21.1.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/1


REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/79 AL COMISIEI

din 18 decembrie 2014

de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește grevarea cu sarcini a activelor, modelul punctelor de date unic și normele de validare

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (1), în special articolul 99 alineatul (5) primul și al patrulea paragraf,

întrucât:

(1)

Raportarea unor informații coerente, exacte și comparabile cu privire la grevarea cu sarcini a activelor în temeiul Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei (2) este un element esențial pentru a discerne poziția de finanțare a instituțiilor.

(2)

Raportarea cu privire la grevarea cu sarcini a activelor ar trebui să se bazeze pe conceptele de raportare existente din raportarea prudențială și contabilă cu privire la elementele bilanțiere, în măsura în care este posibil, pentru a reduce la minimum sarcina punerii în aplicare și a raportării pentru instituții.

(3)

În conformitate cu principiul proporționalității, instituțiile mai mici care nu au niveluri semnificative ale activelor grevate cu sarcini nu ar trebui să facă obiectul unor cerințe de raportare detaliate care se aplică în cazul instituțiilor mai mari.

(4)

Cerințele de raportare ar trebui să măsoare toate formele de grevare cu sarcini a activelor, inclusiv grevarea cu sarcini contingentă, deoarece acest lucru este de o importanță vitală, reprezentând un risc semnificativ pentru profilul de lichiditate și solvabilitate al instituțiilor, în special în cazul instituțiilor cu niveluri semnificative de grevare cu sarcini a activelor.

(5)

Instituțiile emitente de obligațiuni garantate, astfel cum sunt menționate la articolul 52 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului (3) ar trebui să raporteze informații privind grevarea cu sarcini a activelor respective.

(6)

Pentru a se asigura că raportarea în scopuri de supraveghere privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii, informațiile financiare, pierderile provenite din împrumuturi garantate cu bunuri imobile, expunerile mari, indicatorul efectului de levier, lichiditatea și grevarea cu sarcini a activelor se efectuează în mod uniform, precum și pentru a se asigura date de supraveghere comune de înaltă calitate și precizie, elementele de date din tabelele de raportare obligatorii prevăzute în anexele I, III, IV, VI, VIII, X, XII și XVI la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 ar trebui reprezentate într-un model al punctelor de date unic.

(7)

Modelul punctelor de date unic ar trebui să cuprindă o reprezentare structurată a elementelor de date și să identifice toate conceptele de activitate relevante pentru raportarea în scopuri de supraveghere uniformă și ar trebui să conțină toate specificațiile tehnice relevante necesare pentru dezvoltarea în continuare a unor soluții IT de raportare uniforme.

(8)

Pentru a se garanta calitatea, coerența și acuratețea elementelor de date raportate de instituții autorităților competente privind fondurile proprii și cerințele de fonduri proprii, informațiile financiare, pierderile provenite din împrumuturi garantate cu bunuri imobile, expunerile mari, indicatorul efectului de levier, lichiditatea și grevarea cu sarcini a activelor, elementele de date ar trebui să facă obiectul unor norme de validare comune.

(9)

Dată fiind natura lor, normele de validare și definițiile punctelor de date se actualizează în mod regulat pentru a se asigura conformitatea acestora, în orice moment, cu cerințele de reglementare, analitice și de tehnologie a informației aplicabile. Cu toate acestea, având în vedere timpul necesar în prezent pentru adoptarea și publicarea modelului punctelor de date unic și a normelor de validare detaliate, nu este posibil să se efectueze modificări suficient de repede și în timp util astfel încât să se asigure raportarea în scopuri de supraveghere uniformă și permanentă în Uniune. Așadar, modelul punctelor de date detaliat prevăzut în anexa XIV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014, precum și normele de validare detaliate prevăzute în anexa XV la regulamentul menționat anterior ar trebui înlocuite cu criterii calitative stricte pentru modelul punctelor de date unic și normele de validare care vor fi publicate în format electronic de către Autoritatea Bancară Europeană pe site-ul său internet.

(10)

Prezentul regulament se bazează pe proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare prezentate Comisiei Europene de către Autoritatea Bancară Europeană.

(11)

Autoritatea Bancară Europeană a efectuat consultări publice deschise cu privire la proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare pe care se bazează prezentul regulament, a analizat costurile și beneficiile potențiale aferente și a solicitat avizul Grupului părților interesate din domeniul bancar, instituit în conformitate cu articolul 37 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (4).

(12)

Pentru ca instituțiile și autoritățile competente să dispună de timpul necesar punerii în aplicare a cerințelor prevăzute de prezentul regulament în așa fel încât să se obțină date de înaltă calitate, prima dată de referință pentru raportare ar trebui să fie 31 decembrie 2014 pentru toate instituțiile.

(13)

Prin urmare, Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 1 se adaugă următoarea literă (f):

„(f)

grevarea cu sarcini a activelor, în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.”

.

2.

Se introduce următorul capitol 7a:

„CAPITOLUL 7a

FORMATUL ȘI FRECVENȚA RAPORTĂRII, PE BAZĂ INDIVIDUALĂ ȘI PE BAZĂ CONSOLIDATĂ, CU PRIVIRE LA GREVAREA CU SARCINI A ACTIVELOR

Articolul 16 a

Formatul și frecvența raportării, pe bază individuală și pe bază consolidată, cu privire la grevarea cu sarcini a activelor

1.   Pentru a raporta, pe bază individuală și pe bază consolidată, informațiile cu privire la grevarea cu sarcini a activelor, în conformitate cu articolul 100 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013, instituțiile transmit informațiile specificate în anexa XVI la prezentul regulament, conform instrucțiunilor prezentate în anexa XVII la prezentul regulament.

2.   Informațiile menționate la alineatul (1) sunt prezentate în conformitate cu următoarele specificații:

(a)

informațiile specificate în părțile A, B și D din anexa XVI se raportează cu o frecvență trimestrială;

(b)

informațiile specificate în partea C din anexa XVI, cu o frecvență anuală;

(c)

informațiile specificate în partea E din anexa XVI, cu o frecvență bianuală.

3.   Instituțiile nu au obligația de a raporta informațiile din părțile B, C sau E din anexa XVI, în cazul în care sunt întrunite cumulativ următoarele condiții:

(a)

valoarea activelor totale ale instituției, astfel cum a fost calculată în conformitate cu secțiunea 1.6 punctul 10 din anexa XVII, este mai mică de 30 de miliarde EUR;

(b)

nivelul grevării cu sarcini a activelor instituției, astfel cum a fost calculat în conformitate cu secțiunea 1.6 punctul 9 din anexa XVII, se situează sub 15 %.

4.   Instituțiile au obligația de a raporta informațiile din partea D din anexa XVI numai dacă emit obligațiunile menționate la articolul 52 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului. (5)

.

3.

La articolul 17, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Instituțiile transmit informațiile menționate în prezentul regulament în formatele și prezentările pentru schimbul de date specificate de autoritățile competente, respectând definițiile punctelor de date incluse în modelul punctelor de date unic din anexa XIV și normele de validare prevăzute în anexa XV, precum și următoarele specificații:

(a)

informațiile care nu sunt solicitate sau care nu se aplică nu se includ în datele transmise;

(b)

valorile numerice se transmit ca fapte în conformitate cu următoarele:

(i)

punctele de date cu tipul de date «Monetar» se raportează cu o precizie minimă de mii de unități;

(ii)

punctele de date cu tipul de date «Procent» se exprimă per unitate cu o precizie minimă de patru zecimale;

(iii)

punctele de date cu tipul de date «Număr întreg» sunt raportate fără a se utiliza zecimale și cu o precizie fixată la unități.”

.

4.

La articolul 18 se adaugă un al patrulea paragraf, după cum urmează:

„În ceea ce privește informațiile care trebuie raportate în temeiul articolului 16a, prima dată de referință pentru raportare este 31 decembrie 2014.”

.

5.

La articolul 19 se adaugă un al cincilea paragraf, după cum urmează:

„Articolul 16a se aplică de la 1 decembrie 2014.”

.

6.

Anexele XIV și XV se înlocuiesc cu textul din anexa I la prezentul regulament.

7.

Se adaugă anexele XVI și XVII, astfel se prevede în anexele II și, respectiv, III la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2014.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(2)  Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la raportarea în scopuri de supraveghere a instituțiilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (JO L 191, 28.6.2014, p. 1).

(3)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).

(4)  Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 12).

(5)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32).”


ANEXA I

ANEXA XIV

Modelul punctelor de date unic

Toate elementele de date prevăzute în anexele I, III, IV, VI, VIII, X, XII și XVI se transformă într-un model al punctelor de date unic care reprezintă baza pentru uniformizarea sistemelor informatice ale instituțiilor și ale autorităților competente.

Modelul punctelor de date unic îndeplinește următoarele criterii:

(a)

oferă o reprezentare structurată a tuturor elementelor de date prevăzute în anexele I, III, IV, VI, VIII, X, XII și XVI;

(b)

identifică toate conceptele de activitate stabilite în anexele I-XIII, XVI și XVII;

(c)

pune la dispoziție un dicționar al datelor de identificare a titlurilor tabelelor, a titlurilor ordonatelor, a etichetelor axelor, a etichetelor domeniilor, a etichetelor dimensiunilor și a etichetelor membrilor;

(d)

pune la dispoziție indicatori care definesc proprietatea sau valoarea punctelor de date;

(e)

pune la dispoziție definiții ale punctelor de date care sunt exprimate ca o structură de caracteristici de identificare univocă a conceptului financiar;

(f)

conține toate specificațiile tehnice relevante necesare pentru dezvoltarea de soluții IT de raportare care produc date de supraveghere uniforme.

ANEXA XV

Norme de validare

Elementele de date prevăzute în anexele I, III, IV, VI, VIII, X, XII și XVI fac obiectul normelor de validare care asigură calitatea și coerența datelor.

Normele de validare îndeplinesc următoarele criterii:

(a)

definesc relația logică între punctele de date relevante;

(b)

includ filtre și condiții prealabile care definesc un set de date cărora li se aplică o normă de validare;

(c)

asigură controlul coerenței datelor raportate;

(d)

verifică acuratețea datelor raportate;

(e)

stabilesc valori implicite care se aplică în cazul în care informațiile relevante nu au fost raportate.


