19.5.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 123/77


REGULAMENTUL (UE) 2015/758 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

din 29 aprilie 2015

privind cerințele de omologare de tip pentru instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul vehiculelor și de modificare a Directivei 2007/46/CE

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European (1),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (2),

întrucât:

(1)

Un sistem cuprinzător de omologare de tip a autovehiculelor a fost instituit la nivelul Uniunii prin Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3).

(2)

Cerințele tehnice pentru omologarea de tip a autovehiculelor cu privire la numeroase elemente de siguranță și de mediu au fost armonizate la nivelul Uniunii pentru a asigura un nivel ridicat de siguranță rutieră pe întreg teritoriul Uniunii.

(3)

Instalarea unui serviciu eCall la bordul tuturor autovehiculelor și în toate statele membre a fost unul dintre obiectivele principale ale Uniunii în domeniul siguranței rutiere începând din 2003. Pentru atingerea acestui obiectiv, au fost lansate o serie de inițiative, ca parte a unei abordări bazate pe instalarea voluntară, dar, până în prezent, nu s-au înregistrat suficiente progrese.

(4)

În scopul de a îmbunătăți și mai mult siguranța rutieră, comunicarea Comisiei din 21 august 2009 intitulată „eCall: Faza de implementare” a propus noi măsuri pentru instalarea unui serviciu de apeluri de urgență la bordul vehicululelor în Uniune. Una dintre măsurile propuse a fost de a face obligatorie montarea sistemelor eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului în toate tipurile noi de vehicule, începând cu categoriile de vehicule M1 și N1, astfel cum sunt definite în anexa II la Directiva 2007/46/CE.

(5)

La 3 iulie 2012, Parlamentul European a adoptat o rezoluție privind eCall: un nou serviciu 112 pentru cetățeni, prin care invita Comisia să prezinte o propunere în cadrul Directivei 2007/46/CE pentru a asigura implementarea obligatorie a unui sistem eCall public, bazat pe serviciul 112, până în 2015.

(6)

Este încă necesar să se îmbunătățească funcționarea serviciului 112 la nivelul Uniunii, astfel încât acesta să asigure asistență în mod rapid și eficace în situații de urgență.

(7)

Se urmărește ca sistemul eCall al Uniunii să reducă numărul deceselor, precum și gravitatea vătămărilor cauzate de accidentele rutiere din Uniune, prin alertarea rapidă a serviciilor de urgență. Introducerea obligatorie la bordul vehiculelor a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 și modernizarea necesară și coordonată a infrastructurii rețelelor publice de comunicații mobile fără fir pentru efectuarea de apeluri eCall și a centrelor de preluare a apelurilor de urgență (PSAP) pentru primirea și gestionarea apelurilor eCall ar pune serviciul la dispoziția tuturor cetățenilor și, prin urmare, ar contribui la reducerea numărului de decese și de vătămări grave, a costurilor legate de asistența medicală, a congestionării traficului cauzate de accidente, precum și a altor costuri.

(8)

În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din Decizia nr. 585/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4), statele membre urmează să implementeze pe teritoriul lor, cu cel puțin șase luni înainte de data aplicării prezentului regulament și, în orice caz, cel târziu la 1 octombrie 2017, infrastructura PSAP-urilor pentru apelurile eCall necesară pentru preluarea și gestionarea adecvată a tuturor apelurilor eCall. În conformitate cu articolul 3 din Decizia nr. 585/2014/UE, statele membre urmează să raporteze Comisiei, până la 24 decembrie 2015, cu privire la stadiul punerii în aplicare a respectivei decizii. Dacă raportul conchide că infrastructura PSAP-urilor pentru apelurile eCall nu va fi operațională până la 1 octombrie 2017, Comisia ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că infrastructura PSAP-urilor pentru apelurile eCall este implementată.

(9)

În conformitate cu punctul 4 din Recomandarea 2011/750/UE a Comisiei (5), statele membre ar trebui să se asigure că operatorii de rețele de telefonie mobilă au implementat mecanismul de gestionare a „discriminatorului eCall” în rețelele lor până la 31 decembrie 2014. Dacă evaluarea menționată la punctul 6 din respectiva recomandare conchide că „discriminatorul eCall” nu va fi implementat până la 31 martie 2016, Comisia ar trebui să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că operatorii de rețele de telefonie mobilă implementează mecanismul de gestionare a „discriminatorului eCall”.

(10)

Furnizarea de informații de poziționare exacte și fiabile reprezintă un element esențial pentru funcționarea eficientă a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. Prin urmare, este oportun să se solicite compatibilitatea acestuia cu serviciile furnizate de programele Galileo și Serviciul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS), astfel cum sunt prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (6). Sistemul constituit în cadrul programului Galileo este un sistem global de radionavigație prin satelit independent, iar cel constituit în cadrul programului EGNOS este un sistem regional de radionavigație prin satelit, care îmbunătățește calitatea semnalului sistemului de poziționare globală.

