11.11.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 294/58


DECIZIA (PESC) 2015/2006 A CONSILIULUI

din 10 noiembrie 2015

de prelungire a mandatului Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană, în special articolul 33 și articolul 31 alineatul (2),

având în vedere propunerea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate,

întrucât:

(1)

La 8 decembrie 2011, Consiliul a adoptat Decizia 2011/819/PESC (1) de numire a domnului Alexander RONDOS în calitate de Reprezentant Special al Uniunii Europene (RSUE) pentru Cornul Africii. Mandatul RSUE urmează să expire la 31 octombrie 2015.

(2)

Mandatul RSUE ar trebui să fie prelungit pentru o perioadă suplimentară de 16 luni.

(3)

RSUE își va executa mandatul în contextul unei situații care s-ar putea deteriora și care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor acțiunii externe a Uniunii prevăzute la articolul 21 din tratat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Reprezentantul Special al Uniunii Europene

Mandatul dlui Alexander RONDOS în calitate de RSUE pentru Cornul Africii se prelungește până la 28 februarie 2017. Consiliul poate decide ca mandatul RSUE să se încheie mai devreme, pe baza unei evaluări din partea Comitetului politic și de securitate (COPS) și a unei propuneri din partea Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate (ÎR).

În sensul mandatului RSUE, Cornul Africii cuprinde Republica Djibouti, Statul Eritreea, Republica Federală Democrată Etiopia, Republica Kenya, Republica Federală Somalia, Republica Sudan, Republica Sudanul de Sud și Republica Uganda. În ceea ce privește aspectele cu implicații regionale mai extinse, RSUE întreține contacte cu țări și entități regionale din afara Cornului Africii, după caz.

Articolul 2

Obiective de politică

(1)   Mandatul RSUE se întemeiază pe obiectivele de politică ale Uniunii în ceea ce privește Cornul Africii, astfel cum au fost stabilite în cadrul strategic dedicat acestuia adoptat la 14 noiembrie 2011, în Planul regional de acțiune privind Cornul Africii 2015-2020 adoptat la 26 octombrie 2015 și în concluziile relevante ale Consiliului, și anume de a contribui în mod activ la eforturile regionale și internaționale în vederea realizării coexistenței pașnice și a păcii, securității și dezvoltării durabile în interiorul și în rândul țărilor din regiune. RSUE contribuie la sporirea calității, a intensității, a impactului și a vizibilității angajamentului pluridimensional al Uniunii în Cornul Africii.

(2)   Obiectivele de politică la care contribuie RSUE includ, printre altele:

(a)

continuarea stabilizării situației din Cornul Africii, ținând seama de dinamica regională mai amplă;

(b)

soluționarea conflictelor, în special a celor din Somalia, Sudanul de Sud și Sudan, și prevenirea și avertizarea timpurie privind conflictele potențiale dintre țările din regiune sau în interiorul acestora;

(c)

sprijinirea cooperării regionale la nivel politic, de securitate și economic;

(d)

îmbunătățirea gestionării fluxurilor de migrație mixtă dinspre și în Cornul Africii, abordându-se și cauzele care stau la baza fluxurilor respective.

Articolul 3

Mandat

(1)   În vederea realizării obiectivelor de politică ale UE în ceea ce privește Cornul Africii, mandatul RSUE constă în:

(a)

în baza cadrului strategic și a planului regional de acțiune aferent, implicarea, împreună cu toate părțile interesate relevante din regiune, guverne, autorități regionale, organizații internaționale și regionale, societatea civilă și diaspora, în vederea urmăririi obiectivelor Uniunii și a contribuției la o mai bună înțelegere a rolului pe care Uniunea îl are în regiune;

(b)

colaborarea cu actori importanți din afara regiunii cu influență în Cornul Africii, în vederea abordării problemelor legate de stabilitatea regională mai extinsă, inclusiv în ceea ce privește Marea Roșie și Oceanul Indian de Vest. Aceste contacte includ colaborarea bilaterală cu SUA, țările din Golf, Egiptul, Turcia și China, contacte regionale cu Consiliul de cooperare al Golfului (GCC) și interacțiunea cu alți actori relevanți, pe măsură ce apar;

(c)

reprezentarea Uniunii în forurile internaționale relevante, după caz, și asigurarea vizibilității sprijinului acordat de Uniune în vederea gestionării crizelor, precum și a soluționării și a prevenirii conflictelor;

(d)