ANEXA II

„ANEXA XVI

FORMULARE DE RAPORTARE PRIVIND GREVAREA CU SARCINI A ACTIVELOR

FORMULARE PRIVIND GREVAREA CU SARCINI A ACTIVELOR

Număr formular

Cod formular

Denumirea formularului/grupului de formulare

Denumire scurtă

PARTEA A — PREZENTARE GENERALĂ A GREVĂRII CU SARCINI

32,1

F 32.01

ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE

AE-ASS

32,2

F 32.02

GARANȚII REALE PRIMITE

AE-COL

32,3

F 32.03

OBLIGAȚIUNI PROPRII GARANTATE ȘI TITLURI GARANTATE CU ACTIVE EMISE CARE NU AU FOST GAJATE ÎNCĂ

AE-NPL

32,4

F 32.04

SURSE DE GREVARE CU SARCINI

AE-SOU

PARTEA B — DATE PRIVIND SCADENȚA

33

F 33.00

DATE PRIVIND SCADENȚA

AE-MAT

PARTEA C — GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ

34

F 34.00

GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ

AE-CONT

PARTEA D — OBLIGAȚIUNI GARANTATE

35

F 35.00

EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE

AE-CB

PARTEA E — DATE AVANSATE

36,1

F 36.01

DATE AVANSATE. PARTEA I

AE-ADV1

36,2

F 36.02

DATE AVANSATE. PARTEA II

AE-ADV2


F 32.01 — ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE (AE-ASS)

 

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini

Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini

 

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: eligibile ale băncii centrale

 

din care: eligibile ale băncii centrale

 

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: eligibile ale băncii centrale

 

din care: eligibile ale băncii centrale

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

010

Activele instituției raportoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Împrumuturi la vedere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instrumente de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Titluri de datorie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

din care: obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

din care: titluri garantate cu active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

din care: emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

din care: emise de societățile financiare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

din care: emise de societățile nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

din care: credite ipotecare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Alte active

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 32.02 — GARANȚII REALE PRIMITE (AE-COL)

 

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care sunt grevate cu sarcini

Negrevate cu sarcini

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea nominală a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

 

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: eligibile ale băncii centrale

 

din care: emise de alte entități ale grupului

din care: eligibile ale băncii centrale

010

020

030

040

050

060

070

130

Garanții reale primite de instituția raportoare

 

 

 

 

 

 

 

140

Împrumuturi la vedere

 

 

 

 

 

 

 

150

Instrumente de capitaluri proprii

 

 

 

 

 

 

 

160

Titluri de datorie

 

 

 

 

 

 

 

170

din care: obligațiuni garantate

 

 

 

 

 

 

 

180

din care: titluri garantate cu active

 

 

 

 

 

 

 

190

din care: emise de administrațiile publice

 

 

 

 

 

 

 

200

din care: emise de societățile financiare

 

 

 

 

 

 

 

210

din care: emise de societățile nefinanciare

 

 

 

 

 

 

 

220

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

 

 

 

 

 

 

 

230

Alte garanții reale primite

 

 

 

 

 

 

 

240

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

 

 

 

 

 

 

 

250

TOTAL ACTIVE, GARANȚII REALE PRIMITE ȘI TITLURI PROPRII DE DATORIE EMISE

 

 

 

 

 

 

 


F 32.03 — OBLIGAȚIUNI PROPRII GARANTATE ȘI TITLURI GARANTATE CU ACTIVE EMISE CARE NU AU FOST GAJATE ÎNCĂ (AE-NPL)

 

Negrevate cu sarcini

Valoarea contabilă a portofoliului de active suport

Valoarea justă a titlurilor proprii de datorie emise care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea nominală a titlurilor proprii de natura datoriei emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

 

din care: eligibile ale băncii centrale

010

020

030

040

010

Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

 

 

 

 

020

Obligațiuni garantate emise reținute

 

 

 

 

030

Titluri garantate cu active emise reținute

 

 

 

 

040

Rang superior

 

 

 

 

050

Tip mezanin

 

 

 

 

060

Prima pierdere

 

 

 

 


F 32.04 — SURSE DE GREVARE CU SARCINI (AE-SOU)

 

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Active, garanții reale primite și titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active grevate cu sarcini

 

din care: de la alte entități ale grupului

 

din care: garanții primite reutilizate

din care: titluri proprii de datorie grevate cu sarcini

010

020

030

040

050

010

Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate

 

 

 

 

 

020

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

030

din care: extrabursiere

 

 

 

 

 

040

Depozite

 

 

 

 

 

050

Acorduri de răscumpărare

 

 

 

 

 

060

din care: bănci centrale

 

 

 

 

 

070

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

 

 

 

 

 

080

din care: bănci centrale

 

 

 

 

 

090

Titluri de datorie emise

 

 

 

 

 

100

din care: obligațiuni garantate emise

 

 

 

 

 

110

din care: titluri garantate cu active emise

 

 

 

 

 

120

Alte surse de grevare cu sarcini

 

 

 

 

 

130

Valoarea nominală a angajamentelor de creditare primite

 

 

 

 

 

140

Valoarea nominală a garanțiilor financiare primite

 

 

 

 

 

150

Valoarea justă a titlurilor luate cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul

 

 

 

 

 

160

Alte

 

 

 

 

 

170

TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Formular care nu se completează pe o bază consolidată

 

A nu se completa în niciun caz


F 33.00 — DATE PRIVIND SCADENȚA (AE-MAT)

 

Scadență deschisă

Overnight

> 1 zi <= 1săpt.

> 1 săpt. <= 2 săpt.

> 2 săpt.<= 1 lună

> 1 lună <= 3 luni

> 3 luni <= 6 luni

> 6 luni <= 1 an

> 1 an <= 2 ani

> 2 ani <= 3 ani

3 ani <= 5 ani

5 ani <= 10 ani

> 10 ani

 

Scadența reziduală a datoriilor

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

010

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Garanții reale primite reutilizate (partea care primește)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Garanții reale primite reutilizate (partea care reutilizează)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 34.00 — GREVARE CU SARCINI CONTINGENTĂ (AE-CONT)

 

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Grevarea cu sarcini contingentă

A. Reducerea cu 30 % a valorii juste a activelor grevate cu active

B. Efectul net al deprecierii cu 10 % a monedelor semnificative

Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini

Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini

Moneda semnificativă 1

Moneda semnificativă 2

Moneda semnificativă n

010

020

030

040

050

 

010

Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate

 

 

 

 

 

 

020

Instrumente financiare derivate

 

 

 

 

 

 

030

din care: extrabursiere

 

 

 

 

 

 

040

Depozite

 

 

 

 

 

 

050

Acorduri de răscumpărare

 

 

 

 

 

 

060

din care: bănci centrale

 

 

 

 

 

 

070

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

 

 

 

 

 

 

080

din care: bănci centrale

 

 

 

 

 

 

090

Titluri de datorie emise

 

 

 

 

 

 

100

din care: obligațiuni garantate emise

 

 

 

 

 

 

110

din care: titluri garantate cu active emise

 

 

 

 

 

 

120

Alte surse de grevare cu sarcini

 

 

 

 

 

 

170

TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI

 

 

 

 

 

 


F 35.00 — EMISIUNE DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE (AE-CB)

axa z

Identificator portofoliu de acoperire (deschis)

 

Conformitate cu articolul 129 din CRR?

Datorii aferente obligațiunilor garantate

Portofoliul de acoperire

Data de raportare

+ 6luni

+ 12 luni

+ 2ani

+ 5ani

+ 10ani

Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă negativă

Rating de credit extern privind obligațiunile garantate

Data de raportare

+ 6 luni

+ 12 luni

+ 2 ani

+ 5 ani

+ 10 ani

Poziții pe instrumentele derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă

Cuantumul portofoliului de acoperire peste nivelul minim al cerințelor de acoperire

[DA/NU]

Dacă «DA», indicați principala clasă de active a portofoliului de acoperire

conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate

conform metodologiei agențiilor de rating de credit pentru a menține ratingul de credit extern actual al obligațiunii garantate

Data deraportare

Rating de credit agenția 1

Rating de credit 1

Rating de credit agenția 2

Rating de credit 2

Rating de credit agenția 3

Rating de credit 3

Data de raportare

Agenția de rating de credit 1

Agenția de rating de credit 2

Agenția de rating de credit 3

010

012

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

210

220

230

240

250

010

Valoarea nominală

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Valoarea actualizată (swap)/Valoarea de piață

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Valoarea specifică a activului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Valoarea contabilă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.01 — DATE AVANSATE. PARTEA I (AE-ADV-1)

 

Surse de grevare cu sarcini

Active/Datorii

Tipul de garanție reală — Clasificare în funcție de tipul activelor

Total

Împrumuturi la vedere

Instrumente de capitaluri proprii

Titluri de datorie

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Alte active

Total

din care: obligațiuni garantate

din care: titluri garantate cu active

din care: emise de administrațiile publice

din care: emise de societățile financiare

din care: emise de societățile nefinanciare

Bănci centrale și administrații publice

Societăți financiare

Societăți nefinanciare

Gospodării

 

din care: emise de alte entități ale grupului

 

din care: emise de alte entități ale grupului

 

din care: credite ipotecare

 

din care: credite ipotecare

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

010

Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, incluzând, de exemplu, contractele repo)

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumente financiare derivate extrabursiere

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Acorduri de răscumpărare

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titluri garantate cu active emise

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Alte surse de grevare cu sarcini

Active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Datorii contingente sau titluri de valoare acordate cu împrumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total active grevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

din care eligibile ale băncii centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total active negrevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

din care eligibile ale băncii centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Total active grevate + negrevate cu sarcini

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


F 36.02 — DATE AVANSATE. PARTEA II (AE-ADV-2)

 

Surse de grevare cu sarcini

Active/Datorii

Tipul de garanție reală — Clasificare în funcție de tipul activelor

Total

Împrumuturi la vedere

Instrumente de capitaluri proprii

Titluri de datorie

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Alte garanții reale primite

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

Total

din care: obligațiuni garantate

din care: titluri garantate cu active

din care: emise de administrațiile publice

din care: emise de societățile financiare

din care: emise de societățile nefinanciare

Bănci centrale și administrații publice

Societăți financiare

Societăți nefinanciare

Gospodării

 

din care: emise de alte entități ale grupului

 

din care: emise de alte entități ale grupului

 

din care: credite ipotecare

 

din care: credite ipotecare

010

020

030

040

050

060

070

080

090

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

010

Finanțare de la banca centrală (de toate tipurile, incluzând, de exemplu, contractele repo)

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

Instrumente financiare derivate tranzacționate la bursă

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

Instrumente financiare derivate extrabursiere

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

Acorduri de răscumpărare

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

110

Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130

Titluri garantate cu active emise

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

140

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

160

Datorii corespunzătoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170

Alte surse de grevare cu sarcini

Garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

180

Datorii contingente sau titluri de valoare acordate cu împrumut

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

190

Total garanții reale grevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

200

 

din care eligibile ale băncii centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

Total garanții reale negrevate cu sarcini primite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

220

 

din care eligibile ale băncii centrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

230

Total garanții reale primite grevate + negrevate cu sarcini”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ANEXA III

„ANEXA XVII

RAPORTAREA PRIVIND GREVAREA CU SARCINI A ACTIVELOR

Cuprins

INSTRUCȚIUNI GENERALE 19

1.

STRUCTURĂ ȘI CONVENȚII 19

1.1.

STRUCTURĂ 19

1.2.

STANDARD DE CONTABILITATE 20

1.3.

CONVENȚIA DE NUMEROTARE 20

1.4.

CONVENȚIA PRIVIND SEMNELE 20

1.5.

NIVELUL DE APLICARE 20

1.6.

