22.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 334/46


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2433 A COMISIEI

din 18 decembrie 2015

de modificare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre

[notificată cu numărul C(2015) 9168]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 89/662/CEE a Consiliului din 11 decembrie 1989 privind controalele veterinare aplicabile în schimburile intracomunitare în vederea realizării pieței interne (1), în special articolul 9 alineatul (4),

având în vedere Directiva 90/425/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind controalele veterinare și zootehnice aplicabile în schimburile intracomunitare cu anumite animale vii și produse în vederea realizării pieței interne (2), în special articolul 10 alineatul (4),

având în vedere Directiva 2002/99/CE a Consiliului din 16 decembrie 2002 de stabilire a normelor de sănătate animală care reglementează producția, transformarea, distribuția și introducerea produselor de origine animală destinate consumului uman (3), în special articolul 4 alineatul (3),

întrucât:

(1)

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei (4) stabilește anumite măsuri zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în statele membre sau în zone ale acestora, enumerate în anexa la prezenta decizie (denumite în continuare „statele membre în cauză”). Aceste măsuri includ interdicții privind expedierea de porci vii, material seminal, ovule și embrioni proveniți de la porcine, de carne de porc, preparate din carne de porc, produse din carne de porc și orice alte produse care conțin carne de porc, precum și de transporturi de subproduse de origine animală provenite de la porcine din anumite zone din statele membre în cauză (denumite în continuare „produsele”). Anexa respectivă delimitează și enumeră zonele respective pentru a se ține seama de nivelul de risc, pe baza situației epidemiologice în statele membre în cauză.

(2)

Pentru a adapta măsurile zoosanitare stabilite în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE la evoluția situației epidemiologice în diferite zone ale statelor membre în cauză și pentru a ține seama de diferitele niveluri de risc în funcție de tipul de produse, este oportun să se prevadă anumite derogări pentru anumite tipuri de produse provenind din zonele enumerate în diferite părți din anexa la respectiva decizie de punere în aplicare. Aceste derogări ar trebui, de asemenea, să fie în conformitate cu măsurile de limitare a riscurilor la import în ceea ce privește pesta porcină africană indicate în Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (5). De asemenea, în decizia de punere în aplicare respectivă ar trebui să fie descrise măsuri de salvgardare și cerințe de sănătate animală suplimentare, aplicabile în situația în care sunt acordate astfel de derogări.

(3)

Interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în partea III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE este deosebit de strictă și, prin urmare, poate determina probleme de logistică și de bunăstare a animalelor în cazul în care sacrificarea porcilor în zonele respective nu este posibilă, în special din cauza absenței unui abator corespunzător sau a limitărilor capacității de sacrificare în zonele relevante enumerate în partea III a anexei respective, fie în cadrul aceluiași stat membru, fie pe teritoriul unui alt stat membru menționat în anexă.

(4)

Circulația porcilor vii pentru sacrificarea imediată implică un risc mai scăzut decât alte tipuri de deplasări ale porcilor vii, cu condiția să fie puse în aplicare măsuri de limitare a riscului. Prin urmare, atunci când apar situațiile descrise în considerentul 3, este oportun ca statele membre în cauză să poată să acorde în mod excepțional derogări privind expedierea porcilor vii din regiunile enumerate în partea III din anexă pentru sacrificarea imediată la un abator situat în afara regiunii respective în același stat membru sau pe teritoriul altui stat membru enumerat în anexă, cu condiția să fie puse în aplicare măsuri de limitare a riscului pentru a nu pune în pericol combaterea bolii.

(5)

În ceea ce privește riscul de răspândire a pestei porcine africane, circulația diferitelor produse obținute de la porcine prezintă diferite niveluri de risc. Ca regulă generală, deplasarea materialului seminal de porcine în afara zonelor cu acces restricționat prezintă riscuri semnificative în ceea ce privește expunerea și consecințele. Cu toate acestea, aplicarea unor măsuri suplimentare de limitare a riscului, cum ar fi testarea și biosecuritate sporită, poate permite derogări pentru materialul seminal colectat din zonele enumerate în părțile II și III din anexa la Decizia 2014/709/UE de punere în aplicare. Articolul 9 din respectiva decizie de punere în aplicare ar trebui modificat în consecință.