încurajarea și sprijinirea cooperării politice și de securitate eficace și a integrării economice în regiune prin parteneriatul Uniunii cu Uniunea Africană (UA), precum și cu organizațiile regionale, în special cu Autoritatea Interguvernamentală pentru Dezvoltare (IGAD);

(e)

urmărirea evoluțiilor politice din regiune și contribuția la dezvoltarea politicii Uniunii cu privire la regiune, inclusiv în ceea ce privește Somalia, Sudan, Sudanul de Sud și Eritreea, diferendul privind granițele dintre Etiopia și Eritreea și punerea în aplicare a Acordului de la Alger, diferendul privind granițele dintre Djibouti și Eritreea, Inițiativa bazinului Nilului și alte aspecte din regiune care au impact asupra securității, stabilității și prosperității sale;

(f)

analizarea provocărilor transfrontaliere, în special în ceea ce privește migrația și, la cerere, participarea la dialoguri privind migrația cu părți interesate relevante și contribuția mai amplă la politica Uniunii în domeniul migrației și al refugiaților în ceea ce privește regiunea, în concordanță cu prioritățile politice ale Uniunii, în vederea îmbunătățirii cooperării, inclusiv în ceea ce privește returnarea și readmisia;

(g)

în ceea ce privește Somalia, și acționând în strânsă coordonare cu șeful delegației Uniunii în Somalia și cu partenerii regionali și internaționali relevanți, inclusiv cu Reprezentantul Special al Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite (ONU) pentru Somalia, cu UA și cu IGAD, continuarea contribuției active la acțiuni și inițiative care duc la stabilizarea suplimentară și la acorduri post-tranziție pentru Somalia, valorificând noul pact (New Deal Compact) din 2013 și progresele înregistrate în ceea ce privește formarea statului federal și în vederea obținerii unui proces electoral credibil și reprezentativ în Somalia în 2016. În plus, RSUE continuă sprijinirea dezvoltării sectorului de securitate în Somalia, inclusiv prin intermediul misiunilor PSAC ale Uniunii desfășurate în regiune;

(h)

în ceea ce privește Sudanul, și acționând în strânsă cooperare cu șefii delegațiilor Uniunii de la Khartoum și de pe lângă UA de la Addis Abeba, contribuția la coerența și la eficacitatea politicii Uniunii cu privire la Sudan și sprijinirea soluțiilor politice la conflictele în desfășurare din Darfur, Kordofanul de Sud și Nilul Albastru și a reconcilierii naționale prin intermediul unui proces politic global. În această privință, RSUE contribuie la o abordare internațională coerentă cu UA și în special cu Grupul la nivel înalt de punere în aplicare al UA pentru Sudan și Sudanul de Sud (AUHIP), cu ONU și cu alte părți interesate importante regionale și internaționale, ținând cont, de asemenea, de necesitatea de a sprijini coexistența pașnică a Sudanului și a Sudanului de Sud, în special prin intermediul punerii în aplicare a Acordurilor de la Addis Abeba și al soluționării chestiunilor încă nerezolvate în urma Acordului global de pace;

(i)

în ceea ce privește Sudanul de Sud, pe baza acordului semnat recent privind soluționarea conflictului (ARC) în Sudanul de Sud, continuarea implicării la nivel regional, în special cu IGAD, UA, ONU, cu vecinătatea Sudanului de Sud și cu alți parteneri internaționali importanți, pentru a asigura punerea în aplicare a acordului. În acest sens, RSUE acționează în strânsă cooperare cu șefii delegațiilor UE la Juba și de pe lângă UA la Addis Abeba;

(j)

urmărirea îndeaproape a altor provocări transfrontaliere care afectează Cornul Africii, punându-se accentul pe radicalizare și terorism, dar acordând atenție și securității maritime și pirateriei, criminalității organizate, contrabandei și traficului de arme, de produse derivate din fauna și flora sălbatică, de droguri și altor tipuri de contrabandă, precum și eventualelor consecințe politice și de securitate ale crizelor umanitare;

(k)

promovarea accesului umanitar în întreaga regiune;

(l)

contribuția la punerea în aplicare a Deciziei 2011/168/PESC a Consiliului (2) și a politicii Uniunii în domeniul drepturilor omului, în cooperare cu RSUE pentru drepturile omului, inclusiv a orientărilor UE cu privire la drepturile omului, în special a orientărilor UE privind copiii și conflictele armate, precum și a orientărilor UE privind violența împotriva femeilor și fetelor și combaterea tuturor formelor de discriminare la adresa femeilor, și a politicii Uniunii referitoare la Rezoluția 1325 (2000) a Consiliului de Securitate al ONU, inclusiv prin monitorizarea și raportarea evoluțiilor, precum și formularea de recomandări în acest scop.

