21.1.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 14/25


ORIENTAREA (UE) 2016/64 A BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 18 noiembrie 2015

de modificare a Orientării (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2015/34)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolele 9.2, 12.1, 14.3, 18.2 și articolul 20 primul paragraf,

întrucât:

(1)

Realizarea unei politici monetare unice implică definirea mijloacelor, instrumentelor și procedurilor utilizate de Eurosistem, alcătuit din Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „BCN”), pentru punerea în aplicare a acestei politici în mod uniform în statele membre a căror monedă este euro.

(2)

În baza articolului 12.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), BCE are autoritatea de a formula politica monetară unică a Uniunii și de a emite orientările necesare pentru punerea în aplicare în mod corespunzător a acesteia. În conformitate cu articolul 14.3 din Statutul SEBC, BCN au obligația de a acționa în conformitate cu aceste orientări. Prin urmare, prezenta orientare se adresează Eurosistemului. Regulile stabilite în prezenta orientare vor fi puse în aplicare de către BCN în reglementările sau contractele lor. Contrapărțile vor trebui să respecte aceste norme, astfel cum sunt puse în aplicare de BCN în reglementările sau contractele respectivele.

(3)

Articolul 18.1 prima liniuță din Statutul SEBC permite Eurosistemului să intervină pe piețele financiare, fie prin operațiuni simple de vânzare și cumpărare (la vedere și la termen) sau prin contracte de report, fie prin primirea sau acordarea de împrumuturi de creanțe și instrumente tranzacționabile exprimate în euro sau în alte monede, precum și de metale prețioase. Articolul 18.1 a doua liniuță permite Eurosistemului să desfășoare operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață.

(4)

Pentru a proteja Eurosistemul împotriva riscului de contraparte, articolul 18.1 a doua liniuță din Statutul SEBC prevede că, atunci când Eurosistemul desfășoară operațiuni de creditare cu instituții de credit și alți participanți pe piață, creditarea ar trebui să se bazeze pe colateral corespunzător.

(5)

Pentru a proteja Eurosistemul împotriva riscului de pierderi financiare în cazul neîndeplinirii obligațiilor de către o contraparte, activele eligibile mobilizate drept colateral pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului sunt supuse măsurilor de control al riscurilor prevăzute în partea a patra titlul VI din Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene (BCE/2014/60) (1).

(6)

Consiliul guvernatorilor a decis să schimbe regulile privind utilizarea în scopuri proprii a obligațiunilor garantate în ceea ce privește marjele suplimentare de ajustare valorii.

(7)

Consiliul guvernatorilor a decis că instrumentele de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe private eligibile pot fi utilizate transfrontalier în conformitate cu procedurile aplicabile pentru modelul băncilor centrale de corespondent (MBCC).

(8)

Consiliul guvernatorilor a decis că dispozițiile privind marjele de ajustare a valorii trebuie prevăzute de un act juridic separat de Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) pentru a face posibilă implementarea simplificată promptă a modificărilor aduse cadrului relevant după adoptarea deciziilor corespunzătoare de către Consiliul guvernatorilor.

(9)

Prin urmare, Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) ar trebui modificată în mod corespunzător,

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

Articolul 1

Modificări

Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) se modifică după cum urmează:

1.

La articolul 2, punctul 16 se înlocuiește cu următorul text:

„16.

«utilizare transfrontalieră» (cross-border use) înseamnă depunerea drept colateral, de către o contraparte către BCN de origine a acesteia, a următoarelor:

(a)

active tranzacționabile deținute în alt stat membru a cărui monedă este euro;

(b)

active tranzacționabile emise în alt stat membru și deținute în statul membru al BCN de origine;

(c)

creanțe private în care contractul de creanță privată este reglementat de legislația altui stat membru a cărui monedă este euro, altul decât cel al BCN de origine;

(d)

instrumente de natura datoriei garantate cu creanțe ipotecare asupra persoanelor private (retail mortgage-backed debt instruments) (RMBD) în conformitate cu procedurile aplicabile ale MBCC;

(e)

instrumente de natura datoriei netranzacționabile garantate cu creanțe private eligibile (DECC) emise sau deținute în alt stat membru a cărui monedă este euro, altul decât cel al BCN de origine a contrapărții.”

2.