(6)

Derogările privind expedierea de anumiți porci vii din zonele enumerate în părțile II și III din anexa la Decizia 2014/709/UE de punere în aplicare către alte zone enumerate în partea II sau partea III din anexa respectivă dintr-un alt stat membru cu un statut similar în ceea ce privește boala sunt justificate, cu condiția ca măsurile specifice de limitare a riscurilor să fie aplicate. Flexibilitatea oferită de aceste noi măsuri este importantă pentru asigurarea punerii în aplicare corespunzătoare a măsurilor într-o perspectivă pe termen mediu și lung. Pentru aceasta este nevoie de stabilirea unei proceduri de transport în condiții de siguranță sub controlul strict al autorităților competente din statul membru de tranzit și de destinație. Articolele 3 și 4 din respectiva decizie de punere în aplicare ar trebui modificate în consecință.

(7)

Ar trebui pusă în aplicare o procedură de transport, ca măsură suplimentară de limitare a riscului, în scopul de a izola animalele care provin din zone cu un risc mai mare în ceea ce privește pesta porcină africană. Prin urmare, este necesar să se clarifice și să se specifice procedurile de expediere, de tranzit și de livrare a porcilor vii.

(8)

Derogările prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE pentru expedierea de porci vii și material seminal între zone cu risc comparabil în ceea ce privește pesta porcină africană ar trebui să fie aplicate numai atunci când sunt aprobate de autoritățile competente ale statelor membre de tranzit și de destinație, înainte de o astfel de deplasare.

(9)

Directiva 64/432/CEE a Consiliului (6) prevede că deplasările de animale vii trebuie să fie însoțite de certificate de sănătate. În cazul în care derogările de la interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se aplică la porcii vii destinați comerțului în interiorul Uniunii, certificatele de sănătate respective ar trebui să includă o trimitere la prezenta decizie de punere în aplicare, astfel încât să se asigure faptul că certificatele relevante conțin informații adecvate și exacte privind sănătatea.

(10)

Perioada de aplicare a măsurilor zoosanitare prevăzute în Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să țină seama de epidemiologia pestei porcine africane și de condițiile necesare pentru redobândirea statutului de indemn de pestă porcină africană în conformitate cu Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor. Prin urmare, perioada de aplicare a Deciziei de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui să fie prelungită până la 31 decembrie 2019.

(11)

Mai multe cazuri de pestă porcină africană la porcii mistreți în Estonia și Letonia au fost observate în zonele enumerate în părțile II și III din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE, în imediata apropiere a zonelor enumerate în partea I a anexei respective.

(12)

Pesta porcină africană nu a fost niciodată raportată în zonele cele mai nordice ale Poloniei, enumerate în prezent în partea II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE.

(13)

La evaluarea riscului reprezentat de situația sănătății animalelor în ceea ce privește pesta porcină africană din Estonia, Letonia și Polonia ar trebui să se ia în considerare evoluția situației epidemiologice actuale din Uniune în ceea ce privește boala respectivă. Pentru a aplica măsuri zoosanitare cât mai specifice și pentru a preveni răspândirea în continuare a pestei porcine africane, precum și pentru a preveni orice perturbare inutilă a comerțului în Uniune și pentru a evita impunerea de către țări terțe a unor bariere nejustificate în calea comerțului, lista Uniunii cu zonele care fac obiectul unor măsuri zoosanitare prevăzute în părțile I și II din anexa la Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE ar trebui modificată astfel încât să se țină seama de situația actuală a sănătății animalelor în ceea ce privește boala respectivă în cele trei state membre.

(14)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul Comitetului permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE se modifică după cum urmează:

1.

Articolul 3 se modifică după cum urmează:

(a)

fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 2 litera (a), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii de la o exploatație situată în zonele enumerate în partea II din anexă către alte zone de pe teritoriul aceluiași stat membru sau către zonele enumerate în părțile II sau III din anexă din alt stat membru, cu condiția ca:”;

(b)

se adaugă punctul 4 următor:

„4.

Pentru porcii vii expediați către zonele enumerate în părțile II sau III ale anexei anexă din alt stat membru, se aplică următoarele cerințe suplimentare:

(a)

porcii îndeplinesc orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de către autoritatea competentă din statul membru al locului de origine și aprobate de autoritatea competentă a statului membru al locului de tranzit și de autoritatea competentă din statul membru de destinație, înainte de deplasarea animalelor respective;

(b)

statul membru de origine informează imediat Comisia și celelalte state membre referitor la garanțiile privind sănătatea animală și aprobarea de către autoritățile competente menționate la litera (a);

(c)

se instituie o procedură de transport în conformitate cu articolul 16a, sub controlul autorităților competente din statele membre de origine, de tranzit și de destinație, pentru a se asigura că animalele, transportate în conformitate cu cerințele suplimentare prevăzute la litera (a), sunt transportate în condiții de siguranță și nu sunt ulterior deplasate către un alt stat membru;

(d)

în cazul porcilor vii care respectă cerințele suplimentare de la punctul 4 din prezentul articol, se adaugă următoarea mențiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare pentru porcinele menționate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE:

«Porci în conformitate cu articolul 3 din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei.»”

