4.6.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 137/10


DIRECTIVA DELEGATĂ (UE) 2015/863 A COMISIEI

din 31 martie 2015

de modificare a anexei II la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor restricționate

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind restricția de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (1), în special articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Directiva 2011/65/UE stabilește normele privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice (EEE) în vederea aducerii unei contribuții la protecția sănătății umane și a mediului, inclusiv la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de EEE.

(2)

Directiva 2011/65/UE interzice utilizarea plumbului, a mercurului, a cadmiului, a cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați (PBB) și a eterilor de difenil polibromurați (PBDE) în echipamentele electrice și electronice (EEE) introduse pe piața Uniunii. Anexa II la directiva menționată cuprinde lista substanțelor restricționate.

(3)

La revizuirea periodică a listei substanțelor restricționate din anexa II, riscurile pentru sănătatea umană și mediu generate de utilizarea hexabromociclododecanului (HBCDD), a di(2-etilhexil) ftalatului (DEHP), a ftalatului de butil benzil (BBP) și a ftalatului de dibutil (DBP) trebuie luate în considerare în mod prioritar. În vederea impunerii de noi restricții, substanțele care au fost supuse anterior unor evaluări trebuie să fie reanalizate.

(4)

În conformitate cu articolul 6 alineatul (1) din Directiva 2011/65/UE, părțile interesate, printre care se numără operatorii economici, reciclatorii, întreprinderile de tratare, organizațiile de mediu și asociațiile salariaților și ale consumatorilor, au fost consultate și a fost efectuată o evaluare detaliată.

(5)

Di(2-etilhexil) ftalatul (DEHP), ftalatul de butil benzil (BBP), ftalatul de dibutil (DBP) și ftalatul de diizobutil (DIBP) sunt substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită (SVHC). DIBP este o substanță care poate fi utilizată ca substituent pentru DBP și a fost supusă anterior unor evaluări efectuate de către Comisie. Dovezile disponibile indică faptul că, atunci când sunt utilizate în EEE, aceste patru substanțe pot avea, în cursul operațiunilor de gestionare a deșeurilor de EEE, un impact negativ asupra reciclării și asupra sănătății oamenilor și mediului.

(6)

În cazul celor mai multe EEE, sunt disponibili substituenți pentru DEHP, BBP, DBP și DIBP, care au efecte negative mai reduse. Utilizarea acestor substanțe în echipamentele electrice și electronice ar trebui, prin urmare, să fie restricționată. Substanțele DEHP, BBP și DBP sunt deja restricționate prin intrarea 51 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului (2), astfel încât jucăriile care conțin DEHP, BBP și DBP într-o concentrație mai mare de 0,1 % în greutate din materialul plastifiat, calculată pentru cei trei ftalați cumulativ, nu pot fi introduse pe piața UE. În vederea evitării dublei reglementări, restricția prevăzută la intrarea 51 din anexa XVII la respectivul regulament trebuie, prin urmare, să fie în continuare singura restricție aplicabilă substanțelor DEHP, BBP și DBP prezente în jucării.

(7)

Pentru a facilita tranziția și pentru a atenua eventualele efecte socioeconomice, trebuie acordată o perioadă de tranziție adecvată, care va permite operatorilor economici să depună cereri de derogare de la restricțiile privind anumite substanțe în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2011/65/UE. Ciclurile mai îndelungate de inovare ale dispozitivelor medicale și ale instrumentelor de monitorizare și control ar trebui luate în considerare la stabilirea perioadei de tranziție. Restricționarea utilizării DEHP, BBP, DBP și DIBP trebuie așadar să se aplice dispozitivelor medicale, inclusiv dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, și instrumentelor de monitorizare și control, inclusiv instrumentelor industriale de monitorizare și control, din 22 iulie 2021.

(8)

Orice adaptare a anexei III sau IV la Directiva 2011/65/UE, care introduce o derogare pentru aplicații ale DEHP sau DBP, trebuie efectuată astfel încât, pentru a evita dubla reglementare și efortul inutil, să se asigure coerența cu administrarea autorizațiilor acordate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 pentru includerea acestor substanțe în echipamentele electrice și electronice. Operatorii care doresc să depună cereri de derogare în temeiul Directivei 2011/65/UE trebuie să rețină că astfel de derogări pot acoperi întregul ciclu de viață al EEE, inclusiv faza de producție.

(9)

Prin urmare, Directiva 2011/65/UE ar trebui să fie modificată în consecință,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

Anexa II la Directiva 2011/65/UE se înlocuiește cu textul din anexa la prezenta directivă.

Articolul 2

(1)   Statele membre adoptă și publică până la 31 decembrie 2016 cel târziu actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele membre comunică imediat Comisiei textul acestor acte.

Statele membre aplică aceste acte începând cu data de 22 iulie 2019.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, acestea cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o astfel de trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)   Statele membre comunică Comisiei textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 3

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 4

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 31 martie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 174, 1.7.2011, p. 88.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de instituire a unei Agenții Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (JO L 396, 30.12.2006, p. 1).


ANEXĂ

„ANEXA II

Substanțele restricționate menționate la articolul 4 alineatul (1) și valorile concentrațiilor maxime în greutate tolerate în materialele omogene

 

Plumb (0,1 %)

 

Mercur (0,1 %)

 

Cadmiu (0,01 %)

 

Crom hexavalent (0,1 %)

 

Bifenili polibromurați (PBB) (0,1 %)

 

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) (0,1 %)

 

Ftalat de di(2-etilhexil) (DEHP) (0,1 %)

 

Ftalat de butil benzil (BBP) (0,1 %)

 

Ftalat de dibutil (DBP) (0,1 %)

 

Ftalat de diizobutil (DIBP) (0,1 %)

Restricționarea substanțelor DEHP, BBP, DBP și DIBP se aplică de la 22 iulie 2021 în cazul dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, și al instrumentelor de monitorizare și control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare și control.

Restricționarea substanțelor DEHP, BBP, DBP și DIBP nu se aplică în cazul cablurilor și al părților de schimb pentru repararea, reutilizarea, modernizarea funcțiilor sau mărirea capacității EEE introduse pe piață înainte de 22 iulie 2019 și nici al dispozitivelor medicale, inclusiv al dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro, și al instrumentelor de monitorizare și control, inclusiv al instrumentelor industriale de monitorizare și control, introduse pe piață înainte de 22 iulie 2021.

Restricționarea substanțelor DEHP, BBP și DBP nu se aplică în cazul jucăriilor la care DEHP, BBP și DBP sunt deja restricționate în temeiul intrării 51 din anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.”