21.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/30


ORIENTAREA (UE) 2016/65 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 noiembrie 2015

privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”) pot desfășura operațiuni de creditare cu instituții de credit și cu alți participanți pe piață, pe baza unor garanții corespunzătoare. Condițiile generale în care BCE și BCN sunt pregătite să participe la operațiuni de creditare, inclusiv criteriile în temeiul cărora este stabilită eligibilitatea colateralului pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului, sunt prevăzute în Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(2)

Pentru a proteja Eurosistemul împotriva riscului de pierderi financiare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către o contraparte, activele eligibile mobilizate drept colateral pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului sunt supuse măsurilor de control al riscurilor prevăzute în partea a patra titlul VI din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60).

(3)

Includerea dispozițiilor relevante privind revizuirea marjelor de ajustare a valorii într-un act juridic separat ar fi benefică pentru punerea lor în aplicare. Aceasta ar permite furnizarea parametrilor de control al riscurilor într-o formă compactă și independentă și ar favoriza simplificarea implementării cu promptitudine a modificărilor aduse cadrului relevant după adoptarea deciziilor corespunzătoare de către Consiliul guvernatorilor,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Marjele de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile

(1)   În conformitate cu partea a patra titlul VI din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), activele tranzacționabile fac obiectul marjelor de ajustare a valorii, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctul 97 din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), la nivelurile prevăzute în tabelul 2 din anexa la prezenta orientare.

(2)   Marja de ajustare a valorii pentru un anumit activ depinde de următorii factori:

(a)

categoria de marjă de ajustare a valorii în care activul este repartizat, astfel cum este definit la articolul 2;

(b)

scadența reziduală a activului;

(c)

structura cuponului activului;

(d)

nivelul de calitate a creditului în care este repartizat activul.

Articolul 2

Stabilirea categoriilor de marje de ajustare a valorii pentru activele tranzacționabile

Activele tranzacționabile eligibile sunt repartizate în una dintre cele cinci categorii de marje de ajustare a valorii, pe baza tipului de emitent și/sau a tipului de activ, astfel cum este reflectat în tabelul 1 din anexa la prezenta orientare:

(a)

instrumentele de natura datoriei emise de administrațiile centrale, certificatele de creanță ale BCE și certificatele de creanță emise de BCN înainte de data adoptării euro în statul membru respectiv a cărui monedă este euro sunt incluse în categoria I de marje de ajustare;

(b)

instrumentele de natura datoriei emise de administrații locale și regionale, de entități clasificate drept agenții de către Eurosistem, de bănci de dezvoltare multilaterală și de organizații internaționale, precum și obligațiunile garantate de tip jumbo sunt incluse în categoria II de marje de ajustare;

(c)

obligațiunile garantate tradiționale, alte obligațiuni garantate și instrumente de natura datoriei emise de societăți nefinanciare sunt incluse în categoria III de marje de ajustare;

(d)

instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit și societăți financiare altele decât instituțiile de credit sunt incluse în categoria IV de marje de ajustare;

(e)

titlurile garantate cu active sunt incluse în categoria V de marje de ajustare, indiferent de clasificarea emitentului.

Articolul 3

Marje de ajustare a valorii pentru active tranzacționabile

(1)   Marjele de ajustare a valorii pentru activele tranzacționabile repartizate în categoriile de marje I-IV se determină pe baza:

(a)

repartizării activului respectiv în nivelul de calitate a creditului 1, 2 sau 3 astfel cum este detaliat în tabelul 2 din anexa la prezenta orientare;

(b)

scadența reziduală a activului astfel cum este detaliat la alineatele (3) și (4);

(c)

structura cuponului activului astfel cum este detaliat la alineatele (3) și (4).

(2)   Activele tranzacționabile repartizate în categoria V de marje de ajustare fac obiectul unei marje de ajustare de 10 %, indiferent de scadența reziduală sau de structura cuponului acestora.

(3)   Pentru activele cu cupon zero sau fix, scadența relevantă a marjei de ajustare a valorii care trebuie aplicată este scadența reziduală a activului.

(4)   Pentru activele cu cupon variabil, marja de ajustare a valorii este egală cu marja aplicată activelor tranzacționabile cu cupon fix cu scadența reziduală de la zero la un an, cu excepția următoarelor cazuri și fără a aduce atingere alineatului (2).