2.

Se introduce următorul articol 3 a:

„Articolul 3a

Derogare de la interdicția de expediere a porcilor vii din zonele enumerate în partea III din anexă

„Prin derogare de la interdicția prevăzută la articolul 2 litera (a), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii care provin din zonele enumerate în partea III din anexă către alte zone enumerate în partea II de pe teritoriul aceluiași stat membru sau către zonele enumerate în partea II sau în partea III din anexă din alt stat membru, cu condiția ca:

1.

porcii să provină dintr-o exploatație cu un nivel adecvat de biosecuritate aprobat de autoritatea competentă, exploatația se află sub supravegherea autorității competente, iar porcii corespund cerințelor prevăzute la articolul 3 punctul 1 și la articolul 3 punctul 2 sau 3;

2.

porcii să fie situați în centrul unei zone cu o rază de cel puțin trei kilometri în care toate animalele din crescătoriile respectă cerințele prevăzute la articolul 3 punctul 1 și la articolul 3 punctul 2 sau 3;

3.

autoritatea competentă a exploatației de expediere să informeze în timp util autoritatea competentă a exploatației de destinație cu privire la intenția de a trimite porcii, iar autoritatea competentă a exploatației de destinație trebuie să notifice autoritatea competentă a exploatației de expediere cu privire la sosirea porcilor;

4.

transportul porcilor în și prin zonele din exteriorul regiunilor menționate în partea III din anexă să se facă pe rute de transport predefinite, iar vehiculele utilizate pentru transportul porcilor trebuie să fie curățate, dacă este necesar, dezinsectizate și dezinfectate cât mai repede posibil după descărcare;

5.

pentru porcii vii expediați către zonele enumerate în partea II sau partea III din anexă din alt stat membru, se aplică următoarele cerințe suplimentare:

(a)

porcii îndeplinesc orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de către autoritatea competentă din statul membru al locului de origine și aprobate de autoritatea competentă a statului membru de tranzit și de autoritatea competentă din statul membru de destinație, înainte de deplasarea animalelor respective;

(b)

statul membru al locului de origine informează imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la garanțiile privind sănătatea animală și aprobarea de către autoritățile competente menționate la litera (a) și autorizează o listă de exploatații care respectă garanțiile privind sănătatea animală;

(c)

se instituie o procedură de transport în conformitate cu articolul 16a, sub controlul autorităților competente din statele membre de origine, de tranzit și de destinație, pentru a se asigura că animalele, transportate în conformitate cu cerințele suplimentare prevăzute la litera (a), sunt transportate în condiții de siguranță și nu sunt ulterior deplasate către un alt stat membru;

(d)

în cazul porcilor vii care respectă cerințele prezentului articol, se adaugă următoarea mențiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare pentru porcinele menționate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE:

«Porci în conformitate cu articolul 3a din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei.»”

3.

Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a)

fraza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„Prin derogare de la interdicțiile menționate la articolul 2 literele (a) și (c), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de porci vii pentru sacrificarea imediată din zonele enumerate în partea III din anexă către alte zone din teritoriul aceluiași stat membru sau către zonele enumerate în partea II sau în partea III din anexă din alt stat membru, în cazul în care există limitări logistice în ceea ce privește capacitatea de sacrificare a abatoarelor autorizate de către autoritatea competentă în conformitate cu articolul 12, amplasate în zonele enumerate în partea III din anexă, cu condiția ca:”;

(b)

se adaugă punctul 10 următor:

„10.

pentru porcii vii expediați către zonele enumerate în partea II sau partea III din anexă din alt stat membru, se aplică următoarele cerințe suplimentare:

(a)

porcii respectă orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de către autoritatea competentă din statul membru al locului de origine și aprobate de autoritatea competentă a statului membru de tranzit și de autoritatea competentă din statul membru de destinație, înainte de deplasarea animalelor respective;

(b)

statul membru al locului de origine informează imediat Comisia și celelalte state membre referitor la garanțiile privind sănătatea animală și aprobarea de către autoritățile competente menționate la litera (a) și autorizează o listă de exploatații care respectă garanțiile privind sănătatea animală;

(c)

se instituie o procedură de transport în conformitate cu articolul 16a, sub controlul autorităților competente din statele membre de origine, de tranzit și de destinație, pentru a se asigura că animalele, transportate în conformitate cu cerințele suplimentare prevăzute la litera (a), sunt transportate în condiții de siguranță și nu sunt ulterior deplasate către un alt stat membru;

(d)

în cazul porcilor vii care corespund cerințelor prezentului articol, se adaugă următoarea mențiune suplimentară la certificatele de sănătate corespunzătoare pentru porcinele menționate la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 64/432/CEE:

«Porci care sunt în conformitate cu articolul 4 din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei.»”