(11)

Echiparea obligatorie a vehiculelor cu sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să se aplice inițial doar tipurilor noi de autoturisme și vehicule utilitare ușoare (categoriile M1 și N1) pentru care există deja mecanisme adecvate de declanșare. Posibilitatea de a extinde în viitorul apropiat aplicarea cerinței de instalare la bordul vehiculelor a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 pentru a include alte categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele pentru transportul de mărfuri, autobuzele, autocarele, vehiculele motorizate cu două roți și tractoarele agricole, ar trebui evaluată în continuare de către Comisie în vederea prezentării, dacă este cazul, a unei propuneri legislative în acest sens.

(12)

Instalarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 la bordul tipurilor existente de vehicule care urmează să fie fabricate după 31 martie 2018 ar trebui să fie promovată pentru a crește gradul de implementare a sistemului. În ceea ce privește tipurile de vehicule omologate de tip înainte de 31 martie 2018, este posibilă instalarea ulterioară, în mod opțional, a unui sistem eCall.

(13)

Serviciul public eCall interoperabil, disponibil la nivelul Uniunii, și bazat pe numărul european unic de urgență 112 și sistemele eCall asigurate de serviciile prestatorilor terți (denumite în continuare „servicii eCall asigurate de terți”) pot coexista cu condiția să se adopte măsurile necesare pentru a asigura continuitatea furnizării serviciului pentru consumatori. Pentru a garanta continuitatea serviciului public eCall bazat pe serviciul 112 în toate statele membre și pe toată durata de viață a vehiculului și pentru a garanta că serviciul public eCall bazat pe serviciul 112 este mereu disponibil în mod automat, toate vehiculele ar trebui să fie echipate cu serviciul public eCall bazat pe serviciul 112, indiferent dacă proprietarul vehiculului optează pentru un serviciu eCall asigurat de terți sau nu.

(14)

Consumatorilor ar trebui să li se ofere o imagine de ansamblu realistă cu privire la sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, dar și la sistemul eCall asigurat de terți, dacă vehiculul este echipat cu un astfel de sistem, precum și informații cuprinzătoare și fiabile cu privire la orice funcționalități sau servicii suplimentare legate de serviciul privat de urgență, aplicațiile de urgență instalate la bord sau aplicațiile propuse pentru apelurile de asistență, precum și informații cu privire la nivelul preconizat al serviciilor la achiziționarea serviciilor oferite de prestatori terți și la costurile asociate. Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 este un serviciu public de interes general și, prin urmare, ar trebui să fie accesibil în mod gratuit pentru toți consumatorii.

(15)

Echiparea obligatorie a vehiculelor cu sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să nu aducă atingere dreptului părților interesate, cum ar fi producătorii de automobile și operatorii independenți, de a oferi servicii de urgență suplimentare și/sau servicii cu valoare adăugată, în paralel cu sau pe baza sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. Cu toate acestea, orice servicii suplimentare ar trebui să fie astfel concepute, încât să nu sporească distragerea conducătorului auto sau să nu afecteze funcționarea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și nici eficiența centrelor de preluare a apelurilor de urgență. Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și sistemul care oferă servicii private sau cu valoare adăugată ar trebui concepute astfel încât între acestea să nu fie posibil niciun schimb de date cu caracter personal. În cazul în care sunt furnizate, aceste servicii ar trebui să respecte legislația aplicabilă în domeniul siguranței, securității și protecției datelor și ar trebui să rămână mereu opționale pentru consumatori.

(16)

Pentru a asigura libera opțiune a clienților și concurența loială, precum și pentru a încuraja inovarea și stimularea competitivității industriei Uniunii de tehnologie a informației pe piața mondială, sistemele eCall instalate la bordul vehiculului ar trebui să se bazeze pe o platformă interoperabilă, standardizată, sigură și cu acces liber pentru posibile viitoare aplicații sau servicii instalate la bordul vehiculelor. Dat fiind că, în acest scop, este nevoie de susținere tehnică și juridică, Comisia ar trebui să evalueze fără întârziere, pe baza consultărilor cu toate părțile interesate implicate, printre care și producătorii de autovehicule și operatorii independenți, toate opțiunile de promovare și de a asigura o astfel de platformă cu acces liber și, dacă este cazul, să prezinte o inițiativă legislativă în acest sens. În plus, sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să fie accesibil în schimbul unei plăți rezonabile, fără să depășească o anumită valoare nominală și fără discriminare pentru toți operatorii independenți pentru reparații și întreținere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului (7).

(17)

Pentru a menține integritatea sistemului de omologare de tip, numai acele sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului care pot fi pe deplin testate ar trebui să fie acceptate în sensul prezentului regulament.

