6.3.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 63/1


REGULAMENTUL (UE) 2015/340 AL COMISIEI

din 20 februarie 2015

de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la licențele și certificatele controlorilor de trafic aerian în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 805/2011 al Comisiei

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE (1), în special articolul 8c alineatul (10) și articolul 10 alineatul (5),

întrucât:

(1)

Controlorii de trafic aerian, precum și persoanele și organizațiile implicate în pregătirea, testarea, verificarea și în examinarea și evaluarea medicală a respectivilor controlori de trafic aerian trebuie să se conformeze cerințelor esențiale aplicabile prevăzute în anexa Vb la Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În special, trebuie să li se elibereze certificate sau licențe după ce au demonstrat că îndeplinesc cerințele esențiale.

(2)

Acordarea licențelor europene s-a dovedit a fi o modalitate eficientă de a recunoaște și a certifica competența controlorilor de trafic aerian, a căror profesie joacă un rol unic în desfășurarea în condiții de siguranță a controlului traficului aerian. Standardul de competență la nivelul Uniunii a redus fragmentarea în acest domeniu, ceea ce a permis o organizare mai eficientă a activității în actualul context al unei colaborări regionale din ce în ce mai strânse între furnizorii de servicii de navigație aeriană. Păstrarea și ameliorarea regimului comun de eliberare a licențelor pentru controlorii de trafic aerian care lucrează în Uniune reprezintă o parte importantă a sistemului european de control al traficului aerian. În acest scop, ar trebui prevăzute în prezent cerințe tehnice și proceduri administrative referitoare la licențele și certificatele acordate controlorilor de trafic aerian care să reflecte stadiul actual al tehnologiei în acest domeniu.

(3)

Furnizarea de servicii de navigație aeriană necesită un personal cu înaltă calificare, și în special controlori de trafic aerian, ale căror competențe să fie demonstrate de o licență eliberată pe baza cerințelor detaliate stabilite în prezentul regulament. Calificarea înscrisă într-o licență ar trebui să indice tipul de serviciu de trafic aerian pe care un controlor de trafic aerian este competent să îl furnizeze. Autorizările înscrise într-o licență ar trebui să reflecte atât competențele profesionale specifice ale controlorului, cât și autorizarea acordată de autoritățile competente pentru a furniza servicii pentru un anumit sector, grup de sectoare și/sau pentru anumite posturi de lucru.

(4)

Autoritățile care efectuează sarcinile de supraveghere și de verificare a conformității în temeiul prezentului regulament ar trebui să fie suficient de independente față de controlorii de trafic aerian atunci când eliberează licențe sau prelungesc valabilitatea autorizărilor și atunci când suspendă sau retrag licențe, calificări, autorizări sau certificate, în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile de eliberare a acestora. Autoritățile respective ar trebui să fie, de asemenea, suficient de independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și de organizațiile de pregătire. Ele ar trebui să fie în permanență capabile de a-și îndeplini sarcinile în mod eficient. Autoritatea sau autoritățile competente cărora le revine responsabilitatea prevăzută în prezentul regulament poate sau pot fi organismul sau organismele desemnate sau înființate în conformitate cu articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului (2). Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare „agenția”) ar trebui să acționeze în calitate de autoritate competentă pentru eliberarea și reînnoirea certificatelor organizațiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian situate în afara teritoriului statelor membre și, dacă este cazul, ale personalului acestora. Ca atare, agenția ar trebui să îndeplinească aceleași cerințe.

(5)

Având în vedere caracteristicile speciale ale traficului aerian din Uniune, ar trebui introduse și aplicate efectiv standarde comune de competență pentru controlorii de trafic aerian angajați de furnizorii de servicii de navigație aeriană care oferă publicului servicii de gestionare a traficului aerian și de navigație aeriană (ATM/ANS).

(6)

Statele membre ar trebui să aibă posibilitatea să aplice prezentul regulament în cazul personalului militar care oferă publicului servicii, în conformitate cu articolul 1 alineatul (2) litera (c) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7)

Comunicarea deficitară este deseori un factor care contribuie în mare parte la incidente și accidente. Prin urmare, ar trebui prevăzute cerințe detaliate privind competența lingvistică a controlorilor de trafic aerian. Cerințele respective se bazează pe cerințele adoptate de Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și constituie un mijloc de aplicare a acestor standarde acceptate la nivel internațional. În ceea ce privește cerințele privind competența lingvistică, se aplică principiile de nediscriminare, transparență și proporționalitate, pentru a încuraja libera circulație a lucrătorilor, asigurând în același timp siguranța. Valabilitatea unei autorizări de competență lingvistică ar trebui să țină seama de nivelul de competență stabilit în prezentul regulament.

(8)

Normele comune pentru eliberarea și menținerea licențelor pentru controlorii de trafic aerian sunt esențiale pentru a spori încrederea reciprocă a statelor membre în sistemele lor. Prin urmare, pentru a asigura cel mai înalt nivel de siguranță, ar trebui stabilite cerințe uniforme în ceea ce privește pregătirea, calificările și competențele controlorilor de trafic aerian. Acest lucru contribuie, de asemenea, la furnizarea unor servicii de control al traficului aerian sigure, de înaltă calitate și la recunoașterea licențelor în întreaga Uniune, crescând astfel libertatea de circulație și disponibilitatea controlorilor de trafic aerian.

(9)

Organizația Europeană pentru Siguranța Navigației Aeriene (Eurocontrol) a stabilit standarde adecvate pentru pregătirea inițială, prevăzute în orientările privind programa comună de bază pentru pregătirea inițială a controlorilor de trafic aerian („Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training”). Pentru a ține seama de progresul științific și tehnic și pentru a facilita o abordare uniformă a pregătirii inițiale, care reprezintă elementul esențial pentru asigurarea mobilității controlorilor de trafic aerian, aceste standarde ar trebui să fie prevăzute în legislația Uniunii. De asemenea, ar trebui stabilite cerințe pentru pregătirea în cadrul unității și pentru pregătirea continuă, ținând seama de cerințele esențiale aplicabile menționate la articolul 8c din Regulamentul (CE) nr. 216/2008. În absența unor cerințe de pregătire la nivel european, statele membre se pot baza în continuare pe standardele de pregătire elaborate de OACI.

(10)

În colaborare cu un grup de experți, Eurocontrol a elaborat cerințe pentru evaluarea medicală a controlorilor de trafic aerian, care au fost deja utilizate de statele membre alături de anexa 1 a OACI. Aceste cerințe ar trebui să fie transpuse în legislația Uniunii pentru a se asigura aplicarea lor uniformă în toate statele membre.

(11)

Pentru a se asigura că statele membre își îndeplinesc obligațiile și responsabilitățile care le revin în materie de siguranță într-un mod corect și structurat prin intermediul unui sistem de administrare și de management operat de autoritățile competente și de organizațiile care acționează în numele lor, în conformitate cu programul de siguranță a statului al OACI, prezentul regulament ar trebui să prevadă cerința care trebuie să fie aplicată de către autoritățile competente.

(12)

Certificarea organizațiilor de pregătire este unul dintre factorii esențiali care contribuie la calitatea pregătirii controlorilor de trafic aerian și, prin urmare, la asigurarea în condiții de siguranță a controlului traficului aerian. Prin urmare, ar trebuie prevăzute cerințe mai stricte pentru organizațiile de pregătire. Ar trebui să existe posibilitatea de a certifica pregătirea în funcție de tipul acesteia, ca pachet de servicii de pregătire sau ca pachet de servicii de pregătire și de navigație aeriană, fără a pierde din vedere caracteristicile specifice ale pregătirii oferite de fiecare organizație.

(13)

Condițiile generale de obținere a licențelor, în măsura în care se referă la vârstă și la cerințe medicale, nu ar trebui să-i afecteze pe titularii licențelor existente. Pentru a păstra privilegiile asociate licențelor existente și pentru a asigura o tranziție fără dificultăți pentru toți titularii de licențe și pentru autoritățile competente, licențele și certificatele medicale eliberate de statele membre în conformitate cu Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) și cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei (4) ar trebui considerate ca fiind eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(14)

Din motive de coerență, definiția substanțelor psihoactive din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei (5) ar trebui modificată.

(15)

Deși prezentul regulament se bazează pe realizările anterioare și pe cerințele în materie de reglementare ale UE, din motive de claritate, Regulamentul (UE) nr. 805/2011 ar trebui abrogat.

(16)

În conformitate cu articolul 17 alineatul (2) litera (b) și articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, la pregătirea măsurilor prevăzute în prezentul regulament, Comisia a fost asistată de agenție.

(17)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 65 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(1)   Prezentul regulament stabilește norme detaliate privind:

(a)

condițiile pentru eliberarea, suspendarea și retragerea licențelor și a calificărilor și autorizărilor asociate acordate controlorilor de trafic aerian și controlorilor de trafic aerian stagiari, precum și privilegiile și responsabilitățile celor care le dețin;

(b)

condițiile pentru eliberarea, limitarea, suspendarea și retragerea certificatelor medicale acordate controlorilor de trafic aerian și controlorilor de trafic aerian stagiari, precum și privilegiile și responsabilitățile celor care le dețin;

(c)

certificarea examinatorilor aeromedicali și a centrelor de medicină aeronautică pentru controlorii de trafic aerian și controlorii de trafic aerian stagiari;

(d)

certificarea organizațiilor de pregătire a controlorilor de trafic aerian;

(e)

condițiile pentru validarea, revalidarea, reînnoirea și folosirea acestor licențe, calificări, autorizări și certificate.

(2)   Prezentul regulament se aplică:

(a)

controlorilor de trafic aerian stagiari și controlorilor de trafic aerian care își exercită atribuțiile în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008;

(b)

persoanelor și organizațiilor implicate în acordarea de licențe, pregătirea, testarea, verificarea și în examinarea și evaluarea medicală a candidaților în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 2

Respectarea cerințelor și a procedurilor

(1)   Controlorii de trafic aerian stagiari, controlorii de trafic aerian și persoanele implicate în acordarea de licențe, pregătirea, testarea, verificarea, examinarea și evaluarea medicală a solicitanților, menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b), dețin calificări și licențe în conformitate cu dispozițiile anexelor I, III și IV, acordate de către autoritatea competentă menționată la articolul 6.

(2)   Organizațiile menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (b) sunt calificate în conformitate cu cerințele tehnice și cu procedurile administrative prevăzute în anexele I, III și IV și sunt certificate de către autoritatea competentă menționată la articolul 6.

(3)   Certificarea medicală a persoanelor menționate la articolul 1 alineatul (2) literele (a) și (b) respectă cerințele tehnice și procedurile administrative prevăzute în anexele III și IV.

(4)   Controlorii de trafic aerian angajați de furnizorii de servicii de navigație aeriană care asigură servicii de trafic aerian în spațiul aerian al teritoriului căruia i se aplică tratatul și care au sediul principal de desfășurare a activității și, după caz, sediul social în afara teritoriului supus prevederilor tratatului sunt considerați a deține licențe eliberate în conformitate cu alineatul (1), dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

(a)

dețin o licență de controlor de trafic aerian eliberată de o țară terță în conformitate cu anexa I la Convenția de la Chicago;

(b)

au demonstrat autorității competente menționate la articolul 6 că au urmat cursuri de pregătire și că au trecut cu succes de examenele și evaluările echivalente celor prevăzute în anexa I partea ATCO subpartea D secțiunile 1-4.

Sarcinile și funcțiile încredințate controlorilor de trafic aerian, menționate la primul paragraf nu depășesc privilegiile asociate licenței emise de țara terță.

(5)   Se consideră că instructorii de practică și evaluatorii angajați de către o organizație de pregătire situată în afara teritoriului statelor membre sunt calificați în conformitate cu alineatul (1) dacă îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

(a)

dețin o licență de controlor de trafic aerian eliberată de o țară terță în conformitate cu anexa I la Convenția de la Chicago cu o calificare și, după caz, o autorizare a calificării corespunzătoare celei pentru care sunt autorizați să ofere servicii de instruire sau de evaluare;

(b)

au demonstrat autorității competente menționate la articolul 6 că au urmat cursuri de pregătire și că au trecut cu succes de examenele și evaluările echivalente celor prevăzute în anexa I partea ATCO subpartea D secțiunea 5.

Pentru organizațiile de pregătire situate în afara teritoriului statelor membre, privilegiile menționate în primul paragraf sunt precizate într-un certificat eliberat de o țară terță și se limitează la asigurarea de servicii de instruire și de evaluare.

Articolul 3

Furnizarea de servicii de control al traficului aerian

(1)   Serviciile de control al traficului aerian sunt furnizate numai de către controlori de trafic aerian care dețin calificări și licențe în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Sub rezerva articolului 1 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008, statele membre se asigură, în măsura în care este posibil, că serviciile furnizate publicului sau puse la dispoziția acestuia de către personalul militar, menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (c) din respectivul regulament, oferă un nivel de siguranță cel puțin echivalent cu nivelul impus de cerințele esențiale definite în anexa Vb la regulamentul menționat.

(3)   Statele membre pot aplica prezentul regulament personalului militar care furnizează servicii publicului.

Articolul 4

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

1.

„situație anormală” înseamnă o serie de circumstanțe, inclusiv situații degradate, care nu sunt nici de rutină, nici des întâlnite și pentru care un controlor de trafic aerian nu a dezvoltat deprinderi automate;

2.

„mijloace acceptabile de conformitate (AMC)” înseamnă standarde fără caracter obligatoriu adoptate de agenție pentru a exemplifica mijloacele prin care se asigură conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare;

3.

„serviciu de control al traficului aerian (ATC)” înseamnă un serviciu furnizat în scopul:

(a)

de a preveni coliziunile:

dintre aeronave; și

pe suprafața de manevră, dintre aeronave și obstacole; și

(b)

de a accelera și de a menține un flux ordonat al traficului aerian;

4.

„unitate de control al traficului aerian” este un termen generic care înseamnă, după caz, un centru de control regional, o unitate de control de apropiere sau un turn de control de aerodrom;

5.

„mijloace de conformitate alternative” înseamnă o alternativă la un AMC existent sau un nou mijloc de stabilire a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, pentru care agenția nu a adoptat AMC;

6.

„evaluare” înseamnă o evaluare a competențelor practice care să conducă la eliberarea licenței, a calificării și/sau a autorizării (autorizărilor) și la revalidarea și/sau reînnoirea acestora, care presupune că persoana evaluată dă dovadă de comportamentul, de punerea în practică a cunoștințelor și de înțelegerea necesare;

7.

„autorizare de evaluator” înseamnă autorizarea înscrisă pe licență, constituind parte integrantă a acesteia, care precizează competența titularului de a evalua competențele practice ale controlorilor de trafic aerian stagiari și ale controlorilor de trafic aerian;

8.

„stres critic asociat incidentelor” înseamnă manifestarea la o persoană a unor reacții emoționale, fizice și/sau comportamentale neobișnuite și/sau extreme ca urmare a unui eveniment neașteptat, a unui accident, a unui incident sau a unui incident grav;

9.

„situație de urgență” înseamnă o situație gravă și periculoasă, care necesită acțiuni imediate;

10.

„examinare” înseamnă un test formalizat de evaluare a cunoștințelor și a înțelegerii de care dă dovadă o persoană;

11.

„materiale de îndrumare (GM)” înseamnă materialele fără caracter obligatoriu elaborate de agenție, care ajută la exemplificarea semnificației unei cerințe sau a unei specificații și care sunt utilizate pentru a ajuta la interpretarea Regulamentului (CE) nr. 216/2008, a normelor sale de aplicare și a AMC;

12.

„indicator OACI de localizare” înseamnă codul din patru litere format în conformitate cu normele prevăzute de OACI în ultima versiune actualizată a manualului său „DOC 7910” și atribuit locului în care se situează o stație aeronautică fixă;

13.

„autorizare de competență lingvistică” înseamnă mențiunea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competențele lingvistice ale titularului;

14.

„licență” înseamnă un document eliberat și autorizat în conformitate cu prezentul regulament, care dă dreptul titularului său legal să exercite privilegiile asociate calificărilor și autorizărilor conținute în respectivul document;

15.

„pregătire la locul de muncă” înseamnă faza pregătirii în cadrul unității în care activitățile de rutină și competențele asociate postului de lucru dobândite anterior sunt integrate în practică sub supravegherea unui instructor calificat pentru pregătirea la locul de muncă într-o situație reală de trafic;

16.

„autorizare de instructor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI)” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competența titularului de a furniza servicii de instruire la locul de muncă și de instruire pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor;

17.

„dispozitiv de simulare specializat pe sisteme sau misiuni (PTT)” înseamnă un echipament de pregătire sintetică pentru zbor care permite pregătirea pentru sarcini operaționale specifice și selectate, fără să fie necesară exersarea de către cursant a îndeplinirii tuturor sarcinilor asociate în mod normal cu un mediu complet operațional;

18.

„obiectiv de performanță” înseamnă menționarea clară și lipsită de ambiguitate a performanței așteptate de la persoana care participă la pregătire, a condițiilor în care are loc performanța și a standardelor pe care trebuie să le respecte persoana care participă la pregătire;

19.

„incapacitate temporară” înseamnă o stare temporară în care titularul licenței este împiedicat să exercite privilegiile asociate licenței, în condițiile în care calificările, autorizările și certificatul medical pe care le deține sunt valabile;

20.

„substanță psihoactivă” înseamnă alcool, opioide, canabinoide, sedative și hipnotice, cocaină, alți psihostimulanți, halucinogeni și solvenți volatili, fiind excluse cafeina și tutunul;

21.

„autorizarea calificării” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează condițiile speciale, privilegiile sau limitările aferente respectivei calificări;

22.

„reînnoire” înseamnă actul administrativ adoptat după expirarea unei calificări, a unei autorizări sau a unui certificat, care reînnoiește privilegiile asociate calificării, autorizării sau certificatului pentru o nouă perioadă determinată, sub rezerva îndeplinirii cerințelor specificate;

23.

„revalidare” înseamnă un act administrativ adoptat în perioada de valabilitate a unei calificări, a unei autorizări sau a unui certificat, care permite titularului să își exercite în continuare privilegiile asociate calificării, autorizării sau certificatului pentru o nouă perioadă determinată, sub rezerva îndeplinirii cerințelor specificate;

24.

„sector” înseamnă o parte a unei zone de control și/sau o parte a unei regiuni sau a unei regiuni superioare de informare a zborurilor;

25.

„simulator” înseamnă un echipament de pregătire sintetică pentru zbor, care prezintă caracteristici importante ale mediului operațional real și reproduce condițiile operaționale în care persoana care participă la pregătire poate exersa direct îndeplinirea sarcinilor în timp real;

26.

„echipament de pregătire sintetică pentru zbor” înseamnă orice tip de aparat care simulează condițiile operaționale, inclusiv simulatoarele și dispozitivele de simulare specializate pe sisteme sau misiuni;

27.

„autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (STDI)” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează competența titularului de a furniza servicii de instruire pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor;

28.

„curs de pregătire” înseamnă instruirea teoretică și/sau practică elaborată într-un cadru structurat și oferită într-o perioadă definită;

29.

„organizație de pregătire” înseamnă o organizație certificată de autoritatea competentă pentru a furniza unul sau mai multe tipuri de pregătire;

30.

„autorizare de unitate” înseamnă autorizarea înscrisă într-o licență, constituind parte integrantă din aceasta, care precizează indicatorul OACI de localizare și sectorul, grupul de sectoare și/sau posturile de lucru în care titularul licenței este competent să își desfășoare activitatea;

31.

„validare” înseamnă un proces prin care, după promovarea cu succes a unui curs pentru autorizarea de unitate asociat unei calificări sau unei autorizări a calificării, titularul poate începe să exercite privilegiile asociate respectivei calificări sau autorizări a calificării.

Articolul 5

Autoritatea competentă

(1)   Statele membre desemnează sau înființează una sau mai multe autorități competente cu responsabilități în ceea ce privește certificarea și supravegherea persoanelor și a organizațiilor care fac obiectul prezentului regulament.

(2)   În cadrul unui bloc funcțional de spațiu aerian sau în cazul prestării de servicii transfrontaliere, autoritățile competente sunt desemnate de comun acord de către statele membre în cauză.

(3)   În cazul în care un stat membru desemnează sau înființează mai multe autorități competente, domeniile de competență ale fiecărei autorități competente se definesc clar în ce privește responsabilitățile și, după caz, aria geografică. Autoritățile respective își coordonează activitatea pentru a asigura supravegherea eficientă a tuturor persoanelor și organizațiilor care fac obiectul prezentului regulament, în cadrul sferelor lor de competență.

(4)   Autoritatea sau autoritățile competente sunt independente față de furnizorii de servicii de navigație aeriană și de organizațiile de pregătire. Această independență se obține printr-o separare corespunzătoare, cel puțin la nivel funcțional, a autorităților competente, pe de o parte, și a furnizorilor de servicii de navigație aeriană și a organizațiilor de pregătire, pe de altă parte. Autoritățile competente își exercită competențele în mod imparțial și transparent.

