fost destinată special acestui scop.

(8)

Evaluarea greșită a unui defect grav sau a unei neconformități grave față de MEL și de procedurile tehnice operaționale.

(9)

Daune grave cauzate sistemului de interconectare a cablurilor electrice (EWIS).

(10)

Orice defecțiune a unei componente esențiale cu durată de viață limitată, care duce la retragerea sa înainte de încheierea duratei sale totale de viață.

(11)

Utilizarea unor produse, componente sau materiale de origine necunoscută sau suspectă ori a unor componente esențiale inutilizabile.

(12)

Date sau proceduri de întreținere incorecte sau insuficient aplicabile, care pot provoca erori de întreținere importante, inclusiv probleme lingvistice.

(13)

Control incorect sau aplicare incorectă a limitelor ori a programului de întreținere a aeronavei.

(14)

Punerea în serviciu a unei aeronave ieșite de la întreținere, în caz de neconformitate care pune în pericol siguranța zborului.

(15)

Deteriorarea gravă a unei aeronave în cursul activităților de întreținere din cauza unor lucrări de întreținere incorecte sau a utilizării unor echipamente de deservire la sol necorespunzătoare sau inutilizabile, care necesită acțiuni suplimentare de întreținere.

(16)

Identificarea unor cazuri de ardere, topire, fum, formare de arcuri electrice, supraîncălzire sau incendiu.

(17)

Orice eveniment în cursul căruia performanțele umane, inclusiv starea de oboseală a personalului, au contribuit în mod direct sau ar fi putut contribui la producerea unui accident sau a unui incident grav.

(18)

Disfuncții importante, probleme de fiabilitate sau probleme recurente de calitate a înregistrării care afectează un înregistrator de date de zbor (precum un sistem de înregistrare a datelor de zbor, un sistem de transmisie de date sau un înregistrator de voce din cabina de pilotaj) sau lipsa informațiilor necesare pentru a asigura buna funcționare a unui înregistrator de date de zbor.


(1)  Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei din 3 august 2012 de stabilire a normelor de punere în aplicare privind certificarea pentru navigabilitate și mediu a aeronavelor și a produselor, pieselor și echipamentelor aferente, precum și certificarea organizațiilor de proiectare și producție (JO L 224, 21.8.2012, p. 1).


ANEXA III

EVENIMENTE LEGATE DE SERVICIILE ȘI MIJLOACELE DE NAVIGAȚIE AERIANĂ

Observație: Prezenta anexă este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

1.   EVENIMENTE LEGATE DE AERONAVĂ

(1)

O coliziune sau o proximă coliziune, la sol sau în aer, între o aeronavă și o altă aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (1), inclusiv o proximă coliziune cu solul a unui zbor controlat (proximă CFIT).

(2)

Nerespectarea distanțelor minime de separație între aeronave (2).

(3)

Separație inadecvată (3).

(4)

Semnalări ACAS.

(5)

Coliziune cu păsări sau animale sălbatice.

(6)

Ieșire de pe calea de rulare sau de pe pistă.

(7)

Pătrunderea neautorizată, reală sau potențială, pe calea de rulare sau pe pistă.

(8)

Pătrunderea neautorizată în zona de apropiere finală și decolare (FATO).

(9)

Deviere a aeronavei de la autorizarea ATC.

(10)

Deviere a aeronavei de la regulamentul de organizare a traficului aerian (ATM) aplicabil:

(a)

nerespectarea de către aeronavă a procedurilor ATM aplicabile publicate;

(b)

încălcarea spațiului aerian, inclusiv pătrunderea neautorizată în spațiul aerian;

(c)

nerespectarea prescripțiilor referitoare la transportul și la utilizarea echipamentelor aeronautice legate de ATM, prevăzute de reglementările aplicabile.

(11)

Evenimente determinate de o confuzie în ceea ce privește indicativele de apel.

2.   DEGRADAREA SAU PIERDEREA TOTALĂ A SERVICIILOR SAU A FUNCȚIILOR

(1)

Imposibilitatea de a furniza serviciile ATM sau de a executa funcțiile ATM:

(a)

imposibilitatea de a furniza servicii de trafic aerian sau de a îndeplini funcțiile ATS corespunzătoare;

(b)

imposibilitatea de a furniza servicii de management al spațiului aerian sau de a executa funcțiile ATM corespunzătoare;

(c)

imposibilitatea de a furniza servicii de management al capacității fluxului traficului aerian sau de a asigura funcții de management al capacității fluxului traficului aerian.

