22.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/61


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2434 A COMISIEI

din 18 decembrie 2015

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/237/UE privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din India

[notificată cu numărul C(2015) 9178]

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2000/29/CE a Consiliului din 8 mai 2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii în Comunitate a unor organisme dăunătoare plantelor sau produselor vegetale și împotriva răspândirii lor în Comunitate (1), în special articolul 16 alineatul (3) teza a patra,

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE a Comisiei (2) interzice importurile din India de plante, altele decât semințele și rădăcinile, de Colocasia Schott și de plante, altele decât semințele, de Momordica L., Solanum melongena L. și Trichosanthes L. În plus, pentru importul de plante, altele decât semințele, de Mangifera L, Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE impune luarea de măsuri adecvate de către autoritățile din India pentru a se asigura că transporturile sunt indemne de organisme dăunătoare.

(2)

Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE este limitată în timp. Având în vedere numărul de interceptări de organisme dăunătoare la o gamă largă de plante și produse vegetale care provin din India, Comisia concluzionează că sunt necesare îmbunătățiri suplimentare ale sistemului de certificare fitosanitară din India. Prin urmare, este oportun să se prelungească termenul de valabilitate al Deciziei de punere în aplicare 2014/237/UE până la 31 decembrie 2016.

(3)

Prin urmare, Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE ar trebui modificată în consecință.

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Articolul 2 din Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 2

Prezenta decizie expiră la 31 decembrie 2016.”

Articolul 2

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 169, 10.7.2000, p. 1.

(2)  Decizia de punere în aplicare 2014/237/UE a Comisiei din 24 aprilie 2014 privind măsurile de prevenire a introducerii și a răspândirii în Uniune a organismelor dăunătoare în ceea ce privește anumite fructe și legume originare din India (JO L 125, 26.4.2014, p. 93).