4.

La articolul 8, teza introductivă a alineatului (1) se înlocuiește cu următorul text:

„1.   Fără a aduce atingere articolului 3, articolului 3a și articolului 4, statele membre în cauză se asigură că porcii vii nu sunt expediați din teritoriile lor către alte state membre și țări terțe, cu excepția porcilor vii care provin din:”.

5.

Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9

Interdicție privind expedierea către alte state membre și țări terțe a transporturilor de material seminal de porcine și de ovule și embrioni colectați de la porci din zonele care sunt menționate în anexă

(1)   Statele membre în cauză se asigură că niciun transport cu următoarele produse nu este expediat din teritoriul lor către alte state membre sau țări terțe:

(a)

material seminal de porcine, în afara cazului în care materialul seminal este colectat de la vieri donatori ținuți într-un centru de colectare autorizat în conformitate cu articolul 3 litera (a) din Directiva 90/429/CEE a Consiliului (7) și situat în afara zonelor enumerate în părțile II, III și IV ale anexei la prezenta decizie;

(b)

ovule și embrioni proveniți de la porcine, în afara cazului în care ovulele și embrionii provin de la femele donatoare din specia porcină ținute în exploatații care sunt în conformitate cu articolul 8 alineatul (2) și sunt situate în afara zonelor enumerate în părțile II, III și IV ale anexei, iar embrionii sunt embrioni obținuți prin fecundare in vivo concepuți ca rezultat al unei inseminări artificiale sau embrioni produși in vitro concepuți ca rezultat al fertilizării cu material seminal care îndeplinește condițiile prevăzute la litera (a) din prezentul alineat.

(2)   Prin derogare de la interdicțiile prevăzute la alineatul (1) litera (a) ale prezentului articol și la articolul 2 litera (b), statele membre în cauză pot autoriza expedierea de transporturi de material seminal de porcine, în cazul în care materialul seminal a fost colectat de la vieri donatori ținuți într-un centru de colectare autorizat în conformitate cu articolul 3 litera (a) din Directiva 90/429/CEE care aplică toate normele relevante de biosecuritate pentru pesta porcină africană și este situat în zonele enumerate în părțile II și III din anexa la prezenta decizie, către zonele enumerate în părțile II sau III din anexă din același stat membru sau într-un alt stat membru, cu condiția ca:

(a)

transporturile de material seminal să respecte orice alte garanții adecvate privind sănătatea animală, bazate pe un rezultat pozitiv al unei evaluări a riscului privind măsurile împotriva răspândirii pestei porcine africane impuse de către autoritatea competentă din statul membru al locului de origine și aprobate de autoritatea competentă a statului membru de destinație, înainte de expedierea transportului de material seminal;

(b)

statul membru de origine să informeze imediat Comisia și celelalte state membre cu privire la garanțiile privind sănătatea animală menționate la litera (a);

(c)

vierii să corespundă cerințelor prevăzute la articolul 3 punctul 1 și la articolul 3 punctul 2 sau 3;

(d)

vierii donatori să fi fost supuși unui test individual de identificare a agentului, efectuat în termen de cinci zile înainte de data colectării materialului seminal care urmează să fie expediat, cu rezultate negative, iar o copie a rezultatelor testelor să fie anexată certificatului de sănătate animală care însoțește transportul de material seminal;

(e)

următoarele atestări suplimentare să fie adăugate la certificatele de sănătate animală corespunzătoare menționate la articolul 6 alineatul (1) din Directiva 90/429/CEE:

«Material seminal de porcine în conformitate cu articolul 9 din Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE.»

(7)  Directiva 90/429/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 de stabilire a cerințelor de sănătate animală care se aplică schimburilor intracomunitare și importurilor de material seminal de animale domestice din specia porcină (JO L 224, 18.8.1990, p. 62).”"

6.