(2)

Informații incomplete sau preponderent incorecte, deteriorate, inadecvate sau care induc în eroare din partea oricărui serviciu suport (4), inclusiv cele referitoare la starea precară a suprafeței pistei.

(3)

Funcționarea necorespunzătoare a serviciului de comunicații.

(4)

Funcționarea necorespunzătoare a serviciului de supraveghere.

(5)

Funcționarea necorespunzătoare a funcției sau a serviciului de procesare și distribuire a datelor.

(6)

Funcționarea necorespunzătoare a serviciului de navigație.

(7)

Defectare a sistemului de securitate ATM, care a avut sau ar fi putut avea un impact negativ direct asupra furnizării în condiții de siguranță a serviciului.

(8)

Supraîncărcare semnificativă a sectorului sau a pozițiilor ATS, care poate afecta negativ furnizarea serviciilor.

(9)

Recepționarea sau interpretarea incorectă a unor comunicații importante, inclusiv neînțelegerea limbii folosite, care a avut sau ar fi putut avea un impact negativ direct asupra furnizării în condiții de siguranță a serviciului.

(10)

Întrerupere prelungită a comunicării cu o aeronavă sau cu o altă unitate ATS.

3.   ALTE EVENIMENTE

(1)

Declararea unei situații de urgență („MAYDAY” sau „PAN”).

(2)

Interferență externă semnificativă cu serviciile de navigație aeriană [de exemplu, stațiile de radio care transmit în bandă FM și interferează cu sistemul de aterizare instrumentală (ILS), radiofarul omnidirecțional VHF (VOR) și comunicațiile].

(3)

Interferarea cu o aeronavă, o unitate ATS sau cu un sistem de comunicații radio, inclusiv prin arme de foc, focuri de artificii, zmeie, iluminare laser, lumini de mare intensitate, lasere, sisteme de aeronave telecomandate, aeromodele sau prin alte mijloace similare.

(4)

Evacuarea în aer a combustibilului.

(5)

Amenințare cu bombă sau deturnare.

(6)

Oboseală care afectează sau care ar fi putut afecta capacitatea de a exercita în condiții de siguranță funcțiile de navigație sau de circulație aeriană.

(7)

Orice eveniment în cursul căruia performanțele umane au contribuit în mod direct sau ar fi putut contribui la producerea unui accident sau a unui incident grav.


(1)  Obstacolele includ vehiculele.

(2)  Este vorba despre o situație în care distanțele minime de separare regulamentare nu au fost menținute între două aeronave sau între o aeronavă și spațiul aerian căruia i se aplică distanțele minime.

(3)  În lipsa distanțelor minime de separare regulamentare, o situație în care distanța dintre două aeronave este considerată insuficientă pentru ca piloții să poată asigura o separare sigură.

(4)  De exemplu: servicii de trafic aerian (ATS), serviciul automat de informare pentru zona terminală (ATIS), servicii meteorologice, baze de date de navigație, hărți, grafice, serviciul de informare aeronautică (AIS), manuale.


ANEXA IV

EVENIMENTE LEGATE DE AERODROMURI ȘI SERVICII LA SOL

1.   GESTIONAREA SIGURANȚEI UNUI AERODROM

Observație: Prezenta secțiune este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, ele sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

1.1.   Evenimente legate de aeronave și de obstacole

(1)

O coliziune sau o proximă coliziune, la sol sau în aer, între o aeronavă și o altă aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (1).

(2)

Coliziune cu păsări sau animale sălbatice.

(3)

Ieșire de pe calea de rulare sau de pe pistă.

(4)

Pătrunderea neautorizată, reală sau potențială, pe calea de rulare sau pe pistă.

(5)

Pătrunderea sau ieșirea neautorizată în zona de apropiere finală și decolare (FATO).

(6)

Nerespectarea de către o aeronavă sau un vehicul a autorizațiilor, a instrucțiunilor sau a restricțiilor în timpul deplasării pe suprafața de mișcare a unui aerodrom (de exemplu: eroare privind pista, calea de rulare sau zona restricționată a unui aerodrom).

(7)

Obiect străin aflat pe suprafața de mișcare a aerodromului, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(8)

Prezența unor obstacole, pe aerodrom sau în vecinătatea acestuia, care nu sunt publicate în AIP (publicația de informare aeronautică) sau în NOTAM (avizele către navigatori) și/sau care nu sunt marcate sau balizate luminos corespunzător.