PROPORȚIONALITATE 20

1.7.

DEFINIȚIA GREVĂRII CU SARCINI 20
INSTRUCȚIUNI LEGATE DE FORMULARE 21

2.

PARTEA A: PREZENTARE GENERALĂ A GREVĂRII CU SARCINI 21

2.1.

FORMULAR: AE-ASS. ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE 21

2.1.1.

OBSERVAȚII GENERALE 21

2.1.2.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 24

2.1.3.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 25

2.2.

FORMULAR: AE-COL. GARANȚII REALE PRIMITE DE INSTITUȚIA RAPORTOARE 26

2.2.1.

OBSERVAȚII GENERALE 26

2.2.2.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 27

2.2.3.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 28

2.3.

FORMULAR: AE-NPL. OBLIGAȚIUNI PROPRII GARANTATE ȘI TITLURI GARANTATE CU ACTIVE EMISE CARE NU AU FOST GAJATE ÎNCĂ 29

2.3.1.

OBSERVAȚII GENERALE 29

2.3.2.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 29

2.3.3.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 30

2.4.

FORMULAR: AE-SOU. SURSE DE GREVARE CU SARCINI 30

2.4.1.

OBSERVAȚII GENERALE 30

2.4.2.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 31

2.4.3.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 32

3.

PARTEA B: DATA SCADENȚEI 33

3.1.

OBSERVAȚII GENERALE 33

3.2.

FORMULAR: AE-MAT. DATA SCADENȚEI 33

3.2.1.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 33

3.2.2.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 34

4.

PARTEA C: GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ 35

4.1.

OBSERVAȚII GENERALE 35

4.1.1.

SCENARIUL A: REDUCEREA CU 30 % A ACTIVELOR GREVATE CU SARCINI 35

4.1.2.

SCENARIUL B: DEPRECIEREA CU 10 % A MONEDELOR SEMNIFICATIVE 35

4.2.

FORMULAR: AE-CONT. GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ 36

4.2.1.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 36

4.2.2.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 36

5.

PARTEA D: OBLIGAȚIUNI GARANTATE 36

5.1.

OBSERVAȚII GENERALE 36

5.2.

FORMULAR: AE-CB. EMISIUNEA DE OBLIGAȚIUNI GARANTATE 37

5.2.1.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND AXA Z 37

5.2.2.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 37

5.2.3.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 38

6.

PARTEA E: DATE AVANSATE: 40

6.1.

OBSERVAȚII GENERALE 40

6.2.

FORMULAR: AE-ADV1. FORMULAR AVANSAT PENTRU ACTIVELE INSTITUȚIEI RAPORTOARE 40

6.2.1.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 40

6.2.2.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 42

6.3.

FORMULAR: AE-ADV2. FORMULAR AVANSAT PENTRU GARANȚIILE REALE PRIMITE DE INSTITUȚIA RAPORTOARE 43

6.3.1.

INSTRUCȚIUNI PENTRU ANUMITE LINII 43

6.3.2.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ANUMITE COLOANE 43

INSTRUCȚIUNI GENERALE

1.   STRUCTURĂ ȘI CONVENȚII

1.1.   Structură

1.

Cadrul este compus din cinci seturi de formulare care cuprind în total nouă formulare, structurate după cum urmează:

(a)

Partea A: Prezentare generală a grevării cu sarcini:

Formularul AE-ASS. Activele instituției raportoare

Formularul AE-COL. Garanții reale primite de instituția raportoare

AE-NPL. Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

AE-SOU. Surse de grevare cu sarcini

(b)

Partea B: Data scadenței:

Formularul AE-MAT. Data scadenței

(c)

Partea C: Grevarea cu sarcini contingentă

Formularul AE-CONT. Grevarea cu sarcini contingentă

(d)

Partea D: Obligațiuni garantate

Formularul AE-CB. Emisiunea de obligațiuni garantate

(e)

Partea E: Date avansate:

Formularul AE-ADV-1. Formular avansat pentru activele instituției raportoare

Formularul AE-ADV-2. Formular avansat pentru garanțiile reale primite de instituția raportoare

2.

Pentru fiecare formular sunt furnizate referințe legale, precum și informații suplimentare detaliate cu privire la aspectele mai generale ale raportării.

1.2.   Standard de contabilitate

3.

Instituțiile trebuie să raporteze valorile contabile în temeiul cadrului contabil pe care îl utilizează pentru raportarea informațiilor financiare în conformitate cu articolele 9-11. Instituțiile care nu au obligația de a raporta informații financiare trebuie să utilizeze propriul lor cadru contabil.

4.

În sensul prezentei anexe, «IAS» și «IFRS» se referă la standardele internaționale de contabilitate, astfel cum sunt definite la articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002. Pentru instituțiile care efectuează raportarea în temeiul standardelor IFRS, au fost introduse trimiteri la standardele IFRS relevante.

1.3.   Convenția de numerotare

5.

În aceste instrucțiuni se utilizează următoarea notație generală pentru a face trimitere la coloanele, liniile și celulele dintr-un formular: {formular; linie; coloană}. Pentru a indica faptul că validarea este efectuată pentru întreaga linie sau coloană, se utilizează un asterisc. De exemplu {AE-ASS; *; 2} se referă la punctul de date de la orice linie din coloana 2 a formularului AE-ASS.

6.

În cazul validărilor în cadrul unui formular, se utilizează următoarea notație pentru a face referire la punctele de date din formularul respectiv: {linie; coloană}.

1.4.   Convenția privind semnele

7.

Pentru formularele din anexa XVI se respectă convenția privind semnele descrisă la punctele 9 și 10 din partea I a anexei V.

1.5.   Nivelul de aplicare

8.

Nivelul de aplicare al raportării privind grevarea cu sarcini a activelor este cel al raportării cerințelor de fonduri proprii, în conformitate cu articolul 99 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 575/2013. Prin urmare, instituțiile care nu fac obiectul cerințelor prudențiale în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 nu au obligația de a raporta informații cu privire la grevarea cu sarcini a activelor.

1.6.   Proporționalitate

9.

În sensul articolului 16a alineatul (2) litera (b), nivelul grevării cu sarcini se calculează după cum urmează:

valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini și a garanțiilor reale = {AE-ASS;010;010} + {AE-COL;130;010};

totalul activelor și garanțiilor reale = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060} + {AE-COL;130;010} + {AE-COL;130;040};

rata de grevare cu sarcini a activelor = (valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini și a garanțiilor reale)/(totalul activelor și garanțiilor reale).

10.

În sensul articolului 16a alineatul (2) litera (a), suma activelor totale se calculează după cum urmează:

total active = {AE-ASS;010;010} + {AE-ASS;010;060}

1.7.   Definiția grevării cu sarcini

11.

În sensul prezentei anexe și al anexei XVI, un activ trebuie tratat ca fiind grevat cu sarcini dacă a fost gajat sau dacă face obiectul oricărei forme de acord de asigurare, garantare sau îmbunătățire a calității creditului în legătură cu orice tranzacție din care nu poate fi retras în mod liber.

Este important de remarcat faptul că activele gajate care fac obiectul unei restricții în ceea ce privește retragerea, cum ar fi activele care necesită o autorizare prealabilă înainte de a putea fi retrase sau înlocuite cu alte active, ar trebui să fie considerate ca fiind grevate cu sarcini. Definiția nu se bazează pe o definiție juridică explicită, cum ar fi transferul de proprietate, ci mai degrabă pe principii economice, deoarece pot exista diferențe între cadrele juridice din diversele țări. Cu toate acestea, definiția este strâns legată de condițiile contractuale. ABE consideră că următoarele tipuri de contracte intră în sfera de aplicare a definiției (aceasta nu este o listă exhaustivă):

operațiunile de finanțare garantate, inclusiv contractele și acordurile de răscumpărare, împrumuturile de titluri de valoare și alte forme de creditare garantată;

diverse acorduri de garanție, de exemplu garanțiile reale constituite pentru valoarea de piață a tranzacțiilor cu instrumente derivate;

garanțiile financiare pentru care sunt constituite garanții reale. Trebuie remarcat faptul că, în cazul în care nu există niciun impediment în calea retragerii garanției reale, cum ar fi aprobarea prealabilă, pentru partea neutilizată a garanției, ar trebui alocată numai suma utilizată (alocare proporțională);

garanțiile reale constituite în cadrul sistemelor de compensare, al caselor de compensare în contrapartidă centrală (CCP) și al altor instituții de infrastructură ca o condiție de acces la serviciu. Printre acestea se numără fondurile de garantare și marjele inițiale;

facilitățile băncilor centrale. Activele pre-poziționate nu ar trebui considerate ca fiind grevate cu sarcini, cu excepția cazului în care banca centrală nu permite retragerea activelor plasate fără o autorizare prealabilă. În ceea ce privește garanțiile financiare neutilizate, partea neutilizată, și anume partea care depășește suma minimă impusă de banca centrală, ar trebui alocată pe bază proporțională între activele plasate la banca centrală;

activele-suport din structurile de securitizare, în cazul în care activele financiare nu au fost derecunoscute din activele financiare ale instituției; Activele-suport pentru titlurile de valoare reținute nu sunt considerate ca fiind grevate cu sarcini, cu excepția cazului în care aceste titluri de valoare sunt gajate sau constituite drept garanții reale, în orice mod, pentru a garanta o tranzacție;

activele din portofoliile de acoperire utilizate pentru emisiunea de obligațiuni garantate. Activele-suport pentru obligațiunile garantate sunt considerate ca fiind grevate cu sarcini, cu excepția anumitor situații în care instituția deține obligațiunile garantate corespunzătoare («obligațiuni proprii emise»);

ca principiu general, activele plasate în facilități care nu sunt utilizate și care pot fi retrase în mod liber nu ar trebui considerate ca fiind grevate cu sarcini.

INSTRUCȚIUNI LEGATE DE FORMULARE

2.   PARTEA A: PREZENTARE GENERALĂ A GREVĂRII CU SARCINI

12.

Formularele aferente prezentării generale a grevării cu sarcini fac distincție între activele care sunt utilizate pentru a sprijini necesitățile în materie de finanțare sau de garanții reale la data bilanțului («grevare la un moment dat») și activele care sunt disponibile pentru eventuale necesități de finanțare.

13.

Formularul privind prezentarea generală precizează cuantumul activelor grevate și negrevate cu sarcini ale instituției raportoare în format tabular și în funcție de produse. Aceeași defalcare se aplică și în cazul garanțiilor reale primite și al titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările.

2.1.   Formular: AE-ASS. Activele instituției raportoare

2.1.1.   Observații generale

14.

Acest paragraf prezintă instrucțiunile care se aplică principalelor tipuri de tranzacții relevante pentru completarea formularelor AE.

Toate tranzacțiile care duc la creșterea nivelul grevării cu sarcini pentru o instituție prezintă două aspecte care trebuie raportate în mod independent în toate formularele AE. Astfel de tranzacții trebuie raportate atât ca sursă de grevare cu sarcini, cât și ca activ grevat sau garanție reală grevată cu sarcini.