(2)   În scopul îndeplinirii mandatului, RSUE, printre altele:

(a)

consiliază și raportează în ceea ce privește definirea pozițiilor Uniunii în forurile internaționale, după caz, în scopul promovării proactive a abordării politice globale a Uniunii în privința Cornului Africii;

(b)

păstrează o viziune de ansamblu asupra tuturor activităților Uniunii.

Articolul 4

Executarea mandatului

(1)   RSUE răspunde de executarea mandatului, acționând sub autoritatea ÎR.

(2)   COPS menține o legătură privilegiată cu RSUE și reprezintă principalul punct de contact al RSUE cu Consiliul. COPS furnizează RSUE orientări strategice și îndrumare politică în cadrul mandatului său, fără a aduce atingere competențelor ÎR.

(3)   RSUE își desfășoară activitatea în strânsă coordonare cu Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și cu departamentele relevante ale acestuia, cu delegațiile Uniunii din regiune și cu Comisia.

Articolul 5

Finanțare

(1)   Valoarea de referință financiară destinată acoperirii cheltuielilor aferente mandatului RSUE pentru perioada 1 noiembrie 2015-28 februarie 2017 este de 3 500 000 EUR.

(2)   Cheltuielile sunt gestionate în conformitate cu procedurile și normele aplicabile bugetului general al Uniunii.

(3)   Gestionarea cheltuielilor face obiectul unui contract între RSUE și Comisie. RSUE răspunde în fața Comisiei pentru toate cheltuielile.

Articolul 6

Constituirea și componența echipei

(1)   În limitele mandatului său și ale mijloacelor financiare aferente puse la dispoziție, RSUE răspunde de constituirea echipei sale. Echipa dispune de competențele necesare în chestiuni politice și de securitate specifice, conform mandatului. RSUE informează în mod prompt și regulat Consiliul și Comisia cu privire la componența echipei sale.

(2)   Statele membre, instituțiile Uniunii și SEAE pot propune detașarea de personal care să lucreze cu RSUE. Remunerarea personalului detașat este asigurată de statul membru, de instituția Uniunii în cauză ori de SEAE, după caz. Experții detașați de statele membre pe lângă instituțiile Uniunii sau SEAE pot, de asemenea, să fie repartizați pe lângă RSUE. Membrii personalului internațional contractual trebuie să fie resortisanți ai unui stat membru.

(3)   Toți membrii personalului detașat rămân sub autoritatea administrativă a statului membru sau a instituției Uniunii care i-a detașat ori a SEAE, își duc la îndeplinire sarcinile și acționează în interesul mandatului RSUE.

(4)   Personalul RSUE este amplasat în același loc cu departamentele relevante ale SEAE sau cu delegațiile relevante ale Uniunii, pentru a contribui la coerența și consecvența activităților lor respective.

Articolul 7

Privilegiile și imunitățile RSUE și ale personalului RSUE

Privilegiile, imunitățile și alte garanții necesare îndeplinirii și bunei desfășurări a misiunii RSUE, precum și ale membrilor personalului RSUE se stabilesc împreună cu țările-gazdă, după caz. Statele membre și SEAE oferă tot sprijinul necesar în acest scop.

Articolul 8

Securitatea informațiilor UE clasificate

RSUE și membrii echipei sale respectă principiile și standardele minime de securitate stabilite prin Decizia 2013/488/UE a Consiliului (3).

Articolul 9

Accesul la informații și asistență logistică

(1)   Statele membre, Comisia, SEAE și Secretariatul General al Consiliului garantează accesul RSUE la toate informațiile relevante.

(2)   Delegațiile Uniunii în regiune și statele membre, după caz, furnizează asistență logistică în regiune.