(9)

Interferență cu vehicule, echipamente sau persoane în cursul procedurilor de push-back, de power-back sau de rulaj.

(10)

Pasageri sau persoane neautorizate lăsate nesupravegheate pe platformă.

(11)

Suflul jetului reactiv, suflu de rotor sau suflu de elice.

(12)

Declararea unei situații de urgență („MAYDAY” sau „PAN”).

1.2.   Degradarea sau pierderea totală a serviciilor sau a funcțiilor

(1)

Întreruperea sau defecțiuni ale comunicațiilor între:

(a)

personalul de aerodrom, personalul de la bordul unui vehicul sau la sol și o unitate a serviciilor de trafic aerian sau serviciul de management al platformei;

(b)

o unitate responsabilă cu serviciul de management al platformei și o aeronavă, un vehicul sau o unitate a serviciilor de trafic aerian.

(2)

Avarierea, funcționarea necorespunzătoare sau defectarea semnificativă a unui echipament sau a unui sistem al aerodromului, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava sau ocupanții acesteia.

(3)

Deficiențe semnificative ale balizării luminoase, marcării sau semnalizării aerodromului.

(4)

Defectarea sistemului de alertă pentru situații de urgență al aerodromului.

(5)

Indisponibilitatea serviciilor de salvare și de stingere a incendiilor conform cerințelor aplicabile.

1.3.   Alte evenimente

(1)

Incendiu, fum sau explozie la instalațiile, în împrejurimile și la echipamentele aerodromului, care au pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(2)

Evenimente legate de securitatea aerodromului (de exemplu: intrare ilegală, acțiuni de sabotaj, amenințare cu bombă).

(3)

Neraportarea unei schimbări semnificative în condițiile de funcționare ale aerodromului, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(4)

Tratament de degivrare/antigivrare neefectuat, incorect sau inadecvat.

(5)

Scurgere semnificativă în timpul operațiunilor de alimentare cu combustibil.

(6)

Alimentarea cu combustibil sau cu alte fluide esențiale (inclusiv oxigen, azot, ulei și apă potabilă), contaminate sau de tip incorect.

(7)

Incapacitatea de a gestiona starea precară a suprafeței pistei.

(8)

Orice eveniment în cursul căruia performanțele umane au contribuit în mod direct sau ar fi putut contribui la producerea unui accident sau a unui incident grav.

2.   DESERVIREA LA SOL A UNEI AERONAVE

Observație: Prezenta secțiune este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

2.1.   Evenimente legate de aeronave și de aerodromuri

(1)

O coliziune sau o proximă coliziune, la sol sau în aer, între o aeronavă și o altă aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (2).

(2)

Pătrunderea neautorizată pe pistă sau pe calea de rulare.

(3)

Ieșirea neautorizată de pe pistă sau de pe calea de rulare.

(4)

Contaminarea semnificativă a structurii, sistemelor și echipamentelor aeronavei, rezultată din transportul bagajelor, al poștei sau al mărfii.

(5)

Interferență cu alte vehicule, echipamente sau persoane în cursul procedurilor de push-back, de power-back sau de rulaj.

(6)

Obiecte străine pe suprafața de mișcare a aerodromului, care au pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(7)

Pasageri sau persoane neautorizate lăsate nesupravegheate pe platformă.

(8)

Incendiu, fum sau explozie la instalațiile, în împrejurimile și la echipamentele aerodromului, care au pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(9)

Evenimente legate de securitatea aerodromului (de exemplu: intrare ilegală, acțiuni de sabotaj, amenințare cu bombă).

2.2.   Degradarea sau pierderea totală a serviciilor sau a funcțiunilor

(1)

Întreruperea sau defecțiuni ale comunicațiilor cu o aeronavă, un vehicul, o unitate responsabilă cu serviciile de trafic aerian sau o unitate responsabilă cu serviciul de management al platformei.

(2)

Avarierea, funcționarea necorespunzătoare sau defectarea semnificativă a unui echipament sau a unui sistem al aerodromului, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava sau ocupanții acesteia.

(3)

Deficiențe semnificative ale balizării luminoase, ale marcării sau ale semnalizării aerodromului.