(a)

Cupoanele variabile cu o perioadă de revizuire mai mare de un an au același regim cu cupoanele cu rată fixă, iar scadența relevantă pentru marja de ajustare a valorii care urmează a fi aplicată este scadența reziduală a activului.

(b)

Scadența relevantă pentru marja de ajustare a valorii care urmează a fi aplicată cupoanelor care au drept rată de referință un indice al inflației din zona euro este scadența reziduală a activului.

(c)

Marja de ajustare a valorii aplicată activelor care au mai mult de un tip de structură de cupoane va depinde doar de structura cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului și va fi egală cu marja cea mai mare de ajustare aplicabilă unui activ tranzacționabil cu aceeași scadență reziduală și nivel de calitate a creditului. Orice tip de structură a cuponului aplicabilă pe parcursul duratei de viață reziduale a activului poate fi avută în vedere în acest sens.

Articolul 4

Marje suplimentare de ajustare a valorii aplicate anumitor tipuri de active tranzacționabile

Pe lângă marjele de ajustare a valorii prevăzute la articolul 3 din prezenta orientare, pentru anumite tipuri de active tranzacționabile se vor aplica următoarele marje suplimentare de ajustare a valorii:

(a)

titlurile garantate cu active, obligațiunile garantate și instrumentele de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit care teoretic sunt evaluate în conformitate cu regulile cuprinse în articolul 134 din Orientarea (UE) 2015/510 (ECB/2014/60) fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii sub forma unei reduceri a valorii de 5 %;

(b)

obligațiunile garantate utilizate în scopuri proprii fac obiectul unei marje suplimentare de ajustare a valorii de: (i) 8 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei repartizate în nivelurile 1 și 2 de calitate a creditului; și (ii) 12 % aplicate valorii instrumentelor de natura datoriei repartizate în nivelul 3 de calitate a creditului;

(c)

în sensul literei (b), „utilizate în scopuri proprii” înseamnă depunerea sau utilizarea de către o contraparte a obligațiunilor garantate emise sau garantate de respectiva contraparte sau de orice altă entitate cu care contrapartea are legături strânse astfel cum este stabilit în conformitate cu articolul 138 din Orientarea (UE) 2015/510 (ECB/2014/60);

(d)

dacă marja suplimentară de ajustare a valorii prevăzută la litera (b) nu poate fi aplicată cu privire la un sistem de gestionare a colateralului al unei BCN, un agent tripartit sau TARGET2-Securities pentru autocolateralizare, marja suplimentară de ajustare a valorii se aplică în astfel de sisteme sau platforme întregii valori a emisiunii de obligațiuni garantate care poate fi utilizată în scopuri proprii.

Articolul 5

Marjele de ajustare a valorii aplicate activelor netranzacționabile eligibile

(1)   Creanțele private individuale cu plăți ale dobânzilor la rată fixă și creanțele private cu plăți ale dobânzii legate de rata inflației fac obiectul unor marje specifice de ajustare a valorii determinate în conformitate cu scadența reziduală, nivelul de calitate a creditului și metodologia de evaluare aplicată de BCN, astfel cum este prevăzut în tabelul 3 din anexa la prezenta orientare.

(2)   Creanțele private individuale cu rată variabilă a dobânzii fac obiectul marjei de ajustare a valorii aplicate creanțelor private cu rată fixă a dobânzii clasificate ca având scadența reziduală de la zero la un an corespunzătoare nivelului de calitate a creditului și metodologiei de evaluare aplicate de BCN. O plată a dobânzii este considerată a fi o plată la rată variabilă în cazul în care este legată de rata dobânzii de referință și perioada de revizuire care corespunde acestei plăți nu este mai mare de un an. Plățile dobânzilor a căror perioadă de revizuire este mai mare de un an sunt considerate plăți la rată fixă, scadența relevantă pentru marja de ajustare fiind scadența reziduală a creanței private.

(3)   Marja de ajustare a valorii aplicată unei creanțe private cu mai mult de un tip de plată a dobânzii depinde numai de plățile dobânzii efectuate pe parcursul duratei de viață reziduale a creanței private. În cazul în care există mai mult de un tip de plată a dobânzii pe parcursul duratei de viață reziduale a creanței private, plățile dobânzii care rămân de făcut sunt considerate plăți la rată fixă, scadența relevantă pentru marja de ajustare fiind scadența reziduală a creanței private.