La articolul 2, punctul 49 se înlocuiește cu următorul text:

„49.

«creanțe de tip leasing» (leasing receivables) înseamnă plăți programate și stabilite contractual ale locatarului către locator în baza termenilor unui nou contract de leasing. Valorile reziduale nu sunt creanțe de tip leasing. Contractele de achiziții personale (Personal Contract Purchase) (PCP), de exemplu acordurile în temeiul cărora debitorul poate exercita opțiunea: (a) de a face plata finală pentru a dobândi proprietatea deplină asupra bunurilor; sau (b) de a returna bunurile pentru executarea acordului, sunt asimilate contractelor de leasing.”

3.

Articolul 128 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 128

Măsuri de control al riscurilor

(1)   Eurosistemul aplică următoarele măsuri de control al riscurilor pentru activele eligibile:

(a)

marje de ajustare a valorii astfel cum este prevăzut în Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene (BCE/2015/35) (2);

(b)

marje de variație (marcare la piață):

Eurosistemul impune menținerea în timp a valorii de piață ajustate a activelor eligibile folosite în tranzacțiile reversibile de furnizare de lichiditate. În cazul în care valoarea activelor eligibile, care sunt măsurate zilnic, scade sub un anumit nivel, BCN de origine solicită contrapărții să furnizeze active suplimentare sau numerar prin intermediul unui apel în marjă. În mod similar, în cazul în care valoarea activelor eligibile depășește un anumit nivel în urma reevaluării acestora, BCN poate returna activele sau numerarul în exces;

(c)

limite în legătură cu utilizarea de instrumente de natura datoriei negarantate cu colateral emise de o instituție de credit sau orice altă entitate cu care instituția de credit are legături strânse, astfel cum se descrie la articolul 138;

(d)

reduceri ale valorii astfel cum este prevăzut în Orientarea (UE) 2016/65 (BCE/2015/35).

(2)   Eurosistemul poate aplica următoarele măsuri suplimentare de control al riscurilor:

(a)

marje inițiale, care înseamnă furnizarea de către contrapărți a unor active eligibile cu o valoare cel puțin egală cu lichiditatea furnizată de Eurosistem, plus valoarea marjei inițiale relevante;

(b)

limite privind emitenții, debitorii sau garanții: Eurosistemul poate aplica limite suplimentare, altele decât cele aplicate utilizării instrumentelor de natura datoriei negarantate cu colateral menționate la alineatul (1) litera (c), în privința expunerii față de emitenți, debitori sau garanți;

(c)

marje suplimentare de ajustare;

(d)

garanții suplimentare de la garanți care îndeplinesc cerințele privind calitatea creditului aplicabile în Eurosistem pentru a accepta anumite active;

(e)

excluderea anumitor active de la utilizarea drept colateral în operațiunile de creditare ale Eurosistemului.

(2)  Orientarea (UE) 2016/65 a Băncii Centrale Europene din 18 noiembrie 2015 privind marjele de ajustare a valorii aplicate pentru punerea în aplicare a cadrului politicii monetare a Eurosistemului (BCE/2015/35) (JO L 14, 21.1.2016, p. 30).”"

4.

Articolul 148 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 148

Principii generale

(1)   Contrapărțile pot utiliza active eligibile pe bază transfrontalieră în întreaga zonă euro pentru toate tipurile de operațiuni de creditare ale Eurosistemului.

(2)   Contrapărțile pot mobiliza active eligibile, altele decât depozite la termen, pentru utilizare transfrontalieră în conformitate cu următoarele:

(a)

activele tranzacționabile sunt mobilizate prin intermediul: (i) legăturilor eligibile dintre SSS din SEE care au fost evaluate pozitiv în conformitate cu Cadrul pentru evaluarea utilizatorilor în Eurosistem; (ii) procedurilor MBCC aplicabile; (iii) legăturilor eligibile în combinație cu MBCC; și

(b)

creanțele private, DECC și RMBD sunt mobilizate în conformitate cu procedurile MBCC aplicabile.

(3)   Activele tranzacționabile pot fi folosite prin intermediul unui cont al unei BCN deschis la un SSS aflat într-o țară diferită de cea a BCN în cauză, în cazul în care Eurosistemul a aprobat folosirea unui asemenea cont.