2.3.   Evenimente specifice serviciilor de handling la sol

(1)

Handlingul sau transbordarea incorectă a pasagerilor, încărcarea incorectă a bagajelor, a poștei sau a mărfii, care poate avea un efect semnificativ asupra masei și/sau a echilibrului aeronavei (inclusiv erori importante în calculele fișei de încărcare).

(2)

Retragerea echipamentelor de îmbarcare cu punerea în pericol a ocupanților aeronavei.

(3)

Stivuirea sau fixarea incorectă a bagajelor, a poștei sau a mărfii, care poate periclita în orice mod aeronava, echipamentele aeronavei sau ocupanții săi, ori de natură să împiedice evacuarea de urgență.

(4)

Transportul, tentativa de transport sau handlingul de mărfuri periculoase, care au generat sau ar fi putut genera un risc pentru siguranța exploatării sau care au creat o situație periculoasă [de exemplu: incident sau accident datorat mărfurilor periculoase, conform definiției din cadrul instrucțiunilor tehnice ale OACI (3)].

(5)

Nerespectarea corelației între pasageri și bagaje.

(6)

Nerespectarea procedurilor cerute în materie de handling la sol și de asistență aeroportuară, în special a procedurilor de degivrare, de realimentare sau de încărcare, inclusiv în ceea ce privește poziționarea incorectă sau retragerea echipamentelor.

(7)

Scurgere semnificativă în timpul operațiunilor de alimentare cu combustibil.

(8)

Încărcarea unor cantități incorecte de combustibil, care poate avea un efect semnificativ asupra anduranței, performanței, echilibrului sau rezistenței structurale a aeronavei.

(9)

Alimentarea cu combustibil sau cu alte fluide esențiale (inclusiv oxigen, azot, ulei și apă potabilă), contaminate sau de tip incorect.

(10)

Orice disfuncție, funcționare necorespunzătoare sau defectare a echipamentelor utilizate pentru deservirea la sol, care provoacă sau poate provoca daune aeronavei [de exemplu: bară de remorcare sau grup electric de sol (GPU)].

(11)

Tratament de degivrare/antigivrare neefectuat, incorect sau inadecvat.

(12)

Deteriorări provocate aeronavelor de echipamente sau de vehicule de asistență la sol, inclusiv daune nedeclarate anterior.

(13)

Orice eveniment în cursul căruia performanțele umane au contribuit în mod direct sau ar fi putut contribui la producerea unui accident sau a unui incident grav.


(1)  Obstacolele includ vehiculele.

(2)  Obstacolele includ vehiculele.

(3)  Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase (OACI – Doc. 9284).


ANEXA V

EVENIMENTE LEGATE DE ALTE AERONAVE DECÂT CELE MOTORIZATE COMPLEXE, INCLUSIV PLANOARE ȘI VEHICULE MAI UȘOARE DECÂT AERUL

În sensul prezentei anexe:

(a)

„alte aeronave decât cele motorizate complexe” desemnează aeronavele diferite de cele definite la articolul 3 litera (j) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008;

(b)

„planor” are înțelesul prevăzut la articolul 2 punctul 117 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei (1);

(c)

„vehicule mai ușoare decât aerul” are înțelesul prevăzut la punctul ML10 din secțiunea „Definițiile termenilor utilizați în această listă” din anexa la Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului (2).

1.   ALTE AERONAVE DECÂT CELE MOTORIZATE COMPLEXE, CU EXCEPȚIA PLANOARELOR ȘI A VEHICULELOR MAI UȘOARE DECÂT AERUL

Observație: Prezenta secțiune este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

1.1.   Operațiuni aeriene

(1)

Pierderea involuntară a controlului asupra aeronavei.

(2)

Aterizare în afara zonei prevăzute pentru aterizare.

(3)

Imposibilitatea de a atinge performanțele cerute ale aeronavei, prevăzute în condiții normale, în timpul decolării, al urcării sau al aterizării.

(4)

Pătrunderea neautorizată pe pistă.

(5)

Ieșirea neautorizată de pe pistă.

(6)

Orice zbor care a fost efectuat cu o aeronavă inadecvată pentru zbor sau pentru care pregătirea zborului nu a fost finalizată, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(7)

Zbor neintenționat în condiții IMC (condiții meteorologice de zbor instrumental) al unei aeronave necertificate în conformitate cu IFR (regulile de zbor instrumental) sau al unui pilot necalificat pentru IFR, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(8)

Descărcarea involuntară a încărcăturii (3).