Se introduce următorul articol 16 a:

„Articolul 16a

Procedura de transport

Autoritatea competentă se asigură că procedura de transport respectă următoarele cerințe:

1.

fiecare camion și alte vehicule care sunt utilizate pentru transportul porcilor vii au fost:

(a)

înregistrate individual de către autoritatea competentă din statul membru de expediere pentru transportul porcilor vii, utilizând procedura de transport;

(b)

sigilate de către medicul veterinar oficial după încărcare; numai responsabilul autorității competente poate să rupă sigiliul și să îl înlocuiască cu unul nou; fiecare încărcare sau înlocuire a sigiliilor trebuie să fie notificată autorității competente;

2.

transportul se efectuează:

(a)

direct, fără oprire;

(b)

urmând ruta care a fost autorizată de autoritatea competentă;

3.

medicul veterinar oficial responsabil pentru exploatația de destinație trebuie să confirme fiecare sosire autorității competente de origine;

4.

după descărcarea porcilor vii, camionul sau vehiculul sau orice alte echipamente care au fost utilizate pentru transportul porcilor în cauză sunt curățate și dezinfectate în întregime în perimetrul închis al locului de destinație sub supravegherea medicului veterinar oficial. Se aplică dispozițiile articolului 12 litera (a) din Directiva 2002/60/CE;

5.

înaintea efectuării primei expedieri din zonele enumerate în partea III din anexă, autoritatea competentă de origine asigură strategiile necesare împreună cu autoritățile relevante în sensul literei (c) din anexa VI la Directiva 2002/60/CE în vederea asigurării planului de urgență, a liniei de comandă și deplina cooperare a serviciilor în caz de accidente în timpul transportului, defectare majoră a camionului sau a altui vehiculul sau în cazul unei acțiuni frauduloase a operatorului. Operatorii camioanelor trebuie să notifice imediat autoritatea competentă cu privire la orice accident sau defectare majoră a camionului sau a vehiculului.”

7.

La articolul 21, data de „31 decembrie 2018” se înlocuiește cu data de „31 decembrie 2019”.

8.

Anexa se înlocuiește cu textul anexei la prezenta decizie.

Articolul 2

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 18 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 395, 30.12.1989, p. 13.

(2)  JO L 224, 18.8.1990, p. 29.

(3)  JO L 18, 23.1.2003, p. 11.

(4)  Decizia de punere în aplicare 2014/709/UE a Comisiei din 9 octombrie 2014 privind măsurile zoosanitare de combatere a pestei porcine africane în anumite state membre și de abrogare a Deciziei de punere în aplicare 2014/178/UE (JO L 295, 11.10.2014, p. 63).

(5)  Codul sanitar pentru animale terestre al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/).

(6)  Directiva 64/432/CEE a Consiliului din 26 iunie 1964 privind problemele de inspecție veterinară care afectează schimburile intracomunitare cu bovine și porcine (JO 121, 29.7.1964, p. 1977/64).


ANEXĂ

„ANEXĂ

PARTEA I

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Keila;

orașul (linn) Kunda;

orașul (linn) Loksa;

orașul (linn) Maardu;

orașul (linn) Mustvee;

orașul (linn) Pärnu;

orașul (linn) Saue;

orașul (linn) Talllinn;

județul (maakond) Läänemaa;

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la nord de șoseaua 1 (E20);

comuna (vald) Are;

comuna (vald) Audru;

comuna (vald) Halinga;

comuna (vald) Haljala;

comuna (vald) Harku;

comuna (vald) Jõelähtme;

comuna (vald) Keila;

comuna (vald) Kernu;

comuna (vald) Killi;

comuna (vald) Koonga;

comuna (vald) Lavassaare;

comuna (vald) Nissi;

comuna (vald) Padise;

comuna (vald) Paikuse;

comuna (vald) Raasiku;

comuna (vald) Rae;

comuna (vald) Rägavere;

comuna (vald) Saku;

comuna (vald) Saue;

comuna (vald) Sauga;

comuna (vald) Sindi;

comuna (vald) Sõmeru;

comuna (vald) Tootsi;

comuna (vald) Tori;

comuna (vald) Tõstamaa;

comuna (vald) Varbla;

comuna (vald) Vasalemma;

comuna (vald) Vihula;

comuna (vald) Viimsi;

comuna (vald) Viru-Nigula.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Suntažu și Ogresgala;

județul (novads) Ādažu;

județul (novads) Amatas;

județul (novads) Carnikavas;

județul (novads) Garkalnes;

județul (novads) Ikšķiles;

județul (novads) Inčukalna;