(18)

Dat fiind faptul că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este un sistem pentru situații de urgență, acesta necesită cel mai înalt nivel de fiabilitate posibil. Ar trebui asigurate acuratețea setului minim de date, precum și a transmisiei vocale și a calității acesteia și ar trebui dezvoltat un sistem uniform de testare pentru a asigura longevitatea și durabilitatea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. Prin urmare, ar trebui realizate inspecții tehnice periodice, în conformitate cu Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului (8).

(19)

Vehiculele în serii mici și vehiculele omologate în temeiul articolului 24 din Directiva 2007/46/CE sunt excluse în temeiul directivei menționate de la cerințele privind protecția pasagerilor în cazul unei coliziuni frontale sau laterale. Prin urmare, respectivele vehicule ar trebui să fie excluse de la obligația de a se conforma cerințelor eCall stabilite în prezentul regulament. În plus, unele vehicule din categoriile M1 și N1 nu pot fi echipate, din motive tehnice, cu un mecanism eCall de declanșare adecvat.

(20)

Vehiculele cu destinație specială ar trebui să fie în conformitate cu cerințele eCall stabilite în prezentul regulament, în cazul în care vehiculul de bază/incomplet este echipat cu mecanismul de declanșare necesar.

(21)

Orice prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului ar trebui să fie conformă cu normele de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului (9) și în Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului (10), în special pentru a garanta că vehiculele echipate cu sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, legate, în starea lor normală de funcționare, de un apel eCall 112, nu pot fi urmărite și nu fac obiectul unei urmăriri constante, precum și că setul minim de date trimise de sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului include informațiile minime necesare pentru tratarea corespunzătoare a apelurilor de urgență. Acest lucru ține cont de recomandările formulate de Grupul de lucru pentru protecția datelor instituit prin articolul 29 din Directiva 95/46/CE, cuprinse în „Documentul de lucru referitor la protecția datelor și la implicațiile asupra vieții private în cadrul inițiativei privind eCall”, adoptat la 26 septembrie 2006.

(22)

Producătorii ar trebui să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a se conforma normelor privind protecția vieții private și a datelor prevăzute în prezentul regulament, în conformitate cu articolele 7 și 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (11).

(23)

Pentru respectarea cerințelor tehnice, producătorii de vehicule ar trebui să integreze forme tehnice de protecție a datelor în sistemele instalate la bordul vehiculelor și să respecte principiul luării în considerare a vieții private începând din momentul conceperii (privacy by design).

(24)

Producătorii ar trebui să furnizeze, ca parte a documentației tehnice care se înmânează odată cu vehiculul, informații privind existența unui sistem public eCall gratuit, bazat pe numărul european unic de urgență 112, privind dreptul proprietarului vehiculului de a alege să utilizeze respectivul sistem, și nu un sistem eCall asigurat de terți, precum și privind prelucrarea datelor prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. De asemenea, informațiile respective ar trebui să fie disponibile și online.

(25)

Datele transmise prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și prelucrate de PSAP-uri pot fi transferate serviciului de urgență și partenerilor din serviciu menționați în Decizia nr. 585/2014/UE doar în cazul unor incidente legate de apelurile eCall și sub rezerva condițiilor specificate de respectiva decizie și sunt utilizate exclusiv în scopul atingerii obiectivelor respectivei decizii. Datele prelucrate de PSAP-uri prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu sunt transferate niciunei părți terțe fără acordul prealabil explicit al persoanei vizate.

(26)

Organizațiile europene de standardizare, Institutul European de Standardizare în Telecomunicații (ETSI) și Comitetul European de Standardizare (CEN), au elaborat standarde comune pentru implementarea unui serviciu eCall paneuropean, care ar trebui să se aplice în sensul prezentului regulament, deoarece acest lucru va facilita evoluția tehnologică a serviciului eCall instalat la bordul vehiculului, va asigura interoperabilitatea și continuitatea serviciului în întreaga Uniune și va reduce costurile de implementare pentru Uniune în ansamblu.

(27)

Pentru a asigura aplicarea cerințelor tehnice comune în ceea ce privește sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește exceptarea anumitor clase de vehicule din categoriile M1 și N1 de la obligația de instalare a sistemelor eCall la bordul lor, stabilirea de cerințe tehnice detaliate și încercări pentru omologarea CE de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall instalate la bordul lor și pentru omologarea CE de tip a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate concepute și construite pentru astfel de vehicule, precum și stabilirea de norme tehnice detaliate și de proceduri de testare pentru aplicarea anumitor norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru a se asigura că nu are loc niciun schimb de date cu caracter personal între sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și sistemele prestatorilor terți. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți și împreună cu părțile interesate relevante, consultând în special organizațiile pentru protecția consumatorilor, precum și Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor și Grupul de lucru pentru protecția datelor instituit prin articolul 29, în conformitate cu legislația aplicabilă. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(28)

În scopul de a asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, ar trebui conferite Comisiei competențe de executare în ceea ce privește modalitățile practice de evaluare a absenței posibilității de urmărire și de detectare, modelul documentelor de informare a utilizatorului și dispozițiile administrative pentru omologarea CE de tip privind modelul documentelor informative care urmează a fi transmise de producători în scopul obținerii omologării de tip, modelul certificatelor de omologare CE de tip și modelul mărcii de omologare CE de tip. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (12).