Primul paragraf se aplică, de asemenea, agenției, atunci când aceasta acționează în calitate de autoritate competentă în temeiul articolului 6 alineatul (2) litera (b) și alineatul (3) litera (a) punctul (ii).

(5)   Statele membre se asigură că autoritățile competente dispun de capacitatea necesară pentru a efectua certificarea și supravegherea activităților incluse în programele lor de certificare și de supraveghere, inclusiv de resurse suficiente pentru îndeplinirea cerințelor din anexa II (partea ATCO.AR). În special, statele membre utilizează evaluările realizate de autoritățile competente în conformitate cu punctul ATCO.AR.A.005 litera (a) din anexa II, pentru a demonstra capacitatea acestora.

(6)   Statele membre se asigură că, în ceea ce privește personalul autorităților competente care desfășoară activități de control și de certificare în temeiul prezentului regulament, nu există niciun conflict de interese direct sau indirect, în special interese familiale sau financiare ale personalului în cauză.

(7)   Autoritatea sau autoritățile competente desemnate sau înființate de un stat membru în sensul Regulamentului (UE) nr. 805/2011 se consideră a fi autoritatea competentă în sensul prezentului regulament, cu excepția cazului în care statul membru în cauză prevede altfel. În acest ultim caz, statele membre notifică agenției denumirea (denumirile) și adresa (adresele) autorității (autorităților) competente pe care le desemnează sau le înființează în temeiul prezentului articol, precum și orice modificări ale acestor informații.

Articolul 6

Autoritatea competentă în sensul anexelor I, III și IV

(1)   În sensul anexei I, autoritatea competentă este autoritatea sau autoritățile desemnate sau înființate de statul membru în care se solicită eliberarea unei licențe.

(2)   În sensul anexei III și pentru supravegherea cerințelor din anexa I în ceea ce privește furnizorii de servicii de navigație aeriană, autoritatea competentă este:

(a)

autoritatea desemnată sau înființată ca autoritate competentă responsabilă de supraveghere de către statul membru în care solicitantul își are sediul principal de desfășurare a activității sau, după caz, sediul social, sub rezerva unor dispoziții contrare prevăzute în acordurile bilaterale sau multilaterale dintre statele membre sau autoritățile lor competente;

(b)

agenția, dacă solicitantul își are sediul principal de desfășurare a activității sau, după caz, sediul social în afara teritoriului statelor membre.

(3)   În sensul anexei IV, autoritatea competentă este:

(a)

pentru centrele de medicină aeronautică:

(i)

autoritatea desemnată de statul membru în care centrul de medicină aeronautică își are sediul principal de activitate;

(ii)

agenția, în cazul în care centrul de medicină aeronautică este situat într-o țară terță;

(b)

pentru examinatorii aeromedicali:

(i)

autoritatea desemnată de statul membru în care examinatorul aeromedical își are punctul principal de lucru;

(ii)

dacă sediul principal al activității unui examinator aeromedical se află într-o țară terță, autoritatea desemnată de statul membru căruia examinatorul aeromedical respectiv îi transmite cererea de eliberare a certificatului.

Articolul 7

Dispoziții tranzitorii

(1)   Se consideră că licențele, calificările și autorizările eliberate în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale bazate pe Directiva 2006/23/CE și licențele, calificările și autorizările eliberate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011 au fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

(2)   Calificarea „control regional, procedural” (ACP) care poartă autorizarea calificării „control oceanic” (OCN) eliberată în temeiul normelor naționale bazate pe articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 805/2011 este considerată a fi fost eliberată în conformitate cu prezentul regulament.

(3)   Se consideră că certificatele medicale și certificatele pentru organizațiile de pregătire, examinatorii aeromedicali și centrele de medicină aeronautică, aprobările schemelor de competență la nivelul unității și a planurilor de pregătire eliberate în conformitate cu dispozițiile relevante ale legislației naționale bazate pe Directiva 2006/23/CE, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011, au fost eliberate în conformitate cu prezentul regulament.

Articolul 8

Înlocuirea licențelor, adaptarea privilegiilor, a cursurilor de pregătire și a schemelor de competență la nivelul unității

(1)   Statele membre înlocuiesc licențele menționate la articolul 7 alineatul (1) cu licențe care respectă formatul prevăzut în apendicele 1 la anexa II la prezentul regulament cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(2)   Statele membre înlocuiesc certificatele pentru organizațiile de pregătire a controlorilor de trafic aerian menționate la articolul 7 alineatul (3) cu certificate care respectă formatul prevăzut în apendicele 2 la anexa II la prezentul regulament cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(3)   Statele membre înlocuiesc certificatele pentru examinatorii aeromedicali și certificatele pentru centrele de medicină aeronautică menționate la articolul 7 alineatul (3) cu certificate care respectă formatul prevăzut în apendicele 3 și 4 la anexa II la prezentul regulament cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(4)   Autoritățile competente transformă privilegiile examinatorilor și ale evaluatorilor pentru pregătirea inițială în conformitate cu articolul 20 din Regulamentul (UE) nr. 805/2011 și ale examinatorilor și ale evaluatorilor competențelor pentru pregătirea în cadrul unității și pentru pregătirea continuă aprobate de autoritatea competentă în conformitate cu articolul 24 din Regulamentul (UE) nr. 805/2011 în privilegiile conferite de o autorizare de evaluator în conformitate cu prezentul regulament, dacă este cazul, cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(5)   Autoritățile competente pot să transforme privilegiile instructorilor naționali pentru simulatoare sau echipamente de pregătire sintetică pentru zbor în privilegii asociate unei autorizări de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor în conformitate cu prezentul regulament, dacă este cazul, cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(6)   Furnizorii de servicii de navigație aeriană își adaptează schemele de competență la nivelul unității pentru a se conforma cerințelor prevăzute în prezentul regulament cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(7)   Organizațiile de pregătire a controlorilor de trafic aerian își adaptează planurile de pregătire pentru a se conforma cerințelor prevăzute în prezentul regulament cel târziu până la 31 decembrie 2015 sau cel târziu până la 31 decembrie 2016 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

(8)   Certificatele de absolvire a cursurilor de pregătire începute înainte de aplicarea prezentului regulament în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 805/2011 sunt acceptate în scopul eliberării licențelor, a calificărilor și a autorizărilor relevante în conformitate cu prezentul regulament, cu condiția ca pregătirea și evaluarea să se încheie cel târziu până la 30 iunie 2016 sau cel târziu până la 30 iunie 2017 în cazul statelor membre care recurg la derogarea prevăzută la articolul 11 alineatul (2).

Articolul 9

Modificarea Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012

La articolul 2 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012, punctul 104 se înlocuiește cu următorul text:

„104.

«substanță psihoactivă» înseamnă alcool, opioide, canabinoide, sedative și hipnotice, cocaină, alți psihostimulanți, halucinogeni și solvenți volatili, fiind excluse cafeina și tutunul;”

Articolul 10

Abrogare

Regulamentul (UE) nr. 805/2011 se abrogă.

Articolul 11

Intrare în vigoare și aplicare

(1)   Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 30 iunie 2015.

(2)   Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1), statele membre au posibilitatea de a decide să nu aplice dispozițiile anexelor I-IV, în totalitate sau parțial, înainte de 31 decembrie 2016.

Dacă un stat membru face uz de această posibilitate, el notifică acest lucru Comisiei și agenției până la 1 iulie 2015 cel târziu. Notificarea respectivă descrie motivele care stau la baza derogării sau a derogărilor și programul de implementare care cuprinde acțiunile prevăzute și calendarul aferent. În acest caz, continuă să se aplice dispozițiile relevante ale Regulamentului (UE) nr. 805/2011.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 20 februarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 79, 19.3.2008, p. 1.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 549/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 martie 2004 de stabilire a cadrului pentru crearea cerului unic european (JO L 96, 31.3.2004, p. 10).

(3)  Directiva 2006/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 aprilie 2006 privind licența comunitară de controlor de trafic aerian (JO L 114, 27.4.2006, p. 22).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 805/2011 al Comisiei din 10 august 2011 de stabilire a normelor detaliate privind licențele controlorilor de trafic aerian și anumite certificate în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 206, 11.8.2011, p. 21).

(5)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 923/2012 al Comisiei din 26 septembrie 2012 de stabilire a regulilor comune ale aerului și a dispozițiilor operaționale privind serviciile și procedurile din navigația aeriană și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1035/2011 și a Regulamentelor (CE) nr. 1265/2007, (CE) nr. 1794/2006, (CE) nr. 730/2006, (CE) nr. 1033/2006 și (UE) nr. 255/2010 (JO L 281, 13.10.2012, p. 1).


 

CUPRINS

ANEXA I —

PARTEA ATCO — CERINȚE PENTRU ELIBERAREA LICENȚELOR DE CONTROLOR DE TRAFIC AERIAN 18

SUBPARTEA A —

CERINȚE GENERALE 18

ATCO.A.001

Domeniu de aplicare 18

ATCO.A.005

Depunerea cererilor de eliberare a licențelor, a calificărilor și a autorizărilor 18

ATCO.A.010

Preschimbarea licențelor 18

ATCO.A.015

Exercitarea privilegiilor licențelor și incapacitatea temporară 18

ATCO.A.020

Revocarea și suspendarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor 19

SUBPARTEA B —

LICENȚE, CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI 19

ATCO.B.001

Licența de controlor de trafic aerian stagiar 19

ATCO.B.005

Licența de controlor de trafic aerian 19

ATCO.B.010

Calificările controlorilor de trafic aerian 20

ATCO.B.015

Autorizările calificărilor 20

ATCO.B.020

Autorizările de unitate 21

ATCO.B.025

Schema de competență la nivelul unității 22

ATCO.B.030

Autorizarea de competență lingvistică 23

ATCO.B.035

Valabilitatea autorizării de competență lingvistică 23

ATCO.B.040

Evaluarea competenței lingvistice 24

ATCO.B.045

Pregătirea lingvistică 24

SUBPARTEA C —

CERINȚE PENTRU INSTRUCTORI ȘI EVALUATORI 24

SECȚIUNEA 1 —

INSTRUCTORI 24

ATCO.C.001

Instructorii de teorie 24

ATCO.C.005

Instructorii de practică 25

ATCO.C.010

Privilegiile instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI) 25

ATCO.C.015

Cererea de autorizare de instructor pentru pregătirea la locul de muncă 25

ATCO.C.020

Valabilitatea autorizării de instructor pentru pregătirea la locul de muncă 25

ATCO.C.025

Autorizarea OJTI temporară 25

ATCO.C.030

Privilegiile instructorului pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (STDI) 26

ATCO.C.035

Cererea de autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor 26

ATCO.C.040

Valabilitatea autorizării de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor 26

SECȚIUNEA 2 —

EVALUATORII 27

ATCO.C.045

Privilegiile evaluatorilor 27

ATCO.C.050

Interese directe 27

ATCO.C.055

Cererea de autorizare de evaluator 27

ATCO.C.060

Valabilitatea autorizării de evaluator 28

ATCO.C.065

Autorizația temporară de evaluator 28

SUBPARTEA D —

PREGĂTIREA CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN 28

SECȚIUNEA 1 —

CERINȚE GENERALE 28

ATCO.D.001

Obiectivele pregătirii controlorilor de trafic aerian 28

ATCO.D.005

Tipurile de pregătire a controlorilor de trafic aerian 28

SECȚIUNEA 2 —

CERINȚE PRIVIND PREGĂTIREA INIȚIALĂ 29

ATCO.D.010

Structura pregătirii inițiale 29

ATCO.D.015

Planul de pregătire inițială 30

ATCO.D.020

Cursurile de pregătire de bază și de pregătire pentru calificare 30

ATCO.D.025

Examinările și evaluarea pregătirii de bază 31

ATCO.D.030

Obiectivele de performanță ale pregătirii de bază 31

ATCO.D.035

Examinările și evaluarea pregătirii pentru calificare 31

ATCO.D.040

Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare 32

SECȚIUNEA 3 —

CERINȚE PRIVIND PREGĂTIREA ÎN CADRUL UNITĂȚII 32

ATCO.D.045

Structura pregătirii în cadrul unității 32

ATCO.D.050

Condițiile prealabile ale pregătirii în cadrul unității 33

ATCO.D.055

Planul de pregătire în cadrul unității 33

ATCO.D.060

Cursul pentru autorizarea de unitate 34

ATCO.D.065

Demonstrarea cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere 34

ATCO.D.070

Evaluările din timpul cursurilor pentru autorizarea de unitate 34

SECȚIUNEA 4 —

CERINȚE PRIVIND PREGĂTIREA CONTINUĂ 34

ATCO.D.075

Pregătirea continuă 34

ATCO.D.080

Cursurile de perfecționare 34

ATCO.D.085

Pregătirea de conversie 35

SECȚIUNEA 5 —

PREGĂTIREA INSTRUCTORILOR ȘI A EVALUATORILOR 35

ATCO.D.090

Pregătirea instructorilor de practică 35

ATCO.D.095

Pregătirea evaluatorilor 35

APENDICELE 1 LA ANEXA I —

GRILA DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE — CERINȚE ÎN MATERIE DE COMPETENȚE LINGVISTICE 36

APENDICELE 2 LA ANEXA I —

PREGĂTIREA DE BAZĂ 39

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 39

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 39

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 40

Subiect 4:

METEOROLOGIE 41

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 42

Subiect 6:

AERONAVE 43

Subiect 7:

FACTORII UMANI 44

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 45

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 46

APENDICELE 3 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL DE AERODROM, LA VEDERE” (ADV) 47

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 47

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 47

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 48

Subiect 4:

METEOROLOGIE 49

Subiect 5

NAVIGAȚIE 49

Subiect 6

AERONAVE 49

Subiect 7

FACTORII UMANI 50

Subiect 8

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 51

Subiect 9

MEDIUL PROFESIONAL 51

Subiect 10

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 51

Subiect 11

AERODROMURILE 52

APENDICELE 4 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL DE AERODROM, INSTRUMENTAL” PENTRU TURNUL DE CONTROL — ADI (TWR) 53

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 53

Subiect 2

DREPTUL AVIAȚIEI 53

Subiect 3

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 54

Subiect 4

METEOROLOGIE 55

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 55

Subiect 6:

AERONAVE 56

Subiect 7:

FACTORII UMANI 56

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 57

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 57

Subiect 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 58

Subiect 11:

AERODROMURILE 58

APENDICELE 5 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL DE APROPIERE, PROCEDURAL” (APP) 59

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 59

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 59

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 60

Subiect 4:

METEOROLOGIE 61

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 61

Subiect 6:

AERONAVE 61

Subiect 7:

FACTORII UMANI 62

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 63

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 63

Subiect 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 63

Subiect 11:

AERODROMURILE 64

APENDICELE 6 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL REGIONAL, PROCEDURAL” (ACP) 65

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 65

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 65

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 66

Subiect 4:

METEOROLOGIE 67

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 67

Subiect 6:

AERONAVE 67

Subiect 7:

FACTORII UMANI 68

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 68

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 69

Subiect 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 69

APENDICELE 7 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL DE APROPIERE, SUPRAVEGHERE” (APS) 70

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 70

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 70

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 71

Subiect 4:

METEOROLOGIE 72

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 72

Subiect 6:

AERONAVE 73

Subiect 7:

FACTORII UMANI 73

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 74

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 74

Subiect 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 75

Subiect 11:

AERODROMURILE 75

APENDICELE 8 LA ANEXA I —

CALIFICAREA „CONTROL REGIONAL, SUPRAVEGHERE” (ACS) 76

Subiect 1:

INTRODUCERE ÎN CURS 76

Subiect 2:

DREPTUL AVIAȚIEI 76

Subiect 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN 77

Subiect 4:

METEOROLOGIE 78

Subiect 5:

NAVIGAȚIE 78

Subiect 6:

AERONAVE 79

Subiect 7:

FACTORII UMANI 79

Subiect 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE 80

Subiect 9:

MEDIUL PROFESIONAL 80

Subiect 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ 81

ANEXA II —

PARTEA ATCO.AR — CERINȚE PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE 82

SUBPARTEA A —

CERINȚE GENERALE 82

ATCO.AR.A.001

Domeniu de aplicare 82

ATCO.AR.A.005

Personalul 82

ATCO.AR.A.010

Sarcinile autorităților competente 82

ATCO.AR.A.015

Mijloace de conformitate 83

ATCO.AR.A.020

Informarea agenției 83

ATCO.AR.A.025

Reacția imediată la o problemă de siguranță 84

SUBPARTEA B —

MANAGEMENTUL 84

ATCO.AR.B.001

Sistemul de management 84

ATCO.AR.B.005

Atribuirea de sarcini entităților calificate 85

ATCO.AR.B.010

Schimbări în sistemul de management 85

ATCO.AR.B.015

Evidența documentelor 85

SUBPARTEA C —

SUPRAVEGHERE ȘI APLICARE 86

ATCO.AR.C.001

Supravegherea 86

ATCO.AR.C.005

Programul de supraveghere 86

ATCO.AR.C.010

Constatările și măsurile de executare pentru personal 87

SUBPARTEA D —

EMITEREA, REVALIDAREA, REÎNNOIREA, SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA LICENȚELOR, A CALIFICĂRILOR ȘI A AUTORIZĂRILOR 87

ATCO.AR.D.001

Procedura de eliberare, revalidare și reînnoire a licențelor, a calificărilor și a autorizărilor 87

ATCO.AR.D.005

Retragerea și suspendarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor 88

SUBPARTEA E —

PROCEDURA DE CERTIFICARE A ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE A CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN ȘI APROBAREA CURSURILOR DE PREGĂTIRE 88

ATCO.AR.E.001

Procedura de depunere a cererilor și de certificare a organizațiilor de pregătire 88

ATCO.AR.E.005

Aprobarea cursurilor de pregătire și a planurilor de pregătire 89

ATCO.AR.E.010

Schimbări în organizațiile de pregătire 89

ATCO.AR.E.015

Constatările și acțiunile corective 89

SUBPARTEA F —

CERINȚE SPECIFICE REFERITOARE LA CERTIFICAREA AEROMEDICALĂ 90

SECȚIUNEA 1 —

CERINȚE GENERALE 90

ATCO.AR.F.001

Centrele de medicină aeronautică și certificarea aeromedicală 90

SECȚIUNEA 2 —

DOCUMENTARE 91

ATCO.AR.F.005

Certificatul medical 91

ATCO.AR.F.010

Certificatul de AME 91

ATCO.AR.F.015

Certificatul de AeMC 91

ATCO.AR.F.020

Formulare de medicină aeronautică 91

APENDICELE 1 LA ANEXA II —

MODEL DE LICENȚĂ — LICENȚĂ DE CONTROLOR DE TRAFIC AERIAN 92

APENDICELE 2 LA ANEXA II —

CERTIFICAT PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE A CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN (ATCO TO) 98

APENDICELE 3 LA ANEXA II —

CERTIFICAT PENTRU EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME) 100

APENDICELE 4 LA ANEXA II —

CERTIFICAT PENTRU CENTRELE DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ (AeMC) 102

ANEXA III —

PARTEA ATCO.OR — CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE A CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN ȘI PENTRU CENTRELE DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ 103

SUBPARTEA A —

CERINȚE GENERALE 103

ATCO.OR.A.001

Domeniu de aplicare 103

SUBPARTEA B —

CERINȚE PENTRU ORGANIZAȚIILE DE PREGĂTIRE A CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN 103

ATCO.OR.B.001

Solicitarea unui certificat de organizație de pregătire 103

ATCO.OR.B.005

Mijloace de conformitate 103

ATCO.OR.B.010

Condiții de aprobare și privilegiile unui certificat de organizație de pregătire 104

ATCO.OR.B.015

Schimbări în organizațiile de pregătire 104

ATCO.OR.B.020

Menținerea valabilității 104

ATCO.OR.B.025

Accesul la baza materială și la datele organizației de pregătire 104

ATCO.OR.B.030

Constatări 104

ATCO.OR.B.035

Reacția imediată la o problemă de siguranță 105

ATCO.OR.B.040

Raportarea evenimentelor 105

SUBPARTEA C —

MANAGEMENTUL ORGANIZAȚIILOR DE PREGĂTIRE A CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN 105

ATCO.OR.C.001

Sistemul de management al organizațiilor de pregătire 105

ATCO.OR.C.005

Activități contractate 105

ATCO.OR.C.010

Cerințe privind personalul 106

ATCO.OR.C.015

Baza materială și echipamente 106

ATCO.OR.C.020

Evidența documentelor 106

ATCO.OR.C.025

Fonduri și asigurări 106

SUBPARTEA D —

CERINȚE PENTRU CURSURILE DE PREGĂTIRE ȘI PENTRU PLANURILE DE PREGĂTIRE 107

ATCO.OR.D.001

Cerințe pentru cursurile de pregătire și pentru planurile de pregătire 107

ATCO.OR.D.005

Rezultatele examinărilor și ale evaluărilor și certificatele 107

SUBPARTEA E —

CERINȚE PENTRU CENTRELE DE MEDICINĂ AERONAUTICĂ 107

ATCO.OR.E.001

Centrele de medicină aeronautică 107

ANEXA IV —

PARTEA ATCO.MED — CERINȚE MEDICALE PENTRU CONTROLORII DE TRAFIC AERIAN 108

SUBPARTEA A —

CERINȚE GENERALE 108

SECȚIUNEA 1 —

GENERALITĂȚI 108

ATCO.MED.A.001

Autoritatea competentă 108

ATCO.MED.A.005

Domeniu de aplicare 108

ATCO.MED.A.010

Definiții 108

ATCO.MED.A.015

Confidențialitatea medicală 109

ATCO.MED.A.020

Deteriorarea aptitudinii din punct de vedere medical 109

ATCO.MED.A.025

Obligațiile AeMC și AME 109

SECȚIUNEA 2 —

CERINȚE PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE 110

ATCO.MED.A.030

Certificatele medicale 110

ATCO.MED.A.035

Solicitarea unui certificat medical 110

ATCO.MED.A.040

Eliberarea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale 110

ATCO.MED.A.045

Valabilitatea, revalidarea și reînnoirea certificatelor medicale 111

ATCO.MED.A.046

Suspendarea sau retragerea unui certificat medical 111

ATCO.MED.A.050

Direcționarea 112

SUBPARTEA B —

CERINȚE PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE ALE CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN 112