județul (novads) Jaunjelgavas;

județul (novads) Ķeguma;

județul (novads) Līgatnes;

județul (novads) Mālpils;

județul (novads) Neretas;

județul (novads) Ropažu;

județul (novads) Salas;

județul (novads) Siguldas;

județul (novads) Vecumnieku;

județul (novads) Viesītes.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jurbarkas, comunele (seniūnija) Raudonės, Veliuonos, Seredžiaus și Juodaičių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Pakruojis, comunele (seniūnija) Klovainių, Rozalimo și Pakruojo;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevežys, comunele (seniūnija) Krekenavos, Upytės, Naujamiesčio și Smilgių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Raseiniai, comunele (seniūnija) Ariogalos, Ariogalos miestas, Betygalos, Pagojukų și Šiluvos;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Šakiai, comunele (seniūnija) Plokščių, Kriūkų, Lekėčių, Lukšių, Griškabūdžio, Barzdų, Žvirgždaičių, Sintautų, Kudirkos Naumiesčio, Slavikų, Šakių;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Pasvalys;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilkaviškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Radviliškis;

municipalitatea (savivaldybė) Kalvarija;

municipalitatea (savivaldybė) Kazlų Rūda;

municipalitatea (savivaldybė) Marijampolė.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Augustów, cu orașul Augustów, Nowinka, Płaska, Sztabin și Bargłów Kościelny din districtul Augustów;

municipalitățile Choroszcz, Juchnowiec Kościelny, Suraż, Turośń Kościelna, Tykocin, Łapy, Poświętne, Zawady, Dobrzyniewo Duże și partea din Zabłudów [partea de sud-vest a comunei (gmina) delimitată de linia creată de drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685] din districtul Białostock;

municipalitățile Czyże, Hajnówka cu orașul Hajnówka, Dubicze Cerkiewne, Kleszczele și Czeremcha din districtul Hajnowski;

municipalitățile Grodzisk, Dziadkowice și Milejczyce din districtul Siemiatycze;

municipalitățile Kobylin-Borzymy, Kulesze Kościelne, Sokoły, Wysokie Mazowieckie cu orașul Wysokie Mazowieckie, Nowe Piekuty, Szepietowo, Klukowo și Ciechanowiec din districtul Wysokie Mazowieckie;

districtul Sejny;

municipalitățile Rutka-Tartak, Szypliszki, Suwałki și Raczki din districtul Suwalski;

municipalitatea Rutki din districtul Zambrów;

municipalitățile Suchowola și Korycin din districtul Sokółka;

districtul Bielsko;

orașul Białystok;

orașul Suwałki;

districtul Mońki.

PARTEA II

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Kallaste;

orașul (linn) Rakvere;

orașul (linn) Tartu;

orașul (linn) Vändra;

orașul (linn) Viljandi;

județul (maakond) Ida-Virumaa;

județul (maakond) Põlvamaa;

județul (maakond) Raplamaa;

partea comunei (vald) Kuusalu aflată la sud de șoseaua 1 (E20);

partea comunei (vald) Palamuse aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Pärsti aflată la vest de șoseaua 24126;

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la vest de șoseaua 49;

partea comunei (vald) Tabivere aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la nord-est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Tartu aflată la est de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la vest de linia creată de partea de vest a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;

comuna (vald) Abja;

comuna (vald) Aegviidu;

comuna (vald) Alatskivi;

comuna (vald) Anija;

comuna (vald) Häädemeeste;

comuna (vald) Haaslava;

comuna (vald) Halliste;

comuna (vald) Kadrina;

comuna (vald) Kambja;

comuna (vald) Karksi;

comuna (vald) Kasepää;

comuna (vald) Kõpu;

comuna (vald) Kose;

comuna (vald) Kõue;

comuna (vald) Laekvere;

comuna (vald) Luunja;

comuna (vald) Mäksa;

comuna (vald) Meeksi;

comuna (vald) Pala;

comuna (vald) Peipsiääre;

comuna (vald) Piirissaare;

comuna (vald) Rakvere;

comuna (vald) Saarde;

comuna (vald) Saare;

comuna (vald) Surju;

comuna (vald) Tahkuranna;

comuna (vald) Tapa;

comuna (vald) Vändra;

comuna (vald) Vara;

comuna (vald) Vinni;

comuna (vald) Võnnu.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

județul (novads) Krimuldas;

în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasts) Skultes, Vidridžu, Limbažu și Umurgas;