(29)

Producătorilor de vehicule ar trebui să li se acorde suficient timp pentru a se adapta la cerințele tehnice ale prezentului regulament.

(30)

Prezentul regulament este un regulament nou, distinct, în contextul procedurii de omologare CE de tip prevăzută de Directiva 2007/46/CE, și, prin urmare, anexele I, III, IV și XI la directiva respectivă ar trebui modificate în consecință.

(31)

Întrucât obiectivul prezentului regulament, respectiv realizarea pieței interne prin introducerea unor cerințe tehnice comune pentru vehiculele noi omologate de tip, echipate cu sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculelor, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre, ci, având în vedere amploarea acțiunii, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum se prevede la articolul menționat, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv.

(32)

Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată în conformitate cu articolul 28 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului (13) și a emis un aviz la 29 octombrie 2013 (14),

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul

Prezentul regulament stabilește cerințele generale pentru omologarea CE de tip a vehiculelor cu privire la sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament se aplică vehiculelor din categoriile M1 și N1, astfel cum sunt definite la punctele 1.1.1 și 1.2.1 din partea A a anexei II la Directiva 2007/46/CE, precum și sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule.

Prezentul regulament nu se aplică următoarelor vehicule:

(a)

vehiculelor produse în serii mici, omologate în temeiul articolelor 22 și 23 din Directiva 2007/46/CE;

(b)

vehiculelor omologate în temeiul articolului 24 din Directiva 2007/46/CE;

(c)

vehiculelor care, din motive tehnice, nu pot fi echipate cu un mecanism eCall de declanșare adecvat, identificate în conformitate cu alineatul (2).

(2)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8 în vederea identificării claselor de vehicule din categoriile M1 și N1 care, din motive tehnice, nu pot fi echipate cu un mecanism eCall de declanșare adecvat, pe baza unui studiu de evaluare a costurilor și beneficiilor efectuat sau mandatat de Comisie și luând în considerare toate aspectele de siguranță și tehnice relevante.

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentului regulament, pe lângă definițiile prevăzute la articolul 3 din Directiva 2007/46/CE, se aplică următoarele definiții:

1.

„sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului” înseamnă un sistem de urgență, compus din echipamentul instalat la bordul vehiculului și din mijloacele de declanșare, de gestionare și de efectuare a transmisiei eCall, care este activat fie automat prin intermediul unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio bazat pe serviciul 112 între pasagerii vehiculului și un PSAP eCall;

2.

„eCall” înseamnă un apel de urgență de la bordul vehiculului către numărul 112, efectuat fie automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și PSAP eCall;

3.

„centru de preluare a apelurilor de urgență” sau „PSAP” înseamnă locul fizic în care se primesc prima dată apelurile de urgență, aflat sub responsabilitatea unei autorități publice sau a unei organizații private recunoscute de statul membru;

4.

„cel mai adecvat PSAP” înseamnă un PSAP desemnat în prealabil de către autoritățile responsabile pentru a prelua apelurile de urgență dintr-o anumită zonă sau pentru apeluri de urgență de un anumit tip;

5.

„centru de preluare a apelurilor de urgență eCall” înseamnă cel mai adecvat PSAP desemnat în prealabil de către autorități pentru a prelua prima dată și pentru a gestiona apelurile eCall;

6.

„set minim de date” înseamnă informațiile definite de standardul „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Setul minim de date eCall” (EN 15722:2011), transmise PSAP eCall;

7.

„echipament instalat la bordul vehiculului” înseamnă echipamentul instalat în mod permanent în interiorul vehiculului care oferă sau are acces la datele vehiculului necesare pentru efectuarea operațiunii eCall prin intermediul unei rețele publice de comunicații mobile fără fir;

8.

„operațiune eCall” înseamnă stabilirea unei sesiuni de comunicații mobile fără fir într-o rețea publică de comunicații fără fir, transmiterea unui set minim de date de la un vehicul către un PSAP eCall și stabilirea unui canal audio între vehicul și respectivul PSAP eCall;

9.

„rețea publică de comunicații mobile fără fir” înseamnă o rețea de comunicații mobile fără fir aflată la dispoziția publicului în conformitate cu Directivele 2002/21/CE (15) și 2002/22/CE (16) ale Parlamentului European și ale Consiliului;

10.

„eCall asigurat de serviciile prestatorilor terți” sau „eCall asigurat de terți” înseamnă un apel de urgență de la bordul vehiculului către un prestator de servicii terț, efectuat fie automat, prin activarea unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și prestatorul de servicii terț;

11.