1.2.   Evenimente tehnice

(1)

Vibrații intense anormale (de exemplu: oscilații ale eleronului, ale profundorului sau ale elicei).

(2)

Orice comandă de zbor care nu funcționează corect sau care este deconectată.

(3)

O defecțiune sau o deteriorare importantă a structurii aeronavei.

(4)

Pierderea în zbor a oricărei părți din structura aeronavei sau a unei instalații a acesteia.

(5)

O defecțiune a unui motor, a unui rotor, a unei elice, a unui sistem de alimentare cu combustibil sau a unui alt sistem esențial.

(6)

Scurgerea oricărui fluid care a dus la un risc de incendiu sau la posibila contaminare periculoasă a structurii, a sistemelor sau a echipamentului aeronavei ori la un risc pentru ocupanții săi.

1.3.   Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană și managementul traficului aerian

(1)

Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană (de exemplu: furnizarea unor servicii incorecte, comunicații contradictorii sau abaterea de la autorizare), care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

(2)

Încălcarea spațiului aerian.

1.4.   Situații de urgență și alte situații critice

(1)

Orice eveniment care determină un apel de urgență.

(2)

Incendiu, explozie, fum, gaze toxice sau emanații toxice în aeronavă.

(3)

Incapacitatea pilotului, care duce la imposibilitatea de a îndeplini îndatoririle profesionale.

1.5.   Mediu exterior și meteorologie

(1)

O coliziune, la sol sau în aer, cu o altă aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (4).

(2)

O proximă coliziune, la sol sau în aer, cu o altă aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (4), care impune o manevră de evitare de urgență pentru a evita o coliziune.

(3)

Coliziune cu păsări sau animale sălbatice, care provoacă deteriorări aeronavei sau pierderea ori funcționarea necorespunzătoare a oricărui serviciu esențial.

(4)

Interferența cu aeronava prin arme de foc, focuri de artificii, zmeie, iluminare laser, lumini de mare intensitate, lasere, sisteme de aeronave telecomandate, aeromodele sau prin alte mijloace similare.

(5)

Un trăsnet care a provocat daune aeronavei sau pierderea funcțiilor acesteia.

(6)

Turbulențe puternice care au provocat rănirea ocupanților aeronavei sau în urma cărora se consideră necesară o „verificare după situații de turbulență” a aeronavei.

(7)

Givrajul, inclusiv givrajul carburatorului, care a pus sau ar fi putut pune în pericol aeronava, ocupanții acesteia sau orice altă persoană.

2.   PLANOARE

Observație: Prezenta secțiune este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

2.1.   Operațiuni aeriene

(1)

Pierderea involuntară a controlului asupra planorului.

(2)

Un eveniment în cursul căruia pilotul planorului nu a fost în măsură să elibereze cablul troliului sau cablul de remorcare și a fost nevoit să facă acest lucru prin aplicarea procedurii de urgență.

(3)

Orice eliberare a cablului troliului sau a cablului de remorcare care a pus sau ar fi putut pune în pericol planorul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.

(4)

În cazul unui motoplanor, defectarea motorului în timpul decolării.

(5)

Orice zbor efectuat cu un planor inapt pentru zbor sau în cazul căruia o pregătire a zborului incompletă a pus sau ar fi putut pune în pericol planorul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.

2.2.   Evenimente tehnice

(1)

Vibrații intense anormale (de exemplu: oscilații ale eleronului, ale profundorului sau ale elicei).

(2)

Orice comandă de zbor care nu funcționează corect sau care este deconectată.

(3)

O defecțiune sau o deteriorare importantă a structurii planorului.

(4)

Pierderea în zbor a oricărei părți din structura sau instalațiile planorului.

2.3.   Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană și gestionarea traficului aerian

(1)

Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană (de exemplu: furnizarea unor servicii incorecte, comunicații contradictorii sau abaterea de la autorizare), care a pus sau ar fi putut pune în pericol planorul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.

(2)

Încălcarea spațiului aerian.

2.4.   Situații de urgență și alte situații critice

(1)

Orice eveniment care determină un apel de urgență.

(2)

Orice situație în care nu rămâne disponibilă nicio zonă de aterizare în condiții de siguranță.

(3)

Incendiu, explozie, fum, gaze sau emanații toxice în planor.

(4)

Incapacitatea pilotului, care conduce la imposibilitatea de a îndeplini îndatoririle profesionale.

