28.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 282/37


DECIZIA (UE) 2015/1937 A COMISIEI

din 21 octombrie 2015

de instituire a unui Consiliu bugetar european independent cu rol consultativ

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

întrucât:

(1)

Pactul de stabilitate și de creștere este menit să asigure disciplina bugetară în întreaga Uniune și instituie cadrul pentru prevenirea și corectarea deficitelor publice excesive, în timp ce supravegherea consolidată a politicilor bugetare se aplică statelor membre a căror monedă este euro.

(2)

Competențele aferente conferite Comisiei și Consiliului în ceea ce privește cadrul multilateral de supraveghere se bazează pe tratate și pe legislația secundară a Uniunii.

(3)

Raportul celor cinci președinți, „Finalizarea uniunii economice și monetare”, propune consolidarea cadrului actual de guvernanță economică prin crearea unui consiliu bugetar european cu rol consultativ. Acesta ar trebui să contribuie, cu funcție consultativă, la exercitarea atribuțiilor Comisiei în materie de supraveghere multilaterală a zonei euro. Instituirea acestuia se realizează fără a aduce atingere competențelor Comisiei conferite prin tratate.

(4)

Consiliul ar trebui să furnizeze Comisiei o evaluare a punerii în aplicare a cadrului bugetar al Uniunii, în special în ceea ce privește consecvența orizontală a deciziilor și punerea în aplicare a supravegherii bugetare, cazurile de nerespectare deosebit de gravă a regulilor și adecvarea poziției bugetare actuale la nivelul zonei euro și la nivel național.

(5)

Întrucât Pactul de stabilitate și de creștere se concentrează asupra bugetelor naționale și nu specifică orientarea bugetară agregată, consiliul ar trebui să contribuie și la o discuție mai informată în cadrul Comisiei cu privire la implicațiile globale ale politicilor bugetare la nivelul zonei euro și la nivel național, pentru realizarea unei orientări bugetare adecvate a zonei euro, în cadrul regulilor impuse de Pactul de stabilitate și de creștere.

(6)

Consiliul bugetar european ar trebui să își îndeplinească sarcinile în mod independent și să își elaboreze avizele în mod autonom, fără influențe din partea niciunei instituții, a niciunui organ, a niciunui birou și a niciunei agenții, de la nivel național sau european. Secretariatul acestuia ar trebui să fie atașat, din punct de vedere administrativ, Secretariatului General al Comisiei,

DECIDE:

Articolul 1

Instituirea

Se instituie prin prezenta decizie un Consiliu bugetar european independent („consiliul”).

Articolul 2

Misiunea și atribuțiile

(1)   Consiliul contribuie, cu rol consultativ, la exercitarea funcțiilor Comisiei în materie de supraveghere bugetară multilaterală, astfel cum sunt prevăzute la articolele 121, 126 și 136 din TFUE, în ceea ce privește zona euro.

(2)   În vederea atingerii obiectivelor prevăzute la alineatul (1), consiliul îndeplinește următoarele atribuții:

(a)

Consiliul furnizează Comisiei o evaluare a punerii în aplicare a cadrului bugetar al Uniunii, în special în ceea ce privește consecvența orizontală a deciziilor și punerea în aplicare a supravegherii bugetare, cazurile de nerespectare deosebit de gravă a regulilor și adecvarea orientării bugetare actuale la nivelul zonei euro și la nivel național. În cadrul acestei evaluări, consiliul poate, de asemenea, să facă sugestii în ceea ce privește viitoarea evoluție a cadrului bugetar al Uniunii.

(b)

Consiliul oferă consiliere Comisiei cu privire la orientarea bugetară viitoare cea mai adecvată pentru zona euro în ansamblu, pe baza unui raționament economic. El poate sugera Comisiei orientări bugetare adecvate la nivel național care să fie coerente cu orientările bugetare agregate pe care le-a sugerat pentru zona euro, în cadrul regulilor impuse de Pactul de stabilitate și de creștere. Atunci când identifică riscuri care pot pune în pericol buna funcționare a uniunii economice și monetare, consiliul oferă, pe lângă consiliere, și considerații specifice privind opțiunile de politică disponibile în temeiul Pactului de stabilitate și de creștere.

(c)

Consiliul colaborează cu consiliile bugetare naționale, astfel cum se precizează în articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 2011/85/UE a Consiliului (1). Colaborarea dintre consiliu și consiliile bugetare naționale vizează în special schimbul de bune practici și facilitarea unei înțelegeri comune a chestiunilor legate de cadrul bugetar al Uniunii.

(d)

La cererea președintelui Comisiei, consiliul furnizează și consiliere ad-hoc.

Articolul 3

Componența

(1)   Consiliul este compus dintr-un președinte și patru membri.