Următoarele exemple descriu modul în care se raportează un tip de tranzacție din această parte, însă aceleași reguli se aplică și celorlalte formulare AE.

(a)   Depozite garantate

Un depozit garantat este raportat după cum urmează:

(i)

valoarea contabilă a depozitului se înregistrează ca sursă de grevare cu sarcini în {AE-SOU; r070; c010};

(ii)

în cazul în care garanția reală este un activ al instituției raportoare: valoarea sa contabilă se raportează în {AE-ASS; *; c010} și {AE-SOU; r070; c030}; valoarea sa justă se raportează în {AE-ASS; *; c040};

(iii)

în cazul în care garanția reală a fost primită de instituția raportoare, valoarea sa justă se raportează în {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r070; c030} și {AE-SOU; r070; c040}.

(b)   Acorduri repo/Acorduri repo puse în corespondență (matching repos)

Un acord de răscumpărare (denumit în continuare «acord repo») este raportat după cum urmează:

(i)

valoarea contabilă a acordului repo se raportează ca sursă de grevare cu sarcini {AE-SOU; r050; c010};

(ii)

garanția reală a acordului repo ar trebui să fie prezentată:

(iii)

în cazul în care garanția reală este un activ al instituției raportoare: valoarea sa contabilă se raportează în {AE-ASS; *; c010} și {AE-SOU; r050; c030}; valoarea sa justă se raportează în {AE-ASS; *; c040};

(iv)

în cazul în care garanția reală a fost primită de instituția raportoare printr-un acord reverse repo precedent (matching repo): valoarea sa justă se raportează în {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r050; c030} și în {AE-SOU; r050; c040}.

(c)   Finanțare de la banca centrală

Dat fiind că finanțarea garantată de la banca centrală reprezintă numai un caz specific de depozit garantat sau de tranzacție repo în care contrapartea este o bancă centrală, se aplică regulile de la punctele (i) și (ii) de mai sus.

Pentru operațiunile în cazul cărora nu se poate identifica garanția reală specifică fiecărei operațiuni, întrucât garanțiile reale sunt reunite într-un portofoliu, garanțiile reale trebuie defalcate pe bază proporțională, în funcție de componența respectivului portofoliu de garanții reale.

Activele care au fost pre-poziționate la bănci centrale nu sunt active grevate cu sarcini decât dacă banca centrală nu permite retragerea niciun activ plasat fără o autorizare prealabilă. Pentru garanțiile financiare neutilizate, partea neutilizată, și anume cuantumul care depășește suma minimă impusă de banca centrală, trebuie alocată pe bază proporțională între activele plasate la banca centrală.

(d)   Dare cu împrumut de titluri de valoare

În cazul dării cu împrumut de titluri de valoare cu garanții în numerar, se aplică regulile pentru acordurile repo/matching repo.

Darea cu împrumut de titluri de valoare fără garanții în numerar este raportată după cum urmează:

(i)

valoarea justă a titlurilor de valoare luate cu împrumut se raportează ca sursă de grevare cu sarcini {AE-SOU; r150; c010}. Atunci când creditorul nu primește niciun titlu de valoare în schimbul titlurilor de valoare date cu împrumut, ci primește în schimb un comision, în {AE-SOU; r150; c010} se raportează zero;

(ii)

în cazul în care titlurile de valoare date cu împrumut drept garanție reală sunt un activ al instituției raportoare: valoarea lor contabilă se raportează în {AE-ASS; *; c010} și {AE-SOU; r150; c030}; valoarea lor justă se raportează în {AE-ASS; *; c040};

(iii)

în cazul în care titlurile de valoare date cu împrumut drept garanție reală sunt primite de instituția raportoare, valoarea lor justă se raportează în {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r150; c030} și {AE-SOU; r150; c040}.

(e)   Instrumente derivate (datorii)

Instrumentele derivate garantate cu o valoare justă negativă sunt raportate după cum urmează:

(i)

valoarea contabilă a instrumentului derivat se raportează ca sursă de grevare cu sarcini {AE-SOU; r020; c010};

(ii)

garanțiile reale (marjele inițiale necesare pentru a deschide poziția și orice garanție reală plasată pentru valoarea de piață a tranzacțiilor cu instrumente derivate) sunt raportate după cum urmează:

(i)

în cazul în care este un activ al instituției raportoare: valoarea sa contabilă se raportează în {AE-ASS; *; c010} și {AE-SOU; r020; c030}; valoarea sa justă se raportează în {AE-ASS; *; c040};

(ii)

în cazul în care este o garanție reală primită de instituția raportoare: valoarea sa justă se raportează în {AE-COL; *; c010}, {AE-SOU; r020; c030} și {AE-SOU; r020; c040}.

(f)   Obligațiuni garantate

În scopul întregii raportări a grevării cu sarcini a activelor, obligațiunile garantate sunt instrumentele la care se face referire la articolul 52 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2009/65/UE, indiferent dacă aceste instrumente iau sau nu forma juridică a unui titlu de valoare.

Nu se aplică reguli specifice în cazul obligațiunilor garantate atunci când nu se reține nicio parte din titlurile de valoare emise de instituția raportoare.

În cazul în care se reține o parte a emisiunii și pentru a evita dubla contabilizare, se aplică tratamentul propus în cele ce urmează:

(i)

în cazul în care obligațiunile proprii garantate nu sunt gajate, cuantumul portofoliului de acoperire care garantează titlurile de valoare reținute, dar negajate încă, se raportează în formularele AE-ASS ca active negrevate. Informațiile suplimentare referitoare la obligațiunile garantate reținute care nu au fost încă gajate (activele-suport, valoarea justă și eligibilitatea celor care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini și valoarea nominală a celor care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini) se raportează în formularul AE-NPL;

(ii)

în cazul în care obligațiunile proprii garantate sunt gajate, cuantumul portofoliului de acoperire care garantează titlurile de valoare reținute și gajate este inclus în formularul AE-ASS ca active grevate.

Tabelul de mai jos prezintă modul în care se raportează o emisiune de obligațiuni garantate în valoare de 100 EUR, din care 15 % sunt reținute și negajate și 10 % sunt reținute și gajate drept garanții reale în cadrul unei tranzacții repo de 11 EUR cu o bancă centrală, atunci când portofoliul de acoperire cuprinde împrumuturi negarantate și valoarea contabilă a împrumuturilor este de 150 EUR.

SURSE DE GREVARE CU SARCINI

Tip

Cuantum

Celule

Împrumuturi grevate cu sarcini

Celule

Obligațiuni garantate

75 % (100) = 75

{AE-Surse, r110, c010}

75 % (150) = 112,5

{AE-Active, r100, c10}

{AE-Surse, r110, c030}

Finanțare de la banca centrală

11

{AE-Surse, r060, c010}

10 % (150) = 15

{AE-Active, r100, c10}

{AE-Surse, r060, c030}

NEGREVARE CU SARCINI

Tip

Cuantum

Celule

Împrumuturi negrevate cu sarcini

Celule

Obligațiuni proprii garantate reținute

15 % 100 = 15

{AE-Negajate, r010, c040}

15 % (150) = 22,5

{AE-Active, r100, c60}

{AE-Negajate, r020, c010}

(g)   Securitizări

Securitizările înseamnă titluri de datorie deținute de instituția raportoare care rezultă în urma unei tranzacții de securitizare, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Pentru securitizările care rămân în bilanț (care nu sunt derecunoscute), se aplică regulile pentru obligațiunile garantate.

Pentru securitizările derecunoscute, nu există nicio grevare cu sarcini în cazul în care unele titluri de valoare sunt deținute de instituție. Aceste titluri de valoare vor figura în portofoliul de tranzacționare sau în portofoliul bancar al instituțiilor raportoare ca orice alt titlu de valoare emis de o parte terță.

2.1.2.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

010

Activele instituției raportoare

IAS 1.9 (a), Îndrumări de implementare (IG) 6

Totalul activelor instituției raportoare înregistrate în bilanț.

020

Împrumuturi la vedere

IAS 1.54 (1)

Acestea includ soldurile la vedere de la băncile centrale și alte instituții. Disponibilul în casă și la bănci, și anume deținerile de bancnote și monede naționale sau străine în circulație care sunt în mod obișnuit utilizate ca mijloc de plată, este inclus la linia «Alte active».

030

Instrumente de capitaluri proprii

Instrumente de capitaluri proprii deținute de instituția raportoare, astfel cum sunt definite în IAS 32.1.

040

Titluri de datorie

Anexa V, partea 1, punctul 26.

Instrumente de datorie deținute de instituția raportoare, emise ca titluri de valoare care nu sunt împrumuturi conform regulamentului BCE BSI.

050

din care: obligațiuni garantate

Titluri de datorie deținute de instituția raportoare care sunt obligațiuni menționate la articolul 52 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2009/65/CE.

060

din care: securitizări

Titluri de datorie deținute de instituția raportoare care sunt securitizări, astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 61 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

070

din care: emise de administrațiile publice

Titluri de datorie deținute de instituția raportoare care sunt emise de administrațiile publice.

080

din care: emise de societăți financiare

Titluri de datorie deținute de instituția raportoare, emise de societăți financiare, astfel cum sunt definite în anexa V, partea I, punctul 35 literele (c) și (d).

090

din care: emise de societăți financiare

Titluri de datorie deținute de instituția raportoare, emise de societăți nefinanciare, astfel cum sunt definite în anexa V, partea I, punctul 35 litera (e).

100

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Credite și avansuri, și anume titluri de datorie deținute de instituțiile raportoare, care nu sunt titluri de valoare, altele decât soldurile de primit la vedere.

110

din care: credite ipotecare

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, care sunt împrumuturi ipotecare în conformitate anexa V, partea 2, punctul 41 litera (h).

120

Alte active

Alte active ale instituției raportoare înregistrate în bilanț, altele decât cele menționate la liniile de mai sus și diferite de titlurile proprii de datorie și de instrumentele proprii de capitaluri proprii care nu pot fi derecunoscute din bilanț de o instituție care nu aplică IFRS. În acest caz, instrumentele proprii de datorie trebuie să fie incluse la linia 240 din formularul AE-COL, iar instrumentele proprii de capitaluri proprii trebuie să fie excluse din raportarea grevării cu sarcini.

2.1.3.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini

Valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini în conformitate cu definiția grevării cu sarcini a activelor. Valoarea contabilă înseamnă cuantumul înregistrat la secțiunea din bilanț corespunzătoare activelor.

020

din care: emise de alte entități ale grupului

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini deținute de instituția raportoare care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

030

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea contabilă a activelor grevate cu sarcini, deținute de instituția raportoare, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

040

Valoarea justă a activelor grevate cu sarcini

IFRS 13 și articolul 8 din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (1) pentru instituțiile care nu aplică IFRS.

Valoarea justă a titlurilor de datorie deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini în conformitate cu definiția grevării cu sarcini a activelor. Valoarea justă a unui instrument financiar reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanții de pe piață, la data evaluării. (A se vedea IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă.)