SECȚIUNEA 1 —

GENERALITĂȚI 112

ATCO.MED.B.001

Limitări ale certificatelor medicale 112

SECȚIUNEA 2 —

CERINȚE MEDICALE PENTRU CERTIFICATELE MEDICALE CLASA 3 112

ATCO.MED.B.005

Generalități 112

ATCO.MED.B.010

Sistemul cardiovascular 113

ATCO.MED.B.015

Aparatul respirator 115

ATCO.MED.B.020

Sistemul digestiv 116

ATCO.MED.B.025

Sistemul metabolic și sistemul endocrin 116

ATCO.MED.B.030

Hematologie 116

ATCO.MED.B.035

Sistemul genito-urinar 117

ATCO.MED.B.040

Bolile infecțioase 117

ATCO.MED.B.045

Obstetrică și ginecologie 117

ATCO.MED.B.050

Sistemul musculo-scheletic 117

ATCO.MED.B.055

Psihiatrie 118

ATCO.MED.B.060

Psihologie 118

ATCO.MED.B.065

Neurologie 118

ATCO.MED.B.070

Sistemul vizual 119

ATCO.MED.B.075

Vederea cromatică 120

ATCO.MED.B.080

Otorinolaringologie 120

ATCO.MED.B.085

Dermatologie 120

ATCO.MED.B.090

Oncologie 121

SUBPARTEA C —

EXAMINATORII AEROMEDICALI (AME) 121

ATCO.MED.C.001

Privilegiile 121

ATCO.MED.C.005

Solicitarea unui certificat 121

ATCO.MED.C.010

Cerințe privind eliberarea unui certificat de AME 121

ATCO.MED.C.015

Cursuri de pregătire în domeniul medicinii aeronautice 122

ATCO.MED.C.020

Modificări ale certificatului de AME 122

ATCO.MED.C.025

Valabilitatea certificatelor de AME 122

ANEXA I

PARTEA ATCO

CERINȚE PENTRU ELIBERAREA LICENȚELOR DE CONTROLOR DE TRAFIC AERIAN

SUBPARTEA A

CERINȚE GENERALE

ATCO.A.001   Domeniu de aplicare

Prezenta parte, prevăzută în prezenta anexă, stabilește cerințele referitoare la eliberarea, revocarea și suspendarea licențelor de controlor de trafic aerian stagiar și a licențelor de controlor de trafic aerian, a calificărilor și a autorizărilor lor asociate, precum și condițiile valabilitate și de utilizare a acestora.

ATCO.A.005   Depunerea cererilor de eliberare a licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

(a)

Cererile de eliberare a licențelor, a calificărilor și a autorizărilor se depun la autoritatea competentă în conformitate cu procedura stabilită de autoritatea respectivă.

(b)

Cererile de eliberare a altor calificări și autorizări, de revalidare sau de reînnoire a autorizărilor și de reemitere a licenței se depun la autoritatea competentă care a eliberat licența respectivă.

(c)

Licența rămâne proprietatea persoanei căreia îi este eliberată, dacă nu este revocată de autoritatea competentă. Titularul licenței semnează licența.

(d)

Licența specifică toate informațiile relevante referitoare la privilegiile care sunt acordate de licență și respectă cerințele prevăzute în apendicele 1 la anexa II.

ATCO.A.010   Preschimbarea licențelor

(a)

Dacă titularul licenței urmează să exercite privilegiile licenței într-un stat membru pentru care autoritatea competentă nu este cea care a eliberat licența respectivă, titularul licenței depune o cerere de preschimbare a licenței sale cu una eliberată de autoritatea competentă din statul membru în care urmează să fie exercitate privilegiile în conformitate cu procedura stabilită de această autoritate, cu excepția unor dispoziții contrare prevăzute în acordurile încheiate între statele membre. În acest scop, autoritățile implicate comunică toate informațiile relevante necesare pentru preschimbarea licenței conform procedurilor menționate la ATCO.AR.B.001 litera (c).

(b)

În scopul preschimbării și al exercitării privilegiilor licenței într-un alt stat membru decât cel în care a fost eliberată licența, titularul licenței trebuie să îndeplinească cerințele privind competența lingvistică menționate la ATCO.B.030, stabilite de respectivul stat membru.

(c)

Noua licență include calificările, autorizările calificărilor, autorizările licenței și toate autorizările de unitate valabile din licență, inclusiv data obținerii lor și data expirării, după caz.

(d)

După primirea noii licențe, titularul licenței face o cerere menționată la ATCO.A.005, la care anexează licența sa de controlor de trafic aerian pentru a obține noi calificări, autorizări ale calificărilor, autorizări ale licenței sau autorizări de unitate.

(e)

După efectuarea preschimbării, licența eliberată anterior se înapoiază autorității care a eliberat-o.

ATCO.A.015   Exercitarea privilegiilor licențelor și incapacitatea temporară

(a)

Exercitarea privilegiilor acordate printr-o licență depinde de valabilitatea calificărilor, a autorizărilor și a certificatului medical.

(b)

Titularii licențelor nu exercită privilegiile propriei licențe atunci când nu sunt siguri că pot exercita privilegiile licenței în siguranță și, în astfel de cazuri, informează imediat furnizorul relevant de servicii de navigație aeriană cu privire la incapacitatea temporară de a exercita privilegiile licenței.

(c)

Furnizorii de servicii de navigație aeriană pot declara incapacitatea temporară a titularului licenței dacă au o îndoială privind capacitatea titularului licenței de a exercita în siguranță privilegiile licenței.

(d)

Furnizorii de servicii de navigație aeriană elaborează și pun în aplicare proceduri obiective, transparente și nediscriminatorii pentru a permite titularilor de licență să își declare incapacitatea temporară de a-și exercita privilegiile licenței în conformitate cu litera (b), pentru a declara incapacitatea temporară a titularului licenței în conformitate cu litera (c), pentru a gestiona impactul operațional al cazurilor de incapacitate temporară și pentru a informa autoritatea competentă conform celor definite în procedura respectivă.

(e)

Procedurile menționate la litera (d) sunt incluse în schema de competență la nivelul unității în conformitate cu ATCO.B.025 litera (a) punctul 13.

ATCO.A.020   Revocarea și suspendarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

(a)

Licențele, calificările și autorizările pot fi suspendate sau revocate de către autoritatea competentă în conformitate cu ATCO.AR.D.005 atunci când titularul licenței nu se conformează cerințelor din prezenta parte.

(b)

Atunci când licența titularului este revocată, acesta înapoiază imediat licența autorității competente în conformitate cu procedurile administrative stabilite de către autoritatea respectivă.

(c)

Odată cu eliberarea licenței de controlor de trafic aerian, licența de controlor de trafic aerian stagiar este revocată și se înapoiază autorității competente care eliberează licența de controlor de trafic aerian.

SUBPARTEA B

LICENȚE, CALIFICĂRI ȘI AUTORIZĂRI

ATCO.B.001   Licența de controlor de trafic aerian stagiar

(a)

Titularii unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar sunt autorizați să ofere servicii de control al traficului aerian conform calificării (calificărilor) și autorizării (autorizărilor) calificărilor incluse în licența lor sub supravegherea unui instructor pentru pregătirea la locul de muncă și să ia parte la pregătirea pentru autorizarea (autorizările) calificărilor.

(b)

Solicitanții unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar trebuie:

1.

să aibă cel puțin 18 ani;

2.

să fi urmat cu succes pregătirea inițială în cadrul unei organizații de pregătire care satisface cerințele stabilite în anexa III (partea ATCO.OR) relevante pentru calificare și, după caz, pentru autorizarea calificării, conform celor stabilite în partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2;

3.

să dețină un certificat medical valabil;

4.

să fi demonstrat un nivel adecvat de competență lingvistică în conformitate cu cerințele stabilite la ATCO.B.030.

(c)

Licența de controlor de trafic aerian stagiar include autorizarea (autorizările) de competență lingvistică și cel puțin o calificare și, după caz, o autorizare a calificării.

(d)

Titularul unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar care nu a început să exercite privilegiile respectivei licențe în termen de un an de la data eliberării sale sau a întrerupt exercitarea acelor privilegii timp de peste un an poate începe sau continua pregătirea în cadrul unității în ceea ce privește respectiva calificare numai după evaluarea competențelor anterioare, asigurată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele stabilite în anexa III (partea ATCO.OR) și care este certificată să asigure pregătirea inițială relevantă calificării, evaluare care indică dacă titularul îndeplinește în continuare cerințele relevante pentru acea calificare, și după îndeplinirea eventualelor cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.

ATCO.B.005   Licența de controlor de trafic aerian

(a)

Titularii unei licențe de controlor de trafic aerian sunt autorizați să ofere servicii de control al traficului aerian în conformitate cu calificările și autorizările calificărilor asociate licenței lor și să exercite privilegiile autorizărilor incluse în aceasta.

(b)

Privilegiile unei licențe de controlor de trafic aerian includ privilegiile unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar conform celor stabilite la ATCO.B.001 litera (a).

(c)

Persoanele care solicită pentru obținerea unei licențe de controlor de trafic aerian trebuie:

1.

să dețină o licență de controlor de trafic aerian stagiar;

2.

să fi urmat integral un curs pentru autorizarea de unitate și să fi promovat examenele și evaluările corespunzătoare în conformitate cu cerințele stabilite în partea ATCO, subpartea D, secțiunea 3;

3.

să dețină un certificat medical valabil;

4.

să fi demonstrat un nivel adecvat de competență lingvistică în conformitate cu cerințele stabilite la ATCO.B.030.

(d)

Licența de controlor de trafic aerian este validată prin includerea uneia sau a mai multor calificări și a autorizărilor relevante ale calificărilor, a autorizărilor de unitate și a celor de competență lingvistică pentru care s-a realizat cu succes pregătirea.

(e)

Titularul unei licențe de controlor de trafic aerian care nu a început să exercite privilegiile oricărei calificări în termen de un an de la data eliberării calificării respective poate începe pregătirea în cadrul unității în ceea ce privește respectiva calificare numai după evaluarea competențelor anterioare, asigurată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele stabilite în anexa III (partea ATCO.OR) și care este certificată să asigure pregătirea inițială relevantă pentru respectiva calificare, evaluare care indică dacă titularul îndeplinește în continuare cerințele relevante pentru acea calificare, și după îndeplinirea eventualelor cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.

ATCO.B.010   Calificările controlorilor de trafic aerian

(a)

Licențele includ una sau mai multe dintre următoarele calificări pentru a indica tipul de serviciu pe care titularul licenței este autorizat să-l furnizeze:

1.

calificarea „control de aerodrom, la vedere” (ADV), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom unde nu există proceduri instrumentale de apropiere sau de plecare publicate;

2.

calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian pentru traficul de aerodrom la un aerodrom unde există proceduri instrumentale de apropiere sau de plecare publicate și care trebuie să fie însoțită de cel puțin una dintre autorizările calificărilor descrise la ATCO.B.015 litera (a);

3.

calificarea „control de apropiere, procedural” (APP), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor care sosesc, care pleacă sau care se află în tranzit fără a utiliza echipamente de supraveghere;

4.

calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor care sosesc, care pleacă sau care se află în tranzit utilizând echipamente de supraveghere;

5.

calificarea „control regional, procedural” (ACP), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor fără a utiliza echipamente de supraveghere;

6.

calificarea „control regional, supraveghere” (ACS), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze un serviciu de control al traficului aerian aeronavelor utilizând echipamente de supraveghere.

(b)

Titularul unei calificări care a întrerupt exercitarea privilegiilor asociate respectivei calificări pe o perioadă de patru sau de mai mulți ani consecutivi imediat precedenți poate începe pregătirea în cadrul unității referitoare la acea calificare numai după evaluarea competenței anterioare, realizată de o organizație de pregătire care îndeplinește cerințele stabilite în anexa III (partea ATCO.OR) și care este certificată să asigure pregătirea relevantă pentru respectiva calificare, evaluare care indică dacă persoana respectivă îndeplinește în continuare condițiile respectivei calificări, și după îndeplinirea eventualelor cerințe de pregătire care rezultă din această evaluare.

ATCO.B.015   Autorizările calificărilor

(a)

Calificarea „control de aerodrom, instrumental” (ADI) poartă cel puțin una dintre următoarele autorizări:

1.

autorizarea „control aerian” (AIR), care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul traficului aerian care se desfășoară în apropierea aerodromului și pe pistă;

2.

autorizarea „controlul mișcării la sol” (GMC), care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul mișcării la sol;

3.

autorizarea „turn de control” (TWR), care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure serviciul de control de aerodrom; autorizarea TWR include privilegiile autorizărilor AIR și GMC;

4.

autorizarea „supravegherea mișcării la sol” (GMS), acordată în plus față de autorizarea „controlul mișcării la sol” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul de licență este competent să asigure controlul mișcării la sol cu ajutorul sistemelor de ghidare a mișcării pe suprafața aerodromului;

5.

autorizarea „control radar de aerodrom” (RAD), acordată în plus față de autorizarea „control aerian” sau de autorizarea „turn de control”, care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul de aerodrom cu ajutorul echipamentelor de supraveghere radar.

(b)

Calificarea „control de apropiere, supraveghere” (APS) poate să prezinte una sau mai multe dintre următoarele autorizări:

1.

autorizarea „radar de apropiere de precizie” (PAR), care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor de precizie pentru aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor radar de apropiere de precizie;

2.

autorizarea „apropiere supravegheată radar” (SRA), care indică faptul că titularul licenței este competent să asigure controlul de la sol al apropierilor de neprecizie pentru aeronave, la apropierea finală de pista de aterizare, cu ajutorul echipamentelor de supraveghere;

3.

autorizarea „control terminal” (TCL), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o anumită zonă terminală și/sau în sectoare adiacente.

(c)

Calificarea „control regional, procedural” (ACP) poate să prezinte autorizarea „control oceanic” (OCN), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian aeronavelor care operează într-o zonă de control oceanic.

(d)

Calificarea „control regional, supraveghere” (ACS) poate să prezinte una dintre următoarele autorizări:

1.

autorizarea „control terminal” (TCL), care indică faptul că titularul licenței este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian cu ajutorul oricărui tip de echipament de supraveghere aeronavelor care operează într-o anumită zonă terminală și/sau în sectoare adiacente;

2.

autorizarea „control oceanic” (OCN), care indică faptul că titularul este competent să furnizeze servicii de control al traficului aerian aeronavelor care operează într-o zonă de control oceanic.

ATCO.B.020   Autorizările de unitate

(a)

Autorizarea de unitate autorizează titularul licenței să ofere servicii de control al traficului aerian pentru un anumit sector, grup de sectoare și/sau pentru anumite posturi de lucru care se află în responsabilitatea unei unități de servicii de trafic aerian.

(b)

Solicitanții unei autorizări de unitate au urmat cu succes un curs pentru autorizarea de unitate în conformitate cu cerințele stabilite în partea ATCO, subpartea D, secțiunea 3.

(c)

Persoanele care solicită o autorizare de unitate după preschimbarea licenței menționate la ATCO.A.010 îndeplinesc cerințele stabilite la ATCO.D.060 litera (f), pe lângă cerințele stabilite la litera (b).

(d)

Pentru controlorii de trafic aerian care furnizează servicii de control al traficului aerian aeronavelor care efectuează zboruri de încercare, autoritatea competentă poate impune cerințe suplimentare de îndeplinit pe lângă cerințele stabilite la litera (b).

(e)

Autorizările de unitate sunt valabile pe o perioadă stabilită în schema de competență la nivelul unității. Această perioadă nu depășește trei ani.

(f)

În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizărilor de unitate începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.

(g)

Autorizările de unitate sunt revalidate dacă:

1.

solicitantul și-a exercitat privilegiile asociate licenței timp de un număr minim de ore, conform celor stabilite în schema de competență la nivelul unității;

2.

solicitantul a urmat un curs de perfecționare în perioada de valabilitate a autorizării de unitate, conform schemei de competență la nivelul unității;

3.

competența solicitantului a fost evaluată în conformitate cu schema de competență la nivelul unității nu mai devreme de 3 luni înainte de data de expirare a autorizării de unitate.

(h)

Autorizările de unitate sunt revalidate, cu condiția ca cerințele stabilite la litera (g) să fie îndeplinite, în termen de trei luni imediat anterioare datei lor de expirare. În astfel de cazuri, perioada de valabilitate începe de la data expirării.

(i)

Dacă autorizarea de unitate este revalidată înainte de perioada prevăzută la litera (h), perioada sa de valabilitate începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea, cu condiția ca și cerințele de la litera (g) punctele 1 și 2 să fie îndeplinite.

(j)

Dacă expiră perioada de valabilitate a unei autorizări de unitate, titularul licenței urmează cu succes cursul pentru autorizarea de unitate în conformitate cu cerințele stabilite în partea ATCO, subpartea D, secțiunea 3, pentru a reînnoi autorizarea.

ATCO.B.025   Schema de competență la nivelul unității

(a)

Schemele de competență la nivelul unității sunt elaborate de furnizorul de servicii de navigație aeriană și sunt aprobate de autoritatea competentă. Ele includ cel puțin următoarele elemente:

1.

perioada de valabilitate a autorizării de unitate în conformitate cu ATCO.B.020 litera (e);

2.

perioada continuă maximă în care privilegiile unei autorizări de unitate nu sunt exercitate în timpul perioadei sale de valabilitate. Această perioadă nu depășește 90 de zile calendaristice;

3.

numărul minim de ore pentru exercitarea privilegiilor autorizării de unitate într-o perioadă specificată de timp care nu trebuie să depășească 12 luni, în scopul ATCO.B.020 litera (g) punctul 1. În ceea ce-i privește pe instructorii pentru pregătirea la locul de muncă care exercită privilegiile autorizării OJTI, timpul dedicat pregătirii reprezintă maximum 50 % dintre orele necesare pentru revalidarea autorizării de unitate;

4.

procedurile pentru cazurile în care titularul licenței nu îndeplinește cerințele stabilite la litera (a) punctele 2 și 3;

5.

procedurile de evaluare a competenței, inclusiv evaluarea participanților la cursul de perfecționare conform ATCO.D.080 litera (b);

6.

procedurile de examinare a cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere necesare pentru exercitarea privilegiilor asociate calificărilor și autorizărilor;

7.

procedurile de identificare a temelor și a subtemelor, a obiectivelor și a metodelor pentru pregătirea continuă;

8.

durata minimă și frecvența cursurilor de perfecționare;

9.

procedurile de examinare a cunoștințelor teoretice și/sau de evaluare a competențelor practice dobândite în timpul cursului de conversie, inclusiv notele de trecere la examene;

10.

procedurile în cazul nepromovării unui examen sau a unei evaluări, inclusiv procedurile de contestație;

11.

calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;

12.

procedura de asigurare a faptului că instructorii de practică au exersat tehnici de instruire în procedurile în care se intenționează să se ofere instruire în conformitate cu ATCO.C.010 litera (b) punctul 3 și ATCO.C.030 litera (b) punctul 3;

13.

procedurile pentru declararea și gestionarea cazurilor de incapacitate temporară de exercitare a privilegiilor unei licențe, precum și pentru informarea autorității competente în conformitate cu ATCO.A.015 litera (d);

14.

identificarea evidențelor care trebuie păstrate special pentru pregătirea continuă și evaluări, în conformitate cu ATCO.AR.B.015;

15.

procedura și motivele de revizuire și de modificare a schemei de competență la nivelul unității și depunerea acestuia la autoritatea competentă. Revizuirea schemei de competență la nivelul unității are loc cel puțin o dată la trei ani.