(2)   Președintele răspunde de supravegherea îndeplinirii atribuțiilor conferite consiliului și de asigurarea bunei sale funcționări. El/Ea convoacă și prezidează reuniunile consiliului. Președintele și un membru sunt numiți de Comisie, la propunerea președintelui acesteia, după consultarea vicepreședintelui pentru moneda euro și dialog social și a comisarului pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă. Ceilalți trei membri sunt numiți de Comisie, la propunerea președintelui acesteia, după consultarea consiliilor bugetare naționale, a Băncii Centrale Europene și a Grupului de lucru pentru Eurogrup. În cazul tuturor membrilor consiliului, inclusiv al președintelui, se aplică o politică de șanse egale.

(3)   Președintele și membrii consiliului sunt experți recunoscuți la nivel internațional, numiți pe bază de merit, competențe, cunoștințe în domeniul macroeconomiei și al finanțelor publice și respectiv experiență relevantă în materie de politică fiscală și de gestiune bugetară.

(4)   Membrii consiliului sunt numiți pe o perioadă de trei ani, mandat reînnoibil o dată.

(5)   Președintele și membrii consiliului sunt numiți în calitate de consilieri speciali, iar statutul și remunerația lor sunt definite în temeiul articolelor 5, 123 și 124 din Regimul aplicabil celorlalți agenți.

(6)   Cheltuielile de călătorie și diurnele președintelui și ale membrilor se rambursează de către Comisie în conformitate cu dispozițiile în vigoare în cadrul Comisiei. Cheltuielile respective sunt rambursate în limitele creditelor disponibile alocate în cadrul procedurii anuale de alocare a resurselor.

(7)   Consiliul este sprijinit de un secretariat compus dintr-un șef al secretariatului și din membri ai personalului de sprijin dedicat. Din motive administrative, secretariatul este atașat Secretariatului General și are următoarele responsabilități:

(a)

să ofere asistență consiliului în procesul de luare de decizii prin pregătirea reuniunilor acestuia, prin verificarea documentelor care urmează să fie discutate și prin monitorizarea progresului lucrărilor în raport cu prioritățile stabilite de consiliu;

(b)

să ofere consiliului sprijin analitic, statistic, administrativ și logistic de înaltă calitate, sub conducerea președintelui;

(c)

să asigure colaborarea cu consiliile bugetare naționale, aceasta fiind necesară pentru sprijinirea misiunii și atribuțiilor consiliului conform articolului 2.

(8)   Analistul economic șef numit în temeiul deciziei C(2015) 2665 exercită funcția de șef al secretariatului. Sarcinile acestuia/acesteia includ pregătirea instituirii consiliului. Ceilalți membri ai secretariatului sunt funcționari, agenți temporari, agenți contractuali sau experți naționali detașați, selectați de șeful secretariatului de comun acord cu președintele Consiliului. Toți membrii secretariatului sunt selectați pe baza înaltului lor nivel de calificare și experiență în domenii relevante pentru activitatea consiliului și sunt desemnați sau atașați (mis à disposition) secretariatului.

Articolul 4

Independența

(1)   În exercitarea atribuțiilor lor, membrii consiliului acționează independent și nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni de la instituții sau organisme ale Uniunii, de la guverne ale statelor membre sau de la orice alt organism public sau privat. Membrii secretariatului primesc instrucțiunii numai din partea consiliului.

(2)   Membrii Consiliului îi fac cunoscut președintelui orice potențial conflict de interes legat de o evaluare sau de un aviz, iar președintele ia măsurile adecvate, putând decide ca membrul în cauză să nu participe la pregătirea și la adoptarea evaluării respective sau a avizului respectiv. În ceea ce îl privește pe președinte, orice astfel de dificultate se soluționează prin decizia consiliului.

Articolul 5

Funcționarea

(1)   Consiliul adoptă avize numai atunci când sunt prezenți cel puțin trei membri, inclusiv președintele. În măsura posibilului, consiliul caută să își adopte avizele prin consens. În cazul în care nu se poate realiza niciun consens, acesta decide cu majoritatea simplă a membrilor prezenți la reuniune, inclusiv președintele, abținerile nefiind numărate ca voturi. În caz de egalitate de voturi, președintele deține votul decisiv.

(2)   Consiliul își stabilește regulamentul de procedură propriu.

(3)   Consiliul acționează în conformitate cu regulamentul său de procedură. Reuniunile consiliului nu sunt deschise publicului.

(4)   Consiliul și serviciile relevante ale Comisiei încheie un memorandum de înțelegere, prin care stabilesc detaliile practice referitoare la domeniul și la mijloacele de colaborare, în special în ceea ce privește accesul la informațiile relevante.

Articolul 6

Transparența

Consiliul publică un raport de activitate anual, care include rezumate ale sugestiilor și evaluărilor furnizate Comisiei.

Articolul 7

Dispoziții finale

Prezenta decizie produce efecte de la 1 noiembrie 2015.

Adoptată la Bruxelles, 21 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Președintele

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Directiva 2011/85/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2011 privind cerințele referitoare la cadrele bugetare ale statelor membre (JO L 306, 23.11.2011, p. 41).