15.9.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 239/144


DECIZIA (UE) 2015/1522 A CONSILIULUI

din 14 septembrie 2015

de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată, în numele Uniunii Europene, în cadrul Comitetului pentru achiziții publice referitor la aderarea Republicii Moldova la Acordul revizuit privind achizițiile publice

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (9),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)

La data de 7 ianuarie 2002, Republica Moldova a depus o cerere de aderare la Acordul revizuit privind achizițiile publice (denumit în continuare „AAP revizuit”).

(2)

Angajamentele Republicii Moldova privind acoperirea sunt prevăzute în oferta sa finală, astfel cum a fost comunicată părților la AAP revizuit la 27 mai 2015.

(3)

Oferta finală a Republicii Moldova prevede o acoperire amplă a entităților centrale, regionale și a altor entități care își desfășoară activitatea în sectoarele serviciilor de utilități publice, mărfuri, servicii de construcții și alte servicii. Prin urmare, oferta finală este satisfăcătoare și acceptabilă. Condițiile de aderare a Republicii Moldova, specificate în anexa la prezenta decizie, vor fi reflectate în decizia privind aderarea Republicii Moldova adoptată de către Comitetul privind achizițiile publice (denumit în continuare „Comitetul AAP”).

(4)

Se preconizează că aderarea Republicii Moldova la AAP revizuit va avea o contribuție benefică la deschiderea tot mai mare la nivel internațional a piețelor de achiziții publice.

(5)

Articolul XXII alineatul (2) din AAP revizuit prevede că orice membru al OMC poate adera la AAP revizuit în condiții ce urmează a fi convenite între membrul respectiv și părți, acești termeni fiind prevăzuți într-o decizie a Comitetului AAP.

(6)

În consecință, este necesar să se stabilească poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului AAP în ceea ce privește aderarea Republicii Moldova,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul Comitetului privind achizițiile publice este de aprobare a aderării Republicii Moldova la Acordul revizuit privind achizițiile publice, sub rezerva condițiilor de aderare specifice stabilite în anexa la prezenta decizie.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles, 14 septembrie 2015.

Pentru Consiliu

Președintele

J. ASSELBORN


ANEXĂ

CONDIȚIILE UE PRIVIND ADERAREA REPUBLICII MOLDOVA LA AAP REVIZUIT  (1)

Odată cu aderarea Republicii Moldova la AAP revizuit, punctul 2 din secțiunea 2 („Autoritățile contractante ale guvernelor centrale ale statelor membre ale UE”) din anexa 1 la apendicele I privind Uniunea Europeană se citește după cum urmează:

„2.

În cazul mărfurilor, serviciilor, furnizorilor și prestatorilor de servicii din Israel, Muntenegru și Republica Moldova, procedurile de achiziții publice derulate de următoarele autorități contractante ale guvernelor centrale.”


(1)  Numerotarea listelor părților la AAP revizuit a fost modificată de secretariatul OMC în acord cu părțile la AAP revizuit. Numerotarea utilizată în prezenta anexă corespunde numerotării ultimei copii certificate conform a listelor părților la AAP revizuit, care a fost transmisă de OMC părților la AAP revizuit prin notificare oficială și este disponibilă la adresa http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_app_agree_e.htm#revisedGPA Numerotarea listelor părților la AAP revizuit publicată în JO L 68, 7.3.2014, p. 2 este caducă.