„prestator de servicii terț” înseamnă o organizație recunoscută de către autoritățile naționale ca fiind autorizată să primească un eCall asigurat de terți și să transmită setul minim de date către PSAP eCall;

12.

„sistem eCall aferent serviciilor prestatorilor terți instalat la bordul vehiculului” sau „sistem eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului” înseamnă un sistem activat fie automat, prin intermediul unor senzori de la bordul vehiculului, fie manual, care transmite, prin intermediul rețelelor publice de comunicații mobile fără fir, un set minim de date și stabilește un canal audio între vehicul și prestatorul de servicii terț.

Articolul 4

Obligațiile generale ale producătorilor

Producătorii fac dovada faptului că toate noile tipuri de vehicule menționate la articolul 2 sunt echipate cu un sistem eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, instalat în mod permanent, în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 5

Obligațiile specifice ale producătorilor

(1)   Producătorii se asigură că toate noile tipuri de vehicule, precum și sistemele, componentele și unitățile tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, sunt fabricate și omologate în conformitate cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

(2)   Producătorii fac dovada faptului că toate noile tipuri de vehicule sunt construite astfel încât să asigure că, în cazul unui accident grav, detectat prin activarea unuia sau mai multor senzori sau procesoare din interiorul vehiculului, care se produce pe teritoriul Uniunii, este declanșat automat un apel eCall către numărul european unic de urgență 112.

Producătorii fac dovada faptului că noile tipuri de vehicule sunt construite astfel încât să asigure că un apel eCall către numărul european unic de urgență 112 poate fi declanșat și manual.

Producătorii se asigură că funcția de control al declanșării manuale a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este concepută în așa fel încât să prevină utilizarea necorespunzătoare.

(3)   Alineatul (2) nu aduce atingere dreptului proprietarului vehiculului de a utiliza un sistem eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului care oferă un serviciu similar, în plus față de sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, cu condiția ca toate condițiile de mai jos să fie îndeplinite:

(a)

sistemul eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului respectă standardul EN 16102:2011 „Sisteme inteligente de transport – eCall – Cerințe operaționale pentru serviciile asigurate de prestatori terți”;

(b)

producătorii se asigură că există un singur sistem activ în orice moment dat și că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului se declanșează în mod automat în cazul în care sistemul eCall asigurat de terți instalat la bordul vehiculului nu funcționează;

(c)

proprietarul vehiculului are dreptul, în orice moment, să aleagă să utilizeze sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, și nu un sistem asigurat de terți instalat la bordul vehiculului;

(d)

producătorii includ în manualul utilizatorului informații privind dreptul prevăzut la litera (c).

(4)   Producătorii garantează că aparatele de recepție din sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului sunt compatibile cu serviciile de poziționare furnizate de sistemele Galileo și EGNOS. Producătorii pot alege în plus, de asemenea, compatibilitatea cu alte sisteme de radionavigație prin satelit.

(5)   Numai acele sisteme eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, fie instalate în mod permanent în interiorul vehiculului, fie omologate de tip separat, care pot fi testate sunt acceptate în scopul omologării CE de tip.

(6)   Producătorii demonstrează că, în cazul apariției unei defecțiuni grave a sistemului, care ar împiedica realizarea unui apel eCall bazat pe serviciul 112, pasagerii autovehiculului sunt avertizați.

(7)   Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este accesibil tuturor operatorilor independenți, în schimbul unei plăți rezonabile fără să depășească o anumită valoare nominală și fără discriminare, pentru reparații și întreținere, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 715/2007.

(8)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, de stabilire a cerințelor tehnice detaliate și a testelor pentru omologarea CE de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemele eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului și pentru omologarea CE de tip a sistemelor, a componentelor și a unităților tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului.

Cerințele tehnice și testele la care se face referire la primul paragraf se bazează pe cerințele stabilite la alineatele (2)-(7) și pe standardele disponibile referitoare la eCall, dacă este cazul, inclusiv:

(a)

EN 16072:2011 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Sistem eCall paneuropean – Cerințe de funcționare”;

(b)

EN 16062:2011 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Cerințe de aplicare de înalt nivel pentru eCall”;

(c)

CEN/TS 16454:2013 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Testarea conformității sistemului eCall de la un capăt la altul”, în ceea ce privește conformitatea sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului cu sistemul paneuropean eCall;

(d)

EN 15722:2011 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Setul minim de date eCall”;

(e)

EN 16102:2011 „Sisteme inteligente de transport – eCall – Cerințe operaționale pentru serviciile oferite de prestatori terți”;

(f)

orice alt standard european referitor la sistemul eCall adoptat conform procedurilor stabilite în Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (17) sau în regulamentele Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite (regulamentele CEE-ONU) privind sistemele eCall la care Uniunea a aderat.