în județul (novads) Ogres, localitățile (pagasti) Krapes, Ķeipenes, Lauberes, Madlienas Mazozolu, Menģeles și Taurupes;

județul (novads) Priekuļu;

în județul (novads) Salacgrīvas, localitatea (pagasts) Liepupes;

județul (novads) Aizkraukles;

județul (novads) Aknīstes;

județul (novads) Alūksnes;

județul (novads) Apes;

județul (novads) Baltinavas;

județul (novads) Balvi;

județul (novads) Cēsu;

județul (novads) Cesvaines;

județul (novads) Ērgļu;

județul (novads) Gulbenes;

județul (novads) Ilūkstes;

județul (novads) Jaunpiebalgas;

județul (novads) Jēkabpils;

județul (novads) Kocēnu;

județul (novads) Kokneses;

județul (novads) Krustpils;

județul (novads) Lielvārdes;

județul (novads) Līvānu;

județul (novads) Lubānas;

județul (novads) Madonas;

județul (novads) Pārgaujas;

județul (novads) Pļaviņu;

județul (novads) Raunas;

județul (novads) Rugāju;

județul (novads) Saulkrastu;

județul (novads) Sējas;

județul (novads) Skrīveru;

județul (novads) Smiltenes;

județul (novads) Varakļānu;

județul (novads) Vecpiebalgas;

județul (novads) Viļakas;

orașul (republikas pilsēta) Jēkabpils;

orașul (republikas pilsēta) Valmiera.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykšèiai, comunele (seniūnija) Andrioniškis, Anykščiai, Debeikiai, Kavarskas, Kurkliai, Skiemonys, Traupis, Troškūnai și partea din Svėdasai situată la sud de drumul nr. 118;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Jonava, comunele (seniūnija) Šilų și Bukonių și, în comuna (seniūnija) Žeimių, satele (kaimas) Biliuškiai, Drobiškiai, Normainiai II, Normainėliai, Juškonys, Pauliukai, Mitėniškiai, Zofijauka, Naujokai;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Kaišiadorių apylinkės, Kruonio, Nemaitonių, Paparčių, Žąslių, Žiežmarių, Žiežmarių apylinkės și partea comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află la sud de șoseaua N. A1;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Akademijos, Alšėnų, Babtų, Batniavos, Čekiškės, Domeikavos, Ežerėlio, Garliavos, Garliavos apylinkių, Kačerginės, Kulautuvos, Linksmakalnio, Raudondvario, Ringaudų, Rokų, Samylų, Taurakiemio, Užliedžių, Vilkijos, Vilkijos apylinkių și Zapyškio;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comunele (seniūnija) Josvainių, Pernaravos, Krakių, Dotnuvos, Gudžiūnų, Surviliškio, Vilainių, Truskavos, Šėtos, Kėdainių miesto;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Panevėžys, comunele (seniūnija) Karsakiškio, Miežiškių, Paįstrio, Panevėžio, Ramygalos, Raguvos, Vadoklių și Velžio;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Šalčininkai, comunele (seniūnija) Jašiūnų, Turgelių, Akmenynės, Šalčininkų, Gerviškių, Butrimonių, Eišiškių, Poškonių, Dieveniškių;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Varėna, comunele (seniūnija) Kaniavos, Marcinkonių, Merkinės;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Alytus;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaišiadorys;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Kaunas;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Panevėžys;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Vilnius;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Alytus;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Biržai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Druskininkai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Lazdijai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Prienai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Širvintos;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Ukmergė;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Vilnius;

municipalitatea (savivaldybė) Birštonas;

municipalitatea (savivaldybė) Elektrėnai.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Czarna Białostocka, Supraśl, Wasilków și partea din Zabłudów [partea de nord-est a comunei (gmina) delimitată de linia creată de drumul având numărul 19 și prelungită până la drumul având numărul 685] din districtul Białostock;

municipalitățile Dąbrowa Białostocka, Janów, Nowy Dwór și Sidra din districtul Sokółka;

municipalitatea Lipsk din districtul Augustów;

municipalitățile Narew, Narewka și Białowieża din districtul Hajnowski.