050

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea justă a titlurilor de datorie grevate cu sarcini, deținute de instituția raportoare, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

060

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini

Valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care nu sunt grevate cu sarcini în conformitate cu definiția grevării cu sarcini a activelor. Valoarea contabilă înseamnă cuantumul înregistrat la secțiunea din bilanț corespunzătoare activelor.

070

din care: emise de alte entități ale grupului

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini deținute de instituția raportoare care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

080

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea contabilă a activelor negrevate cu sarcini, deținute de instituția raportoare, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

090

Valoarea justă a activelor negrevate cu sarcini

IFRS 13 și articolul 8 din Directiva 2013/34/UE pentru instituțiile care nu aplică IFRS.

Valoarea justă a titlurilor de datorie deținute de instituția raportoare care nu sunt grevate cu sarcini în conformitate cu definiția grevării cu sarcini a activelor. Valoarea justă a unui instrument financiar reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanții de pe piață, la data evaluării. (A se vedea IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă.)

100

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea justă a titlurilor de datorie negrevate cu sarcini, deținute de instituția raportoare, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

2.2.   Formular: AE-COL. Garanții reale primite de instituția raportoare

2.2.1.   Observații generale

15.

Pentru garanțiile reale primite de instituția raportoare și pentru titlurile proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active, categoria «activelor negrevate» este împărțită între activele «disponibile pentru a fi grevate cu sarcini» sau cele potențial eligibile pentru a fi grevate cu sarcini și activele «nedisponibile pentru a fi grevate cu sarcini».

16.

Activele sunt «nedisponibile pentru a fi grevate cu sarcini» în cazul în care au fost primite cu titlu de garanție reală și instituția raportoare nu are dreptul de a vinde sau de a gaja din nou garanția reală, cu excepția cazului în care proprietarul garanției reale nu își îndeplinește obligațiile de plată. Titlurile proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările, sunt nedisponibile pentru a fi grevate cu sarcini în cazul în care condițiile privind emisiunea prevăd orice restricție referitoare la vânzarea sau reutilizarea drept gaj a titlurilor de valoare deținute.

17.

În scopul raportării activelor grevate cu sarcini, titlurile de valoare luate cu împrumut în schimbul unui comision fără furnizarea de garanții reale în numerar sau de altă natură sunt raportate ca garanții reale primite.

2.2.2.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

130

Garanții reale primite de instituția raportoare

Toate categoriile de garanții reale primite de instituția raportoare.

140

Împrumuturi la vedere

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind împrumuturi la vedere. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 020 din formularul AE-ASS.)

150

Instrumente de capitaluri proprii

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind instrumente de capitaluri proprii. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 030 din formularul AE-ASS.)

160

Titluri de datorie

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind titluri de datorie. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 040 din formularul AE-ASS.)

170

din care: obligațiuni garantate

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind obligațiuni garantate. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 050 din formularul AE-ASS.)

180

din care: securitizări

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind securitizări. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 060 din formularul AE-ASS.)

190

din care: emise de administrațiile publice

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind titluri de datorie emise de administrații publice. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 070 din formularul AE-ASS.)

200

din care: emise de societăți financiare

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind titluri de datorie emise de societăți financiare. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 080 din formularul AE-ASS.)

210

din care: emise de societăți nefinanciare

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind titluri de datorie emise de societăți nefinanciare. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 090 din formularul AE-ASS.)

220

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 100 din formularul AE-ASS.)

230

Alte garanții reale primite

Garanții reale primite de instituția raportoare care cuprind alte active. (A se vedea referințele legale și instrucțiunile privind linia 120 din formularul AE-ASS.)

240

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

Titlurile proprii de datorie emise reținute de instituția raportoare care nu sunt obligațiuni proprii garantate emise sau securitizări proprii emise. Având în vedere că titlurile proprii de datorie emise reținute sau răscumpărate, în conformitate cu IAS 39.42, duc la reducerea datoriilor financiare aferente, aceste titluri nu sunt incluse în categoria activelor instituției raportoare (linia 010 din formularul AE-ASS). Titlurile proprii de datorie care nu pot fi derecunoscute din bilanț de o instituție care nu aplică IFRS sunt incluse la această linie.

Obligațiunile proprii garantate emise sau securitizările proprii emise nu sunt raportate în această categorie deoarece în cazurile respective se aplică reguli diferite pentru a se evita dubla contabilizare.

(a)

în cazul în care titlurile proprii de datorie sunt gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează aceste titluri de valoare reținute și gajate se raportează în formularul AEASS ca active grevate cu sarcini;

(b)

în cazul în care titlurile proprii de datorie nu sunt încă gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează aceste titluri de valoare reținute, dar negajate încă se raportează în formularul AE-ASS ca active negrevate cu sarcini. Informațiile suplimentare referitoare la acest al doilea tip de titluri proprii de datorie care nu au fost încă gajate (activele-suport, valoarea justă și eligibilitatea celor care sunt disponibile pentru a fi gravate cu sarcini și valoarea nominală a celor care nu sunt disponibile pentru a fi gravate cu sarcini) se raportează în formularul AE-NPL.

250

TOTAL ACTIVE, GARANȚII REALE PRIMITE ȘI TITLURI PROPRII DE DATORIE EMISE

Toate activele instituției raportoare înregistrate în bilanțul acesteia, toate categoriile de garanții reale primite de instituția raportoare și titlurile proprii de datorie emise reținute de instituția raportoare care nu sunt obligațiuni proprii garantate emise sau securitizări proprii emise.

2.2.3.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Valoarea justă a garanțiilor reale primite și grevate cu sarcini sau a titlurilor proprii de datorie emise

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise deținute/reținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini în conformitate cu definiția grevării cu sarcini a activelor.

Valoarea justă a unui instrument financiar reprezintă prețul care ar fi încasat pentru vânzarea unui activ sau plătit pentru transferul unei datorii într-o tranzacție normală între participanții de pe piață, la data evaluării. (A se vedea IFRS 13 Evaluarea la valoarea justă.)

020

din care: emise de alte entități ale grupului

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie deținute/reținute de instituția raportoare și grevate cu sarcini care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

030

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie deținute/reținute de instituția raportoare și grevate cu sarcini care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

040

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea justă a garanțiilor reale primite de instituția raportoare care nu sunt grevate cu sarcini, dar care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini deoarece instituția raportoare are dreptul de a le vinde sau de a le gaja din nou, cu excepția cazului în care proprietarul garanției reale nu își îndeplinește obligațiile de plată. Este inclusă, de asemenea, valoarea justă a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările care nu sunt grevate cu sarcini, dar care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.

050

din care: emise de alte entități ale grupului

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active, disponibile pentru a fi grevate cu sarcini care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

060

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea justă a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările disponibile pentru a fi grevate cu sarcini, care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

070

Valoarea nominală a garanțiilor reale primite sau a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea nominală a garanțiilor reale deținute de instituția raportoare care nu sunt grevate cu sarcini și care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini. Este inclusă, de asemenea, valoarea nominală a titlurilor proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau securitizările reținute de instituția raportoare, care nu sunt grevate cu sarcini și nici nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.

2.3.   Formular: AE-NPL. Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

2.3.1.   Observații generale

18.

Pentru a se evita dubla contabilizare, se aplică următoarea regulă în ceea ce privește obligațiunile proprii garantate și securitizările emise și reținute de instituția raportoare:

(a)

în cazul în care aceste titluri de valoare sunt gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care le garantează se raportează în formularul AE-ASS ca active grevate cu sarcini. În cazul în care obligațiunile proprii garantate și securitizările sunt gajate, sursa de finanțare este noua tranzacție în care titlurile de valoare sunt gajate (finanțare de la banca centrală sau alt tip de finanțare garantată) și nu emisiunea inițială a obligațiunilor garantate sau a securitizărilor;

(b)

în cazul în care aceste titluri de valoare nu sunt încă gajate, cuantumul portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează aceste titluri se raportează în formularul AE-ASS ca active negrevate cu sarcini.

2.3.2.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

010

Obligațiuni proprii garantate și titluri garantate cu active emise care nu au fost gajate încă

Obligațiunile proprii garantate și securitizările emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.

020

Obligațiuni garantate emise reținute

Obligațiunile proprii garantate emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.

030

Securitizări emise reținute

Securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini.

040

Rang superior

Tranșe cu rang superior din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini. A se vedea articolul 4 punctul 67 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

050

Tip mezanin

Tranșe de tip mezanin din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini. Toate tranșele care nu sunt nici tranșe de rang superior, și anume ultimele care absorb pierderea, nici tranșe care suportă prima pierdere, sunt considerate tranșe de tip mezanin. A se vedea articolul 4 punctul 67 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

060

Prima pierdere

Tranșele care suportă prima pierdere din securitizările proprii emise care sunt reținute de instituția raportoare și care nu sunt grevate cu sarcini. A se vedea articolul 4 punctul 67 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.3.3.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Valoarea contabilă a portofoliului de active-suport

Valoarea contabilă a portofoliului de acoperire/activelor-suport care garantează obligațiunile proprii garantate și securitizările proprii reținute, care nu au fost încă gajate.

020

Valoarea justă a titlurilor proprii de datorie emise disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea justă a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care nu sunt grevate cu sarcini, dar care sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.

030

din care: eligibile ale băncii centrale

Valoarea justă a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care îndeplinesc toate criteriile următoare:

(i)

nu sunt grevate cu sarcini;

(ii)

sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini;

(iii)

sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces.

Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

040

Valoarea nominală a titlurilor proprii de datorie emise care nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini

Valoarea nominală a obligațiunilor proprii garantate și a securitizărilor proprii reținute care nu sunt grevate cu sarcini și nici nu sunt disponibile pentru a fi grevate cu sarcini.

2.4.   Formular: AE-SOU. Surse de grevare cu sarcini

2.4.1.   Observații generale

19.

Acest formular oferă informații cu privire la importanța pentru instituția raportoare a diferitelor surse de grevare cu sarcini, inclusiv a celor fără o finanțare aferentă, cum ar fi angajamentele de creditare sau garanțiile financiare primite și darea cu împrumut de titluri de valoare cu alte garanții decât cele în numerar.

20.

Cuantumurile totale ale activelor și ale garanțiilor reale primite din formularele AEASS și AE-COL respectă următoare regulă de validare: {AE-SOU; r170; c030} = {AE-ASS; r010; c010} + {AE-COL; r130; c010} + {AE-COL; r240; c010}.

2.4.2.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

010

Valoarea contabilă a datoriilor financiare selectate

Valoarea contabilă a datoriilor financiare garantate și selectate ale instituției raportoare în măsura în care aceste datorii implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

020

Instrumente derivate

Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, adică au o valoare justă negativă, în măsura în care aceste instrumente derivate implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

030

din care: extrabursiere

Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare și care sunt tranzacționate pe piețele extrabursiere, în măsura în care aceste instrumente derivate implică o grevare cu sarcini a activelor.