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

(9)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 8, pentru a actualiza versiunile standardelor menționate la alineatul (8) de la prezentul articol, atunci când se adoptă o nouă versiune.

Articolul 6

Norme privind protecția datelor și a vieții private

(1)   Prezentul regulament nu aduce atingere Directivei 95/46/CE și nici Directivei 2002/58/CE. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului respectă normele de protecție a datelor cu caracter personal prevăzute în respectivele directive.

(2)   Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul regulament se utilizează exclusiv în scopul gestionării situațiilor de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf.

(3)   Datele cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prezentul regulament nu se păstrează mai mult decât este necesar în scopul gestionării situațiilor de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf. Astfel de date se elimină în totalitate de îndată ce nu mai sunt necesare în acest scop.

(4)   Producătorii se asigură că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu poate fi urmărit și nu face obiectul unei urmăriri constante.

(5)   Producătorii se asigură că, în memoria internă a sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, datele sunt eliminate în mod automat și în mod continuu. Se permite păstrarea numai a ultimelor trei localizări ale vehiculului, în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru a preciza situarea actuală și direcția de deplasare la momentul evenimentului.

(6)   Respectivele date nu sunt disponibile în afara sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului pentru nicio entitate înainte de declanșarea apelului eCall.

(7)   În sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului se integrează tehnologii de protecție a vieții private pentru a oferi utilizatorilor eCall nivelul adecvat de protecție a vieții private, precum și garanțiile necesare pentru prevenirea supravegherii persoanelor fizice și utilizării abuzive a datelor.

(8)   Setul minim de date trimis de către sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului conține numai informații minime, astfel cum sunt menționate în standardul EN 15722:2011 „Sisteme de transport inteligente – eSafety – Setul minim de date eCall”. Sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului nu transmite date suplimentare. Setul minim de date este stocat astfel încât să poată permite ștergerea acestuia în totalitate și permanentă.

(9)   Producătorii includ în manualul utilizatorului informații clare și complete cu privire la activitățile de prelucrare a datelor efectuate prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului. Respectivele informații constau în:

(a)

trimiterea la temeiul juridic al prelucrării;

(b)

faptul că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului este activat implicit;

(c)

modalitățile de prelucrare a datelor pe care o efectuează sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului;

(d)

scopul specific al prelucrării apelurilor eCall, care este limitat la situațiile de urgență menționate la articolul 5 alineatul (2) primul paragraf;

(e)

tipurile de date colectate și prelucrate și destinatarii acestor date;

(f)

termenul pentru păstrarea datelor în sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului;

(g)

faptul că nu există o monitorizare constantă a vehiculului;

(h)

modalitățile pentru exercitarea drepturilor persoanelor vizate, precum și serviciul de contact responsabil de gestionarea cererilor de acces;

(i)

orice informație suplimentară necesară în ceea ce privește urmărirea, detectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu furnizarea unui serviciu eCall de către prestatori terți și/sau a altor servicii cu valoare adăugată, care face obiectul consimțământului explicit al proprietarului și este în conformitate cu Directiva 95/46/CE. Se ține seama în mod special de diferențele ce se pot înregistra între prelucrarea datelor prin intermediul sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului și sistemele eCall asigurate de terți sau alte servicii cu valoare adăugată.

(10)   Pentru a evita orice confuzie legată de scopul urmărit și de valoarea adăugată a prelucrării, informațiile menționate la alineatul (9) sunt furnizate în manualul utilizatorului în mod separat pentru sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul autovehiculului și pentru sistemele eCall asigurate de terți, înainte de utilizarea sistemului.

(11)   Producătorii garantează că sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și orice sistem suplimentar care oferă un apel eCall asigurat de terți sau un serviciu cu valoare adăugată sunt concepute astfel încât între acestea să nu fie posibil niciun schimb de date cu caracter personal. Neutilizarea unui sistem care oferă un apel eCall asigurat de terți sau un serviciu cu valoare adăugată sau refuzul persoanei vizate de a-și da consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru un serviciu eCall asigurat de terți sau pentru un serviciu cu valoare adăugată nu are efecte negative asupra utilizării sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului.

(12)   Comisia este împuternicită să adopte acte delegate, în conformitate cu dispozițiile articolului 8, pentru a stabili:

(a)

cerințele tehnice detaliate și procedurile de testare pentru aplicarea normelor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de la alineatele (2) și (3);

(b)

cerințele tehnice detaliate și procedurile de testare pentru asigurarea faptului că nu există schimburi de date cu caracter personal între sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și sistemele părților terțe, astfel cum se prevede la alineatul (11).

Primele astfel de acte delegate se adoptă până la 9 iunie 2016.

(13)   Prin acte de punere în aplicare, Comisia stabilește:

(a)

modalitățile practice de evaluare a absenței posibilității de urmărire și detectare prevăzute la alineatele (4), (5) și (6);

(b)

modelul pentru informațiile utilizatorului menționate la alineatul (9).