(4)   Pentru creanțele private cu cupon zero se aplică marja de ajustare a valorii a creanței private cu dobândă fixă corespunzătoare.

(5)   Instrumentele de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private fac obiectul unei marje de ajustare a valorii de 39,5 %.

(6)   Depozitele la termen nu fac obiectul unor marje de ajustare a valorii.

(7)   Fiecare creanță privată constituită drept garanție din portofoliul de acoperire al instrumentelor de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe private eligibile (denumite în continuare „DECC”) este supusă unei marje de ajustare a valorii aplicate la nivel individual conform normelor prevăzute la alineatele (1)-(4) de mai sus. Valoarea agregată a creanțelor private constituite drept garanție incluse în portofoliul de acoperire după aplicarea marjelor de ajustare a valorii rămâne tot timpul egală cu sau mai mare decât valoarea principalului DECC scadent. Dacă valoarea agregată scade mai jos de pragul prevăzut în teza anterioară, se va considera că DECC are valoarea zero.

Articolul 6

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

(2)   Băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 25 ianuarie 2016. Acestea transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 5 ianuarie 2016 cel târziu.

Articolul 7

Destinatari

Prezenta orientare se adresează băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro.

Adoptată la Frankfurt pe Main,18 noiembrie 2015.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).


ANEXĂ

Tabelul 1

Categorii de marje de ajustare pentru activele tranzacționabile eligibile bazate pe tipul de emitent și/sau tipul de activ

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile centrale

certificate de creanță ale BCE

certificate de creanță emise de BCN înainte de data adoptării euro în statul membru al acestora

instrumente de natura datoriei emise de administrațiile locale și regionale

instrumente de natura datoriei emise de entități clasificate ca agenții de Eurosistem

instrumente de natura datoriei emise de bănci de dezvoltare multilaterală și organizații internaționale

obligațiuni garantate de tip jumbo

obligațiuni garantate tradiționale și alte obligațiuni garantate

instrumente de natura datoriei emise de societăți nefinanciare

instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de instituții de credit

instrumente de natura datoriei emise de societăți financiare altele decât instituții de credit

titluri garantate cu active


Tabelul 2

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate activelor tranzacționabile eligibile

 

Categorii de marje de ajustare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

 

Nivelurile 1 și 2

[0-1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

6,5

6,5

10,0

[1-3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

8,5

9,0

[3-5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

11,0

11,5

[5-7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

12,5

13,5

[7-10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

14,0

15,5

[10, ∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

17,0

22,5

 

Categorii de marje de ajustare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (1)

Categoria I

Categoria II

Categoria III

Categoria IV

Categoria V

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

cupon fix

cupon zero

 

Etapa 3:

[0-1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

neeligibil

[1-3)

7,0

8,0

10,0

14,5

15,0

16,5

24,5

26,5

[3-5)

9,0

10,0

15,5

20,5

22,5

25,0

32,5

36,5

[5-7)

10,0

11,5

16,0

22,0

26,0

30,0

36,0

40,0

[7-10)

11,5

13,0

18,5

27,5

27,0

32,5

37,0

42,5

[10, ∞)

13,0

16,0

22,5

33,0

27,5

35,0

37,5

44,0


Tabelul 3

Nivelurile marjelor de ajustare a valorii aplicate creanțelor private cu plăți ale dobânzii la rată fixă

 

Metodologia de evaluare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (2)

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare pe baza unui preț teoretic alocat de BCN

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare bazată pe valoarea soldului alocată de BCN

nivelurile 1 și 2

[0-1)

10,0

12,0

[1-3)

12,0

16,0

[3-5)

14,0

21,0

[5-7)

17,0

27,0

[7-10)

22,0

35,0

[10, ∞)

30,0

45,0

 

Metodologia de evaluare

Calitatea creditului

Scadență reziduală (ani) (2)

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare pe baza unui preț teoretic alocat de BCN

Plată a dobânzii la rată fixă și evaluare bazată pe valoarea soldului alocată de BCN

nivelul 3

[0-1)

17,0

19,0

[1-3)

29,0

34,0

[3-5)

37,0

46,0

[5-7)

39,0

52,0

[7-10)

40,0

58,0

[10, ∞)

42,0

65,0


(1)  de ex. [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.

(2)  de ex. [0-1) scadență reziduală mai mică de un an, [1-3) scadență reziduală egală cu sau mai mare de un an și sub trei ani etc.