(b)

Pentru a respecta cerința stabilită la litera (a) punctul 3, furnizorii de servicii de navigație aeriană păstrează evidențe cu orele în timpul cărora fiecare titular de licență își exercită privilegiile autorizării de unitate atunci când își desfășoară activitatea în sectoare, un grup de sectoare și/sau posturi de lucru din unitatea ATC și oferă respectivele date autorităților competente și titularului licenței, la cerere.

(c)

La stabilirea procedurilor menționate la litera (a) punctele 4 și 13, furnizorii de servicii de navigație aeriană trebuie să asigure aplicarea unor mecanisme pentru a garanta tratamentul corect al titularilor de licență în cazul în care valabilitatea autorizărilor lor nu poate fi prelungită.

ATCO.B.030   Autorizarea de competență lingvistică

(a)

Controlorii de trafic aerian și controlorii de trafic aerian stagiari nu exercită privilegiile asociate licențelor lor dacă nu dețin o autorizare valabilă de competență lingvistică în limba engleză și, după caz, în limba sau limbile impuse de statul membru respectiv, din motive de siguranță la unitatea ATC, conform celor publicate în publicațiile de informare aeronautică. Autorizarea de competență lingvistică indică limba (limbile), nivelul (nivelurile) de competență și data (datele) de expirare.

(b)

Nivelul de competență lingvistică se stabilește în conformitate cu grila de evaluare prevăzută în apendicele 1 la anexa I.

(c)

Solicitantul unei autorizări de competență lingvistică demonstrează, în conformitate cu grila de evaluare menționată la litera (b), cel puțin nivelul operațional (nivelul patru) de competență lingvistică.

În acest sens, solicitantul trebuie:

1.

să comunice eficient exclusiv prin voce (prin telefon/radiotelefon) și în prezența interlocutorului;

2.

să comunice pe teme comune, concrete și de natură profesională, cu acuratețe și claritate;

3.

să folosească strategiile de comunicare corespunzătoare pentru a face schimb de mesaje și pentru a recunoaște și soluționa neînțelegerile într-un context general sau profesional;

4.

să trateze cu succes și cu o relativă ușurință dificultățile lingvistice prezentate de o complicație sau de o conjunctură neașteptată care intervine în contextul unei situații profesionale de rutină sau al unei sarcini de comunicare cu care este în general familiarizat; și

5.

să utilizeze un dialect sau un accent care să fie inteligibil pentru comunitatea aeronautică.

(d)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (c), nivelul avansat (nivelul cinci) al grilei de evaluare a competențelor lingvistice, stabilită în apendicele 1 la anexa I, poate fi solicitat de furnizorul de servicii de navigație aeriană în cazul în care circumstanțele operaționale ale calificării sau autorizării respective justifică necesitatea unui nivel superior de competență lingvistică din motive imperative de siguranță. O astfel de cerință trebuie să fie nediscriminatorie, proporțională, transparentă și justificată obiectiv de către furnizorul de servicii de navigație aeriană care dorește să aplice nivelul superior de competență și trebuie să fie aprobată de autoritatea competentă.

(e)

Competența lingvistică trebuie demonstrată printr-un certificat care atestă rezultatul evaluării.

ATCO.B.035   Valabilitatea autorizării de competență lingvistică

(a)

Valabilitatea autorizării de competență lingvistică, în funcție de nivelul stabilit în conformitate cu apendicele 1 la anexa I, este:

1.

pentru nivelul operațional (nivelul patru), de trei ani de la data evaluării; sau

2.

pentru nivelul avansat (nivelul cinci), de șase ani de la data evaluării;

3.

pentru nivelul de expert (nivelul șase):

(i)

de nouă ani de la data evaluării, pentru limba engleză;

(ii)

nelimitată, pentru oricare altă limbă menționată la ATCO.B.030 litera (a).

(b)

În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizărilor de competență lingvistică începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea competenței lingvistice.

(c)

Autorizările de competență lingvistică sunt revalidate după finalizarea cu succes a evaluării competenței lingvistice care are loc în perioada de trei luni imediat anterioară datei de expirare a autorizărilor. În astfel de cazuri, noua perioadă de valabilitate începe de la data expirării.

(d)

Dacă autorizarea de competență lingvistică este revalidată înainte de perioada prevăzută la litera (c), perioada sa de valabilitate începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea competenței lingvistice.

(e)

La expirarea valabilității unei autorizări privind competența lingvistică, pentru a-i fi reînnoită autorizarea, titularul licenței trebuie să treacă, cu succes, de o evaluare a competenței lingvistice.

ATCO.B.040   Evaluarea competenței lingvistice

(a)

Demonstrarea competenței lingvistice se asigură printr-o metodă de evaluare aprobată de autoritatea competentă, care trebuie să includă:

1.

procedura prin care se realizează evaluarea;

2.

calificarea evaluatorilor;

3.

procedura de contestație.

(b)

Organismele de evaluare lingvistică trebuie să respecte cerințele stabilite de autoritățile competente în conformitate cu ATCO.AR.A.010.

ATCO.B.045   Pregătirea lingvistică

(a)

Furnizorii de servicii de navigație aeriană asigură pregătire lingvistică pentru a menține nivelul necesar de competență lingvistică al controlorilor de trafic aerian:

1.

titularilor unei autorizări de competență lingvistică la nivel operațional (nivelul patru);

2.

titularilor de licențe care nu avut posibilitatea de a-și exersa competențele lingvistice în mod regulat pentru a și le putea menține.

(b)

Pregătirea lingvistică poate fi oferită, de asemenea, sub forma unei pregătiri continue.

SUBPARTEA C

CERINȚE PENTRU INSTRUCTORI ȘI EVALUATORI

SECȚIUNEA 1

Instructori

ATCO.C.001   Instructorii de teorie

(a)

Pregătirea teoretică este asigurată exclusiv de instructori care dețin calificarea adecvată.

(b)

Se consideră că un instructor de teorie deține calificarea adecvată dacă:

1.

deține o licență de controlor de trafic aerian și/sau o calificare profesională adecvată pentru subiectul predat și/sau a demonstrat organizației de pregătire că posedă cunoștințele și experiența necesară;

2.

a demonstrat organizației de pregătire că posedă aptitudini de instruire.

ATCO.C.005   Instructorii de practică

O persoană este autorizată să asigure o pregătire practică numai dacă deține o licență de controlor de trafic aerian cu o autorizare de instructor pentru pregătire la locul de muncă (OJTI) sau o autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (STDI).

ATCO.C.010   Privilegiile instructorilor pentru pregătirea la locul de muncă (OJTI)

(a)

Titularii unei autorizări OJTI sunt autorizați să asigure pregătire practică și supraveghere în cadrul posturilor de lucru pentru care se deține o autorizare de unitate valabilă și pe echipamentele de pregătire sintetică pentru zbor, în funcție de calificările deținute.

(b)

Titularii unei autorizării OJTI exercită privilegiile autorizării numai dacă:

1.

au exercitat timp de cel puțin doi ani privilegiul asociat calificării pentru care vor asigura instruirea;

2.

au exercitat, pe parcursul unei perioade, imediat anterioare, de cel puțin șase luni, privilegiul asociat unei autorizări de unitate valabile pentru care se va asigura instruirea;

3.

au manifestat aptitudini de instruire în domeniul procedurilor pentru care se intenționează să se asigure pregătirea.

(c)

Perioada de doi ani menționată la litera (b) punctul 1 poate fi redusă la cel puțin un an de către autoritatea competentă, la cererea organizației de pregătire.

ATCO.C.015   Cererea de autorizare de instructor pentru pregătirea la locul de muncă

Solicitanții unei autorizări OJTI trebuie:

(a)

să dețină o licență de controlor de trafic aerian cu o autorizare de unitate valabilă;

(b)

să fi exercitat privilegiile unei licențe de controlor de trafic aerian pe parcursul unei perioade de cel puțin doi ani imediat anterioare depunerii cererii. Această perioadă poate fi redusă de către autoritatea competentă la cel puțin un an, la cererea organizației de pregătire; și

(c)

în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs privind tehnicile de instruire practică, în care se predau și se evaluează în mod corespunzător cunoștințele și aptitudinile pedagogice necesare.

ATCO.C.020   Valabilitatea autorizării de instructor pentru pregătirea la locul de muncă

(a)

Durata de valabilitate a autorizării OJTI este de trei ani.

(b)

Autorizarea OJTI poate fi revalidată după ce a fost urmată cu succes un curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică, în timpul perioadei de valabilitate a autorizării OJTI, cu condiția să fie îndeplinite cerințele ATCO.C.015 literele (a) și (b).

(c)

Dacă autorizarea OJTI a expirat, ea poate fi reînnoită prin:

1.

urmarea unui curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică; și

2.

trecerea cu succes de o evaluare a competențelor de instructor pentru pregătirea practică,

în anul anterior depunerii cererii de reînnoire, cu condiția să fie îndeplinite cerințele ATCO.C.015 literele (a) și (b).

(d)

În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării OJTI începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.

(e)

Dacă nu sunt îndeplinite cerințele ATCO.C.015 literele (a) și (b), autorizarea OJTI poate fi înlocuită cu o autorizare STDI, cu condiția să fie asigurată conformitatea cu cerințele ATCO.C.040 literele (b) și (c).

ATCO.C.025   Autorizarea OJTI temporară

(a)

Atunci când nu este posibilă conformitatea cu cerințele prevăzute la ATCO.C.010 litera (b) punctul 2, autoritatea competentă poate acorda o autorizare OJTI temporară pe baza unei analize a siguranței prezentate de furnizorul de servicii de navigație aeriană.

(b)

Autorizarea OJTI temporară menționată la litera (a) poate fi eliberată titularilor unei autorizări OJTI valabile eliberate în conformitate cu ATCO.C.015.

(c)

Autorizarea OJTI temporară menționată la litera (a) se limitează la instruirea necesară acoperirii situațiilor excepționale, iar valabilitatea sa nu depășește un an sau data de expirare a perioadei de valabilitate a autorizării OJTI eliberate în conformitate cu ATCO.C.015, oricare dintre acestea are loc mai întâi.

ATCO.C.030   Privilegiile instructorului pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor (STDI)

(a)

Titularii unei autorizări STDI sunt autorizați să asigure pregătire practică pe echipamente de pregătire sintetică pentru zbor:

1.

pentru subiectele de natură practică în timpul pregătirii inițiale;

2.

pentru pregătirea în cadrul unității, alta decât OJT; și

3.

pentru pregătirea continuă.

În cazul în care STDI oferă OJT prealabilă, acesta trebuie să aibă sau să fi avut autorizarea de unitate relevantă.

(b)

Titularii unei autorizării de STDI exercită privilegiile autorizării numai dacă:

1.

au o experiență de cel puțin doi ani în calificarea pentru care vor oferi instruire;

2.

au demonstrat cunoașterea practicilor operaționale actuale;

3.

au practicat tehnicile de instruire în cadrul procedurilor pentru care se intenționează să se asigure instruirea.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (b) punctul 1:

1.

în scopul formării de bază, este adecvată orice calificare deținută;

2.

în scopul pregătirii pentru calificare, se poate asigura pregătire pentru sarcini operaționale specifice și selectate, de către un STDI care deține o calificare relevantă pentru respectiva sarcină operațională specifică și selectată.

ATCO.C.035   Cererea de autorizare de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor

Solicitanții unei autorizări STDI trebuie:

(a)

să fi exercitat privilegiile unei licențe de controlor de trafic aerian în orice calificare timp de cel puțin doi ani; și

(b)

în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs privind tehnicile de instruire practică în care se predau cunoștințele și aptitudinile pedagogice necesare, utilizând metode teoretice și practice, și în care aceste cunoștințe și aptitudini au fost evaluate în mod corespunzător.

ATCO.C.040   Valabilitatea autorizării de instructor pentru echipamente de pregătire sintetică pentru zbor

(a)

Durata de valabilitate a autorizării STDI este de trei ani.

(b)

Autorizarea STDI poate fi revalidată după ce a fost urmat cu succes un curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică și practicile operaționale actuale, în timpul perioadei de valabilitate a autorizării.

(c)

Dacă autorizarea STDI a expirat, aceasta poate fi reînnoită prin:

1.

urmarea unui curs de perfecționare privind aptitudinile de instruire practică și practicile operaționale actuale; și

2.

trecerea cu succes de o evaluare a competențelor de instructor de practică,

în anul anterior depunerii cererii de reînnoire.

(d)

În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării STDI începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.

SECȚIUNEA 2

Evaluatorii

ATCO.C.045   Privilegiile evaluatorilor

(a)

Numai o persoană care deține o autorizare de evaluator poate să efectueze evaluări.

(b)

Titularii unei autorizări de evaluator sunt autorizați să efectueze evaluări:

1.

în timpul pregătirii inițiale pentru eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar sau pentru eliberarea unei noi calificări și/sau autorizări a calificării, după caz;

2.

ale competențelor anterioare în sensul ATCO.B.001 litera (d) și al ATCO.B.010 litera (b);

3.

ale controlorilor de trafic aerian stagiari pentru eliberarea unei autorizări de unitate și a unor autorizări ale calificărilor, după caz;

4.

ale controlorilor de trafic aerian pentru eliberarea unei autorizări de unitate și a unor autorizări ale calificărilor, după caz, precum și pentru revalidarea și reînnoirea unei autorizări de unitate;

5.

ale instructorilor de practică sau ale evaluatorilor candidați, cu condiția îndeplinirii cerințelor de la litera (d) punctele 2-4.

(c)

Titularii unei autorizării de evaluator își exercită privilegiile asociate autorizării numai dacă:

1.

au o experiență de cel puțin doi ani în calificarea și autorizarea (autorizările) calificărilor pentru care vor realiza evaluări; și

2.

au demonstrat cunoașterea practicilor operaționale actuale.

(d)

Pe lângă cerințele stabilite la litera (c), titularii unei autorizări de evaluator își exercită privilegiile asociate autorizării numai:

1.

pentru evaluări care conduc la eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei autorizări de unitate, cu condiția să dețină, de asemenea, autorizarea de unitate asociată evaluării pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puțin un an;

2.

pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei autorizări STDI, cu condiția să dețină o autorizare STDI sau OJTI și să fi exercitat privilegiile asociate respectivei autorizări timp de cel puțin trei ani;

3.

pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei autorizări OJTI, cu condiția să dețină o autorizare OJTI și să fi exercitat privilegiile respectivei autorizări timp de cel puțin trei ani;

4.

pentru evaluarea competenței unui solicitant în vederea eliberării sau a reînnoirii unei autorizări de evaluator, cu condiția să fi exercitat privilegiile autorizării de evaluator timp de cel puțin trei ani.

(e)

Atunci când realizează o evaluare în scopul eliberării sau al reînnoirii unei autorizări de unitate și în scopul asigurării supravegherii postului de lucru operațional, evaluatorul trebuie să dețină, de asemenea, o autorizare OJTI sau trebuie să fie prezent un OJTI care deține o autorizare valabilă de unitate asociată evaluării.

ATCO.C.050   Interese directe

Evaluatorii nu efectuează evaluări în cazul în care obiectivitatea lor poate fi afectată.

ATCO.C.055   Cererea de autorizare de evaluator

Solicitanții unei autorizări de evaluator trebuie:

(a)

să fi exercitat privilegiile unei licențe de controlor de trafic aerian timp de cel puțin doi ani; și

(b)

în anul anterior cererii, să fi urmat cu succes un curs de evaluatori în care se predau cunoștințele și aptitudinile necesare, utilizând metode teoretice și practice, și în care aceste cunoștințe și aptitudini au fost evaluate în mod corespunzător.

ATCO.C.060   Valabilitatea autorizării de evaluator

(a)

Durata de valabilitate a autorizării de evaluator este de trei ani.

(b)

Autorizarea de evaluator poate fi revalidată după ce a fost urmat cu succes un curs de perfecționare privind competențele de evaluare și practicile operaționale actuale, în timpul perioadei de valabilitate a autorizării.

(c)

Dacă autorizarea de evaluator a expirat, aceasta poate fi reînnoită prin:

1.

urmarea unui curs de perfecționare privind competențele de evaluare și practicile operaționale actuale; și

2.

trecerea cu succes de o evaluare competențelor de evaluator,

în anul anterior depunerii cererii de reînnoire.

(d)

În cazul obținerii și al reînnoirii, perioada de valabilitate a autorizării de evaluator începe cel târziu la 30 de zile de la data la care a fost încheiată cu succes evaluarea.

ATCO.C.065   Autorizația temporară de evaluator

(a)

În cazul în care cerința prevăzută la ATCO.C.045 litera (d) punctul 1 nu poate fi îndeplinită, autoritatea competentă poate să autorizeze titularii unei autorizări de evaluator eliberate în conformitate cu ATCO.C.055 să efectueze evaluările menționate la ATCO.C.045 litera (b) punctele 3 și 4, pentru a acoperi situațiile excepționale sau pentru a garanta independența evaluării, cu condiția îndeplinirii cerințelor stabilite la literele (b) și (c).

(b)

Pentru a acoperi situațiile excepționale, titularul autorizării de evaluator trebuie să dețină, de asemenea, o autorizare de unitate cu calificarea asociată și, după caz, o autorizare a calificărilor, relevante pentru evaluare pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puțin un an. Autorizația se limitează la evaluările necesare acoperirii situațiilor excepționale, iar valabilitatea sa nu depășește un an sau perioada de valabilitate a autorizării de evaluator eliberate în conformitate cu ATCO.C.055, oricare dintre acestea are loc mai întâi.

(c)

Pentru a asigura independența evaluării din motive de recurențe, titularul autorizării de evaluator trebuie să dețină, de asemenea, o autorizare de unitate cu calificarea asociată și, după caz, o autorizare a calificărilor, relevante pentru evaluare pe parcursul unei perioade imediat anterioare de cel puțin un an. Perioada de valabilitate a autorizației se stabilește de către autoritatea competentă și nu poate depăși perioada de valabilitate a autorizării de evaluare eliberate în conformitate cu ATCO.C.055.

(d)

În vederea eliberării unei autorizații temporare de evaluator din motivele menționate la literele (b) și (c), autoritatea competentă poate solicita efectuarea unei analize a siguranței, care trebuie să fie prezentată de furnizorul de servicii de navigație aeriană.

SUBPARTEA D

PREGĂTIREA CONTROLORILOR DE TRAFIC AERIAN

SECȚIUNEA 1

Cerințe generale

ATCO.D.001   Obiectivele pregătirii controlorilor de trafic aerian

Pregătirea controlorilor de trafic aerian trebuie să cuprindă toate cursurile teoretice, exercițiile practice, inclusiv exercițiile pe simulatoare, și pregătirea la locul de muncă necesară pentru a dobândi și a-și menține competențele pentru a furniza servicii sigure, ordonate și rapide de control al traficului aerian.

ATCO.D.005   Tipurile de pregătire a controlorilor de trafic aerian

(a)

Pregătirea controlorilor de trafic aerian include următoarele tipuri:

1.

pregătirea inițială, care conduce la eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar sau la eliberarea unei calificări suplimentare și, după caz, la eliberarea unei autorizări a calificării, și care asigură:

(i)   „pregătirea de bază”: pregătirea teoretică și practică care are drept scop transmiterea unor cunoștințe fundamentale și deprinderi practice legate de procedurile operaționale de bază;

(ii)   „pregătirea pentru calificare”: pregătirea teoretică și practică care are drept scop transmiterea unor cunoștințe și deprinderi practice legate de o anumită calificare specifică și, după caz, de autorizarea calificării;

2.

pregătirea în cadrul unității, care conduce la eliberarea unei licențe de controlor de trafic aerian, la eliberarea unei autorizări a calificării, la validarea calificării (calificărilor) sau autorizării (autorizărilor) calificărilor și/sau la eliberarea sau reînnoirea unei autorizări de unitate. Cuprinde următoarele faze:

(i)

faza de pregătire de tranziție, care are drept scop principal transmiterea de cunoștințe și asigurarea înțelegerii procedurilor operaționale specifice locului de desfășurare a activității și a aspectelor specifice sarcinilor; și

(ii)

faza de pregătire la locul de muncă – faza finală a pregătirii în cadrul unității în cursul căreia procedurile de rutină și competențele asociate postului de lucru dobândite anterior sunt integrate în practică, sub supravegherea unui instructor calificat pentru pregătirea la locul de muncă într-o situație reală de trafic;

(iii)

pe lângă punctele (i) și (ii), pentru autorizarea (autorizările) de unitate care necesită gestionarea unor situații de trafic complex și dens, este necesară o fază de pregătire prealabilă celei efectuate la locul de muncă pentru a consolida activitățile de rutină și competențele dobândite anterior și pentru a asigura pregătirea pentru situațiile de trafic real care pot fi întâlnite în respectiva unitate;

3.

pregătirea continuă, care are scopul de a menține valabilitatea autorizărilor licenței, fiind alcătuită din:

(i)

cursurile de perfecționare;

(ii)

pregătirea de conversie, atunci când este cazul.