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Primele astfel de acte de punere în aplicare se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 7

Obligațiile statelor membre

Începând cu 31 martie 2018, autoritățile naționale nu acordă omologare CE de tip în ceea ce privește sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului decât noilor tipuri de vehicule și noilor tipuri de sisteme, componente și unități tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, care sunt conforme cu prezentul regulament și cu actele delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament.

Articolul 8

Exercitarea delegării

(1)   Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)   Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 2 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (8) și (9) și la articolul 6 alineatul (12) este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani începând de la 8 iunie 2015. Comisia întocmește un raport cu privire la delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)   Parlamentul European sau Consiliul poate revoca în orice moment delegarea de competențe menționată la articolul 2 alineatul (2), la articolul 5 alineatele (8) și (9) și la articolul 6 alineatul (12). O decizie de revocare pune capăt delegării competenței specificate în decizia respectivă. Decizia intră în vigoare în ziua următoare publicării sale în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate aflate deja în vigoare.

(4)   De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(5)   Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9) și articolul 6 alineatul (12) intră în vigoare numai dacă Parlamentul European sau Consiliul nu a ridicat obiecții în termen de două luni de la data la care le-a fost notificat actul în cauză sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor ridica obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 9

Acte de punere în aplicare

Comisia adoptă acte de punere în aplicare care conțin dispozițiile administrative pentru omologarea CE de tip a vehiculelor în ceea ce privește sistemul eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului și în ceea ce privește sistemele, componentele și unitățile tehnice separate eCall bazate pe serviciul 112 instalate la bordul vehiculului, concepute și construite pentru astfel de vehicule, astfel cum se prevede la articolul 5 alineatul (1), referitoare la:

(a)

modelele documentelor informative care trebuie furnizate de producători în scopul omologării de tip;

(b)

modelele certificatelor de omologare CE de tip;

(c)

modelul (modelele) mărcii de omologare CE de tip.

Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 10 alineatul (2).

Primele astfel de acte de punere în aplicare se adoptă până la 9 iunie 2016.

Articolul 10

Procedura comitetului

(1)   Comisia este asistată de „Comitetul tehnic pentru autovehicule” (CTAV), instituit prin articolul 40 alineatul (1) din Directiva 2007/46/CE. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

(2)   În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

În cazul în care comitetul nu emite niciun aviz, Comisia nu adoptă proiectul de act de punere în aplicare și se aplică articolul 5 alineatul (4) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 11

Sancțiuni

(1)   Statele membre adoptă regimul sancțiunilor care se aplică în cazul nerespectării de către producători a dispozițiilor prezentului regulament și ale actelor delegate și de punere în aplicare adoptate în temeiul prezentului regulament. Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că sancțiunile sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și disuasive. Statele membre notifică dispozițiile respective Comisiei, precum și, fără întârziere, orice modificare ulterioară a acestora.

(2)   Tipurile de neconformitate care urmează să facă obiectul unei sancțiuni includ cel puțin următoarele:

(a)

fals în declarații în timpul unei proceduri de omologare sau al unei proceduri care duce la rechemarea în fabrică;

(b)

falsificarea rezultatelor încercărilor pentru omologarea de tip;

(c)

nefurnizarea datelor sau a specificațiilor tehnice care ar putea duce la rechemarea în fabrică, la refuzul sau la retragerea omologării de tip;

(d)

încălcarea dispozițiilor de la articolul 6;

(e)

nerespectarea dispozițiilor articolului 5 alineatul (7).

Articolul 12

Raportare și revizuire

(1)   Până la 31 martie 2021, Comisia întocmește un raport de evaluare pe care îl prezintă Parlamentului European și Consiliului referitor la progresele sistemului eCall bazat pe serviciul 112 instalat la bordul vehiculului, inclusiv la gradul de implementare al acestuia. Comisia analizează dacă domeniul de aplicare al regulamentului ar trebui extins la alte categorii de vehicule, cum ar fi vehiculele grele pentru transportul de mărfuri, autobuzele și autocarele, vehiculele motorizate cu două roți, precum și tractoarele agricole. În acest sens, Comisia prezintă o propunere legislativă, după caz.

(2)   În urma unei consultări ample cu toate părțile interesate relevante și a unui studiu de evaluare a costurilor și a beneficiilor, Comisia evaluează necesitatea unor cerințe pentru o platformă interoperabilă, standardizată, sigură și cu acces liber. Dacă este cazul și nu mai târziu de 9 iunie 2017, Comisia adoptă o inițiativă legislativă bazată pe cerințele respective.

Articolul 13

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Anexele I, III, IV și XI la Directiva 2007/46/CE se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 2 alineatul (2), articolul 5 alineatele (8) și (9), articolul 6 alineatele (12) și (13) și articolele 8, 9, 10 și 12 se aplică de la 8 iunie 2015.