2.5.   Mediu exterior și meteorologie

(1)

O coliziune, la sol sau în aer, cu o aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (5).

(2)

O proximă coliziune, la sol sau în aer, cu o aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (5), care impune o manevră de evitare de urgență pentru a evita o coliziune.

(3)

Interferarea cu planorul prin arme de foc, focuri de artificii, zmeie, iluminare laser, lumini de mare intensitate, lasere, sisteme de aeronave telecomandate, aeromodele sau prin alte mijloace similare.

(4)

Un trăsnet care a provocat daune planorului.

3.   VEHICULE MAI UȘOARE DECÂT AERUL (BALOANE ȘI DIRIJABILE)

Observație: Prezenta secțiune este structurată în așa fel încât evenimentele pertinente să fie corelate cu tipurile de activități în cursul cărora, în baza experienței dobândite, sunt observate în mod normal, în scopul de a facilita raportarea evenimentelor. Totuși, această prezentare nu trebuie să fie interpretată în sensul că evenimentele nu trebuie raportate în cazul în care se produc în afara categoriei de activități cu care sunt corelate în listă.

3.1.   Operațiuni aeriene

(1)

Orice zbor care a fost efectuat cu un vehicul mai ușor decât aerul inapt pentru zbor sau în cazul căruia o pregătire a zborului incompletă a pus sau ar fi putut pune în pericol vehiculul mai ușor decât aerul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.

(2)

Stingere permanentă involuntară a flăcării de veghe.

3.2.   Evenimente tehnice

(1)

Defectarea oricăreia dintre piesele sau comenzile următoare: tub de imersie al cilindrului de combustibil, scripeți ai voalurii (anvelopei), circuit de comandă, supapă de evacuare pentru arzător, supapă de evacuare pentru cilindrul de combustibil, cârlig, daune aduse conductei de combustibil, valvei de gaz portant, anvelopei (voalurii) sau balonetului, suflantei, supapei de siguranță (baloane cu gaz) sau troliului (baloane captive cu gaz).

(2)

Scurgere sau pierdere semnificativă de gaz portant (de exemplu: porozitate, valve de gaz portant în poziție verticală).

3.3.   Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană și managementul traficului aerian

(1)

Interacțiunea cu serviciile de navigație aeriană (de exemplu: furnizarea unor servicii incorecte, comunicații contradictorii sau abaterea de la autorizare), care a pus sau ar fi putut pune în pericol vehiculul mai ușor decât aerul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.

(2)

Încălcarea spațiului aerian.

3.4.   Situații de urgență și alte situații critice

(1)

Orice eveniment care determină un apel de urgență.

(2)

Incendiu, explozie, fum sau emanații toxice în vehiculul mai ușor decât aerul (dincolo de funcționarea normală a arzătorului).

(3)

Căderea ocupanților vehiculului mai ușor decât aerul în afara nacelei sau a platformei.

(4)

Incapacitatea pilotului, care conduce la imposibilitatea de a îndeplini orice sarcină.

(5)

Ridicarea sau târârea accidentală a unui membru al echipei de la sol, având drept consecință decesul sau vătămarea unei persoane.

3.5.   Mediu extern și meteorologie

(1)

O coliziune sau o proximă coliziune, la sol sau în aer, cu o aeronavă, cu solul sau cu un obstacol (6), care a pus sau ar fi putut pune în pericol vehiculul mai ușor decât aerul, ocupanții săi sau orice altă persoană.

(2)

Interferența cu vehiculul mai ușor decât aerul prin arme de foc, focuri de artificii, zmeie, iluminare laser, lumini de mare intensitate, lasere, sisteme de aeronave telecomandate, aeromodele sau prin alte mijloace similare.

(3)

Condiții meteorologice nefavorabile neașteptate, care au pus sau ar fi putut pune în pericol vehiculul mai ușor decât aerul, ocupanții acestuia sau orice altă persoană.


(1)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1).

(2)  Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 mai 2009 de simplificare a clauzelor și condițiilor de transfer al produselor din domeniul apărării în interiorul Comunității (JO L 146, 10.6.2009, p. 1).

(3)  Acest punct se aplică numai operării comerciale în sensul articolului 3 litera (i) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(4)  Obstacolele includ vehiculele.

(5)  Obstacolele includ vehiculele.

(6)  Obstacolele includ vehiculele.