(b)

Pe lângă tipurile de pregătire menționate la litera (a), controlorii de trafic aerian pot urma următoarele tipuri de pregătire:

1.

pregătire destinată instructorilor de practică, care conduce la eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei autorizări OJTI sau STDI;

2.

pregătire pentru evaluatori, care conduce la eliberarea, revalidarea sau reînnoirea unei autorizări de evaluator.

SECȚIUNEA 2

Cerințe privind pregătirea inițială

ATCO.D.010   Structura pregătirii inițiale

(a)

Pregătirea inițială, destinată unui solicitant al unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar sau al unei calificări suplimentare și/sau, după caz, al unei autorizări a calificării, cuprinde:

1.

pregătirea de bază, alcătuită din toate subiectele, temele și subtemele incluse în apendicele 2 la anexa I; și

2.

pregătirea pentru calificare, alcătuită din subiectele, temele și subtemele corespunzătoare cel puțin uneia dintre următoarele calificări:

(i)

calificarea „control de aerodrom, la vedere” — ADV, definită în apendicele 3 la anexa I;

(ii)

calificarea „control de aerodrom, instrumental” pentru turnul de control — ADI (TWR), definită în apendicele 4 la anexa I;

(iii)

calificarea „control de apropiere, procedural” — APP, definită în apendicele 5 la anexa I;

(iv)

calificarea „control regional, procedural” — ACP, definită în apendicele 6 la anexa I;

(v)

calificarea „control de apropiere, supraveghere” — APS, definită în apendicele 7 la anexa I;

(vi)

calificarea „control regional, supraveghere” — ACS, definită în apendicele 8 la anexa I.

(b)

Pregătirea destinată unei calificări suplimentare trebuie să includă subiectele, temele și subtemele aplicabile în cazul a cel puțin una dintre calificările prevăzute la litera (a) punctul 2.

(c)

Pregătirea destinată reactivării unei calificări după o evaluare nereușită a competenței anterioare conform ATCO.B.010 litera (b) trebuie adaptată în funcție de rezultatul respectivei evaluări.

(d)

Pregătirea destinată unei autorizări a calificării diferite de ATCO.B.015 litera (a) punctul 3 trebuie să includă subiecte, teme și subteme stabilite de organizația de pregătire și aprobate ca parte a cursului de pregătire.

(e)

Pregătirea de bază și/sau pentru calificare poate fi completată cu subiecte, teme și subteme suplimentare sau specifice blocului funcțional de spațiu aerian (FAB) sau mediului național.

ATCO.D.015   Planul de pregătire inițială

Organizația de pregătire stabilește un plan de pregătire inițială, care trebuie aprobat de autoritatea competentă. Acesta include cel puțin următoarele:

(a)

alcătuirea cursului de pregătire inițială asigurat conform ATCO.D.010;

(b)

structura cursului de pregătire inițială asigurat conform ATCO.D.020 litera (b);

(c)

procedura pentru desfășurarea cursului (cursurilor) de pregătire inițială;

(d)

metodele de pregătire;

(e)

durata minimă și maximă a cursului (cursurilor) de pregătire inițială;

(f)

în ceea ce privește ATCO.D.010 litera (b), procedura de adaptare a cursului (cursurilor) de pregătire inițială pentru a ține cont de un curs de pregătire de bază finalizat cu succes;

(g)

procedurile pentru examinări și evaluări conform ATCO.D.025 și ATCO.D.035 și obiectivele de performanță conform ATCO.D.030 și ATCO.D.040;

(h)

calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;

(i)

procedura de retragere din cadrul pregătirii înainte de încheierea acesteia;

(j)

procedura de contestație;

(k)

identificarea evidențelor care trebuie păstrate special pentru pregătirea inițială;

(l)

procedura și motivele de revizuire și de modificare a planului de pregătire inițială și depunerea acestuia la autoritatea competentă. Revizuirea planului de pregătire inițială trebuie realizată cel puțin o dată la trei ani.

ATCO.D.020   Cursurile de pregătire de bază și de pregătire pentru calificare

(a)

Pregătirea de bază și pregătirea pentru calificare sunt asigurate sub forma unor cursuri separate sau integrate.

(b)

Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de pregătire de bază și pentru calificare sau un curs integrat de pregătire inițială, care trebuie aprobate de autoritatea competentă.

(c)

Atunci când pregătirea inițială este oferită sub forma unui curs integrat, se face o distincție clară între examinările și evaluările pentru:

1.

pregătirea de bază; și

2.

fiecare pregătire pentru calificare.

(d)

Finalizarea cu succes a pregătirii inițiale sau a pregătirii pentru calificare pentru eliberarea unei calificări suplimentare este demonstrată printr-un certificat eliberat de organizația de pregătire.

(e)

Finalizarea cu succes a pregătirii de bază este demonstrată printr-un certificat eliberat de organizația de pregătire, la cererea solicitantului.

ATCO.D.025   Examinările și evaluarea pregătirii de bază

(a)

Cursurile de pregătire de bază includ examinări teoretice și evaluări.

(b)

Se consideră că un participant la o examinare teoretică a promovat examinarea dacă a obținut cel puțin 75 % din punctajul atribuit respectivei examinări.

(c)

Evaluarea obiectivelor de performanță enumerate la ATCO.D.030 are loc pe un dispozitiv de simulare specializat pe sisteme sau misiuni sau pe un simulator.

(d)

Un calificativ de trecere în cadrul evaluării (evaluărilor) este acordat solicitantului care demonstrează în mod constant performanțele necesare enumerate la ATCO.D.030 și care dă dovadă de comportamentul necesar pentru asigurarea siguranței operațiunilor în cadrul serviciului de control al traficului aerian.

ATCO.D.030   Obiectivele de performanță ale pregătirii de bază

Evaluarea (evaluările) include (includ) aprecierea următoarelor obiective de performanță:

(a)

verificarea și utilizarea echipamentelor de la postul de lucru;

(b)

dezvoltarea și menținerea conștiinței situaționale prin monitorizarea traficului și identificarea aeronavelor, după caz;

(c)

monitorizarea și actualizarea afișajelor cu datele de zbor;

(d)

supravegherea radio continuă a frecvenței corespunzătoare;

(e)

emiterea de autorizări, instrucțiuni și informații corespunzătoare destinate traficului de aeronave;

(f)

utilizarea unei frazeologii aprobate;

(g)

asigurarea unei comunicări eficiente;

(h)

aplicarea eșalonării;

(i)

aplicarea coordonării, după caz;

(j)

aplicarea procedurilor prevăzute pentru spațiul aerian simulat;

(k)

identificarea potențialelor conflicte dintre aeronave;

(l)

aprecierea priorității acțiunilor;

(m)

alegerea metodelor de eșalonare corespunzătoare.

ATCO.D.035   Examinările și evaluarea pregătirii pentru calificare

(a)

Cursurile de pregătire pentru calificare includ examinări teoretice și evaluări.

(b)

Se consideră că un participant la o examinare teoretică a trecut respectiva examinare dacă a obținut cel puțin 75 % din punctajul atribuit respectivei examinări.

(c)

Evaluarea (evaluările) se bazează pe obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare descrise la ATCO.D.040.

(d)

Evaluarea (evaluările) trebuie realizată (realizate) pe un simulator.

(e)

Un calificativ de trecere în cadrul evaluării (evaluărilor) este acordat solicitantului care demonstrează în mod constant performanțele necesare descrise la ATCO.D.040 și dă dovadă de comportamentul necesar pentru asigurarea siguranței operațiunilor în cadrul serviciului de control al traficului aerian.

ATCO.D.040   Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare

(a)

Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare și sarcinile asociate obiectivelor de performanță sunt definite pentru fiecare curs de pregătire pentru calificare.

(b)

Obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificare impun unui solicitant:

1.

să demonstreze capacitatea de a gestiona traficul aerian astfel încât să asigure servicii sigure, ordonate și rapide; și

2.

să gestioneze situații de trafic complex și dens.

(c)

Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificările „control de aerodrom, la vedere” (ADV) și „control de aerodrom, instrumental” (ADI) asigură faptul că solicitanții:

1.

gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un domeniu de responsabilitate definit în cadrul aerodromului; și

2.

aplică tehnicile de control și procedurile operaționale ale aerodromului în cazul traficului de aerodrom.

(d)

Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea „control de apropiere, procedural” asigură faptul că solicitanții:

1.

gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un domeniu de responsabilitate definit pentru controlul de apropiere; și

2.

aplică controlul de apropiere procedural, tehnicile de planificare și procedurile operaționale aeronavelor care sosesc, care se află în așteptare, care pleacă și care se află în tranzit.

(e)

Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea „control de apropiere, supraveghere” asigură faptul că solicitanții:

1.

gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un domeniu de responsabilitate definit pentru controlul de apropiere; și

2.

aplică controlul de apropiere de supraveghere, tehnicile de planificare și procedurile operaționale aeronavelor care sosesc, care se află în așteptare, care pleacă și care se află în tranzit.

(f)

Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea „control regional, procedural” asigură faptul că solicitanții:

1.

gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un domeniu de responsabilitate definit pentru controlul regional; și

2.

aplică controlul regional procedural, tehnicile de planificare și procedurile operaționale în cazul traficului regional.

(g)

Pe lângă dispozițiile de la litera (b), obiectivele de performanță ale pregătirii pentru calificarea „control regional, supraveghere” asigură faptul că solicitanții:

1.

gestionează volumul de muncă și asigură servicii de control al traficului aerian într-un domeniu de responsabilitate definit pentru controlul regional; și

2.

aplică controlul regional de supraveghere, tehnicile de planificare și procedurile operaționale în cazul traficului regional.

SECȚIUNEA 3

Cerințe privind pregătirea în cadrul unității

ATCO.D.045   Structura pregătirii în cadrul unității

(a)

Pregătirea în cadrul unității este alcătuită din cursuri de pregătire pentru fiecare autorizare de unitate stabilită în cadrul unității ATC conform definiției din planul de pregătire în cadrul unității.

(b)

Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri pentru autorizarea de unitate în conformitate cu ATCO.D.060, care trebuie aprobate de către autoritatea competentă.

(c)

Pregătirea în cadrul unității include pregătire privind:

1.

proceduri operaționale;

2.

aspecte specifice sarcinilor;

3.

situații anormale și de urgență; și

4.

factori umani.

ATCO.D.050   Condițiile prealabile ale pregătirii în cadrul unității

Pregătirea în cadrul unității poate fi începută numai de persoane care sunt titulare:

(a)

ai unei licențe de controlor de trafic aerian stagiar cu calificarea adecvată și, după caz, cu autorizarea calificării; sau

(b)

ai unei licențe de controlor de trafic aerian cu calificarea adecvată și, după caz, cu autorizarea calificării,

cu condiția să fie îndeplinite cerințele stabilite la ATCO.B.001 litera (d) și ATCO.B.010 litera (b).

ATCO.D.055   Planul de pregătire în cadrul unității

(a)

Planul de pregătire în cadrul unității este elaborat de organizația de pregătire pentru fiecare unitate ATC și este aprobat de autoritatea competentă.

(b)

Planul de pregătire în cadrul unității include cel puțin:

1.

calificările și autorizările pentru care se asigură pregătirea;

2.

structura pregătirii în cadrul unității;

3.

lista de cursuri pentru autorizarea de unitate conform ATCO.D.060;

4.

procedura de desfășurare a unui curs pentru autorizarea de unitate;

5.

metodele de pregătire;

6.

durata minimă a cursurilor pentru autorizarea de unitate;

7.

procedura de adaptare a cursurilor pentru autorizarea de unitate pentru a ține cont de calificările dobândite și/sau de autorizările calificărilor și de experiența solicitanților, atunci când este cazul;

8.

procedurile pentru demonstrarea cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere în conformitate cu ATCO.D.065, inclusiv numărul, frecvența și tipul, precum și notele de trecere ale examinărilor, care trebuie să fie de minimum 75 % din punctajul alocat respectivelor examinări;

9.

procedurile pentru evaluarea în conformitate cu ATCO.D.070, inclusiv numărul și frecvența evaluărilor;

10.

calificările, rolurile și responsabilitățile personalului de pregătire;

11.

procedura de retragere din cadrul pregătirii înainte de încheierea acesteia;

12.

procedura de contestație;

13.

identificarea evidențelor care trebuie păstrate, specifice pentru pregătirea în cadrul unității;

14.

listă de situații anormale și de urgență identificate, specifice fiecărei autorizări de unitate;

15.

procedura și motivele de revizuire și de modificare a planului de pregătire în cadrul unității și depunerea acestuia la autoritatea competentă. Revizuirea planului de pregătire în cadrul unității se efectuează cel puțin o dată la trei ani.

ATCO.D.060   Cursul pentru autorizarea de unitate

(a)

Cursul pentru autorizarea de unitate reprezintă combinația fazelor relevante ale pregătirii în cadrul unității pentru eliberarea sau reînnoirea unei autorizări de unitate în cadrul licenței. Fiecare curs cuprinde:

1.

fază de pregătire de tranziție;

2.

fază de pregătire la locul de muncă.

Dacă este necesar, se include o fază de pregătire prealabilă celei efectuate la locul de muncă, în conformitate cu ATCO.D.005 litera (a) punctul 2.

(b)

Fazele de pregătire în cadrul unității menționate la litera (a) sunt asigurate separat sau în mod integrat.

(c)

Cursurile pentru autorizarea de unitate stabilesc programa și obiectivele de performanță în conformitate cu ATCO.D.045 litera (c) și se desfășoară în conformitate cu planul de pregătire în cadrul unității.

(d)

Cursurile pentru autorizarea de unitate care includ pregătirea pentru autorizarea (autorizările) calificărilor în conformitate cu ATCO.B.015 sunt completate cu o pregătire suplimentară care permite dobândirea competențelor asociate autorizării calificării în cauză.

(e)

Pregătirea destinată unei autorizări a calificării diferite de ATCO.B.015 litera (a) punctul 3 constă în subiectele, obiectivele subiectelor, temele și subtemele elaborate de organizația de pregătire și aprobate ca parte din cursul de pregătire.

(f)

Cursurile pentru autorizarea de unitate urmate după preschimbarea unei licențe trebuie adaptate în așa fel încât să includă elemente din pregătirea inițială care sunt specifice blocului funcțional de spațiu aerian sau mediului național.

ATCO.D.065   Demonstrarea cunoștințelor teoretice și a capacității de înțelegere

Cunoștințele teoretice și capacitatea de înțelegere sunt demonstrate în cadrul examinărilor.

ATCO.D.070   Evaluările din timpul cursurilor pentru autorizarea de unitate

(a)

Evaluarea solicitantului are loc în mediul operațional în condiții normale de lucru cel puțin o dată la finalul pregătirii la locul de muncă.

(b)

Atunci când cursul pentru autorizarea de unitate include o fază de pregătire prealabilă celei efectuate la locul de muncă, competențele solicitantului sunt evaluate cu ajutorul unui echipament de pregătire sintetică pentru zbor cel puțin la finalul acestei faze.

(c)

Fără a aduce atingere dispozițiilor de la litera (a), în timpul evaluării pentru autorizarea de unitate poate fi utilizat un echipament de pregătire sintetică pentru zbor pentru a demonstra aplicarea procedurilor predate, dar neîntâlnite în mediul operațional în timpul evaluării.

SECȚIUNEA 4

Cerințe privind pregătirea continuă

ATCO.D.075   Pregătirea continuă

Pregătirea continuă constă în cursuri de perfecționare și de conversie, fiind asigurată în conformitate cu cerințele prevăzute în schema de competență la nivelul unității conform ATCO.B.025.

ATCO.D.080   Cursurile de perfecționare

(a)

Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de perfecționare, care trebuie aprobate de către autoritatea competentă.

(b)

Cursurile de perfecționare au scopul de a revizui, de a consolida sau de a îmbunătăți cunoștințele și competențele controlorilor de trafic aerian pentru a asigura un flux sigur, ordonat și rapid al traficului aerian și include cel puțin următoarele:

1.

pregătire privind practicile și procedurile standard, utilizând frazeologia aprobată și comunicarea eficientă;

2.

pregătire privind situațiile anormale și situațiile de urgență, utilizând frazeologia aprobată și comunicarea eficientă; și

3.

pregătire privind factorii umani.

(c)

Se stabilește o programă pentru cursul de perfecționare și, în cazul în care un subiect este destinat să actualizeze nivelul de competențe al controlorilor de trafic aerian, se definesc, de asemenea, obiective de performanță.

ATCO.D.085   Pregătirea de conversie

(a)

Organizațiile de pregătire elaborează și oferă cursuri de pregătire de conversie, care trebuie aprobate de către autoritatea competentă.

(b)

Pregătirea de conversie are scopul de a oferi cunoștințe și competențe adecvate pentru o schimbare în mediul operațional și este asigurată de organizațiile de pregătire atunci când concluzia evaluării siguranței în cazul schimbării indică faptul că este necesară o astfel de pregătire.

(c)

Cursurile de pregătire de conversie includ stabilirea următoarelor:

1.

a metodei adecvate de pregătire și a duratei cursului, luând în considerare natura și anvergura schimbării; și

2.

a metodelor de examinare și/sau de evaluare pentru pregătirea de conversie.

(d)

Pregătirea de conversie se desfășoară înainte de exercitarea de către controlorii de trafic aerian a privilegiilor licenței lor în mediul operațional modificat.

SECȚIUNEA 5

Pregătirea instructorilor și a evaluatorilor

ATCO.D.090   Pregătirea instructorilor de practică

(a)

Pregătirea instructorilor de practică este elaborată și asigurată de organizațiile de pregătire și constă în următoarele:

1.

un curs de tehnici de instruire practică pentru OJTI și/sau STDI, incluzând o evaluare;

2.

un curs de perfecționare cu privire la aptitudinile de instruire practică;

3.

metodă (metode) de evaluare a competenței instructorilor de practică.

(b)

Cursurile de pregătire și metodele de evaluare menționate la litera (a) sunt aprobate de autoritatea competentă.

ATCO.D.095   Pregătirea evaluatorilor

(a)

Pregătirea evaluatorilor este elaborată și asigurată de organizațiile de pregătire și constă în următoarele:

1.

un curs de pregătire a evaluatorilor, incluzând o evaluare;

2.

un curs de perfecționare cu privire la competențele de evaluare;

3.

metodă (metode) de evaluare a competenței evaluatorilor.

(b)

Cursurile de pregătire și metoda de evaluare menționate la litera (a) sunt aprobate de autoritatea competentă.

Apendicele 1 la anexa I

GRILA DE EVALUARE A COMPETENȚELOR LINGVISTICE — CERINȚE ÎN MATERIE DE COMPETENȚE LINGVISTICE

Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „expert”, „avansat” și „operațional”

Nivel

Pronunție

Folosește un dialect și/sau accent inteligibil pentru comunitatea aeronautică

Structură

Structurile gramaticale relevante și construcția propozițiilor sunt determinate de funcții lingvistice adaptate sarcinii

Vocabular

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Expert

6

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, cu toate că pot fi influențate de prima limbă sau de o variantă regională, nu afectează aproape niciodată ușurința înțelegerii.

Atât structurile gramaticale de bază, cât și cele complexe, precum și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe o varietate de subiecte familiare și nefamiliare. Vocabularul este idiomatic, nuanțat și sensibil la registrul stilistic.

Capabil să vorbească fluent, natural și fără eforturi. Variază gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice, de exemplu pentru a accentua un anumit aspect. Folosește în mod spontan și corect marcatori și conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă în mod constant în aproape toate contextele și include înțelegerea subtilităților lingvistice și culturale.

Interacționează cu ușurință în aproape orice situație. Este sensibil la replici verbale și non-verbale și răspunde la acestea în mod corespunzător.

Avansat

5

Pronunția, accentul, ritmul și intonația, deși influențate de prima limbă sau de o variantă regională, afectează rareori ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt bine stăpânite, fără excepție. Structurile complexe sunt formulate, însă cu greșeli care uneori afectează înțelesul.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională. Parafrazează cu succes și în mod constant. Vocabularul este uneori idiomatic.

Capabil să vorbească fluent cu relativă ușurință pe teme familiare, însă nu poate varia gradul de fluență al discursului pentru a obține efecte stilistice. Poate folosi în mod adecvat marcatori sau conectori ai discursului.

Înțelegerea este exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională și aproape exactă atunci când vorbitorul se confruntă cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată. Poate înțelege o varietate de discursuri (dialect și/sau accent) sau registre stilistice.

Răspunsurile sunt imediate, corespunzătoare și informative. Gestionează relația vorbitor/ascultător în mod eficient.

Operațional

4

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt influențate de prima limbă sau de o variantă regională, însă doar ocazional afectează ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor sunt utilizate în mod creativ și sunt, în general, bine stăpânite. Pot apărea greșeli, în special în situații neobișnuite sau neașteptate, însă înțelesul este rareori afectat.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt, în general, suficiente pentru a comunica eficient pe teme comune, concrete și de natură profesională. Poate parafraza deseori cu succes atunci când nu stăpânește vocabularul în situații neobișnuite sau neașteptate.