040

Depozite

Valoarea contabilă a depozitelor garantate ale instituției raportoare în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

050

Acorduri de răscumpărare

Valoarea contabilă a acordurilor de răscumpărare ale instituției raportoare în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

Acordurile de răscumpărare (repo) sunt tranzacții în care instituția raportoare primește numerar în schimbul activelor financiare vândute la un preț dat, cu un angajament de a răscumpăra aceleași active (sau active identice) la un preț fix la o dată viitoare specificată. Se impune obligația ca toate variantele următoare ale tranzacțiilor de tip repo să fie raportate ca acorduri de răscumpărare: — sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unei părți terțe sub forma dării cu împrumut de titluri de valoare cu garanții în numerar și — sumele primite în schimbul titlurilor de valoare transferate temporar unei părți terțe sub forma unui acord de vânzare/răscumpărare (sale/buy-back agreement).

060

din care: bănci centrale

Valoarea contabilă a acordurilor de răscumpărare ale instituției raportoare cu bănci centrale, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor.

070

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

080

din care: bănci centrale

Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare cu bănci centrale, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

090

Titluri de datorie emise

Valoarea contabilă a titlurilor de datorie emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

Partea reținută din orice emisiune face obiectul tratamentului specific prevăzut la alineatul (15) punctul (vi) din partea A, astfel încât numai procentul de titluri de datorie plasat în afara entităților grupului trebuie inclus în această categorie.

100

din care: obligațiuni garantate emise

Valoarea contabilă a obligațiunilor garantate ale căror active sunt emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri emise implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

110

din care: securitizări emise

Valoarea contabilă a securitizărilor emise de instituția raportoare, în măsura în care aceste titluri emise implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

120

Alte surse de grevare cu sarcini

Cuantumul tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare, altele decât datoriile financiare, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

130

Valoarea nominală a angajamentelor de creditare primite

Valoarea nominală a angajamentelor de creditare primite de instituția raportoare, în măsura în care aceste angajamente primite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

140

Valoarea nominală a garanțiilor financiare primite

Valoarea nominală a garanțiilor financiare primite de instituția raportoare, în măsura în care aceste garanții primite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

150

Valoarea justă a titlurilor de valoare luate cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul

Valoarea justă a titlurilor de valoare luate cu împrumut de instituția raportoare fără garanții în numerar, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

160

Altele

Cuantumul tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare, altele decât datoriile financiare, care nu sunt acoperite de elementele menționate anterior, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

170

TOTAL SURSE DE GREVARE CU SARCINI

Cuantumul tuturor tranzacțiilor garantate ale instituției raportoare în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

2.4.3.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Cuantumul datoriilor financiare corespunzătoare, al datoriilor contingente (angajamente de creditare primite și garanții financiare primite) și al titlurilor de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

Datoriile financiare sunt raportate la valoarea lor contabilă, datoriile contingente sunt raportate la valoarea lor nominală și titlurile de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul sunt raportate la valoarea lor justă.

020

din care: de la alte entități ale grupului

Cuantumul datoriilor financiare corespunzătoare, al datoriilor contingente (angajamente de creditare primite și garanții financiare primite) și al titlurilor de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul, în măsura în care contrapartea este orice altă entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial, iar tranzacția implică o grevare cu sarcini a activelor instituției raportoare.

Pentru regulile care se aplică tipurilor de cuantum, a se vedea instrucțiunile pentru coloana 010.

030

Active, garanții reale primite și titluri de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și titluri garantate cu active grevate cu sarcini

Cuantumul activelor, al garanțiilor reale primite și al titlurilor de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările care sunt grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.

Pentru a asigura coerența cu criteriile din formularele AE-ASS și AE-COL, activele instituției raportoare înregistrate în bilanț sunt raportate la valoarea lor contabilă, iar garanțiile reale primite reutilizate și titlurile de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, sunt raportate la valoarea lor justă.

040

din care: garanții reale primite reutilizate

Valoarea justă a garanțiilor reale primite care sunt reutilizate/grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.

050

din care: titluri proprii de datorie grevate cu sarcini

Valoarea justă a titlurilor de valoare proprii emise, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, care sunt grevate cu sarcini ca urmare a diferitelor tipuri de tranzacții specificate în cadrul liniilor.

3.   PARTEA B: DATA SCADENȚEI

3.1.   Observații generale

21.

Formularul inclus în Partea B prezintă o imagine de ansamblu a cuantumului activelor grevate cu sarcini și al garanțiilor reale primite reutilizate care se încadrează în intervalele definite ale scadenței reziduale a datoriilor corespunzătoare.

3.2.   Formular: AE-MAT. Data scadenței

3.2.1.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

010

Active grevate cu sarcini

În scopul acestui formular, activele grevate cu sarcini includ toate elementele următoare:

(a)

activele instituției raportoare (a se vedea instrucțiunile pentru linia 010 din formularul AE-ASS), care sunt raportate la valoarea lor contabilă

(b)

titlurile proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate sau securitizările (a se vedea instrucțiunile pentru linia 240 din formularul AE-COL), care sunt raportate la valoarea lor justă.

Aceste cuantumuri sunt repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a sursei grevării lor cu sarcini (datorii corespunzătoare, datorii contingente sau tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare).

020

Garanții reale primite reutilizate (partea care primește)

A se vedea instrucțiunile pentru linia 130 din formularul AE-COL și coloana 040 din formularul AE-SOU.

Cuantumurile sunt raportate la valoarea lor justă și repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a tranzacției care a generat pentru entitate primirea garanției reale care este reutilizată (partea care primește).

030

Garanții reale primite reutilizate (partea care reutilizează)

A se vedea instrucțiunile pentru linia 130 din formularul AE-COL și coloana 040 din formularul AE-SOU.

Cuantumurile sunt raportate la valoarea lor justă și repartizate între seturile de categorii de scadență reziduală specificate în cadrul coloanelor în funcție de scadența reziduală a sursei grevării lor cu sarcini (partea care reutilizează): datorii corespunzătoare, datorii contingente sau tranzacție de dare cu împrumut de titluri de valoare.

3.2.2.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Scadență deschisă

La vedere, fără o dată de scadență specificată

020

Overnight

Scadență mai mică sau egală cu 1 zi

030

> 1 zi <= 1 săptămână

Scadență mai mare de 1 zi și mai mică sau egală cu 1 săptămână

040

> 1 săptămână <= 2 săptămâni

Scadență mai mare de 1 săptămână și mai mică sau egală cu 2 săptămâni

050

> 2 săptămâni <= 1 lună

Scadență mai mare de 2 săptămână și mai mică sau egală cu 1 lună

060

> 1 lună <= 3 luni

Scadență mai mare de 1 lună și mai mică sau egală cu 3 luni

070

> 3 luni <= 6 luni

Scadență mai mare de 3 luni și mai mică sau egală cu 6 luni

080

> 6 luni <= 1 an

Scadență mai mare de 6 luni și mai mică sau egală cu 1 an

090

> 1 an <= 2 ani

Scadență mai mare de 1 an și mai mică sau egală cu 2 ani

100

> 2 ani <= 3 ani

Scadență mai mare de 2 ani și mai mică sau egală cu 3 ani

110

> 3 ani <= 5 ani

Scadență mai mare de 3 ani și mai mică sau egală cu 5 ani

120

> 5 ani <= 10 ani

Scadență mai mare de 5 ani și mai mică sau egală cu 10 ani

130

> 10 ani

Scadență mai mare de 10 de ani

4.   PARTEA C: GREVAREA CU SARCINI CONTINGENTĂ

4.1.   Observații generale

22.

În acest formular se solicită instituțiilor să calculeze nivelul de grevare cu sarcini a activelor într-o serie de scenarii de criză.

23.

Grevarea cu sarcini contingentă se referă la activele suplimentare care ar putea necesita o grevare cu sarcini atunci când instituțiile raportoare se confruntă cu evoluții negative declanșate de un eveniment extern asupra căruia instituția raportoare nu are niciun control (inclusiv reducerea ratingului, scăderea valorii juste a activelor grevate cu sarcini sau o pierdere generală a încrederii). În aceste cazuri, instituția raportoare va trebui să greveze cu sarcini active suplimentare ca urmare a tranzacțiilor deja existente. Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini nu include impactul tranzacțiilor de acoperire ale instituției împotriva evenimentelor descrise în scenariile de criză menționate anterior.

24.

Acest formular cuprinde următoarele două scenarii pentru raportarea grevării cu sarcini contingente, care sunt prezentate în detaliu la punctele 4.1.1 și 4.1.2. Informațiile raportate reprezintă estimările rezonabile efectuate de instituție pe baza celor mai fiabile informații disponibile.

(a)

Reducerea cu 30 % a valorii juste a activelor grevate cu sarcini. Acest scenariu acoperă numai modificarea valorii juste a activelor-suport, fără a lua în calcul nicio altă modificare care ar putea afecta valoarea lor contabilă, precum câștigurile sau pierderile rezultate din schimbul valutar sau posibila depreciere. În acest caz, este posibil ca instituția raportoare să trebuiască să furnizeze mai multe garanții reale pentru a menține valoarea garanțiilor reale la un nivel constant.

(b)

Deprecierea cu 10 % a fiecărei monede în care instituția are datorii cu o valoare totală egală sau mai mare de 5 % din datoriile totale ale instituției.

25.

Aceste scenarii sunt raportate în mod independent unul față de celălalt, iar deprecierile semnificative ale monedelor sunt raportate, de asemenea, independent de deprecierile altor monede semnificative. Prin urmare, instituțiile nu trebuie să ia în considerare corelațiile dintre scenarii.

4.1.1.   Scenariul A: reducerea cu 30 % a activelor grevate cu sarcini

26.

Se presupune că valoarea tuturor activelor grevate cu sarcini scade cu 30 %. Nevoia de garanții reale suplimentare care decurge din această scădere ține seama de nivelurile existente de supragarantare, astfel încât să fie menținut numai nivelul minim de garantare. Nevoia de garanții reale suplimentare ține seama, de asemenea, de cerințele contractuale prevăzute în contractele și acordurile afectate, inclusiv de pragurile de declanșare.

27.

Sunt luate în considerare numai contractele și acordurile care prevăd o obligație juridică de a furniza garanții reale suplimentare. Printre acestea se numără obligațiunile garantate emise pentru care există o obligație juridică de a menține niveluri minime de supragarantare, dar nu există nicio obligație de a menține nivelurile de rating existente pentru obligațiunile garantate.

4.1.2.   Scenariul B: deprecierea cu 10 % a monedelor semnificative

28.

O monedă este o monedă semnificativă în cazul în care instituția raportoare are datorii în moneda respectivă cu o valoare totală egală sau mai mare de 5 % din datoriile totale ale instituției.

29.

Calcularea unei deprecieri cu 10 % trebuie să țină seama de schimbările care se produc atât în ceea ce privește activele, cât și datoriile, și anume să se concentreze pe neconcordanțele dintre active și datorii. De exemplu, o tranzacție de tip repo în USD bazată pe active în USD nu generează o grevare cu sarcini suplimentară, în timp ce o tranzacție de tip repo în USD bazată pe active în EUR generează o grevare cu sarcini suplimentară.

