2.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 135/8


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/851 AL COMISIEI

din 27 martie 2015

de modificare a anexelor II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (1), în special articolul 6 alineatul (3), articolul 7 alineatul (3) și articolul 20 alineatul (6),

întrucât:

(1)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, Croația a notificat până la data de 31 ianuarie 2015 Comisia cu privire la terenurile deminate și redate circuitului agricol în 2014, la numărul drepturilor la plată disponibile pentru fermieri la 31 decembrie 2014, precum și la suma care nu a fost cheltuită din rezerva națională specială pentru deminare la aceeași dată.

(2)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, suma care urmează a fi adăugată la plafoanele naționale prevăzute pentru Croația în anexa II la respectivul regulament se calculează de către Comisie pe baza informațiilor notificate de Croația în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din respectivul regulament, precum și pe baza estimărilor privind media plăților directe pe hectar în Croația pentru anul în cauză.

(3)

Media plăților directe pe hectar pentru 2015 se calculează împărțind plafonul național al Croației în 2015, din care se scade suma care nu a fost cheltuită din rezerva națională specială pentru deminare la 31 decembrie 2014, la numărul de drepturi la plată disponibile pentru fermieri la aceeași dată. Suma care se adaugă la plafonul național pentru 2015 și pentru anii următori se calculează pe baza calendarului de creșteri prevăzut la articolul 17 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 și reflectă faptul că notificarea din 31 ianuarie 2015 atinge cuantumurile maxime ale creșterilor anuale prevăzute în anexa VII la respectivul regulament începând cu anul calendaristic 2015.

(4)

În conformitate cu articolul 20 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, anexa VI la respectivul regulament trebuie adaptată pentru a ține seama de consecințele reintrării terenurilor deminate în circuitul agricol în 2014, astfel cum sunt notificate de către Croația.

(5)

Prin urmare, anexele II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 ar trebui modificate în consecință.

(6)

Întrucât prezentul regulament este esențial pentru adoptarea la timp și fără probleme a actelor de punere în aplicare menționate la articolul 22 alineatul (1), articolul 36 alineatul (4), articolul 42 alineatul (2), articolul 47 alineatul (3), articolul 49 alineatul (2), articolul 51 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013, este necesar ca acesta să intre în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 27 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 347, 20.12.2013, p. 608.


ANEXĂ

Anexele II, III și VI la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 se modifică după cum urmează:

1.

Anexa II se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA II

Plafoanele naționale prevăzute la articolul 6

(în mii EUR)

Anul calendaristic

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

523 658

509 773

502 095

488 964

481 857

505 266

Bulgaria

721 251

792 449

793 226

794 759

796 292

796 292

Republica Cehă

844 854

844 041

843 200

861 708

861 698

872 809

Danemarca

870 751

852 682

834 791

826 774

818 757

880 384

Germania

4 912 772

4 880 476

4 848 079

4 820 322

4 792 567

5 018 395

Estonia

114 378

114 562

123 704

133 935

143 966

169 366

Irlanda

1 215 003

1 213 470

1 211 899

1 211 482

1 211 066

1 211 066

Grecia

1 921 966

1 899 160

1 876 329

1 855 473

1 834 618

1 931 177

Spania

4 842 658

4 851 682

4 866 665

4 880 049

4 893 433

4 893 433

Franța

7 302 140

7 270 670

7 239 017

7 214 279

7 189 541

7 437 200

Croația (*)

