14.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 39/13


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/234 AL COMISIEI

din 13 februarie 2015

de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 în ceea ce privește admiterea temporară a mijloacelor de transport destinate a fi utilizate de o persoană fizică care își are reședința pe teritoriul vamal al Uniunii

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (1), în special articolul 247,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei (2) prevede posibilitatea ca mijloacele de transport să fie importate temporar pe teritoriul vamal al Uniunii și să fie utilizate de persoane fizice pe teritoriul respectiv, cu respectarea anumitor condiții.

(2)

O serie de incidente recente au revelat utilizarea abuzivă a admiterii temporare a mijloacelor de transport.

(3)

Este necesară modificarea Regulamentului (CEE) nr. 2454/93 pentru a exclude posibilitatea unei astfel de utilizări abuzive.

(4)

Pentru a evita apariția unor datorii vamale ca urmare a lipsei de informații privind noile dispoziții, statele membre și Comisia trebuie să beneficieze de timp suficient pentru a informa publicul cu privire la noua situație juridică.

(5)

Prin urmare, Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 ar trebui modificat în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 561 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2)   Scutirea totală de drepturi de import se acordă atunci când mijloacele de transport sunt utilizate în scop comercial sau privat de o persoană fizică care își are reședința pe teritoriul vamal al Uniunii și care este angajată de proprietarul sau de locatarul mijlocului de transport stabilit în afara teritoriului respectiv.

Utilizarea în scop privat a mijloacelor de transport este autorizată pentru deplasările între locul de desfășurare a activității și locul de reședință al angajatului sau cu scopul de a îndeplini o sarcină profesională a angajatului, astfel cum se prevede în contractul de muncă.

La cererea autorităților vamale, persoana care utilizează mijloacele de transport trebuie să prezinte o copie a contractului de muncă.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 mai 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 13 februarie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 302, 19.10.1992, p. 1.

(2)  Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de punere în aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1).