30.

Acest calcul se aplică tuturor tranzacțiilor care conțin un element caracterizat de valute diferite.

4.2.   Formular: AE-CONT. Grevarea cu sarcini contingentă

4.2.1.   Instrucțiuni pentru anumite linii

31.

A se vedea instrucțiunile privind anumite coloane ale formularului AE-SOU de la punctul 1.5.1. Conținutul coloanelor din formularul AE-CONT nu diferă de cel din formularul AE-SOU.

4.2.2.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Datorii corespunzătoare, datorii contingente sau titluri de valoare date cu împrumut

Aceleași instrucțiuni și date ca pentru coloana 010 din formularul AESOU.

Cuantumul datoriilor financiare corespunzătoare, al datoriilor contingente (angajamente de creditare primite și garanții financiare primite) și al titlurilor de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

Astfel cum se precizează pentru fiecare linie din formular, datoriile financiare sunt raportate la valoarea lor contabilă, datoriile contingente la valoarea lor nominală și titlurile de valoare date cu împrumut cu garanții de altă natură decât numerarul la valoarea lor justă.

020

A.   Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini

Cuantumul suplimentar al activelor care ar deveni grevate cu sarcini în urma unei dispoziții juridice, de reglementare sau contractuale care ar putea fi declanșată în cazul producerii scenariului A.

În conformitate cu instrucțiunile stabilite în partea A din prezenta anexă, aceste cuantumuri sunt raportate la valoarea lor contabilă în cazul în care cuantumul se referă la activele instituției raportoare sau la valoarea lor justă în cazul în care se referă la garanțiile reale primite. Cuantumurile care depășesc activele negrevate cu sarcini și garanțiile reale ale instituției sunt raportate la valoarea lor justă.

030

B.   Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini. Moneda semnificativă 1

Cuantumul suplimentar al activelor care ar deveni grevate cu sarcini în urma unei dispoziții juridice, de reglementare sau contractuale care ar putea fi declanșată în cazul unei deprecieri a monedei semnificative numărul 1 din scenariul B.

A se vedea regulile aplicabile tipurilor de cuantumuri de la linia 020.

040

B.   Cuantumul suplimentar al activelor grevate cu sarcini. Moneda semnificativă 2

Cuantumul suplimentar al activelor care ar deveni grevate cu sarcini în urma unei dispoziții juridice, de reglementare sau contractuale care ar putea fi declanșată în cazul unei deprecieri a monedei semnificative numărul 2 din scenariul B.

A se vedea regulile aplicabile tipurilor de cuantumuri de la linia 020.

5.   PARTEA D: OBLIGAȚIUNI GARANTATE

5.1.   Observații generale

32.

Informațiile din acest formular sunt raportate pentru toate obligațiunile garantate conforme cu Directiva privind OPCVM emise de instituția raportoare. Obligațiunile garantate conforme cu Directiva privind OPCVM sunt obligațiunile menționate la articolul 52 alineatul (4) primul paragraf din Directiva 2009/65/CE. Acestea sunt obligațiuni garantate emise de instituția raportoare dacă instituția raportoare este supusă în mod legal, în legătură cu obligațiunile garantate, unei supravegheri speciale efectuate de către autoritățile publice și destinată protejării deținătorilor de obligațiuni și dacă, pentru aceste obligațiuni garantate, sumele derivate din emisiunea acestora trebuie investite, conform legislației, în active care, pe toată durata de valabilitate a obligațiunilor, pot acoperi creanțele rezultate din obligațiuni și care, în caz de faliment al emitentului, vor fi utilizate cu prioritate pentru a rambursa principalul și a plăti dobânzile acumulate.

33.

Obligațiunile garantate emise de instituția raportoare sau în numele acesteia care nu sunt obligațiuni garantate conforme cu Directiva privind OPCVM nu trebuie raportate în formularele AE-CB.

34.

Raportarea se bazează pe regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, și anume pe cadrul juridic care se aplică programului de obligațiuni garantate.

5.2.   Formular: AE-CB. Emisiunea de obligațiuni garantate

5.2.1.   Instrucțiuni privind axa z

axa z

Referințe legale și instrucțiuni

010

Identificatorul portofoliului de acoperire (deschis)

Identificatorul portofoliului de acoperire constă în numele sau abrevierea lipsită de ambiguitate a entității care emite portofoliul de acoperire și în denumirea portofoliului de acoperire care face în mod individual obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.

5.2.2.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Valoarea nominală

Valoarea nominală este suma cererilor de plată a principalului, stabilită în conformitate cu normele regimului statutar relevant al obligațiunii garantate care se aplică pentru determinarea acoperirii suficiente.

020

Valoarea actualizată (swap)

Valoarea actualizată (swap) este suma cererilor de plată a principalului și a dobânzilor, actualizată conform unei curbe de randament fără riscuri specifice unei valute, stabilită în conformitate cu normele regimului statutar relevant al obligațiunii garantate care se aplică pentru determinarea acoperirii suficiente.

Pentru coloanele 080 și 210 care se referă la pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire, cuantumul care trebuie raportat este valoarea sa de piață.

030

Valoarea specifică a activului

Valoarea specifică a activului este valoarea economică a activelor din portofoliul de acoperire, astfel cum poate fi descrisă printr-o valoare justă în conformitate cu IFRS 13, o valoare de piață care poate fi observată din tranzacțiile executate pe piețele lichide sau o valoare actualizată care ar actualiza fluxurile viitoare de numerar ale unui activ conform unei curbe a ratei dobânzii specifice activului respectiv.

040

Valoarea contabilă

Valoarea contabilă a unei datorii aferente unei obligațiuni garantate sau a unui activ din portofoliul de acoperire este valoarea contabilă înregistrată de emitentul obligațiunii garantate.

5.2.3.   Instrucțiuni privind anumite coloane

010

Respectarea dispozițiilor articolului 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013? [DA/NU]

Instituțiile trebuie să precizeze dacă portofoliul de acoperire îndeplinește cerințele stabilite la articolul 129 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 pentru a fi eligibile pentru tratamentul preferențial prevăzut la articolul 129 alineatele (4) și (5) din regulamentul respectiv.

012

Dacă DA, indicați principala clasă de active din portofoliul de acoperire

În cazul în care portofoliul de acoperire este eligibil pentru tratamentul preferențial prevăzut la articolul 129 alineatele (4) și (5) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 (răspuns DA în coloana 011), principala clasă de active din portofoliul de acoperire trebuie indicată în această celulă. În acest scop, se utilizează clasificarea de la articolul 129 alineatul (1) din respectivul regulament, iar codurile «a», «b», «c», «d», «e», «f» și «g» trebuie indicate în mod corespunzător. Codul «h» se aplică în cazul în care principala clasă de active din portofoliul de acoperire nu se încadrează în niciuna din categoriile precedente.

020-140

Datoriile aferente obligațiunilor garantate

Datoriile aferente obligațiunilor garantate sunt datoriile entității emitente care rezultă din emisiunea de obligațiuni garantate și se extind la toate pozițiile, astfel cum sunt definite în regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate (printre acestea se pot număra, de exemplu, titlurile de valoare în circulație și pozițiile pe instrumente derivate ale contrapărților emitentului de obligațiuni garantate care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață negativă atribuită portofoliului de acoperire și care sunt tratate ca datorii aferente obligațiunilor garantate în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate).

020

Data de raportare

Cuantumurile datoriilor aferente obligațiunilor garantate, excluzând pozițiile din portofoliul acoperire, în funcție de diversele intervale viitoare.

030

+ 6 luni

Data de «+ 6 luni» este momentul care marchează 6 luni după data de referință de raportare. Cuantumurile sunt prezentate presupunând că nu apare nicio schimbare a datoriilor aferente obligațiunilor garantate în comparație cu data de referință de raportare, cu excepția amortizării. În lipsa unui grafic al plăților fix, pentru sumele restante la date viitoare, scadența preconizată trebuie să fie utilizată în mod consecvent.

040-070

+ 12 luni - + 10 ani

Aceleași instrucțiuni ca cele pentru data de «+ 6 luni» (coloana 030), pentru momentul respectiv în raport cu data de referință de raportare.

080

Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă negativă

Valoarea de piață netă negativă a pozițiilor pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață netă negativă. Pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire sunt pozițiile nete pe instrumente financiare care au fost incluse, în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, în portofoliul de acoperire și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate, în sensul că aceste poziții pe instrumente derivate cu o valoare de piață negativă necesită o acoperire prin active eligibile din portofoliul de acoperire.

Valoarea de piață netă negativă trebuie raportată numai pentru data de referință de raportare.

090-140

Ratingul de credit extern al unei obligațiuni garantate

Trebuie furnizate informații privind ratingurile de credit externe ale obligațiunii garantate respective existente la data raportării.

090

Agenția de rating de credit 1

Dacă la data raportării există un rating de credit acordat de cel puțin o agenție de rating de credit, se precizează aici numele uneia dintre aceste agenții de rating de credit. Dacă la data raportării există ratinguri de credit acordate de mai mult de trei agenții de rating de credit, cele trei agenții de rating de credit cărora le sunt furnizate informații sunt selectate pe baza importanței lor respective pe piață.

100

Ratingul de credit 1

Ratingul de credit acordat de agenția de rating de credit care este raportat în coloana 090 pentru obligațiunea garantată, la data de referință de raportare. În cazul în care există ratinguri de credit pe termen lung și pe termen scurt acordate de aceeași agenție de rating de credit, se raportează ratingul de credit pe termen lung. Ratingul de credit care trebuie raportat include orice modificator.

110, 130

Agenția de rating de credit 2 și agenția de rating de credit 3

Aceleași instrucțiuni ca cele pentru agenția de rating de credit 1 (coloana 090), pentru mai multe agenții de rating de credit care au acordat ratinguri de credit pentru obligațiunile garantate la data de referință de raportare.

120, 140

Ratingul de credit 2 și ratingul de credit 3

Aceleași instrucțiuni ca cele pentru ratingul de credit 1 (coloana 100), pentru alte ratinguri de credit acordate de agențiile de rating de credit 2 și 3 pentru obligațiunile garantate existente la data de referință de raportare.

150-250

Portofoliul de acoperire

Portofoliul de acoperire este alcătuit din toate pozițiile, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire, care au, din perspectiva emitentului obligațiunii garantate, o valoare de piață netă pozitivă și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.

150

Data de raportare

Cuantumurile activelor din portofoliul de acoperire, cu excepția pozițiilor pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire. Acest cuantum include cerințele minime de supragarantare plus orice altă supragarantare care depășește cerințele minime, în măsura în care aceasta face obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate.