Celelalte articole decât cele menționate la al doilea paragraf al prezentului articol se aplică de la 31 martie 2018.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Strasbourg, 29 aprilie 2015.

Pentru Parlamentul European

Președintele

M. SCHULZ

Pentru Consiliu

Președintele

Z. KALNIŅA-LUKAŠEVICA


(1)  JO C 341, 21.11.2013, p. 47.

(2)  Poziția Parlamentului European din 26 februarie 2014 (nepublicată în Jurnalul Oficial) și poziția în primă lectură a Consiliului din 2 martie 2015 (nepublicată în Jurnalul Oficial). Poziția Parlamentului European din 28 aprilie 2015 (nepublicată în Jurnalul Oficial).

(3)  Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

(4)  Decizia nr. 585/2014/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind implementarea serviciului eCall interoperabil la nivelul UE (JO L 164, 3.6.2014, p. 6).

(5)  Recomandarea 2011/750/UE a Comisiei din 8 septembrie 2011 privind susținerea unui serviciu eCall la nivelul UE în rețelele de comunicații electronice pentru transmiterea apelurilor de urgență de la bordul vehiculelor pe baza numărului 112 („eCalls”) (JO L 303, 22.11.2011, p. 46).

(6)  Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 876/2002 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 1.)

(7)  Regulamentul (CE) nr. 715/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2007 privind omologarea de tip a autovehiculelor în ceea ce privește emisiile provenind de la vehiculele ușoare pentru pasageri și de la vehiculele ușoare comerciale (Euro 5 și Euro 6) și privind accesul la informațiile referitoare la repararea și întreținerea vehiculelor (JO L 171, 29.6.2007, p. 1).

(8)  Directiva 2014/45/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și a remorcilor acestora și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (JO L 127, 29.4.2014, p. 51).

(9)  Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 281, 23.11.1995, p. 31).

(10)  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor electronice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(11)  JO C 326, 26.10.2012, p. 391.

(12)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).

(13)  Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(14)  JO C 38, 8.2.2014, p. 8.

(15)  Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru de reglementare comun pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (Directivă-cadru) (JO L 108, 24.4.2002, p. 33).

(16)  Directiva 2002/22/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații (Directiva privind serviciul universal) (JO L 108, 24.4.2002, p. 51).

(17)  Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE și 93/15/CEE ale Consiliului și a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE și 2009/105/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului și de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului și a Deciziei nr. 1673/2006/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 316, 14.11.2012, p. 12).


ANEXĂ

Modificări aduse Directivei 2007/46/CE

Directiva 2007/46/CE se modifică după cum urmează:

1.

În anexa I, se adaugă următoarele puncte:

„12.8.

Sistemul eCall

12.8.1.

Prezență: da/nu (1)

12.8.2.

Descrierea tehnică sau desene ale echipamentului: …”

.

2.

În anexa III, la partea I secțiunea A se adaugă următoarele puncte:

„12.8.

Sistemul eCall

12.8.1.

Prezență: da/nu (1)”

.

3.

Anexa IV partea I se modifică după cum urmează:

(a)

tabelul se completează cu rubrica următoare:

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aplicabilitate

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

X

 

 

X”

 

 

 

 

 

 

(b)

apendicele 1 se modifică după cum urmează:

(i)

tabelul 1 se completează cu rubrica următoare:

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

 

N/A”

(ii)

tabelul 2 se completează cu rubrica următoare:

Rubrică

Subiect

Act de reglementare

Aspecte specifice

Aplicabilitatea și cerințele specifice

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

 

N/A”

(c)

la apendicele 2, secțiunea 4 „Cerințe tehnice” se modifică după cum urmează:

(i)

partea I „Vehicule din categoria M1” se completează cu rubrica următoare:

Rubrică

Actul de reglementare de referință

Cerințe alternative

„72

Regulamentul (UE) 2015/758 (Sisteme eCall)

Cerințele regulamentului respectiv nu se aplică.”

(ii)

partea II „Vehicule din categoria N1” se completează cu rubrica următoare:

Rubrică

Actul de reglementare de referință

Cerințe alternative

„72

Regulamentul (UE) 2015/758 (Sisteme eCall)

Cerințele regulamentului respectiv nu se aplică.”

.

4.

Anexa XI se modifică după cum urmează:

(a)

la apendicele 1, se adaugă în tabel următoarea rubrică:

Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1 ≤ 2 500 kg (*)

M1 > 2 500 kg (*)

M2

M3

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G

G

N/A

N/A”

(b)

la apendicele 2, se adaugă în tabel următoarea rubrică:

Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”

(c)

la apendicele 3, se adaugă în tabel următoarea rubrică:

Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M1

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

G”

(d)

la apendicele 4, se adaugă în tabel următoarea rubrică:

Rubrică

Subiect

Referința actului de reglementare

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„72

Sistem eCall

Regulamentul (UE) 2015/758

N/A

N/A

G

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A”