Formulează enunțuri într-un ritm adecvat. Ocazional se pot înregistra pierderi de fluență la tranziția de la discursul repetat sau standard la o interacțiune spontană, însă aceste situații nu împiedică eficiența comunicării. Poate folosi în mod limitat marcatori sau conectori ai discursului. Cuvintele de umplutură nu distrag atenția.

Înțelegerea este destul de exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru o comunitate internațională de utilizatori. Atunci când vorbitorul este confruntat cu o complicație lingvistică sau situațională ori cu o conjunctură neașteptată, înțelegerea poate fi mai greoaie sau poate necesita strategii de clarificare.

Răspunsurile sunt, în general, imediate, corespunzătoare și informative. Inițiază și întreține schimburile de informații chiar și atunci când se confruntă cu o conjunctură neașteptată. Se descurcă în mod corespunzător în situații de aparentă neînțelegere, verificând, confirmând sau clarificând situația.

Grila de evaluare a competențelor lingvistice: nivelurile „pre-operațional”, „elementar” și „pre-elementar”

Nivel

Pronunție

Folosește un dialect și/sau accent inteligibil pentru comunitatea aeronautică

Structură

Structurile gramaticale relevante și construcția propozițiilor sunt determinate de funcții lingvistice adaptate sarcinii

Vocabular

Fluență

Înțelegere

Interacțiune

Pre-operațional

3

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt influențate de prima limbă sau de o variantă regională și afectează în mod frecvent ușurința înțelegerii.

Structurile gramaticale de bază și construcția propozițiilor asociate unor situații previzibile nu sunt întotdeauna bine stăpânite. Greșelile afectează deseori înțelesul.

Bogăția și acuratețea vocabularului sunt deseori suficiente pentru a comunica pe teme comune, concrete sau de natură profesională, însă vocabularul este limitat, iar alegerea cuvintelor este deseori inadecvată. Deseori nu este capabil să parafrazeze atunci când nu stăpânește vocabularul.

Formulează enunțuri, însă formularea și pauzele sunt de multe ori nepotrivite. Ezitările sau ritmul lent de prelucrare a limbajului pot împiedica eficiența comunicării. Cuvintele de umplutură distrag uneori atenția.

Înțelegerea este destul de exactă pe teme comune, concrete și de natură profesională atunci când accentul sau complexitatea discursului sunt suficient de inteligibile pentru comunitatea internațională de utilizatori. Este posibil să nu înțeleagă o complicație lingvistică sau situațională ori o conjunctură neașteptată.

Răspunsurile sunt uneori imediate, corespunzătoare și informative. Poate iniția și întreține schimburile de informații cu relativă ușurință pe teme familiare și în situații predictibile. În general nu se descurcă în conjuncturi neașteptate.

Elementar

2

Pronunția, accentul, ritmul și intonația sunt puternic influențate de prima limbă sau de o variantă regională și, de obicei, afectează ușurința înțelegerii.

Stăpânește doar câteva structuri gramaticale și construcții de propoziții simple, memorate.

Vocabular limitat, constând numai în cuvinte izolate și propoziții memorate.

Poate formula enunțuri foarte scurte, izolate, memorate, cu pauze frecvente și o folosire deranjantă a cuvintelor de umplutură pentru a căuta expresii și pentru a articula cuvinte mai puțin familiare.

Înțelegerea se limitează la propoziții izolate, memorate, atunci când sunt articulate distinct și lent.

Timpul de răspuns este mare și de multe ori răspunsul nu este corespunzător. Interacțiunea se limitează la schimburi simple, de rutină.

Pre-elementar

1

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Performanțe la un nivel inferior nivelului elementar.

Apendicele 2 la anexa I

PREGĂTIREA DE BAZĂ

[Referință: anexa I — partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 1]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTRB 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTRB 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTRB 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTRB 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTRB 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTRB 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTRB 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTRB 2.3 –

Procedura de evaluare

TEMA INTRB 3 –   INTRODUCERE ÎN VIITORUL ATCO

Subtema INTRB 3.1 –

Perspectivele profesionale

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAWB 1 –   INTRODUCERE ÎN DREPTUL AVIAȚIEI

Subtema LAWB 1.1 –

Importanța dreptului aviației

TEMA LAWB 2 –   ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

Subtema LAWB 2.1 –

OACI

Subtema LAWB 2.2 –

Agențiile europene și alte agenții

Subtema LAWB 2.3 –

Asociațiile de aviație

TEMA LAWB 3 –   ORGANIZAȚII NAȚIONALE

Subtema LAWB 3.1 –

Scopul și funcția

Subtema LAWB 3.2 –

Procedurile legislative naționale

Subtema LAWB 3.3 –

Autoritatea competentă

Subtema LAWB 3.4 –

Asociațiile naționale de aviație

TEMA LAWB 4 –   GESTIONAREA SIGURANȚEI ATS

Subtema LAWB 4.1 –

Reglementările în materie de siguranță

Subtema LAWB 4.2 –

Sistemul de gestionare a siguranței

TEMA LAWB 5 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAWB 5.1 –

Unități de măsură

Subtema LAWB 5.2 –

Eliberarea licențelor/certificatelor ATCO

Subtema LAWB 5.3 –

Prezentare generală a ANS și ATS

Subtema LAWB 5.4 –

Regulile aerului

Subtema LAWB 5.5 –

Spațiul aerian și rutele ATS

Subtema LAWB 5.6 –

Planul de zbor

Subtema LAWB 5.7 –

Aerodromurile

Subtema LAWB 5.8 –

Procedurile de așteptare pentru zborurile IFR

Subtema LAWB 5.9 –

Procedurile de așteptare pentru zborurile VFR

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATMB 1 –   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

Subtema ATMB 1.1 –

Aplicarea unităților de măsură

Subtema ATMB 1.2 –

Serviciul de control al traficului aerian (ATC)

Subtema ATMB 1.3 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATMB 1.4 –

Serviciul de alarmare

Subtema ATMB 1.5 –

Serviciul consultativ de trafic aerian

Subtema ATMB 1.6 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

Subtema ATMB 1.7 –

Managementul spațiului aerian (ASM)

TEMA ATMB 2 –   ALTIMETRIE ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATMB 2.1 –

Altimetrie

Subtema ATMB 2.2 –

Nivelul de tranziție

Subtema ATMB 2.3 –

Alocarea nivelurilor de zbor

TEMA ATMB 3 –   RADIOTELEFONIE (RTF)

Subtema ATMB 3.1 –

Proceduri generale de operare privind RTF

TEMA ATMB 4 –   AUTORIZĂRI ATC ȘI INSTRUCȚIUNI ATC

Subtema ATMB 4.1 –

Tipul și conținutul autorizărilor ATC

Subtema ATMB 4.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATMB 5 –   COORDONARE

Subtema ATMB 5.1 –

Principiile, tipologia și conținutul coordonării

Subtema ATMB 5.2 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATMB 5.3 –

Modalitățile de coordonare

TEMA ATMB 6 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATMB 6.1 –

Extragerea datelor

Subtema ATMB 6.2 –

Gestionarea datelor

TEMA ATMB 7 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATMB 7.1 –

Eșalonarea verticală și proceduri

Subtema ATMB 7.2 –

Eșalonarea orizontală și proceduri

Subtema ATMB 7.3 –

Eșalonarea vizuală

Subtema ATMB 7.4 –

Eșalonarea în vecinătatea aerodromului și proceduri

Subtema ATMB 7.5 –

Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS

Subtema ATMB 7.6 –

Eșalonarea în caz de turbulențe de siaj

TEMA ATMB 8 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATMB 8.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

Subtema ATMB 8.2 –

Plasele de siguranță de la sol

TEMA ATMB 9 –   COMPETENȚELE PRACTICE DE BAZĂ

Subtema ATMB 9.1 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATMB 9.2 –

Competențele practice de bază aplicabile tuturor calificărilor

Subtema ATMB 9.3 –

Competențele practice de bază aplicabile aerodromurilor

Subtema ATMB 9.4 –

Competențele practice de bază aplicabile supravegherii

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA METB 1 –   INTRODUCERE ÎN METEOROLOGIE

Subtema METB 1.1 –

Aplicarea unităților de măsură

Subtema METB 1.2 –

Aviația și meteorologia

Subtema METB 1.3 –

Organizarea serviciului meteorologic

TEMA METB 2 –   ATMOSFERA

Subtema METB 2.1 –

Compoziția și structura

Subtema METB 2.2 –

Atmosfera standard

Subtema METB 2.3 –

Căldura și temperatura

Subtema METB 2.4 –

Apa în atmosferă

Subtema METB 2.5 –

Presiunea aerului

TEMA METB 3 –   CIRCULAȚIA ATMOSFERICĂ

Subtema METB 3.1 –

Aspecte generale privind circulația aerului

Subtema METB 3.1 –

Masele de aer și fronturile atmosferice

Subtema METB 3.3 –

Sistemele mezoscalare

Subtema METB 3.4 –

Vântul

TEMA METB 4 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema METB 4.1 –

Norii

Subtema METB 4.2 –

Tipurile de precipitații

Subtema METB 4.3 –

Vizibilitatea

Subtema METB 4.4 –

Pericolele meteorologice

TEMA METB 5 –   INFORMAȚII METEOROLOGICE PENTRU AVIAȚIE

Subtema METB 5.1 –

Mesaje și rapoarte

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAVB 1 –   INTRODUCERE ÎN NAVIGAȚIE

Subtema NAVB 1.1 –

Aplicarea unităților de măsură

Subtema NAVB 1.2 –

Scopul și utilizarea navigației

SUBIECT NAVB 2 –   PĂMÂNTUL

Subtema NAVB 2.1 –

Poziția și mișcarea Pământului

Subtema NAVB 2.2 –

Sistemul de coordonate, direcția și distanța

Subtema NAVB 2.3 –

Magnetismul

TEMA NAVB 3 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAVB 3.1 –

Întocmirea hărților și previziunile

SUBTEMA NAVB 3.2 —

HĂRȚILE ȘI DIAGRAMELE UTILIZATE ÎN AVIAȚIE

SUBIECT NAVB 4 –   BAZELE NAVIGAȚIEI

Subtema NAVB 4.1 –

Influența vântului

Subtema NAVB 4.2 –

Viteza

Subtema NAVB 4.3 –

Navigația vizuală

Subtema NAVB 4.4 –

Aspectele planificării zborului care țin de navigație

TEMA NAVB 5 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAVB 5.1 –

Sistemele la sol

Subtema NAVB 5.2 –

Sistemele de navigație inerțială

Subtema NAVB 5.3 –

Sistemele bazate pe sateliți

Subtema NAVB 5.4 –

Procedurile de apropiere instrumentală

TEMA NAVB 6 –   NAVIGAȚIA BAZATĂ PE PERFORMANȚE

Subtema NAVB 6.1 –

Principiile și avantajele navigației RNAV

Subtema NAVB 6.2 –

Introducere în PBN

Subtema NAVB 6.3 –

Aplicațiile PBN

TEMA NAVB 7 –   PROGRESELE NAVIGAȚIEI

Subtema NAVB 7.1 –

Viitoarele evoluții

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFTB 1 –   INTRODUCERE ÎN AERONAVE

Subtema ACFTB 1.1 –

Aplicarea unităților de măsură

Subtema ACFTB 1.2 –

Aviația și aeronavele

TEMA ACFTB 2 –   PRINCIPIILE ZBORULUI

Subtema ACFTB 2.1 –

Forțele care acționează asupra aeronavelor

Subtema ACFTB 2.2 –

Componentele structurale și controlul unei aeronave

Subtema ACFTB 2.3 –

Anvelopa de zbor

TEMA ACFTB 3 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFTB 3.1 –

Categoriile de aeronave

Subtema ACFTB 3.2 –

Categoriile de turbulențe de siaj

Subtema ACFTB 3.3 –

Categoriile de apropieri ale OACI

Subtema ACFTB 3.4 –

Categoriile de mediu

TEMA ACFTB 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFTB 4.1 –

Recunoașterea

Subtema ACFTB 4.2 –

Datele privind performanțele

TEMA ACFTB 5 –   MOTOARELE AERONAVELOR

Subtema ACFTB 5.1 –

Motoarele cu piston

Subtema ACFTB 5.2 –

Motoarele cu reacție

Subtema ACFTB 5.3 –

Motoarele turbopropulsoare

Subtema ACFTB 5.4 –

Combustibilii de aviație

TEMA ACFTB 6 –   SISTEMELE ȘI INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFTB 6.1 –

Instrumentele de bord

Subtema ACFTB 6.2 –

Instrumentele de navigație

Subtema ACFTB 6.3 –

Instrumentele motoare

Subtema ACFTB 6.4 –

Sistemele aeronavelor

TEMA ACFTB 7 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFTB 7.1 –

Factorii la decolare

Subtema ACFTB 7.2 –

Factorii la urcare

Subtema ACFTB 7.3 –

Factorii de croazieră

Subtema ACFTB 7.4 –

Factorii la coborâre și la apropierea inițială

Subtema ACFTB 7.5 –

Factorii la apropierea finală și la aterizare

Subtema ACFTB 7.6 –

Factorii economici

Subtema ACFTB 7.7 –

Factorii de mediu

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUMB 1 –   INTRODUCERE ÎN SUBIECTUL PRIVIND FACTORII UMANI

Subtema HUMB 1.1 –

Tehnicile de învățare

Subtema HUMB 1.2 –

Relevanța factorilor umani pentru ATC

Subtema HUMB 1.3 –

Factorii umani și ATC

TEMA HUMB 2 –   PERFORMANȚELE UMANE

Subtema HUMB 2.1 –

Comportamentul individual

Subtema HUMB 2.2 –

Cultura siguranței și conduita profesională

Subtema HUMB 2.3 –

Sănătatea și bunăstarea

Subtema HUMB 2.4 –

Munca în echipă

Subtema HUMB 2.5 –

Nevoile de bază ale persoanelor la locul de muncă

Subtema HUMB 2.6 –

Stresul

TEMA HUMB 3 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUMB 3.1 –

Pericolele legate de eroare

Subtema HUMB 3.2 –

Definiția erorii umane

Subtema HUMB 3.3 –

Clasificarea erorilor umane

Subtema HUMB 3.4 –

Analiza riscurilor și gestionarea riscurilor

TEMA HUMB 4 –   COMUNICAREA

Subtema HUMB 4.1 –

Importanța bunei comunicări în ATC

Subtema HUMB 4.2 –

Procesul de comunicare

Subtema INTRB 4.3 –

Mijloacele de comunicare

TEMA HUMB 5 –   MEDIUL DE LUCRU

Subtema HUMB 5.1 –

Ergonomia și necesitatea unei bune proiectări

Subtema HUMB 5.2 –

Echipamentele și instrumentele

Subtema HUMB 5.3 –

Automatizarea

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPSB 1 –   ECHIPAMENTELE ATC

Subtema EQPSB 1.1 –

Principalele tipuri de echipamente ATC

TEMA EQPSB 2 –   COMUNICAȚIILE RADIO

Subtema EQPSB 2.1 –

Aspecte teoretice privind comunicațiile radio

Subtema EQPSB 2.2 –

Radiogoniometria

TEMA EQPSB 3 –   ECHIPAMENTELE DE COMUNICAȚII

Subtema EQPSB 3.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPSB 3.2 –

Comunicațiile prin voce între unitățile/posturile ATS

Subtema EQPSB 3.3 –

Comunicațiile prin legături de date

Subtema EQPSB 3.4 –

Comunicațiile cu companiile aeriene

TEMA EQPSB 4 –   INTRODUCERE ÎN SUPRAVEGHERE

Subtema EQPSB 4.1 –

Conceptul de supraveghere în ATS

TEMA EQPSB 5 –   RADARUL

Subtema EQPSB 5.1 –

Principiile radarului

Subtema EQPSB 5.2 –

Radarul primar

Subtema EQPSB 5.3 –

Radarul secundar

Subtema EQPSB 5.4 –

Utilizarea radarelor

Subtema EQPSB 5.5 –

Modul S

TEMA EQPSB 6 –   SUPRAVEGHEREA DEPENDENTĂ AUTOMATĂ

Subtema EQPSB 6.1 –

Principiile supravegherii dependente automate

Subtema EQPSB 6.2 –

Utilizarea supravegherii dependente automate

TEMA EQPSB 7 –   SUPRAVEGHEREA MULTISENZOR

Subtema EQPSB 7.1 –

Principiile supravegherii multisenzor

Subtema EQPSB 7.2 –

Utilizarea supravegherii multisenzor

TEMA EQPSB 8 –   PRELUCRAREA DATELOR PROVENITE DIN SUPRAVEGHERE

Subtema EQPSB 8.1 –

Interconectarea datelor de supraveghere

Subtema EQPSB 8.2 –

Principiile de lucru pentru interconectarea datelor de supraveghere

TEMA EQPSB 9 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPSB 9.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPSB 10 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPSB 10.1 –

Principiile automatizării

Subtema EQPSB 10.2 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPSB 10.3 –

Schimbul de date online

Subtema EQPSB 10.4 –

Sistemele utilizate pentru difuzarea automată a informațiilor

TEMA EQPSB 11 –   POSTURILE DE LUCRU

Subtema EQPSB 11.1 –

Echipamentele de la posturile de lucru

Subtema EQPSB 11.2 –

Controlul de aerodrom

Subtema EQPSB 11.3 –

Controlul de apropiere

Subtema EQPSB 11.4 –

Controlul regional

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PENB 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PENB 1.1 –

ATS și baza materială a aerodromului

TEMA PENB 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PENB 2.1 –

Aviația civilă

Subtema PENB 2.2 –

Aviația militară

Subtema PENB 2.3 –

Așteptările și cerințele piloților

TEMA PENB 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PENB 3.1 –

Relațiile cu clienții

TEMA PENB 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PENB 4.1 –

Protecția mediului

Apendicele 3 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL DE AERODROM, LA VEDERE” (ADV)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (i)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 11:

AERODROMURILE

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control de aerodrom

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

TEMA ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea între aeronavele care pleacă

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea aeronavelor care aterizează și a celor care au aterizat sau au plecat anterior

Subtema ATM 6.3 –

Eșalonarea longitudinală bazată pe timp în caz de turbulențe de siaj

Subtema ATM 6.4 –

Minime reduse de eșalonare

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

Subtema ATM 7.2 –

Plasele de siguranță de la sol

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

TEMA ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA UNUI SERVICIU DE CONTROL DE AERODROM

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea pentru furnizarea serviciului

Subtema ATM 10.2 –

Funcțiile turnului de control de aerodrom

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Luminile aeronautice de la sol

Subtema ATM 10.5 –

Comunicarea informațiilor către aeronave de către turnul de control de aerodrom

Subtema ATM 10.6 –

Controlul traficului de aerodrom

Subtema ATM 10.7 –

Controlul traficului în turul de pistă

Subtema ATM 10.8 –

Pista în serviciu

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Instrumentele meteorologice

Subtema MET 2.2 –

Alte surse de date meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema MET 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema MET 2.2 –

Apropierea stabilizată

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la decolare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la apropierea finală și la aterizare

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Recunoașterea tipurilor de aeronave

Subtema ACFT 4.2 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUMB 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la aerodrom

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Pătrunderile neautorizate pe pistă

SUBIECT 11:   AERODROMURILE

TEMA AGA 1 –   DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA

Subtema AGA 1.1 –

Definiții

Subtema AGA 1.2 –

Coordonarea

TEMA AGA 2 –   SUPRAFAȚA DE MIȘCARE

Subtema AGA 2.1 –

Suprafața de mișcare

Subtema AGA 2.2 –

Suprafața de manevră

Subtema AGA 2.3 –

Pistele

TEMA AGA 3 –   OBSTACOLELE

Subtema AGA 3.1 –

Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor

TEMA AGA 4 –   ALTE ECHIPAMENTE

Subtema AGA 4.1 –

Localizarea

Apendicele 4 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL DE AERODROM, INSTRUMENTAL” PENTRU TURNUL DE CONTROL – ADI (TWR)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (ii)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 11:

AERODROMURILE

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control de aerodrom

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

TEMA ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

Subtema ATM 5.2 –

Distanța de trecere a obstacolelor de la sol

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea între aeronavele care pleacă

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea aeronavelor care pleacă de cele care sosesc

Subtema ATM 6.3 –

Eșalonarea aeronavelor care aterizează și a celor care au aterizat sau au plecat anterior

Subtema ATM 6.4 –

Eșalonarea longitudinală bazată pe timp în caz de turbulențe de siaj

Subtema ATM 6.5 –

Minime reduse de eșalonare

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

Subtema ATM 7.2 –

Plasele de siguranță de la sol

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

TEMA ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA UNUI SERVICIU DE CONTROL DE AERODROM

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea pentru furnizarea serviciului

Subtema ATM 10.2 –

Funcțiile turnului de control de aerodrom

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Luminile aeronautice de la sol