PARTEA III

1.   Estonia

Următoarele zone din Estonia:

orașul (linn) Elva;

orașul (linn) Jõgeva;

orașul (linn) Põltsamaa;

orașul (linn) Võhma;

județul (maakond) Järvamaa;

județul (maakond) Valgamaa;

județul (maakond) Võrumaa;

partea comunei (vald) Palamuse aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Pärsti aflată la est de șoseaua 24126;

partea comunei (vald) Suure-Jaani aflată la est de șoseaua 49;

partea comunei (vald) Tabivere aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Tamsalu aflată la sud-vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Tartu aflată la vest de linia de cale ferată Tallinn-Tartu;

partea comunei (vald) Viiratsi aflată la vest de linia creată de partea de est a șoselei 92 până la intersecția cu drumul 155, apoi de drumul 155 până la intersecția cu drumul 24156, apoi de drumul 24156 până unde acesta trece peste râul Verilaske, apoi de râul Verilaske până când acesta ajunge la granița de sud a comunei;

comuna (vald) Jõgeva;

comuna (vald) Kolga-Jaani;

comuna (vald) Konguta;

comuna (vald) Kõo;

comuna (vald) Laeva;

comuna (vald) Nõo;

comuna (vald) Paistu;

comuna (vald) Pajusi;

comuna (vald) Põltsamaa;

comuna (vald) Puhja;

comuna (vald) Puurmani;

comuna (vald) Rakke;

comuna (vald) Rannu;

comuna (vald) Rõngu;

comuna (vald) Saarepeedi;

comuna (vald) Tähtvere;

comuna (vald) Tarvastu;

comuna (vald) Torma;

comuna (vald) Ülenurme;

comuna (vald) Väike-Maarja.

2.   Letonia

Următoarele zone din Letonia:

în județul (novads) Limbažu, localitățile (pagasti) Viļķenes, Pāles și Katvaru;

în județul (novads) Salacgrīvas, localitățile (pagasti) Ainažu și Salacgrīvas;

județul (novads) Aglonas;

județul (novads) Alojas;

județul (novads) Beverīinas;

județul (novads) Burtnieku;

județul (novads) Ciblas;

județul (novads) Dagdas;

județul (novads) Daugavpils;

județul (novads) Kārsavas;

județul (novads) Krāslavas;

județul (novads) Ludzas;

județul (novads) Mazsalacas;

județul (novads) Naukšēnu;

județul (novads) Preiļu;

județul (novads) Rēzeknes;

județul (novads) Riebiņu;

județul (novads) Rūjienas;

județul (novads) Strenču;

județul (novads) Valkas;

județul (novads) Vārkavas;

județul (novads) Viļānu;

județul (novads) Zilupes;

orașul (republikas pilsēta) Daugavpils;

orașul (republikas pilsēta) Rēzekne.

3.   Lituania

Următoarele zone din Lituania:

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Anykščiai, comuna (seniūnija) Viešintos și partea din comuna (seniūnija) Svėdasai situată la nord de drumul nr. 118;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Jonava, comunele (seniūnija) Upninkų, Ruklos, Dumsių, Užusalių, Kulvos și, în comuna (seniūnija) Žeimiai, satele (kaimas) Akliai, Akmeniai, Barsukinė, Blauzdžiai, Gireliai, Jagėlava, Juljanava, Kuigaliai, Liepkalniai, Martyniškiai, Milašiškiai, Mimaliai, Naujasodis, Normainiai I, Paduobiai, Palankesiai, Pamelnytėlė, Pėdžiai, Skrynės, Svalkeniai, Terespolis, Varpėnai, Žeimių gst., Žieveliškiai și Žeimių miestelis;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaišiadorys, comunele (seniūnija) Palomenės și Pravieniškių și partea comunei (seniūnija) Rumšiškių care se află la nord de drumul N. A1;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kaunas, comunele (seniūnija) Vandžiogalos, Lapių, Karmėlavos și Neveronių;

în districtul municipal (rajono savivaldybė) Kėdainiai, comuna (seniūnija) Pelėdnagių;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Šalčininkai, comunele (seniūnija) Baltosios Vokės, Pabarės, Dainavos, Kalesninkų;

în districtul municipal (rajono savivaldybe) Varėna, comunele (seniūnija) Valkininkų, Jakėnų,, Matuizų, Varėnos, Vydenių;

municipalitatea (miesto savivaldybė) Jonava;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Ignalina;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Kupiškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Moletai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Rokiškis;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Švencionys;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Trakai;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Utena;

districtul municipal (rajono savivaldybė) Zarasai;

municipalitatea Visaginas.

4.   Polonia

Următoarele zone din Polonia:

în voievodatul Podlaskie:

municipalitățile Gródek și Michałowo din districtul Białostock;

municipalitățile Krynki, Kuźnica, Sokółka și Szudziałowo din districtul Sokółka.

PARTEA IV

Italia

Următoarele zone din Italia:

toate zonele din Sardinia.”