183 735

202 865

241 125

279 385

317 645

306 080

Italia

3 902 039

3 850 805

3 799 540

3 751 937

3 704 337

3 704 337

Cipru

50 784

50 225

49 666

49 155

48 643

48 643

Letonia

181 044

205 764

230 431

255 292

280 154

302 754

Lituania

417 890

442 510

467 070

492 049

517 028

517 028

Luxemburg

33 604

33 546

33 487

33 460

33 432

33 432

Ungaria

1 345 746

1 344 461

1 343 134

1 343 010

1 342 867

1 269 158

Malta

5 241

5 241

5 242

5 243

5 244

4 690

Țările de Jos

749 315

736 840

724 362

712 616

700 870

732 370

Austria

693 065

692 421

691 754

691 746

691 738

691 738

Polonia

3 378 604

3 395 300

3 411 854

3 431 236

3 450 512

3 061 518

Portugalia

565 816

573 954

582 057

590 706

599 355

599 355

România

1 599 993

1 772 469

1 801 335

1 872 821

1 903 195

1 903 195

Slovenia

137 987

136 997

136 003

135 141

134 278

134 278

Slovacia

438 299

441 478

444 636

448 155

451 659

394 385

Finlanda

523 333

523 422

523 493

524 062

524 631

524 631

Suedia

696 890

697 295

697 678

698 723

699 768

699 768

Regatul Unit

3 173 324

3 179 880

3 186 319

3 195 781

3 205 243

3 591 683

2.

Anexa III se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA III

Plafoanele nete menționate la articolul 7

(în milioane EUR)

Anul calendaristic

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgia

523,7

509,8

502,1

489,0

481,9

505,3

Bulgaria

720,9

788,8

789,6

791,0

792,5

798,9

Republica Cehă

840,1

839,3

838,5

856,7

856,7

872,8

Danemarca

870,2

852,2

834,3

826,3

818,3

880,4

Germania

4 912,8

4 880,5

4 848,1

4 820,3

4 792,6

5 018,4

Estonia

114,4

114,5

123,7

133,9

143,9

169,4

Irlanda

1 214,8

1 213,3

1 211,8

1 211,4

1 211,0

1 211,1

Grecia

2 109,8

2 087,0

2 064,1

2 043,3

2 022,4

2 119,0

Spania

4 902,3

4 911,3

4 926,3

4 939,7

4 953,1

4 954,4

Franța

7 302,1

7 270,7

7 239,0

7 214,3

7 189,5

7 437,2

Croația (**)

183,7

202,9

241,1

279,4

317,6

306,1

Italia

3 897,1

3 847,3

3 797,2

3 750,0

3 702,4

3 704,3

Cipru

50,8

50,2

49,7

49,1

48,6

48,6

Letonia

181,0

205,7

230,3

255,0

279,8

302,8

Lituania

417,9

442,5

467,1

492,0

517,0

517,0

Luxemburg

33,6

33,5

33,5

33,5

33,4

33,4

Ungaria

1 276,7

1 275,5

1 274,1

1 274,0

1 273,9

1 269,2

Malta

5,2

5,2

5,2

5,2

5,2

4,7

Țările de Jos

749,2

736,8

724,3

712,5

700,8

732,4

Austria

693,1

692,4

691,8

691,7

691,7

691,7

Polonia

3 359,2

3 375,7

3 392,0

3 411,2

3 430,2

3 061,5

Portugalia

565,9

574,0

582,1

590,8

599,4

599,5

România

1 600,0

1 772,5

1 801,3

1 872,8

1 903,2

1 903,2

Slovenia

138,0

137,0

136,0

135,1

134,3

134,3

Slovacia

435,5

438,6

441,8

445,2

448,7

394,4

Finlanda

523,3

523,4

523,5

524,1

524,6

524,6

Suedia

696,8

697,2

697,6

698,7

699,7

699,8

Regatul Unit

3 169,8

3 176,3

3 182,7

3 191,4

3 200,8

3 591,7

3.

Anexa VI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA VI

Dispoziții financiare aplicabile Croației menționate la articolele 10 și 19

A.

Cuantumul pentru aplicarea articolului 10 alineatul (1) litera (a):

382 600 000 EUR

B.

Cuantumul total al plăților directe naționale complementare menționate la articolul 19 alineatul (3):

(în mii EUR)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

248 690

229 560

191 300

153 040

114 780

76 520

38 260 ”


(*)  Pentru Croația, plafonul național pentru anul calendaristic 2021 este de 344 340 000 EUR și pentru 2022 este de 382 600 000 EUR.”

(**)  Pentru Croația, plafonul net pentru anul calendaristic 2021 este de 344 340 000 EUR și pentru 2022 este de 382 600 000 EUR.”