Subtema ATM 10.5 –

Comunicarea informațiilor către aeronave de către turnul de control de aerodrom

Subtema ATM 10.6 –

Controlul traficului de aerodrom

Subtema ATM 10.7 –

Controlul traficului în turul de pistă

Subtema ATM 10.8 –

Pista în serviciu

TEMA ATM 11 –   ASIGURAREA CONTROLULUI DE AERODROM INSTRUMENTAL

Subtema ATM 11.1 –

Operațiunile în condiții de vizibilitate redusă și zborurile VFR de operațiuni speciale

Subtema ATM 11.2 –

Plecări

Subtema ATM 11.3 –

Sosiri

Subtema ATM 11.4 –

Serviciul de control de aerodrom cu asistență sistem avansată

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Instrumentele meteorologice

Subtema MET 2.2 –

Alte surse de date meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAV 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema NAV 2.2 –

Apropierea stabilizată

Subtema NAV 2.3 –

Plecările și sosirile instrumentale

Subtema NAV 2.4 –

Sistemele bazate pe sateliți

Subtema NAV 2.5 –

Aplicațiile PBN

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

Subtema ACFT 2.2 –

Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la decolare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la apropierea finală și la aterizare

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Recunoașterea tipurilor de aeronave

Subtema ACFT 4.2 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUMB 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la aerodrom

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Pătrunderile neautorizate pe pistă

SUBIECT 11:   AERODROMURILE

TEMA AGA 1 –   DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA

Subtema AGA 1.1 –

Definiții

Subtema AGA 1.2 –

Coordonarea

TEMA AGA 2 –   SUPRAFAȚA DE MIȘCARE

Subtema AGA 2.1 –

Suprafața de mișcare

Subtema AGA 2.2 –

Suprafața de manevră

Subtema AGA 2.3 –

Pistele

TEMA AGA 3 –   OBSTACOLELE

Subtema AGA 3.1 –

Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor

TEMA AGA 4 –   ALTE ECHIPAMENTE

Subtema AGA 4.1 –

Localizarea

Apendicele 5 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL DE APROPIERE, PROCEDURAL” (APP)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (iii)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 11:

AERODROMURILE

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control al traficului aerian (ATC)

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

Subtema ATM 1.5 –

Managementul spațiului aerian (ASM)

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

Subtema ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

Subtema ATM 5.2 –

Distanța de trecere a obstacolelor de la sol

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea verticală

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea orizontală

Subtema ATM 6.3 –

Delegarea eșalonării

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

Subtema ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor

Subtema ATM 10.2 –

Controlul de apropiere

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Gestionarea traficului

TEMA ATM 11 –   AȘTEPTAREA

Subtema ATM 11.1 –

Procedurile generale de așteptare

Subtema ATM 11.2 –

Aeronave angajate în apropiere

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Sursele de informații meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAV 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema NAV 2.2 –

Apropierea stabilizată

Subtema NAV 2.3 –

Plecările și sosirile instrumentale

Subtema NAV 2.4 –

Asistența în navigație

Subtema NAV 2.5 –

Sistemele bazate pe sateliți

Subtema NAV 2.6 –

Aplicațiile PBN

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

Subtema ACFT 2.2 –

Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii de croazieră

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la coborâre și la apropierea inițială

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii la apropierea finală și la aterizare

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.6 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUMB 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la unitatea de control de apropiere

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Devierile

SUBIECT 11:   AERODROMURILE

TEMA AGA 1 –   DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA

Subtema AGA 1.1 –

Definiții

Subtema AGA 1.2 –

Coordonarea

TEMA AGA 2 –   SUPRAFAȚA DE MIȘCARE

Subtema AGA 2.1 –

Suprafața de mișcare

Subtema AGA 2.2 –

Suprafața de manevră

Subtema AGA 2.3 –

Pistele

TEMA AGA 3 –   OBSTACOLELE

Subtema AGA 3.1 –

Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor

TEMA AGA 4 –   ALTE ECHIPAMENTE

Subtema AGA 4.1 –

Localizarea

Apendicele 6 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL REGIONAL, PROCEDURAL” (ACP)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (iv)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control al traficului aerian (ATC)

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

Subtema ATM 1.5 –

Managementul spațiului aerian (ASM)

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

Subtema ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

Subtema ATM 5.2 –

Distanța de trecere a obstacolelor de la sol

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea verticală

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea orizontală

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

Subtema ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor

Subtema ATM 10.2 –

Controlul regional

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Gestionarea traficului

TEMA ATM 11 –   AȘTEPTAREA

Subtema ATM 11.1 –

Procedurile generale de așteptare

Subtema ATM 11.2 –

Aeronavele în așteptare

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Sursele de informații meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAV 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema NAV 2.2 –

Asistența în navigație

Subtema NAV 2.3 –

Aplicațiile PBN

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii de croazieră

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la coborâre

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUMB 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la centrul de control regional

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Devierile

Apendicele 7 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL DE APROPIERE, SUPRAVEGHERE” (APS)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (v)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 11:

AERODROMURILE

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control al traficului aerian (ATC)

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

Subtema ATM 1.5 –

Managementul spațiului aerian (ASM)

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

TEMA ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

Subtema ATM 5.2 –

Distanța de trecere a obstacolelor de la sol

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea verticală

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea longitudinală într-un mediu de supraveghere

Subtema ATM 6.3 –

Delegarea eșalonării

Subtema ATM 6.4 –

Eșalonarea bazată pe distanță în caz de turbulențe de siaj

Subtema ATM 6.5 –

Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

Subtema ATM 7.2 –

Plasele de siguranță de la sol

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

Subtema ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor

Subtema ATM 10.2 –

Serviciul de supraveghere ATS

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Gestionarea traficului

Subtema ATM 10.5 –

Serviciul de control cu asistență sistem avansată

TEMA ATM 11 –   AȘTEPTAREA

Subtema ATM 11.1 –

Procedurile generale de așteptare

Subtema ATM 11.2 –

Aeronave angajate în apropiere

Subtema ATM 11.3 –

Așteptarea într-un mediu de supraveghere

TEMA ATM 12 –   IDENTIFICAREA

Subtema ATM 12.1 –

Stabilirea identificării

Subtema ATM 12.2 –

Menținerea identificării

Subtema ATM 12.3 –

Pierderea identității

Subtema ATM 12.4 –

Informațiile privind poziția

Subtema ATM 12.5 –

Transferul identității

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Sursele de informații meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAV 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema NAV 2.2 –

Apropierea stabilizată

Subtema NAV 2.3 –

Plecările și sosirile instrumentale

Subtema NAV 2.4 –

Asistența în navigație

Subtema NAV 2.5 –

Sistemele bazate pe sateliți

Subtema NAV 2.6 –

Aplicațiile PBN

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

Subtema ACFT 2.2 –

Aplicarea categoriilor de apropieri ale OACI

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii de croazieră

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la coborâre și la apropierea inițială

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii la apropierea finală și la aterizare

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.6 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUM 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

Subtema EQPS 3.4 –

Utilizarea sistemului de supraveghere ATS

Subtema EQPS 3.5 –

Sistemele avansate

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

Subtema EQPS 5.4 –

Degradarea echipamentelor de supraveghere

Subtema EQPS 5.5 –

Degradarea sistemului de prelucrare ATC

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la unitatea de control de apropiere

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Devierile

Subtema ABES 3.6 –

Avarii ale transponderului

SUBIECT 11:   AERODROMURILE

TEMA AGA 1 –   DATELE PRIVIND AERODROMUL, CONFIGURAȚIA ȘI COORDONAREA

Subtema AGA 1.1 –

Definiții

Subtema AGA 1.2 –

Coordonarea

TEMA AGA 2 –   SUPRAFAȚA DE MIȘCARE

Subtema AGA 2.1 –

Suprafața de mișcare

Subtema AGA 2.2 –

Suprafața de manevră

Subtema AGA 2.3 –

Pistele

TEMA AGA 3 –   OBSTACOLELE

Subtema AGA 3.1 –

Spațiul aerian liber de obstacole din jurul aerodromurilor

TEMA AGA 4 –   ALTE ECHIPAMENTE

Subtema AGA 4.1 –

Localizarea

Apendicele 8 la anexa I

CALIFICAREA „CONTROL REGIONAL, SUPRAVEGHERE” (ACS)

[Referință: anexa I – partea ATCO, subpartea D, secțiunea 2, ATCO.D.010 litera (a) punctul 2 subpunctul (vi)]

CUPRINS

SUBIECT 1:

INTRODUCERE ÎN CURS

SUBIECT 2:

DREPTUL AVIAȚIEI

SUBIECT 3:

GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

SUBIECT 4:

METEOROLOGIE

SUBIECT 5:

NAVIGAȚIE

SUBIECT 6:

AERONAVE

SUBIECT 7:

FACTORII UMANI

SUBIECT 8:

ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

SUBIECT 9:

MEDIUL PROFESIONAL

SUBIECT 10:

SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

SUBIECT 1:   INTRODUCERE ÎN CURS

TEMA INTR 1 –   GESTIONAREA CURSULUI

Subtema INTR 1.1 –

Introducere în curs

Subtema INTR 1.2 –

Administrarea cursului

Subtema INTR 1.3 –

Materiale de studiu și documente de pregătire

TEMA INTR 2 –   INTRODUCERE ÎN CURSUL DE PREGĂTIRE ATC

Subtema INTR 2.1 –

Conținutul cursului și organizare

Subtema INTR 2.2 –

Spiritul pregătirii

Subtema INTR 2.3 –

Procedura de evaluare

SUBIECT 2:   DREPTUL AVIAȚIEI

TEMA LAW 1 –   ELIBERAREA LICENȚELOR/CERTIFICATELOR DE COMPETENȚĂ ATCO

Subtema LAW 1.1 –

Privilegii și condiții

TEMA LAW 2 –   NORME ȘI REGLEMENTĂRI

Subtema LAW 2.1 –

Rapoartele

Subtema LAW 2.2 –

Spațiul aerian

TEMA LAW 3 –   MANAGEMENTUL SIGURANȚEI ATC

Subtema LAW 3.1 –

Procedura de feedback

Subtema LAW 3.2 –

Investigațiile privind siguranța

SUBIECT 3:   GESTIONAREA TRAFICULUI AERIAN

TEMA ATM 1 –   FURNIZAREA SERVICIILOR

Subtema ATM 1.1 –

Serviciul de control al traficului aerian (ATC)

Subtema ATM 1.2 –

Serviciul de informare a zborurilor (FIS)

Subtema ATM 1.3 –

Serviciul de alarmare (ALRS)

Subtema 1.4 –

Capacitatea sistemului ATS și gestionarea fluxului de trafic aerian

Subtema ATM 1.5 –

Managementul spațiului aerian (ASM)

TEMA ATM 2 –   COMUNICAREA

Subtema ATM 2.1 –

Comunicarea eficientă

TEMA ATM 3 –   AUTORIZĂRILE ATC ȘI INSTRUCȚIUNILE ATC

Subtema ATM 3.1 –

Autorizările ATC

Subtema ATM 3.2 –

Instrucțiunile ATC

TEMA ATM 4 –   COORDONAREA

Subtema ATM 4.1 –

Necesitatea coordonării

Subtema ATM 4.2 –

Instrumentele și metodele de coordonare

Subtema ATM 4.3 –

Procedurile de coordonare

TEMA ARM 5 –   ALTIMETRIA ȘI ALOCAREA NIVELURILOR DE ZBOR

Subtema ATM 5.1 –

Altimetria

Subtema ATM 5.2 –

Distanța de trecere a obstacolelor de la sol

TEMA ATM 6 –   EȘALONĂRILE

Subtema ATM 6.1 –

Eșalonarea verticală

Subtema ATM 6.2 –

Eșalonarea longitudinală într-un mediu de supraveghere

Subtema ATM 6.3 –

Eșalonarea bazată pe distanță în caz de turbulențe de siaj

Subtema ATM 6.4 –

Eșalonarea bazată pe sistemele de supraveghere ATS

TEMA ATM 7 –   SISTEMELE DE EVITARE A COLIZIUNII ÎN ZBOR ȘI PLASELE DE SIGURANȚĂ DE LA SOL

Subtema ATM 7.1 –

Sistemele de evitare a coliziunii în zbor

Subtema ATM 7.2 –

Plasele de siguranță de la sol

TEMA ATM 8 –   AFIȘAREA DATELOR

Subtema ATM 8.1 –

Gestionarea datelor

Subtema ATM 9 –   MEDIUL OPERAȚIONAL (SIMULAT)

Subtema ATM 9.1 –

Integritatea mediului operațional

Subtema ATM 9.2 –

Verificarea pertinenței procedurilor operaționale

Subtema ATM 9.3 –

Transferul – preluarea

TEMA ATM 10 –   FURNIZAREA SERVICIULUI DE CONTROL

Subtema ATM 10.1 –

Responsabilitatea și prelucrarea informațiilor

Subtema ATM 10.2 –

Serviciul de supraveghere ATS

Subtema ATM 10.3 –

Procesul de gestionare a traficului

Subtema ATM 10.4 –

Gestionarea traficului

Subtema ATM 10.5 –

Serviciul de control cu asistență sistem avansată

TEMA ATM 11 –   AȘTEPTAREA

Subtema ATM 11.1 –

Procedurile generale de așteptare

Subtema ATM 11.2 –

Aeronavele în așteptare

Subtema ATM 11.3 –

Așteptarea într-un mediu de supraveghere

TEMA ATM 12 –   IDENTIFICAREA

Subtema ATM 12.1 –

Stabilirea identificării

Subtema ATM 12.2 –

Menținerea identificării

Subtema ATM 12.3 –

Pierderea identității

Subtema ATM 12.4 –

Informațiile privind poziția

Subtema ATM 12.5 –

Transferul identității

SUBIECT 4:   METEOROLOGIE

TEMA MET 1 –   FENOMENELE METEOROLOGICE

Subtema MET 1.1 –

Fenomenele meteorologice

TEMA MET 2 –   SURSELE DATELOR METEOROLOGICE

Subtema MET 2.1 –

Sursele de informații meteorologice

SUBIECT 5:   NAVIGAȚIE

TEMA NAV 1 –   HĂRȚILE ȘI HĂRȚILE AERONAUTICE

Subtema NAV 1.1 –

Hărțile și diagramele

TEMA NAV 2 –   NAVIGAȚIA INSTRUMENTALĂ

Subtema NAV 2.1 –

Sistemele de navigație

Subtema NAV 2.2 –

Asistența în navigație

Subtema NAV 2.3 –

Aplicațiile PBN

SUBIECT 6:   AERONAVE

TEMA ACFT 1 –   INSTRUMENTELE DE LA BORDUL AERONAVELOR

Subtema ACFT 1.1 –

Instrumentele de la bordul aeronavelor

TEMA ACFT 2 –   CATEGORIILE DE AERONAVE

Subtema ACFT 2.1 –

Turbulențele de siaj

TEMA ACFT 3 –   FACTORII CARE INFLUENȚEAZĂ PERFORMANȚELE AERONAVELOR

Subtema ACFT 3.1 –

Factorii la urcare

Subtema ACFT 3.2 –

Factorii de croazieră

Subtema ACFT 3.3 –

Factorii la coborâre

Subtema ACFT 3.4 –

Factorii economici

Subtema ACFT 3.5 –

Factorii de mediu

TEMA ACFT 4 –   DATELE PRIVIND AERONAVELE

Subtema ACFT 4.1 –

Datele privind performanțele

SUBIECT 7:   FACTORII UMANI

TEMA HUM 1 –   FACTORII PSIHOLOGICI

Subtema HUM 1.1 –

Factorii cognitivi

TEMA HUM 2 –   FACTORII MEDICALI ȘI FIZIOLOGICI

Subtema HUM 2.1 –

Oboseala

Subtema HUM 2.2 –

Condiția fizică

TEMA HUM 3 –   FACTORII SOCIALI ȘI ORGANIZAȚIONALI

Subtema HUM 3.1 –

Gestionarea resurselor de echipă (TRM)

Subtema HUM 3.2 –

Munca în echipă și rolurile în echipă

Subtema HUM 3.3 –

Comportamentul responsabil

TEMA HUM 4 –   STRESUL

Subtema HUM 4.1 –

Stresul

Subtema HUM 4.2 –

Gestionarea stresului

TEMA HUM 5 –   EROAREA UMANĂ

Subtema HUM 5.1 –

Eroarea umană

Subtema HUM 5.2 –

Încălcarea regulilor

TEMA HUM 6 –   LUCRUL ÎN COLABORARE

Subtema HUM 6.1 –

Comunicarea

Subtema HUM 6.2 –

Lucrul în colaborare în cadrul aceluiași domeniu de responsabilitate

Subtema HUM 6.3 –

Lucrul în colaborare între diferite domenii de responsabilitate

Subtema HUM 6.4 –

Colaborarea dintre controlor și pilot

SUBIECT 8:   ECHIPAMENTELE ȘI SISTEMELE

TEMA EQPS 1 –   COMUNICAȚIILE PRIN VOCE

Subtema EQPS 1.1 –

Comunicațiile radio

Subtema EQPS 1.2 –

Alte comunicații prin voce

TEMA EQPS 2 –   AUTOMATIZAREA ÎN ATS

Subtema EQPS 2.1 –

Rețeaua fixă de telecomunicații aeronautice (AFTN)

Subtema EQPS 2.2 –

Schimbul automat de date

TEMA EQPS 3 –   POSTUL DE LUCRU DE CONTROLOR

Subtema EQPS 3.1 –

Operarea și monitorizarea echipamentelor

Subtema EQPS 3.2 –

Afișajele care indică situarea aeronavelor și sistemele de informații

Subtema EQPS 3.3 –

Sistemele de date de zbor

Subtema EQPS 3.4 –

Utilizarea sistemului de supraveghere ATS

Subtema EQPS 3.5 –

Sistemele avansate

TEMA EQPS 4 –   ECHIPAMENTELE VIITOARE

Subtema EQPS 4.1 –

Noile evoluții

TEMA EQPS 5 –   LIMITĂRILE ȘI DEGRADAREA ECHIPAMENTELOR ȘI A SISTEMELOR

Subtema EQPS 5.1 –

Reacția la limitări

Subtema EQPS 5.2 –

Degradarea echipamentelor de comunicații

Subtema EQPS 5.3 –

Degradarea echipamentelor de navigație

Subtema EQPS 5.4 –

Degradarea echipamentelor de supraveghere

Subtema EQPS 5.5 –

Degradarea sistemului de prelucrare ATC

SUBIECT 9:   MEDIUL PROFESIONAL

TEMA PEN 1 –   FAMILIARIZARE

Subtema PEN 1.1 –

Vizită de studiu la centrul de control regional

TEMA PEN 2 –   UTILIZATORII SPAȚIULUI AERIAN

Subtema PEN 2.1 –

Contribuitorii la operațiunile civile ATS

Subtema PEN 2.2 –

Contribuitorii la operațiunile militare ATS

TEMA PEN 3 –   RELAȚIILE CU CLIENȚII

Subtema PEN 3.1 –

Furnizarea serviciilor și cerințele utilizatorilor

TEMA PEN 4 –   PROTECȚIA MEDIULUI

Subtema PEN 4.1 –

Protecția mediului

SUBIECT 10:   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

TEMA ABES 1 –   SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ (ABES)

Subtema ABES 1.1 –

Prezentarea generală a ABES

TEMA ABES 2 –   ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETENȚELOR

Subtema ABES 2.1 –

Eficiența comunicării

Subtema ABES 2.2 –

Evitarea supraîncărcării mintale

Subtema ABES 2.3 –

Colaborarea aer-sol

TEMA ABES 3 –   PROCEDURILE PENTRU SITUAȚIILE ANORMALE ȘI DE URGENȚĂ

Subtema ABES 3.1 –

Aplicarea procedurilor pentru ABES

Subtema ABES 3.2 –

Avariile radio

Subtema ABES 3.3 –

Actele de intervenție ilicită și de amenințare cu bombă

Subtema ABES 3.4 –

Aeronavele rătăcite sau neidentificate

Subtema ABES 3.5 –

Devierile

Subtema ABES 3.6 –

Avarii ale transponderului


ANEXA II

PARTEA ATCO.AR

CERINȚE PENTRU AUTORITĂȚILE COMPETENTE

SUBPARTEA A

CERINȚE GENERALE

ATCO.AR.A.001   Domeniu de aplicare

Prezenta parte, care face obiectul prezentei anexe, stabilește cerințele administrative aplicabile în cazul autorităților competente responsabile pentru eliberarea, menținerea, suspendarea sau retragerea licențelor, a calificărilor, a autorizărilor și a certificatelor medicale ale controlorilor de trafic aerian și pentru certificarea și supravegherea organizațiilor de pregătire și a centrelor de medicină aeronautică.

ATCO.AR.A.005   Personalul

(a)

Autoritățile competente realizează și actualizează la fiecare doi ani o evaluare a resurselor umane necesare pentru efectuarea funcțiilor lor de supraveghere, pe baza analizei procedurilor impuse prin prezentul regulament și a aplicării acestora.

