7.2.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 31/3


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/182 AL COMISIEI

din 2 februarie 2015

de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului din 23 iulie 1987 privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful Vamal Comun (1), în special articolul 9 alineatul (1) litera (a),

întrucât:

(1)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011 al Comisiei (2) a clasificat colorantul albastru de tip polimetină (colorant fluorescent) diluat într-o mixtură de solvenți compusă din etilenglicol și metanol, folosit în analizoarele de sânge automate pentru a colora leucocitele cu ajutorul unui marker fluorescent după ce au fost supuse unui tratament pregătitor specific, la poziția 3212 din Nomenclatura combinată — pigmenți și alte substanțe colorante. Clasificarea produsului la poziția 3822 din Nomenclatura combinată a fost exclusă din motivul că substanțele colorante de la poziția 3204 prezentate pentru vânzarea cu amănuntul sunt clasificate la poziția 3212.

(2)

În cauza C-480/13 Sysmex Europe GmbH/Hauptzollamt Halburg-Hafen (3), Curtea de Justiție a Uniunii Europene a hotărât că un produs compus din solvenți și dintr-o substanță pe bază de polimetină ar trebui clasificat la poziția 3822 din Nomenclatura combinată (reactivi de laborator). Curtea a considerat, pe baza informațiilor furnizate, că utilizarea respectivului produs drept substanță colorantă nu reprezintă decât o posibilitate pur teoretică.

(3)

Produsul examinat de Curte în cauza C-480/13 este identic cu produsul a cărui clasificare este prevăzută în Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011.

(4)

În consecință, este oportun să se abroge Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011, pentru a se evita potențialele discrepanțe în ceea ce privește clasificarea tarifară a colorantului albastru de tip polimetină (colorant fluorescent) diluat într-o mixtură de solvenți compusă din etilenglicol și metanol, precum și pentru a asigura aplicarea uniformă a Nomenclaturii combinate în Uniune.

(5)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011 ar trebui abrogat.

(6)

Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Codului vamal,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011 se abrogă.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 2 februarie 2015.

Pentru Comisie,

pentru președinte

Heinz ZOUREK

Director general pentru impozitare și uniune vamală


(1)  JO L 256, 7.9.1987, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 827/2011 al Comisiei din 12 august 2011 privind clasificarea anumitor mărfuri în Nomenclatura combinată (JO L 211, 18.8.2011, p. 9).

(3)  Hotărârea din 17 iulie 2014, nepublicată încă în Culegerea de jurisprudență a Curții de Justiție, punctele 42, 44 și 45.