12.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 328/116


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/2329 A COMISIEI

din 11 decembrie 2015

de stabilire a faptului că suspendarea temporară a taxelor vamale preferențiale instituite în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, în temeiul mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, nu este adecvată pentru importurile de banane originare din Peru și Guatemala pentru anul 2015

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 19/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte (1), în special articolul 15,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 20/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 ianuarie 2013 de aplicare a clauzei de salvgardare bilaterală și a mecanismului de stabilizare pentru banane din Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte (2), în special articolul 15,

întrucât:

(1)

Un mecanism de stabilizare pentru banane a fost introdus prin Acordul comercial între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Columbia și Peru, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în mod provizoriu în ceea ce privește Columbia și Peru la 1 august 2013, respectiv 1 martie 2013.

(2)

Un mecanism similar pentru banane a fost introdus prin Acordul de instituire a unei asocieri între Uniunea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și America Centrală, pe de altă parte, care a intrat în vigoare în mod provizoriu în țările din America Centrală în cursul anului 2013, ultima fiind Guatemala la 1 decembrie 2013.

(3)

Conform acestor mecanisme și în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 20/2013, în cazul în care se depășește un anumit volum de declanșare stabilit pentru importurile de banane proaspete (rubrica 0803 90 10 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene din 1 ianuarie 2012) originare din una dintre țările implicate, Comisia adoptă un act de punere în aplicare prin care fie poate suspenda temporar taxa vamală preferențială aplicată importurilor de banane proaspete originare din țara respectivă, fie poate decide că o astfel de suspendare nu este adecvată.

(4)

Comisia adoptă o decizie în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului (3), coroborat cu articolul 4 din același regulament.

(5)

Importurile în Uniunea Europeană de banane proaspete originare din Guatemala au depășit pragul de 62 500 de tone metrice stabilit în acordul comercial menționat anterior în octombrie 2015. În noiembrie 2015, importurile în Uniunea Europeană de banane proaspete originare din Peru au depășit la rândul lor pragul de 86 250 de tone metrice.

(6)

În acest context, în conformitate cu articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și din Regulamentul (UE) nr. 20/2013, Comisia a luat în considerare impactul importurilor în cauză asupra situației pieței bananelor din Uniune în scopul de a decide dacă ar trebui sau nu suspendate taxele vamale preferențiale. În acest scop, Comisia a examinat efectul importurilor respective asupra nivelului prețului din Uniune, evoluția importurilor din alte surse și stabilitatea generală a pieței Uniunii pentru bananele proaspete.

(7)

Importurile de banane proaspete originare din Peru au reprezentat doar puțin sub 2 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniunea Europeană atunci când ele au depășit pragul stabilit pentru 2015. Pe baza unei proiecții a importurilor până la sfârșitul anului 2015, având în vedere importurile lunare din 2015 și faptul că importurile din Peru au rămas în 2014 sub nivelul de 2 % din importurile totale pentru întregul an calendaristic, nu există niciun indiciu care să sugereze că nivelul importurilor din Peru raportat la totalul importurilor din întregul an 2015 va fi semnificativ diferit.

(8)

Importurile de banane proaspete originare din Guatemala au reprezentat doar puțin sub 1,5 % din totalul importurilor de banane proaspete în Uniunea Europeană atunci când ele au depășit pragul stabilit pentru 2015. Chiar dacă, în termeni absoluți, acest nivel reprezintă dublul volumului importurilor din 2014, pe baza unei proiecții a importurilor până la sfârșitul anului 2015, luându-se în considerare importurile lunare în 2015, importurile de banane din Guatemala nu riscă să depășească nivelul de 1,5 % din importurile totale pentru întregul an 2015.

(9)

În timp ce prețul de import peruan a fost în medie de 670 EUR/tonă în primele 9 luni din 2015, și anume cu 4 % mai mare decât prețul mediu al altor importuri, în aceeași perioadă, prețul de import din Guatemala a fost în medie de 621 EUR/tonă, ceea ce este cu 3,5 % mai puțin decât valoarea medie a prețurilor la alte importuri de banane proaspete în UE.

(10)

Este de așteptat ca importurile combinate din Peru și Guatemala să rămână sub 3,5 % din totalul importurilor pentru întregul an 2015, iar prețul mediu combinat al acestora să fie comparabil cu nivelul prețurilor altor importuri.

(11)

Importurile de banane proaspete din alte țări exportatoare tradiționale mari cu care UE are și un acord de liber schimb, în special din Columbia, Costa Rica și Panama, au rămas în mare parte sub pragurile stabilite prin alte mecanisme de stabilizare comparabile și au prezentat aceleași tendințe și valori unitare în cursul ultimilor trei ani. De exemplu, nivelul importurilor din Columbia și Costa Rica a fost cu 627 de mii de tone și, respectiv, cu 516 mii de tone sub pragurile stabilite în octombrie 2015, ceea ce reprezintă o valoare mult mai mare decât totalul importurilor provenind din Peru și Guatemala împreună pentru un an întreg.

(12)

În octombrie 2015, prețul mediu en gros pentru banane pe piața Uniunii (960 EUR/tonă) nu a înregistrat variații semnificative în comparație cu prețul mediu pentru banane din lunile anterioare.

(13)

Nu există astfel niciun indiciu că stabilitatea pieței Uniunii a fost perturbată de importurile de banane proaspete originare din Peru și Guatemala în plus față de volumul anual de declanșare stabilit și nici că acestea au avut un impact semnificativ asupra situației producătorilor din UE. De asemenea, nu se preconizează că această situație se va schimba în perioada rămasă din 2015.

(14)

În fine, astfel cum se prevede prin Regulamentul (UE) nr. 19/2013 și prin Regulamentul (UE) nr. 20/2013, nu există niciun indiciu al unei amenințări de deteriorare gravă sau al unei deteriorări grave a situației producătorilor din regiunile ultraperiferice ale UE în anul 2015.

(15)

Pe baza examinării menționate mai sus, Comisia a ajuns la concluzia că suspendarea taxelor vamale preferențiale la importurile de banane originare din Peru nu este adecvată. De asemenea, Comisia a ajuns la concluzia că suspendarea taxelor vamale preferențiale la importurile de banane originare din Guatemala nu este adecvată. Comisia va continua să monitorizeze îndeaproape importurile de banane din aceste două țări,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Suspendarea temporară a taxei vamale preferențiale la importurile de banane proaspete încadrate la rubrica 0803 90 10 din Nomenclatura combinată a Uniunii Europene, originare din Peru și Guatemala, nu este adecvată în cursul anului 2015.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles, 11 decembrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 17, 19.1.2013, p. 1.

(2)  JO L 17, 19.1.2013, p. 13.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).