(4)   De Nederlandsche Bank este autorizată să utilizeze contul său deschis la Euroclear Bank pentru decontarea tranzacțiilor cu colateral în euroobligațiuni emise la respectivul depozitar central internațional de valori mobiliare. Central Bank of Ireland este autorizată să deschidă un cont similar la Euroclear Bank. Acest cont poate fi folosit pentru toate activele eligibile deținute la Euroclear Bank, inclusiv activele eligibile transferate către Euroclear Bank prin legături eligibile.

(5)   Contrapărțile execută transferul de active eligibile prin intermediul conturilor de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare deschise la un SSS care a fost evaluat pozitiv în conformitate cu Cadrul pentru evaluarea utilizatorilor în Eurosistem.

(6)   O contraparte care nu are un cont de custodie deschis la o BCN sau un cont de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare deschis la un SSS care a fost evaluat pozitiv în conformitate cu Cadrul pentru evaluarea utilizatorilor în Eurosistem poate deconta tranzacțiile prin contul de decontare a operațiunilor cu valori mobiliare sau contul de custodie al unei instituții de credit de corespondent.”

5.

Anexa XI se înlocuiește cu următorul text:

„ANEXA XI

FORME DE VALORI MOBILIARE

La 13 iunie 2006 Banca Centrală Europeană (BCE) a anunțat criteriile referitoare la certificatele globale noi (new global notes) (NGN) pentru valorile mobiliare internaționale globale la purtător care urmau să fie eligibile drept colateral pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului de la 1 ianuarie 2007. La 22 octombrie 2008, BCE a anunțat că titlurile de natura datoriei internaționale globale înregistrate emise după 30 septembrie 2010 urmau să fie eligibile drept colateral pentru operațiunile de creditare ale Eurosistemului numai atunci când este utilizată noua structură de păstrare (new safekeeping structure) (NSS) pentru titlurile de natura datoriei internaționale.

Tabelul următor rezumă regulile de eligibilitate pentru diferitele forme de valori mobiliare în urma introducerii criteriilor NGN și NSS.

Tabelul 1

Reguli de eligibilitate pentru diferite forme de valori mobiliare

Globală/individuală

La purtător/înregistrată

NGN/certificat global clasic (classic global note) (CGN)/NSS

Este depozitarul comun (common safekeeper) (CSK) un DCIVM (3)?

Eligibilă?

Globală

La purtător

NGN

Da

Da

Nu

Nu

Globală

La purtător

CGN

N/A

Nu, dar aceste valori mobiliare emise înainte de 1 ianuarie 2007 își vor păstra drepturile până la scadență, plus orice emisiuni continue de la 1 ianuarie 2007, atunci când ISIN sunt fungibile.

Globală

Înregistrată

CGN

N/A

Obligațiunile emise în această structură după 30 septembrie 2010 nu mai sunt eligibile.

Globală

Înregistrată

NSS

Da

Da

Individuală

La purtător

N/A

N/A

Obligațiunile emise în această structură după 30 septembrie 2010 nu mai sunt eligibile. Certificatele individuale la purtător emise la sau înainte de 30 septembrie 2010 își vor păstra drepturile până la scadență.

Articolul 2

Abrogare

Articolele 129-133a din Orientarea (UE) 2015/510 (BCE/2014/60) și anexa X la aceasta se abrogă.

Articolul 3

Producerea de efecte și punerea în aplicare

(1)   Prezenta orientare produce efecte de la data notificării sale către BCN.

(2)   BCN iau măsurile necesare pentru respectarea prezentei orientări și le aplică de la 25 ianuarie 2016. Ele transmit BCE textele și metodele referitoare la aceste măsuri până la 5 ianuarie 2016 cel târziu.

Articolul 4

Destinatari

Prezenta orientare se adresează tuturor băncilor centrale din Eurosistem.

Adoptată la Frankfurt pe Main,18 noiembrie 2015.

Pentru Consiliul guvernatorilor BCE

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Orientarea (UE) 2015/510 a Băncii Centrale Europene din 19 decembrie 2014 privind punerea în aplicare a cadrului de politică monetară a Eurosistemului (Orientarea privind documentația generală) (BCE/2014/60) (JO L 91, 2.4.2015, p. 3).

(3)  Sau, dacă devine aplicabil, într-un DCVM evaluat pozitiv.”