Articolul 10

Securitate

În conformitate cu politica Uniunii privind securitatea personalului cu atribuții operaționale desfășurat în afara Uniunii în temeiul titlului V din tratat, RSUE ia toate măsurile a căror aplicare este rezonabilă, în conformitate cu mandatul RSUE și cu condițiile de securitate din zona pentru care este responsabil, pentru a asigura securitatea întregului personal aflat sub directa autoritate a RSUE, în special prin:

(a)

elaborarea unui plan de securitate specific, pe baza îndrumărilor SEAE, care să includă măsuri de securitate fizice, organizatorice și procedurale specifice, prin care să se reglementeze gestionarea deplasării personalului în condiții de siguranță către zona pentru care este responsabil RSUE și în interiorul acesteia și gestionarea incidentelor de securitate, precum și un plan de urgență și un plan de evacuare;

(b)

asigurarea faptului că întregul personal desfășurat în afara Uniunii beneficiază de asigurare pentru un grad înalt de risc, necesară în condițiile specifice zonei pentru care este responsabil;

(c)

asigurarea faptului că toți membrii echipei RSUE care urmează să fie desfășurați în afara Uniunii, inclusiv personalul contractat la nivel local, au participat, înainte de sosire sau la sosirea în zona pentru care este responsabil, la cursuri adecvate de instruire în domeniul securității, pe baza clasificărilor de risc atribuite zonei respective de către SEAE;

(d)

asigurarea punerii în aplicare a tuturor recomandărilor formulate de comun acord ca urmare a evaluărilor periodice privind securitatea și transmiterea către Consiliu, ÎR și Comisie a unor rapoarte scrise cu privire la punerea în aplicare a acestora și la alte aspecte legate de securitate, în cadrul rapoartelor privind progresele înregistrate și privind executarea mandatului.

Articolul 11

Raportare

(1)   RSUE prezintă ÎR și COPS, periodic, rapoarte verbale și scrise. De asemenea, RSUE prezintă rapoarte grupurilor de lucru ale Consiliului, dacă este necesar. Rapoartele periodice sunt difuzate prin rețeaua COREU. RSUE poate prezenta rapoarte Consiliului Afaceri Externe. În conformitate cu articolul 36 din tratat, RSUE poate fi implicat în activitatea de informare a Parlamentului European.

(2)   RSUE raportează cu privire la cea mai bună modalitate de a da curs inițiativelor Uniunii, cum ar fi contribuția Uniunii la reforme și includerea aspectelor politice ale proiectelor de dezvoltare relevante ale Uniunii, în coordonare cu delegațiile Uniunii din regiune.

Articolul 12

Coordonare

(1)   RSUE contribuie la unitatea, coerența și eficacitatea acțiunilor Uniunii și la asigurarea faptului că toate instrumentele Uniunii și acțiunile statelor membre sunt angajate într-un mod coerent pentru a atinge obiectivele de politică ale Uniunii. Activitățile RSUE se coordonează cu cele ale delegațiilor Uniunii și ale Comisiei. RSUE furnizează periodic informări misiunilor statelor membre și delegațiilor Uniunii din regiune.

(2)   Pe teren, se menține o strânsă legătură cu șefii delegațiilor Uniunii și cu șefii de misiune ai statelor membre. Aceștia depun toate eforturile pentru a susține RSUE în executarea mandatului său. RSUE, în strânsă cooperare cu delegațiile relevante ale Uniunii, oferă orientări politice la nivel local comandantului forței EUNAVFOR Atalanta, comandantului misiunii UE EUTM Somalia și șefului misiunii EUCAP Nestor. RSUE, comandanții operațiilor UE și comandantul operațiilor civile se consultă reciproc în funcție de necesități.

(3)   RSUE colaborează îndeaproape cu autoritățile din țările în cauză, cu ONU, UA, IGAD, cu alte părți interesate de pe plan național, regional și internațional, precum și cu societatea civilă din regiune.

Articolul 13

Reexaminare

Punerea în aplicare a prezentei decizii și coerența acesteia cu alte contribuții ale Uniunii în regiune se reexaminează în mod periodic. RSUE prezintă Consiliului, ÎR și Comisiei un raport privind progresele înregistrate până la sfârșitul lunii iunie 2016, precum și un raport cuprinzător privind executarea mandatului până la sfârșitul lunii noiembrie 2016.

Articolul 14

Intrarea în vigoare

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Se aplică de la 1 noiembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 10 noiembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

P. GRAMEGNA


(1)  Decizia 2011/819/PESC a Consiliului din 8 decembrie 2011 de numire a Reprezentantului Special al Uniunii Europene pentru Cornul Africii (JO L 327, 9.12.2011, p. 62).

(2)  Decizia 2011/168/PESC a Consiliului din 21 martie 2011 privind Curtea Penală Internațională și de abrogare a Poziției comune 2003/444/PESC (JO L 76, 22.3.2011, p. 56).

(3)  Decizia 2013/488/UE a Consiliului din 23 septembrie 2013 privind normele de securitate pentru protecția informațiilor UE clasificate (JO L 274, 15.10.2013, p. 1).