14.10.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 267/5


DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) 2015/1842 A COMISIEI

din 9 octombrie 2015

privind specificațiile tehnice referitoare la dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun pentru fumat

[notificată cu numărul C(2015) 6729]

(Text cu relevanță pentru SEE)

COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2014/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 aprilie 2014 privind apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative ale statelor membre în ceea ce privește fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun și a produselor conexe și de abrogare a Directivei 2001/37/CE (1), în special articolul 10 alineatul (4),

întrucât:

(1)

Directiva 2014/40/UE a stabilit norme noi privind avertismentele de sănătate, inclusiv privind avertismentele de sănătate combinate, care trebuie să apară pe produsele din tutun pentru fumat. Avertismentele de sănătate combinate ar trebui să conțină unul dintre avertismentele sub formă de text menționate în anexa I la directiva respectivă, fotografia color corespunzătoare inclusă în galeria de imagini din anexa II la directiva respectivă, precum și informații privind renunțarea la fumat. Ele ar trebui să acopere 65 % din suprafețele externe ale părților din față și din spate ale pachetelor unitare și ale oricărui ambalaj exterior.

(2)

Ar trebui să se stabilească specificațiile tehnice pentru dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate, ținând seama de diferitele forme ale pachetelor. Ar trebui să se stabilească în special poziția fotografiei, a avertismentului sub formă de text și a informațiilor privind renunțarea la fumat în cadrul avertismentului de sănătate combinat, dimensiunea acestor elemente, formatul, culorile și caracterele care trebuie să fie utilizate, pentru a garanta faptul că fiecare element este pe deplin vizibil.

(3)

Ținând seama de diferitele forme și dimensiuni ale pachetelor introduse pe piață, este adecvat să se impună poziționarea avertismentelor de sănătate combinate în format vertical sau alăturat. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 70 % din lățimea sa, ar trebui utilizat un format vertical. În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 20 %, dar mai mică decât 65 % din lățimea sa, ar trebui utilizat un format alăturat. În cazul în care înălțimea avertismentul de sănătate combinat este mai mare sau egală cu 65 %, dar mai mică sau egală cu 70 % din lățimea sa, ar trebui să li se permită fabricanților de produse din tutun să-și aleagă formatul pe care doresc să-l utilizeze, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile și să nu fie deformate.

(4)

Pentru a garanta faptul că fotografia este elementul cel mai vizibil din cadrul avertismentului de sănătate combinat, ea ar trebui să fie situată în partea superioară a avertismentelor de sănătate combinate poziționate în format vertical și în jumătatea din stânga a avertismentelor de sănătate combinate poziționate în format alăturat. Fotografia ar trebui, de asemenea, să fie elementul cu cea mai mare dimensiune din cadrul avertismentului de sănătate combinat.

(5)

În cazul în care, din cauza formei pachetului unitar sau a ambalajului exterior, lățimea avertismentului de sănătate combinat este semnificativ mai mare decât înălțimea, este, totuși, adecvat să se prevadă norme speciale privind dimensiunea elementelor avertismentului de sănătate combinat, pentru a garanta faptul că fotografia nu este deformată atunci când i se modifică dimensiunea și că avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat rămân pe deplin vizibile și lizibile.

(6)

Pentru a asigura vizibilitatea și claritatea avertismentului de sănătate combinat, ar trebui stabilite norme privind culorile, rezoluția minimă, caracterele și spațiul dintre rânduri. Toleranțele de imprimare inevitabile sunt considerate acceptabile.

(7)

Este adecvat să se prevadă norme speciale privind avertismentele de sănătate combinate care trebuie poziționate pe partea din față a pachetelor unitare cu clapă superioară basculantă, în cazul în care clapa acoperă o suprafață care este mai mare sau mai mică de 50 % din suprafața prevăzută pentru fotografie și deschiderea clapei superioare basculante ar duce la separarea în două părți fie a fotografiei, fie a avertismentului sub formă de text sau a informațiilor privind renunțarea la fumat. În aceste cazuri, este adecvat să se prevadă norme mai flexibile în ceea ce privește dimensiunea fiecăruia dintre cele trei elemente ale avertismentului de sănătate combinat. Producătorilor și importatorilor ar trebui să li se permită, de asemenea, să reducă dimensiunea caracterelor și spațiul dintre linii în cazul avertismentului sub formă de text și al informațiilor privind renunțarea la fumat, dacă avertismentul de sănătate combinat de pe partea din față a acestor pachete apare în mai multe limbi sau dacă acest lucru este inevitabil în cazul produselor din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, cu condiția ca toate elementele să rămână complet vizibile.