160

+ 6 luni

Data de raportare de «+ 6 luni» este momentul care marchează 6 luni după data de referință de raportare. Cuantumurile sunt prezentate presupunând că nu apare nicio schimbare în portofoliul de acoperire în comparație cu data de raportare, cu excepția amortizării. În lipsa unui grafic al plăților fix, pentru sumele restante la date viitoare, scadența preconizată trebuie să fie utilizată în mod consecvent.

170-200

+ 12 luni - + 10 ani

Aceleași instrucțiuni ca cele pentru data de «+ 6 luni» (coloana 160), pentru momentul respectiv în raport cu data de referință de raportare.

210

Poziții pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă

Valoarea de piață netă pozitivă a pozițiilor pe instrumentele derivate din portofoliul de acoperire care au, din perspectiva emitentului de obligațiuni garantate, o valoare de piață netă pozitivă. Pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire sunt pozițiile nete pe instrumente financiare care au fost incluse, în conformitate cu regimul statutar relevant al obligațiunii garantate, în portofoliul de acoperire și care fac obiectul măsurilor de protecție relevante privind obligațiunile garantate, în sensul că aceste poziții pe instrumente derivate cu o valoare de piață pozitivă nu ar face parte din masa credală generală a emitentului obligațiunii garantate.

Valoarea de piață netă pozitivă trebuie raportată numai pentru data de raportare.

220-250

Cuantumurile portofoliului de acoperire care depășesc cerințele minime de acoperire

Cuantumurile portofoliului de acoperire, inclusiv pozițiile pe instrumente derivate din portofoliul de acoperire cu valoare de piață netă pozitivă, care depășesc cerințele minime de acoperire (supragarantare).

220

Conform regimului statutar relevant al obligațiunii garantate

Cuantumurile supragarantării în comparație cu cerințele minime de acoperire impuse de regimul statutar relevant al obligațiunii garantate.

230-250

Conform metodologiei aplicate de agențiile de rating de credit pentru a menține ratingurile de credit extern actuale pentru obligațiunea garantată

Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de respectiva agenție de rating de credit de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit existent acordat de respectiva agenție de rating de credit.

230

Agenția de rating de credit 1

Cuantumurile supragarantării în comparație cu nivelul care, în conformitate cu informațiile privind metodologia aplicată de agenția de rating de credit 1 (coloana 090) de care dispune emitentul obligațiunii garantate, ar fi impus ca nivel minim pentru a sprijini ratingul de credit 1 (coloana 100).

240-250

Agenția de rating de credit 2 și agenția de rating de credit 3

Instrucțiunile pentru agenția de rating de credit 1 (coloana 230) se aplică și pentru agenția de rating de credit 2 (coloana 110) și agenția de rating de credit 3 (coloana 130).

6.   PARTEA E: DATE AVANSATE:

6.1.   Observații generale

35.

Partea E are aceeași structură ca și formularul privind prezentarea generală a grevării cu sarcini din partea A, cu formulare diferite pentru grevarea cu sarcini a activelor instituției raportoare și pentru garanțiile reale primite: AE-ADV1 și, respectiv, AE-ADV2. În consecință, datoriile corespunzătoare corespund datoriilor care sunt garantate cu activele grevate cu sarcini și nu este necesar să existe o corelație punct cu punct.

6.2.   Formular: AE-ADV1. Formular avansat pentru activele instituției raportoare

6.2.1.   Instrucțiuni pentru anumite linii

Linii

Referințe legale și instrucțiuni

010-020

Finanțarea de la banca centrală (de toate tipurile, inclusiv contractele repo)

Toate tipurile de datorii ale instituției raportoare în care contrapartea la tranzacție este o bancă centrală.

Activele care au fost pre-poziționate la bănci centrale nu sunt tratate ca active grevate decât dacă banca centrală nu permite retragerea niciun activ plasat fără o autorizare prealabilă. Pentru garanțiile financiare neutilizate, partea neutilizată, și anume partea care depășește suma minimă impusă de banca centrală, trebuie alocată pe bază proporțională între activele plasate la banca centrală.

030-040

Instrumente derivate tranzacționate la bursă

Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt cotate sau tranzacționate la o bursă de investiții recunoscută sau desemnată și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

050-060

Instrumente derivate extrabursiere

Valoarea contabilă a instrumentelor derivate garantate ale instituției raportoare care sunt datorii financiare, în măsura în care aceste instrumente derivate sunt tranzacționate pe piețe extrabursiere și presupun o grevare cu sarcini a activelor instituției respective. (Aceleași instrucțiuni ca cele pentru linia 030 din formularul AE-COL)

070-080

Acorduri de răscumpărare

Valoarea contabilă a acordurile de răscumpărare ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective. Pentru acordurile de răscumpărare tripartite, ar trebui aplicat același tratament ca și în cazul acordurilor de răscumpărare, în măsura în care aceste tranzacții implică o grevare cu sarcini a activelor instituției raportoare.

090-100

Depozite garantate, altele decât acordurile de răscumpărare

Valoarea contabilă a depozitelor garantate, altele decât acordurile de răscumpărare, ale instituției raportoare în care contrapartida la tranzacție nu este o bancă centrală, în măsura în care aceste depozite implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

110-120

Titluri emise reprezentând obligațiuni garantate

A se vedea instrucțiunile pentru linia 100 din formularul AE-COL.

130-140

Securitizări emise

A se vedea instrucțiunile pentru linia 110 din formularul AE-COL.

150-160

Titluri de datorie emise, altele decât obligațiunile garantate și titlurile garantate cu active

Valoarea contabilă a titlurilor de datorie emise de instituția raportoare, altele decât obligațiunile garantate și securitizările, în măsura în care aceste titluri implică o grevare cu sarcini a activelor instituției respective.

În cazul în care instituția raportoare reținuse o parte din titlurile de datorie emise, de la data emisiunii sau de la o dată ulterioară în urma unei răscumpărări, aceste titluri reținute nu trebuie incluse la acest post. În plus, garanțiile reale atribuite acestora ar trebui clasificate ca negrevate cu sarcini în scopul acestui formular.

170-180

Alte surse de grevare cu sarcini

A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-COL.

190

Total active grevate cu sarcini

Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini.

200

din care: eligibile ale băncii centrale

Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt grevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

210

Total active negrevate cu sarcini

Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini. Valoarea contabilă înseamnă cuantumul înregistrat la secțiunea din bilanț corespunzătoare activelor.

220

din care: eligibile ale băncii centrale

Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare care sunt negrevate cu sarcini și care sunt eligibile pentru operațiuni cu băncile centrale la care instituția raportoare are acces. Instituțiile raportoare care nu pot stabili clar eligibilitatea unui element pentru operațiunile cu banca centrală, de exemplu jurisdicțiile care funcționează fără o definiție clară a activelor eligibile pentru tranzacțiile repo cu banca centrală sau care nu au acces la piața repo a băncii centrale cu funcționare permanentă, au dreptul să nu raporteze cuantumul asociat elementului respectiv, lăsând câmpul de raportare necompletat.

230

Active grevate + negrevate

Pentru fiecare tip de active menționate la liniile din formularul AE-ADV1, valoarea contabilă a activelor deținute de instituția raportoare.

6.2.2.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Împrumuturi la vedere

A se vedea instrucțiunile pentru linia 020 din formularul AE-ASS.

020

Instrumente de capitaluri proprii

A se vedea instrucțiunile pentru linia 030 din formularul AE-ASS.

030

Total

A se vedea instrucțiunile pentru linia 040 din formularul AE-ASS.

040

din care: obligațiuni garantate

A se vedea instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS.

050

din care: emise de alte entități ale grupului

Obligațiunile garantate descrise în instrucțiunile pentru linia 050 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

060

din care: securitizări

A se vedea instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS.

070

din care: emise de alte entități ale grupului

Securitizările descrise în instrucțiunile pentru linia 060 din formularul AE-ASS care sunt emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

080

din care: emise de administrațiile publice

A se vedea instrucțiunile pentru linia 070 din formularul AE-ASS.

090

din care: emise de societăți financiare

A se vedea instrucțiunile pentru linia 080 din formularul AE-ASS.

100

din care: emise de societăți nefinanciare

A se vedea instrucțiunile pentru linia 090 din formularul AE-ASS.

110

Bănci centrale și administrații publice

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.

120

Societăți financiare

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.

130

Societăți nefinanciare

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.

140

din care: credite ipotecare

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate societăților nefinanciare.

150

Gospodării

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acordate gospodăriilor.

160

din care: credite ipotecare

Credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă, acordate gospodăriilor.

170

Alte active

A se vedea instrucțiunile pentru linia 120 din formularul AE-ASS.

180

Total

A se vedea instrucțiunile pentru linia 010 din formularul AE-ASS.

6.3.   Formular: AE-ADV2. Formular avansat pentru garanțiile reale primite de instituția raportoare

6.3.1.   Instrucțiuni pentru anumite linii

36.

A se vedea punctul 6.2.1 deoarece instrucțiunile sunt similare pentru ambele formulare.

6.3.2.   Instrucțiuni privind anumite coloane

Coloane

Referințe legale și instrucțiuni

010

Împrumuturi la vedere

A se vedea instrucțiunile pentru linia 140 din formularul AE-COL.

020

Instrumente de capitaluri proprii

A se vedea instrucțiunile pentru linia 150 din formularul AE-COL.

030

Total

A se vedea instrucțiunile pentru linia 160 din formularul AE-COL.

040

din care: obligațiuni garantate

A se vedea instrucțiunile pentru linia 170 din formularul AE-COL.

050

din care: emise de alte entități ale grupului

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt obligațiuni garantate emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

060

din care: securitizări

A se vedea instrucțiunile pentru linia 180 din formularul AE-COL.

070

din care: emise de alte entități ale grupului

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt securitizări emise de orice entitate inclusă în perimetrul de consolidare prudențial.

080

din care: emise de administrațiile publice

A se vedea instrucțiunile pentru linia 190 din formularul AE-COL.

090

din care: emise de societăți financiare

A se vedea instrucțiunile pentru linia 200 din formularul AE-COL.

100

din care: emise de societăți nefinanciare

A se vedea instrucțiunile pentru linia 210 din formularul AE-COL.

110

Bănci centrale și administrații publice

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru o bancă centrală sau o administrație publică.

120

Societăți financiare

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți financiare.

130

Societăți nefinanciare

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, pentru societăți nefinanciare.

140

din care: credite ipotecare

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă acordate unor societăți nefinanciare.

150

Gospodării

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, acordate gospodăriilor.

160

din care: credite ipotecare

Garanții reale primite de instituția raportoare care sunt credite și avansuri, altele decât împrumuturile la vedere, garantate cu o ipotecă acordate gospodăriilor.

170

Alte active

A se vedea instrucțiunile pentru linia 230 din formularul AE-COL.

180

Titluri proprii de datorie emise, altele decât obligațiunile proprii garantate sau titlurile garantate cu active

A se vedea instrucțiunile pentru linia 240 din formularul AE-COL.

190

Total

A se vedea instrucțiunile pentru liniile 130 și 140 din formularul AE-COL.”


(1)  Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului (JO L 182, 29.6.2013, p. 19).