11.4.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 96/7


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/576 AL COMISIEI

din 10 aprilie 2015

de modificare pentru a 229-a oară a Regulamentului (CE) nr. 881/2002 al Consiliului de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 881/2002 al Consiliului din 27 mai 2002 de instituire a unor măsuri restrictive specifice împotriva anumitor persoane și entități asociate cu rețeaua Al-Qaida (1), în special articolul 7 alineatul (1) litera (a), articolul 7a alineatele (1) și (5),

întrucât:

(1)

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 enumeră persoanele, grupurile și entitățile cărora li se aplică înghețarea fondurilor și a resurselor economice în conformitate cu regulamentul menționat anterior.

(2)

La 31 martie 2015, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (CSONU) a hotărât să elimine numele unei persoane fizice de pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice. La 7 aprilie 2015, Comitetul de sancțiuni al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite a aprobat adăugarea unei persoane fizice pe lista sa de persoane, grupuri și entități cărora ar trebui să li se aplice înghețarea fondurilor și a resurselor economice.

(3)

Prin urmare, anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 ar trebui actualizată în consecință.

(4)

Pentru a se asigura eficacitatea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, acesta ar trebui să intre în vigoare imediat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 10 aprilie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Șeful Serviciului Instrumente de Politică Externă


(1)  JO L 139, 29.5.2002, p. 9.


ANEXĂ

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 881/2002 se modifică după cum urmează:

1.

la rubrica „Persoane fizice” se adaugă următoarea mențiune:

„Maulana Fazlullah [alias: (a) Mullah Fazlullah; (b) Fazal Hayat; (c) Mullah Radio]. Data nașterii: 1974. Locul nașterii: satul Kuza Bandai, valea Swat, provincia Khyber Pakhtunkhawa, Pakistan. Adresa: zona de frontieră dintre Afganistan și Pakistan. Alte informații: comandant al Tehrik-e Taliban Pakistan (TTP) începând din 7.11.2013. Data desemnării menționată la articolul 2a alineatul (4) litera (b): 7.4.2015.”

;

2.

se elimină următoarea mențiune de la rubrica „Persoane fizice”:

„Abd Al-Rahman Muhammad Jaffar Ali [alias (a) Abd al-Rahman Muhammad Jaffir; (b) Abd al-Rahman Muhammad Jafir Ali; (c) Abd al-Rahman Jaffir Ali; (d) Abdul Rahman Mohamed Jaffer Ali; (e) Abdulrahman Mohammad Jaffar; (f) Ali Al-Khal; (g) Abu Muhammad AlKhal]. Data nașterii: 15.1.1968. Locul nașterii: Muharraq, Bahrain. Cetățenie: bahraineză. Alte informații: (a) din Bahrain, finanța Al-Qaida și era mijlocitor pentru aceeași organizație; (b) în ianuarie 2008, a fost condamnat de Înalta Curte Penală din Bahrain pentru finanțarea terorismului, organizarea de antrenamente teroriste, facilitarea deplasării unor persoane în străinătate pentru a urma antrenamente teroriste, apartenență la o organizație teroristă. Eliberat după verdictul Curții și ispășirea pedepsei; (c) localizat în Bahrain (mai 2008).”