(8)

Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menționat la articolul 25 din Directiva 2014/40/UE,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Obiect și domeniu de aplicare

Prezenta decizie stabilește norme privind dispoziția, aspectul și forma avertismentelor de sănătate combinate pentru produsele din tutun pentru fumat.

Articolul 2

Dispoziția și forma avertismentului de sănătate combinat

(1)   În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 70 % din lățimea sa, producătorii trebuie să poziționeze avertismentele de sănătate combinate într-un format vertical, astfel cum se arată în secțiunea 1 din anexă.

În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare decât 20 %, dar mai mică decât 65 % din lățimea sa, producătorii trebuie să poziționeze avertismentele de sănătate combinate într-un format alăturat, astfel cum se arată în secțiunea 2 din anexă.

În cazul în care înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mare sau egală cu 65 %, dar mai mică sau egală cu 70 % din lățimea sa, producătorii pot alege fie formatul vertical, fie formatul alăturat, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile și să nu fie deformate.

(2)   În cazul în care se utilizează formatul vertical, fotografia trebuie să fie plasată în partea de sus a avertismentului de sănătate combinat, iar avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat trebuie să fie tipărite dedesubt, așa cum se arată în secțiunea 1 din anexă. Fotografia trebuie să ocupe 50 %, avertismentul sub formă de text 38 % și informațiile privind renunțarea la fumat 12 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat în interiorul marginii exterioare negre.

În cazul în care se utilizează formatul alăturat, fotografia trebuie să fie plasată în partea din stânga a avertismentului de sănătate combinat, avertismentul sub formă de text în partea din dreapta sus și informațiile privind renunțarea la fumat în partea din dreapta jos, așa cum se arată în secțiunea 2 din anexă. Fotografia trebuie să ocupe 50 %, avertismentul sub formă de text 40 % și informațiile privind renunțarea la fumat 10 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat în interiorul marginii exterioare negre.

(3)   În cazul în care, din cauza formei pachetului unitar sau a ambalajului exterior, înălțimea avertismentului de sănătate combinat este mai mică sau egală cu 20 % din lățimea sa, avertismentul de sănătate combinat este poziționat utilizând formatul alăturat de dimensiuni mari, astfel cum se arată în secțiunea 3 din anexă. Fotografia trebuie să ocupe 35 %, avertismentul sub formă de text 50 % și informațiile privind renunțarea la fumat 15 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat în interiorul marginii exterioare negre.

Articolul 3

Aspectul avertismentului de sănătate combinat

(1)   Avertismentul de sănătate combinat trebuie să fie tipărit folosind modelul în patru culori CMYK. Toate elementele în negru corespund valorilor C0, M0, Y0 și K100, iar elementele în galben cald corespund valorilor C0, M10, Y100 și K0.

Avertismentul de sănătate combinat este reprodus la o rezoluție minimă de 300 dpi atunci când este tipărit la dimensiunea reală.

(2)   Avertismentul sub formă de text se tipărește cu caractere albe pe fond negru.

În cazul în care produsele din tutun pentru fumat sunt destinate introducerii pe piață în state membre cu mai multe limbi oficiale, avertismentul sub formă de text în prima limbă este tipărit cu alb, avertismentul scris în a doua limbă este tipărit cu galben cald și avertismentul sub formă de text în a treia limbă, dacă este cazul, este tipărit cu alb.

Informațiile privind renunțarea la fumat se tipăresc cu negru pe un fond galben cald, după cum se arată în anexă.

(3)   În cazul în care se folosește un format alăturat, un format vertical inversat sau un format alăturat de dimensiuni mari, se tipărește o margine neagră de 1 mm între informațiile privind renunțarea la fumat și fotografie în cadrul părții dedicate informațiilor privind renunțarea la fumat.

(4)   Producătorii sau importatorii se asigură că fotografia:

(a)

este reprodusă fără să se aplice efecte, să se ajusteze culorile, să se facă retușuri sau să se lărgească fundalul;

(b)

nu este recadrată prea aproape sau prea departe de punctul focal al imaginii; și

(c)

este dimensionată în mod proporțional fără a fi lărgită sau micșorată.

