25.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 54/1


REGULAMENTUL DELEGAT (UE) 2015/281 AL COMISIEI

din 26 noiembrie 2014

de înlocuire a anexelor I și II la Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (1), în special articolul 77,

întrucât:

(1)

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 prevede circulația hotărârilor judecătorești, a actelor autentice și a tranzacțiilor judiciare în Uniune. Acesta va începe să se aplice de la 10 ianuarie 2015.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 a stabilit, în anexele I și II, un formular de certificat privind o hotărâre în materie civilă și comercială și un formular de certificat privind un act autentic sau o tranzacție judiciară în materie civilă și comercială.

(3)

Letonia a adoptat moneda euro începând cu 1 ianuarie 2014. Prin urmare, toate trimiterile la vechea monedă a Letoniei trebuie eliminate din formulare. Lituania va adopta moneda euro începând cu 1 ianuarie 2015. Prin urmare, toate trimiterile la moneda națională a Lituaniei ar trebui eliminate din formulare.

(4)

Croația a aderat la Uniunea Europeană la data de 1 iulie 2013. Prin urmare, mențiunile referitoare la Croația și moneda sa ar trebui să fie incluse în formulare.

(5)

În conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul nr. 22 privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Danemarca nu a participat la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, care nu este obligatoriu pentru aceasta și nu i se aplică.

(6)

Cu toate acestea, în conformitate cu articolul 3 alineatul (2) din Acordul dintre Uniunea Europeană și Danemarca, prin scrisoarea din 20 decembrie 2012, Danemarca a notificat (2) Comisiei decizia de a pune în aplicare dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1215/2012. Prin urmare, trimiterile la Danemarca și moneda sa ar trebui să fie incluse în formulare.

(7)

Din motive de claritate, este adecvat să se înlocuiască anexele I și II.

(8)

Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Anexele I și II la Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 se înlocuiesc cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în statele membre în conformitate cu tratatele.

Adoptat la Bruxelles, 26 noiembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 351, 20.12.2012, p. 1.

(2)  JO L 79, 21.3.2013, p. 4.


ANEXĂ

ANEXA I

Image

Image

Image

Image

ANEXA II

Image

Image

Image