(b)

Angajații autorizați de autoritatea competentă să execute sarcini de certificare și/sau de supraveghere au dreptul să efectueze cel puțin următoarele activități:

1.

să analizeze documente, inclusiv licențe, certificate, evidențe, date, proceduri și orice alte materiale relevante pentru executarea sarcinii respective;

2.

să facă copii sau extrase din astfel de evidențe, date, proceduri și alte documente;

3.

să solicite explicații;

4.

să intre în incintele și în punctele de lucru relevante;

5.

să realizeze audituri și inspecții, inclusiv inspecții neanunțate;

6.

să ia sau să inițieze măsuri de executare, după caz.

(c)

Autoritatea competentă poate autoriza membrii personalului din subordinea sa să efectueze evaluări care conduc la eliberarea, revalidarea și reînnoirea unei autorizări de unitate, cu condiția ca aceștia să îndeplinească cerințele stabilite la ATCO.C.045, cu excepția celor de la litera (d) punctul 1. Cu toate acestea, se asigură cunoașterea practicilor și a procedurilor operaționale curente ale unității în care are loc evaluarea.

ATCO.AR.A.010   Sarcinile autorităților competente

(a)

Sarcinile autorităților competente cuprind:

1.

eliberarea, suspendarea și retragerea licențelor, a calificărilor, a autorizărilor și a certificatelor medicale;

2.

eliberarea autorizațiilor OJTI temporare conform ATCO.C.025;

3.

eliberarea autorizațiilor temporare de evaluator conform ATCO.C.065;

4.

revalidarea și reînnoirea autorizărilor;

5.

revalidarea, reînnoirea și limitarea certificatelor medicale pe baza trimiterii din partea AME sau AeMC;

6.

eliberarea, revalidarea, reînnoirea, suspendarea, retragerea, limitarea și modificarea certificatelor examinatorilor aeromedicali;

7.

eliberarea, suspendarea, retragerea și limitarea certificatelor organizațiilor de pregătire și a certificatelor centrelor de medicină aeronautică;

8.

aprobarea cursurilor de pregătire, a planurilor și a schemelor de competență la nivelul unității, precum și a metodelor de evaluare;

9.

aprobarea metodei de evaluare pentru demonstrarea competenței lingvistice și stabilirea cerințelor aplicabile în cazul organismelor de evaluare lingvistică conform ATCO.B.040;

10.

aprobarea necesității unui nivel avansat (nivelul cinci) de competență lingvistică în conformitate cu ATCO.B.030 litera (d);

11.

monitorizarea organizațiilor de pregătire, inclusiv a cursurilor și a planurilor lor de pregătire;

12.

aprobarea și monitorizarea schemelor de competență la nivelul unității;

13.

stabilirea procedurilor de contestație și a mecanismelor de notificare corespunzătoare;

14.

facilitarea recunoașterii și a preschimbării licențelor, inclusiv transferul dosarelor controlorilor de trafic aerian și înapoierea licenței anterioare autorității competente emitente în conformitate cu ATCO.A.010;

15.

facilitarea recunoașterii certificatelor de organizație de pregătire și a aprobărilor cursurilor.

ATCO.AR.A.015   Mijloace de conformitate

(a)

Agenția trebuie să dezvolte mijloace acceptabile de conformitate (AMC) care pot fi utilizate pentru a stabili conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de punere în aplicare. Atunci când sunt respectate AMC, sunt îndeplinite cerințele aferente normelor de aplicare.

(b)

Pot fi utilizate mijloace de conformitate alternative pentru a stabili conformitatea cu normele de aplicare.

(c)

Autoritatea competentă stabilește un sistem pentru a se asigura în mod sistematic că toate mijloacele de conformitate alternative pe care le utilizează ea însăși sau organizațiile și persoanele aflate sub supravegherea sa permit stabilirea conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare.

(d)

Autoritatea competentă evaluează toate mijloacele de conformitate alternative propuse de o organizație în conformitate cu ATCO.OR.B.005, analizând documentația pusă la dispoziție și, dacă se consideră necesară, efectuând o inspecție în cadrul organizației.

Atunci când autoritatea competentă constată că mijloacele de conformitate alternative respectă normele de aplicare, aceasta întreprinde, fără întârzieri justificate, următoarele acțiuni:

1.

informează solicitantul că pot fi aplicate mijloacele de conformitate alternative și, dacă este cazul, modifică în consecință aprobarea sau certificatul solicitantului;

2.

informează agenția cu privire la conținutul acestora, incluzând copii ale tuturor documentelor relevante; și

3.

informează alte state membre cu privire la mijloacele de conformitate alternative care au fost acceptate.

(e)

Atunci când autoritatea competentă utilizează ea însăși mijloace de conformitate alternative pentru a obține conformitatea cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu normele sale de aplicare, aceasta:

1.

le pune la dispoziția tuturor organizațiilor și persoanelor aflate sub supravegherea sa; și

2.

notifică agenția fără întârzieri nejustificate.

Autoritatea competentă furnizează agenției o descriere completă a mijloacelor de conformitate alternative, inclusiv orice revizuiri ale procedurilor care pot fi relevante, precum și o evaluare care demonstrează că normele de aplicare sunt respectate.

ATCO.AR.A.020   Informarea agenției

(a)

Autoritatea competentă informează agenția, fără întârzieri nejustificate, în cazul oricăror probleme semnificative legate de punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a prezentului regulament.

(b)

Autoritatea competentă furnizează agenției informațiile semnificative din punctul de vedere al siguranței provenite din rapoartele cu privire la evenimente pe care le-a primit.

ATCO.AR.A.025   Reacția imediată la o problemă de siguranță

(a)

Fără a aduce atingere Regulamentului (UE) nr. 376/2014 al Parlamentului European și al Consiliului (1), autoritatea competentă implementează un sistem pentru a colecta, a analiza și a difuza în mod corespunzător informații privind siguranța.

(b)

Agenția implementează un sistem pentru a analiza în mod corespunzător orice informație relevantă privind siguranța pe care a primit-o și pentru a furniza fără întârzieri nejustificate statelor membre și Comisiei toate informațiile, inclusiv recomandările sau acțiunile corective care trebuie realizate, necesare pentru ca acestea să reacționeze în timp util la o problemă de siguranță ce implică produse, piese, echipamente, persoane sau organizații care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare.

(c)

La primirea informațiilor menționate la literele (a) și (b), autoritatea competentă ia măsuri adecvate pentru soluționarea problemei de siguranță.

(d)

Măsurile luate în conformitate cu litera (c) se notifică imediat tuturor persoanelor sau organizațiilor care trebuie să le respecte în temeiul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare. Autoritatea competentă notifică aceste măsuri și agenției și, atunci când sunt necesare acțiuni combinate, celorlalte state membre în cauză.

SUBPARTEA B

MANAGEMENTUL

ATCO.AR.B.001   Sistemul de management

(a)

Autoritatea competentă instituie și menține un sistem de management care cuprinde cel puțin:

1.

politici și proceduri documentate în vederea descrierii organizării acesteia și a mijloacelor și metodelor sale de obținere a conformității cu Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și cu prezentul regulament. Procedurile se actualizează permanent și servesc ca documente de lucru fundamentale în cadrul respectivei autorități competente pentru toate sarcinile aferente;

2.

suficient personal, inclusiv inspectori responsabili cu eliberarea licențelor și a certificatelor, pentru a-și executa sarcinile și a-și îndeplini responsabilitățile. Personalul respectiv este calificat pentru îndeplinirea sarcinilor care îi sunt atribuite și deține cunoștințele, experiența și pregătirea inițială, la locul de muncă și periodică necesare pentru a-i asigura competența constantă. Se instituie un sistem de planificare a disponibilității personalului, pentru a asigura îndeplinirea corespunzătoare a tuturor sarcinilor aferente;

3.

baza materială și spații de birouri adecvate pentru executarea sarcinilor atribuite;

4.

funcție de monitorizare a conformității sistemului de management cu cerințele relevante și a gradului de adecvare al procedurilor, inclusiv instituirea unui proces de audit intern și a unui proces de management al riscurilor de siguranță. Monitorizarea conformității cuprinde un sistem de transmitere a constatărilor auditului către cadrele superioare de conducere ale autorității competente în vederea asigurării implementării unor acțiuni corective, după caz; și

5.

persoană sau un grup de persoane, care răspund în ultimă instanță în fața cadrelor superioare de conducere ale autorității competente pentru funcția de monitorizare a conformității.

(b)

Pentru fiecare domeniu de activitate inclus în sistemul de management, autoritatea competentă atribuie unei persoane sau mai multora răspunderea generală pentru gestionarea sarcinii (sarcinilor) relevante.

(c)

Autoritatea competentă instituie proceduri pentru participarea la un schimb de informații și asistență necesare împreună cu alte autorități competente în cauză, inclusiv referitor la toate constatările semnalate și acțiunile întreprinse ulterior în urma supravegherii persoanelor și a organizațiilor care derulează activități pe teritoriul unui stat membru, dar care sunt certificate de autoritatea competentă a altui stat membru sau de agenție.

(d)

O copie a procedurilor legate de sistemul de management și a modificărilor acestora se pune la dispoziția agenției în scopul standardizării.

ATCO.AR.B.005   Atribuirea de sarcini entităților calificate

(a)

În cazul în care autoritatea competentă atribuie sarcini legate de certificarea inițială sau de supravegherea continuă a persoanelor sau a organizațiilor care fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și al normelor sale de aplicare, respectivele sarcini trebuie atribuite exclusiv unor entități calificate. Atunci când atribuie sarcini, autoritatea competentă se asigură că:

1.

dispune de un sistem pentru evaluarea inițială și continuă a conformității entității calificate cu anexa V la Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

Sistemul și rezultatele evaluării se documentează;

2.

a încheiat un acord documentat cu o entitate calificată, aprobat de ambele părți la nivelul de conducere corespunzător, care definește în mod clar:

(i)

sarcinile care trebuie executate;

(ii)

declarațiile, rapoartele și dosarele care trebuie furnizate;

(iii)

condițiile tehnice care trebuie îndeplinite la executarea unor astfel de sarcini;

(iv)

acoperirea responsabilității asociate; și

(v)

protecția acordată informațiilor obținute în cursul executării unor astfel de sarcini.

(b)

Autoritatea competentă se asigură că procesul de audit intern și procesul de management al riscurilor de siguranță impuse de ATCO.AR.B.001 litera (a) punctul 4 cuprind toate sarcinile de certificare sau de supraveghere executate în numele său.

ATCO.AR.B.010   Schimbări în sistemul de management

(a)

Autoritatea competentă dispune de un sistem pentru identificarea schimbărilor care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a-și îndeplini responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în prezentul regulament. Acest sistem îi permite să ia măsurile necesare pentru a garanta faptul că sistemul său de management rămâne adecvat și eficient.

(b)

Autoritatea competentă își actualizează sistemul de management pentru a reflecta orice modificare a Regulamentului (CE) nr. 216/2008 și a prezentului regulament în timp util, astfel încât să asigure o implementare eficace.

(c)

Autoritatea competentă notifică agenției schimbările care îi afectează capacitatea de a-și executa sarcinile și de a-și îndeplini responsabilitățile definite în Regulamentul (CE) nr. 216/2008 și în prezentul regulament.

ATCO.AR.B.015   Evidența documentelor

(a)

Autoritățile competente păstrează o listă cu toate certificatele organizațiilor și cu toate licențele și certificatele personalului pe care le-au eliberat.

(b)

Autoritatea competentă instituie un sistem de evidență a documentelor care să permită stocarea adecvată, accesibilitatea și trasabilitatea sigură a:

1.

politicilor și procedurilor documentate ale sistemului de management;

2.

pregătirii, calificării și autorizării personalului său;

3.

atribuirii sarcinilor, cuprinzând elementele impuse de ATCO.AR.B.005, precum și detaliile sarcinilor atribuite;

4.

proceselor de certificare și supravegherii continue a organizațiilor certificate;

5.

detaliilor referitoare la cursurile oferite de organizațiile de pregătire;

6.

proceselor pentru eliberarea de licențe, calificări, autorizări și certificate și a proceselor pentru supravegherea continuă a titularilor respectivelor licențe, calificări, autorizări și certificate;

7.

supravegherii persoanelor și organizațiilor care desfășoară activități pe teritoriul statului membru, dar care sunt certificate de autoritatea competentă a unui alt stat membru, după cum au convenit respectivele autorități;

8.

constatărilor, acțiunilor corective și datei de încheiere a acțiunilor;

9.

măsurilor de executare luate;

10.

informațiilor privind siguranța și a măsurilor subsecvente;

11.

utilizării măsurilor derogatorii în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008; și

12.

evaluării mijloacelor de conformitate alternative propuse de organizații și a notificării agenției, precum și a evaluării mijloacelor de conformitate alternative utilizate de autoritatea competentă însăși.

(c)

Evidențele se păstrează pe o perioadă de minimum 5 ani, iar în cazul licențelor pentru personal pe o perioadă de minimum 10 ani după data expirării ultimei autorizări înscrise pe licență, sub rezerva legislației aplicabile privind protecția datelor.

SUBPARTEA C

SUPRAVEGHERE ȘI APLICARE

ATCO.AR.C.001   Supravegherea

(a)

Autoritatea competentă verifică:

1.

conformitatea cu cerințele aplicabile organizațiilor sau persoanelor înainte de a elibera un certificat pentru organizație sau o licență, un certificat, o calificare sau o autorizare pentru personal, după caz;

2.

menținerea conformității cu cerințele aplicabile și cu condițiile atașate certificatului organizației de pregătire, precum și cu cerințele aplicabile pentru cursurile, planurile și schemele de pregătire pe care le-a aprobat și cu cerințele aplicabile personalului;

3.

aplicarea măsurilor de siguranță adecvate dispuse de autoritatea competentă după cum se definește la ATCO.AR.A.025 literele (c) și (d).

(b)

Această verificare trebuie:

1.

să fie susținută de o documentație concepută în mod specific pentru a furniza personalului responsabil cu supravegherea siguranței îndrumări privind exercitarea funcțiilor sale;

2.

să furnizeze persoanelor și organizațiilor în cauză rezultatele activității de supraveghere a siguranței;

3.

să se bazeze pe audituri și pe inspecții, inclusiv, după caz, pe inspecții neanunțate; și

4.

să furnizeze autorității competente dovezile necesare în cazul în care trebuie luate măsuri suplimentare, inclusiv măsurile prevăzute la ATCO.AR.C.010 și ATCO.AR.E.015.

(c)

Sfera supravegherii se stabilește pe baza sferei și a rezultatelor activităților de supraveghere anterioare și a priorităților în materie de siguranță.

(d)

Fără a aduce atingere competențelor statelor membre, sfera și rezultatele supravegherii activităților executate pe teritoriul unui stat membru de către persoanele sau organizațiile stabilite sau rezidente într-un alt stat membru trebuie să se determine pe baza priorităților în materie de siguranță și a activităților de supraveghere anterioare.

(e)

În cazurile în care activitatea unei persoane sau a unei organizații implică mai mult de un stat membru, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea în temeiul literelor (a)-(c) poate conveni asupra unor acorduri de supraveghere alternative specifice cu celelalte autorități competente. Orice persoană sau organizație care face obiectul unui astfel de acord trebuie informată cu privire la existența acestuia și la domeniul său de aplicare.

ATCO.AR.C.005   Programul de supraveghere

(a)

Autoritatea competentă instituie și menține un program de supraveghere care cuprinde activitățile de supraveghere prevăzute la ATCO.AR.C.001.

(b)

Pentru organizațiile certificate de autoritatea competentă, programul de supraveghere se elaborează ținând cont de natura specifică a organizației, de complexitatea activităților sale și de activitățile anterioare de certificare și/sau de supraveghere. Programul trebuie să includă, în cadrul fiecărui ciclu de planificare a supravegherii:

1.

audituri și inspecții, dacă este necesar, inclusiv inspecții neanunțate, după caz; și

2.

întâlniri stabilite între conducerea organizației de pregătire și autoritatea competentă, pentru a se asigura că ambele părți rămân informate cu privire la aspectele importante.

(c)

Pentru organizațiile certificate de autoritatea competentă trebuie să se aplice un ciclu de planificare a supravegherii care să nu depășească 24 de luni.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi redus dacă există dovezi că performanța în materie de siguranță a organizației a scăzut.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi extins până la maximum 36 de luni dacă autoritatea competentă a constatat că, în decursul celor 24 de luni anterioare:

1.

organizația a demonstrat o identificare eficientă a pericolelor în materie de siguranță a aviației și un management eficace al riscurilor asociate; și

2.

organizația a demonstrat continuu, în conformitate cu ATCO.OR.B.015, că ține complet sub control toate schimbările; și

3.

nu s-au emis constatări de nivel 1; și

4.

toate acțiunile corective au fost aplicate în termenul acceptat sau prelungit de autoritatea competentă, definit la ATCO.AR.E.015.

Ciclul de planificare a supravegherii poate fi prelungit până la maximum 48 de luni dacă, pe lângă condițiile de mai sus, organizația a instituit, iar autoritatea competentă a aprobat, un sistem eficace de raportare continuă către autoritatea competentă cu privire la performanța în materie de siguranță și la conformitatea cu reglementările a organizației însăși.

(d)

Programul de supraveghere al organizațiilor de pregătire include monitorizarea standardelor de pregătire, inclusiv verificarea prin sondaj a modului în care este oferită pregătirea, după caz.

(e)

Pentru persoanele care dețin o licență, o calificare sau o autorizare eliberată de autoritatea competentă, programul de supraveghere cuprinde inspecții, inclusiv inspecții neanunțate, după caz.

ATCO.AR.C.010   Constatările și măsurile de executare pentru personal

(a)

Dacă, în cursul supravegherii sau prin alte mijloace, autoritatea competentă responsabilă cu supravegherea găsește dovezi în conformitate cu ATCO.AR.C.001 care indică o neconformitate cu cerințele aplicabile din partea unei persoane care deține o licență eliberată în conformitate cu prezentul regulament, autoritatea competentă face o constatare, o înregistrează și o comunică în scris titularului licenței și organizației angajatoare, după caz.

(b)

Atunci când autoritatea competentă care a făcut constatarea este autoritatea competentă responsabilă cu eliberarea licenței, aceasta:

1.

poate suspenda sau retrage licența, calificarea sau autorizarea, după caz, atunci când s-a identificat o problemă de siguranță; și

2.

ia orice alte măsuri de executare necesare pentru a preveni menținerea neconformității.

(c)

Atunci când autoritatea competentă care a făcut constatarea nu este autoritatea competentă responsabilă cu eliberarea licenței, aceasta informează autoritatea competentă care a eliberat licența. În acest caz, autoritatea competentă care a eliberat licența acționează în conformitate cu litera (b) și informează autoritatea competentă care a făcut constatarea.

SUBPARTEA D

EMITEREA, REVALIDAREA, REÎNNOIREA, SUSPENDAREA ȘI RETRAGEREA LICENȚELOR, A CALIFICĂRILOR ȘI A AUTORIZĂRILOR

ATCO.AR.D.001   Procedura de eliberare, revalidare și reînnoire a licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

(a)

Autoritatea competentă stabilește procedurile pentru solicitarea, eliberarea și preschimbarea licențelor, pentru eliberarea calificărilor și a autorizărilor, precum și pentru revalidarea și reînnoirea autorizărilor. Aceste proceduri pot să includă:

1.

eliberarea autorizațiilor OJTI temporare și a autorizațiilor temporare de evaluator; și

2.

după caz, autorizarea evaluatorilor pentru a revalida și a reînnoi autorizările de unitate, caz în care evaluatorii trimit toate dosarele, rapoartele și orice alte informații către autoritatea competentă conform celor definite în respectivele proceduri.

(b)

După primirea unei cereri și, după caz, a documentelor justificative, autoritatea competentă verifică dacă cererea este completă și dacă solicitantul îndeplinește cerințele stabilite în anexa I.

(c)

Dacă solicitantul îndeplinește cerințele aplicabile, autoritatea competentă eliberează, revalidează sau reînnoiește, atunci când este cazul, licența, calificarea (calificările) și autorizarea (autorizările) relevantă(e) pe baza modelului pentru licențe stabilit în apendicele 1 la anexa II. Autorizația OJTI temporară menționată la ATCO.C.025 și autorizația temporară de evaluator menționată la ATCO.C.065 sunt eliberate ca document separat în care se precizează privilegiile titularului, precum și perioada de valabilitate a autorizației.

(d)

În scopul reducerii sarcinii administrative inutile, autoritatea competentă poate stabili proceduri pentru stabilirea unei date unice de valabilitate pentru mai multe autorizări. În orice caz, perioadele de valabilitate ale autorizărilor respective nu se prelungesc.

(e)

Autoritatea competentă înlocuiește licența de controlor de trafic aerian dacă este necesar din motive administrative și atunci când rubrica XIIa din licență este completată integral și nu mai este spațiu disponibil. Data obținerii calificărilor și a autorizărilor calificărilor este transferată în noua licență.

ATCO.AR.D.005   Retragerea și suspendarea licențelor, a calificărilor și a autorizărilor

(a)