(5)   Producătorii se asigură că:

(a)

avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat sunt aliniate la stânga și centrate vertical;

(b)

avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat sunt tipărite folosind fontul Neue Frutiger Condensed Bold;

(c)

avertismentul sub formă de text este tipărit folosind caractere cu o dimensiune uniformă;

(d)

dimensiunea caracterelor folosite pentru avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat este cât mai mare posibil, pentru a asigura vizibilitatea maximă a textului;

(e)

dimensiunea minimă a caracterelor folosite pentru avertismentul sub formă de text este de 6 pt și a celor folosite pentru informațiile privind renunțarea la fumat este de 5 pt;

(f)

spațiul dintre linii este cu 2 pt mai mare decât dimensiunea caracterelor folosite pentru avertismentul sub formă de text și este cu 1 până la 2 pt mai mare decât dimensiunea caracterelor folosite pentru informațiile privind renunțarea la fumat;

(g)

avertismentul sub formă de text este reprodus astfel cum se stabilește în anexa I la Directiva 2014/40/UE, inclusiv în ceea ce privește utilizarea majusculelor, dar cu excepția numerotării.

Prin derogare de la literele (e) și (f), producătorii sau importatorii de produse din tutun pentru fumat, altele decât țigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, pot reduce dimensiunea caracterelor sau spațiul dintre linii în cazul avertismentului sub formă de text și al informațiilor privind renunțarea la fumat dacă acest lucru este inevitabil, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile.

Articolul 4

Norme speciale privind anumite pachete unitare cu clapă superioară basculantă

(1)   Prin derogare de la articolul 2 alineatul (2) primul paragraf, următoarele norme se aplică avertismentelor de sănătate combinate care trebuie să apară pe partea din față a pachetelor unitare cu clapă superioară basculantă:

(a)

în cazul în care clapa este mai mică decât suprafața prevăzută pentru fotografie în articolul 2 alineatul (2) iar respectarea dispoziției respective ar duce la separarea în două a fotografiei la deschidere:

(i)

avertismentul sub formă de text trebuie să fie plasat în partea de sus a avertismentului de sănătate combinat, iar informațiile privind renunțarea la fumat și fotografia trebuie să fie tipărite dedesubt, așa cum se arată în secțiunea 4 din anexă; și

(ii)

fotografia trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat, avertismentul sub formă de text cel puțin 30 % și informațiile privind renunțarea la fumat cel puțin 10 % dar nu mai mult de 12 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat în interiorul marginii exterioare negre;

(b)

în cazul în care clapa este mai mare decât suprafața prevăzută pentru fotografie la articolul 2 alineatul (2), iar respectarea dispoziției respective ar duce la separarea în două, la deschidere, a avertismentului sub formă de text sau a informațiilor privind renunțarea la fumat:

(i)

fotografia trebuie să fie plasată în partea de sus a avertismentului de sănătate combinat, iar avertismentul sub formă de text și informațiile privind renunțarea la fumat trebuie să fie tipărite dedesubt, așa cum se arată în secțiunea 1 din anexă; și

(ii)

fotografia trebuie să ocupe cel puțin 50 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat, avertismentul sub formă de text cel puțin 30 % și informațiile privind renunțarea la fumat cel puțin 10 % dar nu mai mult de 12 % din suprafața avertismentului de sănătate combinat în interiorul marginii exterioare negre.

Producătorii se asigură că niciunul dintre cele trei elemente ale avertismentului de sănătate combinat nu este separat în două la deschiderea pachetului unitar.

(2)   Prin derogare de la articolul 3 alineatul (5) literele (e) și (f), producătorii sau importatorii de țigarete, tutun de rulat și tutun pentru narghilea în pachete unitare cu clapă superioară basculantă pot reduce dimensiunea caracterelor sau spațiul dintre linii în cazul avertismentului sub formă de text și al informațiilor privind renunțarea la fumat de pe partea din față a pachetelor dacă avertismentul de sănătate combinat apare în mai multe limbi, cu condiția ca toate elementele avertismentului de sănătate combinat să rămână pe deplin vizibile.

Articolul 5

Destinatari

Prezenta decizie se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 9 octombrie 2015.

Pentru Comisie

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membru al Comisiei


(1)  JO L 127, 29.4.2014, p. 1.


ANEXĂ

1.   Format vertical [articolele 2 alineatele (1) și (2) și articolul 4 alineatul (1) litera (b)]

Image

2.   Format alăturat [articolul 2 alineatele (1) și (2)]

Image

3.   Format alăturat de dimensiuni mari [articolul 2 alineatul (3)]

Image

4.   Format vertical inversat [articolul 4 alineatul (1) litera (a)]

Image