12.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 67/6


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/404 AL COMISIEI

din 11 martie 2015

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare a substanțelor active beflubutamid, captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare și de abrogare a Directivelor 79/117/CEE și 91/414/CEE ale Consiliului (1), în special articolul 17 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (2) stabilește substanțele active considerate a fi fost aprobate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009.

(2)

Aprobările pentru substanțele active captan, dimetoat, dimetomorf, etoprofos, fipronil, folpet, formetanat, fosmet, glufosinat, metiocarb, metribuzin, pirimifos-metil și propamocarb vor expira la 30 septembrie 2017, iar cea pentru substanța activă beflubutamid va expira la 30 noiembrie 2017. Au fost depuse cereri pentru reînnoirea aprobării substanțelor active respective. Dat fiind că substanțelor active menționate li se aplică cerințele prevăzute în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei (3), este necesar să se acorde un timp suficient pentru încheierea procedurii de reînnoire în conformitate cu regulamentul respectiv. În consecință, aprobările pentru aceste substanțe active sunt susceptibile de a expira înainte de adoptarea unei decizii privind reînnoirea lor. Prin urmare, perioadele lor de aprobare trebuie să fie prelungite.

(3)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 ar trebui deci modificat în consecință.

(4)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în ceea ce privește cazurile în care nu se depune un dosar suplimentar, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012, cel târziu cu 30 de luni înaintea datei de expirare stabilite în anexa la prezentul regulament, Comisia va stabili data de expirare ca fiind data prevăzută înainte de prezentul regulament sau cea mai apropiată dată ulterioară acesteia.

(5)

Având în vedere scopul articolului 17 primul paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1107/2009, în cazul în care Comisia va adopta un regulament care prevede că aprobarea unei substanțe active menționate în anexa la prezentul regulament nu este reînnoită deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de aprobare, Comisia va stabili ca dată de expirare fie data prevăzută înainte de prezentul regulament, fie data intrării în vigoare a regulamentului care prevede că aprobarea substanței active nu este reînnoită, fiind reținută data cea mai recentă.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică în conformitate cu anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 11 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 309, 24.11.2009, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).

(3)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 844/2012 al Comisiei din 18 septembrie 2012 de stabilire a dispozițiilor necesare pentru punerea în aplicare a procedurii de reînnoire pentru substanțele active, prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare (JO L 252, 19.9.2012, p. 26).


ANEXĂ

Partea A din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 se modifică după cum urmează:

1.

în rândul 145, „Captan”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

2.

în rândul 146, „Folpet”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

3.

în rândul 147, „Formetanat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

4.

în rândul 148, „Metiocarb”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

5.

în rândul 149, „Dimetoat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

6.

în rândul 150, „Dimetomorf”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

7.

în rândul 151, „Glufosinat”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

8.

în rândul 152, „Metribuzin”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

9.

în rândul 153, „Fosmet”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

10.

în rândul 154, „Propamocarb”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

11.

în rândul 155, „Etoprofos”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

12.

în rândul 156, „Pirimifos-metil”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

13.

în rândul 157, „Fipronil”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 septembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”;

14.

în rândul 158, „Beflubutamid”, în cea de a șasea coloană, „Expirarea autorizării”, data de „30 noiembrie 2017” se înlocuiește cu „31 iulie 2018”.